ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2007 Г.

В сила от 01.01.2007 г.
Обн. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.26 от 27 Март 2007г., изм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2007г.
Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.12.2007 г.) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2007 г. по приходите на обща сума 1 212 316 хил. лв., както следва:

№ по Показатели Сума
ред   (в хил. лв.)
1 2 3
I. ПРИХОДИ 1 212 316
1. Здравноосигурителни вноски 1 185 936
2. Приходи и доходи от собственост 13 030
3. Глоби, санкции и наказателни  
  лихви 13 320
4. Други неданъчни приходи 30
     

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.12.2007 г.) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2007 г. по разходите на обща сума 1 550 945 хил. лв., както следва:

№ по Показатели Сума
ред   (в хил. лв.)
1 2 3
II. РАЗХОДИ 1 550 945
1. Текущи разходи 1 430 351
1.1. Заплати и възнаграждения за  
  персонала, нает по трудови  
  правоотношения 17 810
1.2. Други възнаграждения и  
  плащания за персонала 1 144
1.3. Задължителни осигурителни  
  вноски от работодатели 4 346
1.4. Издръжка 11 251
1.5. Здравноосигурителни  
  плащания 1 395 800
1.5.1. - здравноосигурителни  
  плащания за първична  
  извънболнична медицинска  
  помощ 115 945
1.5.2. - здравноосигурителни  
  плащания за специализирана  
  извънболнична медицинска  
  помощ 116 162
1.5.3. - здравноосигурителни пла-  
  щания за дентална помощ 61 516
1.5.4. - здравноосигурителни пла-  
  щания за медико-диагностична  
  дейност 55 621
1.5.5. - здравноосигурителни пла-  
  щания за лекарства за домашно  
  лечение, медицински изделия и  
  диетични храни за специални  
  медицински цели 282 150
1.5.6. - здравноосигурителни пла-  
  щания за болнична медицинска  
  помощ 762 406
1.5.6.1. от тях субсидия за нефинансови  
  предприятия за осъществяване  
  на болнична помощ 5 000
1.5.7. - други здравноосигурителни  
  плащания, предвидени в НРД 0
1.5.8. - други здравноосигурителни 2 000
  плащания за медицинска  
  помощ, оказана в съответствие  
  с правилата за координация на  
  системите за социална сигурност  
2. Придобиване на нефинансови  
  активи 2 000
3. Резерв за непредвидени и  
  неотложни разходи 118 594
     

(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.12.2007 г.) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2007 г. по трансферите на обща сума 338 629 хил. лв., както следва:

№ по Показатели Сума
ред   (в хил. лв.)
1 2 3
III. ТРАНСФЕРИ 338 629
1. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ-  
  НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ  
  БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 338 690
1.1. Получени трансфери (субсидии/  
  вноски) от централния бюджет  
  (нето) по чл. 23, ал. 1, т. 10 ЗЗО 338 690
2. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ  
  БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ -61
2.1. Получени трансфери (субсидии,  
  вноски) между бюджетни сметки  
  (+) по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона  
  за здравето 5 000
2.2. Предоставени трансфери на  
  Националната агенция за прихо-  
  дите по чл. 24, т. 5 от Закона за  
  здравното осигуряване (-) -5 061
     

(4) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2007 г. с балансирано бюджетно салдо.

 

Чл. 2. Определя здравноосигурителната вноска за 2007 г. в размер 6 на сто.

 

Чл. 3. (1) Определя годишна стойност на разходите по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.1, по видове първична извънболнична медицинска помощ, както следва:

1. за дейностите за капитационно заплащане, извън тези по т. 2 - 8, за всички задължително здравноосигурени лица с избор на лекар за първична извънболнична медицинска помощ - 75 720 хил. лв.;

2. за профилактичните прегледи на деца съгласно наредбата по чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване - 12 812 хил. лв.;

3. за имунизациите/реимунизациите на лицата до 18-годишна възраст - 2 071 хил. лв.;

4. за прегледи на бременните и родилките до 42 дни след раждането - 61 хил. лв.;

5. за наблюдението на диспансеризирани лица - 10 980 хил. лв.;

6. за профилактични прегледи на лица над

18-годишна възраст - 11 669 хил. лв.;

7. за прегледите на лицата по повод на остро възникнало състояние, осъществили правото си на избор на изпълнител на първична извънболнична медицинска помощ на територията на друг здравен район - 232 хил. лв.;

8. за оказаната медицинска помощ в разкрити амбулатории в населено място с неблагоприятни условия и за разкрити амбулатории в обособена в областната здравна карта практика, която е била незаета през последните 6 месеца - 2400 хил. лв.

(2) Определя годишна стойност на разходите по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.2, по видове специализирана извънболнична медицинска помощ, определена в наредбата по чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, както следва:

1. за специализирани прегледи на лица извън т. 2 - 8 - 89 525 хил. лв.;

2. за профилактични прегледи на лица до 18 години - 97 хил. лв.;

3. за профилактични прегледи на бременни и родилки до 42 дена след раждането - 2275 хил. лв.;

4. за наблюдение на диспансеризирани лица - 9100 хил. лв.;

5. за профилактични прегледи на лица с повишен риск от заболявания - 52 хил. лв.;

6. за участие в медицинска експертиза - 2449 хил. лв.;

7. за физиотерапия и рехабилитация на задължително здравноосигурени лица - 6057 хил. лв.;

8. за високоспециализирани медицински дейности - 6607 хил. лв.

(3) Определя годишна стойност на разходите по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.3 по видове дентална помощ, определена в наредбата по чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, както следва:

1. за първична дентална помощ - 60 436 хил. лв.;

2. за специализирана дентална помощ - 1080 хил. лв.

(4) Определя годишна стойност на разходите по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.4 по пакети медико-диагностични дейности, определени в наредбата по чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, съгласно приложение № 1.

(5) Определя годишна стойност на разходите по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.6 съгласно определените в наредбата по чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване клинични пътеки, както следва:

1. за високоспециализираните медицински дейности, извършвани в лечебни заведения за болнична помощ, в лечебни заведения от специализираната извънболнична помощ с легла за краткосрочно наблюдение и лечение и в диспансери със стационар - в размер 569 хил. лв.;

2. за дейностите по клинични пътеки - съгласно приложение № 2;

3. за имплантанти или части от тях, предвидени при лечението по клинични пътеки - съгласно приложение № 3.

 

Чл. 4. (1) Всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на първична и специализирана медицинска помощ Националната здравноосигурителна каса определя:

1. броя на назначаваните специализирани медицински дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.5.2 и чл. 3, ал. 2;

2. стойността на назначаваните медико-диагностични дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.5.4 и чл. 3, ал. 4.

(2) Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса утвърждава ред за прилагане на ал. 1.

 

Чл. 5. (1) Националната здравноосигурителна каса определя годишна обща стойност на извършената от изпълнителите на болнична медицинска помощ дейност, разпределена по месеци, като дейностите, извършени при превишаване на тази стойност в натрупване, се заплащат по цени в рамките на годишните стойности по чл. 3, ал. 5, т. 2.

(2) Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса утвърждава ред за прилагане на ал. 1.

 

Чл. 6. Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, й представят годишен финансов отчет и периодични финансови отчети за изпълнение на дейностите, платени от касата, по ред, определен от нейния управителен съвет.

 

Чл. 7. Националната здравноосигурителна каса внася в Народното събрание за информация отчети за изпълнението на бюджета за първото, второто и третото тримесечие на 2007 г. Отчетите се внасят от управителния съвет чрез Министерския съвет в Народното събрание не по-късно от края на втория месец, следващ края на отчетното тримесечие.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Капитационни суми" са средствата, които изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ получават извън договорените в Националния рамков договор други плащания за извършена дейност за записаните при тях здравноосигурени лица.

2. "Преглед" е упражняване от страна на изпълнител на медицинска или дентална помощ на една или повече от дейностите съгласно Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (обн., ДВ, бр. 112 от 2004 г.; изм., бр. 61 и 102 от 2005 г., бр. 88 от 2006 г.), при посещение на задължително здравноосигурено лице в амбулатория или в дома му.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса има право да извършва вътрешни компенсирани промени на кредитите между елементите на разходите по чл. 1, ал. 2, които не променят параметрите на утвърдения бюджет и не водят до увеличаване на предвидените средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения, както и на здравноосигурителните плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

 

§ 3. Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса има право да извършва преразпределение на годишните стойности по чл. 3 във връзка с § 2.

 

§ 4. Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса в случаи на значителни отклонения от равномерното разходване на средствата или на териториален дисбаланс в потреблението на медицинска помощ съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване има право да разходва средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, т. 3 само за здравноосигурителни плащания, с изключение на здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

 

§ 5. Разчитането на дължимите суми в съответствие с изискванията на чл. 24, т. 5 от Закона за здравното осигуряване от бюджета на Националната здравноосигурителна каса към бюджета на Националната агенция за приходите се извършва в края на всеки календарен месец в размер 0,2 на сто върху набраните през предходния месец здравноосигурителни вноски. Средствата се отчитат като трансфери между бюджетни сметки по чл. 1, ал. 3, ред 2.2.

 

§ 6. Министерството на здравеопазването ежемесечно до края на текущия месец предоставя трансфер към бюджета на Националната здравноосигурителна каса по чл. 1, ал. 3, ред 2.1 в размер на поетото през месеца задължение към лечебните заведения за извършената от тях акушерска помощ по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето. Дейността се заплаща при условията и по реда на Националния рамков договор. Средствата се отчитат като субсидия за нефинансови предприятия за осъществяване на болнична помощ съгласно чл. 1, ал. 1, ред 1.5.6.1 по бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

 

§ 7. Средствата за капитационни суми на изпълнителите от първичната извънболнична медицинска помощ за лицата, за които е констатирано, че не са били осигурявани съгласно Закона за здравното осигуряване, се прехвърлят с решение на управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса само за здравноосигурителни плащания за дейности в първичната извънболнична медицинска помощ, в т.ч. и за материално стимулиране за качество на медицинската помощ и за медицински дейности в населени места с неблагоприятни условия.

 

§ 8. Неизпълнението на приходите по чл. 1, ал. 1 е за сметка на централния бюджет.

 

§ 9. Преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски до 100 на сто се разпределя за здравноосигурителни плащания по ред, определен от управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса, с изключение на здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

 

§ 10. Средствата по договори за извършване на болнична помощ, сключени между разпоредители с бюджетни кредити и Националната здравноосигурителна каса, се отчитат като трансфери.

 

§ 11. Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса може да вземе решение приходите от продажба на дълготрайни материални активи да се използват за придобиване на такива активи над утвърдения разход по чл. 1, ал. 2, ред 2.

 

§ 12. От републиканския бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването може да се получават по бюджета на Националната здравноосигурителна каса целеви субсидии по чл. 23, ал. 1, т. 8, извън тези по чл. 1, ал. 3, за изпълнение на задължения, които произтичат от прилагането на правилата за координация на системите за социална сигурност и са за обезщетения в натура извън медицинската помощ по чл. 45 от Закона за здравното осигуряване. С извършените разходи за тези обезщетения се завишават сумите по чл. 1, ал. 2, редове II, 1, 1.5, 1.5.8.

 

§ 13. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59 и 95 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 22, ал. 2 думите "Цените и обемите на" се заменят с "Годишната стойност на разходите за".

2. В чл. 40, ал. 1:

а) в т. 1:

аа) думите "2007 г. - 60:40" се заменят с "2007 г. - 65:35";

бб) думите "2008 г. - 55:45" се заменят с "2008 г. - 60:40";

вв) думите "2009 г. и следващите години - 50:50" се заменят с "2009 г. - 55:45";

гг) създава се нов ред " - 2010 г. и следващите години - 50:50";

дд) буква "в" се изменя така:

"в) осигурителните вноски за здравно осигуряване се внасят едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване;";

б) в т. 2 се създава изречение четвърто: "Вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.";

в) точка 5 се изменя така:

"5. за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете - минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица; вноските са за сметка на работодателя и са равни на дължимата от него част от вноската, като се внасят едновременно с изплащането на месечното възнаграждение; осигурителните вноски за лицата, които се осигуряват за своя сметка, са в същия размер и се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, върху минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съответно за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година."

3. В чл. 55:

а) създават се нова ал. 3 и ал. 4:

"(3) (Обявена за противоконституционна с Решение № 3 от 2007 г. на КС - ДВ, бр. 26 от 2007 г.) В случай че не се постигне съгласие при договарянето на Националния рамков договор до 22 декември на текущата година, от 1 януари следващата година действат:

1. предходният рамков договор по ал. 2, точки 3, 5, 7, 8, 9, 10 и 11;

2. определените от управителния съвет на НЗОК условия, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска помощ, реда за сключване на договорите с тях и други условия по ал. 2, т. 2 и 4.

(4) Цените и обемите за заплащане на помощта в случаите по ал. 3 се определят съгласно бюджета на НЗОК за съответната година.";

б) досегашните ал. 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 5, 6, 7 и 8.

4. В чл. 108 ал. 3 се изменя така:

"(3) До 25 на сто от събраните суми от глоби, санкции, възстановените средства от изпълнители за медицинската помощ по чл. 45 и дължимите към тях лихви могат да се разходват за стимулиране на служителите в НЗОК."

 

§ 14. Изпълнението на закона се възлага на управителния съвет и на директора на Националната здравноосигурителна каса, както и на Националната агенция за приходите в частта за събиране на здравноосигурителните вноски.

 

§ 15. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г.

-------------------------

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 14 декември 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2007 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2007 Г.)

§ 2. Увеличеният размер на получения трансфер от централния бюджет по чл. 1, ал. 3, т. 1.1 се предоставя за сметка на преизпълнение на приходите по републиканския бюджет за 2007 г. над размера на допълнителните бюджетни кредити по чл. 35, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

 

§ 3. Законът влиза в сила от 1 декември 2007 г.

 

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 4

Годишна стойност на разходите по пакети медико-диагностични дейности

Наименование на пакета Годишна
по   стойност
ред   (в хил. лв.)
1 2 3
1. Клинична лаборатория 24 869
2. Клинична микробиология 2 129
3. Медицинска паразитология 282
4. Вирусология 419
5. Рентгенология 22 670
6. Обща и клинична патология 4 741
7. Имунология 129
8. Имунохематология 382
     

 

Приложение № 2 към чл. 3, ал. 5, т. 2

Годишна стойност на разходите за видовете клинични пътеки по пакети/специалности съгласно Наредбата за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

Наименование на пакета/ Максимална
по специалността годишна
ред   стойност
    (в хил. лв.)
1 2 3
1. Неврология 54 982
2. Гастроентерология 52 750
3. Кардиология 96 685
4. Нефрология 12 731
5. Урология 19 147
6. Пулмология 60 022
7. Ендокринология и болести  
  на обмяната 12 167
8. Уши, нос и гърло 13 951
9. Интензивно лечение 1 881
10. Очни болести 17 783
11. Акушерство и гинекология 68 946
12. Обща хирургия 83 958
13. Ендокринна хирургия 2 266
14. Съдова хирургия 12 339
15. Неврохирургия 18 255
16. Кардиохирургия 35 636
17. Гръдна хирургия 5 449
18. Ортопедия и травматология 50 401
19. Инфекциозни болести 18 946
20. Физиотерапия 11 093
21. Дерматология 4 526
22. Хематология 19 531
23. Лъчелечение 6 472
24. Лицево-челюстна хирургия 4 849
25. Неонатология 8 750
26. Термична травма 10 648
27. Ревматология 7 342
28. Токсикология и алергология 5 975
29. Палиативни грижи 3 272
     

 

Приложение № 3 към чл. 3, ал. 5, т. 3

Годишна стойност на разходите за видовете имплантанти или части от тях, предвидени при лечението по клинична пътека

Наименование на Годишна
по имплантанта стойност
ред   (в лв.)
1. Сърдечна клапна протеза 5 040 000
2. Съдова протеза за гръдна аорта 216 000
3. Съдова протеза за коремна аорта 1 320 000
  и дистални съдове  
4. Стент 6 322 800
5. Ставна протеза за тазобедрена 2 760 480
  става  
6. Ставна протеза за колянна става 602 100
7. Кохлеарен имплантант 1 652 000
8. Постоянен кардиостимулатор 3 300 000
9. Временен кардиостимулатор  
  или временна трансвенозна  
  пейсмейкърна система 60 000
     

 

Предложи
корпоративна публикация
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net