ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2009 Г.

В сила от 01.01.2009 г.
Обн. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г.
Чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 2009 г. по приходите на обща сума 20 955 014,6 хил. лв., както следва:

Показатели Сума
  (хил. лв.)

I. ПРИХОДИ 20 955 014,6
1. Данъчни приходи 18 916 010,4
1.1. Корпоративен данък 2 460 730,3
1.2. Данъци върху дивидентите, лик-  
  видационните дялове и доходите  
  на местни и чуждестранни юриди-  
  чески лица 156 269,7
1.3. Данък върху доходите на физи-  
  чески лица 2 286 513,5
1.4. Данък върху добавената стойност 9 320 500,0
1.5. Акцизи 4 260 300,0
1.6. Мита и митнически такси 215 000,0
1.7. Други данъци 216 696,9
2. Неданъчни приходи 1 899 577,9
2.1. Държавни такси 701 658,5
2.2. Приходи и доходи от собственост 1 030 096,0
2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 94 111,2
2.4. Други неданъчни приходи 73 712,2
3. Помощи, дарения и други без-  
  възмездно получени суми 139 426,3

(2) Приема републиканския бюджет за 2009 г. по разходите, трансферите и вноската в общия бюджет на Европейския съюз на обща сума

20 466 088,5 хил. лв., от които разходи на сума

11 275 834,9 хил. лв., трансфери (нето) на сума 8 258 458,5 хил. лв. и вноска в общия бюджет на Европейския съюз на сума 931 795,1 хил. лв., както следва:

Показатели Сума
  (хил. лв.)
1 2

II. РАЗХОДИ 11 275 834,9
1. Текущи разходи 8 035 215,1
1.1. Заплати и възнаграждения за  
  персонала 2 327 986,0
1.2. Други възнаграждения и плаща-  
  ния за персонала 109 067,6
1.3. Осигурителни вноски 664 695,0
1.4. Стипендии 14 484,8
1.5. Издръжка 2 709 688,9
1.6. Разходи за членски внос и учас-  
  тия в нетърговски организации  
  и дейности 35 998,1
1.7. Субсидии за нефинансови пред-  
  приятия 469 268,4
1.8. Субсидии за юридически лица с  
  нестопанска цел 29 005,6
1.9. Лихви - общо 632 395,1
1.9.1. Лихви по външни заеми 474 176,6
1.9.2. Лихви по вътрешни заеми 158 218,4
1.10. Текущи трансфери, обезщете-  
  ния и помощи за домакинствата 1 042 625,6
2. Капиталови разходи 2 569 837,8
2.1 Придобиване на дълготрайни  
  активи и основен ремонт 2 396 414,5
2.2. Капиталови трансфери 173 423,3
3. Прираст на държавния резерв  
  (нето) 80 782,0
4. Резерв за непредвидени и неот-  
  ложни разходи 590 000,0
4.1. от тях:  
  - за структурни реформи 100 000,0
4.2. - за предотвратяване, овладя-  
  ване и преодоляване на после-  
  диците от бедствия 90 000,0
4.3. - за допълнителни фискални  
  мерки 400 000,0
III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) - НЕТО 8 258 458,5
1. Предоставени за: 8 278 695,2
1.1. Общините 2 452 493,6
1.2. Държавното обществено осигу-  
  ряване 3 267 887,3
1.2.1. в т.ч.  
  - за фонд "Пенсии" в размер на  
  12 на сто върху сбора от осигу-  
  рителните доходи на всички  
  осигурени лица за календар-  
  ната година 2 069 619,9
1.3. Националната здравноосигури-  
  телна каса 773 492,6
1.3.1. в т.ч.  
  - от Министерството на здраве-  
  опазването 35 000,0
1.4. Бюджета на съдебната власт 352 173,0
1.5. Народното събрание 58 560,0
1.6. Българското национално радио 58 025,4
1.7. Българската национална телевизия 76 803,2
1.8. Държавните висши училища 420 298,3
1.8.1. - от Министерството на образо-  
  ванието и науката 389 336,3
1.8.2. - от Министерството на отбра-  
  ната 30 962,0
1.9. Българската академия на науките  
  (от Министерството на образова-  
  нието и науката) 95 772,4
1.10. Националния фонд към Министер-  
  ството на финансите (нето) 385 799,3
1.11. Държавния фонд "Земеделие" 337 390,0
2. Получени: 20 236,7
2.1. Националния осигурителен инсти-  
  тут за Министерството на труда и  
  социалната политика 9 500,0
2.2. Националния осигурителен инсти-  
  тут за Държавната агенция за ин-  
  формационни технологии и  
  съобщения 500,0
2.3. Националната здравноосигури-  
  телна каса за Министерството на  
  финансите 3 018,0
2.4. Фонда за покриване на разходите  
  за приватизация за Министерст-  
  вото на икономиката и  
  енергетиката 350,0
2.5. Предприятието за управление на  
  дейностите по опазване на окол-  
  ната среда за Министерството  
  на околната среда и водите 6 000,0
2.6. Държавния фонд "Земеделие" за  
  централния бюджет за формира-  
  не на вноската в общия  
  бюджет на ЕС 868,7
IV. ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ  
  НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 931 795,1

(3) Утвърждава бюджетното салдо по републиканския бюджет за 2009 г. в размер на 488 926,1 хил. лв.

V. БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II - III - IV) 488 926,1

(4) Утвърждава финансирането на бюджетното салдо по републиканския бюджет в размер на - 488 926,1 хил. лв., както следва:

Показатели Сума
  (хил. лв.)

VI. ФИНАНСИРАНЕ - 488 926,1
1. Външно финансиране (нето) 682 340,2
2. Вътрешно финансиране (нето) - 1 405 287,7
3. Предоставени заеми към крайни  
  бенефициенти по държавни ин-  
  вестиционни заеми (нето) 9 021,4
4. Приходи от приватизация 225 000,0

(5) Елементите на финансирането са постъпленията и погашенията по външни и вътрешни заеми, операциите с държавни ценни книжа, постъпленията от приватизация, касовите операции по придобиване и реализиране на финансови активи, друго финансиране и изменение в наличността на паричните средства.

 

Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2009 г. по приходите на сума 86 150,0 хил. лв., по разходите на сума 438 323,0 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 352 173,0 хил. лв., както следва:

Показатели Сума
  (хил. лв.)
1 2

I. ПРИХОДИ 86 150,0
1. Приходи от дейността на органите  
  на съдебната власт 86 150,0
  в т.ч. приходи от съдебни такси 80 150,0
II. РАЗХОДИ 438 323,0
1. Текущи разходи 428 323,0
1.1. Заплати и възнаграждения за  
  персонала 281 385,4
1.2. Други възнаграждения и плаща-  
  ния за персонала 24 514,6
1.3. Осигурителни вноски 66 596,0
1.4. Издръжка 55 803,0
1.5. Разходи за членски внос и участия  
  в нетърговски организации и  
  дейности 24,0
2. Капиталови разходи 9 400,0
3. Резерв за неотложни и непредви-  
  дени разходи 600,0
III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) -  
  НЕТО 352 173,0
1. Получена субсидия от централния  
  бюджет 352 173,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II+III) 0,0
V. НАЛИЧНОСТИ ПО СМЕТКИ - НЕТО 0,0

(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2009 г., както следва:

Органи на съдебната власт Сума
  (хил. лв.)
Висш съдебен съвет 10 191,4
Върховен касационен съд 15 585,5
Върховен административен съд 11 135,6
Прокуратура на Република България 120 981,4
Национална следствена служба 10 049,1
Съдилища на Република България  
(в т.ч. адм. съдилища) 221 247,0
Следствени служби 42 678,2
Национален институт на правосъдието 3 027,2
Инспекторат към Висшия съдебен  
съвет 2 827,6
Резерв за неотложни и непредвидени  
разходи 600,0
Всичко: 438 323,0

(3) При изпълнението на бюджета на съдебната власт Висшият съдебен съвет при необходимост може да прави изменения в бюджетните разходи на органите на съдебната власт, които не водят до промени на показателите в частта за заплати и възнаграждения за персонала, одобрени с ал. 1.

(4) Преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт се разпределя по ред, определен от Висшия съдебен съвет.

(5) Неизпълнението на приходите от съдебни такси от дейността на органите на съдебната власт е за сметка на централния бюджет.

(6) В случаите, когато органи на съдебната власт са настанени в сгради, собственост на общините или държавата, те не заплащат наеми.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на отнети със съдебен акт в полза на държавата права и вещи, след направени отчисления по чл. 18, ал. 1 от Закона за Националната агенция за приходите.

(8) В едномесечен срок от обнародването на Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, Сметната палата и Министерството на финансите утвърдените бюджетни сметки на органите на съдебната власт.

 

Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2009 г. по приходите на сума 2 900,0 хил. лв., по разходите на сума 61 460,0 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 58 560,0 хил. лв., както следва:

Показатели Сума
  (хил. лв.)

I. ПРИХОДИ 2 900,0
1. Неданъчни приходи 2 900,0
II. РАЗХОДИ 61 460,0
1. Текущи разходи 53 664,3
1.1. Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала 23 899,2
1.2. Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 1 947,8
1.3. Осигурителни вноски 4 523,8
1.4. Издръжка 23 018,5
1.5. Разходи за членски внос и участия в  
  нетърговски организации и дейности 275,1
2. Капиталови разходи 7 295,7
3. Резерв за неотложни и непредвиде-  
  ни разходи 500,0
III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) -  
  НЕТО 58 560,0
1. Получена субсидия от централния  
  бюджет 58 560,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II+III) 0,0

(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на Сума
функционалната област (хил. лв.)

1. Функционална област "Представи-  
  телен и ефективен Парламент"  
  (в т.ч. Резерв за неотложни и  
  непредвидени разходи) 34 374,0
2. Функционална област "Осигу-  
  ряващи дейности" 25 815,0
3. Функционална област "Съпътст-  
  ваща дейност"  
  (Икономически и социален съвет) 1 271,0
  Всичко: 61 460,0

(3) В срок до 31 януари 2009 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и Министерството на финансите.

(4) Икономията на средства по чл. 3, ал. 1, II, т. 1.1 и 1.3, в частта за възнагражденията на народните представители, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по чл. 3, ал. 1, II, т. 1.1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез корекция на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет.

(5) При недостиг на средства по чл. 3, ал. 1, II, т. 1.1 и 1.3, в частта за възнагражденията на народните представители, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по чл. 3, ал. 1, II, т. 1.1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по чл. 3, ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.

(6) В срок един месец от обнародването на Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на приходите, разходите, трансферите, субсидиите/вноските, бюджетното салдо и финансирането по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.

 

Чл. 4. Приема бюджета на Сметната палата за 2009 г. по разходите на сума 20 191,0 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 20 191,0 хил. лв., както следва:

Показатели Сума
  (хил. лв.)
1 2

II. РАЗХОДИ 20 191,0
1. Текущи разходи 17 891,0
1.1. Заплати и възнаграждения за  
  персонала 10 200,0
1.2. Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 545,0
1.3. Осигурителни вноски 1 849,9
1.4. Издръжка 5 290,1
1.5. Разходи за членски внос и участия в  
  нетърговски организации и дейности 6,0
2. Капиталови разходи 2 300,0
III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) -  
  НЕТО 20 191,0
1. Получена субсидия от централния  
  бюджет 20 191,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II+III) 0,0

 

Чл. 5. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2009 г. по приходите на сума 3 080,0 хил. лв., по разходите на сума 12 082,4 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 9 002,4 хил. лв., както следва:

Показатели Сума
  (хил. лв.)

I. ПРИХОДИ 3 080,0
1. Неданъчни приходи 3 080,0
II. РАЗХОДИ 12 082,4
1. Текущи разходи 11 484,4
1.1. Заплати и възнаграждения за  
  персонала 6 254,3
1.2. Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 343,0
1.3. Осигурителни вноски 1 186,5
1.4. Издръжка 3 250,6
1.5. Разходи за членски внос и участия в  
  нетърговски организации и дейности 450,0
2. Капиталови разходи 598,0
III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) -  
  НЕТО 9 002,4
1. Получена субсидия от централния  
  бюджет 9 002,4
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II+III) 0,0

(2) В разходите по ал. 1 се включват средства в размер на 1 789,5 хил. лв. за финансиране дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

 

Чл. 6. (1) Определя приходите на сума 1 172 982,1 хил. лв., разходите на сума 7 109 536,1 хил. лв., трансферите (нето) на сума - 452 002,7 хил. лв., субсидиите от (вноските за) централния бюджет на сума 6 461 226,0 хил. лв., бюджетното салдо и финансирането на сума - 72 669,3 хил. лв. на държавните органи, министерствата и ведомствата за 2009 г., както следва:

Държавни органи, министерства Приходи Разходи Трансфери Субсидии от/ Бюджетно Финан-
  и ведомства     (нето) вноски за/ салдо сиране
          централния (+/-)  
          бюджет    
  1 2 3 4 5 6 7

1. Администрация на президента   7 154,0   7 154,0    
2. Министерски съвет 2 552,0 53 763,0   51 211,0    
  в т.ч.:            
  - субсидия за вероизповеданията   3 500,0   3 500,0    
3. Конституционен съд   2 392,0   2 392,0    
4. Министерство на финансите 37 000,0 354 395,0 81 018,0 236 377,0    
5. Министерство на външните работи 44 745,2 171 535,5   126 790,3    
6. Министерство на отбраната 53 700,0 1 190 120,0 -30 962,0 1 167 382,0 0,0  
  в т.ч.:            
  - разходи за текуща издръжка   936 641,0        
  - инвестиционни разходи за ново            
  въоръжение и техника, капитални            
  ремонти и модернизация на налично-            
  то въоръжение и техника и други ка-            
  питаловложения в областта на            
  отбраната   251 479,0        
  - разходи за научноизследователска            
  и развойна дейност в областта на            
  отбраната   2 000,0        
7. Министерство на вътрешните работи 127 000,0 1 032 738,0   905 738,0    
8. Министерство на правосъдието 74 000,0 205 524,0   131 524,0    
9. Министерство на труда и социалната            
  политика 26 000,0 1 146 507,2 9 500,0 1 111 007,2 0,0  
  в т.ч.            
  - Държавна агенция за закрила на            
  детето 7,9 2 045,0   2 037,1    
10. Министерство на здравеопазването 36 100,0 644 764,7 -33 300,0 641 964,7    
11. Министерство на образованието и            
  науката 21 200,0 441 069,1 -485 108,7 904 977,8    
12. Министерство на културата 17 700,0 121 899,6   104 199,6    
13. Министерство на околната среда и            
  водите 8 300,0 57 236,0 6 000,0 42 936,0    
14. Министерство на икономиката и            
  енергетиката 101 249,0 103 911,8 350,0 49 062,0 46 749,2 -46 749,2
15. Министерство на регионалното            
  развитие и благоустройството 18 208,0 72 765,4   54 557,4    
16. Министерство на земеделието и            
  храните 117 516,8 379 464,1   261 947,3    
  в т. ч.            
  Селскостопанска академия 13 800,0 43 974,0   30 174,0    
17. Министерство на транспорта 27 187,0 81 487,6   54 300,6 0,0  
18. Министерство на държавната адми-            
  нистрация и административната            
  реформа 23 400,0 81 178,0   57 778,0    
19. Министерство на извънредните            
  ситуации 3 118,0 182 575,4   179 457,4    
  в т.ч.            
  - Държавна агенция "Държавен            
  резерв и военновременни запаси" 2 952,0 110 663,4   107 711,4    
20. Държавна агенция "Национална            
  сигурност" 45,0 133 405,0   133 360,0    
21. Държавна агенция по горите 113 000,0 112 029,9   493,7 1 463,8 -1 463,8
22. Комисия за разкриване на докумен-            
  тите и за обявяване на принадлеж-            
  ност на български граждани към            
  Държавна сигурност и разузнава-            
  телните служби на Българската            
  народна армия   12 068,0   12 068,0    
23. Комисия за защита от дискриминация   3 179,0   3 179,0    
24. Комисия за защита на личните данни   3 612,0   3 612,0    
25. Държавна агенция за информационни            
  технологии и съобщения   33 347,6 8 700,0 24 647,6 0,0  
26. Държавна агенция за младежта и            
  спорта 777,2 23 871,3   23 094,1    
27. Комисия за установяване на имущест-            
  во, придобито от престъпна дейност   7 127,0   7 127,0    
28. Национална служба за охрана 250,0 32 892,0   32 642,0    
29. Национална разузнавателна служба 20,0 22 560,0   22 540,0    
30. Омбудсман   3 568,0   3 568,0 0,0  
31. Национален статистически институт 3 213,2 28 782,5   24 324,6 -1 244,7 1 244,7
32. Комисия за защита на конкуренцията 7 000,0 5 294,8     1 705,2 -1 705,2
33. Комисия за регулиране на            
  съобщенията 42 900,0 13 156,7 -8 200,0 -5 900,0 15 643,3 -15 643,3
34. Съвет за електронни медии 680,0 1 906,8   1 226,8    
35. Държавна комисия за енергийно и            
  водно регулиране 7 800,0 4 299,9     3 500,1 -3 500,1
36. Агенция за ядрено регулиране 11 000,0 6 147,6     4 852,5 -4 852,5
37. Държавна комисия по сигурността            
  на информацията   12 858,0   12 858,0    
38. Държавна агенция по туризъм 1 210,0 5 933,7   4 723,7    
39. Национална агенция "Пътна инфра-            
  структура" 246 110,7 313 016,0   66 905,3    
  ВСИЧКО: 1 172 982,1 7 109 536,1 -452 002,7 6 461 226,0 72 669,3 -72 669,3

(2) Определя трансферите от бюджетите на Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките съгласно приложение № 1 на обща сума 516 070,7 хил. лв.

(3) Утвърждава разходите на Министерския съвет, на министерствата, на Държавната агенция за младежта и спорта, на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, на Държавната агенция по горите, на Държавната агенция по туризъм, на Държавна агенция "Национална сигурност" и на Национална агенция "Пътна инфраструктура" по ал. 1 по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики и по програма "Администрация", съгласно приложение № 2.

(4) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по видовете приходи, разходи, трансфери, субсидии/вноски и финансиране в съответствие с ал. 1.

(5) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по ал. 3 по програми в рамките на утвърдените им разходи съгласно приложение № 2.

(6) В 10-дневен срок от обнародването на Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г. в "Държавен вестник" държавните органи, министерствата и ведомствата публикуват на интернет страницата си утвърдените им бюджети по ал. 4 и 5, както и програмните формати на бюджетите си при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

(7) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, съгласно приложение № 3.

 

Чл. 7. (1) С Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г. се определят капиталовите разходи на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1, които подлежат на утвърждаване от министъра на финансите.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 предвиждат в рамките на определените капиталови разходи по бюджета си за 2009 г. средства за реализиране на енергоспестяващи мерки и за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания.

 

Чл. 8. Определя субсидиите от централния бюджет за Българското национално радио и Българската национална телевизия, както следва:

Показатели Сума
  (хил. лв.)

1. Българско национално радио 58 025,4
  в т.ч.  
  - по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона  
  за радиото и телевизията 8 798,7
2. Българска национална телевизия 76 803,2
  в т.ч.  
  - по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за  
  радиото и телевизията 9 000,0

 

Чл. 9. (1) Приема субсидиите за юридическите лица с нестопанска цел за 2009 г. съгласно приложение № 4 на обща сума 10 307,5 хил. лв.

(2) Средствата по т. 24 от приложение № 4 се разпределят с акт на Министерския съвет за юридически лица с нестопанска цел, вписани в централния регистър по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(3) Лицата по ал. 2 могат да кандидатстват за финансиране на обществено значими проекти в областите по чл. 38, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(4) При преценката на обществената значимост на проектите по ал. 3 се вземат предвид следните критерии:

1. съответствие с областите по ал. 3;

2. ефективност на предлаганите дейности с оглед на очакваните резултати и въздействието върху целевите групи;

3. устойчивост на резултатите;

4. ефективност на разходите;

5. капацитет на кандидата.

(5) Лицата по т. 1 - 23 от приложение № 4 не могат да получават средства и по т. 24 от същото приложение.

 

Чл. 10. (1) Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2009 г. под формата на субсидии по механизъм, съгласно приложение № 5 и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности

1 991 176,6 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия

241 817,0 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 14 000,0 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 205 500,0 хил. лв., в т.ч. за екологични обекти 82 000,0 хил. лв. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища 50 000,0 хил. лв. и по общини, както следва:

(в хил. лв.)

    От тях:

ОБЩИНИ Бюджетни   трансфери за местни целева субсидия за
  взаимоотно- обща дейности капиталови разходи
  шения субсидия    

    за делеги- обща за зимно общо в т.ч.

    раните изравни- поддържане   за еколо- за изграж-
    от държа- телна и снего-   гични дане и
    вата дей- субсидия почистване   обекти основен
    ности   на общински     ремонт на
        пътища     общински
              пътища
1 2 3 4 5 6 7 8
  (к.3+к.4+            
  к.5+ к.6)            

ОБЛАСТ              
БЛАГОЕВГРАД              
Банско 4 904,9 4 289,3 193,0 46,3 376,3   214,6
Белица 4 440,2 3 247,2 586,5 121,1 485,4   336,9
Благоевград 28 561,7 25 649,1 2 003,8 66,8 842,0   308,6
Гоце Делчев 10 958,2 9 231,6 1 405,1 15,7 305,8   73,0
Гърмен 5 561,5 4 621,8 559,7 56,0 324,0   125,3
Кресна 2 324,3 1 659,3 402,9 28,1 234,0   129,7
Петрич 17 375,6 13 444,5 2 726,0 106,3 1 098,8   491,1
Разлог 7 300,8 5 988,9 755,2 82,7 474,0   284,2
Сандански 14 134,4 11 003,2 1 965,4 100,9 1 064,9   466,6
Сатовча 7 208,1 5 907,6 903,7 35,7 361,1   165,2
Симитли 5 588,3 4 198,1 892,1 72,5 425,6   190,6
Струмяни 3 235,6 2 414,9 290,2 74,9 455,6   263,2
Хаджидимово 6 244,8 3 649,0 619,4 18,2 1 958,2 1 700,0 83,8
Якоруда 4 130,4 3 177,2 623,6 60,2 269,4   135,7
ОБЛАСТ БУРГАС              
Айтос 8 947,8 6 925,4 1 481,3 47,6 493,5   220,0
Бургас 66 663,7 64 107,1 1 427,8 44,1 1 084,7   139,7
Камено 4 695,0 3 789,9 644,6 15,1 245,4   70,5
Карнобат 10 477,7 8 123,7 1 532,8 74,1 747,1   342,2
Малко Търново 2 629,9 1 957,5 129,7 82,7 460,0   261,5
Несебър 6 640,7 5 926,2 338,0 26,6 349,9   122,9
Поморие 8 221,1 7 408,8 348,0 49,8 414,5   150,5
Приморско 2 649,4 2 418,9 71,9 8,7 149,9   40,1
Руен 10 985,6 6 972,8 1 650,2 69,4 2 293,2 1 534,0 321,0
Созопол 6 020,4 2 968,5 142,5 37,1 2 872,3 2 491,0 172,2
Средец 6 192,1 4 657,7 695,5 75,0 763,9   346,9
Сунгурларе 7 875,8 4 238,2 1 034,5 53,9 2 549,2 2 000,0 220,9
Царево 4 024,1 2 560,4 131,3 26,6 1 305,8 1 000,0 122,9
ОБЛАСТ ВАРНА              
Аврен 3 068,1 2 365,2 86,1 30,2 586,6 300,0 101,2
Аксаково 5 620,9 4 477,2 525,3 87,4 531,0   247,1
Белослав 6 187,0 4 707,4 354,9 8,7 1 116,0 1 000,0 40,1
Бяла 1 673,2 1 530,9 41,6 6,2 94,5   28,0
Варна 86 006,4 80 179,0 2 330,7 33,6 3 463,1 2 000,0 155,6
Ветрино 2 049,8 1 560,0 220,3 26,0 243,5   120,6
Вълчи дол 4 608,0 3 431,2 740,1 34,7 402,0   160,7
Девня 3 236,4 2 841,5 214,9 19,6 160,4   90,9
Долни чифлик 7 353,8 6 062,9 851,8 35,0 404,1   161,7
Дългопол 5 063,6 3 824,1 854,7 30,7 354,1   141,6
Провадия 9 483,1 7 622,4 1 285,0 46,8 528,9   216,5
Суворово 5 291,0 2 275,1 368,9 23,1 2 623,9 2 406,0 106,4
ОБЛАСТ ВЕЛИКО              
ТЪРНОВО              
Велико Търново 34 152,7 31 871,1 918,8 143,1 1 219,7   480,8
Горна Оряховица 14 242,0 11 727,4 2 033,6 35,1 445,9   127,2
Елена 6 872,7 3 848,3 796,6 154,6 2 073,2 1 000,0 663,0
Златарица 2 122,1 1 635,6 189,2 28,6 268,7   128,1
Лясковец 4 040,3 3 194,5 608,8 22,0 215,0   101,4
Павликени 8 224,0 6 168,9 1 466,5 49,4 539,2   228,6
Полски Тръмбеш 6 753,1 4 289,7 631,3 20,9 1 811,2 1 500,0 96,8
Свищов 11 607,5 8 964,3 2 110,4 29,0 503,8   134,4
Стражица 6 909,6 5 440,5 926,1 68,6 474,4   220,5
Сухиндол 1 888,1 1 605,5 150,2 11,1 121,3   51,7
ОБЛАСТ ВИДИН              
Белоградчик 4 106,0 3 536,3 225,7 33,6 310,4   118,3
Бойница 1 455,8 1 145,9 156,9 13,3 139,7   61,6
Брегово 3 868,8 3 298,3 355,5 18,8 196,2   86,3
Видин 20 048,4 16 816,7 2 430,3 46,8 754,6   216,6
Грамада 1 077,3 738,7 183,3 14,1 141,2   58,3
Димово 3 655,4 2 264,3 348,0 37,4 1 005,7 610,0 173,2
Кула 2 886,6 2 293,2 343,9 24,4 225,1   113,1
Макреш 1 058,7 743,8 192,2 7,3 115,4   34,2
Ново село 1 841,5 1 601,2 146,6 7,0 86,7   27,9
Ружинци 2 317,9 1 770,5 340,7 16,9 189,8   78,2
Чупрене 1 312,7 849,6 276,8 15,1 171,2   69,8
ОБЛАСТ ВРАЦА              
Борован 2 770,8 2 194,7 375,8 21,0 179,3   97,1
Бяла Слатина 12 113,9 7 180,8 1 495,1 43,0 3 395,0 3 000,0 123,4
Враца 36 338,6 32 978,3 2 509,9 57,0 793,4   263,3
Козлодуй 9 707,8 7 627,4 897,3 5,3 1 177,8 1 000,0 21,6
Криводол 4 544,3 2 645,4 632,5 17,6 1 248,8 1 000,0 71,6
Мездра 8 499,7 6 624,8 1 198,3 61,7 614,9   285,4
Мизия 4 383,3 2 313,2 431,6 13,2 1 625,3 1 500,0 30,7
Оряхово 3 731,0 2 758,6 697,6 24,6 250,2   114,5
Роман 5 147,0 3 193,1 447,3 42,6 1 464,0 1 153,0 162,2
Хайредин 2 560,8 2 071,8 327,9 13,9 147,2   63,8
ОБЛАСТ ГАБРОВО              
Габрово 18 205,7 14 418,7 2 067,4 142,2 1 577,4   658,1
Дряново 5 557,8 4 509,2 514,9 65,2 468,5   245,0
Севлиево 13 813,5 10 289,9 2 042,6 187,2 1 293,8   727,2
Трявна 4 815,0 3 262,6 536,5 182,4 833,5   622,2
ОБЛАСТ ДОБРИЧ              
Балчик 6 418,1 5 503,5 329,2 54,0 531,4   249,4
Генерал Тошево 5 934,9 4 121,6 1 099,6 47,3 666,4   218,8
Добрич 27 939,1 24 941,2 2 564,9 9,5 423,5   43,9
Добричка 9 420,0 6 466,2 1 711,1 99,5 1 143,2   460,5
Каварна 5 895,4 5 219,8 236,1 38,5 401,0   147,3
Крушари 3 861,5 3 033,1 474,0 28,7 325,7   133,0
Тервел 6 780,0 5 149,6 1 055,6 69,7 505,1   201,4
Шабла 2 324,0 1 718,9 293,6 26,3 285,2   121,8
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ              
Ардино 6 762,3 4 107,9 718,0 111,7 1 824,7 1 000,0 439,1
Джебел 5 022,3 3 021,1 469,2 57,3 1 474,7 879,0 264,8
Кирково 10 462,4 6 686,3 1 241,6 206,6 2 327,9 1 042,0 714,1
Крумовград 9 676,9 6 297,8 1 299,3 152,2 1 927,6 684,0 616,1
Кърджали 25 143,4 21 023,9 2 218,7 295,4 1 605,4   606,3
Момчилград 7 656,7 4 962,5 894,4 179,9 1 619,9 845,0 383,8
Черноочене 6 193,6 2 745,0 592,8 108,8 2 747,0 1 986,0 393,1
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ              
Бобовдол 3 444,7 2 745,7 350,3 55,3 293,4   116,9
Бобошево 2 627,6 816,3 102,5 22,8 1 686,0 1 483,0 105,2
Дупница 13 028,0 10 372,1 2 137,3 32,8 485,8   152,1
Кочериново 2 522,3 1 869,0 328,8 37,1 287,4   171,9
Кюстендил 20 866,4 16 439,6 2 455,6 124,5 1 846,7 518,0 576,0
Невестино 1 573,6 827,2 372,5 29,8 344,1   138,1
Рила 2 810,2 1 532,3 169,2 2,9 1 105,8 1 000,0 13,5
Сапарева баня 2 588,8 1 700,7 229,5 20,9 637,7 500,0 51,6
Трекляно 1 080,1 556,7 182,9 35,3 305,2   163,1
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ              
Априлци 1 583,5 1 268,1 77,0 36,5 201,9   131,9
Летница 2 243,5 1 749,6 322,7 18,3 152,9   84,7
Ловеч 18 999,3 15 696,2 2 217,5 94,8 990,8   438,3
Луковит 6 727,5 5 205,5 1 128,0 35,0 359,0   149,1
Тетевен 7 752,2 6 169,0 1 119,1 44,8 419,3   162,0
Троян 11 084,0 8 136,6 1 799,0 129,2 1 019,2   572,8
Угърчин 3 465,4 2 329,4 599,9 64,8 471,3   299,8
Ябланица 2 900,4 2 138,8 423,0 43,0 295,6   188,5
ОБЛАСТ МОНТАНА              
Берковица 8 958,1 7 206,0 1 049,2 95,9 607,0   351,5
Бойчиновци 3 988,9 2 643,1 613,0 12,9 719,9 500,0 59,5
Брусарци 2 094,4 1 569,6 338,7 13,7 172,4   63,5
Вълчедръм 3 981,3 3 031,2 701,5 28,4 220,2   53,7
Вършец 3 613,5 2 858,8 475,4 28,1 251,2   130,4
Георги Дамяново 2 068,2 1 667,1 169,9 24,8 206,4   75,4
Лом 10 181,0 8 401,0 1 397,3 29,3 353,4   129,6
Медковец 1 655,8 1 274,1 266,1 11,6 104,0   30,6
Монтана 17 222,7 14 406,8 2 200,9 28,3 586,7   131,1
Чипровци 1 574,3 1 080,4 306,1 25,3 162,5   48,3
Якимово 1 800,4 1 164,5 315,4 12,5 308,0 178,0 57,9
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК              
Батак 3 437,0 2 513,5 342,2 27,3 554,0 295,0 126,0
Белово 3 023,0 2 274,7 565,8 14,1 168,4   36,6
Брацигово 6 664,3 3 898,4 549,9 18,2 2 197,8 2 000,0 84,2
Велинград 16 411,3 10 807,7 2 068,5 73,9 3 461,2 2 706,0 341,9
Лесичово 2 606,7 2 016,5 368,3 22,8 199,1   105,3
Пазарджик 33 917,8 28 661,6 4 031,9 164,4 1 059,9   309,4
Панагюрище 7 641,4 5 935,5 1 312,8 26,6 366,5   123,2
Пещера 5 799,8 4 587,7 964,4 29,3 218,4   98,7
Ракитово 5 592,9 4 501,0 805,0 31,4 255,5   144,8
Септември 7 915,3 6 125,8 1 360,5 32,8 396,2   152,0
Стрелча 1 889,0 1 435,4 334,3 6,7 112,6   31,3
ОБЛАСТ ПЕРНИК              
Брезник 2 828,1 1 727,4 493,9 56,1 550,7   259,7
Земен 1 451,6 909,3 277,6 19,2 245,5   88,7
Ковачевци 1 129,1 639,4 175,8 39,8 274,1   183,8
Перник 21 004,1 18 234,6 1 799,5 180,5 789,5   204,5
Радомир 7 015,5 5 746,2 677,3 42,7 549,3   197,7
Трън 2 917,4 1 698,5 518,1 56,6 644,2   261,8
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН              
Белене 3 249,2 2 493,9 508,8 25,9 220,6   102,7
Гулянци 5 906,5 2 785,2 803,8 22,5 2 295,0 2 002,0 104,0
Долна Митрополия 6 382,0 4 619,1 1 265,2 40,0 457,7   185,2
Долни Дъбник 3 870,8 2 795,1 795,4 24,8 255,5   115,1
Искър 2 482,0 1 863,0 467,8 11,2 140,0   52,3
Левски 5 803,4 4 392,8 1 112,8 13,9 283,9   63,9
Никопол 4 223,5 2 379,2 677,6 15,4 1 151,3 896,0 71,4
Плевен 37 823,4 32 166,7 3 693,3 123,2 1 840,2 700,0 343,5
Пордим 3 746,5 3 098,8 423,0 20,6 204,1   95,2
Червен бряг 8 129,8 6 147,3 1 507,0 42,1 433,4   163,3
Кнежа 4 603,8 3 596,5 829,1 9,4 168,8   43,2
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ              
Асеновград 18 287,2 14 090,3 2 924,6 94,2 1 178,1 306,0 353,8
Брезово 2 908,8 2 126,6 368,3 39,8 374,1   183,6
Калояново 3 921,2 2 942,7 643,3 26,5 308,7   122,1
Карлово 16 925,3 12 198,5 2 815,8 70,3 1 840,7 1 000,0 324,7
Кричим 2 767,4 2 272,0 435,2 2,7 57,5   10,7
Лъки 1 934,2 1 335,1 288,7 44,2 266,2   158,9
Марица 10 140,8 5 850,7 876,9 23,4 3 389,8 3 000,0 106,5
Перущица 3 373,4 1 454,9 235,9 8,8 1 673,8 1 600,0 41,1
Пловдив 104 565,9 98 719,4 4 445,9 9,4 1 391,2   43,1
Първомай 7 779,3 5 730,8 1 473,4 51,8 523,3   239,4
Раковски 8 793,7 5 299,0 1 186,7 22,5 2 285,5 2 000,0 103,9
Родопи 7 689,1 5 920,7 1 114,5 149,1 504,8   186,8
Садово 6 785,1 3 470,2 784,4 12,5 2 518,0 2 300,0 57,5
Стамболийски 7 057,7 4 437,1 936,4 18,9 1 665,3 1 500,0 45,0
Съединение 2 996,9 2 130,1 629,7 16,4 220,7   75,9
Хисаря 5 940,4 2 965,7 680,6 27,0 2 267,1 2 000,0 68,6
Куклен 2 161,2 1 631,3 264,2 46,8 218,9   137,5
Сопот 3 480,0 2 933,7 419,2 11,9 115,2   55,2
ОБЛАСТ РАЗГРАД              
Завет 3 929,9 3 061,0 600,2 30,2 238,5   114,7
Исперих 9 078,1 7 454,3 1 175,5 31,9 416,4   126,0
Кубрат 6 693,0 5 449,2 797,3 41,9 404,6   163,3
Лозница 3 877,1 2 953,7 524,8 57,3 341,3   173,2
Разград 19 262,2 16 606,2 1 877,2 104,2 674,6   239,7
Самуил 4 095,9 3 363,4 449,5 34,4 248,6   100,3
Цар Калоян 4 398,8 1 927,6 351,9 9,7 2 109,6 2 000,0 44,8
ОБЛАСТ РУСЕ              
Борово 3 151,4 2 624,0 284,4 29,0 214,0   111,0
Бяла 6 114,1 3 895,8 863,6 32,2 1 322,5 1 000,0 149,0
Ветово 4 761,6 3 622,8 817,3 30,8 290,7   142,2
Две могили 3 754,2 2 780,7 626,0 33,2 314,3   154,0
Иваново 3 019,4 1 843,7 672,5 56,1 447,1   259,9
Русе 54 005,3 49 717,2 3 094,7 130,6 1 062,8   239,6
Сливо поле 3 810,5 2 785,7 669,3 36,5 319,0   168,8
Ценово 2 026,2 1 372,9 414,8 22,0 216,5   101,9
ОБЛАСТ СИЛИСТРА              
Алфатар 3 608,6 1 286,1 148,7 15,1 2 158,7 2 000,0 69,8
Главиница 5 188,7 3 967,5 813,7 38,1 369,4   115,6
Дулово 9 341,7 7 716,3 1 137,3 24,1 464,0   112,0
Кайнарджа 2 442,3 1 718,7 419,8 26,7 277,1   123,3
Силистра 18 310,8 16 166,9 1 467,6 48,9 627,4   226,1
Ситово 4 217,7 1 532,4 402,6 26,7 2 256,0 2 000,0 123,6
Тутракан 5 856,9 4 563,1 940,4 24,1 329,3   111,4
ОБЛАСТ СЛИВЕН              
Котел 7 494,5 5 330,1 1 404,3 93,1 667,0   338,9
Нова Загора 14 623,3 11 527,6 2 234,1 92,1 769,5   287,4
Сливен 38 871,5 32 072,6 4 833,6 252,1 1 713,2   759,5
Твърдица 8 034,1 5 614,8 950,0 52,2 1 417,1 1 000,0 241,5
ОБЛАСТ СМОЛЯН              
Баните 2 361,5 1 689,3 172,1 64,0 436,1   266,0
Борино 1 554,5 1 169,0 165,4 59,2 160,9   93,1
Девин 7 970,7 3 149,1 822,0 193,2 3 806,4 3 362,0 224,7
Доспат 3 718,7 2 887,8 570,4 45,1 215,4   91,7
Златоград 5 017,9 4 010,7 615,7 70,1 321,4   188,7
Мадан 4 460,0 3 054,6 625,9 134,8 644,7   316,2
Неделино 3 450,9 2 375,7 395,9 128,0 551,3   409,7
Рудозем 4 007,6 3 052,2 493,2 119,6 342,6   157,9
Смолян 18 182,9 15 746,0 484,8 461,3 1 490,8   744,9
Чепеларе 3 195,4 2 639,2 99,6 95,6 361,0   206,0
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 268 312,2 250 132,5 12 283,0 205,0 5 691,7   507,6
ОБЛАСТ СОФИЙСКА              
Антон 881,2 685,3 110,2 14,6 71,1   48,3
Божурище 3 793,5 2 222,3 91,5 13,4 1 466,3 1 300,0 62,4
Ботевград 11 461,9 7 979,1 1 359,5 114,7 2 008,6 1 200,0 529,8
Годеч 2 415,3 1 535,9 414,6 48,3 416,5   223,0
Горна Малина 2 205,0 1 740,6 169,3 25,8 269,3   119,2
Долна баня 1 913,3 1 723,7 126,8 5,3 57,5   24,5
Драгоман 2 503,3 1 617,1 371,9 48,4 465,9   223,7
Елин Пелин 6 507,3 5 286,3 701,0 55,0 465,0   201,8
Етрополе 5 234,0 4 025,0 730,4 104,6 374,0   214,2
Златица 2 218,8 1 797,1 308,5 7,8 105,4   36,2
Ихтиман 6 511,9 4 910,7 1 006,3 56,3 538,6   260,4
Копривщица 1 286,2 1 160,2 43,2 8,7 74,1   40,1
Костенец 4 093,3 3 432,8 333,2 36,1 291,2   150,0
Костинброд 4 508,4 3 635,0 486,1 45,8 341,5   154,7
Мирково 1 292,6 969,2 139,4 19,9 164,1   83,1
Пирдоп 3 061,3 2 669,8 208,4 44,8 138,3   72,1
Правец 7 227,8 4 962,9 268,2 151,8 1 844,9 1 000,0 702,0
Самоков 10 914,9 9 788,9 344,7 98,3 683,0   215,1
Своге 6 856,7 5 226,2 476,7 170,8 983,0   552,9
Сливница 2 875,6 2 192,4 434,8 20,0 228,4   93,1
Чавдар 666,6 562,1 44,3 7,0 53,2   32,3
Челопеч 882,1 755,7 48,1 10,6 67,7   49,0
ОБЛАСТ СТАРА              
ЗАГОРА              
Братя Даскалови 3 205,6 2 078,3 693,5 33,7 400,1   156,4
Гурково 2 144,8 1 607,2 388,5 10,8 138,3   36,5
Гълъбово 7 062,6 3 384,5 389,9 39,3 3 248,9 3 000,0 79,3
Казанлък 23 930,7 19 052,2 3 122,7 44,5 1 711,3 1 000,0 206,0
Мъглиж 3 849,4 2 728,9 775,1 28,4 317,0   132,0
Николаево 2 110,0 1 686,4 294,5 13,0 116,1   60,2
Опан 1 276,2 892,5 167,1 15,8 200,8   73,3
Павел баня 5 090,4 3 931,0 895,2 10,5 253,7   48,5
Раднево 6 755,6 5 080,9 1 126,0 65,5 483,2   189,9
Стара Загора 55 447,2 50 085,2 3 633,9 114,1 1 614,0   527,4
Чирпан 7 103,6 5 226,8 1 318,7 48,7 509,4   225,4
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ              
Антоново 3 595,2 2 286,5 534,2 69,7 704,8   322,4
Омуртаг 9 396,5 7 277,6 1 322,3 69,7 726,9   322,4
Опака 2 848,1 2 266,7 395,8 17,9 167,7   82,8
Попово 10 977,5 8 337,6 1 671,5 92,4 876,0   427,0
Търговище 20 414,2 16 825,4 2 249,8 119,8 1 219,2   554,4
ОБЛАСТ ХАСКОВО              
Димитровград 14 407,2 11 775,0 1 858,9 54,7 718,6   253,6
Ивайловград 4 012,6 2 418,0 732,6 86,9 775,1   402,2
Любимец 3 489,7 2 773,8 445,6 29,8 240,5   93,1
Маджарово 1 118,2 757,0 63,5 29,5 268,2   136,7
Минерални бани 3 365,7 2 343,7 252,2 30,1 739,7 500,0 112,7
Свиленград 8 958,1 5 990,9 1 353,3 55,3 1 558,6 1 000,0 230,5
Симеоновград 3 180,2 2 633,2 380,2 8,5 158,3   36,9
Стамболово 4 807,6 2 163,4 195,0 43,4 2 405,8 2 000,0 187,3
Тополовград 4 837,3 3 532,9 886,7 25,9 391,8   119,9
Харманли 7 379,3 5 762,8 995,8 49,0 571,7   226,8
Хасково 32 664,5 30 057,4 1 537,5 78,3 991,3   292,4
ОБЛАСТ ШУМЕН              
Велики Преслав 5 182,4 4 051,9 795,6 29,3 305,6   135,6
Венец 3 068,8 2 343,0 429,4 28,8 267,6   133,4
Върбица 4 532,4 3 496,8 725,1 19,7 290,8   91,7
Каолиново 4 810,7 3 777,9 723,3 22,3 287,2   102,8
Каспичан 3 658,3 2 908,1 523,6 17,8 208,8   82,1
Никола Козлево 2 987,1 2 324,4 441,7 40,0 181,0   53,5
Нови пазар 7 023,7 5 640,8 930,9 84,1 367,9   155,4
Смядово 3 231,0 2 561,4 475,2 10,2 184,2   47,3
Хитрино 3 607,5 1 906,6 227,6 63,8 1 409,5 1 024,0 193,5
Шумен 36 594,9 32 577,7 2 954,9 87,1 975,2   332,5
ОБЛАСТ ЯМБОЛ              
Болярово 3 149,1 2 601,5 137,6 32,3 377,7   149,5
Елхово 5 760,4 4 178,5 1 047,8 51,2 482,9   188,5
Стралджа 6 178,9 4 174,1 978,5 53,6 972,7 500,0 194,8
Тунджа 7 329,9 4 642,6 1 764,6 68,5 854,2   316,8
Ямбол 23 276,1 20 596,9 2 330,2 5,3 343,7   24,3
ВСИЧКО: 2 452 493,6 1 991 176,6 241 817,0 14 000,0 205 500,0 82 000,0 50 000,0

(2) Взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините могат да се променят чрез трансфери за финансови компенсации от държавата и субвенции, без да се влошава утвърденото с чл. 1, ал. 3 бюджетно салдо.

 

Чл. 11. (1) При разработването на общинските бюджети и приемането им от общинските съвети средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности се определят по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Единната бюджетна класификация в размери не по-малки от приетите по колона 3 от таблицата на чл. 10, ал. 1.

(2) Определя стойностните и натуралните показатели на общините за делегираните от държавата дейности съгласно приложение № 6.

 

Чл. 12. Годишният размер на държавния трансфер за общините се разпределя по тримесечия, както следва:

1. първо тримесечие - 30 на сто;

2. второ тримесечие - 25 на сто;

3. трето тримесечие - 20 на сто;

4. четвърто тримесечие - 25 на сто.

 

Чл. 13. (1) Въз основа на поименните списъци на обектите за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи министърът на финансите утвърждава разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, финансирани със средства от целевата субсидия по чл. 10, ал. 1, в рамките на които задължително се осигуряват поименно указаните екологични обекти в приложение № 7.

(2) Поименните списъци по ал. 1 се представят в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.

(3) В рамките на определените капиталови разходи, финансирани със средства от целевата субсидия, по предложение на общинския съвет се допуска съгласувано с Министерството на финансите извършването на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функциите, групите и дейностите, както и между отделните обекти и другите видове разходи с инвестиционно предназначение, с изключение на целевите субсидии за обектите по приложение № 7, след 30 юни 2009 г.

(4) Промени по ал. 3 се допускат само в рамките на бюджетната година.

(5) Неусвоените средства за екологичните обекти по приложение № 7 се пренасочват от Министерството на финансите по предложение на Министерството на околната среда и водите, съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България за други екологични обекти.

 

Чл. 14. (1) От общинските бюджети могат да се извършват капиталови разходи над определените с чл. 10, ал. 1, ако източник за финансиране са средства от местните данъци и такси и други неданъчни приходи, трансфери за местни дейности, както и други средства, определени със закон.

(2) Като източник за финансиране на капиталовите разходи по ал. 1 не могат да се ползват средства от общата субсидия за делегираните от държавата дейности по този закон.

 

Чл. 15. (1) Министерството на финансите периодично разпределя постъпилите средства, като спазва следните приоритети:

1. плащания по обслужване на държавния дълг и за вноската на Република България в общия бюджет на Европейския съюз;

2. трансфери за осигурителните фондове и за общините;

3. субсидии за бюджета на съдебната власт;

4. разходи за министерствата, ведомствата и другите бюджетни организации;

5. субсидии за нефинансови предприятия.

(2) Министерствата, ведомствата и организациите им изразходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:

1. плащания по обслужване на държавния дълг;

2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти, включително за извънстационарно безплатно лекарствено снабдяване;

3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения.

 

Чл. 16. При възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи, свързани със спецификата на Фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" и Фонд "Радиоактивни отпадъци" към министъра на икономиката и енергетиката, както и за финансиране на разходите за връщане за преработка на 240 касети с отработено ядрено гориво от окончателното прекратилите експлоатацията си блокове ВВЕР-440 през 2009 г., без тези разходи да се възстановяват от "АЕЦ Козлодуй" - ЕАД, може да се предостави допълнителен лимит за разход, при условие че не се влошава утвърденото с чл. 1, ал. 3 бюджетно салдо.

 

Чл. 17. (1) Утвърждава нелихвените разходи и трансферите по чл. 1, ал. 2, раздели II и III, т. 1, без трансфера по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.2.1, в размер на 90 на сто.

(2) Останалите 10 на сто могат да се предоставят частично по видове разходи и трансфери и по отделни бюджети с акт на Министерския съвет, при съобразяване с оценките и прогнозите за текущата година на макроикономическите и бюджетните показатели, използвани за изготвянето на държавния бюджет за 2009 г.

(3) Утвърдените по ал. 1 нелихвени разходи и трансфери в размер на 90 на сто се разпределят пропорционално по съставните бюджети на републиканския бюджет, включително и по отделните трансфери от централния бюджет.

 

Чл. 18. (1) При икономически и финансови показатели и индикатори, водещи до оценки и прогнози за съществено забавяне темповете на развитие на икономиката, при значително отклонение на оценката за дефицита по текущата сметка на платежния баланс на страната и при неизпълнение на приходите по консолидираната фискална програма, нелихвените разходи и трансферите по чл. 1, ал. 2 могат да се извършват в утвърдения им размер от 90 на сто съгласно чл. 17, ал. 1, при условие че бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е положително.

(2) Утвърденото бюджетно салдо по чл. 1, ал. 3 може да се намали:

1. в случаите по ал. 1 - до размера на неизпълнението на приходите по държавния бюджет;

2. при предоставяне на допълнителни трансфери по реда на чл. 2, ал. 5 и на § 28 - до техния размер.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) Когато неизпълнението на приходите по консолидираната фискална програма е в размер, който може да доведе до отрицателно бюджетно салдо по консолидираната фискална програма в размер над 500 млн. лв., Министерският съвет може да намали нелихвените разходи и трансферите по чл. 1, ал. 2 под утвърдения им размер съгласно чл. 17, ал. 1.

 

Чл. 19. При възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи, свързани със спецификата на Национален фонд "Българска гора" към Държавната агенция по горите, може да се предостави допълнителен лимит за разход, при условие че не се влошава утвърденото с чл. 1, ал. 3 бюджетно салдо.

 

Чл. 20. (1) Преобразуваните през 2009 г. в търговски дружества разпоредители с бюджетни кредити правят вноска в полза на централния бюджет в размер на разликата между утвърдените им приходи и разходи за 2009 г.

(2) Средствата по ал. 1 се превеждат до 25-о число в края на всяко тримесечие на база на фактическото изпълнение на приходите.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (1) Държавните органи и бюджетните организации са администратори на приходите, планирани да постъпят по собствените им бюджети, освен ако със закон е предвидено друго.

(2) Когато в закон или в акт на Министерския съвет не е изрично посочено по кой бюджет се внасят приходите от глоби, имуществени санкции и такси или е посочено, че се внасят в приход на републиканския или на държавния бюджет, тези приходи постъпват по бюджета на съответния държавен орган или бюджетна организация.

(3) Приходите от глоби по Закона за движението по пътищата, без тези по чл. 167, ал. 4 от същия закон, постъпват в приход на централния бюджет.

(4) Приходите от глоби и санкции, налагани и/или събирани от органите на Националната агенция за приходите, постъпват по съответните им банкови сметки за приходите на централния бюджет.

 

§ 2. Законната лихва за неплатените в сроковете за доброволно плащане, неудържаните или удържаните, но невнесени в срок, държавни вземания постъпват в приход на съответния бюджет, извънбюджетна сметка или фонд, където следва да постъпи невнесеното държавно вземане.

 

§ 3. Утвърждава коефициент за определяне на месечните авансови вноски за корпоративни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане в размер на 1,1.

 

§ 4. Средствата за структурни реформи по чл. 1, ал. 2, т. 4.1 се разходват въз основа на акт на Министерския съвет.

 

§ 5. Предвидените средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи се предоставят за разходване по съответните бюджети чрез корекция на бюджетните им взаимоотношения с централния бюджет.

 

§ 6. От средствата в резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, т. 4.2 се разходват до 25 на сто за превантивни дейности за реализиране на политиките и програмите, свързани с дейности по превенция и предотвратяване на последици от бедствия и аварии по предложение на министъра на извънредните ситуации, съгласувано с министъра на финансите.

 

§ 7. Средствата в резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта за допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, т. 4.3 се разходват с акт на Министерския съвет за финансиране на:

1. национални програми, помощи и доплащания в областта на земеделието -

211 000,0 хил. лв.;

2. модернизация и експлоатация на националния железопътен транспорт и за социално значими проекти - 189 000,0 хил. лв., от които:

а) 50 000 хил. лв. на НК "Железопътна инфраструктура" за модернизация и експлоатация на жп инфраструктура;

б) 44 500 хил. лв. на "Български държавни железници" - ЕАД, за доставка на нови и модернизация и реконструкция на стари пътнически вагони;

в) 94 500 хил. лв. за социално значими проекти.

 

§ 8. Постъпилите по бюджетите средства от дарения, международни програми и споразумения, включително от минали години, се разходват от бюджетните организации съгласно клаузите на договорите и волята на дарителите.

 

§ 9. Минималният размер на фискалния резерв за 2009 г. е в размер на 6,8 млрд. лв.

 

§ 10. Министърът на финансите дава указания относно реда, начина и сроковете за внасяне, разпределение, трансфериране и отчитане на постъпленията от приватизацията на дружества с държавно участие по чл. 8, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

 

§ 11. Изменението на бюджетните взаимоотношения на бюджетните организации с централния бюджет в изпълнение на нормативни актове влиза в сила от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите.

 

§ 12. (1) Размерът на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет се смята за изменен от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите.

(2) С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства служебно се увеличава размерът на общинските бюджети по приходната и разходната част.

(3) Промените по ал. 1 и 2 се отразяват служебно по бюджета на съответната община и не е необходимо решение на общинския съвет.

(4) Министърът на финансите извършва промени в бюджетните взаимоотношения на съответните общини с централния бюджет, произтичащи от промени в административно-териториалното устройство на страната.

(5) Когато в изпълнение на нормативен акт се променят натуралните и стойностните показатели в делегираните от държавата дейности, министърът на финансите извършва съответните корекции на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините.

 

§ 13. Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния служител, е 335 лв. от 1 януари 2009 г.

 

§ 14. Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 224 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 199, ал. 3 и чл. 203, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 20а от Закона за изпълнение на наказанията е 376 лв. от 1 януари 2009 г.

 

§ 15. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2009 г. е 350 лв.

(2) Размерът на месечните помощи за дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2009 г. е 35 лв. за всяко дете.

(3) При едновременно раждане от майката на 2 и повече деца помощта по ал. 2 за всяко от тях се определя и изплаща в размер 150 на сто от размера по ал. 2.

(4) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца за 2009 г. е 150 лв.

(5) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2009 г. е, както следва:

1. за първо дете - по 250 лв.;

2. за второ дете - по 600 лв.;

3. за трето и всяко следващо дете - по 200 лв.

(6) Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2009 г. е 100 лв.

(7) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2009 г. е 100 лв.

 

§ 16. За оптимизиране обслужването на държавния дълг министърът на финансите може да:

1. емитира държавни ценни книжа за обратно изкупуване на вътрешни и външни задължения на страната, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината;

2. сключва договори за намаляване на риска при рефинансиране и изглаждане на матуритетната структура на дълга, при условие че в резултат на това не се увеличава номиналната стойност на дълга;

3. сключва договори за валутни и лихвени суапови операции;

4. изплаща предсрочно задължения по държавния дълг.

 

§ 17. (1) Държавният фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система е самостоятелно обособена част от централния бюджет.

(2) Средствата на фонда се съхраняват по отделно обособени сметки в Българската народна банка, които са неделима част от системата на единна сметка и се включват във фискалния резерв.

(3) До 31 май 2009 г. във фонда по ал. 1 се трансферират 25 на сто от отчетения по републиканския бюджет излишък за 2008 г. и 90 на сто от отчетените по републиканския бюджет за 2008 г. постъпления от приватизация, намалени със сумата на отчисленията за фонда, в съответствие с чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

 

§ 18. Поетият дълг от общините по инструменти за усвояване на средствата от европейските фондове не се включва в обхвата на разпоредбата по чл. 12 от Закона за общинския дълг.

 

§ 19. (1) В рамките на бюджетната година се предлагат за утвърждаване по законоустановения ред държавни инвестиционни заеми и държавни гаранции по външни кредитни споразумения на базата на списък от одобрени от Министерския съвет проекти съгласно приложение № 8.

(2) В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет не може да одобрява и да предлага на Народното събрание финансиране с външни държавни заеми или държавно гарантирани заеми на инвестиционни проекти, които не са включени в приложението по ал. 1.

(3) В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да издава гаранции от името и за сметка на държавата по Закона за кредитиране на студенти и докторанти в общ размер до 85 млн. лв.

(4) Изискванията по ал. 1 и 2 не се прилагат по отношение на:

1. предоставянето на гаранция от Република България в изпълнение на Гаранционното споразумение между държавите - членки на Европейския съюз, и Европейската инвестиционна банка за заемите, предоставяни от Европейската инвестиционна банка от собствени средства за финансиране на инвестиционни проекти в страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Отвъдморските страни и територии;

2. държавни инвестиционни заеми и държавни гаранции по външни кредитни споразумения, които са включени в приложение № 9 към § 19, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г.

 

§ 20. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Вземанията на държавата към кредитополучатели или бенефициенти по активирани държавни гаранции, от държавни инвестиционни заеми и други кредити се събират от Националната агенция за приходите по реда на Закона за Националната агенция за приходите.

 

§ 21. (1) Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2009 г., е 2,5 млрд. лв.

(2) Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени през 2009 г., е 1,7 млрд. лв.

 

§ 22. Максималният размер на държавния дълг към края на 2009 г. не може да надвишава 11,8 млрд. лв.

 

§ 23. (1) За 2009 г. приходите, разходите, трансферите и елементите на финансирането, свързани с усвояване на държавните инвестиционни заеми, и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент търговско дружество са планирани по централния бюджет.

(2) През 2009 г. разпоредителите с бюджетни кредити, които администрират по бюджетите си държавни инвестиционни заеми или държавни инвестиционни заеми с краен бенефициент търговско дружество, извършват и отчитат операции с тях, включително и за сметка на националното съфинансиране. Общият лимит на разходите е в размер до 685 759,2 хил. лв.

(3) Министърът на финансите по предложение на съответните разпоредители с бюджетни кредити текущо извършва компенсирани промени между централния бюджет и бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити на база на действително извършените и отчетени операции по ал. 2.

(4) Компенсираните промени по ал. 3 могат да се извършват и авансово за плащания, свързани с погашения на задължения към кредитора, разходи за лихви и такси-ангажимент.

(5) Разпоредбите на ал. 2 - 4 се прилагат, когато не се нарушават клаузите на съответните договори.

(6) Допълнителни бюджетни кредити по държавни инвестиционни заеми за 2009 г. могат да се одобряват и по реда на чл. 34 и 35 от Закона за устройството на държавния бюджет.

(7) Разпоредбите на ал. 1 - 6 не се прилагат от Националния осигурителен институт.

 

§ 24. (1) Средствата по бюджетните, извънбюджетните, депозитните сметки и сметките за чужди средства в левове и във валута в Българската народна банка на централния бюджет, министерствата, ведомствата, Народното събрание, Сметната палата, Комисията за финансов надзор, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската академия на науките, държавните висши училища, органите на съдебната власт, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса се организират и обслужват в единна система на събиране, съхраняване, разплащане и отчитане, наричана по-нататък "единна сметка".

(2) Средствата в Българската народна банка на Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската академия на науките, държавните висши училища, органите на съдебната власт, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса се включват в единната сметка при запазване на тяхната финансова автономност при управлението на паричните средства.

(3) Средствата от международни програми и споразумения се включват в единната сметка при съобразяване с клаузите на договорите, въз основа на които са предоставени тези средства.

(4) Всички левови бюджетни плащания на министерствата, ведомствата, Народното събрание, Сметната палата, Комисията за финансов надзор, Българската национална телевизия, Българското национално радио, органите на съдебната власт, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и техните разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен се извършват чрез сметките на съответните първостепенни разпоредители в Българската народна банка, включени в единната сметка. Министърът на финансите определя реда, начина и сроковете за поетапно включване на разпоредителите с бюджетни кредити в системата за електронни бюджетни разплащания.

(5) Бюджетните приходи и възстановените разходи в левове на бюджетните организации по ал. 4 се централизират в единната сметка чрез използването на транзитни сметки. За банковото обслужване на транзитните сметки не се прилага чл. 29, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет.

(6) Обслужването от банките в страната на транзитните сметки и плащанията по ал. 4 и 5 се извършва въз основа на сключени договори между Министерството на финансите и банките. Договорите съдържат едни и същи клаузи и цени, приложими за всички банки.

(7) Обслужването и програмното осигуряване на системата за електронни бюджетни разплащания се извършват от националния оператор на банковата интегрирана система за електронни разплащания въз основа на сключен договор с Министерството на финансите.

(8) Българската народна банка обслужва от името и за сметка на Министерството на финансите сметките на разпоредителите с бюджетни кредити, включени в единната сметка по реда на ал. 1. Министерството на финансите заплаща на Българската народна банка на договорна основа обслужването на единната сметка и услугите, свързани с информационното обслужване на държавния бюджет.

(9) Министерството на финансите определя и актуализира периодично лимити за плащания по бюджетите и извънбюджетните средства по чл. 45, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет на Народното събрание, Сметната палата, Комисията за финансов надзор, министерствата и другите ведомства.

(10) За бюджетните и извънбюджетните средства по ал. 2 и 3 лимитите за плащане се определят и актуализират след съгласуване между Министерството на финансите и съответните разпоредители с бюджетни кредити.

(11) Бюджетните взаимоотношения на държавните органи, министерствата и ведомствата с централния бюджет по чл. 2, ал. 1, чл. 3, ал. 1, чл. 4, чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 могат да се коригират за плащания и постъпления, които са елемент на финансирането по смисъла на чл. 1, ал. 5 и Единната бюджетна класификация за 2009 г., както и при прилагането на чл. 39, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, при условие че не се влошава балансът на държавния бюджет и не се намаляват предвидените по съответните бюджети плащания за разходи и трансфери.

(12) Министърът на финансите може да определи по реда на ал. 4 и 5 да се включат в единната сметка и в системата за електронни бюджетни разплащания бюджетните приходи и плащания на други бюджетни предприятия, обслужвани от банките, средствата и плащанията на извънбюджетни сметки и фондове и сметки за чужди средства, както и възстановяването на данъчни и неданъчни приходи на централния бюджет и осигурителни вноски.

(13) Бюджетните плащания на включените в системата за електронни бюджетни разплащания организации по ал. 2 и техните разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен се извършват в рамките на съответните лимити по ал. 10, като при превишение на одобрените плащания над наличността на бюджетната сметка на съответния разпоредител в Българската народна банка разликата автоматично се финансира от сметка на централния бюджет.

(14) Възникналото по ал. 13 задължение към централния бюджет се погасява чрез автоматични преводи на последващи постъпления от бюджетната сметка на съответния разпоредител по сметка на централния бюджет, като неуредените към края на отчетния период разчети по това задължение се отразяват в съответните отчети за касовото изпълнение на бюджета в частта на вътрешното финансиране.

(15) Редът по ал. 13 и 14 се прилага и спрямо включените в системата за електронни бюджетни разплащания извънбюджетни сметки и фондове и сметки за чужди средства.

(16) Министърът на финансите може да определи за бюджетните организации, включени в системата на единна сметка, и за други бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството да преминат към безкасово изплащане на заплати и възнаграждения на персонала и други разходи.

(17) Плащанията в системата на единна сметка се извършват до размера на общата наличност в съответната валута на единната сметка в рамките на съответните наличности и лимити по ал. 1, 9 и 10. Българската народна банка не носи отговорност за неизвършени или забавени плащания поради недостиг на средства на единната сметка.

(18) Включените в единната сметка средства по ал. 2 и 3, както и наличностите по сметките за чужди средства по ал. 1 могат да се депозират само по депозитни сметки при условия и по ред, определени от министъра на финансите. Тези депозитни сметки се откриват на бюджетните предприятия и се обслужват от Българската народна банка от името и за сметка на Министерството на финансите, като начислените по тях лихви се отразяват в намаление на приходите от лихви на централния бюджет.

(19) Министърът на финансите упражнява общ контрол, осъществява управление на ликвидността и се разпорежда със средствата в единната сметка, включително чрез извършване на депозити в Българската народна банка и в банките, операции на вторичния пазар с държавни ценни книжа и други операции с ликвидни и нискорискови ценни книжа на други държави, след провеждане на консултации с Българската народна банка.

 

§ 25. (1) Банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните предприятия се осъществява от Българската народна банка и от банките.

(2) Наличните парични средства по всички сметки, депозити и акредитиви в левове и валута на бюджетните предприятия, включително на общините в банките, с изключение на средствата по чл. 19 от Закона за Българската банка за развитие, се обезпечават от обслужващите банки в полза на Министерството на финансите чрез блокиране на: държавни ценни книжа по външния и вътрешния дълг на Република България; деноминирани в евро дългови ценни книжа на Европейската банка за възстановяване и развитие и деноминирани в левове или в евро дългови ценни книжа на Европейската инвестиционна банка. Блокирането на ценни книжа се извършва при Българската народна банка и има действие на законен особен залог върху тях в полза на Министерството на финансите. Блокират се ценни книжа, свободни от всякакви тежести и обезпечения.

(3) Държавните ценни книжа по ал. 2, които са регистрирани в електронната система за регистриране и обслужване на търговията с безналични държавни ценни книжа в Българската народна банка, се блокират, съответно деблокират, въз основа на искане за тяхното блокиране, съответно деблокиране, отправено от обслужващите банки до Българската народна банка. В зависимост от размера на паричните средства по сметките и искане за блокиране, съответно за деблокиране, на държавни ценни книжа, отправено от обслужващите банки, Българската народна банка извършва блокирането, съответно деблокирането им.

(4) Ценните книжа по ал. 2, които не са регистрирани в електронната система за регистриране и обслужване на търговията с безналични държавни ценни книжа в Българската народна банка, се блокират чрез прехвърлянето им от обслужващите банки по специално открити техни сметки в Българската народна банка. Разпореждане с ценните книжа се извършва само със съгласие на Министерството на финансите.

(5) Обслужващите банки могат да обезпечават наличните парични средства по сметките по ал. 2 на бюджетните предприятия, включително на общините, в полза на Министерството на финансите и чрез блокиране на вземания по свои сметки, обслужвани от Българската народна банка. Блокирането на вземания по сметките се извършва при Българската народна банка и има действие на законен особен залог върху тях в полза на Министерството на финансите. Блокират се вземания по сметки, свободни от всякакви тежести и обезпечения. В зависимост от размера на паричните средства по сметките и искане за блокиране, съответно за деблокиране, отправено от обслужващите банки, Българската народна банка извършва блокирането, съответно деблокирането, на вземания по съответните сметки.

(6) Министерството на финансите и Българската народна банка могат да променят размера и вида на активите, служещи за обезпечение, както и реда и условията за обезпечаване по ал. 1 - 5, за което уведомяват обслужващите банки.

(7) При несъстоятелност на банка, обслужваща бюджетни предприятия, включително общини, ценните книжа, вземанията по сметки и другите активи, които служат като обезпечение по реда на ал. 2 - 6, не се включват в масата на несъстоятелността и преминават в пълно разпореждане на министъра на финансите. Средствата, останали след удовлетворяване на вземанията, обезпечени по реда на ал. 2 - 6 с ценни книжа, вземания по сметки и други активи, се включват в масата на несъстоятелността.

(8) Недействителни са всякакви тежести и обезпечения върху блокираните ценни книжа и депозитни сметки и активи по ал. 5 и 6 за времето, през което те са заложени при условията и по реда на този закон.

(9) В лиценза на банки, които приемат за обслужване сметки на бюджетни предприятия, е необходимо да бъдат включени и дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 9 от Закона за кредитните институции, включително и сделките по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

(10) Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка определят реда и начина на прилагане на ал. 1 - 7, включително и за изготвянето и предоставянето от банките на периодична информация за операциите и наличностите по сметките на бюджетните организации.

 

§ 26. (1) Бюджетните, извънбюджетните, депозитните сметки и сметките за чужди средства в левове и във валута на министерствата и ведомствата - първостепенни разпоредители, Народното събрание, Сметната палата, Комисията за финансов надзор, Висшия съдебен съвет, държавните висши училища от София, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса се обслужват от Българската народна банка. Водените към 31 декември 2008 г. бюджетни, извънбюджетни и депозитни сметки и сметките за чужди средства в левове и във валута в Българската народна банка на техни второстепенни разпоредители и други техни структурни единици не може да се прехвърлят за обслужване в други банки.

(2) Министърът на финансите може да разреши на бюджетните предприятия по ал. 1 временно да откриват сметки в други банки, когато това е необходимо за осъществяване на картови разплащания във валута и други банкови операции, неизвършвани от Българската народна банка, както и за откриване на акредитиви. След приключването на операциите тези сметки се закриват, като наличните салда по тях се възстановяват по съответните сметки в Българската народна банка.

(3) Средствата от заеми и помощи на бюджетните организации по ал. 1 се обслужват в Българската народна банка, доколкото в клаузите на договорите по международни програми и споразумения изрично не е определено друго.

(4) Министърът на финансите може да определи по реда на ал. 3 да се обслужват от Българската народна банка и средства по държавногарантирани заеми и държавни заеми, при които крайни бенефициенти са търговски дружества.

(5) Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка определят обхвата на сметките и плащанията на бюджетните предприятия по ал. 1, които задължително се обслужват чрез системата за електронно банкиране на Българската народна банка, както и реда, начина и сроковете за поетапното им включване към системата.

 

§ 27. Дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, за здравно осигуряване, за Учителския пенсионен фонд и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване от бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството се начисляват, внасят и отчитат по реда на § 26 и 27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г.

 

§ 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) Неизпълнението на приходите по бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджета на Националната здравноосигурителна каса е за сметка на средствата по левовите им сметки, като при недостиг на такива средства то може да се компенсира за сметка на централния бюджет.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.)

(3) Редът и начинът за компенсирането по ал. 1 се определят от Министерския съвет.

 

§ 29. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) За покриване преизпълнението на разходите, извършвани от бюджета на държавното обществено осигуряване за сметка на държавния бюджет, Министерският съвет след 30 юни 2009 г. може да одобри предоставяне на допълнителен трансфер от републиканския бюджет по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г.

 

§ 30. В случаите, когато бюджетните учреждения, финансирани от държавния бюджет, от бюджетите на общините или по реда на извънбюджетните средства, са настанени в сгради - собственост на държавата или на общините, те не заплащат наеми.

 

§ 31. (1) Бюджетът на общината в частта за делегираните от държавата дейности се съставя на основата на държавните трансфери по чл. 10, ал. 1 и частта от целевата субсидия за капиталови разходи.

(2) Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности, при условие че няма просрочени задължения или неразплатени разходи, остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват по решение на общинския съвет през следващата година. Реализираните икономии от средства за финансиране на делегираните от държавата дейности по функция "Образование" и по функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" се използват за финансиране на същите дейности, в т.ч. и за инвестиционни разходи.

(3) При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните от държавата дейности министърът на финансите предоставя авансова сума от одобрената субсидия след мотивирано искане и с решение на общинския съвет.

(4) Размерът на общата изравнителна субсидия може да се увеличава/намалява в случаите на структурни промени чрез компенсирана промяна между съответните бюджети.

(5) Общата изравнителна субсидия по чл. 10, ал. 1 се предоставя на общините до 31 януари в размер 50 на сто и до 31 юли - останалите 50 на сто.

 

§ 32. С решение на общинския съвет след 30 юни могат да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по функция "Образование" и функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", при условие че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

 

§ 33. Разходите за финансиране на подготовката, осигуряването и дейността на доброволните формирования съгласно чл. 42 и 43 от Закона за защита при бедствия за 2009 г. се осигуряват от републиканския бюджет чрез общинските бюджети като делегирана от държавата дейност.

 

§ 34. (1) Общини с обективен структурен дефицит могат да бъдат подпомагани при условия и по ред, определени от Министерския съвет, съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България.

(2) Министерският съвет определя критериите за общини с обективен структурен дефицит съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България.

(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени в бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за сметка на предвидените разходи в централния бюджет в размер на 12 млн. лв.

 

§ 35. Предвидените в централния бюджет суми за покриване на разходите за данък върху добавената стойност за реализацията на общинските проекти по САПАРД, както и за други разходи на централния бюджет, извършвани чрез общините, се предоставят на общините чрез корекция на бюджетните им взаимоотношения с централния бюджет.

 

§ 36. По решение на общинския съвет от общинските бюджети за 2009 г. в частта "местни дейности" могат да се осигуряват средства за финансиране на държавните културни институти въз основа на сключените договори между Министерството на културата и общините съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата.

 

§ 37. Средствата, необходими за издръжката на новосъздадените общини, общински съвети и общински администрации по Закона за административно-териториалното устройство на Република България, предвидени в централния бюджет за 2009 г., се уточняват и предоставят по ред, определен от министъра на финансите.

 

§ 38. За дейностите в системата на културата по решение на общинските съвети се предоставя правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити със самостоятелни бюджети.

 

§ 39. Определя извънбюджетните сметки и фондове за 2009 г. съгласно приложение № 9.

 

§ 40. (1) Левовите плащания на Държавен фонд "Земеделие", включително и плащанията на Разплащателната агенция, както и на Националния фонд за средствата от структурните фондове на Европейския съюз и от Кохезионния фонд, включително и плащанията за сметка на свързаното с тях национално съфинансиране и авансово финансиране от централния бюджет, се извършват чрез системата за електронни бюджетни разплащания.

(2) Освен чрез трансфери, авансовото финансиране от централния бюджет може да се извършва по реда, в размерите и сроковете за предоставяне, погасяване и отчитане, предвидени за финансирането на плащанията на извънбюджетните сметки и фондове, включени в системата за електронни бюджетни разплащания, при недостиг на средствата по съответната сметка.

(3) Средствата от Европейския съюз по ал. 1 постъпват по сметки в Българската народна банка. Министърът на финансите съгласувано с управителя на Българската народна банка определя реда и начина на обслужване на тези сметки и извършването на операции по тях.

(4) Средствата от Европейския съюз за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане на изпълнението на Шенгенското споразумение постъпват по сметка на централния бюджет в Българската народна банка. В зависимост от установения механизъм за усвояване на средствата по Шенгенското споразумение левовата равностойност на тези средства се предоставя за разходване чрез извънбюджетната сметка на Националния фонд.

(5) Предвидените в централния бюджет суми за покриване на разходите за данък върху добавената стойност за реализацията на проекти в изпълнение на Шенгенското споразумение се предоставят на Националния фонд чрез корекция на бюджетните му взаимоотношения с централния бюджет.

 

§ 41. Предвидените в централния бюджет суми за национално съфинансиране на проекти, одобрени по Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България, се предоставят по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, чрез корекция на бюджетните им взаимоотношения с централния бюджет.

 

§ 42. (1) Средствата на извънбюджетната сметка на Националния фонд се получават, разходват и отчитат в съответствие с изискванията на Европейския съюз по реда на чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, включително и за средствата и операциите по ал. 6 - 9.

(2) Годишните разчети на извънбюджетните средства по ал. 1 се утвърждават и актуализират от Министерския съвет.

(3) Чрез извънбюджетната сметка по ал. 1 се осъществяват получаването, разходването и управлението на средствата от помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз по предприсъединителните инструменти ФАР, ИСПА и САПАРД, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Инструмента Шенген, Преходния финансов инструмент, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, както и кореспондиращото съфинансиране от държавния бюджет.

(4) Когато е предвидено в нормативен акт или международен договор, по който Република България е страна, чрез извънбюджетната сметка по ал. 1 се осъществяват получаването, разходването и финансовото управление и на други финансови инструменти и средства, предоставени на Република България като безвъзмездна помощ.

(5) При възлагане от Министерския съвет и при наличие на ресурс средствата от кореспондиращото съфинансиране от държавния бюджет могат да се използват за допълнителни цели, свързани с изпълнението на управляваните от Националния фонд финансови инструменти и/или като инструмент за усвояване на средствата от европейските фондове.

(6) Авансовото финансиране със средствата от трансфера по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.10 и по реда на § 40, ал. 2 постъпва, се използва, възстановява и отчита чрез отделни сметки и кодове в СЕБРА, обособени от останалите средства на Националния фонд.

(7) Авансово финансиране може да се осигури и чрез други временно свободни средства на Националния фонд, включително и за сметка на преходни остатъци от минали години, при спазване на изискванията на ал. 6 за обособяване на тези средства и операции.

(8) За целите на прилагане на този параграф авансовото финансиране по ал. 6 и 7 представлява предоставени чрез Националния фонд средства и/или заложени лимити за плащания за заемообразно финансиране на бенефициенти - бюджетни предприятия (без общините), извън определените за съответните оперативни програми графици, суми и пропорции на национално съфинансиране.

(9) Редът и условията за отпускане на авансовото финансиране и възстановяването му се определят с акт на Министерския съвет.

(10) Министърът на финансите дава указания по въпроси, свързани с прилагането на ал. 1 - 9.

(11) Авансово финансиране на общините може да се извършва по реда на чл. 43, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на държавния бюджет, както и чрез Фонда на органите на местно самоуправление на Република България.

 

§ 43. (1) Изпълнителните агенции по предприсъединителните финансови инструменти и управляващите органи на оперативни програми са длъжни да предприемат необходимите действия за събирането на недължимо платените и надплатените суми, както и на неправомерно получените или неправомерно усвоени средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране, както и на глобите и другите парични санкции, предвидени в националното законодателство и правото на Европейския съюз.

(2) Вземанията на изпълнителните агенции по предприсъединителните финансови инструменти и управляващите органи на оперативни програми, които възникват въз основа на административен акт, са публични държавни вземания и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Вземанията на изпълнителните агенции по предприсъединителните финансови инструменти и управляващите органи на оперативни програми, които възникват въз основа на договор, са частни държавни вземания и се събират от Националната агенция за приходите по реда на Закона за Националната агенция за приходите.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) В случаите на ал. 3 разпоредбите на чл. 18, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 7, т. 6 от Закона за Националната агенция за приходите не се прилагат.

 

§ 44. (1) Подлежащите на възстановяване недължимо платени и надплатени суми, както и неправомерно получени или неправомерно усвоени средства за сметка на предприсъединителните финансови инструменти, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Европейския фонд "Солидарност", Инструмента Шенген, Преходния финансов инструмент и националното съфинансиране, могат да се прихващат в пълен размер съответно с подлежащи на отпускане от републиканския бюджет трансфери и субсидии за бюджетните предприятия, включително общините, както и държавните предприятия.

(2) Условията, редът и механизмът за прихващането по ал. 1 се определят с акт на Министерския съвет.

 

§ 45. Министерството на финансите може да прихваща подлежащите на предоставяне субсидии за общините с дължими от тях временни безлихвени заеми, отпуснати от централния бюджет.

 

§ 46. (1) Целево предоставяните средства от републиканския бюджет на нефинансовите предприятия за субсидии, компенсации, капиталови трансфери и за финансиране на дейностите по техническата ликвидация, санирането на околната среда в миннодобивния отрасъл и отстраняването на минали екологични щети не могат да се ползват за обезпечения.

(2) Средствата по ал. 1 не могат да се използват и за принудително погасяване на публични и частни държавни вземания, както и на вземания на трети лица.

 

§ 47. (1) Министърът на финансите съгласува с министъра на икономиката и енергетиката размера на средствата по чл. 50, ал. 3 и чл. 92, ал. 4 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, за които да се отнася съответната сума на лихвата, начислена по депозитите в Българската народна банка, по реда на § 24, ал. 19.

(2) Лихвата по ал. 1 се превежда по сметките на фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" и фонд "Радиоактивни отпадъци" за сметка на приходите от лихви по централния бюджет.

 

§ 48. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката след 30 юни 2009 г. може да извършва промени на средствата за научноизследователска дейност между държавните висши училища, Българската академия на науките и Министерството на образованието и науката на базата на резултати от независима експертиза върху официално представените отчети за научна дейност.

 

§ 49. Средствата, предвидени в чл. 1, ал. 2, т. 2.1 в размер на 13 000 хил. лв. за съфинансиране от общините на конкретни проекти на Социалноинвестиционния фонд, програма "Красива България" и други програми и 2 000 хил. лв. за инвестиционни проекти, изпълнявани от две или повече общини, се разпределят по ред, определен от министъра на финансите съвместно с Националното сдружение на общините в Република България.

 

§ 50. (1) За извършване на разходи по неусвоени от минали години дарения, помощи и други безвъзмездно получени средства, непредвидени по бюджетите на министерствата и ведомствата по чл. 4, 5 и 6, министърът на финансите може да осигури средства по реда на чл. 34 и чл. 35, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет.

(2) Редът по ал. 1 може да се прилага и за предварително (авансово) финансиране от републиканския бюджет на разходи, подлежащи на последващо безвъзмездно финансиране по международни програми и споразумения.

 

§ 51. Средствата от общия бюджет на Европейския съюз за възстановяване на пътните разходи за делегати на Република България при участие в заседания на Работните формати на Съвета на Европейския съюз постъпват по отделно открита сметка на централния бюджет в Българската народна банка и се отчитат като намаление на разходите на централния бюджет.

 

§ 52. Средствата за съфинансиране на общински проекти по оперативните програми, по Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз за 2009 г. са предвидени в рамките на планираното национално финансиране на съответните оперативни програми.

 

§ 53. (1) При преизпълнение на приходите по бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по чл. 3, ал. 1, чл. 4, чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 над разчетените с този закон, с изключение на сумите по ал. 2 и постъпилите по съответните бюджети средства от дарения, помощи и други безвъзмездно получени средства, министърът на финансите може да разреши допълнителни бюджетни кредити по бюджетите им в размер до 50 на сто от преизпълнението.

(2) При преизпълнение на приходите от продажба на дълготрайни активи по бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по чл. 3, ал. 1, чл. 4, чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 над разчетените с този закон, с изключение на постъпленията на Револвиращия инвестиционен фонд по проект "Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565", министърът на финансите след решение на Министерския съвет може да разреши допълнителни бюджетни кредити по бюджетите им в размер до 100 на сто от преизпълнението само за придобиване на дълготрайни активи.

(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат, при условие че:

1. очакваният годишен размер на положителното салдо по консолидираната фискална програма превишава 3 на сто от прогнозата за годишния брутен вътрешен продукт;

2. не се влошава утвърденото с чл. 1, ал. 3 бюджетно салдо по републиканския бюджет;

3. е приложена разпоредбата на чл. 17, ал. 2.

(4) За целите на прилагане на чл. 35, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет 50 на сто от преизпълнението на приходите по ал. 1 и цялото преизпълнение по ал. 2 не се вземат предвид при определяне на общия размер на допълнителни бюджетни кредити, които може да одобри Министерският съвет, и не се включват при изчисляване на преизпълнението на приходите по републиканския бюджет.

 

§ 54. В случай че оценката за очакваното изпълнение на дефицита по текущата сметка на платежния баланс за 2009 г. се влошава спрямо размера на този показател към 31 декември 2008 г., разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет се прилага до размера на по-малката от двете суми:

1. изчисления съгласно чл. 35, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет максимален размер за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити;

2. петдесет на сто от сбора на цялото преизпълнение на приходите на централния бюджет и 50 на сто от преизпълнението на приходите по § 53, ал. 1 по останалите съставни бюджети на републиканския бюджет.

 

§ 55. С проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Министерският съвет внася в Народното събрание за разглеждане и одобрение проектите на програмните бюджети на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, и на Националната агенция "Пътна инфраструктура" за 2010 г. като част от проекта на закона. С проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Министерският съвет внася в Народното събрание за разглеждане и одобрение проекта на бюджет на Народното събрание, включително с разходите по програми като част от проекта на закона.

 

§ 56. (1) Министърът на финансите извършва едновременно с корекциите по реда на Закона за устройството на държавния бюджет и корекции на утвърдените от Министерския съвет бюджети по програми на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, и на Национална агенция "Пътна инфраструктура" за 2009 г.

(2) Министърът на финансите може да дава съгласие за вътрешни компенсирани промени на разходите между одобрените с приложение № 2 разходи по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, и на Национална агенция "Пътна инфраструктура" за 2009 г. по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики, и по програма "Администрация" по реда на чл. 34, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет.

 

§ 57. (1) Министерският съвет, министерствата, държавните агенции - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, и Национална агенция "Пътна инфраструктура" изготвят и представят на Народното събрание, Сметната палата и Министерството на финансите отчети за изпълнението на политиките и програмите си за полугодието и годишни отчети в срок до 45 работни дни след отчетния период. Отчетите за полугодието и годишните отчети съдържат информация за степента на изпълнение на провежданите политики и разходите за тяхното изпълнение.

(2) Структурата и формата за представяне на отчетите по ал. 1 се определят от министъра на финансите, съгласувано с председателя на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание и председателя на Сметната палата.

(3) Отчетите по ал. 1 се публикуват на интернет страниците на съответните държавни органи, министерства и ведомства в срок 10 дни от представянето им при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

(4) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити с годишните си отчети по ал. 1 внасят доклад за обсъждане в подкомисията по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание.

(5) Редът за докладване и обсъждане по ал. 4 се определя от председателя на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание.

(6) В срок до 15 септември 2009 г. Министерският съвет внася в Народното събрание Доклад за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30 юни 2009 г.

 

§ 58. (1) Задълженията на Република България по ратифицираните от Народното събрание споразумения относно поемането от страна на държавата на правата и задълженията на Банковата консолидационна компания се изплащат от централния бюджет.

(2) Изплатените от централния бюджет суми по ал. 1 се отразяват в намаление на постъпленията от приватизация.

 

§ 59. Необходимите разходи за превоз на хемодиализирани лица, както и на други лица за медицински транспорт по чл. 82, ал. 1, т. 9 от Закона за здравето се осигуряват със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването по ред и обхват, определени от министъра на здравеопазването.

 

§ 60. (1) Лечебните заведения за болнична помощ, които са били субсидирани от бюджета на Министерството на здравеопазването до 31 декември 2008 г., получават изравнителна субсидия през първото тримесечие на 2009 г. за дейностите, изпълнени по договорите до края на 2008 г.

(2) Областните диспансери за онкологични, психични, пневмофтизиатрични и кожно-венерически заболявания, които са били субсидирани от общините до 31 декември 2008 г., се субсидират от съответните бюджети през 2009 г. въз основа на договор.

(3) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се финансират по досегашния ред.

 

§ 61. (1) Закупуваната през 2009 г. медицинска апаратура и други дълготрайни активи със средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект "Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565" се предоставят от Министерството на здравеопазването възмездно на държавни и общински лечебни заведения - търговски дружества, и лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, въз основа на сключени договори за изплащане стойността на медицинската апаратура и другите дълготрайни активи на месечни вноски.

(2) Неизразходваните средства от минали години и набраните текущо през 2009 г. приходи и постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд могат да се разходват от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи над общите разходи, утвърдени с бюджета на Министерството на здравеопазването за 2009 г., по реда на чл. 35, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет.

 

§ 62. Закупените по проект "Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565" медицинска апаратура, хардуер, софтуер, други дълготрайни материални активи и извършваните по проекта строително-монтажни работи се предоставят от Министерството на здравеопазването безвъзмездно на държавни и общински лечебни заведения - търговски дружества, и лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, на лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, регионалните центрове по здравеопазване и на Националната здравноосигурителна каса съобразно предназначението им.

 

§ 63. (1) Централизираните доставки за здравни и лечебни заведения на лекарствени продукти, медицински изделия, медицинска апаратура и техника, инструментариум и консумативи, предвидени в нормативен акт или произтичащи от приетите от Министерския съвет национални програми, планове и проекти се осъществяват от Министерството на здравеопазването в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

(2) Министерство на здравеопазването предоставя целево средства за капиталови разходи на държавни, лечебни заведения - търговски дружества, и лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала. Средствата се разходват в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

 

§ 64. Закупените по централни доставки медицинска апаратура и други дълготрайни материални активи се предоставят от Министерството на здравеопазването съобразно предназначението им на държавни и общински лечебни заведения - търговски дружества, и лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала.

 

§ 65. (1) Министерството на здравеопазването субсидира преобразуваните държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и лечебните заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие в капитала въз основа на едногодишни договори за дейности, за които е предвидено със закон или друг нормативен акт да се финансират от държавния бюджет, по ред и методика, определени от министъра на здравеопазването.

(2) Извън случаите по ал. 1 Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения за болнична помощ въз основа на едногодишни договори за дейности по извършване на хемодиализа, за които е предвидено със закон или друг нормативен акт да се финансират от държавния бюджет, по ред и критерии, определени в методиката по ал. 1.

(3) В едномесечен срок от приемането на постановление за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г. министърът на здравеопазването сключва договори с лечебните заведения за болнична помощ по ал. 1 и 2.

(4) Договорите по ал. 3 са едногодишни и общата им стойност не може да надхвърля утвърдените за дейностите по ал. 1 и 2 средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2009 г.

(5) Предоставяните от бюджета средства за погасяване на задължения на държавни лечебни заведения - търговски дружества, и лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, се отразяват като увеличение на капитала им. Капиталът на лечебното заведение се увеличава със стойността на предоставените от бюджета средства за погасяване на задължения на съответното държавно лечебно заведение или лечебно заведение със смесено държавно и общинско участие в капитала, като държавата записва нови дялове/акции.

(6) В случаите по ал. 5 не се прилагат разпоредбите на Търговския закон за увеличаване на капитала. Компетентен да поиска вписване в търговския регистър на увеличението на капитала е министърът на здравеопазването или оправомощено от него лице.

 

§ 66. (1) В случаите по § 64 ако в тримесечен срок от предоставянето на медицинската апаратура, съответно на други дълготрайни материални активи, лечебното заведение не заплати стойността им, капиталът на лечебното заведение се увеличава със стойността на апаратурата или дълготрайните материални активи по цена на закупуването им, като държавата записва на свое име всички нови дялове/акции.

(2) Предоставяните от бюджета средства на държавни лечебни заведения - търговски дружества, и на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, за капиталови разходи се отразяват като увеличение на капитала им. Капиталът на лечебното заведение се увеличава със стойността на предоставените от бюджета средства за капиталови разходи на съответното държавно лечебно заведение или лечебно заведение със смесено държавно и общинско участие в капитала, като държавата записва нови дялове/акции.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 не се прилагат разпоредбите на Търговския закон за увеличаване на капитала. Компетентен да поиска вписване в търговския регистър на увеличението на капитала е министърът на здравеопазването или оправомощено от него лице.

 

§ 67. Неизразходваните средства от минали години и набраните текущо през 2009 г. постъпления във връзка с дейността на Център "Фонд за лечение на деца" се разходват от Център "Фонд за лечение на деца" над общите разходи, утвърдени с бюджета на Министерството на здравеопазването, по реда на чл. 35, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет.

 

§ 68. (1) Средствата от държавния бюджет за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в държавните и общинските училища, детски градини и обслужващи звена в системата на народната просвета се определят по първостепенните разпоредители с бюджетни кредити на база на единни разходни стандарти за едно дете и един ученик, одобрени от Министерския съвет.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити разпределят средствата, получени по единни разходни стандарти, между училищата, детските градини и обслужващите звена въз основа на формули за всяка отделна дейност.

(3) Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити утвърждава формулите по ал. 2 в срок до 28 февруари 2009 г. след обсъждане с директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена от съответната дейност. Утвърдените формули се прилагат от началото на бюджетната година и не могат да бъдат променяни до края й.

(4) Основни компоненти на всяка формула по ал. 2 са единният разходен стандарт и броят на децата и учениците в детските градини, училищата и обслужващите звена за съответната дейност. Допълнителни компоненти на формулата могат да бъдат обективни географски, демографски и инфраструктурни показатели, определящи различия в разходите за едно дете или един ученик, или показатели, отразяващи националната и общинската образователна политика. Не могат да бъдат компоненти на формулите по ал. 2 числеността на персонала и броят на групите и паралелките.

(5) Средствата по ал. 2 за всяка дейност се разпределят:

1. не по-малко от 80 на сто - на база на основните компоненти на формулата;

2. останалите до 20 на сто - въз основа на допълнителни компоненти на формулата.

(6) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища, детски градини и обслужващи звена, като част от допълнителните компоненти на формулата за съответната дейност могат да предвидят резерв за нерегулярни разходи в размер до 5 на сто от средствата по съответната дейност. Неразпределените към 15 ноември 2009 г. средства от резерва се предоставят на училищата, детските градини и обслужващите звена по съответната дейност, като се разпределят пропорционално на броя на децата и учениците.

(7) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити като част от допълнителните компоненти на формулите могат да предвидят средства в размер до 0,5 на сто за финансиране на логопедични кабинети.

(8) Като част от формулите за разпределение на средствата първостепенните разпоредители с бюджетни кредити утвърждават и:

1. условията и реда за разпределение на средствата по отделните допълнителни компоненти, включени в съответната формула, в т.ч. и резерва;

2. правила за промени в разпределението на средствата между училища, детски градини и обслужващи звена при изменение на броя на децата и учениците или на стойностите по някой от другите компоненти на формулата, въз основа на които се разпределят средствата.

(9) Освен средствата по ал. 2 първостепенните разпоредители с бюджетни кредити включват в бюджетите на училищата за 2009 г. и разходи за сметка на:

1. установеното към края на 2008 г. превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училищата;

2. собствени приходи на училищата;

3. допълнително финансиране за маломерни и слети паралелки, определено като размер с акт на министъра на образованието и науката.

(10) Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити не утвърждава формули за дейности, по които получател на средства е само едно училище, детска градина или обслужващо звено.

(11) Освен средствата по ал. 1 допълнително финансиране за дейностите по обучението на ученици в задължителна училищна възраст получават защитени училища, определени съгласно § 6е от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета.

(12) До 31 януари 2009 г. Министерството на образованието и науката публикува на електронната си страница информация по видове единни разходни стандарти и по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за:

1. броя на децата и учениците към 1 януари 2009 г. съгласно информационната система на министерството "АдминМ";

2. броя на децата и учениците, по които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно този закон.

 

§ 69. (1) Училищата в системата на народната просвета прилагат система на делегиран бюджет, която дава право на директора на училището:

1. на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, а в общините с районно деление - второстепенен или третостепенен разпоредител с бюджетни кредити по решение на кмета на общината, при условие че второстепенен разпоредител с бюджетни кредити е кметът на район;

2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и по дейности, като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за това;

3. да се разпорежда със средствата на училището;

4. да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на учениците в групи и паралелки съобразно нормите, определени в подзаконовите нормативни актове;

5. самостоятелно да определя числеността на персонала, обезпечавайки прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити делегират права на директорите на училищата да реализират собствени приходи, включително приходи от собственост. По изключение първостепенният разпоредител с бюджетни кредити може да не делегира приходи от собственост, когато имотът е относително териториално обособена единица, която има самостоятелно отчитане на разходите и не представлява част от присъщата за училището дейност.

(3) Министерският съвет може да одобри допълнителни изисквания, на които трябва да отговарят системите на делегираните бюджети.

(4) Министерският съвет да предостави средства в размер на 26 000 хил. лв., от които:

1. 4 000 хил. лв. за насърчаване въвеждането на делегирани бюджети в детските градини и обслужващите звена;

2. 22 000 хил. лв. за подпомагане прилагането на системата на делегирани бюджети в училищата.

(5) Средствата по ал. 4 се предоставят само на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, които са изпълнили изискванията на § 68, ал. 2 - 9 и които прилагат система на делегирани бюджети, отговаряща на изискванията по ал. 1 - 3.

(6) Министерският съвет приема критерии и ред за оценяване на съответствието на въведените системи на делегирани бюджети с изискванията по ал. 5.

(7) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити не могат да финансират разходи на звена извън системата на народната просвета за сметка на средствата, които са получили по единни разходни стандарти.

(8) Установеното в края на годината превишение на постъпленията над плащанията по бюджетите на държавните и общинските училища се включва в бюджета им за следващата година.

 

§ 70. В срок до 3 дни от влизане в сила на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г. министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката да предостави на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити предвидените в централния бюджет средства за закуска на децата в подготвителните групи към детските градини и подготвителните класове в училищата и за учениците от I до IV клас в училищата.

 

§ 71. (1) В срок до 31 март 2009 г. министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката да извърши промени по субсидиите на държавните висши училища в случай на разлика между броя на приетите за обучение студенти и докторанти по данни от регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква "в" от Закона за висшето образование и броя на студентите и докторантите, формиращ размера на субсидиите за издръжка на обучението, включени в трансферите за държавните висши училища по чл. 6, ал. 2.

(2) Освободените средства по ал. 1 се използват за увеличаване на нормативите за издръжка на обучението на студентите и докторантите и/или за капиталови разходи на държавните висши училища.

 

§ 72. Министерският съвет да предостави от републиканския бюджет за 2009 г. допълнителни средства в размер на 6 600 хил. лв. за капиталови разходи на Софийския университет "Св. Климент Охридски", в т.ч. за дейности по опазване и поддържане на сградите, предоставени за управление на университета и обявени за недвижими паметници на културата.

 

§ 73. В срок до 28 февруари 2009 г. министърът на образованието и науката и министърът на икономиката и енергетиката да внесат в Министерския съвет законопроект, с който се създава фонд "Научни изследвания и иновации" като инструмент за финансиране насърчаването на научните изследвания и иновациите в Република България.

 

§ 74. (1) Средствата в размер на 263 441,1 хил. лв., предвидени в централния бюджет, се разходват за финансиране на национални програми за развитие на средното образование, одобрени от Министерския съвет. Разпределението на средствата по програми се утвърждава с постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г.

(2) В случаите, когато програмите по ал. 1 се изпълняват въз основа на стратегическите документи, одобрени през 2005 г. във връзка с § 69, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г. и актуализирани през 2006 г. във връзка с § 71, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г., Министерският съвет може да извърши налагащите се актуализации на тези документи, без да променя целите и приоритетите, заложени в тях.

 

§ 75. Средствата за участието на Република България в международни операции и мисии в размер на 89 719 хил. лв. се осигуряват от централния бюджет извън средствата, предвидени по разходната част по бюджета на Министерството на отбраната.

 

§ 76. Предвидените по централния бюджет средства за 2009 г. в размер на 30 000 хил. лв. за изграждане на Интегрирана система за наблюдение, предупреждение и оповестяване и Единната спасителна система се предоставят по бюджета на Министерството на извънредните ситуации, от министъра на финансите по предложение на министъра на извънредните ситуации по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, съобразно етапите и сроковете за изграждане и завършване на съответните подсистеми и обекти.

 

§ 77. Вътрешните разчети между държавния бюджет и български дружества, титуляри на вземания от контрагенти със седалище в държави, с които правителството на Република България е сключило споразумения за окончателно уреждане на вземания с произход от междуправителствени споразумения за предоставяне на кредитни облекчения или за предоставяне на правителствен кредит, се осъществяват пропорционално до размера на получените в бюджета парични средства от изпълнението на споразуменията за окончателно уреждане или от реализация на финансови инструменти, при условие че вземанията са с произход от изпълнени търговски договори, включени в обхвата на споразуменията.

 

§ 78. При залагането и актуализирането на лимитите в системата за електронни бюджетни разплащания Министерството на финансите текущо може да предприема мерки за коригиране на месечните лимити за плащания или за отлагане залагането на лимити, в частта на утвърдените суми за нелихвените разходи и трансфери, за компенсиране на неизпълнение на приходите по републиканския бюджет, както и за компенсиране на ефекта върху бюджетното салдо, произтичащ от касовите разлики в месечните размери на постъпилите приходи по републиканския бюджет.

 

§ 79. Разпоредителите с бюджетни кредити не могат да сключват договори за доставки на материали, медикаменти и външни услуги с годишна задача, по-висока от утвърдените им по бюджета за тази цел кредити за 2009 г.

 

§ 80. Временно свободните средства на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" се влагат по реда на чл. 28 от Кодекса за социално осигуряване.

 

§ 81. За изпълнение на задължения по чл. 23, ал. 1, т. 9 от Закона за здравното осигуряване, които произтичат от прилагането на правилата за координация на системите за социална сигурност и са за обезщетения в натура извън медицинската помощ по чл. 45 от същия закон, се предоставят целеви субсидии по бюджета на Националната здравноосигурителна каса от републиканския бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.

 

§ 82. Предвидените по централния бюджет средства за 2009 г. в размер на 20 000 хил. лв. за възстановяване и ремонт на хидромелиоративна инфраструктура за целите на поливното земеделие се предоставят от министъра на финансите при условия и по ред, определени от министъра на земеделието и храните.

 

§ 83. Касовите плащания и постъпления, произтичащи от придобиване и освобождаване на държавния резерв, се отразяват в разходната част на бюджета на нетна основа.

 

§ 84. (1) Общините нямат право да събират приходи от такси или други приходи във връзка с режими, регулиращи стопанската дейност, които не произтичат от закон.

(2) Областните управители в срок до 1 март 2009 г. да извършат преглед на всички актове на общинските съвети, с които се въвеждат режими, регулиращи стопанската дейност на територията на съответната община и с които се определя събирането на такси или други приходи в полза на общината.

(3) За резултатите от прегледа по ал. 2 областните управители да представят доклад на министъра на държавната администрация и административната реформа в срок до 15 март 2009 г.

 

§ 85. (1) Общините могат да бъдат подпомагани от Фонда за местно самоуправление "ФЛАГ" - ЕАД, за достъпа си до финансиране от Фонда при изпълнение на проекти от европейските фондове при условия и ред, определен от Министерския съвет, след съгласуване с Националното сдружение на общините в Република България.

(2) Министерският съвет определя механизъм за критериите, размера и групите на общините по ал. 1.

 

§ 86. (1) Министерският съвет може да даде право на Разплащателната агенция към Държавен фонд "Земеделие" да извършва през 2009 г. национални доплащания към директните плащания на земеделските производители след 30 октомври 2009 г., при условие че очакваният годишен размер на положителното бюджетно салдо по консолидираната фискална програма превишава 3 на сто от прогнозата на годишния брутен вътрешен продукт.

(2) За финансиране на доплащанията по ал. 1 Министерският съвет може да осигури допълнителни бюджетни кредити за Държавен фонд "Земеделие" в размер до 167 млн. лв., но не повече от превишението по ал. 1.

(3) Размерът на доплащанията по ал. 1 и източниците на тяхното финансиране се определят с акт на Министерския съвет, след представяне от страна на Министерството на земеделието и храните на анализ на въздействието от предоставянето на доплащанията по ал. 1 върху отрасъла и крайните бенефициенти, като в него бъдат посочени ефектите и ползите, които ще бъдат постигнати, и очакваното отражение върху конкурентоспособността на отрасъла.

 

§ 87. (1) Министерският съвет утвърждава месечното разпределение на разходите за заплати през 2009 г. на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1, с изключение на тези по т. 1, 3 и 29 по предложение на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.

(2) Разходите за заплати за съответния месец се извършват до утвърдения от Министерския съвет месечен размер за изплащане на основните заплати, на допълнителните и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда, по Закона за държавния служител, по друг закон или нормативен акт, с колективен трудов договор и/или с вътрешни правила за работната заплата, и/или с индивидуален трудов договор.

(3) Компенсирани промени между разходите за заплати и други елементи на кредитите по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити за 2009 г. могат да се извършват само с нормативен акт на Министерския съвет, с който се променя и месечното им разпределение.

(4) Икономията на разходите за заплати може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на парични или предметни награди и допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в съответствие с действащата нормативна уредба.

(5) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала в резултат на преминаване на функции и персонал към друго бюджетно предприятие, икономиите от средствата за работна заплата могат да се използват за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати до максималния размер за съответната длъжност и/или за издръжка в съответната административна структура или бюджетна организация. Намаляването на числеността на персонала не се отразява при формирането на годишния размер на разходите за заплати за следващата година.

(6) До утвърждаването от Министерския съвет на месечното разпределение на разходите за заплати през 2009 г. първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 с изключение на тези по т. 1, 3 и 29, могат да извършват месечно разходи за заплати до една дванадесета част от определения годишен размер за 2009 г.

(7) Алинеи 1 - 6 не се прилагат по отношение на разходите за допълнително материално стимулиране, предвидено в закон, и разходите по единни разходни стандарти в системата на средното образование.

 

§ 88. (1) Неусвоените средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2008 г. за дейности, свързани с "Програма "Ин витро" - стимулиране на раждаемостта сред двойките с репродуктивни проблеми чрез осигуряване на средства за провеждане на медицински изследвания и доставка на лекарствени продукти за ин витро оплождане", приета с Решение на Народното събрание за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по Консолидираната фискална програма за 2008 г. (ДВ, бр. 89 от 2008 г.), се разходват в размер до 10 млн. лв. по реда на чл. 34 и/или чл. 35 от Закона за устройството на държавния бюджет за същите цели от Министерството на здравеопазването над общите разходи, утвърдени по чл. 6, ал. 1, т. 10.

(2) През 2009 г. за дейности, свързани с "Програма "Ин витро - стимулиране на раждаемостта сред двойките с репродуктивни проблеми чрез осигуряване на средства за провеждане на медицински изследвания и доставка на лекарствени продукти за ин витро оплождане" в акредитирани лечебни заведения в Република България, се осигуряват средства в размер на 10 млн. лв. за сметка на преструктуриране на разходната част на бюджета на Министерството на здравеопазването.

 

§ 89. (1) Министерският съвет след 30 юни 2009 г. може да одобри допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за реализиране на мерки и програми по Закона за енергийната ефективност в размер до 10 млн. лв., при условие че:

1. очакваният годишен размер на положителното салдо по консолидираната фискална програма превишава 3 на сто от прогнозата за годишния брутен вътрешен продукт;

2. не се влошава утвърденото с чл. 1, ал. 3 бюджетно салдо по републиканския бюджет;

3. е приложена разпоредбата на чл. 17, ал. 2.

(2) Бюджетните кредити по ал. 1 не се включват в размера на допълнителните бюджетни кредити по чл. 35, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

 

§ 90. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд на РБ от 1999 г. - бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г.; бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г.) в § 2 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:

1. В ал. 1 и 2 думите "2008 г." се заменят с "2009 г.".

2. В ал. 4 думите "2009 г." се заменят с "2010 г.".

 

§ 91. В Закона за общинския дълг (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 37 от 2006 г., бр. 80 от 2007 г., бр. 93 от 2008 г.) чл. 18 се изменя така:

"Чл. 18. Кметът на общината изпраща на министъра на финансите с копие до Сметната палата решението по чл. 9, ал. 2 в 10-дневен срок от неговото приемане заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг."

 

§ 92. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд на РБ от 2001 г. - бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г.) в § 5 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

"(2) Директорът на болница "Лозенец" е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на държавната администрация и административната реформа."

 

§ 93. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 26 от 2007 г. - Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97 и 100 от 2007 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 37 и 71 от 2008 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 23, ал. 1, т. 2 думите "бюджетни предприятия по смисъла на § 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството" се заменят с "републиканския бюджет".

2. В чл. 40, ал. 1:

а) в т. 1 думите "55:45" се заменят с "60:40";

б) в т. 8 думите "фонд "Безработица" се заменят с "републиканския бюджет".

 

§ 94. В Закона за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност (ДВ, бр. 105 от 2006 г.) в § 28 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) текстът преди т. 1 се изменя така:

"(1) Събираните такси от издаването на документи за самоличност за пребиваване в Република България и за управление на моторно превозно средство постъпват по отделна сметка за чужди средства на Министерството на вътрешните работи и се ползват за";

б) точка 1 се изменя така:

"1. покриване на разходи, свързани с издаването на документи за самоличност, за пребиваване в Република България и за управление на моторно превозно средство;".

2. В ал. 3 се създава изречение второ: "Приходите по ал. 1 постъпват по сметката от 1 юли 2009 г."

 

§ 95. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43, 69 и 71 от 2008 г.) в чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "т. 1 - 4" се заменят с "т. 1 - 3".

2. В ал. 2 думите "т. 1, 2 и 4" се заменят с "т. 1 и 2".

3. Създава се ал. 3:

"(3) С наредбата по чл. 44, ал. 2 министърът на финансите може да определя допълнителни изисквания, на които трябва да отговарят одиторите по ал. 1 и ръководителите на одиторските екипи по ал. 2."

 

§ 96. В Закона за "Държавен вестник" (обн., ДВ, бр. 89 от 1995 г.; попр., бр. 92 от 1995 г.; изм., бр. 123 от 1997 г., бр. 56 от 1999 г., бр. 1 от 2000 г., бр. 97 от 2001 г., бр. 9 и 42 от 2003 г., бр. 31 от 2005 г., бр. 36 от 2006 г., бр. 16 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:

"(2) Редакцията на "Държавен вестник" е дирекция към Народното събрание - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити."

2. Член 13 се изменя така:

"Чл. 13. (1) Редакцията на "Държавен вестник" е на бюджетна издръжка и се финансира със субсидия от самостоятелния бюджет на Народното събрание, от собствени приходи от абонамент на вестника, такси по чл. 9, ал. 2 и от друга съпътстваща издаването на вестника дейност.

(2) Средствата по ал. 1 се разходват за издаване и издръжка на "Държавен вестник", както и за други научни, изследователски, издателски и информационни дейности, включително свързаните с тях доставки на стоки и предоставяне на услуги, по ред, определен от председателя на Народното събрание."

 

§ 97. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г.; изм., бр. 13 и 102 от 2008 г.) в чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

"(2) Общинските детски ясли и общинските детски кухни се създават, преобразуват и закриват със заповед на кмета на общината след решение на общинския съвет и съгласие на министъра на здравеопазването."

2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

 

§ 98. В Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г.) в чл. 30, ал. 1 след думата "търговци" се добавя "регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност".

 

§ 99. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31от 2003 г., бр. 39 от 2003 г. - Решение № 5 на Конституционния съд; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94 и 98 от 2008 г.) в приложение № 2 т. 1 се отменя.

 

§ 100. В Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2, ал. 1:

а) създава се нова т. 5:

"5. месечни помощи за отглеждане на близнаци до навършване на две години;"

б) досегашната т. 5 става т. 6.

2. В чл. 4 след думите "т. 1, 3, 4 и 5" се заменят с "т. 1, 3, 4 и 6".

3. В чл. 8:

а) създава се нова ал. 4:

"(4) Когато децата, за чието отглеждане се изплаща на майката (осиновителката) месечната помощ по ал. 1, са близнаци, помощта се изплаща за всяко дете близнак.";

б) досегашните ал. 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 5, 6, 7 и 8.

4. Създават се чл. 8а, 8б и 8в:

"Чл. 8а. (1) Месечни помощи за отглеждане на близнаци до две години в размер, определен със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година, се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на майката (осиновителката) на близнаци, която има право да получава обезщетение за отглеждане на дете по реда на чл. 53, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, независимо от доходите на семейството.

(2) Месечните помощи по ал. 1 се предоставят на майката от момента на придобиване правото на обезщетение по чл. 53, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване до навършване на 2-годишна възраст на детето и се диференцират съобразно броя на близнаците, родени от майката.

(3) При условията на ал. 1 и 2 месечната помощ за отглеждане на дете се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции и на самотния баща (осиновител).

(4) При условията на ал. 1 и 2 месечната помощ за отглеждане на дете се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции и на семействата на роднини и близки и приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Чл. 8б. Месечни помощи в размер 50 на сто от размера на месечните помощи, предоставяни по реда на чл. 8а, ал. 1, се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на майката (осиновителката) на близнаци, която има право да получава обезщетение за отглеждане на дете по реда на чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Разпоредбите на чл. 8а, ал. 2 - 4 се прилагат съответно.

Чл. 8в. На майките студентки редовно обучение, които нямат право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване, се изплаща месечна помощ в размер, определен със Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г."

5. В чл. 9, ал. 1 думите "чл. 7 и 8" се заменят с "чл. 7, 8, 8а и 8б".

6. В чл. 10, ал. 2 думите "т. 3 - 5" се заменят с "т. 3 - 6".

7. (*) Създава се чл. 10б:

"Чл. 10б. Семейства, на които детето (децата) не може да бъде записано в общинска детска градина, имат право на помощ в размер на 100 лв. месечно за всяко дете на възраст от 3 до 6 години. Помощите са за сметка на републиканския бюджет. Министърът на финансите издава наредба за реда за получаване и изразходване на помощите."

8. В чл. 12:

а) създава се нова т. 4:

" 4. три месеца - за месечните помощи за отглеждане на близнаци до 2 години, считано от края на месеца, за който се отнасят;"

б) досегашните т. 4 и 5 стават съответно т. 5 и 6.

 

§ 101. Помощта на майките студентки по чл. 8в от Закона за семейни помощи за деца е в размер на минималната работна заплата, установена за страната.

 

§ 102. (1) Министерският съвет след 31 март 2009 г. може да одобри допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за реализиране на изпълнението на § 100, т. 7, при условие че:

1. очакваният годишен размер на положителното салдо по консолидираната фискална програма превишава 3 на сто от прогнозата за годишния брутен вътрешен продукт;

2. не се влошава утвърденото с чл. 1, ал. 3 бюджетно салдо по републиканския бюджет.

(2) Бюджетните кредити по ал. 1 не се включват в размера на допълнителните бюджетни кредити по чл. 35, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

 

§ 103. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.

 

§ 104. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г., с изключение на § 100, т. 7, която влиза в сила от 1 април 2009 г., ако са изпълнени условията на § 102.

-------------------------

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 17 декември 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2009 Г., ДОП. - ДВ, БР. 32 ОТ 2009 Г.)

§ 68. (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Законът влиза в сила от 1 май 2009 г., с изключение на § 65, 66 и 67, които влизат в сила от датата на обнародването на закона в "Държавен вестник" и § 2 - 10, § 12, т. 1 и 2 - относно ал. 3, § 13 - 22, § 24 - 35, § 36, ал. 1 - 4, § 37 - 51, § 52, т. 1 - 3, т. 4, буква "а", т. 7, буква "е" - относно ал. 10 и 11, т. 8, буква "а", т. 9 и 12 и § 53 - 64, които влизат в сила от 1 януари 2010 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 84. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г., с изключение на § 80, който влиза в сила от 15 декември 2009 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 22.12.2009 Г.)

§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2

Трансфери от бюджета на Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките за 2009 г.

  Наименование Сума
    (хил. лв.)
1. Българска академия на науките 95 772,4
2. Технически университет - София 38 325,9
3. Технически университет - Варна 11 333,8
4. Технически университет - Габрово 7 892,2
5. Русенски университет "А. Кънчев" 15 226,0
6. Университет по хранителни техно-  
  логии - Пловдив 6 003,6
7. Химико-технологичен и металурги-  
  чен университет - София 8 360,4
8. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 6 468,1
9. Лесотехнически университет - София 7 570,4
10. Университет по архитектура, строи-  
  телство и геодезия - София 10 941,7
11. Минно-геоложки университет "Св.  
  Иван Рилски" - София 5 271,1
12. Университет за национално и  
  световно стопанство - София 19 915,7
13. Икономически университет - Варна 11 104,1
14. Стопанска академия "Д. А. Це-  
  нов" - Свищов 9 147,0
15. Софийски университет "Св. Климент  
  Охридски" 47 028,4
16. Великотърновски университет "Св.  
  св. Кирил и Методий" 11 516,9
17. Пловдивски университет "Паисий  
  Хилендарски" 18 602,1
18. Югозападен университет "Неофит  
  Рилски" - Благоевград 15 949,4
19. Шуменски университет "Епископ  
  Константин Преславски" 8 719,5
20. Национална спортна академия "Васил  
  Левски" - София 14 129,4
21. Аграрен университет - Пловдив 8 575,6
22. Академия за музикално, танцово и  
  изобразително изкуство - Пловдив 2 939,8
23. Национална академия за театрално и  
  филмово изкуство "Кръстьо Сара-  
  фов" - София 3 705,6
24. Национална музикална академия  
  "Проф. Панчо Владигеров" - София 4 284,9
25. Национална художествена академия -  
  София 5 011,7
26. Специализирано висше училище по  
  библиотекознание и информационни  
  технологии - София 2 402,5
27. Колеж по телекомуникации и пощи -  
  София 1 231,6
28. Медицински университет - София 28 819,1
29. Медицински университет "Проф.  
  д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна 10 206,1
30. Медицински университет - Пловдив 15 276,9
31. Медицински университет - Плевен 8 232,5
32. Тракийски университет - Стара Загора 18 499,7
33. Висше транспортно училище "Тодор  
  Каблешков" - София 4 324,4
34. Висше строително училище "Любен  
  Каравелов" - София 2 320,1
35. Военна академия "Г. С. Раковски" 6 704,3
36. Национален военен университет  
  "В. Левски" 17 723,5
37. Висше военноморско училище  
  "Н.Й.Вапцаров" 6 534,2
  Всичко: 516 070,7

 

Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3

Разходи по бюджетите на министерствата, на Държавната агенция за младежта и спорта, на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, на Държавната агенция по горите, на Държавната агенция по туризъм, на Държавна агенция "Национална сигурност" и на Национална агенция "Пътна инфраструктура" за 2009 г. по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики, и по програма "Администрация"
 
I. Разходи по бюджета на Министерския съвет за 2009 г.

Наименование на политики/ Разходи
  други програми/ (хил. лв.)
  програма "Администрация"  
1. Политика "Определяне на национал-  
  ните приоритети и координация на  
  политиките" 12 843,0
2. Други програми (общо), в т.ч.: 28 814,9
  Програма "Вероизповедания" 3 614,1
  Програма "Борба с трафика на хора" 448,5
  Програма "Управление на национал-  
  ния архивен фонд" 8 183,7
  Програма "Национален компенса-  
  ционен жилищен фонд" 16 348,1
  Програма "Борба срещу противо-  
  обществените прояви на малолетните  
  и непълнолетните" 220,5
3. Програма "Администрация" 12 105,1
  Общо: 53 763,0

 
II. Разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2009 г.

Наименование на политики/ Разходи
  други програми/ (хил. лв.)
  програма "Администрация"  
1. Политика "Устойчиви и прозрачни  
  публични финанси" 26 079,7
2. Политика "Ефективно събиране на  
  всички държавни приходи" 258 973,5
3. Политика "Защита на обществото и  
  икономиката от финансови измами,  
  контрабанда на стоки, трафик на хо-  
  ра, изпиране на пари и финансиране  
  на тероризма" 36 710,4
4. Политика "Управление на дълга" 1 693,0
5. Програма "Администрация" 30 938,4
  Общо: 354 395,0

 
III. Разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2009 г.

Наименование на политики/ Разходи
  други програми/ (хил. лв.)
  програма "Администрация"  
1. Политика "Насърчаване на сигурност-  
  та, стабилността и сътрудничеството  
  в света" 51 554,0
2. Политика "Насърчаване участието на  
  България в процесите на глобализа-  
  ция в социално-икономическата сфера" 2 292,6
3. Политика "Европейска интеграция" 31 300,0
4. Политика "Насърчаване на стабил-  
  ността и сътрудничеството в региона" 19 041,5
5. Политика "Защита на българите зад  
  граница и утвърждаване на положи-  
  телния образ на България" 21 556,8
6. Политика "Осигуряване и поддържане  
  на ефективна дипломатическа служба" 45 790,6
  в т.ч. програма "Администрация" 19 673,2
  Общо: 171 535,5

IV. Разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2009 г.

Наименование на политики/ Разходи
  други програми/ (хил. лв.)
  програма "Администрация"  
1. Политика "Отбранителни способ-  
  ности" 909 467,5
2. Политика "Национална и евро-  
  атлантическа сигурност и отбра-  
  на, международен мир и стабилност" 67 922,0
3. Политика "Хората в отбраната" 136 300,4
4. Политика "Поддръжка и осигуряване  
  на отбраната" 76 430,1
  Общо: 1 190 120,0

 
V. Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2009 г.

Наименование на политики/ Разходи
  други програми/ (хил. лв.)
  програма "Администрация"  
1. Политика "Опазване на обществения  
  ред и противодействие на престъп-  
  ността" 729 389,7
2. Политика "Осигуряване на държавен  
  противопожарен контрол, пожарога-  
  сителна и аварийноспасителна  
  дейност" 122 888,1
3. Политика "Общоосигуряващи  
  дейности" 176 190,2
4. Програма "Убежище и бежанци" 4 270,0
  Общо: 1 032 738,0

 
VI. Разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2009 г.

Наименование на политики/ Разходи
  други програми/ (хил. лв.)
  програма "Администрация"  
1. Политика в областта на правосъдието 88 380,0
2. Политика "Изпълнение на нака-  
  занията" 112 076,7
3. Програма "Администрация" 5 067,3
  Общо: 205 524,0

 
VII. Разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2009 г.

Наименование на политики/ Разходи
  други програми/ (хил. лв.)
  програма "Администрация"  
1. Политика в областта на заетостта 221 115,1
2. Политика в областта на трудовите  
  отношения 14 108,2
3. Политика в областта на социалното  
  подпомагане 239 914,4
4. Политика за демографско развитие  
  и равни възможности 656 315,9
5. Политика в областта на доходите 282,6
6. Политика в областта на трудовата  
  миграция 1 529,7
7. Програма "Администрация" 13 241,3
  Общо: 1 146 507,2

 
VIII. Разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2009 г.

Наименование на политики/ Разходи
  други програми/ (хил. лв.)
  програма "Администрация"  
1. Политика в областта на промоцията,  
  превенцията и контрола на общест-  
  веното здравеопазване 88 069,0
2. Политика в областта на диагности-  
  ката и лечението 375 965,5
3. Политика в областта на лекарстве-  
  ните продукти и медицинските  
  изделия 148 295,3
4. Програма "Администрация" 32 434,9
  Общо: 644 764,7

 
IХ. Разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2009 г.

Наименование на политики/ Разходи
  други програми/ (хил. лв.)
  програма "Администрация"  
1. Политика за всеобхватно, достъпно  
  и качествено средно образование и  
  обучение 318 769,9
2. Политика за равен достъп до качест-  
  вено висше образование 8 633,5
3. Политика за развитие на научния по-  
  тенциал - база за устойчиво развитие 106 637,9
4. Програма "Колекциониране, консер-  
  виране и дълготрайно съхранение на  
  микробиологични образци" 306,3
5. Програма "Администрация" 6 721,5
  Общо: 441 069,1

 
Х. Разходи по бюджета на Министерството на културата за 2009 г.

Наименование на политики/ Разходи
  други програми/ (хил. лв.)
  програма "Администрация"  
1. Политика в областта на опазване на  
  културно-историческото наследство  
  и подпомагане създаването и раз-  
  пространението на изкуство, на  
  културни продукти и услуги 89 399,5
2. Политика в областта на популяри-  
  зиране на културата 4 011,7
3. Политика в областта на качествено-  
  то образование по изкуства и култура 22 709,0
4. Програма "Администрация" 5 779,4
  Общо: 121 899,6

 
ХI. Разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2009 г.

Наименование на политики/ Разходи
  други програми/ (хил. лв.)
  програма "Администрация"  
1. Политика в областта на управление  
  на водите 14 157,4
2. Политика в областта на управлението  
  на отпадъците 2 606,9
3. Политика в областта на опазване  
  чистотата на атмосферния въздух 1 126,3
4. Политика в областта на опазване на  
  биологичното разнообразие 7 205,9
5. Политика в областта на управлението  
  на опасните химични вещества и  
  препарати 783,6
6. Политика в областта на Националната  
  система за мониторинг на околната  
  среда и информационна обезпеченост 12 255,7
7. Политика за информиране, участие на  
  обществеността в процеса на вземане  
  на решения и повишаване на общест-  
  веното съзнание и култура в сферата  
  на околната среда и устойчивото  
  развитие 1 248,6
8. Политика за комплексно предотвратя-  
  ване и контрол на замърсяването 1 708,3
9. Политика в областта на управление на  
  дейностите по изменение на климата 496,9
10. Политика в областта на геологията,  
  подземните богатства, опазване на  
  земните недра и почвите 3 635,9
11. Програма " Администрация" 12 010,5
  Общо: 57 236,0

 
ХII. Разходи по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2009 г.

Наименование на политики/ Разходи
  други програми/ (хил. лв.)
  програма "Администрация"  
1. Политика "Макроикономическа ста-  
  билност и конкурентоспособност" 28 094,7
  в т.ч.  
  - за стратегическа цел "Устойчиво  
  развитие и конкурентоспособност" 1 638,6
  - за стратегическа цел "Сигурност и  
  конкурентоспособност на енергийните  
  доставки" 26 456,1
2. Програма "Администрация на МИЕ за  
  изпълнение на държавната политика в  
  областта на икономиката и енерге-  
  тиката" 75 817,1
  Общо: 103 911,8

 
ХIII. Разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2009 г.

Наименование на политики/ Разходи
  други програми/ (хил. лв.)
  програма "Администрация"  
1. Политика по териториално развитие  
  и благоустрояване 49 972,4
2. Политика за балансирано и устойчиво  
  развитие на регионите в България 10 599,3
3. Политика по управление на държавна-  
  та собственост и жилищната политика 1 509,1
4. Програма "Гражданска регистрация и административно обслужване - ГРАО" 2 551,5
5. Програма "Администрация" 8 133,1
  Общо: 72 765,4

 
ХIV. Разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2009 г.

Наименование на политики/ Разходи
  други програми/ (хил. лв.)
  програма "Администрация"  
1. Политика "Земеделие и селски  
  райони" 347 659,5
2. Политика "Рибарство и аквакултури" 5 773,4
3. Програма "Администрация" 26 031,2
  Общо: 379 464,1

 
ХV. Разходи по бюджета на Министерството на транспорта за 2009 г.

Наименование на политики/ Разходи
  други програми/ (хил. лв.)
  програма "Администрация"  
1. Политика за модернизиране на транс-  
  портната инфраструктура 28 871,8
2. Политика за подобряване организа-  
  цията и управлението на транспорта 2 787,4
3. Политика за безопасност, сигурност  
  и екологосъобразност в транспорта 28 563,2
4. Програма "Авиоотряд 28" 8 422,2
5. Програма "Администрация" 12 843,0
  Общо: 81 487,6

 
ХVI. Разходи по бюджета на Министерството на държавната администрация и административната реформа за 2009 г.

Наименование на политики/ Разходи
  други програми/ (хил. лв.)
  програма "Администрация"  
1. Политика "Добро управление" 1 207,0
2. Политика "Управление на човешките  
  ресурси и обучение на държавната  
  администрация" 1 188,0
3. Други програми 52 723,0
4. Програма "Администрация" 26 060,0
  Общо: 81 178,0

 
ХVII. Разходи по бюджета на Министерството на извънредните ситуации за 2009 г.

Наименование на политики/ Разходи
  други програми/ (хил. лв.)
  програма "Администрация"  
1. Политика в областта на превенцията  
  при възникване на бедствия и аварии 3 226,3
2. Политика в областта на защитата  
  при бедствия и аварии 63 703,2
3. Политика в областта на държавния  
  резерв и военновременните запаси 110 663,4
4. Програма "Администрация" 4 982,5
  Общо: 182 575,4

 
ХVIII. Разходи по бюджета на Държавната агенция за младежта и спорта за 2009 г.

Наименование на политики/ Разходи
  други програми/ (хил. лв.)
  програма "Администрация"  
1. Политика в областта на младите хора 2 378,8
2. Политика в областта на спорта за  
  учащи и спорта за всички 5 209,7
3. Политика в областта на спорта за  
  високи постижения 12 374,8
4. Политика за привеждане на спортни-  
  те обекти и съоръжения във вид, отго-  
  варящ на съвременните международ-  
  ни стандарти 1 774,1
5. Политика в областта на европейската  
  координация и програмиране в област-  
  та на младежта и спорта 346,0
6. Програма "Администрация" 1 787,9
  Общо: 23 871,3

 
ХIХ. Разходи по бюджета на Държавната агенция за информа- ционни технологии и съобщения за 2009 г.

Нименование на политики/ Разходи
  други програми/ (хил. лв.)
  програма "Администрация"  
1. Политика в областта на развитието на  
  електронните съобщения 436,1
2. Политика в областта на развитието  
  на информационното общество 3 947,7
3. Политика в областта на устойчиво  
  развитие на пощенския сектор 325,6
4. Политика в областта на създаване на  
  национална информационна и кому-  
  никационна инфраструктура и надежд-  
  ни комуникации 26 693,6
5. Програма "Администрация" 1 944,6
  Общо: 33 347,6

 
ХХ. Разходи по бюджета на Държавната агенция по горите за 2009 г.

Наименование на политики/ Разходи
  други програми/ (хил. лв.)
  програма "Администрация"  
1. Политика "Съхраняване и увелича-  
  ване на горите и дивеча" 112 029,9
  Общо: 112 029,9

 
ХХI. Разходи по бюджета на Държавната агенция по туризъм за 2009 г.

Наименование на политики/ Разходи
  други програми/ (хил. лв.)
  програма "Администрация"  
1. Политика "Устойчиво развитие на  
  туризма" 4 086,7
2. Програма "Администрация" 1 847,0
  Общо: 5 933,7

 
ХХII. Разходи по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2009 г.

Наименование на политики/ Разходи
  други програми/ (хил. лв.)
  програма "Администрация"  
1. Политика "Защита на националната  
  сигурност" 133 405,0
  Общо: 133 405,0

 
ХХIII. Разходи по бюджета на Национална агенция "Пътна инфраструктура" за 2009 г.

Наименование на политики/ Разходи
  други програми/ (хил. лв.)
  програма "Администрация"  
1. Политика в областта на републикан-  
  ската пътна инфраструктура 313 016,0
  Общо: 313 016,0

 

Приложение № 3 към чл. 6, ал. 7

Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, за 2009 г.

Наименование Сума
    (хил. лв.)
1. За ремонт на храмове, издръжка на  
  Българските православни църковни  
  общини в чужбина и на свещенослу-  
  жители, работещи зад граница 800,0
2. За Българската православна църква  
  (в страната) 1 900,0
3. За Мюсюлманското вероизповедание  
  в Република България 250,0
4. За Централния Израилтянски духовен  
  съвет 35,0
5. За Арменската Апостолическа право-  
  славна църква 50,0
6. За други регистрирани вероизповедания 35,0
7. За издаване на религиозна литература,  
  научни и социологически проучвания 30,0
8. За ремонт на църковни сгради с нацио-  
  нално значение 300,0
9. Резерв за възникнали извънредни си-  
  туации 100,0
  Всичко: 3 500,0

 

Приложение № 4 към чл. 9, ал. 1

Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел от централния бюджет за 2009 г.

Наименование Сума
    (хил. лв.)
1. Български червен кръст - Национален  
  съвет 3 000,0
2. Съюз на инвалидите в България 600,0
3. Съюз на военноинвалидите и военно-  
  пострадалите 238,8
4. Съюз на слепите в България 660,0
5. Българска асоциация на лица с инте-  
  лектуални затруднения 180,0
6. Национален съюз на трудовопроизво-  
  дителните кооперации 404,4
7. Национален център за социална реха-  
  билитация 300,0
8. Асоциация на родителите на деца с  
  увреден слух 94,8
9. Съюз на глухите в България 314,4
10. Българска асоциация "Диабет" 343,2
11. Асоциация на родителите на деца с на-  
  рушено зрение 78,0
12. Национална асоциация на слепоглухи-  
  те в България 163,2
13. Национална потребителна кооперация  
  на слепите в България 96,0
14. Съюз на ветераните от войните в  
  България 255,0
15. Асоциация на Национален съюз на  
  кооперациите на инвалидите, Нацио-  
  нална федерация на работодателите на  
  инвалидите и Съюз на военноинвалид-  
  ните кооперации в България 264,0
16. Сдружение "Комисия интеграция на  
  хората с трайни увреждания" 54,0
17. Център за психологически изследвания 168,0
18. Българска асоциация за невромускул-  
  ни заболявания 50,4
19. Асоциация на родители на деца с  
  епилепсия 50,4
20. Съюз на народните читалища 84,0
21. Рилска Света обител - Рилски  
  манастир 580,0
22. Български институт за стандартизация 1 074,0
23. Национален дарителски фонд "13 века  
  България" 220,0
24. Резерв от средства за финансиране на  
  проекти на юридически лица с несто-  
  панска цел, вписани в централния ре-  
  гистър по чл. 45 от Закона за юри-  
  дическите лица с нестопанска цел 1 035,0
  Всичко: 10 307,5

 

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 1

МЕХАНИЗЪМ

за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2009 г.

Субсидиите за общините от централния бюджет за 2009 г. се изчисляват по следната формула:

С = С1 + С2 + С3, където:

С е размерът на субсидията за конкретната община от централния бюджет.

С1 е размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности от централния бюджет за конкретната община. Изчислява се като сума на всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени по стандарти.

С2 е размерът на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община.

Изравнителната субсидия за общините от централния бюджет за 2009 г. се изчислява по следната формула:

С2 = A1 + A2 + А3 + А4, където:

А1 е първата част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Тя се формира от внедряване на стандарти за два вида услуги - детски заведения и домашен социален патронаж, както и разпределение на база територия в кв. км. и на база население.

А1 = Сдз + Сдсп + Т + Нас, където:

Сдз е изчислен по стандарт за издръжка на едно дете в детско заведение в размер на 443 лв. на дете, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 43 % от децата до 5 години на територията на съответната община.

Сдсп е изчислен по стандарт в размер на 616 лв. за обслужвано лице в домашен социален патронаж, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 3 % от възрастните на и над 65 години на територията на съответната община.

Пълен достъп (100 %) до тази част от субсидията имат общините, чиито текущи разходи за местните дейности към 31.12.2007 г. на един жител (без тези за заплати, осигуровки и за дейност "Чистота") са по-ниски от средното равнище за страната на един жител (ТРМ < ТРМ). Останалите общини получават ограничен достъп - 50 %.

ТРМ са текущите разходи за местни дейности към 31.12.2007 г. (без тези за заплати, осигуровки и за дейност "Чистота") на един жител на конкретната община.

ТРМ е средният размер за страната на текущите разходи за местните дейности към 31.12.2007 г. (без тези за заплати, осигуровки и за дейност "Чистота") на един жител.

Т е в размер на 44 639 хил.лв., разпределен само за общините с достъп на база относителния дял на територията на конкретната община в кв.км към общото за общините с достъп.

Нас е в размер на 6 490 хил.лв., разпределен само за общините с достъп на база относителния дял на населението на конкретната община към общото за общините с достъп.

А2 е втората част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Право да получават тази част от субсидията имат общините, чиито постъпления от местни данъци за 2007 г. са под средното равнище за страната на един жител (МД < МД). Изравняването е в размер на 40 % от разликата между средното равнище за страната и данъчните приходи на един жител за конкретната община, умножена по броя на жителите й.

А2 се изчислява по следната формула:

А2 = (МД - МД, където:

МД е размерът на постъпленията от местни данъци на един жител на конкретната община.

МД е размерът на постъпленията от местни данъци на един жител - средно за страната.

Н е населението на съответната община.

А3 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община, който осигурява ръст на общата изравнителна субсидия за 2008 г. (за частта й, формирана като % от отчета на собствените приходи на общините за предходната година) с размера на прогнозната инфлация за 2009 г.

А4 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община и представлява компенсиране на отрицателната разлика между очакваните постъпления от патентен данък през 2009 г., разпределени на база отчета от 2007 г. и компенсацията за приходите от отменения пътен данък.

С3 е размерът на целевата субсидия за капиталови разходи.

Критериите за разпределение на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 73 500,0 хил. лв. са:

а) население - с тегло 40 %;

б) брой населени места - с тегло 40 %;

в) територия - с тегло 20 %.

Разпределението на сумите по трите критерия за конкретната община е на база относителния дял на всеки един от тези показатели към общото за страната.

Разпределението на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 50 000,0 хил.лв. е на база дължина на пътната мрежа.

 

Приложение № 6.1 към чл. 11, ал. 2

I. Стойностни показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2009 г. (без капиталови разходи)
 
(в хил. лв.)

  Разходи за В т.ч.

  делегирани общинска отбрана образо- здраве- соци- кул- иконом.
Общини от държавата админи-   вание опаз- ални тура дейности
  дейности страция     ване грижи   и услуги
  за 2009 г.              
  1 (2+3+4+5 2 3 4 5 6 7 8
  +6+7+8)              

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД                
Банско 4 289,3 640,7 66,6 1 787,2 135,3 1 373,1 286,4  
Белица 3 247,2 651,2 66,6 2 358,6 92,4   78,4  
Благоевград 25 649,1 2 090,2 185,9 14 351,0 6 145,8 1 710,4 1 165,8  
Гоце Делчев 9 231,6 1 079,9 83,8 6 395,9 489,3 953,8 228,9  
Гърмен 4 621,8 824,0 64,0 3 192,6 190,5 250,9 99,8  
Кресна 1 659,3 470,7 67,1 960,3 118,4   42,8  
Петрич 13 444,5 2 102,7 76,8 9 585,0 799,8 609,3 270,9  
Разлог 5 988,9 826,0 68,2 3 560,4 270,6 1 035,5 228,2  
Сандански 11 003,2 1 462,6 94,6 7 269,8 729,3 1 093,8 353,1  
Сатовча 5 907,6 851,9 66,9 4 440,7 441,1   107,0  
Симитли 4 198,1 759,4 66,6 2 708,1 163,7 393,3 107,0  
Струмяни 2 414,9 607,7 73,0 906,9 45,2 710,8 71,3  
Хаджидимово 3 649,0 684,9 71,0 2 452,0 157,1 205,6 78,4  
Якоруда 3 177,2 615,2 65,8 1 928,8 71,9 431,3 64,2  
ОБЛАСТ БУРГАС                
Айтос 6 925,4 1 175,2 87,7 4 820,5 237,7 447,4 156,9  
Бургас 64 107,1 5 084,6 264,7 45 230,6 10 557,7 1 677,1 1 292,4  
Камено 3 789,9 718,4 75,4 1 821,6 55,1 976,8 142,6  
Карнобат 8 123,7 1 234,3 109,6 5 322,0 238,2 955,8 263,8  
Малко Търново 1 957,5 441,4 73,4 538,8 64,2 775,5 64,2  
Несебър 5 926,2 848,2 99,2 4 316,8 235,2 305,6 121,2  
Поморие 7 408,8 1 049,5 82,1 4 636,3 215,8 1 182,7 242,4  
Приморско 2 418,9 619,5 88,6 1 246,4 36,1 357,0 71,3  
Руен 6 972,8 1 518,7 71,0 5 212,0 64,2   106,9  
Созопол 2 968,5 719,8 108,9 1 867,3 81,3   191,2  
Средец 4 657,7 895,2 74,9 2 434,0 187,6 872,8 193,2  
Сунгурларе 4 238,2 880,8 82,1 2 315,3 89,4 685,2 185,4  
Царево 2 560,4 567,7 75,6 1 696,8 106,2   114,1  
ОБЛАСТ ВАРНА                
Аврен 2 365,2 650,5 64,5 1 507,7 42,7   99,8  
Аксаково 4 477,2 896,0 77,5 3 170,4 176,4   156,9  
Белослав 4 707,4 559,9 69,4 2 377,8 195,5   78,4 1 426,4
Бяла 1 530,9 403,0 69,6 664,8 19,6 316,9 57,0  
Варна 80 179,0 8 676,7 792,1 55 600,3 7 929,5 4 695,4 2 485,0  
Ветрино 1 560,0 538,5 74,1 749,8 30,9 59,7 107,0  
Вълчи дол 3 431,2 800,3 66,5 1 710,5 44,2 660,0 149,7  
Девня 2 841,5 509,4 72,1 2 032,5 98,3   129,2  
Долни чифлик 6 062,9 907,7 68,8 3 844,8 130,9 925,3 185,4  
Дългопол 3 824,1 802,9 75,8 2 689,5 63,4   192,5  
Провадия 7 622,4 1 115,4 77,5 4 493,9 305,5 1 298,4 331,7  
Суворово 2 275,1 525,3 67,3 1 434,4 61,1 130,0 57,0  
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО                
Велико Търново 31 871,1 2 344,4 164,4 14 351,1 8 620,7 3 915,6 2 474,9  
Горна Оряховица 11 727,4 1 502,6 94,8 7 298,4 558,2 1 845,6 427,8  
Елена 3 848,3 703,5 73,9 2 082,0 118,6 676,1 194,2  
Златарица 1 635,6 498,2 62,9 851,3 23,0 143,2 57,0  
Лясковец 3 194,5 656,9 66,7 1 997,8 297,6 32,9 142,6  
Павликени 6 168,9 1 103,8 73,6 3 790,2 242,7 552,6 406,0  
Полски Тръмбеш 4 289,7 826,5 70,2 2 689,3 64,7 482,2 156,8  
Свищов 8 964,3 1 272,4 84,1 5 393,5 349,4 1 464,0 400,9  
Стражица 5 440,5 854,7 82,6 3 085,3 139,6 1 107,2 171,1  
Сухиндол 1 605,5 390,0 78,7 548,0 50,6 474,0 64,2  
ОБЛАСТ ВИДИН                
Белоградчик 3 536,3 586,4 67,8 1 374,5 139,0 1 113,6 255,0  
Бойница 1 145,9 380,6 64,7 200,1 5,5 438,0 57,0  
Брегово 3 298,3 526,2 72,9 847,7 67,5 1 670,0 114,0  
Видин 16 816,7 2 196,2 171,8 11 554,2 910,2 1 167,2 817,1  
Грамада 738,7 386,0 64,4 215,2 23,2   49,9  
Димово 2 264,3 659,7 73,5 994,6 68,8 339,4 128,3  
Кула 2 293,2 491,6 67,2 656,3 41,5 929,6 107,0  
Макреш 743,8 388,8 64,6 206,8 5,2   78,4  
Ново село 1 601,2 410,1 64,3 474,7 22,3 565,6 64,2  
Ружинци 1 770,5 505,6 73,3 967,0 37,5 137,2 49,9  
Чупрене 849,6 420,3 65,5 236,2 7,2 63,4 57,0  
ОБЛАСТ ВРАЦА                
Борован 2 194,7 470,9 66,9 1 082,9 69,4 419,0 85,6  
Бяла Слатина 7 180,8 1 048,5 74,4 4 435,5 325,2 1 054,8 242,4  
Враца 32 978,3 2 193,1 187,4 16 199,0 11 540,2 1 632,7 1 225,9  
Козлодуй 7 627,4 782,2 106,5 4 760,1 491,3 1 373,2 114,1  
Криводол 2 645,4 692,2 64,5 1 397,6 87,2 268,4 135,5  
Мездра 6 624,8 1 132,3 90,0 4 121,3 324,3 707,4 249,5  
Мизия 2 313,2 522,4 77,4 1 282,9 150,4 208,8 71,3  
Оряхово 2 758,6 657,1 71,1 1 765,4 172,3   92,7  
Роман 3 193,1 574,6 68,8 1 272,9 94,0 1 068,7 114,1  
Хайредин 2 071,8 471,1 69,3 806,8 58,5 587,7 78,4  
ОБЛАСТ ГАБРОВО                
Габрово 14 418,7 2 041,9 163,0 8 230,9 969,3 1 206,1 1 807,5  
Дряново 4 509,2 594,8 72,1 1 511,3 169,8 1 859,2 302,0  
Севлиево 10 289,9 1 510,6 99,3 5 516,3 378,6 2 317,9 467,2  
Трявна 3 262,6 603,4 72,9 1 753,4 79,6 339,8 413,5  
ОБЛАСТ ДОБРИЧ                
Балчик 5 503,5 997,9 90,8 3 741,2 268,5 77,6 327,5  
Генерал Тошево 4 121,6 1 051,7 73,8 2 558,3 116,2   321,6  
Добрич ( Тх ) 24 941,2 2 144,7 154,8 16 979,6 2 321,9 2 336,5 1 003,7  
Добрич 6 466,2 1 638,1 84,0 3 572,4 120,3 730,5 320,9  
Каварна 5 219,8 752,7 90,9 2 999,3 235,4 858,0 283,5  
Крушари 3 033,1 649,3 64,9 1 096,8 34,0 1 088,3 99,8  
Тервел 5 149,6 1 147,2 67,0 3 451,1 277,5   206,8  
Шабла 1 718,9 542,7 66,8 854,4 126,7   128,3  
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ                
Ардино 4 107,9 1 230,1 67,2 2 376,5 78,4 177,4 178,3  
Джебел 3 021,1 1 109,7 68,6 1 645,3 90,5   107,0  
Кирково 6 686,3 1 788,9 69,2 4 311,1 273,3 136,8 107,0  
Крумовград 6 297,8 1 859,7 66,7 3 499,0 197,5 589,3 85,6  
Кърджали 21 023,9 2 969,2 156,0 14 827,1 1 916,1 350,0 805,5  
Момчилград 4 962,5 1 422,4 80,0 2 973,6 292,7 136,8 57,0  
Черноочене 2 745,0 904,0 64,7 1 609,6 37,6 50,7 78,4  
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ                
Бобов дол 2 745,7 692,0 72,0 1 219,1 70,9 534,8 156,9  
Бобошево 816,3 443,7 65,3 198,2 7,7 44,4 57,0  
Дупница 10 372,1 1 510,0 89,3 7 092,5 854,9 561,6 263,8  
Кочериново 1 869,0 499,4 66,8 733,5 80,4 417,6 71,3  
Кюстендил 16 439,6 2 288,4 142,7 10 248,0 823,5 1 649,5 1 287,5  
Невестино 827,2 500,7 65,6 190,6 6,1   64,2  
Рила 1 532,3 393,4 66,3 380,9 28,2 613,6 49,9  
Сапарева баня 1 700,7 495,6 66,8 945,0 150,5   42,8  
Трекляно 556,7 397,0 64,3 52,4 0,2   42,8  
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ                
Априлци 1 268,1 386,6 67,9 595,2 13,5 119,3 85,6  
Летница 1 749,6 436,9 65,8 798,4 44,7 318,2 85,6  
Ловеч 15 696,2 1 861,6 157,1 10 136,4 895,3 1 632,6 1 013,2  
Луковит 5 205,5 846,7 79,5 2 991,3 237,4 900,9 149,7  
Тетевен 6 169,0 916,7 77,9 4 394,5 281,6 320,0 178,3  
Троян 8 136,6 1 249,9 85,8 5 796,3 406,4 188,5 409,7  
Угърчин 2 329,4 568,0 64,3 1 267,1 78,1 259,2 92,7  
Ябланица 2 138,8 510,1 64,3 1 384,3 87,4   92,7  
ОБЛАСТ МОНТАНА                
Берковица 7 206,0 912,0 73,5 3 183,0 174,0 2 756,5 107,0  
Бойчиновци 2 643,1 658,4 70,0 1 364,4 99,8 322,2 128,3  
Брусарци 1 569,6 515,6 64,9 860,4 43,1   85,6  
Вълчедръм 3 031,2 645,3 67,5 1 833,5 103,8 281,3 99,8  
Вършец 2 858,8 558,2 65,8 2 115,3 48,2   71,3  
Георги Дамяново 1 667,1 466,3 68,3 199,7 7,9 846,5 78,4  
Лом 8 401,0 1 053,4 89,9 4 818,5 327,9 1 890,3 221,0  
Медковец 1 274,1 431,4 66,7 625,0 57,2 29,6 64,2  
Монтана 14 406,8 1 811,6 148,3 9 750,1 894,8 972,6 829,4  
Чипровци 1 080,4 486,6 64,3 333,9 34,1   161,5  
Якимово 1 164,5 424,7 70,8 589,6 22,4   57,0  
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК                
Батак 2 513,5 462,4 68,9 1 038,0 52,2 663,4 228,6  
Белово 2 274,7 601,0 70,2 1 408,6 59,4   135,5  
Брацигово 3 898,4 578,5 69,2 1 845,4 101,6 1 211,0 92,7  
Велинград 10 807,7 1 373,8 76,8 7 862,4 270,0 880,0 344,7  
Лесичово 2 016,5 520,0 67,0 749,4 12,5 582,0 85,6  
Пазарджик 28 661,6 2 876,5 162,2 19 673,2 1 462,2 3 218,8 1 268,7  
Панагюрище 5 935,5 944,8 86,2 3 895,6 198,6 490,3 320,0  
Пещера 4 587,7 772,2 78,6 3 232,9 199,0 205,2 99,8  
Ракитово 4 501,0 636,9 69,8 3 203,4 180,0 318,2 92,7  
Септември 6 125,8 1 011,7 77,2 4 347,0 158,6 330,0 201,3  
Стрелча 1 435,4 456,5 70,1 851,3 14,7   42,8  
ОБЛАСТ ПЕРНИК                
Брезник 1 727,4 607,2 72,1 862,4 19,5 59,2 107,0  
Земен 909,3 463,8 64,8 311,7 12,0   57,0  
Ковачевци 639,4 407,9 65,1 78,0 2,8   85,6  
Перник 18 234,6 2 383,2 157,8 13 314,7 782,9 731,1 864,9  
Радомир 5 746,2 1 039,1 83,1 2 986,5 96,0 1 341,9 199,6  
Трън 1 698,5 544,8 69,1 652,1 31,3 280,0 121,2  
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН                
Белене 2 493,9 590,9 70,8 1 529,9 174,0   128,3  
Гулянци 2 785,2 745,1 64,9 1 724,4 129,6   121,2  
Долна Митрополия 4 619,1 947,3 84,9 3 144,9 130,2 119,3 192,5  
Долни Дъбник 2 795,1 680,8 75,4 1 876,5 76,8   85,6  
Искър 1 863,0 496,9 66,2 1 170,3 44,0   85,6  
Левски 4 392,8 918,7 92,5 2 901,1 238,1   242,4  
Никопол 2 379,2 709,5 74,3 1 366,3 43,7   185,4  
Плевен 32 166,7 3 159,3 182,7 23 451,0 2 521,6 1 111,9 1 740,2  
Пордим 3 098,8 521,9 64,2 1 267,6 40,8 1 133,0 71,3  
Червен бряг 6 147,3 1 118,2 83,5 4 312,4 289,6 136,8 206,8  
Кнежа 3 596,5 643,1 69,6 2 456,6 320,2   107,0  
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ                
Асеновград 14 090,3 1 972,9 98,0 10 193,2 505,4 1 048,2 272,6  
Брезово 2 126,6 619,7 64,4 1 035,6 25,7 288,5 92,7  
Калояново 2 942,7 734,3 65,6 1 496,2 71,8 503,5 71,3  
Карлово 12 198,5 1 785,4 122,5 8 071,2 535,5 1 294,3 389,6  
Кричим 2 272,0 475,7 70,8 1 564,4 80,8 51,8 28,5  
Лъки 1 335,1 436,1 66,5 492,2 26,4 264,0 49,9  
Марица 5 850,7 1 141,0 82,8 4 154,7 137,1   335,1  
Перущица 1 454,9 395,1 65,5 819,3 83,6   91,4  
Пловдив 98 719,4 6 982,4 895,6 59 981,8 20 643,8 6 927,6 3 288,2  
Първомай 5 730,8 1 092,8 77,1 3 855,9 154,7 315,0 235,3  
Раковски 5 299,0 909,6 66,4 3 925,0 169,9 128,3 99,8  
Родопи 5 920,7 1 160,5 89,7 4 114,5 356,4   199,6  
Садово 3 470,2 754,7 64,3 2 392,7 80,3 85,5 92,7  
Стамболийски 4 437,1 787,1 70,1 3 134,4 331,4   114,1  
Съединение 2 130,1 632,2 66,2 1 172,4 145,2   114,1  
Хисаря 2 965,7 724,7 65,4 1 699,7 68,0 199,5 208,4  
Куклен 1 631,3 478,6 64,2 954,6 76,9   57,0  
Сопот 2 933,7 530,7 87,4 1 734,0 171,6 313,5 96,5  
ОБЛАСТ РАЗГРАД                
Завет 3 061,0 670,6 72,2 2 075,1 79,1   164,0  
Исперих 7 454,3 1 267,8 66,3 4 657,9 197,1 733,0 532,2  
Кубрат 5 449,2 1 017,1 69,2 3 241,3 314,5 529,0 278,1  
Лозница 2 953,7 777,5 64,6 1 679,8 51,3 245,0 135,5  
Разград 16 606,2 1 908,5 146,5 11 128,8 831,2 1 588,8 1 002,4  
Самуил 3 363,4 712,9 67,2 1 339,5 36,6 1 107,4 99,8  
Цар Калоян 1 927,6 485,0 64,7 1 248,0 58,6   71,3  
ОБЛАСТ РУСЕ                
Борово 2 624,0 522,5 65,7 831,7 33,2 1 071,1 99,8  
Бяла 3 895,8 757,6 76,0 2 226,0 109,3 590,6 136,3  
Ветово 3 622,8 720,9 74,4 2 549,1 142,9   135,5  
Две могили 2 780,7 657,2 66,9 1 388,4 95,7 458,4 114,1  
Иваново 1 843,7 650,6 66,7 926,0 36,4   164,0  
Русе 49 717,2 3 947,7 231,0 25 850,7 12 470,8 5 700,0 1 517,0  
Сливо поле 2 785,7 729,0 67,3 1 675,4 104,2 88,6 121,2  
Ценово 1 372,9 547,8 66,8 624,9 19,3   114,1  
ОБЛАСТ СИЛИСТРА                
Алфатар 1 286,1 429,6 65,2 384,3 13,0 308,4 85,6  
Главиница 3 967,5 900,5 66,8 1 896,9 56,8 854,0 192,5  
Дулово 7 716,3 1 368,8 67,9 5 286,8 189,5 511,0 292,3  
Кайнарджа 1 718,7 542,3 64,8 964,1 24,1 59,2 64,2  
Силистра 16 166,9 1 758,9 178,5 8 905,8 1 181,5 3 211,1 931,1  
Ситово 1 532,4 563,6 68,1 805,6 30,9   64,2  
Тутракан 4 563,1 841,0 83,1 2 921,9 130,8 238,6 347,7  
ОБЛАСТ СЛИВЕН                
Котел 5 330,1 1 077,4 74,4 3 297,6 65,4 441,7 373,6  
Нова Загора 11 527,6 1 571,5 92,9 8 000,7 349,3 983,1 530,1  
Сливен 32 072,6 3 245,6 183,3 21 124,7 2 066,8 3 872,2 1 580,0  
Твърдица 5 614,8 721,6 67,0 3 034,8 110,9 1 587,8 92,7  
ОБЛАСТ СМОЛЯН                
Баните 1 689,3 559,1 65,6 965,9 20,3   78,4  
Борино 1 169,0 428,8 65,5 607,4 17,4   49,9  
Девин 3 149,1 761,4 73,5 2 085,3 107,7   121,2  
Доспат 2 887,8 596,7 69,3 2 112,1 45,5   64,2  
Златоград 4 010,7 663,5 71,3 2 742,9 223,5 202,6 106,9  
Мадан 3 054,6 860,9 70,3 1 935,0 48,3 75,9 64,2  
Неделино 2 375,7 654,9 72,8 1 486,2 97,6   64,2  
Рудозем 3 052,2 683,8 69,3 2 149,2 64,3   85,6  
Смолян 15 746,0 1 628,3 162,1 8 607,0 1 444,9 2 818,3 1 085,4  
Чепеларе 2 639,2 577,9 73,8 1 673,3 82,0 146,6 85,6  
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 250 132,5 27 362,1 3 360,4 176 669,7 21 054,6 15 105,2 6 580,5  
ОБЛАСТ СОФИЙСКА                
Антон 685,3 314,3 67,2 273,3 9,1   21,4  
Божурище 2 222,3 505,6 73,9 1 459,4 90,7   92,7  
Ботевград 7 979,1 1 101,0 78,1 5 452,8 846,4 201,3 299,5  
Годеч 1 535,9 494,2 67,2 882,7 41,9   49,9  
Горна Малина 1 740,6 591,7 64,9 948,7 49,7   85,6  
Долна баня 1 723,7 385,3 69,2 890,9 59,8 282,8 35,7  
Драгоман 1 617,1 582,8 64,7 686,2 68,8 121,9 92,7  
Елин Пелин 5 286,3 951,2 76,0 3 439,3 110,6 459,6 249,6  
Етрополе 4 025,0 657,3 78,9 2 806,8 180,8 131,3 169,9  
Златица 1 797,1 458,5 68,7 1 133,3 65,3   71,3  
Ихтиман 4 910,7 831,5 75,2 3 554,3 137,5 205,2 107,0  
Копривщица 1 160,2 334,5 75,2 458,5 13,1   278,9  
Костенец 3 432,8 640,4 75,3 2 416,7 150,7   149,7  
Костинброд 3 635,0 734,6 69,8 2 406,7 147,9 169,0 107,0  
Мирково 969,2 382,2 65,6 443,9 27,6   49,9  
Пирдоп 2 669,8 480,2 76,0 1 707,9 76,9 278,9 49,9  
Правец 4 962,9 583,4 70,4 2 682,2 61,3 1 374,4 191,2  
Самоков 9 788,9 1 393,8 107,6 6 909,8 241,2 727,6 408,9  
Своге 5 226,2 1 084,2 71,8 2 964,2 127,0 800,7 178,3  
Сливница 2 192,4 553,8 69,8 1 439,8 57,7   71,3  
Чавдар 562,1 305,9 64,7 172,1 5,1   14,3  
Челопеч 755,7 312,4 62,6 306,1 31,8   42,8  
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА                
Братя Даскалови 2 078,3 724,8 65,0 1 069,4 38,7 59,2 121,2  
Гурково 1 607,2 447,7 70,2 999,1 40,3   49,9  
Гълъбово 3 384,5 713,8 65,8 1 932,4 112,3 460,4 99,8  
Казанлък 19 052,2 2 114,6 95,4 13 171,9 979,0 1 894,1 797,2  
Мъглиж 2 728,9 655,2 69,6 1 743,2 109,5 44,4 107,0  
Николаево 1 686,4 433,3 65,8 1 069,4 60,9   57,0  
Опан 892,5 495,5 64,9 245,1 8,6   78,4  
Павел баня 3 931,0 804,5 71,7 2 556,6 213,3 163,7 121,2  
Раднево 5 080,9 973,0 83,7 3 479,9 203,9 137,0 203,4  
Стара Загора 50 085,2 4 087,5 198,5 26 308,6 10 960,7 7 058,2 1 471,7  
Чирпан 5 226,8 997,8 82,2 3 508,0 218,2 171,0 249,6  
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ                
Антоново 2 286,5 764,1 66,2 1 299,1 28,8   128,3  
Омуртаг 7 277,6 1 479,0 76,4 4 705,6 314,5 402,6 299,5  
Опака 2 266,7 519,4 66,0 1 241,2 32,2 358,0 49,9  
Попово 8 337,6 1 382,2 86,2 5 208,7 164,7 1 030,7 465,1  
Търговище 16 825,4 2 430,0 145,2 11 151,4 1 037,5 1 190,6 870,7  
ОБЛАСТ ХАСКОВО                
Димитровград 11 775,0 1 884,0 104,1 8 406,2 501,7 579,5 299,5  
Ивайловград 2 418,0 691,9 65,7 1 375,1 52,2 176,1 57,0  
Любимец 2 773,8 618,3 64,7 1 823,4 210,4   57,0  
Маджарово 757,0 447,3 65,5 226,6 3,3   14,3  
Минерални бани 2 343,7 598,0 65,0 1 600,3 30,5   49,9  
Свиленград 5 990,9 1 002,3 90,6 3 729,3 283,5 756,9 128,3  
Симеоновград 2 633,2 600,5 68,5 1 597,7 81,4 171,0 114,1  
Стамболово 2 163,4 931,5 75,2 1 055,9 29,5   71,3  
Тополовград 3 532,9 779,4 73,3 1 800,0 63,6 674,0 142,6  
Харманли 5 762,8 1 152,4 87,1 3 951,3 168,6 238,6 164,8  
Хасково 30 057,4 2 696,2 183,6 17 024,3 6 483,4 2 586,5 1 083,4  
ОБЛАСТ ШУМЕН                
Велики Преслав 4 051,9 766,9 83,4 2 060,2 181,2 671,7 288,5  
Венец 2 343,0 729,7 65,6 1 429,1 40,2   78,4  
Върбица 3 496,8 792,9 66,7 2 518,5 68,8   49,9  
Каолиново 3 777,9 906,1 66,3 2 673,1 75,4   57,0  
Каспичан 2 908,1 596,1 71,1 1 536,8 64,2 540,1 99,8  
Никола Козлево 2 324,4 599,5 66,6 1 530,8 41,9   85,6  
Нови пазар 5 640,8 942,3 76,3 3 750,2 252,9 448,0 171,1  
Смядово 2 561,4 543,9 74,9 1 098,1 101,9 657,0 85,6  
Хитрино 1 906,6 833,0 66,2 884,5 23,1   99,8  
Шумен 32 577,7 2 538,7 155,7 16 683,2 8 132,1 3 128,9 1 939,1  
ОБЛАСТ ЯМБОЛ                
Болярово 2 601,5 584,0 76,1 598,4 15,1 1 228,1 99,8  
Елхово 4 178,5 895,2 80,4 2 658,4 109,9 222,0 212,6  
Стралджа 4 174,1 853,2 69,0 2 233,4 178,8 632,9 206,8  
Тунджа 4 642,6 1 394,9 89,7 2 522,4 85,5 193,6 356,5  
Ямбол 20 596,9 1 860,1 161,2 13 895,4 1 534,6 2 301,5 844,1  
ВСИЧКО 1 991 176,6 288 310,0 26 577,1 1 241 368,0 179 356,2 176 130,0 78 008,9 1 426,4
                 

 

Приложение № 6.2 към чл. 11, ал. 2

II. Натурални показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2009 г.
 

Общини Общинска администрация Отбрана Образование Здравеопазване Соци- Култура
          ални  
          грижи  

  численост населе-                

          ние по числе- брой брой брой брой брой брой брой субси-
  кме- кме- кме- кмет- постоян. ност уч-ци деца в уч-ци преми- деца в уче- места дирана
  тове тове тове ски адрес   в учи- детски в обсл. нали детски ници в ЗСУ числе-
  на на на на-     лища гради- звена болни ясли, в учи-   ност
  общи- райо- насел. мест-       ни   и па- ЦДГ и лища    
  ни ни места ници           циен- ОДЗ      
                    ти        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД                            
Банско 1   4 3 13 614   779 407     447 1 595 253 31
Белица 1   10 1 10 313   1 095 291 35   291 1 077   11
Благоевград 1   12 10 86 710 8 7 767 2 569 229 6 275 3 387 10 175 305 118
Гоце Делчев 1   8 2 35 864   3 357 1 255     1 319 4 708 198 30
Гърмен 1   14   16 706   1 622 490     522 1 588 52 14
Кресна 1   3 2 6 050   426 196     232 416   6
Петрич 1   31 17 63 994   4 985 1 967     2 133 6 242 92 38
Разлог 1   7   22 731   1 711 753 21   753 2 606 198 32
Сандански 1   21 4 45 728   3 494 1 430 151   1 640 4 516 161 46
Сатовча 1   13   18 974   2 214 646     768 2 146   15
Симитли 1   8 5 15 750   1 312 489     489 1 266 69 15
Струмяни 1   7 10 6 332   418 171     171 411 100 10
Хаджидимово 1   9 4,5 11 255   1 125 425 23   461 1 100 48 11
Якоруда 1   7   11 275   978 280     280 1 227 61 9
ОБЛАСТ БУРГАС                            
Айтос 1   15 1 35 762   2 641 863     1 018 3 082 77 22
Бургас 1   13 2 229 755 9 25 417 7 350 63 11 180 8 893 26 980 329 139
Камено 1   12   12 729   878 335     335 857 148 20
Карнобат 1   20 10 30 112 2 2 848 785     872 3 179 145 37
Малко Търново 1   2 5,25 3 969 1 292 62     78 287 115 9
Несебър 1   8 3 21 557 2 2 194 784     784 2 148 40 17
Поморие 1   14 2 28 727 3 2 361 953     1 103 2 310 187 34
Приморско 1   4 1 6 666 3 634 224     224 611 51 10
Руен 1   38   36 014   3 040 438     438 2 946   15
Созопол 1   10 2 13 467 2 920 388     388 902   24
Средец 1   9 20 15 098   1 089 571 36   571 1 360 135 25
Сунгурларе 1   16 8 14 364 2,5 1 169 395     395 1 149 114 26
Царево 1   6   9 582 1 849 317     617 829   16
ОБЛАСТ ВАРНА                            
Аврен 1   12 3 7 818   765 259     259 721   14
Аксаково 1   11 9 18 692   1 547 683 24   683 1 515   22
Белослав 1   3   11 555   1 189 517     582 1 114   11
Бяла 1   3 1 3 242   321 118     118 316 54 8
Варна 1 5 5   356 995 11,5 30 789 9 922 278 6 521 10 616 37 436 1 008 249,5
Ветрино 1   7 2 6 423   389 125     125 380 10 15
Вълчи дол 1   16 4,5 11 752   926 255     255 1 103 100 21
Девня 1   2   9 696   1 153 331     361 1 038   16
Долни чифлик 1   13 3 20 590   1 998 713     713 2 093 135 26
Дългопол 1   10 4 16 913   1 447 434     434 1 406   27
Провадия 1   19 5 26 542   2 435 679     758 2 984 186 43
Суворово 1   3 5 7 476   755 252     252 902 20 8
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО                            
Велико Търново 1   24 12 92 853 6 7 719 2 354 103 9 795 3 025 10 087 655 243
Горна Оряховица 1   11 2 56 207   3 731 1 363 24   1 586 5 649 298 60
Елена 1   5 14 10 983   1 010 285 49   315 986 99 23
Златарица 1   4 6 4 887   390 141 28   141 498 24 8
Лясковец 1   5   15 074   1 017 400     496 993 13 20
Павликени 1   19   28 510   1 921 684     732 2 319 80 52
Полски Тръмбеш 1   14   16 835   1 409 401     401 1 384 92 22
Свищов 1   15   41 982   2 646 1 158     1 158 3 645 250 52
Стражица 1   15 4,5 15 420   1 517 592     622 1 699 157 24
Сухиндол 1   1 4 2 814   292 65     81 286 60 9
ОБЛАСТ ВИДИН                            
Белоградчик 1   4 9 8 011   708 172 20   208 692 170 28
Бойница 1   4 1 1 516   104 32     32 102 60 8
Брегово 1   7 1 6 244   369 171 33   187 506 250 16
Видин 1   19 14 82 748 10 6 073 1 999 150   2 375 7 734 232 85
Грамада 1   1 5 2 220   82 68     68 81   7
Димово 1   7 14 7 177   498 188     188 490 110 18
Кула 1   4 4 5 443   330 120     120 325 145 15
Макреш 1   3 3 1 774   87 31 26   31 86   11
Ново село 1   4   3 280   244 81     81 240 80 9
Ружинци 1   8   4 886   495 152     152 474 23 7
Чупрене 1   5 2 2 237   107 44     44 105 10 8
ОБЛАСТ ВРАЦА                            
Борован 1   4   6 194   498 246     246 708 60 12
Бяла Слатина 1   14   29 735   2 294 758     815 3 110 156 34
Враца 1   20 2 92 613 8,5 8 512 2 550 259 13 429 2 932 10 199 281 141
Козлодуй 1   4   22 829   2 597 840     923 3 018 240 16
Криводол 1   13 1 10 080   662 294     294 642 40 19
Мездра 1   23 4 24 454   2 073 796 20   866 1 965 98 35
Мизия 1   4 0,5 8 591   565 337     364 686 35 10
Оряхово 1   6   14 285   905 322     382 1 024   13
Роман 1   8 3 7 039   678 214     214 812 156 16
Хайредин 1   4 1 5 750   410 145     145 400 98 11
ОБЛАСТ ГАБРОВО                            
Габрово 1   10 18 76 761 6 4 117 1 749     1 993 6 303 262 165
Дряново 1   3 5,5 10 826   809 176 39   232 1 211 307 36
Севлиево 1   25 8,5 42 656   2 662 1 166     1 266 3 648 374 62
Трявна 1   1 3,5 13 808   955 264     264 1 273 80 46
ОБЛАСТ ДОБРИЧ                            
Балчик 1   17 2 22 901   1 824 727     780 2 102 13 41
Генерал Тошево 1   20 10 19 252   1 180 483 93   483 1 386   43
Добрич 1       114 313 6 9 897 2 559 166 1 040 3 509 12 441 423 100
Добричка 1   43 23 26 540   1 662 762     762 1 607 100 45
Каварна 1   8 1 17 266   1 471 576     631 1 766 130 32
Крушари 1   12 3 7 759   534 209     209 525 153 14
Тервел 1   20 3 28 610   1 612 737     801 1 847   29
Шабла 1   4 9 5 784   439 138     198 432   18
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ                            
Ардино 1   25 2 29 574   1 037 334 12   334 1 007 30 25
Джебел 1   22   26 137   787 290     290 1 111   15
Кирково 1   45 1 45 123   2 088 650 31   711 2 239 24 15
Крумовград 1   48 3 45 570   1 803 449 49   525 2 066 100 12
Кърджали 1   48   121 126 6 7 475 2 410 438 1 300 2 410 9 789 60 82
Момчилград 1   30   37 462   1 335 527 76   611 1 668 24 8
Черноочене 1   19 3 15 528   812 237     237 778 8 11
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ                            
Бобов дол 1   9 7 10 460   625 218     218 778 70 22
Бобошево 1   3 6 3 075   76 50     50 75 30 8
Дупница 1   12 4 54 997   3 927 1 281     1 501 5 309 109 37
Кочериново 1   5 5 4 653   344 124     144 401 70 10
Кюстендил 1   25 24 74 146 6 5 017 1 845 200   2 062 6 886 265 130,5
Невестино 1   3 13 2 843   84 38     38 83   9
Рила 1   2 1 3 495   177 74     74 169 100 7
Сапарева баня 1   3   8 221   437 186     222 587   6
Трекляно 1     12 568   21   16     21   6
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ                            
Априлци 1   1 2 3 469   288 77 35   77 277 20 12
Летница 1   2 1 5 552   408 151     151 389 45 12
Ловеч 1   22 12 61 122 5 4 947 1 534 455   1 924 6 348 270 109,5
Луковит 1   10 1 20 715   1 561 466 38   646 1 809 123 21
Тетевен 1   11 1 24 013   2 197 677 18   812 2 856 56 25
Троян 1   17 4 36 805   2 907 994 35   1 220 3 465 41 49
Угърчин 1   8 2 7 151   607 230     230 594 70 13
Ябланица 1   5 2 6 514   704 226 28   248 693   13
ОБЛАСТ МОНТАНА                            
Берковица 1   8 9 22 195   1 598 553     589 1 964 401 15
Бойчиновци 1   10 2 10 223   692 265     265 840 54 18
Брусарци 1   7 1 5 703   429 164     164 411   12
Вълчедръм 1   8 2 11 131   942 323     373 912 48 14
Вършец 1   5 1,5 9 190   1 046 154 32   154 1 007   10
Георги Дамяново 1   5 5,5 2 925   89 39     39 244 120 11
Лом 1   8 1 34 834   2 771 703     816 3 598 336 31
Медковец 1   3 1 4 549   342 106     122 331 20 9
Монтана 1   20 3 63 966 6 5 261 1 557 137   2 139 7 426 217 87
Чипровци 1   5 4 4 473   141 84     84 138   17
Якимово 1   3   4 646   288 124     124 283   8
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК                            
Батак 1   2   7 300   520 214     214 695 126 25
Белово 1   7   10 525   712 212     212 689   19
Брацигово 1   5 1 10 470   923 279 18   279 881 177 13
Велинград 1   17 1 45 629   4 359 1 077     1 077 5 594 209 42
Лесичово 1   6   5 690   416 90     90 386 85 12
Пазарджик 1   31   132 564 6 11 580 3 054 409 740 3 054 14 877 649 134
Панагюрище 1   8   28 958   1 961 732     732 2 927 74 35
Пещера 1   2   24 046   1 776 604     684 2 172 36 14
Ракитово 1   2   16 414   1 540 554     638 1 694 104 13
Септември 1   12 1 28 809   2 402 643 51   643 2 511 50 24
Стрелча 1   4   5 461   470 90     90 462   6
ОБЛАСТ ПЕРНИК                            
Брезник 1   5 11,5 7 171   454 103     103 567 40 15
Земен 1   1 12 2 945   182 21 15   21 155   8
Ковачевци 1   4 4 1 547   32 18     18 31   12
Перник 1   19 6 107 215 7 7 500 2 430 50   2 523 10 476 170 93,5
Радомир 1   14 13 22 247   1 553 443 38   443 2 187 240 28
Трън 1   1 15,5 4 465   356 82     82 324 40 17
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН                            
Белене 1   5   11 590   678 386     446 1 052   18
Гулянци 1   11   14 936   860 322     354 843   17
Долна Митрополия 1   15   22 749   1 599 569     569 1 618 20 27
Долни Дъбник 1   6   15 536   946 324 37   324 1 348   12
Искър 1   3   8 290   647 164     164 625   12
Левски 1   10 2 24 511   1 446 561     612 1 905   34
Никопол 1   11 2 12 122   654 268     268 640   26
Плевен 1   21 3 160 428 8 12 996 3 977 419   6 213 17 890 200 184,5
Пордим 1   6 1 6 795   630 166 45   166 765 158 10
Червен бряг 1   13   34 714   2 263 813     873 3 349 24 29
Кнежа 1   3   15 943   1 213 505     623 1 676   15
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ                            
Асеновград 1   16 5 73 634   5 532 1 915     1 969 6 701 151 34
Брезово 1   9 6 7 209   575 132     132 738 43 13
Калояново 1   14   11 969   706 319     319 694 80 10
Карлово 1   25 1 59 981 2 4 247 1 378     1 474 5 132 192 49
Кричим 1       9 524   896 261     261 879 35 4
Лъки 1   2 6 3 423   241 80     80 236 40 7
Марица 1   19   30 725   2 115 872     872 2 077   47
Перущица 1       5 416   377 218     218 578   10
Пловдив 1 6     377 906 10 34 351 9 237 975 20 982 13 306 45 099 1 226 304
Първомай 1   15 1 30 928   2 045 628     628 2 405 45 33
Раковски 1   6   28 661   2 158 691     691 2 358 45 14
Родопи 1   14 6 33 187   1 747 989     1 120 1 713   28
Садово 1   11   15 444   1 285 433     433 1 534 30 13
Стамболийски 1   4   23 120   1 631 652     800 1 599   16
Съединение 1   9   10 574   616 211     259 605   16
Хисаря 1   10 1 14 192   823 300     300 893 56 25
Куклен 1     5 7 411   468 210     210 695   8
Сопот 1   1   11 608 1 902 348     430 1 806 70 10
ОБЛАСТ РАЗГРАД                            
Завет 1   6   15 000   1 052 368     368 1 240   23
Исперих 1   22 1 34 981   2 324 859     859 2 652 117 57
Кубрат 1   16   26 029   1 512 639 75   725 1 814 90 39
Лозница 1   15   13 453   849 300     300 1 149 35 19
Разград 1   19 2 69 690 6 5 313 2 074 496   2 444 7 841 266 109,5
Самуил 1   12 1 11 970   697 214     214 684 166 14
Цар Калоян 1   2   8 455   602 255     255 588   10
ОБЛАСТ РУСЕ                            
Борово 1   6   7 280   467 107     107 538 214 14
Бяла 1   9 1 16 728   1 172 414     414 1 283 89 17
Ветово 1   6   17 656   1 388 448     448 1 217   19
Две могили 1   9 1,5 11 196   719 224     247 897 60 16
Иваново 1   8 4 10 474   393 234     234 385   23
Русе 1   12   192 512 8 13 753 4 866 464 13 110 6 356 20 130 984 152
Сливо поле 1   11 1 13 623   839 317     317 825 35 17
Ценово 1   8   7 026   308 117     117 303   16
ОБЛАСТ СИЛИСТРА                            
Алфатар 1   3 3 3 649   185 76     76 241 49 12
Главиница 1   21 1 14 684   941 335     335 1 303 140 27
Дулово 1   25 1 38 237   2 625 950 70   950 2 563 70 41
Кайнарджа 1   8 2 5 841   490 167 20   167 594 40 9
Силистра 1   10 8 66 541 7 4 554 1 406 280   2 019 6 362 534 97
Ситово 1   6 5 7 114   353 191     191 438   9
Тутракан 1   9 4 19 724   1 514 491     521 1 521 40 41
ОБЛАСТ СЛИВЕН                            
Котел 1   17 4 26 611   1 777 409     409 2 167 82 39
Нова Загора 1   31   45 321   4 164 1 148 182   1 215 4 780 152 68
Сливен 1   38 6 147 152 8 12 310 3 565 83 488 4 456 15 854 680 170
Твърдица 1   7 1 16 424   1 544 449     499 1 514 255 13
ОБЛАСТ СМОЛЯН                            
Баните 1   9 2 5 927   400 118     118 392   11
Борино 1   3 1 4 429   283 105     105 277   7
Девин 1   11 2 14 862   924 368 75   368 1 226   17
Доспат 1   7   10 298   1 019 260 99   260 990   9
Златоград 1   4 4 14 354   1 383 327 76   387 1 349 55 15
Мадан 1   17 5 13 916   987 283     283 1 209 30 9
Неделино 1   11 4 8 366 1 684 247 46   247 671   9
Рудозем 1   11 1 11 235   1 056 318     318 1 034   12
Смолян 1   24 17 46 028 7 4 123 1 456 420 1 200 1 456 5 942 434 111
Чепеларе 1   6 4 8 295   699 257 143   257 849 35 12
СТОЛИЧНА                            
ОБЩИНА 1 24 32 2 1 345 662 46 96 336 35 811 103 9 150 42 375 117 144 3 027 821
ОБЛАСТ СОФИЙСКА                            
Антон 1       1 659   132 56     56 128   3
Божурище 1   5 1 6 736   709 308     308 682   13
Ботевград 1   7 5 36 430 1 2 772 1 104 59   1 497 3 709 30 42
Годеч 1   2 7 5 761   448 138     138 472   7
Горна Малина 1   12 1 5 727   458 164     164 451   12
Долна баня 1       4 925   510 145     145 668 40 5
Драгоман 1   3 16 5 439   356 93     115 347 40 13
Елин Пелин 1   13 5 22 139   1 634 665     665 1 829 65 35
Етрополе 1   6 1 13 829   1 397 325 245   375 1 670 22 21
Златица 1   3   6 333   559 191     191 737   10
Ихтиман 1   7 8 18 951   1 956 570     570 2 111 36 15
Копривщица 1       2 587 2 225 78 18   78 221   25
Костенец 1   4 1,5 14 300   1 168 417     417 1 329   21
Костинброд 1   7 3 16 172   1 251 511     511 1 566 26 15
Мирково 1   2 2 2 571   177 77 47   77 174   7
Пирдоп 1     1 9 300   862 318     318 1 412 63 7
Правец 1   8 2 7 939   1 384 230 146   230 1 856 194 24
Самоков 1   22 2 41 849 1 3 668 1 009 55   1 009 4 322 145 51
Своге 1   17 12 22 762   1 500 436     436 2 179 111 25
Сливница 1   1 7 9 571   712 234     234 818   10
Чавдар 1       1 271   85 38     38 83   2
Челопеч 1       1 571   136 79     79 134   6
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА                            
Братя Даскалови 1   13 9 8 125   589 154     154 579 40 17
Гурково 1   2 2 5 652   533 136     136 524   7
Гълъбово 1   8 2 14 747   1 044 330     470 1 257 78 14
Казанлък 1   19   87 507 3 7 039 2 387     2 948 8 802 318 97
Мъглиж 1   7 2 12 454   810 342     342 1 051 30 15
Николаево 1   3   5 050   558 185     185 533   8
Опан 1   8 4 2 793   110 54     54 108   11
Павел баня 1   11 1 17 603   1 245 426     486 1 431 50 17
Раднево 1   12 9 22 226   1 726 702     762 2 076 46 25
Стара Загора 1   33 17 181 426 6,5 15 698 4 160 107 11 460 4 830 19 793 1 064 168
Чирпан 1   11 8 25 153   1 987 475     723 2 251 60 35
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ                            
Антоново 1   11 18 7 602   650 161 25   161 640   18
Омуртаг 1   38 2 32 645   2 240 876 83   994 2 531 60 42
Опака 1   5   7 893   636 230     230 613 60 7
Попово 1   24 10 35 234   2 577 961     961 3 262 210 61
Търговище 1   45 6 74 074 5,5 5 739 1 951 65   2 472 7 859 239 90
ОБЛАСТ ХАСКОВО                            
Димитровград 1   22 2,5 66 178   4 667 1 421     1 421 5 368 100 42
Ивайловград 1   10 8 9 211   695 191 30   191 683 30 8
Любимец 1   6 3 10 837   959 263     361 937   8
Маджарово 1   4 4 3 360   113 16     16 111   2
Минерални бани 1   10 1 7 590   701 184 50   184 650   7
Свиленград 1   12 7 25 052   1 943 625     689 2 478 135 18
Симеоновград 1   7 1 10 034   909 194     214 894 30 16
Стамболово 1   24 1 13 923   518 184 21   184 506   10
Тополовград 1   12 5 13 618   998 243     243 1 012 125 20
Харманли 1   18 5 29 674   2 119 621     621 2 642 40 21
Хасково 1   33 2 116 703 6 8 874 3 171 731 7 227 3 621 12 338 434 113
ОБЛАСТ ШУМЕН                            
Велики Преслав 1   10 1 16 417 3 1 050 349     454 1 784 95 32
Венец 1   12   13 325   729 238     238 716   11
Върбица 1   14 1 14 595   1 204 410     410 1 180   7
Каолиново 1   13 1 21 555   1 352 477     477 1 320   8
Каспичан 1   8   9 493   774 293     293 755 85 14
Никола Козлево 1   8 2 8 762   832 211     211 782   12
Нови пазар 1   12 3 23 577   1 765 556     620 2 173 108 24
Смядово 1   4 5 7 656   535 174     204 517 90 12
Хитрино 1   20   12 388   467 133     133 459   14
Шумен 1   22 2 117 327 3 9 202 2 888 226 7 600 3 949 12 597 572 201
ОБЛАСТ ЯМБОЛ                            
Болярово 1   7 12 4 299   319 86     86 314 210 14
Елхово 1   12 6 19 251   1 423 415     415 1 843 57 27
Стралджа 1   16 5 14 308   1 208 352     400 1 199 150 29
Тунджа 1   39 4 25 691   1 269 470     470 1 247 55 50
Ямбол 1       91 204 6 8 271 2 159 41   3 105 11 153 412 86
ВСИЧКО 264 35 2918 917,25 8 540 852 258,5 658 995 217 599 10 108 121 497 251 924 808 672 30 765 9241
                             

 

Приложение № 7 към чл. 13, ал. 1

СПИСЪК
на екологичните обекти, предвидени за строителство през 2009 г.
 
(хил. лв.)

Наименование и местонахождение на обекта Години на Разходи за
  строителство 2009 г.
1 2 3
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД    
Община Хаджидимово    
Реконструкция на улична водопроводна мрежа - гр. Хаджидимово - първи    
етап - главни клонове I, II и III 2009 - 2010 1 700,0
ОБЛАСТ БУРГАС    
Община Руен    
Водоснабдяване група села в община Руен, II етап: Помпена станция 2 - II    
подем - Резервоар № 2 с. Речица - Резервоар № 3 с. Заимчево 2008 - 2009 1 534,0
Община Созопол    
Изграждане канализационна мрежа с. Равадиново 2008 - 2009 749,0
Канализация с. Крушевец 2008 - 2009 742,0
Улична водопроводна мрежа на с. Крушевец 2008 - 2009 1 000,0
Община Сунгурларе    
Изграждане на улична канализация на с. Грозден 2008 - 2009 1 000,0
Изграждане на канализация, пречиствателна станция за отпадъчни води и    
реконструкция на водопроводна мрежа на с. Велислав 2009 - 2010 1 000,0
Община Царево    
Канализация гр. Царево - Актуализация: КПС5, напорен тръбопровод и грави-    
тачен колектор от КПС5 до включване в гл.колектор 1, КПС3, напорен тръбо-    
провод и довеждащ колектор 2009 - 2009 1 000,0
ОБЛАСТ ВАРНА    
Община Аврен    
Рехабилитация на напорен водопровод от ПС "Червени мост" до водоеми    
с. Близнаци 2008 - 2009 300,0
Община Белослав    
Битово-фекална канализация с. Страшимирово - VI етап 2009 - 2009 1 000,0
Община Варна    
Отвеждащ колектор за битови отпадъчни води за премахване на заустванията в    
зоната на съществуващото и перспективно ползване на водите между буна 109    
и яхтеното пристанище 2009 - 2009 2 000,0
Община Суворово    
Битова канализация гр. Суворово кл. от 88 до 105, 99А и 103А 2008 - 2009 893,0
Изграждане на битова канализация по ул. Цар Иван Асен, гр. Суворово 2008 - 2009 659,0
Изграждане на битова канализация по улиците Панагюрище, Ильо Войвода и    
Оборище 2008 - 2009 854,0
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО    
Община Елена    
Канализационен колектор и ПСОВ гр. Елена 2005 - 2010 1 000,0
Община Полски Тръмбеш    
Канализация на кв. 75, 75а, 76, 77, 79 с. Петко Каравелово 2008 - 2009 1 500,0
ОБЛАСТ ВИДИН    
Община Димово    
Реконструкция на водопроводна мрежа град Димово - II етап 2009 - 2009 610,0
ОБЛАСТ ВРАЦА    
Община Бяла Слатина    
Реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Попица 2009 - 2010 1 500,0
Реконструкция на селищна водопроводна мрежа по ул. Райко Даскалов от О.Т.    
78 през О.Т. 113 до О.Т. 133 и през О.Т. 132 до О.Т. 131 по ул. Стара планина,    
по ул. Георги Димитров от О.Т. 82 през О.Т. 78 до О.Т. 73 и по улица Поройна    
през О.Т. 98 до О.Т. 131 по ул. Александър Стамболийски от О.Т. 112 през О.Т.    
11 до О.Т. 120, по ул. Хр. Смирненски от О.Т. 78 през О.Т. 99 до О.Т. 146, по    
ул. Сергей Румянцев от О.Т. 86 до О.Т. 99, по ул. Димитър Благоев от ул. Р. Дас-    
калов до ул. Поройна в О.Т. 98, по ул. Хр. Смирненски от О.Т. 146, през    
О.Т. 127 до О.Т. 132, по ул. Гезнишки от ул. Р. Даскалов до ул. Поройна в    
О.Т. 128 по ул. Хр. Ботев от О.Т. 112 до О.Т. 125 на с. Търнава 2009 - 2010 1 500,0
Община Козлодуй    
Изграждане на канализация в участък от бл. 32 до пристанището 2006 - 2010 1 000,0
Община Криводол    
Изграждане на битова и дъждовна канализация - ЦГЧ гр. Криводол - II етап 2009 - 2009 1 000,0
Община Мизия    
Дъждовно-дренажна канализация 2009 - 2009 1 500,0
Община Роман    
Реконструкция и подмяна на водопроводи по група улици в с. Курново 2009 - 2009 1 153,0
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ    
Община Ардино    
Реконструкция на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на квартал    
"Здравец" гр. Ардино - II етап 2007 - 2009 1 000,0
Община Джебел    
Изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа - гр. Джебел - централна    
част 2008 - 2009 879,0
Община Кирково    
Канализация с. Дружинци - I етап 2009 - 2009 1 042,0
Община Крумовград    
Канализация с пригаждане на модулна ПСОВ на с. Студен кладенец 2009 - 2009 684,0
Община Момчилград    
Канализация с. Груево 2007 - 2009 845,0
Община Черноочене    
Канализация с. Среднево - Гл. колектор III и улични канализационни клонове 2009 - 2009 1 286,0
Водоснабдяване с. Бели вир 2009 - 2009 700,0
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ    
Община Бобошево    
Довеждащ колектор до пречиствателно съоръжение с. Усойка 2009 - 2009 1 483,0
Община Кюстендил    
Изграждане на гл. канализационен колектор в с. Ябълково 2009 - 2009 518,0
Община Рила    
Довеждащ колектор до ПСОВ - гр. Кочериново 2008 - 2010 1 000,0
Община Сапарева баня    
Канализация с. Овчарци 2009 - 2010 500,0
ОБЛАСТ МОНТАНА    
Община Бойчиновци    
Доизграждане на водоснабдяването в с. Портитовци и подмяна на тръбопровода    
в ромската махала в с. Владимирово - I и II етап 2009 - 2009 500,0
Община Якимово    
Водоснабдяване с. Комощица подобект, вътрешна водопроводна    
мрежа - етап III Запад 2009 - 2009 178,0
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК    
Община Батак    
Изграждане на В и К мрежа по улици Братя Ванчеви и Родопи в град Батак 2007 - 2009 295,0
Община Брацигово    
Канализационна мрежа с. Исперихово - ромски квартал 2009 - 2009 2 000,0
Община Велинград    
Канализация с. Драгиново 2009 - 2009 706,0
Канализация с. Пашово 2008 - 2009 1 000,0
Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Пашово 2008 - 2009 1 000,0
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН    
Община Гулянци    
Канализация на гр. Гулянци 2007 - 2009 2 002,0
Община Никопол    
Водопровод от тръби ПЕВП от каптажи "Главата" и "Голямата чешма"    
до Н.Р. 200 М3 с. Муселиево 2009 - 2009 396,0
Канализация на гр. Никопол - I етап 2009 - 2010 500,0
Община Плевен    
Канализация с. Буковлък - I етап 2009 - 2010 700,0
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ    
Община Асеновград    
Канализация на с. Козаново 2009 - 2009 306,0
Община Карлово    
Реконструкция на водопроводна мрежа и полагане на асфалтова настилка по    
ул. В. Караиванов и прилежащите й улици 2008 - 2009 1 000,0
Община Марица    
Канализация на с. Строево - подобект I "Главен събирателен канал 2 и улични    
канали към него" 2009 - 2010 1 000,0
Канализация с. Скутаре 2007 - 2010 1 000,0
Канализация с. Войводиново - подобект I "Външен канал към ПСОВ - Плов-    
див"; подобект II "Главен канализационен колектор" 2008 - 2010 1 000,0
Община Перущица    
Реконструкция на водопроводи и канализация по улиците П. Каравелов, Ат.    
Малинчев, Москва, П. Милушев, Г. А. Злачеви, Ст. Бояджиев, Ив. Вазов и    
Рила - гр. Перущица 2008 - 2010 1 600,0
Община Раковски    
Главни канализационни колектори (клонове) - мрежа I и II с. Белозем 2009 - 2010 2 000,0
Община Садово    
Подмяна водопровод с. Поповица 2009 - 2010 1 000,0
Канализация на обратни води с. Селци - Гл. колектор 2009 - 2010 1 300,0
Община Стамболийски    
Доизграждане на канализационна мрежа в с. Йоаким Груево I етап - главен    
колектор I 2008 - 2010 1 500,0
Община Хисаря    
Битова и дъждовна канализация на с. Старосел 2008 - 2010 2 000,0
ОБЛАСТ РАЗГРАД    
Община Цар Калоян    
Канализация гр. Цар Калоян 2007 - 2010 2 000,0
ОБЛАСТ РУСЕ    
Община Бяла    
Реконструкция на съществуваща канализационна мрежа на квартал Освобож-    
дение - I и II етап 2009 - 2010 1 000,0
ОБЛАСТ СИЛИСТРА    
Община Алфатар    
Изграждане на водопроводна мрежа и битово-фекална канализация на гр. Алфатар 2009 - 2010 2 000,0
Община Ситово    
Бункерна помпена станция "Раней 1" - Помпена станция "Втори подем" с. Попина 2009 - 2010 2 000,0
ОБЛАСТ СЛИВЕН    
Община Твърдица    
Канализация гр. Твърдица 2009 - 2010 1 000,0
ОБЛАСТ СМОЛЯН    
Община Девин    
Улични водопроводи и канализация в кв. Изгрев 2008 - 2009 1 362,0
Канализация с. Гьоврен 2008 - 2010 1 000,0
Водопроводна мрежа с. Гьоврен 2008 - 2010 1 000,0
СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
Община Божурище    
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр. Божурище - I етап 2008 - 2010 1 300,0
Община Ботевград    
Довършване ремонт и СМР - дейности на ПСПВ - Чеканица - резервоар за    
питейна вода в кв. В. Левски, Изток и Север, Ботевград 2009 - 2010 1 000,0
Ремонт и монтаж на нови пречиствателни съоръжения в кв. Зелин,    
Ботевград 2009 - 2009 200,0
Община Правец    
Изграждане на канализационен колектор успоредно на р. Калница, гр. Правец 2009 - 2010 1 000,0
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА    
Община Гълъбово    
Подмяна на водопровод от резервоар с. Главан до с. Помощник 2009 - 2010 1 500,0
Подмяна водопровод от помпена станция с. Мъдрец до резервоар с. Главан 2009 - 2010 1 500,0
Община Казанлък    
Канализационна мрежа с. Долно Изворово 2008 - 2010 1 000,0
ОБЛАСТ ХАСКОВО    
Община Минерални бани    
Канализация с. Ангел Войвода 2008 - 2009 500,0
Община Свиленград    
Реконструкция на канализационна мрежа кв. Гебран 2007 - 2010 1 000,0
Община Стамболово    
Изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ в с. Лясковец 2009 - 2009 2 000,0
ОБЛАСТ ШУМЕН    
Община Хитрино    
Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа с. Трем 2009 - 2009 1 024,0
ОБЛАСТ ЯМБОЛ    
Община Стралджа    
Отводнителни мероприятия на кв. 4 в гр. Стралджа 2009 - 2010 500,0
ВСИЧКО:   82 000,0

 

Приложение № 8 към § 19, ал. 1

Списък на държавните инвестиционни заеми и държавните гаранции по външни кредитни споразумения през 2009 г.

Банка кредитор Кредито- Форма Размер на заема Размер на заема Наименование
  получател на заема в евро в лева на проекта
Нордик инвестмънт Министерство Държавен до 35 000 000,00 до 68 454 050,00 Изграждане на те-
банк (Nordic на вътрешните заем     лекомуникационна
Investment Bank) работи       инфраструктура на
          Министерството на
          вътрешните работи
Европейска инвести- Министерство Държавен 11 955 000,00 23 381 947,65 България - регио-
ционна банка (ЕИБ) на околната заем     нално и общинско
  среда и водите       водоснабдяване
Международна банка Национална Държавна 184 065 077,23 360 000 000,00 Стабилизиране на
за възстановяване и компания гаранция     железопътната
развитие (МБВР) "Железопътна       инфраструктура в
  инфраструктура"       периода
          2009 - 2011 г.
Утвърдени междуна- "Национална Държавна 600 000 000,00 1 173 498 000,00 Изграждане на АЕЦ
родни кредитни инсти- електрическа гаранция     на площадка Белене
туции компания" -        
  ЕАД - "НЕК" ЕАД        

 

Приложение № 9 към § 39

Списък на извънбюджетните фондове и сметки, които ще функционират през 2009 г.

1. Фонд за покриване на разходите за приватизация към Агенцията за приватизация - Закон за приватизация и следприватизационен контрол.

2. Държавен фонд "Земеделие" - Закон за подпомагане на земеделските производители.

3. Извънбюджетна сметка на Националния фонд към министъра на финансите.

4. Специална сметка към общинските съвети за приходите от приватизация на общински предприятия - Закон за приватизация и следприватизационен контрол.

5. Общински фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол - Закон за приватизация и следприватизационен контрол.

6. Специален фонд към съответните общински съвети за инвестиции и дълготрайни активи - Закон за приватизация и следприватизационен контрол.

7. Учителски пенсионен фонд - Кодекс за социално осигуряване.

 

Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив