ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2006 Г.

В сила от 01.01.2006 г.
Обн. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г.
Чл. 1. (1) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2006 г. по приходите на обща сума 1 061 805 хил. лв., както следва:

№ по Показатели Сума
ред   (в хил. лв.)
I. ПРИХОДИ 1061805
1. Здравноосигурителни вноски 1040000
2. Приходи и доходи от собственост 6028
3. Глоби, санкции и наказателни лихви 15777

(2) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2006 г. по разходите и трансфера на обща сума 1 359 598 хил. лв., както следва:

№ по Показатели Сума
ред   (в хил. лв.)
1 2 3
II. РАЗХОДИ 1357613
1. Текущи разходи 1248613
1.1. Заплати и възнаграждения за  
  персонала, нает по трудови  
  правоотношения 13442
1.2. Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 889
1.3. Осигурителни вноски за Държав-  
  ното обществено осигуряване и  
  здравноосигурителни вноски  
  от работодатели 3006
1.4. Издръжка 12082
1.5. Здравноосигурителни плащания 1219194
1.5.1. здравноосигурителни плащания  
  за първична извънболнична  
  медицинска помощ 110952
1.5.2. здравноосигурителни плащания  
  за специализирана извънболнична  
  медицинска помощ 111159
1.5.3. здравноосигурителни плащания за  
  стоматологична помощ 59823
1.5.4. здравноосигурителни плащания  
  за медико-диагностична дейност 52268
1.5.5. здравноосигурителни плащания  
  за лекарствени средства за домаш-  
  но лечение, медицински изделия и  
  диетични храни за специални  
  медицински цели 270000
1.5.6. здравноосигурителни плащания  
  за болнична медицинска помощ 614392
1.5.7. други здравноосигурителни  
  плащания 600
2. Капиталови разходи 5000
3. Резерв за непредвидени и  
  неотложни нужди 104000
III. Предоставени трансфери към  
  бюджета на Държавното общест-  
  вено осигуряване по чл. 110, ал. 11  
  от Кодекса за социално осигуряване -1985

(3) Приема дефицит по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2006 г. в размер 297 793 хил. лв.

(4) Дефицитът по ал. 3 се финансира за сметка на наличностите на Националната здравноосигурителна каса в Българската народна банка.

 

Чл. 2. Определя здравноосигурителната вноска за 2006 г. в размер 6 на сто.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на § 6 думите "капитационни суми" са средствата, които изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ получават извън договорените в Националния рамков договор други плащания за извършена дейност за записаните при тях здравноосигурени лица.

 

Заключителни разпоредби

§ 2. Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса има право да извършва вътрешни компенсирани промени на кредитите между елементите на разходите по чл. 1, ал. 2, които не променят параметрите на утвърдения бюджет и не водят до увеличаване на предвидените средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения, както и на здравноосигурителните плащания за лекарствени средства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

 

§ 3. Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса в случай на значителни отклонения от равномерното разходване на средствата или на териториален дисбаланс в потреблението на медицинска помощ съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване има право да разходва средствата от резерва за непредвидени и неотложни нужди по чл. 1, ал. 2, т. 3 единствено за здравноосигурителни плащания, с изключение на здравноосигурителни плащания за лекарствени средства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

 

§ 4. (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

 

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Разчитането на дължимите суми в съответствие с изискванията на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от бюджета на Националната здравноосигурителна каса към бюджета на Националната агенция за приходите се извършва в края на всеки календарен месец в размер 10 на сто от преведените през предходния календарен месец от Националната агенция за приходите суми по актове за начет от невнесени осигурителни вноски за здравно осигуряване. Средствата се отчитат като трансфери между бюджетни сметки и при превишение на сумата по чл. 1, ал. 2, т. III се увеличава дефицитът по чл. 1, ал. 3.

 

§ 6. Средствата за капитационни суми на изпълнителите от първичната извънболнична медицинска помощ за лицата, за които е констатирано, че не са били осигурявани съгласно Закона за здравното осигуряване, се прехвърлят с решение на управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса за здравноосигурителни плащания, с изключение на здравноосигурителни плащания за лекарствени средства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

 

§ 7. Преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски до 100 на сто се разпределя за здравноосигурителни плащания по ред, определен от управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса, с изключение на здравноосигурителни плащания за лекарствени средства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

 

§ 8. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76 и 99 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 22:

а) досегашният текст става ал. 1;

б) създават се ал. 2 и 3:

"(2) Цените и обемите на видовете медицинска помощ, изплащана от НЗОК, са неразделна част от бюджета на НЗОК за съответната година.

(3) Когато в срока за представяне в Министерския съвет на проекта за бюджет на НЗОК не е постигнато съгласие по цените и обемите на видовете медицинска помощ, изплащана от НЗОК, Министерският съвет внася в Народното събрание проектите на НЗОК и на съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина."

2. В чл. 55 ал. 3 се отменя.

3. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 19е:

"§ 19е. Министерският съвет внася за приемане в Народното събрание проектите по чл. 22, ал. 3, ако в срок до 18 декември 2005 г. Националният рамков договор за 2006 г. не е подписан."

 

§ 9. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Изпълнението на закона се възлага на управителния съвет и на директора на Националната здравноосигурителна каса, както и на Националната агенция за приходите в частта за събиране на здравноосигурителните вноски.

 

§ 10. Законът влиза в сила от 1 януари 2006 г.

-------------------------

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 14 декември 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

 

Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net