По­ня­тие на ан­г­ло-ам. мар­ке­тинг: вся­ка рек­ла­ма, про­веж­да­на в об­що­на­ци­о­на­лен ма­щаб и зап­ла­ща­на по та­ри­фи­те за на­ци­о­нал­ни, а не мес­т­ни рек­ла­мо­да­те­ли. За раз­ли­ка от мес­т­на­та рек­ла­ма и меж­ду­на­род­на­та рек­ла­ма, тя пред­с­тав­ля­ва рек­ла­ма:

а) на мно­го го­ле­ми про­и­з­вод­с­т­ве­ни пред­п­ри­я­тия или фир­ми за тър­го­вия на ед­ро, об­що­на­ци­о­нал­ни ту­рис­ти­чес­ки обек­ти и др.;

б) рек­ла­ма, раз­п­рос­т­ра­ня­ва­на чрез рек­ла­мо­но­си­те­ли в на­ци­о­на­лен ма­щаб;

в) на сто­ки или ус­лу­ги, чи­я­то тър­гов­с­ка мар­ка е ре­гис­т­ри­ра­на и има на­ци­о­нал­но раз­п­рос­т­ра­не­ние. Въз ос­но­ва на пос­лед­ния приз­нак мно­го ам. ав­то­ри го­во­рят за Н.р. и в слу­ча­и­те, ко­га­то кам­па­ни­и­те имат ло­ка­лен об­х­ват (по­ра­ди на­ци­о­нал­на­та зна­чи­мост на мар­ка­та и на­ли­чи­е­то на по­тен­ци­а­л­на въз­мож­ност про­и­з­во­ди­те­лят, ако "по­же­лае" да рек­ла­ми­ра и да про­да­ва в ця­ла­та стра­на).

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Резултати | Архив
Борисов за хакера, ударил НАП: Такива вълшебници трябва да работят за държавата Имаме уникални мозъци и вълшебници в IT сектора. Хакването на системата на НАП от 20-годишен хакер показва, че образованието става все...