Ге­о­г­раф­с­ко­то на­и­ме­но­ва­ние на стра­на­та, об­ласт­та или мес­т­ност­та, ко­е­то слу­жи за оз­на­ча­ва­не на съ­о­т­вет­ния про­и­з­ход на сто­ки­те, чи­и­то свойс­т­ва или осо­бе­нос­ти са обус­ло­ве­ни из­к­лю­чи­тел­но или пре­дим­но от ге­о­г­раф­с­ка­та сре­да, при­род­ни­те ус­ло­вия и про­и­з­вод­с­т­ве­ни­те тра­ди­ции. Под "про­и­з­ход" се раз­би­ра мяс­то­то, къ­де­то сто­ка­та се про­и­з­веж­да и об­ра­бот­ва, или стра­на­та, от ко­я­то тя се пус­ка на па­за­ра и се пра­ви об­що­и­з­вес­т­на (напр. англ. чай, гру­зин­с­ки чай). Н.п. се съз­да­ва в про­дъл­жи­те­лен пе­ри­од от: ес­тес­т­ве­ни фак­то­ри (кли­ма­тич­ни и поч­ве­ни ус­ло­вия, със­тав на во­ди, въз­дух и др. - напр. швед­с­ки гра­нит, кар­л­с­бад­с­ка гей­зе­ро­ва сол, бълг. ки­се­ло мля­ко, ми­не­рал­на во­да от Ви­ши); ком­би­ни­ра­но дейс­т­вие на при­род­ни и чо­веш­ки фак­то­ри - про­и­з­вод­с­т­вен опит, на­ви­ци, тра­ди­ции (напр. йен­с­ко стък­ло, пил­зен­с­ко пи­во, рус­ки хай­вер, пер­сийс­ки ки­ли­ми, яб­ло­нец­ка би­жу­те­рия, бълг. ро­зо­во мас­ло, мел­ниш­ко ви­но, смя­дов­с­ка лу­кан­ка); пре­дим­но чо­веш­ки фак­то­ри, ос­но­ва­ни на мно­го­го­диш­ни про­и­з­вод­с­т­ве­ни тра­ди­ции (брюк­сел­с­ка дан­те­ла, швей­цар­с­ки ча­сов­ни­ци, тул­с­ки са­мо­ва­ри и др.); тра­ди­ции в об­ла­го­ро­дя­ва­не­то и ре­а­ли­за­ци­я­та на сто­ка­та - под­го­тов­ка­та й, хар­ма­на й, сор­ти­ра­не­то, кон­сер­ви­ра­не­то, опа­ков­ка­та, пред­с­та­вя­не­то (напр. хо­лан­д­с­ки пу­ри).

В ня­кои слу­чаи Н.п. не от­ра­зя­ва ге­о­г­раф­с­ка­та сре­да, а пред­с­тав­ля­ва про­и­з­вол­но име, на­ло­же­но от съ­че­та­но­то дейс­т­вие на про­и­з­вод­с­т­ве­ни тра­ди­ции и дъл­гот­рай­на рек­ла­ма (напр. ви­но­то "ма­нас­тир­с­ко шу­шу­ка­не"). Тъй ка­то Н.п. га­ран­ти­ра ви­со­ко­то ка­чес­т­во, осо­бе­ни­те свойс­т­ва на сто­ка­та и не­пов­то­ри­мост­та й (и неп­ро­и­з­во­ди­мост дру­га­де), то оказ­ва из­к­лю­чи­тел­но рекл. въз­дейс­т­вие вър­ху об­щес­т­ве­ност­та. Н.п. е рекл. кон­с­тан­та от по-ви­сок ранг в срав­не­ние в търг. мар­ки или фир­ме­ни­те цве­то­ве. Пред­с­тав­ля­ва по­ло­жи­те­лен фак­тор за ре­ди­ца рек­ла­мо­да­те­ли и е обект на гру­по­ва рек­ла­ма, осо­бе­но в меж­ду­нар. тър­го­вия. Рег­ла­мен­ти­ра се от Ли­са­бон­с­ка­та кон­вен­ция за меж­ду­нар. ре­гис­т­ра­ция и зак­ри­ла на Н.п. и Мад­рид­с­ка­та спо­год­ба за прес­лед­ва­не на лъж­ливи­те оз­на­че­ния на сто­ки­те.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Резултати | Архив
Борисов за хакера, ударил НАП: Такива вълшебници трябва да работят за държавата Имаме уникални мозъци и вълшебници в IT сектора. Хакването на системата на НАП от 20-годишен хакер показва, че образованието става все...