Ме­тод за съ­би­ра­не на пър­вич­на ин­фор­ма­ция при рек­лам­но­то про­у­ч­ва­не. Тра­ди­ци­он­но­то пря­ко Н. об­х­ва­ща глав­но нес­тан­дар­т­ни­те скри­ти Н. над по­тен­ци­а­л­ни­те ку­пу­ва­чи или ре­ци­пи­е­н­ти­те на рекл. пос­ла­ние. Пре­ди е ста­ва­ло пре­дим­но кос­ве­но, ин­с­т­ру­мен­тал­но, ко­га­то се е осъ­щес­т­вя­ва­ло без учас­ти­е­то или при­над­леж­ност­та на ре­гис­т­ри­ра­що­то ли­це към наб­лю­да­ва­на­та еди­ни­ца. Го­ля­мо зна­че­ние имат ви­зи­о­с­ко­път, де­по­ли­ра­ни­ят ек­ран, те­ле­ка­ме­ра­та и ка­ме­ра­та-ай. Съв­ре­мен­ни­те Н. се из­вър­ш­ват пре­дим­но ма­шин­но ка­то стан­дар­т­ни Н. и ста­ват чрез реп­ре­зен­та­тив­ни из­вад­ки от ге­не­рал­на­та съв­куп­ност. Те чес­то се съ­че­та­ват с ме­то­да на ан­ке­ти­те. Напр. Н. на па­не­ла от те­ле­ви­зи­он­ни зри­те­ли ста­ва пос­ред­с­т­вом ауди­о­ме­тър или ар­бит­рон, при ко­е­то ре­гис­т­ра­ци­я­та и об­ра­бот­ка­та на дан­ни­те от ма­шин­но­то Н. мо­гат да се до­пъл­ват с пис­ме­ни ан­ке­ти от­нос­но раз­лич­ни­те рекл. фор­ми и сред­с­т­ва, из­лъ­че­ни за наб­лю­да­ва­ния пе­ри­од по из­с­лед­ва­ния ко­му­ни­ка­ци­о­нен ка­нал.

Мно­го го­ля­мо е зна­че­ни­е­то на Н. при тес­ти­ра­не­то на про­дук­та, ко­е­то ста­ва в тес­то­ви ма­га­зи­ни. В то­зи см. ос­но­вен проб­лем за из­с­ле­до­ва­те­ля е пра­вил­но­то оп­ре­де­ля­не на приз­на­ци­те на Н. Най-важ­но­то е спаз­ва­не­то на ос­нов­ния прин­цип на кон­с­тан­т­ност­та.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив
Борисов за хакера, ударил НАП: Такива вълшебници трябва да работят за държавата Имаме уникални мозъци и вълшебници в IT сектора. Хакването на системата на НАП от 20-годишен хакер показва, че образованието става все...