1) Ра­бот­на ски­ца, ма­кет. Ра­бо­тен план за рек­ла­ма­та в пе­ча­та или при пе­чат­ни­те рекл. из­да­ния за пред­ва­ри­тел­но изяс­ня­ва­не на рекл. за­ми­съл. При из­ра­бот­ва­не­то му се на­ла­га да се су­ми­рат всич­ки рек­лам­ни еле­мен­ти на обя­ва­та в тях­но­то един­с­т­во. С Л. тряб­ва да се ре­шат във вза­и­мов­ръз­ка и един­с­т­во въп­ро­си­те на ба­лан­си­ра­не­то, кон­т­рас­та, про­пор­ци­и­те, дви­же­ни­е­то, а чес­то и въп­ро­сът за по­зи­ци­я­та на обя­ва­та. Из­пол­з­ват се тер­ми­ни­те: ма­кет, ра­бо­тен Л. (rough layout) и илюс­т­ро­ван Л. (illustrated layout).

2) Ко­лек­тив­но офор­м­ле­ние на пе­чат­на­та обя­ва, в ко­е­то учас­т­ват раз­лич­ни рекл. спе­ци­а­лис­ти: от­го­вор­ник за про­дук­та, рек­ла­мо­вед, пси­хо­лог, тек­с­тер, ху­дож­ник, по­лиг­раф и др.

3) В су­бек­ти­вен см.: окон­ча­тел­ния ре­зул­тат от гра­фич­но­то ре­ше­ние на рек­ла­ма­та в пе­ча­та.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Резултати | Архив
Томислав Дончев: Няма да ставам премиер „Няма да ставам министър-председател. България ще влезе в комбинация от зловещи кризи. Обществото ни е разделено“. Това каза в интервю за БГНЕС...