Единен класификатор на длъжностите в администрацията

МС

Държавен вестник брой: 91

Година: 2008

Орган на издаване: МС

Дата на обнародване: 23.10.2008


(Изм., ДВ, бр. 58 от 2005 г. - в сила от 15.07.2005 г., доп., ДВ, бр. 24 от 2006 г. - в сила от 01.01.2006 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46 от 2006 г. - в сила от 01.05.2006 г., доп., ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г., доп., ДВ, бр. 100 от 2007 г. - в сила от 30.11.2007 г.)

Длъж-
ностно ниво

Наименование на длъжността

Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността

Минимален ранг за заемане на длъжността

Минимален професионален опит за заемане на длъжността

Вид правоотношение

А. Ръководни длъжности
 
А1 Главен секретар на Министерския съвет, на администрацията на Народното събрание и на Президента магистър III старши 12 години служебно
 
А2 (доп., ДВ, бр. 100 от 2007 г. - в сила от 30.11.2007 г.)
Главен секретар на министерство; Административен секретар на Министерството на външните работи; директор на дирекция в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет
магистър IV старши 10 години служебно
 
А3 (Доп., ДВ, бр. 58 от 2005 г.)
Началник на отдел в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет; секретар на съвет по чл.21 от Закона за администрацията; главен секретар на първо ниво администрации; директор на юридическо лице по чл.60 от Закона за администрацията
магистър V старши 9 години служебно
 
А4 (Доп., ДВ, бр. 46 от 2004 г.; изм., бр. 46 от 2006 г.)
Главен секретар на второ ниво администрации; държавен съкровищник в Министерството на финансите;
Секретар на Столичната община; секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните директор на дирекция; главен директор на главна дирекция; ръководител на инспекторат в министерство и в първо ниво администрации; заместник главен инспектор на Министерството на отбраната; директор на регионална митническа дирекция
магистър V старши 8 години служебно
 
А4 Началник на сектор в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет бакалавър I младши 8 години служебно
 
А5 Секретар на община с население над 50 000 души бакалавър I младши 7 години служебно
 
А5 (Доп., ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Директор на дирекция; главен директор на главна дирекция във второ ниво администрации и в Столичната община; началник на митница; директор на териториално статистическо бюро; заместник-директор на регионална митническа дирекция; заместник главен директор на главна дирекция в първо ниво администрация; Началник на отдел в министерство и в първо ниво администрации; началник на регионален инспекторат по образованието
магистър I младши 7 години служебно
 
А6 Секретар на община с население до 50 000 души и на район.
Директор на дирекция в община с население над 50 000 души
бакалавър II младши 6 години служебно
 
А6 (Доп., ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Началник на отдел; ръководител на инспекторат във второ ниво администрации и в Столичната община; заместник-началник на митница; заместник главен директор на главна дирекция във второ ниво администрация; началник на регионална дирекция за национален строителен контрол
магистър II младши 6 години служебно
 
А6 Началник на сектор в министерство и в първо ниво администрации бакалавър II младши 6 години служебно
 
А7 Директор на дирекция в община с население до 50 000 души и в район.
Началник на отдел в община с население над 50 000 души.
Началник на сектор във второ ниво администрации и в Столичната община; началник на митнически пункт; началник на митническо бюро; началник на общинска служба по земеделие и гори
бакалавър III младши 5 години служебно
 
А8 Началник на отдел в община с население до 50 000 души и в район.
Заместник-началник на общинска служба по земеделие и гори.
Началник на сектор в община с население над 50 000 души. Секретар на кметство
бакалавър III младши 4 години служебно
 
А9 Началник на сектор в община с население до 50 000 души и в район. Началник на отдел в кметство бакалавър III младши 3 години служебно
 
Б. Експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции
(Изм., ДВ, бр. 40 от 2006 г.)
 
Б1 Съветник в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет магистър I младши 9 години служебно
 
Б2 (Доп., ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Държавен експерт; държавен вътрешен одитор; главен счетоводител; главен юрисконсулт; служител по сигурността на информацията; редактор-стилист на нормативни актове в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет; правителствен преводач
магистър I младши 6 години служебно
 
Б3 (Доп., ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Държавен експерт; държавен инспектор; главен счетоводител; главен юрисконсулт; държавен публичен изпълнител; държавен финансов инспектор; държавен вътрешен одитор; служител по сигурността на информацията в министерство и в първо ниво администрации; правителствен агент в Министерството на правосъдието; държавен одитор по чл.45, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
магистър II младши 5 години служебно
 
Б3 Главен експерт в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет бакалавър II младши 5 години служебно
 
Б3 (Доп., ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Финансов контрольор; главен вътрешен одитор в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет
магистър II младши 5 години служебно
 
Б4 Държавен експерт; държавен инспектор; главен счетоводител; главен юрисконсулт; държавен вътрешен одитор; държавен публичен изпълнител; служител по сигурността на информацията във второ ниво администрации и в Столичната община; главен инженер; главен архитект в Столичната община магистър III младши 4 години служебно
 
Б4 (Доп., ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Главен експерт; главен инспектор; главен публичен изпълнител; главен вътрешен одитор в министерство и в първо ниво администрации.
Старши експерт; старши вътрешен одитор; старши счетоводител в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет; главен одитор по чл.45, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
бакалавър III младши 4 години служебно
 
Б4 (Доп., ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Финансов контрольор в министерство и в първо ниво администрации; главен финансов инспектор
магистър III младши 4 години служебно
 
Б4 Старши юрисконсулт в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет магистър III младши 4 години служебно
 
Б5 (Доп., ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Главен експерт; главен инспектор; главен публичен изпълнител; главен вътрешен одитор във второ ниво администрации и в Столичната община.
Старши експерт, старши инспектор, старши публичен изпълнител, старши вътрешен одитор, старши счетоводител в министерство и в първо ниво администрации; старши одитор по чл. 45, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
бакалавър IV младши 3 години служебно
 
Б5 Финансов контрольор във второ ниво администрации и в Столичната община магистър IV младши 3 години служебно
 
Б5 (Доп., ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Старши юрисконсулт в министерство и в първо ниво администрации; старши финансов инспектор
магистър IV младши 3 години служебно
 
Б5 (нов, ДВ, бр. 61 от 2007 г. - в сила от 01.07.2007 г.)
Младши експерт в администрацията на Народното събрание,на Президента и на
Министерския съвет
бакалавър V младши не се изисква служебно
 
Б6 (Доп., ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Главен експерт; главен инспектор; главен вътрешен одитор; главен счетоводител; главен инженер; главен архитект; служител по сигурността на информацията в община с население над 50 000 души
бакалавър IV младши 2 години служебно
 
Б6 Финансов контрольор в община с население над 50 000 души магистър IV младши 3 години служебно
 
Б6 Главен юрисконсулт в община с население над 50 000 души магистър IV младши 2 години служебно
 
Б6 (Доп., ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Старши експерт, старши инспектор, старши публичен изпълнител, старши вътрешен одитор, старши счетоводител, митнически дознател във второ ниво администрации и в Столичната община, секретар на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Столичната община бакалавър IV младши 2 години служебно
 
Б6 Старши юрисконсулт във второ ниво администрации и в Столичната община магистър IV младши 2 години служебно
 
Б6 (Изм., ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Младши експерт; младши инспектор; младши публичен изпълнител; младши счетоводител в министерство и в първо ниво администрации
специалист V младши не се изисква служебно
 
Б6 (Доп., ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Младши юрисконсулт в министерство и в първо ниво администрации; младши финансов инспектор
магистър V младши не се изисква служебно
 
Б6 (Нов, ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Младши вътрешен одитор в министерство и в първо ниво администрации
бакалавър V младши не се изисква служебно
 
Б6 (Нов, ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Младши одитор по чл. 45, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
бакалавър V младши 2 години служебно
 
Б7 (Доп., ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Главен експерт; главен инспектор; главен вътрешен одитор; главен инженер; главен архитект; главен счетоводител; служител по сигурността на информацията в община с население до 50 000 души и в район
бакалавър IV младши 2 години служебно
 
Б7 Финансов контрольор в община с население до 50 000 души и в район магистър IV младши 3 години служебно
 
Б7 Главен юрисконсулт в община с население до 50 000 души и в район магистър IV младши 2 години служебно
 
Б7 (Доп., ДВ, бр. 24 от 2006 г., бр. 46 от 2006 г.)
Старши експерт; старши инспектор; старши вътрешен одитор; старши счетоводител в община с население над 50 000 души; социален работник; секретар на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община с население над 50 000 души
бакалавър IV младши 2 години служебно
 
Б7 Старши юрисконсулт в община с население над 50 000 души магистър IV младши 2 години служебно
 
Б7 (Изм., ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Младши експерт; младши инспектор; младши публичен изпълнител; младши счетоводител във второ ниво администрации и в Столичната община
специалист V младши не се изисква служебно
 
Б7 Младши юрисконсулт във второ ниво администрации и в Столичната община магистър V младши не се изисква служебно
 
Б7 (Нов, ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Младши вътрешен одитор във второ ниво администрации и в Столичната община
бакалавър V младши не се изисква служебно
 
Б7
(нов, ДВ, бр. 64 от 2008 г. - в сила от 18.07.2008 г.)
Стажант-одитор в министерство и в първо ниво администрации
бакалавър V младши не се изисква служебно

Б8 (Доп., ДВ, бр. 24 от 2006 г., бр. 46 от 2006 г.)
Старши експерт; старши инспектор; старши вътрешен одитор; старши счетоводител в община с население до 50 000 души и в район; социален работник; секретар на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община с население до 50 000 души и в район
бакалавър V младши 2 години служебно
 
Б8 Старши юрисконсулт в община с население до 50 000 души и в район магистър V младши 2 години служебно
 
Б8
(нов, ДВ, бр. 64 от 2008 г. - в сила от 18.07.2008 г.)Стажант-одитор във второ ниво администрации и в Столичната община бакалавър
V младши 2 години служебно

Б9 Младши експерт; младши инспектор; младши счетоводител в община с население над 50 000 души специалист V младши не се изисква служебно
 
Б9 Младши юрисконсулт в община с население над 50 000 души магистър V младши не се изисква служебно
 
Б9 (Нов, ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Младши вътрешен одитор в община с население над 50 000 души
бакалавър V младши не се изисква служебно
 
Б10 Старши експерт в кметство специалист V младши 1 година служебно
 
Б10 Младши експерт; младши инспектор; младши счетоводител в община с население до 50 000 души и в район специалист V младши не се изисква служебно
 
Б10 Младши юрисконсулт в община с население до 50 000 души и в район магистър V младши не се изисква служебно
 
Б10 (Нов, ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Младши вътрешен одитор в община с население до 50 000 души
бакалавър V младши не се изисква служебно
 
Б10
(нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 18.07.2008 г.) Стажант-одитор в община с население над 50 000 души бакалавър
V младши не се изисква служебно

Б11 Младши експерт в кметство специалист V младши не се изисква служебно
 
Б11
(нов, ДВ, бр. 64 от 2008 г. - в сила от 18.07.2008 г.) Стажант-одитор в община с население до 50 000 души бакалавър
V младши не се изисква служебно

В. Експертни длъжности със спомагателни функции
 
В1 Главен специалист; старши счетоводител в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет средно   4 години трудово
 
В2 Главен специалист; старши счетоводител в министерство и в първо ниво администрации. Старши специалист в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет средно   3 години трудово
 
В3 Главен специалист; главен митнически специалист; митнически дознател във второ ниво администрации и в Столичната община. Старши специалист в министерство и в първо ниво администрации средно   2 години трудово
 
В3 Младши специалист; младши счетоводител в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет средно   не се изисква трудово
 
В4 (Изм., ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Главен специалист в община с население над 50 000 души.
Старши специалист; старши митнически специалист; старши счетоводител във второ ниво администрации и в Столичната община
средно   2 години трудово
 
В4 (Изм., ДВ, бр. 46 от 2004 г.; доп., бр. 46 от 2006 г.)
Младши специалист; младши счетоводител в министерство и в първо ниво администрации
Технически сътрудник в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет; социален работник в община с население над 50 000 души
средно   не се изисква трудово
 
В5 (Изм., ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Главен специалист в община с население до 50 000 души и в район.
Старши специалист, старши счетоводител в община с население над 50 000 души
средно   1 година трудово
 
В5 (Доп., ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Младши специалист; младши митнически специалист; младши счетоводител във второ ниво администрации и в Столичната община.
Технически сътрудник в министерство, първо и второ ниво администрации и в Столичната община. Митнически сътрудник; социален работник в община с население до 50 000 души
средно   не се изисква трудово
 
В6 Главен специалист в кметство.
Старши специалист; старши счетоводител в община с население до 50 000 души и в район
средно   1 година трудово
 
В6 Младши специалист; младши счетоводител в община с население над 50 000 души средно   не се изисква трудово
 
В7 Старши специалист в кметство средно   1 година трудово
 
В7 Младши специалист; младши счетоводител в община с население до 50 000 души и в район средно   не се изисква трудово
 
В8 Технически сътрудник в община средно   не се изисква трудово
 
В9 Младши специалист в кметство.
Технически сътрудник в кметство
средно   не се изисква трудово
 
Г. Технически длъжности
 
Г1 Изпълнител средно   не се изисква трудово
 
Г2 Изпълнител основно   не се изисква трудово
 
Г3 Изпълнител не се изисква   не се изисква трудово
 

Забележки:
1. (Предишен текст на забележка, ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Нивата, в които са разпределени администрациите, са, както следва:
Първо ниво: (Доп., ДВ, бр. 74 от 2005 г., бр. 78 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2006 г., доп., ДВ, бр. 11 от 2007 г. - в сила от 01.01.2007 г., доп., ДВ, бр. 88 от 2007 г.) Централните управления на Агенция "Митници", на Националния статистически институт; Държавната комисия по енергийно регулиране; Агенцията за ядрено регулиране; Патентното ведомство; Агенцията за държавни вземания; Агенцията за финансово разузнаване; Агенцията за държавна финансова инспекция; Държавната комисия по хазарта; служба "Военна информация"; служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване"; Комисията за защита на конкуренцията; Комисията за защита на личните данни; Държавната комисия по сигурността на информацията; Държавната агенция за младежта и спорта; Държавната агенция за информационни технологии и съобщения; Държавната агенция по горите; Комисията за защита от дискриминация
Второ ниво: (Доп., ДВ, бр. 46 от 2004 г.; изм., бр. 46 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 88 от 2007 г.) Административни структури, създадени със закон, чиято дейност се отчита пред Народното събрание; административните структури, създадени със закон към Министерския съвет; държавни агенции по чл. 47 от Закона за администрацията, в т.ч. дирекциите; администрациите на държавните комисии към Министерския съвет по чл. 50 от Закона за администрацията; областните администрации, Общинската администрация на Столичната община; териториалните звена на Агенция "Митници"; администрациите на държавните комисии към министър по чл. 50 от Закона за администрацията; агенциите по чл. 54 от Закона за администрацията; административните структури, създадени със закон, към министър; юридическите лица по чл. 60 от Закона за администрацията; транзитните, регистрационно-приемателните и интеграционните центрове на Държавната агенция за бежанците.
2. (Нова забележка, ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Длъжността "директор на юридическо лице по чл.60 от Закона за администрацията" може да се заема и по трудово правоотношение.
3. (нова, ДВ, бр. 100 от 2007 г. - в сила от 30.11.2007 г.) Длъжността "административен секретар на Министерството на външните работи" може да се заема и от дипломатически служител по смисъла на Закона за дипломатическата служба (ДВ, бр. 78 от 2007 г.).


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 ОТ 24.07.2007 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ
(Обн., ДВ, бр. 61 от 2007 г. - в сила от 01.07.2007 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2007 г.

Предложи
корпоративна публикация
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив