Рек­ла­ма, чи­е­то ос­нов­но пред­наз­на­че­ние е да под­дър­жа в съз­на­ни­е­то на об­щес­т­ве­ност­та ин­фор­ма­ция за да­де­на сто­ка, мар­ка или фир­ма, за да за­па­зи вер­ност­та на ку­пу­ва­ча и да поп­ре­чи на внед­ря­ва­не­то и на­ла­га­не­то на кон­ку­рен­т­ни­те сто­ки (мар­ки, фир­ми), без при то­ва да пре­дос­та­вя но­ва ин­фор­ма­ция или без да пред­с­та­вя сто­ка­та в но­ви ас­пек­ти. За раз­ли­ка от въ­веж­да­ща­та и ут­вър­ж­да­ва­ща­та рек­ла­ма Н. р. се пол­з­ва от рек­ла­мо­да­те­ли, чи­и­то мар­ки са ве­че из­вес­т­ни, но са във фа­за­та на зре­лост или на не­кон­ку­рен­тос­по­соб­ност от жиз­не­ния ци­къл на сто­ка­та.

Раз­ви­ти­е­то на "ча­дър­ни­те стра­те­гии" на ро­до­ви или сто­ко­ви търг. мар­ки изис­к­ва го­ле­ми раз­хо­ди за Н.р. по­ра­ди то­ва та­зи стра­те­гия е в ос­но­ва­та на те­о­ри­я­та за по­зи­ци­он­ни­те ко­му­ни­ка­ции (positioning), ко­я­то се свеж­да до неп­ре­къс­на­то­то под­дър­жа­не на рекл. кон­с­тан­ти и на об­ра­за на мар­ка­та в съз­на­ни­е­то на ад­ре­са­ти­те. Н.р. има и по­куп­но дейс­т­вие - при­ла­га­на в бли­зост до мес­та­та на по­куп­ка­та (при РМП и осо­бе­но при вън­ш­на­та рек­ла­ма) тя во­ди до им­пул­сив­ни по­куп­ки.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив
МАЕ прогнозира забавяне на растежа на глобалното потребление на петрол тази годината Международната агенция по енергетика (МАЕ) намали прогнозите си за растежа на търсенето на петрол през настоящата година, визирайки по-слабите...