Со­ци­ол. ка­те­го­рия: ли­це, ко­е­то по об­щес­т­ве­но­то си по­ло­же­ние, лич­ни ка­чес­т­ва, ха­рак­тер, тем­пе­ра­мент, съз­да­ден или пре­не­сен ав­то­ри­тет оказ­ва оп­ре­де­ле­но на­соч­ва­що вли­я­ние вър­ху ауди­то­ри­я­та. Л. би­ват: с вер­ти­кал­но вли­я­ние - дър­жав­ни, пар­тий­ни, проф­съ­ю­з­ни и пр. об­щес­т­ве­ни дей­ци и ли­ца с из­к­лю­чи­тел­на по­пу­ляр­ност сред ма­си­те, чес­то с меж­ду­нар. из­вес­т­ност (ки­ноз­вез­ди, спор­тис­ти-шам­пи­о­ни и ре­кор­д­ыо­ри, но­си­те­ли на го­ле­ми меж­ду­нар. от­ли­чия ка­то Но­бе­ло­ва наг­ра­да); с хо­ри­зон­тал­но вли­я­ние - има­щи ав­то­ри­тет сред т.нар. мал­ки гру­пи. Л. с вер­ти­кал­но вли­я­ние въз­дейс­т­ват вър­ху го­ле­ми чо­веш­ки ма­си, по­ня­ко­га вър­ху ця­ло­то об­щес­т­во. Л. с хо­ри­зон­тал­но вли­я­ние вли­я­ят по-дъл­бо­ко и трай­но вър­ху мик­рог­ру­па­та по­ра­ди на­ли­чи­е­то на срод­ни сте­ре­о­ти­пи и не­пос­ред­с­т­ве­ност на кон­так­ти­те.

Съ­щес­т­ве­но е зна­че­ни­е­то на Л. с хо­ри­зон­тал­но вли­я­ние за про­кар­ва­не и на­соч­ва­не на уп­рав­лен­с­ки­те ре­ше­ния в ико­но­ми­ка­та, осо­бе­но вли­я­ни­е­то им вър­ху ме­ха­низ­ма за взе­ма­не на ре­ше­ние за по­куп­ка на ма­ши­ни и съ­о­ръ­же­ния. Съв­ре­мен­на­та рек­ла­ма, ПР и сто­пан­с­ка­та про­па­ган­да чес­то из­пол­з­ват ли­дер­с­т­во­то ка­то сред­с­т­во за пов­ли­я­ва­не на ад­ре­са­ти­те чрез ме­то­да на "тре­та­та пар­тия", да­ва­не на от­зи­ви, пре­по­ръ­ки, тес­ти­мо­ни­у­ми, за съз­да­ва­не на ма­со­ви мо­ди и др.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив
Ердоган: Всяка атака срещу турски сондажен кораб ще струва скъпо на нападателя Всяко нападение срещу турски кораб, който се занимава с проучвания за петрол и природен газ в континенталния шелф на Турция в Източното...