ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2007 Г.

В сила от 01.01.2007 г.
Обн. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г.
Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите на обща сума 3 400 639,4 хил. лв., както следва:

Показатели Сума
  (хил. лв.)
1 2
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 3400639,4
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 3363439,8
Вноски за работници и служители от ра-  
ботодатели за държавното обществено  
осигуряване 2172849,3
Вноски от работници и служители (лична  
вноска) 932108,5
Вноски от самонаети лица (самоосигуря-  
ващи се лица) 149482,0
Главница по ревизионни актове за начет  
в приход на държавното обществено оси-  
гуряване от Националната агенция за  
приходите 69000,0
Главница по ревизионни актове за начет в  
приход на държавното обществено осигу-  
ряване от Агенцията за държавни вземания 30000,0
Приходи от професионалните пенсионни  
фондове по чл. 157, ал. 7 от Кодекса за  
социално осигуряване и § 4, ал. 4 от пре-  
ходните и заключителните разпоредби  
на Кодекса за социално осигуряване 10000,0
ПРИХОДИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ  
ОСИГУРИТЕЛНИ ИНСТИТУТИ ЗА  
ПЕНСИИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ  
СПОГОДБИ 3800,0
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ  
СОБСТВЕНОСТ 1355,0
Нетни приходи от продажба на услуги,  
стоки и продукция 800,0
Приходи от наеми на имущество 100,0
Приходи от лихви по текущи банкови  
сметки 15,0
Приходи от лихви по срочни депозити 120,0
Приходи от други лихви 320,0
ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ  
ЛИХВИ 31760,0
Лихви по ревизионни актове за начет в  
приход на държавното обществено оси-  
гуряване от Националната агенция за  
приходите 20000,0
Начети и лихви по ревизионни актове за  
начет, съставени от Националния осигу-  
рителен институт след 31 декември 2005 г. 1500,0
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения  
по наказателни постановления, събрани  
от Националния осигурителен институт 80,0
Наказателни лихви по просрочени осигу-  
рителни вноски от Националната агенция  
за приходите 2500,0
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения  
по наказателни постановления от  
Националната агенция за приходите 500,0
Глоби, санкции, неустойки, наказателни  
лихви и обезщетения по наказателни  
постановления, събрани от Агенцията за  
държавни вземания 180,0
Преводи от Агенцията за държавни взема-  
ния от събрани лихви по ревизионни актове  
за начет 7000,0
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 284,6
Други неданъчни приходи (от търгове  
и други) 30,0
Приход в размер на 0,8 на сто от приходите  
от вноски във Фонд "Гарантирани вземания  
на работниците и служителите" 254,6
   

(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите на обща сума 5 374 633,9 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ 5374633,9
V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУ-  
РЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 5310575,1
ГРУПА A - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 4422366,4
ПЕНСИИ 4384220,0
Пенсии за сметка на държавното общест-  
вено осигуряване 4131009,2
в т.ч.:  
- пенсии за трудова дейност 3828590,4
- пенсии за кадрови военнослу-  
жещи по Закона за отбраната и  
въоръжените сили на Република  
България и държавните служители  
по Закона за Министерството на  
вътрешните работи и Закона за  
изпълнение на наказанията, и  
следователите, както и за индек-  
сациите, компенсациите и добав-  
ките към тях 302418,8
Пенсии за сметка на републиканския  
бюджет 208810,8
- пенсии за военна инвалидност,  
пенсии за гражданска инвалидност,  
социални пенсии за старост, соци-  
ални пенсии за инвалидност, пер-  
сонални пенсии, пенсии за особени  
заслуги, пенсии по отменените  
Закон за пенсиите и Закон за об-  
щественото осигуряване, за които  
не се дължат осигурителни вноски,  
както и за индексациите, компен-  
сациите и добавките към тях, в т.ч.  
и добавката по чл. 84 от Кодекса  
за социално осигуряване 191260,7
- добавки към пенсиите на ветера-  
ните и пострадалите във войните,  
както и на наследниците, получава-  
щи наследствена пенсия за загина-  
лите в Отечествената война 10868,3
- добавки към пенсиите по чл. 9  
от Закона за политическа и граж-  
данска реабилитация на репресира-  
ни лица 6681,8
Пенсии по международни спогодби 44400,0
ИЗДРЪЖКА 38146,4
Външни услуги 38146,4
Пощенска такса (в т.ч. подменени изпла-  
щателни картони) и ДДС за изплащане  
на пенсиите 38146,4
ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ  
ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 806786,2
Всичко разходи по Кодекса за социално  
осигуряване 532415,5
Парични обезщетения за временна нерабо-  
тоспособност поради общо заболяване 194023,0
Парични обезщетения за временна нерабо-  
тоспособност поради гледане на  
болен член от семейството и карантина 9382,1
Парични обезщетения за временна нерабо-  
тоспособност поради нетрудови злополуки 13555,8
Парични обезщетения за временна нерабо-  
тоспособност поради трудова злополука  
и професионална болест 4438,9
Парични обезщетения за трудоустрояване  
при временно намалена работоспособност 235,6
Парични обезщетения за бременност  
и раждане 116723,8
Парични обезщетения за трудоустрояване  
поради бременност и кърмене 67,3
Парични обезщетения за отглеждане на  
малко дете 74696,6
Еднократна помощ при смърт 1088,0
Парични помощи за профилактика  
и рехабилитация 19755,0
Обезщетения и помощи за безработни 98146,4
Обезщетения по чл. 233, ал. 1 - 4 и ал. 6  
от Закона за отбраната и въоръжените  
сили на Република България, съгласно  
чл. 26б от Кодекса за социално осигуряване 300,0
Парична помощ за инвалидност поради  
общо заболяване, когато няма основание  
за отпускане на пенсия на осигуреното  
лице по чл. 11, ал. 3 от Кодекса за социално  
осигуряване 3,0
Здравноосигурителни вноски за пенсионери 245731,3
Здравноосигурителни вноски за безработни 5888,8
Здравноосигурителни вноски за лицата  
до 18-годишна възраст и след навършване  
на тази възраст, ако учат редовно - до  
завършване на средно образование 22044,0
ИЗДРЪЖКА 706,6
Външни услуги 706,6
Пощенска такса и ДДС за изплащане на  
обезщетенията при безработица 706,6
ГРУПА В - ДЕЙНОСТ 521: СЛУЖБИ  
ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 81422,5
Заплати и възнаграждения за персонала,  
нает по трудови правоотношения 31825,3
Други възнаграждения и плащания за  
персонала 3558,8
Задължителни осигурителни вноски от  
работодатели 8048,0
Осигурителни вноски от работодатели  
за държавното обществено осигуряване 6004,1
Здравноосигурителни вноски от работо-  
датели 1320,2
Вноски за допълнително задължително  
пенсионно осигуряване 723,7
ИЗДРЪЖКА 23606,5
Постелен инвентар и облекло 150,0
Учебни и научноизследователски разходи  
и книги за библиотеките 180,0
Материали 3464,6
Вода, горива и енергия 2906,5
Външни услуги 11304,6
Текущ ремонт 2008,5
Платени данъци, мита и такси (без осигу-  
рителни вноски за държавното обществено  
осигуряване и Националната здравноосигу-  
рителна каса) 650,0
Командировки 1157,6
Разходи за застраховки 467,0
Други финансови услуги 38,9
Други разходи 1278,8
Разходи за членски внос и участие в нетър-  
говски организации и дейности 33,9
Капиталови разходи 14350,0
Основен ремонт на дълготрайни матери-  
ални активи 2300,0
Придобиване на дълготрайни материални  
активи 11100,0
Придобиване на нематериални дълго-  
трайни активи 950,0
II. ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И  
СИГУРНОСТ" 2940,0
ГРУПА Д - ДЕЙНОСТ 282: ОТБРАНИ-  
ТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГО-  
ТОВКА, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАПАСИ  
И МОЩНОСТИ 2940,0
IX. ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ НЕКЛАСИ-  
ФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ" 61118,8
ДЕЙНОСТ 910: РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ 1118,8
Разходи за лихви по заеми от международ-  
ни организации и институции (Световната  
банка) 1113,8
Други разходи за лихви към местни лица 5,0
ДЕЙНОСТ 998: РЕЗЕРВ 60000,0
Резерв за реформата в социалното оси-  
гуряване 60000,0
   

(3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между бюджета на държавното обществено осигуряване и други бюджети, както следва:

РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ 1976269,4
А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС-  
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ /РЕПУБ-  
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ  
БЮДЖЕТИ 1986569,4
Получени трансфери (субсидии) от цент-  
ралния бюджет (+) за държавното общест-  
вено осигуряване: 539196,4
- пенсии за военна инвалидност, пенсии  
за гражданска инвалидност, социални  
пенсии за старост, социални пенсии за  
инвалидност, персонални пенсии, пенсии  
за особени заслуги, пенсии по отменени-  
те Закон за пенсиите и Закон за общест-  
веното осигуряване, за които не се дъл-  
жат осигурителни вноски, както и за  
индексациите, компенсациите и добавки-  
те към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84  
от Кодекса за социално осигуряване  
и за пощенска такса и ДДС 192918,9
- добавки към пенсиите на ветераните и  
пострадалите във войните, както и на  
наследниците, получаващи наследствена  
пенсия за загиналите в Отечествената  
война (включително пощенска такса  
и ДДС) 10962,5
- добавки към пенсиите по чл. 9 от Зако-  
на за политическа и гражданска реабили-  
тация на репресирани лица (включител-  
но пощенска такса и ДДС) 6739,7
- за здравноосигурителни вноски за  
пенсионери 245731,3
- за здравноосигурителни вноски за  
лицата до 18-годишна възраст и след  
навършване на тази възраст, ако учат  
редовно - до завършване на средно  
образование 22044,0
- вноски за фонд "Пенсии" за осигури-  
телен стаж, зачетен при пенсиониране  
по чл. 9, ал. 3, т. 3 и ал. 6 и 7 от Кодекса  
за социално осигуряване 500,0
- обезщетения по чл. 233, ал. 1 - 4 и ал. 6  
от Закона за отбраната и въоръжените  
сили на Република България, съгласно  
чл. 26а, т. 3 от Кодекса за социално  
осигуряване 300,0
- трансфер за резерва за реформата в со-  
циалното осигуряване 60000,0
Получени допълнителни субсидии от  
централния/републиканския бюджет  
за покриване на недостига от средства 1447373,0
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ  
БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ -10300,0
Предоставени трансфери (-): -10300,0
- на Агенцията за хората с увреждания  
към министъра на труда и социалната  
политика, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2,  
буква "в", чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1,  
т. 3 от Кодекса за социално осигуряване -3500,0
- за фонд "Условия на труд", в т.ч.: -6000,0
- за намаляване на трудовите злополуки  
и професионалните болести съгласно  
чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално  
осигуряване -3000,0
- за диагностика на професионалните  
болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса  
за социално осигуряване -3000,0
- за Държавната агенция за информаци-  
онни технологии и съобщения -800,0
   

(4) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 2274,9
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ -2274,9
Погашения по заеми от Световната  
банка - № 4081 от Международната банка  
за възстановяване и развитие (-) -2274,9
Наличност в края на периода -
   

 

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по приходите на обща сума 2 577 079,2 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 2577079,2
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 2573279,2
Вноски за работници и служители от  
работодатели за държавното обществено  
осигуряване 1611758,8
Вноски от работници и служители  
(лична вноска) 711884,1
Вноски от самонаети лица (самоосигуря-  
ващи се лица) 140636,3
Главница по ревизионни актове за начет  
в приход на държавното обществено  
осигуряване от Националната агенция за  
приходите 69000,0
Главница по ревизионни актове за начет  
в приход на държавното обществено  
осигуряване от Агенцията за държавни  
вземания 30000,0
Приходи от професионалните пенсионни  
фондове по чл. 157, ал. 7 от Кодекса за  
социално осигуряване и § 4, ал. 4 от пре-  
ходните и заключителните разпоредби  
на Кодекса за социално осигуряване 10000,0
ПРИХОДИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ  
ОСИГУРИТЕЛНИ ИНСТИТУТИ  
ЗА ПЕНСИИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ  
СПОГОДБИ 3800,0
   

(2) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по разходите на обща сума 4 486 668,5 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ 4486668,5
V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУ-  
РЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 4426668,5
ГРУПА A - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 4178822,2
ПЕНСИИ 4142769,1
Пенсии за сметка на държавното общест-  
вено осигуряване 4098369,1
в т.ч.:  
- пенсии за осигурителен стаж и  
възраст, пенсии за инвалидност  
поради общо заболяване и за индек-  
сиране и компенсиране на пенсиите  
и добавките към тях 3796019,1
- пенсии за кадрови военнослуже-  
щи по Закона за отбраната и въо-  
ръжените сили на Република Бъл-  
гария и държавните служители по  
Закона за Министерството на  
вътрешните работи и Закона за  
изпълнение на наказанията, и  
следователите, както и за индек-  
сациите, компенсациите и добав-  
ките към тях 302350,0
Пенсии по международни спогодби 44400,0
ИЗДРЪЖКА 36053,1
Външни услуги 36053,1
Пощенска такса (в т.ч. подменени изпла-  
щателни картони) и ДДС за изплащане  
на пенсиите 36053,1
ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ  
ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 247846,3
Всичко разходи по Кодекса за социално  
осигуряване 2115,0
Парични помощи за профилактика и  
рехабилитация 2115,0
Здравноосигурителни вноски за пенсионери 245731,3
IX. ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ НЕКЛАСИ-  
ФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ" 60000,0
ДЕЙНОСТ 998: РЕЗЕРВ 60000,0
Резерв за реформата в социалното  
осигуряване 60000,0
   

(3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и бюджета на фонд "Пенсии", както следва:

РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ 306231,3
А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/  
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И  
ДРУГИ БЮДЖЕТИ 306231,3
Получени трансфери (субсидии) от  
централния бюджет (+) за фонд "Пенсии" 306231,3
- за здравноосигурителни вноски за  
пенсионери 245731,3
- вноски за фонд "Пенсии" за осигурите-  
лен стаж, зачетен при пенсиониране по  
чл. 9, ал. 3, т. 3 и ал. 6 и 7 от Кодекса за  
социално осигуряване 500,0
- трансфер за резерва за реформата в  
социалното осигуряване 60000,0
   

(4) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -1603358,0
   

 

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по разходите на обща сума 210 621,1 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ 210621,1
V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯ-  
ВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 210621,1
ГРУПА А - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 210621,1
ПЕНСИИ 208810,8
Пенсии за сметка на републиканския  
бюджет 208810,8
Пенсии за военна инвалидност, пенсии  
за гражданска инвалидност, социални  
пенсии за старост, социални пенсии за  
инвалидност, персонални пенсии, пенсии  
за особени заслуги, пенсии по отменените  
Закон за пенсиите и Закон за общественото  
осигуряване, за които не се дължат осигури-  
телни вноски, както и за индексациите,  
компенсациите и добавките към тях, в т.ч.  
и добавката по чл. 84 от Кодекса за социал-  
но осигуряване 191260,7
Добавки към пенсиите на ветераните  
и пострадалите във войните, както и на  
наследниците, получаващи наследствена  
пенсия за загиналите в Отечествената  
война 10868,3
Добавки към пенсиите по чл. 9 от Закона  
за политическа и гражданска реабилитация  
на репресирани лица 6681,8
ИЗДРЪЖКА 1810,3
Външни услуги 1810,3
Пощенска такса (в т.ч. подменени изпла-  
щателни картони) и ДДС за изплащане на  
пенсиите 1810,3
   

(2) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" на обща сума 210 621,1 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ 210621,1
А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
ВНОСКИ ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/  
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И  
ДРУГИ БЮДЖЕТИ 210621,1
Получени трансфери (субсидии) от цент-  
ралния бюджет (+) за фонд "Пенсии,  
несвързани с трудова дейност": 210621,1
- пенсии за военна инвалидност, пенсии  
за гражданска инвалидност, социални пен-  
сии за старост, социални пенсии за инвалид-  
ност, персонални пенсии, пенсии за особени  
заслуги, пенсии по отменените Закон за пен-  
сиите и Закон за общественото осигуряване,  
за които не се дължат осигурителни вноски,  
както и за индексациите, компенсациите и  
добавките към тях, в т.ч. и добавката по  
чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване  
и за пощенска такса и ДДС 192918,9
- добавки към пенсиите на ветераните  
и пострадалите във войните, както и на  
наследниците, получаващи наследствена  
пенсия за загиналите в Отечествената вой-  
на (включително пощенска такса и ДДС) 10962,5
- добавки към пенсиите по чл. 9 от  
Закона за политическа и гражданска реа-  
билитация на репресирани лица (включи-  
телно пощенска такса и ДДС) 6739,7
   

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -
   

 

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите на обща сума 71 371,1 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 71371,1
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 71371,1
Вноски за работници и служители от  
работодатели за държавното обществено  
осигуряване 71371,1
   

(2) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по разходите на обща сума 37 466,2 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ 37466,2
V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУ-  
РЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 37466,2
ГРУПА A - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 32923,1
ПЕНСИИ 32640,1
Пенсии за сметка на държавното общест-  
вено осигуряване 32640,1
в т.ч.:  
- пенсии за инвалидност поради  
трудова злополука и професионал-  
на болест и за индексиране и ком-  
пенсиране на пенсиите и добавките  
към тях 32571,3
- пенсии за кадрови военнослуже-  
щи по Закона за отбраната и въо-  
ръжените сили на Република Бъл-  
гария и държавните служители по  
Закона за Министерството на  
вътрешните работи и Закона за  
изпълнение на наказанията, и  
следователите, както и за индек-  
сациите, компенсациите и добав-  
ките към тях 68,8
ИЗДРЪЖКА 283,0
Външни услуги 283,0
Пощенска такса (в т.ч. подменени изпла-  
щателни картони) и ДДС за изплащане  
на пенсиите 283,0
ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ  
ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 4543,1
Всичко разходи по Кодекса за социално  
осигуряване 4543,1
Парични обезщетения за временна нерабо-  
тоспособност поради трудова злополука  
и професионална болест 4438,9
Парични обезщетения за трудоустрояване  
при временно намалена работоспособност  
поради трудова злополука или професио-  
нална болест 42,4
Еднократна помощ при смърт поради тру-  
дова злополука или професионална болест 21,8
Парични помощи за профилактика и  
рехабилитация 40,0
   

(3) Приема трансфери между бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" и фонд "Условия на труд", както следва:

РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ -6000,0
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ  
СМЕТКИ -6000,0
Предоставени трансфери (-): -6000,0
- за фонд "Условия на труд", в т.ч.: -6000,0
- за намаляване на трудовите злополуки  
и професионалните болести съгласно  
чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално  
осигуряване -3000,0
- за диагностика на професионалните  
болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса  
за социално осигуряване -3000,0
   

(4) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 27904,9
   

 

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите на обща сума 392 420,3 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 392420,3
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 392420,3
Вноски за работници и служители от  
работодатели за държавното обществено  
осигуряване 264538,2
Вноски от работници и служители  
(лична вноска) 119036,4
Вноски от самонаети лица (самоосигуря-  
ващи се лица) 8845,7
   

(2) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по разходите на обща сума 427 311,0 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ 427311,0
V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯ-  
ВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 427311,0
ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ  
ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 427311,0
Всичко разходи по Кодекса за социално  
осигуряване 427311,0
Парични обезщетения за временна нерабо-  
тоспособност поради общо заболяване 194023,0
Парични обезщетения за временна нерабо-  
тоспособност поради гледане на болен член  
от семейството и карантина 9382,1
Парични обезщетения за временна нерабо-  
тоспособност поради нетрудови злополуки 13555,8
Парични обезщетения за трудоустрояване  
при временно намалена работоспособност  
поради общо заболяване 193,2
Парични обезщетения за бременност и  
раждане 116723,8
Парични обезщетения за трудоустрояване  
поради бременност и кърмене 67,3
Парични обезщетения за отглеждане на  
малко дете 74696,6
Еднократна помощ при смърт поради  
общо заболяване 1066,2
Парични помощи за профилактика и  
рехабилитация 17600,0
Парична помощ за инвалидност поради  
общо заболяване, когато няма основание  
за отпускане на пенсия на осигуреното  
лице по чл. 11, ал. 3 от Кодекса за социално  
осигуряване 3,0
   

(3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва:

РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ -3500,0
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ  
СМЕТКИ -3500,0
Предоставени трансфери (-): -3500,0
- на Агенцията за хората с увреждания  
към министъра на труда и социалната  
политика съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2,  
буква "в", чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13,  
ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално  
осигуряване -3500,0
   

(4) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -38390,7
   

 

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд "Безработица" по приходите на обща сума 326 369,2 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 326369,2
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 326369,2
Вноски за работници и служители от  
работодатели за държавното обществено  
осигуряване 225181,2
Вноски от работници и служители  
(лична вноска) 101188,0
   

(2) Приема бюджета на фонд "Безработица" по разходите на обща сума 105 041,8 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ 105041,8
V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯ-  
ВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 105041,8
ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ  
ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 105041,8
Всичко разходи по Кодекса за социално  
осигуряване 98446,4
Обезщетения за безработица 98146,4
Обезщетения по чл. 233, ал. 1 - 4 и ал. 6  
от Закона за отбраната и въоръжените си-  
ли на Република България съгласно чл. 26б  
от Кодекса за социално осигуряване 300,0
Здравноосигурителни вноски за безра-  
ботните 5888,8
ИЗДРЪЖКА 706,6
Външни услуги 706,6
Пощенска такса и ДДС за изплащане на  
обезщетенията при безработица 706,6
   

(3) Приема трансфери (субсидии, вноски) от републиканския бюджет за фонд "Безработица", както следва:

РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ 300,0
А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ)  
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАН-  
СКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 300,0
Получени трансфери (субсидии) от цент-  
ралния бюджет (+) за фонд "Безработица": 300,0
- обезщетения по чл. 233, ал. 1 - 4 и ал. 6  
от Закона за отбраната и въоръжените  
сили на Република България, съгласно  
чл. 26а, т. 3 от Кодекса за социално  
осигуряване 300,0
   

(4) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Безработица", както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 221627,4
   

 

Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите на обща сума 33 399,6 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 33399,6
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ  
СОБСТВЕНОСТ 1355,0
Нетни приходи от продажба на услуги,  
стоки и продукция 800,0
Приходи от наеми на имущество 100,0
Приходи от лихви по текущи банкови  
сметки 15,0
Приходи от лихви по срочни депозити 120,0
Приходи от други лихви 320,0
ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ  
ЛИХВИ 31760,0
Лихви по ревизионни актове за начет в  
приход на държавното обществено  
осигуряване от Националната агенция  
за приходите 20000,0
Начети и лихви по ревизионни актове за  
начет, съставени от Националния осигу-  
рителен институт след 31 декември 2005 г. 1500,0
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения  
по наказателни постановления, събрани от  
Националния осигурителен институт 80,0
Наказателни лихви по просрочени осигу-  
рителни вноски от Националната агенция  
за приходите 2500,0
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения  
по наказателни постановления от  
Националната агенция за приходите 500,0
Глоби, санкции, неустойки, наказателни  
лихви и обезщетения по наказателни  
постановления, събрани от Агенцията за  
държавни вземания 180,0
Преводи от Агенцията за държавни взема-  
ния от събрани лихви по ревизионни  
актове за начет 7000,0
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 284,6
Други неданъчни приходи (от търгове  
и други) 30,0
Приход в размер на 0,8 на сто от прихо-  
дите от вноски във Фонд "Гарантирани  
вземания на работниците и служителите" 254,6
   

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите на обща сума 107 525,3 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ 107525,3
V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯ-  
ВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 103466,5
ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ  
ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 22044,0
Здравноосигурителни вноски за лицата  
до 18-годишна възраст и след навърш-  
ване на тази възраст, ако учат редовно -  
до завършване на средно образование 22044,0
ГРУПА В - ДЕЙНОСТ 521 : СЛУЖБИ  
ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 81422,5
Заплати и възнаграждения за персонала,  
нает по трудови правоотношения 31825,3
Други възнаграждения и плащания за  
персонала 3558,8
Задължителни осигурителни вноски от  
работодатели 8048,0
Осигурителни вноски от работодатели  
за държавното обществено осигуряване 6004,1
Здравноосигурителни вноски от работо-  
датели 1320,2
Вноски за допълнително задължително  
пенсионно осигуряване 723,7
ИЗДРЪЖКА 23606,5
Постелен инвентар и облекло 150,0
Учебни и научноизследователски  
разходи и книги за библиотеките 180,0
Материали 3464,6
Вода, горива и енергия 2906,5
Външни услуги 11304,6
Текущ ремонт 2008,5
Платени данъци, мита и такси (без осигу-  
рителни вноски за държавното обществе-  
но осигуряване и Националната здравно-  
осигурителна каса) 650,0
Командировки 1157,6
Разходи за застраховки 467,0
Други финансови услуги 38,9
Други разходи 1278,8
Разходи за членски внос и участие в  
нетърговски организации и дейности 33,9
Капиталови разходи 14350,0
Основен ремонт на дълготрайни мате-  
риални активи 2300,0
Придобиване на дълготрайни материални  
активи 11100,0
Придобиване на нематериални дълго-  
трайни активи 950,0
II. ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ" 2940,0
ГРУПА Д - ДЕЙНОСТ 282: ОТБРАНИ-  
ТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГО-  
ТОВКА, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАПАСИ  
И МОЩНОСТИ 2940,0
IX. ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ НЕКЛАСИ-  
ФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ" 1118,8
ДЕЙНОСТ 910: РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ 1118,8
Разходи за лихви по заеми от междуна-  
родни организации и институции  
(Световната банка) 1113,8
Други разходи за лихви към местни лица 5,0
   

(3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между бюджета на Националния осигурителен институт и други бюджети, както следва:

РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ 1468617,0
А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ)  
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАН-  
СКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 1469417,0
Получени трансфери (субсидии)от централ-  
ния бюджет (+) за държавното обществено  
осигуряване: 22044,0
- за здравноосигурителни вноски за  
лицата до 18-годишна възраст и след  
навършване на тази възраст, ако учат  
редовно - до завършване на средно  
образование 22044,0
Получени допълнителни субсидии от  
централния/републиканския бюджет  
за покриване недостига от средства 1447373,0
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ  
СМЕТКИ -800,0
Предоставени трансфери (-): -800,0
- за Държавната агенция за информа-  
ционни технологии и съобщения -800,0
   

(4) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 1394491,3
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ -1394491,3
Погашения по заеми от Световната  
банка - № 4081 от Международната  
банка за възстановяване -2274,9
Наличност в края на периода 1392216,4
   

(5) Погасяването на получените външни заеми се извършва чрез бюджета на Националния осигурителен институт.

 

Чл. 8. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2007 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 220 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 110 лв.;

4. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност - 55 лв.;

5. максимален месечен размер на осигурителния доход - 1400 лв.

 

Чл. 9. Определя се за 2007 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, както следва:

1. от 1 януари до 30 юни - 85 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., в сила от 01.10.2007 г.) от 1 юли до 30 септември - 93,50 лв.;

3. (нова - ДВ, бр. 77 от 2007 г., в сила от 01.10.2007 г.) от 1 октомври до 31 декември - 102,85 лв.

 

Чл. 10. Определя се за 2007 г. минимален размер на обезщетението за безработица - 90 лв., и максимален размер - 180 лв.

 

Чл. 11. Определя се за 2007 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване - 180 лв.

 

Чл. 12. (1) Разпределението на осигурителните вноски, определени в чл. 6, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, по фондове на държавното обществено осигуряване е, както следва:

1. за фонд "Пенсии":

а) (изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., в сила от 01.10.2007 г.) за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. - от 1 януари до 30 септември - 23 на сто; от 1 октомври до 31 декември - 22 на сто;

б) (изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., в сила от 01.10.2007 г.) за лицата, родени след 31 декември 1959 г. - от 1 януари до 30 септември - 18 на сто; от 1 октомври до 31 декември - 17 на сто;

в) за лицата, работещи при условията на I и II категория труд - осигурителната вноска по буква "а" или "б", и за сметка на осигурителя - 3 на сто;

г) за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване и за следователите по Закона за съдебната власт - осигурителната вноска по буква "а" или "б", увеличена с 3 пункта;

2. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3,5 на сто;

3. за фонд "Трудова злополука и професионална болест" - по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2 осигурителната вноска е за сметка на осигурителя;

4. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., в сила от 01.10.2007 г.) за фонд "Безработица" - от 1 януари до 30 септември - 3 на сто; от 1 октомври до 31 декември - 1 на сто.

(2) Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд е в размер 4,3 на сто за сметка на осигурителя.

(3) Осигурителните вноски върху социалните разходи се внасят в размерите по ал. 1, т. 1 и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

 

Чл. 13. Определя се за приход по бюджета на Националния осигурителен институт 0,8 на сто от приходите от вноски във фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

 

Чл. 14. При временен недостиг на средства във фондовете на държавното обществено осигуряване могат да се ползват временни безлихвени заеми от централния бюджет или от други сметки и фондове със социално предназначение до размера на едномесечните осигурителни разходи. Заемите са отпускат с разрешение на министъра на финансите.

 

Чл. 15. Резервът за реформата в социалното осигуряване по чл. 1, ал. 3, раздел III се използва в зависимост от хода на реформата с разрешение на министъра на финансите.

 

Чл. 16. (1) Определя се вноската за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" в размер 0,5 на сто.

(2) За 2007 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 450 лв.

(3) Приема план-сметка на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на републиканския бюджет.

 

§ 2. За 2007 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване. Сумите по главниците от ревизионни актове за начет постъпват като приход във фонд "Пенсии", а сумите по лихвите от ревизионни актове за начет постъпват като приход в бюджета на Националния осигурителен институт.

 

§ 3. За 2007 г. за всяко действително наето лице по програмата "В подкрепа на майчинството" от фонд "Общо заболяване и майчинство" се превеждат като трансфер по бюджета на Министерството на труда и социалната политика до 10-о число на месеца, следващ съответното тримесечие, необходимите средства в размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете, определено по реда на чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване.

 

§ 4. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., бр. 55 от 2000 г. - Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59, 68, 82 и 95 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4:

а) в ал. 1:

аа) в т. 3 думите "съдия-изпълнителите" се заменят с "държавните съдебни изпълнители";

бб) в т. 7 след думите "на търговски дружества" се поставя запетая и се добавя "едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите";

б) в ал. 3, т. 2 след думата "дружества" се добавя "и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества".

2. В чл. 5:

а) в ал. 4:

аа) в т. 1 след думите "държавното обществено осигуряване" се добавя "Учителския пенсионен фонд", а след думите "вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" се добавя "и изплатените суми от фонда";

бб) в т. 2 след думите "държавното обществено осигуряване" се добавя "Учителския пенсионен фонд", а думите "общо за всички лица, подлежащи на осигуряване" се заличават;

б) в ал. 6 се създава изречение второ: "Данните по ал. 4 се използват за изчисляване и отпускане на пенсиите, паричните обезщетения и помощите.";

в) в ал. 8 след думите "по ал. 4" се поставя запетая и се добавя "данните от уведомленията по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда";

г) създава се ал. 12:

"(12) Управителят на Националния осигурителен институт издава инструкция за условията и реда за приемане и съхраняване на документите по ал. 10."

3. В чл. 6:

а) в ал. 2 в текста преди т. 1 след думата "възнаграждения" се поставя запетая и се добавя "включително начислените и неизплатени";

б) в ал. 3:

аа) в текста преди т. 1 след думата "получените" се добавя "или начислените, но неизплатени";

бб) точки 5 - 7 се изменят така:

"5. 2007 г. - 65:35;

6. 2008 г. - 60:40;

7. 2009 г. - 55:45;";

вв) създава се т. 8:

"8. 2010 г. и следващите години - 50:50.";

в) в ал. 5 след думата "получените" се добавя "или начислените, но неизплатени";

г) в ал. 7 се създава т. 3:

"3. за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 4, които упражняват само земеделска дейност - върху месечен осигурителен доход между 25 на сто от минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.";

д) в ал. 8 след думите "фонд "Пенсии" се добавя "в срока за подаване на декларацията".

4. В чл. 7:

а) създава се нова ал. 3:

"(3) Когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени, осигурителят внася осигурителните вноски по ал. 1 и 2 до края на месеца, през който е извършено начисляването.";

б) досегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 4, 5, 6 и 7;

в) досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея в изречение първо след думите "при изплащане" се добавя "или начисляване";

г) досегашните ал. 8, 9 и 10 стават съответно ал. 9, 10 и 11.

5. В чл. 8:

а ) в ал. 1 думите "Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и юридическите лица" се заменят с "Осигурителите и самоосигуряващите се лица";

б) в ал. 2:

аа) в т. 1 след думата "събират" се добавя "и превеждат в законоустановените срокове", а думите "ги превеждат" се заменят с "вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите";

бб ) точка 2 се изменя така:

"2. представят в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт необходимите документи за изплащане на паричните обезщетения и помощите от държавното обществено осигуряване".

6. В чл. 9, ал. 2 се създава т. 5:

"5. през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, през които не са имали право на парично обезщетение."

7. Създава се чл. 13а:

"Парични помощи за профилактика и рехабилитация

"Чл. 13а. (1) Лицата, осигурени за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица, за всички осигурени социални рискове без безработица или за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за период 6 календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията.

(2) Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от 6 календарни месеца по ал. 1 не се прилага за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.

(3) Право на помощите по ал. 1 имат и лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 - 3 и не са осигурени.

(4) Условията за ползване и изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация на лицата по ал. 1 и 3, както и процедурите за избор на юридически лица - изпълнители на тази дейност, се определят с наредба на надзорния съвет на Националния осигурителен институт."

8. В чл. 22 се създава т. 5:

"5. помощи за профилактика и рехабилитация."

9. В чл. 22б, ал. 1 се създава т. 11:

"11. помощи за профилактика и рехабилитация."

10. В чл. 24:

а) създава се нова т. 4:

"4. диагностика на професионалните болести;";

б) досегашните т. 4 и 5 стават съответно т. 5 и 6.

11. В чл. 26:

а) създава се нова т. 5:

"5. средства по програмата "В подкрепа на майчинството";";

б) досегашната т. 5 става т. 6.

12. В чл. 37, ал. 5, т. 9 думите "т. 5 - 7" се заменят с "т. 5 - 8".

13. В чл. 40:

а) в ал. 1 след думите "Осигурените лица" се добавя "за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица";

б) алинеи 3 и 4 се изменят така:

"(3) Паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете и помощите от държавното обществено осигуряване се изчисляват и изплащат от териториалните поделения на Националния осигурителен институт на осигурените лица по декларирана от тях банкова сметка. Ако лицето няма право на обезщетение или помощ, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по изплащането на обезщетенията и помощите, издава разпореждане за отказ. Разпореждането се отменя, ако в давностния срок по чл. 115, ал. 4 лицето или осигурителят представят нови или допълнителни доказателства, установяващи правото на обезщетение или помощ.

(4) Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия работен ден от временната неработоспособност среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от среднодневното уговорено възнаграждение.";

в) създава се ал. 5:

"(5) Изплащането на паричните обезщетения и помощите се извършва при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет."

14. В чл. 41:

а) в ал. 1, изречение първо думите "внесени осигурителните вноски" се заменят с "внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за съответния риск";

б) в ал. 2 се създава т. 5:

"5. е било осигурено по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна.";

в) в ал. 3 думите "размерът на обезщетението" се заменят с "доходът, от който е определено паричното обезщетение".

15. В чл. 42, ал. 2 се създава изречение трето: "Изплатените парични обезщетения за временна неработоспособност се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия."

16. В чл. 47:

а) в ал. 2:

аа) изречение първо се изменя така: "Дневното парично обезщетение е в размер на разликата между полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение през 6-те календарни месеца, предхождащи месеца на трудоустрояването, но не повече от среднодневния размер на максималния месечен осигурителен доход, и получаваното среднодневно брутно трудово възнаграждение след трудоустрояването.";

бб) в изречение второ след думите "получаваното среднодневно" се добавя "брутно";

б) в ал. 3 думата "календарни" се заличава.

17. В чл. 48:

а) в ал. 2:

аа) изречение първо се изменя така: "Дневното парично обезщетение е в размер на разликата между полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение през 6-те календарни месеца, предхождащи месеца на трудоустрояването, но не повече от среднодневния размер на максималния месечен осигурителен доход, и получаваното среднодневно брутно трудово възнаграждение след трудоустрояването.";

бб) в изречение второ след думите "получаваното среднодневно" се добавя "брутно";

б) в ал. 3 навсякъде след думата "среднодневно" се добавя "брутно", а думата "средното" се заменя със "среднодневното".

18. В чл. 49:

а) в ал. 1 накрая се добавя "и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната";

б) алинея 3 се изменя така:

"(3) Когато лицето е осигурено на повече от едно основание, общият размер на дневното парично обезщетение не може да бъде по-малък от минималната дневна работна заплата, установена за страната."

19. В чл. 50:

а) в ал. 1 изречение второ се заличава;

б) създава се ал. 6:

"(6) Право на обезщетение по ал. 1 - 5 имат и майките (осиновителите или осиновителките), които са осигурени за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и без безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица."

20. В чл. 51 накрая се добавя "или чл. 53" и се създава изречение второ: "Обезщетението се изплаща и на самоосигуряващите се лица, които са осигурени за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица."

21. В чл. 53 се създава ал. 5:

"(5) Самоосигуряващите се лица, които са осигурени за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, имат право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете в сроковете по ал. 1 - 4."

22. В чл. 54:

а) алинея 1 се изменя така:

"(1) Майката (осиновителката), която е осигурена за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица и е имала право на обезщетение по чл. 52а, получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 53, ако:

1. не ползва допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване;

2. самоосигуряващото се лице с право на обезщетение по чл. 53 започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица.";

б) в ал. 2, изречение второ думите "за своя сметка за всички осигурени социални рискове, както и когато не е осигурено за трудова злополука, професионална болест и безработица" се заменят с "или е осигурено за своя сметка за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица".

23. В чл. 54а:

а) в ал. 1:

аа) в текста преди т. 1 думите "които са подлежали на задължително осигуряване" се заменят със "за които са внесени или дължими осигурителни вноски";

бб) в т. 2 думите "не са придобили право на" се заменят с "нямат отпусната";

б) създава се нова ал. 2:

"(2) За придобиване право на парично обезщетение по ал. 1 се зачита и времето:

1. на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;

2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане;

3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;

4. зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна.";

в) досегашната ал. 2 става ал. 3;

г) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите "по ал. 2" се заменят с "по ал. 3".

24. В чл. 54б:

а) в ал. 5 изречение второ се изменя така: "В този случай размерът на обезщетението не може да бъде по-малък от съответната пропорционална част на определения минимален размер на обезщетението за безработица.";

б) създава се ал. 7:

"(7) Когато в периода по ал. 1, от който се определя средномесечният осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно:

1. за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане и на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година - минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния период;

2. за времето на платен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане - доходът, от който е определено паричното обезщетение;

3. за времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание международен договор, по който Република България е страна - минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния период."

25. В чл. 54д, ал. 1, т. 3 думите "придобиване право" се заменят с "отпускане".

26. В чл. 54е:

а) създава се нова ал. 3:

"(3) Изплатените парични обезщетения за безработица се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране, и за периода, през който са получавали парично обезщетение за временна неработоспособност и за бременност и раждане.";

б) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

27. Създава се чл. 54и:

"Право на парично обезщетение за дълготрайна безработица

Чл. 54и. (1) Право на парично обезщетение за дълготрайна безработица имат и лицата, които са регистрирани като безработни в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта и отговарят на следните условия:

1. след получаване на обезщетение за безработица са останали без работа и най-малко 12 месеца, предхождащи месеца на подаване на заявлението по ал. 3, редовно са поддържали регистрацията си в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта;

2. имат навършени 60 години и 6 месеца за мъжете и 57 години и 6 месеца за жените;

3. сборът от възрастта и осигурителния им стаж е до 60 месеца по-малък от изискуемия по чл. 68, ал. 1 - 3;

4. нямат отпусната пенсия;

5. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4.

(2) Паричното обезщетение за дълготрайна безработица е в минималния размер, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

(3) Паричното обезщетение за дълготрайна безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт и се изплаща ежемесечно от датата на подаване на заявлението за период не по-дълъг от 30 месеца.

(4) Изплащането на паричното обезщетение за дълготрайна безработица се прекратява при условията на чл. 54д, както и при отпускане на друг вид пенсия.

(5) Безработните лица имат право на обезщетение за дълготрайна безработица по ал. 1 само веднъж."

28. В чл. 70, ал. 1 се създава изречение второ: "Ако лицата имат осигурителен стаж без превръщане 37 години за мъжете и 34 години за жените и продължават да работят след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 - 3, без да им е отпусната пенсия, за всяка година осигурителен стаж след тази възраст процентът е 1,5 и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж."

29. В чл. 70а ал. 4 се изменя така:

"(4) При определяне на осигурителния доход за периода до 31 декември 2006 г. за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 не се включват начислени и неизплатени възнаграждения."

30. В чл. 100 думите "1 януари" се заменят с "1 юли".

31. В чл. 110:

а) в ал. 1 т. 5 се отменя;

б) в ал. 4, изречение второ думите "на друг адрес, деклариран в Националния осигурителен институт" се заличават;

в) в ал. 5 т. 4 се отменя;

г) в ал. 9, изречение първо думите "разноски, лихви и главница" се заменят с "главница, лихви и разноски";

д) в ал. 10, изречение второ думите "като в него се определя видът на обезпечителните мерки върху движимите и недвижимите вещи, както и начинът за продажбата им" се заличават.

32. Член 112 се отменя.

33. В чл. 114:

а) в ал. 1 се създава изречение второ: "Те могат да бъдат прихващани от вземанията на лицата от държавното обществено осигуряване с разпореждане, издадено от длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.";

б) в ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "както и при прилагане разпоредбите на международни договори, по които Република България е страна".

34. В чл. 117:

а) в ал. 1:

аа) точка 1 се изменя така:

"1. неправилно определяне или изплащане на парични обезщетения по глава четвърта или помощи, откази за издаване на удостоверения за осигурителен стаж и доход от органите на Националния осигурителен институт и откази за заверяване на осигурителен стаж и доход в осигурителни книжки;";

бб) в т. 2 се създават нова буква "е" и буква "ж":

"е) за отказ за изплащане на парични обезщетения по глава четвърта или помощи;

ж) по чл. 114, ал. 1.";

б) в ал. 2 думите "букви "б" - "д" се заменят с "букви "б" - "ж".

35. В чл. 349:

а) в ал. 1 думите "с изключение на случаите на нарушение на разпоредбите на чл. 5, ал. 4 и" се заличават;

б) в ал. 3 след думата "съдържание" се добавя "или предостави неверни данни по чл. 5, ал. 4".

36. В чл. 350, ал. 1 след думите "чл. 349" се добавя "и чл. 349а".

37. В чл. 355 ал. 1 се изменя така:

"(1) Който наруши разпоредбите на чл. 5, ал. 4, чл. 6, ал. 8, чл. 7, чл. 8, ал. 2, т. 1 и разпоредбите на нормативните актове по прилагането им, се наказва с глоба от 50 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание."

38. В § 1, ал. 1 от допълнителната разпоредба:

а) точка 2 се изменя така:

"2. "Нетно възнаграждение" е възнаграждението, получено след намаляване на изплатеното или начисленото възнаграждение с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с данъците по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.";

б) създава се нова т. 3:

"3. "Осигурено лице" е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4, и за което са внесени или дължими осигурителни вноски. Лицето се смята за осигурено и през периодите по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 3. Самоосигуряващите се лица се смятат за осигурени лица за времето, през което са внесли дължимите осигурителни вноски.";

в) досегашните т. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стават съответно т. 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

39. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби ал. 1 се изменя така:

"(1) Максималният размер на получаваните една или повече пенсии, отпуснати до 31 декември 2009 г., без добавките към тях, се определя смятано от 1 юли на всяка календарна година в размер на 35 на сто от максималния осигурителен доход за предходната календарна година, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване."

40. В § 9 от преходните и заключителните разпоредби:

а) в ал. 4 т. 2 се изменя така:

"2. чрез ежемесечни удръжки от отпуснатата пенсия, определени в план за разсрочено плащане, утвърден от длъжностното лице в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, на което е възложено ръководството по пенсионното осигуряване; периодите за разсрочено плащане са:

а) до 5 години - ако недостигащият осигурителен стаж е до 3 години;

б) до 8 години - ако недостигащият осигурителен стаж е от 3 до 5 години;";

б) алинея 8 се изменя така:

"(8) Когато са внесени осигурителни вноски по ал. 2 за периоди на обучение, лицето има право да внесе осигурителни вноски по ал. 3 за разликата до 5 години."

41. В преходните и заключителните разпоредби се създават § 22б, 22в, 22г, 22д и 22е:

"§ 22б. Паричните обезщетения за лицата, заварени в отпуск за временна неработоспособност, трудоустрояване, за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете към 1 януари 2007 г., за които е започнало плащане на обезщетение, както и неизплатените парични обезщетения и помощи, отнасящи се за периоди до тази дата, се изплащат по досегашния ред. В документите за теглене на осигурителните плащания задължително се вписва единният идентификационен код на осигурителя или самоосигуряващото се лице.

§ 22в. При определяне на осигурителния доход, от който се изчисляват паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, трудоустрояване и за безработица за времето до 31 декември 2006 г., не се включват начислени и неизплатени възнаграждения.

§ 22г. Процентът от 1,5 съгласно чл. 70, ал. 1 за всяка година осигурителен стаж след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 - 3 се определя за осигурителен стаж, придобит след 31 декември 2006 г.

§ 22д. Лицата по § 3 и 4, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, имат право на допълнителна пожизнена пенсия от универсален пенсионен фонд при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 - 3.

§ 22е. (1) Майките (осиновителите), за които срокът на обезщетението по чл. 50 не е изтекъл до 1 януари 2007 г., но от започването му не са изтекли 315 календарни дни, имат право на обезщетение за бременност и раждане за остатъка до края на този период.

(2) Майките (осиновителите), за които срокът на обезщетението по чл. 50 е изтекъл до 1 януари 2007 г., но от започването му не са изтекли 315 календарни дни, имат право на обезщетение за бременност и раждане за остатъка до края на този период."

 

§ 5. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г., бр. 69 от 1995 г. - Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г., бр. 52 от 1998 г. - Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68 и 75 от 2006 г.) в преходните разпоредби се създава § 3а:

"§ 3а. (1) Работничките или служителките, на които отпускът за бременност и раждане в размер на 135 календарни дни не е изтекъл към 1 януари 2007 г., след тази дата имат право на отпуск по чл. 163, ал. 1 за остатъка до 315 дни.

(2) Работничките или служителките, на които отпускът за бременност и раждане в размер на 135 календарни дни е изтекъл преди 1 януари 2007 г., след тази дата имат право на отпуск по чл. 163, ал. 1 в размер на разликата между 315 календарни дни и сбора на ползвания отпуск за бременност и раждане и ползвания или полагащия се отпуск за отглеждане на дете за времето до 31 декември 2006 г.

(3) В случаите на ал. 1 и 2 отпускът се разрешава въз основа на писмено заявление на работничката или служителката до предприятието.

(4) През време на отпуска по ал. 1 и 2 на работничката или служителката се изплаща парично обезщетение по чл. 49 от Кодекса за социално осигуряване.

(5) От деня на разрешаване на отпуска по ал. 2 отпускът на работничката или служителката по чл. 164 се прекратява."

 

§ 6. В Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; изм., бр. 104 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 48 от 2006 г.) в чл. 20 се правят следните допълнения:

1. В ал. 3 след думата "изплатените" се добавя "или начислените".

2. В ал. 4 се създава изречение второ: "Ако възнаграждения са начислени, но не са изплатени, вноските се внасят до края на месеца, през който е извършено начисляването им."

 

§ 7. В Закона за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33 и 48 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 45, ал. 2:

а) създава се нова т. 3:

"3. суми от фонд "Трудова злополука и професионална болест" на държавното обществено осигуряване, предвидени по бюджета на фонда за финансиране на дейности за диагностика на професионалните болести;";

б) досегашната т. 3 става т. 4.

2. В чл. 46:

а) в ал. 1:

аа) създава се нова т. 3:

"3. диагностика на професионалните болести;";

бб) досегашните т. 3, 4, 5 и 6 стават съответно т. 4, 5, 6 и 7;

б) в ал. 2 след думите "по ал. 1" се поставя запетая и се добавя "т. 1, 2, 4, 5, 6 и 7";

в) създава се ал. 3:

"(3) Средствата по ал. 1, т. 3 се разходват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на труда и социалната политика и на министъра на здравеопазването."

 

§ 8. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.

 

§ 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г.

-------------------------

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 8 декември 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2007 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 77 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2007 Г.)

§ 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., в сила от 01.10.2007 г.) За 2007 г. пенсиите се индексират с 10 на сто, както следва:

1. от 1 юли и от 1 октомври - пенсиите, отпуснати до 31 декември 2006 г.;

2. от 1 октомври - пенсиите, отпуснати от 1 януари до 30 юни 2007 г.

(2) Индексираните пенсии по ал. 1 не се осъвременяват през 2007 г. по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване.

 

§ 3. (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., в сила от 01.10.2007 г.) Размерът на пенсията по чл. 9, т. 2 и 3 и определените в процент от него минимални размери на другите пенсии за трудова дейност не подлежат на осъвременяване за 2007 г. по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване.

 

§ 4. Законът влиза в сила от 1 юли 2007 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2007 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2007 Г.)

§ 5. Законът влиза в сила от 1 октомври 2007 г.

 

Приложение № 1 към чл. 8, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.)

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и класове професии - 2007 г.

По- Иконо- Икономи- Наименование на Пре- Анали- Тех- Адми- Персо- Квали- Квали- Опера- Про-
реден миче- чески икономическа дейност зи- тични ници нист- нал, фици- фици- тори фесии,
номер ски дейности   дент, спе- и дру- рати- зает рани рани на ма- неи-
  дей- (код по   зако- циа- ги при- вен с ус- работ- произ- шини зиск-
  ности НКИД)   нода- листи лож- пер- луги ници в водст- и съо- ващи
  (ном.     тели,   ни сонал за селско- вени- ръже- спе-
  А31)     висши   спе-   насел., то, гор- работ- ния и циал-
        служи-   циа-   охра- ското, ници- работ- на
        тели   листи   на и рибно- и срод- ници квали-
        и ръко-       търго- то и ни на по фика-
        води-       вия ловно- тях мон- ция
        тели         то сто- зана- таж  
                  панство ятчии на из-  
                      делия  
        1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 01 Селско и ловно стопанство                  
      и свързани с тях услуги 320 230 220 220 192 220 220 220 192
2 AА, BВ 02,05 Горско стопанство и дър-                  
      водобив; Рибно стопанство 248 203 191 180 180 180 180 180 180
3 CA 10, 11, 12 Добив на енергийни                  
      суровини 445 360 350 250 200 180 350 300 235
4 CB 13 Добив на метални руди 435 365 325 200 200 180 305 280 205
5 CB За всички Добив на неметални                  
    дейности материали и суровини 350 270 250 200 190 180 300 270 200
    от 14 без                    
    14.22                    
6 CB 14,22 Добив на глина и каолин 440 330 275 210 200 180 275 275 205
7 DA 15.1 Производство, преработка                  
    и 15.2 и консервиране на месо и                  
      месни продукти. Преработ-                  
      ка и консервиране на риба                  
      и други водни животни 462 341 280 207 195 195 219 231 195
8 DA 15,1 Само за дейности                  
      "Производство, преработ-                  
      ка и консервиране на месо                  
      и месни продукти от                  
      птици" на 15.1 550 350 300 210 190 185 220 250 190
9 DA 15,3 Преработка и консерви-                  
      ране на плодове и                  
      зеленчуци 450 360 290 200 180 180 205 215 180
10 DA 15,4 Производство на растител-                  
      ни и животински масла                  
      и мазнини 550 450 350 260 210 200 230 290 200
11 DA 15,5 Производство на мляко и                  
      млечни продукти 484 372 298 208 191 180 203 231 186
12 DA 15.6 Производство на мелни-                  
      чарски продукти, нишесте                  
      и нишестени продукти 490 400 360 210 190 190 280 300 195
13 DA 15.7 Производство на готови                  
      храни за животни 500 420 360 240 200 260 280 285 200
14 DA За всички Производство на хляб,                  
    дейности хлебни изделия и                  
    от 15.8 други хранителни                  
    без 15.83 продукти 470 360 330 210 190 180 230 240 180
    и 15.84                    
15 DA 15.83 Производство на захар;                  
    и 15.84 Производство на какао,                  
      шоколадови и захарни                  
      изделия 540 440 400 290 200 200 270 300 205
16 DA За всички Производство на напитки 438 341 292 180 180 180 180 231 180
    дейности                    
    от 15.9                    
    без 15.96,                    
    15.97 и                    
    15.98                    
17 DA 15.96 и Производство на пиво                  
    15.97 и малц 385 325 285 215 210 180 245 225 210
18 DA 15,98 Производство на минерал-                  
      ни води и безалкохолни                  
      напитки 560 480 415 295 195 180 245 288 190
19 DA 16 Производство на тютю-                  
      неви изделия 499 486 341 268 219 180 231 268 180
20 DB За всички Производство на текстил                  
    дейности и изделия от текстил,                  
    от 17 без без облекло 385 255 242 198 180 180 198 198 180
    17.7                    
21 DB 17,7 Производство на трико-                  
      тажни изделия 340 242 205 180 180 180 187 187 180
22 DB 18 Производство на облекло,                  
      вкл. кожено; обработка                  
      на кожухарски кожи 350 255 242 187 180 180 182 180 180
23 DC 19 Производство на лицеви                  
      кожи и изделия от тях 330 230 220 180 180 180 182 180 180
24 DD 20 Производство на дървен                  
      материал и изделия от                  
      него, без мебели 320 270 230 180 180 180 200 200 180
25 DE 21 Производство на дървесна                  
      маса, хартия, картон и                  
      изделия от хартия и картон 350 280 240 180 180 180 210 195 180
26 DE 22 Издателска и полиграфи-                  
      ческа дейност. Тиражира-                  
      не на записани носители 243 219 207 180 180 180 195 180 180
27 DF 23 без Производство на кокс,                  
    дейност рафинирани нефтопро-                  
    третиране дукти и ядрено гориво 851 632 499 365 426 180 462 467 268
    на радио-                    
    активни                    
    отпадъци                    
    на 23.30                    

28 DF Дейности по третиране на радио-                  
    активни отпадъци на 23.30 и 90 570 450 405 230 200 180 335 310 180

29 DG 24 Производство на химични                  
      вещества, продукти и                  
      влакна 430 335 245 190 180 180 240 230 180
30 DH 25 Производство на изделия                  
      от каучук и пластмаси 300 210 200 185 180 180 210 190 180
31 DI 26 Производство на продукти                  
      от други неметални мине-                  
      рални суровини 300 220 200 190 190 180 200 200 190
32 DJ За всички Производство и леене                  
    дейности на метали 480 310 290 210 180 180 270 280 190
    от 27 без                    
    27.5                    
33 DJ 27,5 Леене на метали 420 260 260 180 180 180 215 235 180
34 DJ 28 Производство на метални                  
      изделия, без машини и                  
      оборудване 350 215 215 180 180 180 200 205 180
35 DK За всички Производство на машини                  
    дейности и оборудване, без класифи-                  
    от 29 цираните в подсектор DL 420 280 230 180 180 180 220 230 180
    без 29.11                    
36 DK 29.11 Производство на турбини                  
      и двигатели, без авиационни,                  
      автомобилни и мотоциклетни 480 310 300 220 220 180 260 260 220
37 DL 30, 31, 32, Производство на електро-                  
    33 без дей- и друго оборудване 394 270 248 180 180 180 220 208 180
    ности в                    
    зъботехни-                    
    чески ла-                    
    боратории                    
    от 33.10                    

38 NN Дейности в зъботехнически лаборатории                  
    от 33.10 480 330 210 190 180 180 190 190 180

39 DM 34, 35 Производство на превозни                  
      средства 480 310 300 180 180 180 310 220 180
40 DN За всички Преработваща промишле-                  
    дейности ност, некласифицирана                  
    от 36 и 37 другаде 341 231 219 180 180 180 186 195 180
    без 36.1                    
41 DN 36.1 Производство на мебели 300 250 220 180 180 180 190 190 180
42 EE 40,1 Производство, пренос и                  
      разпределение на електри-                  
      ческа енергия 570 450 405 230 200 180 335 310 180
43 EE 40,2 Производство и разпределе-                  
      ние на газообразни горива 705 486 462 280 243 180 338 372 243
44 EE 40.3 Производство и разпределе-                  
      ние на топлинна енергия 530 380 350 190 180 180 240 280 180
45 EE 41 Събиране, пречистване и                  
      разпределение на вода 450 410 370 265 245 205 310 265 225
46 FF За всички Строителство 455 400 370 235 190 190 305 305 210
    дейности                    
    от 45 без                    
    45.12,                    
    45.23,                    
    45.25                    
47 FF 45.12 и 45.12 - Сондиране и проби-                  
    45.25 ване; 45.25 - Други специа-                  
      лизирани строителни дей-                  
      ности (пробиване и изгот-                  
      вяне на кладенци за вода) 430 340 330 200 190 180 255 255 200
48 FF 45,23 Строителство на пътища,                  
      самолетни писти и спортни                  
      терени 500 410 390 275 190 190 300 310 190

49 FF Само за дейности "Цялостно изграждане                  
    и поддръжка на електропроводи и дале-                  
    косъобщителни линии" на 45.21 380 300 290 180 180 180 210 220 180

50 GG За всички Търговия, ремонт и техниче-                  
    дейности ско обслужване на автомо-                  
    от 50, 51, били и мотоциклети, на                  
    52 без лични вещи и на стоки за                  
    51.46, 52.31 домакинството 470 420 360 240 205 190 240 250 180
    и 52.32                    
51 GG 51.46, 52.31 Търговия на едро и дребно с                  
    и 52.32 фармацевтични, медицински                  
      и ортопедични изделия 445 282 236 186 180 180 180 220 186
52 HH 55, 63.30 Хотели и ресторанти;                  
      Дейности на туроператори                  
      и туристически агенции;                  
      спомагателни туристически                  
      дейности, некласифицирани                  
      другаде 480 430 330 240 210 180 250 280 190
53 II 60.1 Железопътен транспорт 380 340 280 180 180 180 195 230 180
54 II 60.2 Друг сухопътен транспорт,                  
      без тръбопроводния 355 290 260 180 180 180 200 200 180
55 II 61 Воден транспорт 405 375 320 200 180 180 210 230 180
56 II 62 Въздушен транспорт 400 370 320 195 200 180 210 230 180
57 II За всички Тръбопроводен транспорт;                  
    дейности Спомагателни дейности в                  
    от 63 без транспорта 389 365 292 180 180 180 207 180 180
    63.3 и                    
    60.30                    
58 II 64,1 Дейност на националната                  
      поща, куриерска дейност 250 240 210 180 180 180 195 190 180
59 II 64,2 Електронни съобщения 450 394 338 259 259 180 282 282 225
60 JJ 65, 66, 67 Финансово посредничество 766 486 365 268 195 180 219 280 180
61 KK 70, 71, 72, Операции с недвижими                  
    74 без 74.6 имоти, наемодателна дей-                  
      ност и бизнесуслуги 486 316 255 180 180 180 195 207 180
62 KK 74,6 Детективска и охранителна                  
      дейност 445 310 250 180 180 180 190 194 180
63 KK 73 Научноизследователска и                  
      развойна дейност 325 233 208 195 180 180 181 181 180
64 LL 75 Държавно управление и                  
      отбрана; задължително                  
      обществено осигуряване 240 180 180 180 180 180 180 180 180
65 MM 80 Образование 331 278 233 180 180 180 180 180 180
66 NN За всички Хуманно здравеопазване;                  
    дейности Ветеринарна лечебна                  
    от 85, без дейност 480 330 210 190 180 180 190 190 180
    85.11 и 85.3                    
67 NN 85,11 Хуманно здравеопазване.                  
      Дейност на лечебни заведе-                  
      ния за болнична помощ 600 400 260 180 180 180 210 210 180
68 NN 85,3 Социални дейности 184 180 180 180 180 180 180 180 180
69 ОО 90, без Събиране и третиране на                  
    дейност твърди и течни отпадъци,                  
    третиране вкл. канализация; сани-                  
    на радио- тарни и почистващи                  
    активни дейности 401 243 236 180 180 180 214 195 180
    отпадъци                    
70 ОО 91,99 Дейности на професионал-                  
      ни, синдикални, политиче-                  
      ски, религиозни и общест-                  
      вени организации; Екстери-                  
      ториални организации и                  
      служби 432 304 225 180 180 180 208 186 180
71 ОО 92 Дейности в областта на                  
      културата, спорта и раз-                  
      влеченията 318 219 180 180 180 180 191 180 180
72 ОО 93, 95 Други услуги за населението 261 213 188 180 180 180 213 188 180
73     Централен кооперативен                  
      съюз 370 300 260 220 200 185 200 220 180
                         

Забележки:

1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по Националната класификация на професиите и длъжностите, утвърдена със Заповед № 742 на министъра на труда и социалната политика от 2005 г.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя.

При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

4. Размерът на минималния осигурителен доход за бюджетния сектор по основни икономически дейности и квалификационни групи професии се прилага от 1 юли 2007 г.

 

Приложение № 2 към чл. 12, ал. 1, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.)

Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2007

Икономическа дейност Код Осигури-
  НКИД телна
  2003 вноска (%)
1 2 3
Горско стопанство, дърводобив    
и свързани с тях услуги 02 1,1
Добив на въглища и торф 10 1,1
Добив на уранови и ториеви    
руди и техните концентрати 12 1,1
Добив на метални руди 13 1,1
Добив на неметални материали    
и суровини 14 1,1
П-во на дървен материал и изде-    
лия от него, без мебели 20 1,1
Производство и леене на метали 27 1,1
Производство на автомобили,    
ремаркета и полуремаркета 34 1,1
Производство на превозни    
средства, без автомобили 35 1,1
Рециклиране на отпадъци 37 1,1
Строителство 45 1,1
Воден транспорт 61 1,1
Селско и ловно стопанство и    
свързани с тях услуги 01 0,9
П-во на дърв. маса, хартия, кар-    
тон и изделия от хартия и картон 21 0,9
Производство на изделия от    
каучук и пластмаси 25 0,9
П-во на продукти от други неме-    
тални минерални суровини 26 0,9
Производство на метални изде-    
лия, без машини и оборудване 28 0,9
Производство на машини,    
оборудване и домакински уреди 29 0,9
Производство на мебели; произ-    
водство, некласифицирано другаде 36 0,9
П-во и разпред. на ел. енергия,    
газообр. горива и топлинна    
енергия 40 0,9
Сухопътен транспорт, вкл.    
тръбопроводен 60 0,9
Добив на суров нефт и прир.газ;    
услуги..., без проучв. работи 11 0,7
Производство на хранителни    
продукти и напитки 15 0,7
П-во на текстил и изделия от    
текстил, без облекло 17 0,7
П-во на кокс, рафинирани нефто-    
продукти и ядрено гориво 23 0,7
Производство на химични    
продукти 24 0,7
П-во на електрически машини    
и апарати, некласифицирани    
другаде 31 0,7
П-во на медицински, прецизни и    
оптични апарати и инструменти;    
п-во на часовници 33 0,7
Събиране, пречистване и разпре-    
деление на вода 41 0,7
Въздушен транспорт 62 0,7
Спомагателни дейности в транс-    
порта; дейности на туристически    
агенции 63 0,7
Държавно управление; задължи-    
телно обществено осигуряване 75 0,7
Събиране и третиране на отпадъци,    
почистване и възстановяване 90 0,7
Производство на тютюневи изделия 16 0,5
П-во на обработени кожи без косъм;    
п-во на изд. за пътуване, сарашки изд.    
и обувки 19 0,5
Издател. и полиграфическа д-ст;    
възпроизвеждане на записани носители 22 0,5
П-во на радио-, телевизионна и дале-    
косъобщителна техника 32 0,5
Т. на едро и търговско посредничество,    
без търг. с автом. и мотоцикл. 51 0,5
Поща и електронни съобщения 64 0,5
Финансово посредничество, без застра-    
ховане и осигуряване чрез самостоятел-    
ни фондове 65 0,5
Операции с недвижими имоти 70 0,5
Научноизследователска и развойна    
дейност 73 0,5
Други бизнес услуги 74 0,5
Дейности в областта на културата,    
спорта и развлеченията 92 0,5
Други услуги за населението 93 0,5
Рибно стопанство и свързани с него    
услуги 05 0,4
П-во на облекло, вкл. кожено; обработка    
на кожухарски кожи 18 0,4
П-во на канцеларска и електронно-    
изчислителна техника 30 0,4
Т., техн. обсл. и ремонт на автомоб. и    
мотоцикл.; части и принадлежности за    
тях; търг. на дребно с ГСМ 50 0,4
Т. на дребно, без търг. на дреб. с АиМ;    
ремонт на лични вещи и стоки за дом. 52 0,4
Хотели и ресторанти 55 0,4
Застрах. д-ст и дейност на самостоятел-    
ни осигурителни фондове, без задълж.    
обществено осигуряване 66 0,4
Спомагателни дейности по финансово    
посредничество 67 0,4
Даване под наем на прев. с-ва, маш. и др.    
тех., без опер., на дом. и лични вещи 71 0,4
Дейности в областта на компютърните    
технологии 72 0,4
Образование 80 0,4
Здравеопазване и социални дейности 85 0,4
Дейности на професионални, синдикал-    
ни, политически, религиозни и общест-    
вени организации 91 0,4
Дейности на домакинства като работо-    
датели на домашен персонал 95 0,4
Недиференцирани дейности на домакин-    
ства като производители на стоки за соб-    
ствено потребление 96 0,4
Недиференцирани дейности на домакин-    
ства като производители на услуги за    
собствено потребление 97 0,4
Екстериториални организации и служби 99 0,4
     

 

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 3

ПЛАН-СМЕТКА

на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за 2007 г.

Показатели Сума
  (хил. лв.)
1 2
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 32127,1
Вноски от работодатели за работници  
и служители 31827,1
- вноски за работници и служители  
от работодатели 31827,1
Приходи и доходи от собственост 210,0
- приходи от лихви по срочни депозити 210,0
Глоби, санкции и наказателни лихви 90,0
- глоби, санкции, неустойки, наказат.  
лихви, обезщетения и начети 90,0
РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ 3045,1
Заплати и възнаграждения за персонала,  
нает по трудови и служебни правоотно-  
шения 19,6
- заплати и възнаграждения на персо-  
нала, нает по трудови правоотношения 19,6
Други възнаграждения и плащания за  
персонала 27,8
- за персонала по извънтрудови право-  
отношения 27,8
Осигурителни вноски от работодатели 517,0
Осигурителни вноски от работодатели за  
Държавното обществено осигуряване  
(ДОО) 396,6
Здравноосигурителни вноски от работо-  
датели 85,0
Вноски за допълнително задължително  
осигуряване 35,4
Издръжка 301,4
- учебни и научноизслед. разходи и  
книги за библиотеките 27,2
- разходи за външни услуги 10,0
- командировки в страната 5,0
- други финансови услуги 1,0
- други разходи, некласифицирани в  
другите параграфи и подпараграфи 258,2
Обезщетения и помощи за домакинствата 2179,3
- плащания от фонд "ГВРС" на взема-  
ния на работници и служители от пред-  
приятия в несъстоятелност 2179,3
РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ  
ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+)  
(I. - II. + III.) 29082,0
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ -29082,0
Вътрешно финансиране -23000,0
Покупко-продажба на държавни  
(общински) ценни книжа от  
бюджетни предприятия - нето (+/-) -23000,0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -6082,0
Наличности в началото на периода (+)  
(§ 95-01 - 95-06) 17741,9
Наличности в края на периода (-)  
(§ 95-07 - 95-13) -23823,9
   

 

Предложи
корпоративна публикация
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net