Пе­чат­но рек­лам­но из­да­ние,ко­е­то из­пъл­ня­ва ро­ля­та на ука­за­тел, сис­те­ма­ти­за­тор на оп­ре­де­ле­ни сто­ки, ек­с­по­на­ти или др., ка­то да­ва поз­на­ния за тях (за слу­жеб­но или об­щес­т­ве­но пол­з­ва­не). Съв­ре­мен­ни­ят К. е бо­га­то илюс­т­ро­ва­но пе­чат­но из­да­ние, пред­наз­на­че­но за оп­ре­де­лен кръг за­и­н­те­ре­со­ва­ни ли­ца. При­ло­же­ни­е­то му в раз­лич­ни­те об­лас­ти на сто­пан­с­кия, кул­тур­ния и об­щес­т­ве­ния жи­вот неп­ре­къс­на­то се уве­ли­ча­ва, а в плас­мен­т­но-рекл. дей­ност на про­и­з­во­ди­те­ли­те, осо­бе­но при сто­ки­те с про­и­з­вод­с­т­ве­но пред­наз­на­че­ние, той ста­ва ос­нов­но рекл.-ин­фор­ма­ци­он­но сред­с­т­во по­ра­ди убеж­де­ни­е­то, че е "един­с­т­ве­но­то трай­но свър­з­ва­що зве­но меж­ду ку­пу­вач и про­да­вач" (Ро­налд Смит). Пред­наз­на­че­ни­те за ад­ре­са­та К. се де­лят на ня­кол­ко ос­нов­ни гру­пи: рек­лам­ни К. (об­щи и спе­ци­а­л­ни), К. за тър­го­вия по по­ща­та, па­на­и­р­ни К., К. за ре­зер­в­ни час­ти, мос­т­ре­ни К. и ад­рес­ни К. За вът­реш­но­фир­ме­но пол­з­ва­не се из­ра­бот­ват и кар­то­теч­ни К. - на тър­гов­с­ки мар­ки, на рекл. ло­зун­ги (аз­буч­ни и те­ма­тич­ни), мо­тив­ни и др.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив
Горанов: Правителството не обмисля оставка Правителството не обмисля оставка, обяви в Пловдив финансовият министър Владислав Горанов. Той обясни, че ГЕРБ няма да подаде оставка, докато не...