Закон за облагане доходите на физическите лица (Отм. ДВ бр. 95/2006)

НС

Държавен вестник брой: 102

Година: 2006

Орган на издаване: НС

Дата на обнародване: 04.01.2007

(Отм., ДВ, бр. 95 от 24.11.2006 г. - в сила от 01.01.2007 г.)

ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава първа
ДАНЪЧНИ СУБЕКТИ, ОБЕКТ НА ОБЛАГАНЕ, И ДАНЪЧНА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 1. Този закон урежда облагането на доходите на физическите лица, доходите на предприятията на едноличните търговци и доходите на някои предприятия, които са юридически лица.

Чл. 2.
(1) Отговорността за данъка върху доходите на физическите лица е лична.
(2) Отговорността за данъка върху доходите по чл. 8, ал. 2 е на съответните юридически лица, платци на данъка.

Чл. 3. Облагаем е общият годишен доход.

Чл. 4.
(1) Данъчна година е календарната година.
(2) Подлежи на облагане доходът, получен през данъчната година.

Глава втора
ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА

Чл. 5.
(1) Данъчно задължени по този закон са местните и чуждестранните физически лица и местните юридически лица, посочени в този закон.
(2) (Нова, ДВ, бр. 111 от 1999 г.) Данъчните субекти са задължени да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на касова бележка от фискално устройство по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път.

Чл. 6.
(1) Местни физически лица, без оглед на тяхното гражданство, са лицата:
1. чието постоянно местоживеене е в България;
2. (изм., ДВ, бр. 71 от 1998 г.) които пребивават в България повече от 183 дни през всеки 365-дневен период; в този случай физическото лице се счита за местно лице през годината, в която пребиваването му надхвърли 183 дни.
(2) Местни физически лица са и лицата, които пребивават в чужбина по поръчение на българската държава, на нейни органи и/или организации, на български предприятия, членовете на техните семейства, както и чужди граждани извън посочените в чл. 12, т. 12, наети в България от други държави или от международни организации.
(3) (Нова, ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За целите на ал. 1, т. 2 денят на излизане и денят на влизане се смятат за един ден на пребиваване в страната. Броят на дните се определя на базата на печатите в паспорта на лицето за влизане и излизане от страната.

Чл. 7. Чуждестранни физически лица са лицата, които не са местни лица по смисъла на чл. 6.

Чл. 8.
(1) Местните физически лица са данъчно задължени за доходи, произхождащи от източници в България и от чужбина.
(2) (Изм., ДВ, бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) Предприятията - местни юридически лица, с годишен оборот за предходната година до 50 хил. лв. се облагат с окончателен годишен (патентен) данък за доходи, произхождащи от източници в България, по реда на глава четиринадесета.
(3) Чуждестранните физически лица са данъчно задължени за доходи от източници в България.
(4) Чужди граждани, пребиваващи в България единствено с цел обучение или лечение, и чуждестранните експерти са данъчно задължени за доходи от източници в България независимо от срока на пребиваването.
(5) Когато лице - чужд гражданин, пребиваващ в България единствено с цел обучение или лечение, получи статут на постоянно пребиваващ или продължи срока на пребиваването си след завършване на лечението или обучението, се счита за местно лице от деня на получаването на статут на постоянно пребиваващ, съответно от деня на продължаването на срока на временното пребиваване.
(6) (Нова, ДВ, бр. 71 от 1998 г.; изм., бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) Предприятията и кооперациите - местни юридически лица, с годишен оборот от предходната година до 50 хил. лв. и едноличните търговци, които не ползват данъчното облекчение по чл. 29, ал. 3 от този закон, и отговарят на условията на чл.59 от Закона за корпоративното подоходно облагане, се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Глава трета
ИЗТОЧНИЦИ НА ДОХОДИ

Чл. 9.
(1) Доходът от стопанска дейност, извършвана от физическо лице на територията на страната, е доход от източник в България.
(2) Счита се, че лице извършва стопанска дейност на територията на България, когато:
1. има място на стопанска дейност или определена база на територията на България;
2. възлага или изпълнява поръчки на територията на България лично или чрез прокурист, търговски пълномощник или по друг начин.
(3) Трудов доход и доход от предоставяне на услуги е от източник в България, когато трудът е положен или услугите са предоставени на територията на България без оглед на източника на заплащане на труда или на услугите.
(4) Независимо от разпоредбите на ал. 3 следните доходи, платени от местно лице или от място на стопанска дейност на чуждестранно лице на територията на България, се считат, че са доходи от източник в България:
1. възнаграждения за лица, работещи на свободна практика - при условие, че сумата на възнаграждението се приспада при изчисляването на печалбата или дохода на платеца или би се приспаднала, ако платецът не бъде освободен от данък върху печалбата или от данък върху дохода;
2. (изм., ДВ, бр. 37 от 2004 г. – в сила от 04.08.2004 г.) възнаграждения, различни от работна заплата, изплащани на: служител или член на управителен или контролен орган на българско юридическо лице; клон на чуждестранно лице; ръководител, пълномощник или служител в търговско представителство на чуждестранно лице по Закона за насърчаване на инвестициите или на друго лице, изпълняващо идентични или подобни функции;
3. пенсии;
4. дивиденти и разпределения на печалба (доход) от персонифицирани и неперсонифицирани дружества, включително договори за съвместна дейност;
5. лихви;
6. наеми, възнаграждения по договори за лизинг, франчайзинг, факторинг и други подобни;
7. авторски и лицензионни възнаграждения;
8. анюитети, различни от плащанията по т. 3;
9. обезщетения и неустойки;
10. всякакъв друг облагаем доход, неупоменат в ал. 1, 2 и 3, с изключение на случаите, когато доходът е изплатен от място на стопанска дейност или определена база, разположени извън територията на България, при условие, че тези доходи се приспадат при изчисляването на дохода на мястото на стопанска дейност или определената база.
(5) Доходи от селско и горско стопанство, доходи от използване на недвижимо имущество и положителни разлики от продажби на недвижимо имущество, намиращо се на територията на страната, са доходи от източници в България.
(6) За целите на ал. 5 "недвижимо имущество" включва и притежание на идеална част или ограничено вещно право върху недвижим имот.
(7) Доходите от сделки с дялове в местни дружества, както и от сделки с ценни книжа по ал. 8 са доходи от източник в страната.
(8) Доходи от български държавни и общински ценни книжа, издадени от държавата, общините и местни юридически лица, са доходи от източник в България.
(9) (Изм., ДВ, бр. 105 от 2000 г.) Доходи от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец са доходи от източник в страната, без оглед дали приобретателят е местно или чуждестранно лице.

Глава четвърта
ОБЛАГАЕМИ И НЕОБЛАГАЕМИ ДОХОДИ

Раздел I
Облагаеми доходи

Чл. 10. Подлежат на облагане доходите, произхождащи от:
1. трудови правоотношения и от приравнени към тях правоотношения;
2. дейност като едноличен търговец, независимо дали е регистрирана по Търговския закон;
3. занаятчийска дейност;
4. упражняване на свободна професия;
5. извършване на услуги с личен труд извън случаите по т. 3 и 4;
6. дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
7. продажба и замяна на недвижимо имущество, пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства;
8. продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества, в неперсонифицирани дружества и други форми на съвместна дейност;
9. прехвърляне на предприятие на едноличен търговец;
10. наем, рента и аренда;
11. временно отстъпване ползването на права по договор за лизинг, франчайзинг, факторинг и други подобни;
12. авторски и лицензионни възнаграждения;
13. обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;
14. лихвите извън случаите по чл. 12, т. 3 и 5;
15. възнаграждения за положен личен труд в дружества и в кооперации и производствени дивиденти от кооперации;
16. дивиденти, доходи от дялово участие и тантиеми;
17. премии и награди от спортни състезания;
18. други доходи, които не са определени като необлагаеми или не са освободени от облагане по закон.

Чл. 11.
(1) Доходите по чл. 10 могат да бъдат парични и непарични.
(2) Непаричните доходи се оценяват по пазарната цена към датата на придобиването им, като пазарната цена се определя по реда на чл.16 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
(3) (Изм., ДВ, бр. 105 от 2000 г.) Доходът във валута се преизчислява в левове по курса на Българската народна банка към датата на придобиването му.
(4) Доходът се смята придобит:
1. при плащане в брой - в деня на плащането;
2. при плащане по безкасов път - в деня на заверяване на сметката на получателя на дохода, ако получателят е посочил банката, в която да му се плати;
3. при плащане в натура - в деня на получаване на облагата.

Раздел II
Необлагаеми доходи

Чл. 12.
(1) Не подлежат на облагане:
1. доходите от продажба или замяна на:
а) апартамент, къща или вила, включително прилежащата земя, при условие, че са били основно жилище на продавача не по-малко от три години преди продажбата или замяната;
б) до два недвижими имота, които не са основно жилище на продавача, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако времето между придобиването и продажбата или замяната е повече от 5 години;
в) пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, придобити от данъчно задълженото лице не по-малко от една година преди продажбата;
г) движимо имущество, с изключение на доходите по буква "в" и по чл. 10, т. 8 и 9, независимо от времето на придобиване;
2. (изм., ДВ, бр. 153 от 1998 г.) сумите, получени от задължителното пенсионно, здравно и социално осигуряване;
3. (изм., ДВ, бр. 105 от 2000 г.; доп., бр. 110 от 2001 г., бр. 118 от 2002 г.; изм., бр. 108 от 2004 г., бр. 103 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) лихвите по влогове и депозити в местни търговски банки, клонове на чуждестранни банки, взаимоспомагателни каси, спестовно-кредитни кооперации, лихвите и отстъпките от държавни, общински и кооперативни ценни книжа и мораторните лихви по облигационни отношения, доходите от инвестиции на техническите резерви по застраховки "Живот" и рента", женитбени и детски застраховки и застраховки "Живот" свързани с инвестиционен фонд, доходите от инвестиции на активите на доброволните пенсионни фондове;
4. (доп., ДВ, бр. 71 от 1998 г.; изм., бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 118 от 2002 г.) обезщетения и други подобни плащания при средна и тежка телесна повреда, смърт или професионално заболяване; обезщетенията за отчуждаване на права и за загуби до размера на загубата; обезщетения за претърпени неимуществени вреди; обезщетенията по имуществени застраховки; застрахователните и осигурителните плащания за трайна неработоспособност и възстановените от застраховател или осигурител медицински разноски, когато е настъпила трайна неработоспособност; изплатените от застраховател суми при смърт; сумите по женитбени и детски застраховки, когато е настъпило застрахователно събитие - брак или раждане, или е изтекъл срокът на застраховката;
5. (доп., ДВ, бр. 105 от 2000 г.) лихвите по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане и присъдени обезщетения за разноски по съдебни дела;
6. (изм., ДВ, бр. 105 от 2000 г.) паричните и непаричните доходи от социално подпомагане, получени на основание на нормативен акт, и обезщетенията и помощите при безработица;
7. помощи, получени от социални фондове и организации;
8. добавки, обезщетения и помощи за деца, получени на основание на нормативен акт, и плащания за издръжка, получени от правоимащи лица съгласно разпоредбите на Семейния кодекс;
9. стипендии в полза на местни физически лица за обучение в страната и в чужбина;
10. парични суми и материални награди, получени на основание на нормативен акт, от донори за предоставяне на биологични продукти и органи на човешкия организъм;
11. печалбите от Държавната парично-предметна лотария и от Българския спортен тотализатор, премиите и печалбите от хазартни игри и други игри на щастие;
12. заплати и възнаграждения на: членовете на персонала на дипломатическите представителства съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения; членовете на консулствата съгласно Виенската конвенция за консулските отношения; служители на междудържавни и междуправителствени организации съгласно международния договор, сключен със съответната организация, и членовете на семействата на изброените лица, доколкото това е предвидено в съответния международен договор;
13. разпределената под формата на нови дялове и акции печалба в търговски дружества, както и разпределената печалба под формата на увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове и акции;
14. разпределената печалба, чрез която е увеличен капиталът чрез издаване на нови акции и дялове или увеличаване на номиналната стойност на съществуващите такива;
15. (нова, ДВ, бр. 110 от 2001 г.; изм., бр. 102 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) доходите от сделки с акции на публични дружества, търгуеми права на акции на публични дружества и дялове на колективни инвестиционни схеми, извършени на регулирания български пазар на ценни книжа;
16. (нова, ДВ, бр. 118 от 2002 г.; доп., бр. 108 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.) предоставените държавни и национални награди на творци в областта на културата, както и наградите на лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд "Култура";
17. (нова, ДВ, бр. 102 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) сумите за пътни и квартирни пари, получени по извънтрудови правоотношения, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство;
18. (нова, ДВ, бр. 102 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) сумите за дневни пари, получени по извънтрудови правоотношения, когато са за сметка на възложителя и не превишават двукратния размер на дневните пари, определени за лицата по трудови правоотношения.
(2) Не се смята за доход полученото при продажба или замяна на имущество, придобито по наследство, завет, дарение и на реституирано имущество, както и наследствата и даренията.
(3) (Нова, ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) Не се облагат с данък доходите на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за непреработената растителна и животинска продукция, в това число за пчеларство, бубарство, сладководно рибовъдство от изкуствени водоеми и оранжерийно производство без декоративното.
(4) (Нова, ДВ, бр. 105 от 2000 г.) Не се облагат с данък доходите на физическите лица, получени от рента, аренда или друго възмездно отдаване на земеделска земя.

Глава пета
ОБЩ ГОДИШЕН ДОХОД, ОБЛАГАЕМ ДОХОД И ДАНЪЧНА ОСНОВА

Чл. 13. Общият годишен доход е сборът от всички парични и непарични доходи, получени от физическото лице през данъчната година.

Чл. 14. Облагаем по този закон е общият годишен доход след приспадане на:
1. необлагаемите по този закон доходи;
2. освободените от облагане по силата на други закони доходи;
3. доходите от дейности, обложени с окончателен годишен (патентен) данък;
4. обложените с еднократен данък доходи по реда на чл. 40;
5. обложените с еднократен данък доходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Чл. 15.
(1) Данъчна основа е облагаемият доход за съответната данъчна година, намален с разходите за дейността и предвидените в този закон вноски и облекчения.
(2) Ако данъчно задълженото лице има доходи едновременно от два или повече източника, посочени в чл. 10, данъчната основа за общия годишен доход представлява сборът от данъчните основи, определени поотделно за всеки източник на доход в съответствие с разпоредбите на глави от седма до единадесета.

Глава шеста
ПРИОРИТЕТНО ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ СПОГОДБИ, ИЗБЯГВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ДВОЙНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕТО ОТ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ

Чл. 16.
(1) Когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, се прилагат разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор.
(2) (Отм., ДВ, бр. 105 от 2000 г.).
(3) (Нова, ДВ, бр. 105 от 2000 г.; отм., бр. 42 от 2003 г.).

Чл. 17.
(1) Когато няма сключена спогодба или друг международен договор за избягване на двойното данъчно облагане, за които се прилага чл. 16, при определянето на данъка върху дохода местните физически лица ползват данъчен кредит за идентични или подобни чуждестранни данъци, наложени в чужбина от съответните компетентни органи.
(2) Лицата по ал. 1 ползват данъчен кредит за всички данъци върху дивиденти, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения и наеми, изплатени от източници в чужбина на местни лица.
(3) Данъчният кредит по ал. 2 се определя за всяка държава поотделно и се ограничава до сумата на българския данък върху доходите, който би бил дължим върху тези доходи с източник в чужбина, ако се прилагаше към местен доход.
(4) Министърът на финансите определя условията и реда за прилагането на ал. 2 и 3, като може:
1. да определя кои данъци са идентични или подобни на данъка върху доходите на физическите лица;
2. да уточнява произхода и конкретния размер на местните или чуждестранните доходи, получени от съответен източник;
3. да не признава ползването на данъчен кредит за онези чуждестранни данъци, с които кредитът е неправомерно увеличен.

Чл. 18.
(1) По отношение на предотвратяване на отклонението от данъчно облагане се прилагат съответно разпоредбите на глава първа, раздел IV от Закона за корпоративното подоходно облагане.
(2) (Изм., ДВ, бр. 103 от 1999 г.; отм., бр. 105 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.).

ЧАСТ ВТОРА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА

Глава седма
ДОХОДИ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Чл. 19.
(1) Облагаемият доход от трудови правоотношения и от приравнените към тях правоотношения включва всички плащания, включително награди в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, получени от данъчно задължените лица за календарния месец.
(2) Не подлежат на облагане:
1. (доп., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 112 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 102 от 2005 г.; доп., бр. 102 от 2006 г.) стойността на безплатната храна и/или добавки към нея, предоставени в натура по чл.285 от Кодекса на труда, безплатната предпазна храна и противоотровите, предоставени в натура по реда на други закони; стойността на безплатната храна, предоставена в натура на: членовете на корабните екипажи - за дните в експлоатация, риболовците - за дните на улов, а на водолазите - и за дните при спускане под вода, на дежурния персонал, изпълняващ 12-часови дежурства в лечебните заведения, на операционните екипи, екипите за спешна медицинска помощ и на екипите по кръвонабиране, както и на военнослужещите съгласно чл.234, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; порционните пари съгласно чл.75 от Закона за защита при бедствия;
2. (доп., ДВ, бр. 105 от 2000 г.; изм., бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) стойността на специалното работно облекло и личните предпазни средства, които се предоставят в натура при условия и по ред, предвидени в нормативен акт;
3. (нова, ДВ, бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставени при условия и по ред, предвидени в нормативен акт;
4. (предишна т. 3, ДВ, бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) командировъчните пари; допълнителните разходи за храна, които се заплащат вместо командировъчни дневни пари на работниците и служителите в автотранспортната дейност и железопътния транспорт, във вагон-ресторантите, подвижните пощенски служби, подвижната охрана и други подобни дейности, при които служебната работа се изпълнява по време на пътуване до друго населено място или обект;
5. (нова, ДВ, бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) обезщетенията при ползване на жилища при условията на свободно договаряне и обезщетенията по чл.239 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; 6. социалните разходи за сметка на работодателя, обложени по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане;
6. (предишна т. 4, изм., ДВ, бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) обезщетенията по чл.200, чл.216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, чл.222, ал. 2 и 3 и чл.226, ал. 3 от Кодекса на труда, обезщетенията по чл.235 и 237 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл.223, ал. 4 и чл.261 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл.139г, чл.139е, ал. 1, т. 1 и 2, чл.157а, ал. 3 и чл.188о от Закона за съдебната власт и обезщетенията по чл.78, чл.82, ал. 3, т. 1 и 2, чл.85, ал. 5, чл.104, ал. 3 и 4 и чл.106, ал. 3 от Закона за държавния служител;
6. (изм., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; доп., бр. 105 от 2000 г., бр. 95 от 2003 г.; предишна т. 4, изм., бр. 112 от 2003 г., бр. 17 от 2006 г. – в сила от 01.05.2006 г.) обезщетенията по чл.200, чл.216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, чл.222, ал. 2 и 3 и чл.226, ал. 3 от Кодекса на труда, обезщетенията по чл.235 и 237 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл.204, ал. 4 и чл.252 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл.139г, чл.139е, ал. 1, т. 1 и 2, чл.157а, ал. 3 и чл.188о от Закона за съдебната власт и обезщетенията по чл.78, чл.82, ал. 3, т. 1 и 2, чл.85, ал. 5, чл.104, ал. 3 и 4 и чл.106, ал. 3 от Закона за държавния служител;
7. (предишна т. 5, ДВ, бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) стойността на картите за пътуване от местоживеенето до местоработата, осигурени безплатно от работодателя;
8. (предишна т. 6, ДВ, бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) социалните разходи за сметка на работодателя, обложени по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане;
9. (предишна т. 7, изм., ДВ, бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) обезщетенията и помощите по част първа от Кодекса за социално осигуряване;
10. (предишна т. 8, изм., ДВ, бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) наградата по чл.244, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и по чл.232, ал. 1, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
10. (нова, ДВ, бр. 40 от 2002 г.; предишна т. 8, изм., бр. 112 от 2003 г., бр. 17 от 2006 г. – в сила от 01.05.2006 г.) наградата по чл.244, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и наградата във вид на огнестрелно оръжие по чл.215, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
11. (нова, ДВ, бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) паричната помощ по чл.245, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и по чл.223, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
11. (нова, ДВ, бр. 112 от 2003 г.; изм., бр. 17 от 2006 г. – в сила от 01.05.2006 г.) паричната помощ по чл.245, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и по чл.204, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Чл. 20.
(1) (Изм., ДВ, бр. 110 от 2001 г.) Данъчната основа за доходите от трудови правоотношения и от приравнените към тях правоотношения се определя, като облагаемият доход по чл. 19, ал. 1 за календарния месец се намалява с вноските за пенсионни, здравни и други осигуровки, които работникът или служителят по закон е задължен да прави за своя сметка.
(2) (Изм., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2000 г.; изм., бр. 110 от 2001 г., бр. 118 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 108 от 2004 г., бр. 102 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.) Облагаемият доход по ал. 1 се намалява с внесените през месеца за сметка на лицата лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход по чл. 19, ал. 1, както и с внесените през месеца за сметка на лицата лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" и рента" и застраховки "Живот" свързани с инвестиционен фонд в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход по чл. 19, ал. 1.
(3) Данъчната основа се определя по реда на ал. 1 и 2 за календарния месец и в случаите, когато трудовото възнаграждение се заплаща подневно, поседмично или на други периоди през месеца.
(4) Данъчната основа за доходите от трудови правоотношения и от приравнените към тях правоотношения за данъчната година е сборът от месечните данъчни основи, определени по реда на ал. 1 и 2.
(5) (Нова, ДВ, бр. 108 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.) Данъчната основа по ал. 4 се намалява с разликата между:
1. (изм., ДВ, бр. 102 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) внесените през годината за сметка на лицата лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация в общ размер до 10 на сто от годишния облагаем доход от трудови и приравнени към тях правоотношения, както и с внесените през годината за сметка на лицата лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" и рента" и застраховки "Живот", свързани с инвестиционен фонд, в общ размер до 10 на сто от годишния облагаем доход от трудови и приравнени към тях правоотношения, и
2. ползваните през календарната година намаления по ал. 2.
(6) (Нова, ДВ, бр. 102 от 2005 г.) Формираната по реда на ал. 5 данъчна основа се намалява с внесените през годината за сметка на лицата осигурителни вноски по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. Намалението се ползва с подаване на данъчна декларация по чл. 41, ал. 1.
(7) (Нова, ДВ, бр. 118 от 2002 г.; изм., бр. 108 от 2004 г.; предишна ал. 6, изм., бр. 102 от 2005 г.; изм., бр. 103 от 2005 г., бр. 63 от 2006 г.) Формираната по реда на ал. 6 данъчна основа се намалява с облекченията за дарения, направени при условията и по реда на чл. 28, в размер до 10 на сто по чл. 28, ал. 1, т. 1, букви “а” - “м”, в размер до 50 на сто по чл. 28, ал. 1, т. 1, буква “н” и в размер до 15 на сто за дарения за култура. Общият размер на облекченията за дарения не може да превишава 65 на сто от данъчната основа по ал. 5.
(8) (Нова, ДВ, бр. 108 от 2004 г.; предишна ал. 7, бр. 102 от 2005 г.) Намаленията по ал. 2, 5 и 7 се ползват с подаване на данъчна декларация по чл. 41, ал. 1, ако съответните суми не са внесени чрез работодателя.

Глава осма
ДОХОДИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЕЛСКО, ГОРСКО И ВОДНО СТОПАНСТВО, И ОТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Чл. 21.
(1) (Доп., ДВ, бр. 105 от 2000 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 118 от 2002 г., бр. 102 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.) Физическите лица, извършващи дейност като еднолични търговци, независимо дали са регистрирани по Търговския закон, формират данъчната основа за доходите като облагаемия доход, определен по реда на глава втора от Закона за корпоративното подоходно облагане се намалява със:
1. (изм., ДВ, бр. 110 от 2001 г.) вноските за пенсионни, здравни и други осигуровки, които лицата по закон са задължени да правят за своя сметка;
2. (изм., ДВ, бр. 110 от 2001 г., бр. 118 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 108 от 2004 г., бр. 102 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.) внесените през годината за сметка на лицата лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход по ал. 1, както и внесените през годината за сметка на лицата лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" и рента" и застраховки "Живот" свързани с инвестиционен фонд в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход по ал. 1;
3. (нова, ДВ, бр. 102 от 2005 г.) внесените през годината за сметка на лицата осигурителни вноски по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.
(2) (Изм., ДВ, бр. 105 от 2000 г.; отм., бр. 118 от 2002 г.).
(3) Лицата, упражняващи свободна професия и други дейности и услуги по извънтрудови правоотношения, както и лицата, извършващи срещу възнаграждение управление и контрол, формират данъчната основа за доходите от тези дейности по реда на чл. 22.

Чл. 22.
(1) (Изм., ДВ, бр. 118 от 2002 г.) Данъчната основа за лицата по чл. 21, ал. 3, се определя, като облагаемият доход от съответната дейност се намалява със:
1. разходи за дейността в размер на:
а) 70 на сто - за отглеждане на животни и птици, за пчеларство и бубарство, за непреработена продукция от тях и за култивирани гъби;
б) (изм., ДВ, бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) 60 на сто - за горско стопанство (включително събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), за водно стопанство (включително рибовъдство) и за растениевъдство;
в) 50 на сто - за производство на декоративни храсти и цветя; за създаване на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството; както и на ръчно изработени произведения от майстори на народните художествени занаяти; за авторски и лицензионни възнаграждения;
г) 35 на сто - за занаятчийски дейности извън посочените в глава четиринадесета, за упражняване на свободна професия или за извършване на услуги с личен труд;
д) (изм., ДВ, бр. 110 от 2001 г.) 10 на сто - за управление и контрол, за участие в управителни и контролни органи на предприятия и юридически лица с нестопанска цел;
2. (изм., ДВ, бр. 71 от 1998 г., бр. 153 от 1998 г.; доп., бр. 105 от 2000 г.; изм., бр. 110 от 2001 г., бр. 118 от 2002 г.; доп., бр. 102 от 2005 г.) вноски за пенсионни, здравни и други осигуровки, които лицата по закон са задължени да правят за своя сметка, както и с внесените през годината за сметка на лицата осигурителни вноски по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване;
3. (нова, ДВ, бр. 118 от 2002 г.; изм., бр. 112 от 2003 г., бр. 108 от 2004 г., бр. 102 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.) внесените през годината за сметка на лицата лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход след намаленията по т. 1, както и внесените през годината за сметка на лицата лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" и рента" и застраховки "Живот" свързани с инвестиционен фонд в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход след намаленията по т. 1;
4. (нова, ДВ, бр. 50 от 1999 г.; отм., бр. 111 от 1999 г.; доп., ДВ, бр. 105 от 2000 г.; изм., бр. 110 от 2001 г.; предишна т. 3, изм., бр. 118 от 2002 г.; изм., бр. 108 от 2004 г., бр. 103 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) след намаленията по т. 1, 2 и 3, с облекчения за дарения в размер до 10 на сто по чл. 28, ал. 1, т. 1, букви "а" - "м", в размер до 50 на сто по чл. 28, ал. 1, т. 1, буква "н" и в размер до 15 на сто за дарения за култура; общият размер на облекченията за дарения не може да превишава 65 на сто от облагаемия доход след намаленията по т. 1, 2 и 3;
5. (нова, ДВ, бр. 50 от 1999 г.; отм., бр. 111 от 1999 г.).
(2) Данъчната основа за лицата, упражняващи свободна професия, чийто доход е получен в резултат на дейност, извършвана в продължение на няколко години - научни трудове, художествени произведения, изобретения и други аналогични на тях, може да се определи, като облагаемият доход се раздели на броя на годините, през които съответната дейност е упражнявана, но на не повече от четири.

Чл. 23.
(1) Местните физически лица, местните юридически лица с нестопанска цел и чуждестранните лица се облагат за дивиденти и ликвидационни квоти по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
(2) Възнагражденията за положен личен труд в дружества и кооперации от съдружници, акционери и член-кооператори се облагат по правилата за съответния вид доход в зависимост от основанието, на което са получени.

Глава девета
ДОХОДИ ОТ ПРОДАЖБА И ЗАМЯНА НА НЕДВИЖИМО И ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

Чл. 24.
(1) Данъчната основа при продажба или замяна на недвижимо имущество е разликата между продажната и по-високата от фактическата и актуализираната цена на придобиване на това имущество.
(2) (Изм., ДВ, бр. 111 от 1999 г.) Данъчната основа при продажба или замяна на пътни, водни и въздухоплавателни превозни средства е разликата между продажната цена и по-високата от фактическата или актуализираната цена на придобиване на това имущество. За всяко останало движимо имущество данъчната основа е разликата между продажната цена и актуализираната с общия индекс на потребителските цени, обявени от Националния статистически институт цена на придобиване.
(3) При определяне на актуализираната цена на придобиване на имущество по ал. 1 и 2 се прилагат разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.
(4) (Изм., ДВ, бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) Данъчната основа при прехвърляне на предприятие на едноличен търговец е положителната разлика между определената с договора продажна цена и собствения капитал на предприятието.
(5) (Доп., ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Данъчната основа при прекратяване на предприятие на едноличен търговец е балансовата стойност на активите, за които е ползвано данъчно облекчение. Не се дължи данък по тази глава, когато наследниците продължат дейността на предприятието на едноличния търговец.

Глава десета
ДОХОДИ ОТ НАЕМ, РЕНТА И АРЕНДА

Чл. 25.
(1) (Изм., ДВ, бр. 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г.) Данъчната основа за доходи от отдадено под наем движимо и недвижимо имущество, с изключение на доходите по чл. 12, ал. 4, се определя, като облагаемият доход се намалява с 20 на сто разходи.
(2) (Доп., ДВ, бр. 105 от 2000 г.; изм., бр. 110 от 2001 г., бр. 108 от 2004 г., бр. 103 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) Облагаемият доход по ал. 1 се намалява с облекчение за дарение - в размер до 10 на сто за дарения по чл. 28, ал. 1, т. 1, букви "а" - "м" и в размер до 50 на сто по чл. 28, ал. 1, т. 1, буква "н" след приспадане на признатите разходи по ал. 1.

Глава единадесета
ДРУГИ ДОХОДИ

Чл. 26. Данъчната основа е брутната сума на получените доходи от:
1. временно отстъпване ползването на права, като права по договор за лизинг, франчайзинг, факторинг и други;
2. парични и предметни награди от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодателя или възложителя на дейността;
3. обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;
4. лихви, извън тези по чл. 12, т. 3 и 5;
5. производствени дивиденти от кооперации;
6. упражняване на права на интелектуална собственост по наследство;
7. случайни сделки и от всички други източници, които не са изрично посочени в чл. 12;
8. (нова, ДВ, бр. 153 от 1998 г.; доп., бр. 105 от 2000 г.; изм., бр. 110 от 2001 г., бр. 108 от 2004 г., бр. 102 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.) доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация, както и от застраховки "Живот" и рента" и застраховки "Живот" свързани с инвестиционен фонд, с изключение на посочените в чл. 12, ал. 1, т. 3 и 4;
9. (нова, ДВ, бр. 118 от 2002 г.; изм., бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) дивиденти, изплатени на местни физически лица от чуждестранни лица.
10. (нова, ДВ, бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) възнаграждения за лично извършена дейност на територията на страната от чуждестранни физически лица - спортисти, дейци на науката, изкуството и културата, включително когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице.

Глава дванадесета
ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 27. В случаите на прекратяване на стопанска дейност по глава осма данъчното задължение се определя:
1. за едноличен търговец - към датата на вписването на решението за заличаване от търговския регистър;
2. при прехвърляне на предприятието на едноличния търговец чрез сделка - към датата на вписване на решението за прехвърляне в търговския регистър;
3. при прекратяване на участието в дружество или кооперация на съдружник или член-кооператор - към датата на влизането в сила на решението на съответния орган за прекратяване на участието;
4. при прекратяване на занаятчийска дейност - към датата на заличаване на регистрацията;
5. при прекратяване на самостоятелна дейност, за която се изисква вписване - към датата на прекратяване на вписването.

Глава тринадесета
ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

Чл. 28.
(1) (Изм., ДВ, бр. 118 от 2002 г.) Данъчното облекчение по чл. 22, ал. 1, т. 4 и по чл. 25, ал. 2 се ползва, при условие че:
1. (доп., ДВ, бр. 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г.; изм., бр. 110 от 2001 г.) дарението е в полза на:
а) образователни и здравни заведения и организации, които са на бюджетна издръжка, лечебни заведения;
б) (изм., ДВ, бр. 103 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) юридически лица, които не са търговци, с благотворителни, социални, природозащитни, здравни, научноизследователски, образователни и спортни цели;
в) регистрираните в страната и в общините изповедания;
г) (изм., ДВ, бр. 108 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.) фондове за подпомагане на хора с увреждания и пострадали от природни бедствия;
д) Българския червен кръст;
е) (изм., ДВ, бр. 108 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.) подпомагане на социално слаби, хора с увреждания, деца с увреждания или без родители;
ж) (отм., ДВ, бр. 103 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.);
з) културни институти или за целите на културния, образователния или научен обмен по спогодбите, по които Република България е страна;
и) (доп., ДВ, бр. 103 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.)юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;
к) учредените и предоставените стипендии за обучението на ученици и студенти в българските училища;
л) общините;
м) (нова, ДВ, бр. 108 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.) фонд "Енергийна ефективност";
н) (нова, ДВ, бр. 108 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.) център "Фонд за лечение на деца".
2. (изм., ДВ, бр. 103 от 1999 г., бр. 102 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.) лицата, предоставили дарението, нямат ликвидни и изискуеми данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски към 31 декември на съответната година.
(2) Когато дарението е в непарична форма, неговата стойност се определя въз основа на документите за придобиване на предмета на дарението от дарителя, ако придобиването е станало до 3 месеца преди датата на дарението.
(3) Извън случаите по ал. 2 стойността се определя по реда на Закона за местните данъци и такси.
(4) Дарението се счита за извършено, както следва:
1. за парични средства чрез получаване на дарителско свидетелство, на документ за банков превод или други удостоверяващи документи - от датата, на която средствата са получени от надарения;
2. за движими вещи, недвижими имоти и за учредяване или прехвърляне на ограничени вещни права върху тях - от датата на получаването, съответно сключването на сделката за прехвърлянето на имота или правата.

Чл. 29.
(1) (Доп., ДВ, бр. 105 от 2000 г.; изм., бр. 110 от 2001 г., бр. 118 от 2002 г., бр. 108 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.) Данъчното облекчение по чл. 20, ал. 2 и 5, чл. 21, ал. 1, т. 2 и по чл. 22, ал. 1, т. 3 се ползва и в случаите, когато по споразумение с лицата се променя осигурителят или застрахователят и прехвърлянето на набраните до този момент средства се извършва по банков път. Не се ползва данъчно облекчение за вноските, направени от данъчно задълженото лице в полза на трето лице.
(2) (Доп., ДВ, бр. 105 от 2000 г.; изм., бр. 110 от 2001 г., бр. 118 от 2002 г., бр. 108 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.) При обратно получаване на внесените суми за доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване, доброволно осигуряване за безработица или застраховки "Живот" и рента" и застраховки "Живот" свързани с инвестиционен фонд, преди изтичането на сроковете по договорите, получените суми се облагат по реда на чл. 40. В случаите на получаване на суми при изтичане на срока по договори по индивидуални застраховки "Живот" и "рента" и застраховки "Живот" свързани с инвестиционен фонд, които застрахователни договори са за срок над 10 години, получените суми се облагат по реда на чл. 40, като окончателният данък в тези случаи е в размер 12 на сто.
(3) (Изм., ДВ, бр. 118 от 2002 г.) Данъчната основа за облагане на доходите на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто се определя, като полученият облагаем доход се намалява с двойния размер на необлагаемия месечен, съответно годишен, минимум.
(4) (Изм., ДВ, бр. 118 от 2002 г.) За дейностите по глава четиринадесета лицата с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто ползват намаление на окончателния годишен (патентен) данък в размер 50 на сто.
(5) (Доп., ДВ, бр. 71 от 1998 г.; изм., бр. 118 от 2002 г.) Едноличните търговци, които формират данъчна основа по реда на чл. 21, ал. 1, прилагат съответно чл.35 - 40 и чл.48 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
(6) (Нова, ДВ, бр. 110 от 2001 г.; доп., бр. 118 от 2002 г.; изм., бр. 67 от 2003 г., бр. 108 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.) Получените пенсии и/или суми от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при придобиване на право на пенсия се облагат по реда на чл. 35. Не се облагат с данък по чл. 35 доходите, съответстващи на частта от вноските, за които не е ползвано данъчно облекчение по реда на чл. 20, ал. 2 и 5, чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 22, ал. 1, т. 3.
(7) (Нова, ДВ, бр. 118 от 2002 г.; изм., бр. 108 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.) При прехвърляне на суми от индивидуална партида по партида на трето лице прехвърлителят се облага с окончателен данък по реда на чл. 40. В случаите на изменение на застрахователния договор, за който са ползвани облекченията по чл. 20, ал. 2 и 5, чл. 21, ал. 1, т. 2, и по чл. 22, ал. 1, т. 3 с договор, за който не могат да се ползват посочените облекчения, внесените суми се облагат по реда на чл. 40.

Чл. 29а. (Нов, ДВ, бр. 108 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.)
(1) Местните физически лица, включително извършващите дейност като едноличен търговец, могат да ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от годишната си данъчна основа сума в общ размер, както следва:
1. при едно ненавършило пълнолетие дете - 360 лв.;
2. при две ненавършили пълнолетие деца - 780 лв.;
3. при три и повече ненавършили пълнолетие деца - 1140 лв.
(2) Данъчното облекчение се ползва, когато едновременно са налице следните условия:
1. към 31 декември на данъчната година детето е местно физическо лице и е български гражданин или чужденец, на когото е предоставено убежище или статут на бежанец по реда на Закона за убежището и бежанците;
2. детето не е навършило пълнолетие;
3. към 31 декември на данъчната година детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.
(3) Данъчното облекчение се ползва от лице по ал. 1, което към 31 декември на данъчната година е:
1. родител, който упражнява родителските права, и детето не е настанено извън семейството и не е учредено попечителство или настойничество, или
2. настойник или попечител - в случаите на настойничество или попечителство, или
3. роднина или близък - в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или
4. приемен родител - в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.
(4) Данъчното облекчение се ползва до размера на годишната данъчна основа и при условие че лицето по ал. 3 представи писмена декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, че последният няма да ползва намалението за същата данъчна година.
(5) Декларация по ал. 4 не се представя, когато другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не са му предоставени такива права в случаите на развод.
(6) Данъчното облекчение се ползва включително за годините, в които детето е родено и навършило пълнолетие.
(7) Обстоятелствата и условията по ал. 1 - 6 се декларират с декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, която се подава с данъчната декларация по чл. 41, ал. 1.

Глава четиринадесета
ОБЛАГАНЕ С ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН (ПАТЕНТЕН) ДАНЪК

Чл. 30.
(1) (Изм. и доп., ДВ, бр. 111 от 1999 г.; изм., бр. 118 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) С окончателен годишен (патентен) данък се облагат лицата, извършващи дейностите, посочени в чл. 31 и 32, и с годишен оборот за предходната година до 50 хил. лв.
(2) (Изм., ДВ, бр. 111 от 1999 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 108 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно лице е прекратило дейност по ал. 1 и/или е образувало ново предприятие, което извършва дейност по чл. 31 и 32, и сумарният оборот на двете е повече от 50 000 лв. за 12 последователни месеца, за предприятието не се прилага ал. 1. В тези случаи за новообразуваното предприятие се прилага общият ред на облагане от началото на текущата данъчна година.
(3) (Нова, ДВ, бр. 108 от 2004 г.; изм., бр. 102 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) Когато лице отговаря на условията по ал. 1, но оборотът му за текущата година превиши 50 хил. лв., това лице прилага за текущата данъчна година общия ред на облагане, с изключение на доходите от дейности по чл. 32, ал. 2.
(4) (Нова, ДВ, бр. 108 от 2004 г.; изм., бр. 102 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) В случаите по ал. 2 и 3 едноличните търговци, местните юридически лица и неперсонифицираните дружества дължат авансови вноски за текущата година по смисъла на този закон или на Закона за корпоративното подоходно облагане от тримесечието, през което оборотът е превишил 50 хил. лв. Направените вноски по чл. 53 се приравняват на авансови вноски.
(5) (Нова, ДВ, бр. 102 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) Физическите лица, с изключение на едноличните търговци, в случаите по ал. 2 и 3 не дължат авансови вноски за текущата година по смисъла на този закон. Направените вноски по чл. 53 се приспадат от общото годишно данъчно задължение на лицето.

Чл. 31.
(1) (Изм., ДВ, бр. 110 от 2001 г.) За посочените по-долу дейности данъкът се определя в следния годишен размер:
1. (изм. и доп., ДВ, бр. 118 от 2002 г.; изм., бр. 108 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.) средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи:

I група II група III група IV група
сума за стая сума за стая сума за стая сума за стая
1 - 2 звезди 250 200 75 25

2. (изм. и доп., ДВ, бр. 118 от 2002 г.; изм., бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) заведения за хранене и развлечения - данъкът се определя в левове за място за консумация, включително на открити площи, или за обект:

I
група
(за място, лв.)
II
група
(за място, лв.)
III
група
(за място, лв.)
IV
група
(за място, лв.)
а) ресторанти:
1 - 2 звезди 35 15 5 1
3 звезди 60 30 10 6
б) заведения за бързо обслужване:
1 - 2 звезди 20 8 2 1
3 звезди 35 20 6 3
в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква "е":
1 - 2 звезди 20 8 2 1
3 звезди 35 20 6 2
г) кафе-сладкарници:
1 - 2 звезди 20 8 2 1
3 звезди 50 30 10 3
д) барове:
- дневни:
2 звезди 50 30 10 3
3 звезди 84 52 24 10
- нощни:
2 звезди 63 39 14 5
3 звезди 98 65 36 20
е) бюфети, каравани и павилиони - за обект: 500 300 100 75

3. (доп., ДВ, бр. 118 от 2002 г.) търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта:
а) (изм., ДВ, бр. 118 от 2002 г.) съобразно нетната търговска площ за 1 кв. м от обекта - в зависимост от групите по функционалния тип на населеното място и местонахождението на търговския обект в него:

Група 0
(нулева)
Мярка
за 1 кв. м
Зона/лв.
I II III IV
Столична община 20 16 11 6

б) (изм., ДВ, бр. 118 от 2002 г.) съобразно нетната търговска площ за 1 кв.м на обекта - в зависимост от групите по функционалния тип на населеното място:

Група/ лв.
мярка,
за 1 кв. м
Бургас
Варна I II III IV,V VI,VII,VIII
Пловдив
18 17 10 6 4 2

4. (изм., ДВ, бр. 118 от 2002 г.) платени паркинги - за едно място за паркиране в зависимост от групите по функционалния тип на населеното място:

Зона/лева
Столична община I II III IV
Сума за брой място 200 150 100 80
Група/лева
I II III IV,V VI,VII,VIII
Сума за брой място 90 60 35 20 5

5. (отм., ДВ, бр. 118 от 2002 г.);

6. (отм., ДВ, бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.);

7. други дейности - в зависимост от групите по функционалния тип на населеното място:
а) дърводелски услуги:

Столична община - зона/лв.
I II III IV, V
780 780 780 780
Група/лв.
I II III IV, V VI, VII, VIII
500 360 220 100 50

б) шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги:

Столична община - зона/лв.
I II III IV
840 840 840 840
Група/лв.
I II III IV, V VI, VII, VIII
540 390 240 110 40

в) (изм., ДВ, бр. 118 от 2002 г.) търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали:

Столична община - зона/лв.
I II III IV
2500 2500 2500 2500
Група/лв.
I II III IV, V VI, VII, VIII
1500 1000 900 700 500

г) обущарски услуги и шапкарски услуги:

Столична община - зона/лв.
I II III IV
120 120 120 120
Група/лв.
I II III IV, V VI, VII, VIII
90 60 50 40 40

д) металообработващи услуги:

Столична община - зона/лв.
I II III IV
910 910 910 910
Група/лв.
I II III IV, V VI, VII, VIII
750 480 330 200 100

е) бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги, за едно работно място:

Столична община - зона/лв.
I II III IV
840 560 350 210
Група/лв.
I II III IV, V VI, VII, VIII
608 390 240 132 60

ж) (изм., ДВ, бр. 118 от 2002 г.) машинописни и/или копирни услуги – на брой устройство:

Столична община - зона/лв.
I II III IV
594 528 462 396
Група/лв.
I II III IV, V VI, VII, VIII
508 427 336 224 180

з) (изм., ДВ, бр. 118 от 2002 г.) козметични услуги, поставяне на татуировки – на брой работно място:

Столична община - зона/лв.
I II III IV
900 630 540 450
Група/лв.
I II III IV, V VI, VII, VIII
630 450 230 200 130

и) маникюр, педикюр, на брой работно място:

Столична община - зона/лв.
I II III IV
420 350 280 210
Група/лв.
I II III IV, V VI, VII, VIII
338 260 180 77 60

к) часовникарски услуги:

Столична община - зона/лв.
I II III IV
390 390 390 390
Група/лв.
I II III IV, V VI, VII, VIII
313 180 110 70 60

л) тапицерски услуги:

Столична община - зона/лв.
I II III IV
520 520 520 520
Група/лв.
I II III IV, V VI, VII, VIII
438 360 275 200 180

м) (изм., ДВ, бр. 118 от 2002 г.) услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства:
- авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски услуги, и други услуги:

Столична община - зона/лв.
I II III IV
1900 1900 1900 1900
Група/лв.
I II III IV, V VI, VII, VIII
1350 1000 700 350 280

- автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми:

Столична община - зона/лв.
I II III IV
1200 1200 1200 1200
Група/лв.
I II III IV, V VI, VII, VIII
890 650 450 230 190

н) (отм., ДВ, бр. 118 от 2002 г.);

о) ремонт на електро- и водопроводни инсталации:

Столична община - зона/лв.
I II III IV
560 560 560 560
Група/лв.
I II III IV, V VI, VII, VIII
405 260 180 132 100

п) стъкларски услуги:

Столична община - зона/лв.
I II III IV
700 700 700 700
Група/лв.
I II III IV, V VI, VII, VIII
540 325 240 132 100

р) (изм. и доп., ДВ, бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти:

Столична община - зона/лв.
I II III IV
980 980 980 980
Група/лв.
I II III IV, V VI, VII, VIII
694 462 284 174 47

с) отдаване на видеокасети под наем:

Столична община - зона/лв.
I II III IV
3250 3250 3250 3250
Група/лв.
I II III IV, V VI, VII, VIII
2500 1800 880 600 300

т) компаньонки и компаньони:

Група/лв.
0; I II III IV, V VI, VII, VIII
6440 5200 4200 3520 3000

у) масажистки и масажисти:

Група/лв.
0; I II III IV, V VI, VII, VIII
1680 1300 960 660 500

ф) гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти:

Група/лв.
0; I II III IV, V VI, VII, VIII
5600 4550 3600 2750 2000

х) фотографски услуги:

Столична община - зона/лв.
I II III IV
1040 1040 1040 1040
Група/лв.
I II III IV, V VI, VII, VIII
750 600 440 300 200

ц) (изм., ДВ, бр. 118 от 2002 г.) посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти - на един обект за извършване на дейността:

Група/лв.
0 Варна
Бургас
Пловдив
I II III IV, V VI, VII, VIII
3500 2500 1500 700 400 200 100

ч) санитарни възли, наети под аренда:

Столична община - зона/лв.
I II III IV
420 350 310 280
Група/лв.
I II III IV, V VI, VII, VIII
340 290 240 190 150

ш) други услуги: - ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини:

Група/лв.
0; I II III IV, V VI, VII, VIII
198 122 90 71 50

- ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги:

Група/лв.
0; I II III IV, V VI, VII, VIII
98 85 72 61 50

щ) заложни къщи:

Група/лв.
0; I II III IV, V VI, VII, VIII
28 000 18 200 12 000 6600 3000

ю) продажба на вестници, списания, българска и преводна литература:

Столична община - зона/лв.
I II III IV
260 195 130 104
Група/лв.
I II III IV, V VI, VII, VIII
188 120 90 60 30

я) (изм., ДВ, бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офистехника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) - съобразно функционалния тип на населеното място:

Столична община - зона/лв.
I II III IV
1300 1300 1300 1300
Група/лв.
I II III IV, V VI, VII, VIII
995 900 865 390 300

8. (отм., ДВ, бр. 108 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.);

9. игри с развлекателен или спортен характер - за брой съоръжения, съобразно функционалния тип на населеното място:
а) развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи чрез вкарването на монета или жетон:

Група/лв.
0; I II III IV, V VI, VII, VIII
198 171 146 112 100

б) минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла:

Група/лв.
0; I II III IV, V VI, VII, VIII
26 22 17 10 8

в) зали за боулинг и кегелбан - за игрален коридор, и билярд – за маса:

Група/лв.
0; I II III IV, V VI, VII, VIII
140 104 72 55 40

10. фитнесцентрове и спортни зали - съобразно функционалния тип на населеното място:

за кв. метър:
0; I II III IV, V VI, VII, VIII
4 3,5 2,5 2 1,5

за фитнесуред:

Група/лв.
0; I II III IV, V VI, VII, VIII
840 715 540 440 300

11. (изм., ДВ, бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) химическо чистене, пране и гладене - на брой съоръжения, съобразно функционалния тип на населеното място:

Група/лв.
0; I II III IV, V VI, VII, VIII
440 325 243 187 133

12. мелничарски услуги:
а) мелници за брашно – 18 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия;
б) мелници за фураж стационарни - 600 лв.;

13. услуги с атрактивен характер:

а) корабчета 750 лв. на брой;
б) лодки 450 лв. на брой;
в) яхти 900 лв. на брой;
г) джетове 900 лв. на брой;
д) влакчета 30 лв. на място;
е) файтони 75 лв. на място;
ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения 150 лв. на брой оборудване;
з) зимни ски (включително ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни 150 лв. на брой оборудване;
и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши 150 лв. на място;
к) детски колички и моторчета 150 лв. на брой;
л) стрелбища 300 лв. на брой стрелбище.

(2) Групите по ал. 1, т. 1 и 2 са, както следва:
1. (доп., ДВ, бр. 110 от 2001 г.) първа група: София (включително Драгалевци, Бояна, Бистрица, Симеоново, Банкя, Панчарево, Горубляне и Владая), Пловдив, Варна, Бургас, Русе, както и обектите извън населените места, отдалечени до 500 м от оста на автомагистралите и първокласните пътища от републиканската пътна мрежа;
2. (изм., ДВ, бр. 111 от 1999 г.) втора група: населените места с население над 50 000 жители; курортните комплекси и ваканционните селища по Черноморието, вкл. Албена, Златни пясъци, Слънчев бряг, Елените, "Св. св. Константин и Елена", Ривиера, Слънчев ден, Дюни; курортните комплекси Пампорово и Боровец; Несебър, Созопол; балнеоложките центрове Сандански, Хисаря, Велинград; планинските центрове Витоша и Беклемето; планинският курорт Банско;
3. трета група: населени места с население до 50 000 жители; с изключение на балнеоложките центрове Сандански, Хисаря и Велинград; крайпътните обекти извън границите на населените места; всички селища по Черноморието, с изключение на тези по втора група;
4. четвърта група: населените места с население до 5000 жители, с изключение на тези по втора и трета група.
(3) (Нова, ДВ, бр. 71 от 1998 г.; доп., бр. 111 от 1999 г.) Групите по ал. 1, т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 и по ал. 32, ал. 5 са, както следва:
(3) (Нова, ДВ, бр. 71 от 1998 г.; доп., бр. 111 от 1999 г.; изм., бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) Групите по ал. 1, т. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11 и по ал. 32, ал. 5 са, както следва:
1. нулева група: Столична община със следните зони: първа зона: включва районите "Лозенец", "Възраждане", "Триадица", "Оборище", "Средец" и "Сердика"; втора зона: включва районите "Изгрев", "Слатина", "Красно село" и "Подуяне"; трета зона: включва районите "Студентски", "Младост", "Надежда", "Искър", "Витоша", "Люлин", "Илинден", "Красна поляна" и "Овча купел"; четвърта зона: включва районите "Нови Искър", "Връбница", "Кремиковци", "Панчарево" и "Банкя";
2. (изм., ДВ, бр. 118 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) първа група: Благоевград, Бургас, Варна, Русе, Пловдив, Плевен, Стара Загора, Велико Търново, включително курортните комплекси и ваканционните селища по Черноморието, в това число Албена, Златни пясъци, Слънчев бряг, Елените, "Св. св. Константин и Елена", Ривиера, Слънчев ден, Дюни; курортните комплекси Пампорово и Боровец; Несебър, Созопол; балнеоложките центрове Сандански, Хисаря, Велинград; планинските центрове Витоша, Банско, Беклемето, с изключение на дейностите по ал. 1, т. 3, буква "б" и ал. 1, т. 7, буква "ц" за Бургас, Варна и Пловдив, за балнеоложките центрове Сандански, Хисаря, Велинград, и за планинския център Банско в случаите на дейност по ал. 1, т. 3, 7 и 11 и по чл. 32, ал. 5 групата се определя в зависимост от функционалния тип на населеното място;
3. (доп., ДВ, бр. 105 от 2000 г., бр. 118 от 2002 г.; изм., бр. 112 от 2003 г., бр. 108 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.) втора група: Габрово, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Перник, Разград, Сливен, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол, Ботевград, Горна Оряховица, Дупница, Петрич, Самоков, Свищов, Червен бряг, включително крайпътните обекти извън границите на населените места, всички селища по Черноморието, с изключение на тези по предходната група; когато дейността по ал. 1, т. 7 се осъществява в населено място от III, IV, V, VI, VII или VIII функционален тип, групата се определя в зависимост от функционалния тип на населеното място само по т. 4, 5 или 6 на ал. 3;
4. (изм., ДВ, бр. 112 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.) трета група: Кърджали, Силистра, Смолян, Димитровград, Карлово, Казанлък, Лом, Враца, както и населените места от III функционален тип по приложение № 1, с изключение на посочените в предходните групи;
5. (изм., ДВ, бр. 108 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.) четвърта и пета група: Видин, Монтана и населените места от IV и V функционален тип по приложение № 2, с изключение на посочените в предходните групи;
6. шеста, седма и осма група: населените места от VI, VII и VIII функционален тип по Единния класификатор на населените места в Република България, с изключение на посочените в предходните групи.
(4) (Нова, ДВ, бр. 71 от 1998 г.) Новообразуваните общини и други населени места се класифицират в съответствие с Единния класификатор на населените места в Република България.
(5) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 71 от 1998 г.; изм., бр. 111 от 1999 г.; изм., бр. 110 от 2001 г., бр. 102 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.) Когато данъчно задълженото лице осъществява дейност в повече от един обект, данъкът се определя в зависимост от местонахождението на обектите. При таксиметровите превози и допълнителните автобусни линии данъкът се определя по местонахождението на общината, на чиято територия е разрешено извършването на дейността. За дейността обучение на водачи на моторни превозни средства данъкът се определя по местонахождението на населеното място, в което е разрешено да се осъществява подготовката на водачите, а за другите дейности, които не се извършват от постоянно място - по постоянния адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец, съответно седалището на юридическото лице/неперсонифицираното дружество, извършващо дейността.

Чл. 32.
(1) (Изм., ДВ, бр. 71 от 1998 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) Лицата, извършващи транспортна дейност, заплащат годишен данък за дейност с едно моторно превозно средство в следните размери:

Група/лева
I II III
а) леки автомобили 653 350 135
б) автобуси до 22 места, включително мястото на водача 798 490 270
в) автобуси над 22 места 1088 630 350
г) товарни превози с автомобили, включително ремаркета и полуремаркета: за всеки започнат тон товароносимост до 5 тона 102 84 68
за всеки започнат тон над 5 тона до 10 тона 73 56 40
за всеки започнат тон над 10 тона 44 28 14

(2) (Нова, ДВ, бр. 71 от 1998 г.; изм., бр. 111 от 1999 г.) Лицата, извършващи таксиметрови превози и превози по допълнителни автобусни линии, независимо от годишния оборот за предходната година и от осъществяването и на други дейности, заплащат годишния данък за дейност с едно моторно превозно средство в размерите по ал. 1, а за другите дейности се облагат по общия ред.
(3) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 71 от 1998 г.) Групите по ал. 1 са, както следва:
1. първа група: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен;
2. втора група: населените места с население над 50 000 жители;
3. трета група: населените места с население до 50 000 жители.
(4) (Нова, ДВ, бр. 111 от 1999 г.; изм., бр. 110 от 2001 г.) Лицата, извършващи услуги със земеделска и горска техника, заплащат годишен данък за брой техника, както следва:
1. комбайн - 330 лв.;
2. трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини - 110 лв.;
3. прикачни, навесни и стационарни машини - 11 лв.
(5) (Нова, ДВ, бр. 111 от 1999 г.; изм., бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 118 от 2002 г.) Лицата, извършващи обучение на водачи на моторни превозни средства, заплащат годишен данък за дейност с едно моторно превозно средство и в зависимост от функционалния тип на населеното място в следните размери:

Група/лв.
I II III IV, V VI, VII, VIII
а) мотопеди, мотоциклети 475 425 350 275 200
б) други МПС 950 850 700 550 400

(6) (Нова, ДВ, бр. 110 от 2001 г.) Лицата, извършващи услуги "Пътна помощ" на пътни превозни средства, заплащат годишен данък за дейност с едно превозно средство, независимо от функционалния тип на населеното място, в размер 2000 лв.

Чл. 33.
(1) Лицата по чл. 31 и 32 заплащат данък за всяка от упражняваните дейности поотделно, освен в случаите по ал. 2.
(2) (Изм., ДВ, бр. 71 от 1998 г., бр. 111 от 1999 г.) Годишният данък за дейностите по чл. 31, ал. 1, когато физическо лице извършва с личен труд повече от един вид дейност, е дължим в размер 50 на сто за всеки отделен вид дейност.
(3) (Обявена за противоконституционна с Решение № 6 от 1998 г. по к.д. № 4 от 1998 г., ДВ, бр. 35 от 1998 г.; нова, бр. 71 от 1998 г.; отм., бр. 105 от 2000 г.).
(4) (Отм., ДВ, бр. 71 от 1998 г.; нова, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., бр. 118 от 2002 г.) Лицата, извършващи дейност по чл. 31, ал. 1, т. 7, букви "а", "б", "г", "д", "е", "ж", "з", "и", "к", "л", "о", "п", "р", "х", "ч", "ш" и "ю", които са пенсионери, упражняват дейността лично и не наемат работници, заплащат 60 на сто от определения окончателен годишен (патентен) данък за съответната дейност.
(5) (Нова, ДВ, бр. 110 от 2001 г.; отм., бр. 118 от 2002 г.).
(6) (Нова, ДВ, бр. 112 от 2003 г.; отм, бр. 108 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.).
(7) (Нова, ДВ, бр. 112 от 2003 г.; отм, бр. 108 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.).
(8) (Нова, ДВ, бр. 108 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.) Когато съответното работно място е за обучение на чирак по смисъла на Закона за занаятите, определеният окончателен годишен (патентен) данък за дейностите по чл. 31, ал. 1, т. 7, букви "е", "з" и "и" се заплаща в размер 50 на сто. Намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 43 е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

Чл. 34.
(1) Доходите от дейности, непосочени в чл. 30 - 33, се облагат по общия ред.
(2) (Изм., ДВ, бр. 45 от 2002 г.) Лицата, подлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък, водят счетоводство при спазване изискванията на Закона за счетоводството.
(3) (Доп., ДВ, бр. 71 от 1998 г.; отм., бр. 105 от 2000 г.).
(4) (Отм., ДВ, бр. 102 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.).

ЧАСТ ТРЕТА
ИЗЧИСЛЯВАНЕ И УДЪРЖАНЕ НА ДАНЪКА

Глава петнадесета
ДАНЪЧНА ТАБЛИЦА

Чл. 35.
(1) (Изм., ДВ, бр. 153 от 1998 г., бр. 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 118 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 108 от 2004 г., бр. 102 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.) Сумата на данъка за данъчната година се определя върху данъчната основа съгласно следната таблица:

Годишна
данъчна основа

Данък

До 2160 лв. Необлагаеми
От 2160 лв. до 3000 лв. 20 на сто за горницата над 2160 лв.
От 3000 лв. до 7200 лв. 168 лв. плюс 22 на сто за горницата над 3000 лв.
Над 7200 лв. 1092 лв. плюс 24 на сто за горницата над 7200 лв.

(2) Данъчната основа и данъкът се закръгляват към всеки пълни 0,1 лв.
(3) От определения данък по ал. 1 се приспада данъкът, удържан по глава седма, и данъкът, удържан и/или внесен авансово през данъчната година.

Глава шестнадесета
АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ И УДЪРЖАНЕ НА ДАНЪКА

Чл. 36.
(1) (Изм., ДВ, бр. 110 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 118 от 2002 г.) Лицата по чл. 21, ал. 3 и по чл. 25 дължат авансово данък в размер 15 на сто.
(2) (Доп., ДВ, бр. 105 от 2000 г.; изм., бр. 118 от 2002 г.; доп., бр. 102 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) Авансовият данък по ал. 1 се внася върху брутния размер на получения доход, намален с нормативно признатите разходи по чл. 22, ал. 1, т. 1, 2 и 3, както и по чл. 25, ал. 1, след като облагаемият доход (намален с нормативно признатите разходи по чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 25, ал. 1) от всички източници превиши годишния необлагаем доход.
(3) Данъкът се определя и внася:
1. от предприятията, платци на суми за дейности по чл. 22;
2. от получателите на доходите - във всички останали случаи.
(4) (Изм., ДВ, бр. 118 от 2002 г.) Лицата по чл. 21, ал. 1 правят авансови вноски през годината по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Чл. 37. Не дължат авансово данък по реда на чл. 36 лицата, които извършват дейности, облагаеми с окончателен годишен (патентен) данък по глава четиринадесета.

Чл. 38.
(1) (Изм., ДВ, бр. 153 от 1998 г., бр. 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 118 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 108 от 2004 г., бр. 102 от 2005 г.) Данъкът за доходите по глава седма се заплаща ежемесечно съгласно следната таблица:

Месечна
данъчна основа
Данък
До 180 лв. Необлагаеми
От 180 лв. до 250 лв. 20 на сто за горницата над 180 лв.
От 250 лв. до 600 лв. 14 лв. плюс 22 на сто за горницата над 250 лв.
Над 600 лв. 91 лв. плюс 24 на сто за горницата над 600 лв.

(2) (Изм., ДВ, бр. 71 от 1998 г.) Данъкът по ал. 1 се удържа месечно от работодателя или възложителя и се внася по реда на чл. 50.
(3) (Доп., ДВ, бр. 105 от 2000 г.) Физическото лице удостоверява пред основния си работодател получения месечен доход по глава седма и платения данък от другите работодатели със служебна бележка. Основният работодател облага сумарния доход на лицето, получен през съответния месец.
(4) (Доп., ДВ, бр. 71 от 1998 г.) Основният работодател преизчислява окончателно данъка върху доходите по глава седма на годишна база до 31 януари на следващата данъчна година независимо дали лицето работи или не по други трудови договори.

Чл. 39.
(1) За удържания данък по реда на чл. 36 удържащият издава "Сметка за изплатени суми", която остава в предприятието, и "Служебна бележка", която се дава на лицето.
(2) (Доп., ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Образците на "Сметка за изплатени суми" и на "Служебна бележка" по ал. 1 и по чл. 38 се утвърждават със заповед на министъра на финансите и се обнародват.

Чл. 40. (Изм., ДВ, бр. 118 от 2002 г.)
(1) (Изм., ДВ, бр. 112 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2004 г.; изм., бр. 102 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) Доходите по чл. 26, т. 2 - 7 и 10 се облагат с окончателен данък в размер 20 на сто, доходите по чл. 26, т. 8 - с окончателен данък в размер 16 на сто, а тези по чл. 26, т. 9 - с окончателен данък в размер 15 на сто. Не се облагат с окончателен данък получените суми по чл. 29, ал. 6. Не се облагат с окончателен данък доходите по чл. 26, т. 8, съответстващи на частта от вноските/премиите, за които не е ползвано данъчно облекчение по реда на чл. 20, ал. 2 и 5, чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 22, ал. 1, т. 3.
(2) Данъкът по ал. 1 се удържа и внася върху брутния размер на дохода от платеца на дохода, когато последният е предприятие. В случаите по чл. 29, ал. 7 данъкът се удържа и внася от предприятието, прехвърлящо средства от партидата на прехвърлителя. В останалите случаи се прилага съответно чл. 36, ал. 3, т. 2.
(3) (Нова, ДВ, бр. 112 от 2003 г.; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 108 от 2004 г. - в сила от 22.06.2004 г.) Платецът на доходите по чл. 26, т. 8 установява частта на необлагаемите доходи по ал. 1 въз основа на писмена декларация, предоставена от данъчно задълженото лице.
(4) (Нова, ДВ, бр. 53 от 2004 г.; отм., бр. 108 от 2004 г. - в сила от 22.06.2004 г.).
(5) (Нова, ДВ, бр. 53 от 2004 г.; отм., бр. 108 от 2004 г. - в сила от 22.06.2004 г.).
(6) (Нова, ДВ, бр. 53 от 2004 г.; отм., бр. 108 от 2004 г. - в сила от 22.06.2004 г.).

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
ДАНЪЧНО ПРОИЗВОДСТВО

Глава седемнадесета
ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДОХОДА И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА

Раздел I
Данъчни декларации

Чл. 41.
(1) (Доп., ДВ, бр. 105 от 2000 г.; изм., бр. 45 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 118 от 2002 г.; изм., бр. 102 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) Данъчно задължените по този закон лица подават годишна данъчна декларация за облагаемия си доход по чл. 14, включително и за дохода, обложен с еднократен годишен (патентен) данък, в срок до 15 април на следващата година. Едноличните търговци, заедно с годишната данъчна декларация представят и годишен финансов отчет включително приложенията към него. Еднолични търговци, чиито годишни финансови отчети са одитирани, подават и копие от доклада по Закона за независимия финансов одит. Ако независимият финансов одит не е завършил до 15 април, одиторският доклад се подава допълнително, но не по-късно от един месец от датата на доклада, заедно с копие от годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор.
(2) Данъчно задължените по този закон лица декларират в срока по ал. 1 притежаваните акции и дялови участия в задгранични дружества, място на стопанска дейност и недвижима собственост в чужбина.
(3) (Изм. и доп., ДВ, бр. 110 от 2001 г.) Данъчно задължените лица, които подадат годишна данъчна декларация до 31 януари на следващата година и заплатят данъка в същия срок, ползват отстъпка 5 на сто върху сумата, която остава за довнасяне по годишната данъчна декларация.
(4) (Изм., ДВ, бр. 103 от 1999 г., бр. 118 от 2002 г., бр. 105 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.) Данъчната декларация се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянен адрес, а за чуждестранните лица - по адреса на последното пребиваване в страната.
(5) (Изм., ДВ, бр. 103 от 1999 г., бр. 118 от 2002 г., бр. 105 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.) Чуждестранните лица, получили доходи чрез пълномощник, подават данъчна декларация в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянен адрес на пълномощника, а когато и пълномощникът е чуждестранно лице - по адреса на последното пребиваване на пълномощника в страната.

Чл. 42.
(1) (Доп., ДВ, бр. 153 от 1998 г., бр. 105 от 2000 г.; изм., бр. 110 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) Декларация по чл. 41 не подават лицата, които са получили доходи само от трудови правоотношения и/или доходи по чл. 14, т. 1, 2, 4 и 5 с изключение на освободените по реда на чл. 12, ал. 3.
(2) (Доп., ДВ, бр. 110 от 2001 г., бр. 108 от 2004 г.; изм., бр. 102 от 2005 г.) Лицата по ал. 1 могат да подадат данъчна декларация, ако са надвнесли данък по чл. 38, както и в случаите по чл. 20, ал. 6 и 8 и чл. 29а. Декларация подават и физическите лица, които са данъчно задължени по този закон, получили доходи само от трудови и приравнени на тях правоотношения, изплатени от работодател, който не е задължен да удържа и внася данък по реда на чл. 38 и чл. 50, ал. 1 и 2.

Чл. 43.
(1) Лицата, подлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък по глава четиринадесета, подават декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.
(2) (Доп., ДВ, бр. 111 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2000 г.) Промените в обстоятелствата по ал. 1 се декларират в седемдневен срок от настъпването им, като размерът на данъка се намалява при преустановяване на дейността, причинено от непреодолима сила или други особени, непредвидени и непредотвратими обстоятелства, включително и обстоятелства, свързани със здравословното или физиологичното състояние на лицата, които са причинили преустановяване на дейността за данъчната година. Наличието на тези обстоятелства се удостоверява с документи, издадени от компетентните органи.
(3) (Нова, ДВ, бр. 102 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) В случаите по чл. 30, ал. 2 и 3 лицата подават декларация по този член за реализирания оборот през съответния период. Декларацията се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който оборотът е превишил 50 хил. лв.
(4) (Нова, ДВ, бр. 108 от 2004 г.; предишна ал. 3, изм., бр. 102 от 2005 г., бр. 105 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) Декларациите по ал. 1, 2 и 3 се подават в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянен адрес - за физическите лица и едноличните търговци, и по място на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация - за юридическите лица.
(5) (Нова, ДВ, бр. 71 от 1998 г.; предишна ал. 3, бр. 108 от 2004 г.; предишна ал. 4, бр. 102 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) Лицата, подлежащи на облагане с годишен (патентен) данък по чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2, декларират осъществяването на дейността за данъчната година.

Чл. 44. (Изм., ДВ, бр. 105 от 2000 г., бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) Декларацията по чл. 43, ал. 1 се подава в срок до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на дейността след тази дата декларацията се подава непосредствено преди започването й.

Чл. 45. В случай на прекратяване на дейността по чл. 27 лицата подават данъчна декларация в едномесечен срок от датата на прекратяването.

Чл. 46.
(1) Доходите се декларират за годината на получаването им независимо за кой период се отнасят.
(2) В случаите по чл. 22, ал. 2 двадесет и пет на сто от декларирания доход се включват в облагаемия доход за годината на получаването, а останалите 75 на сто се включват на равни части в облагаемия доход за следващите 3 данъчни години и съответно се облагат.

Чл. 47. Образците на декларациите по този закон се утвърждават със заповед на министъра на финансите и се обнародват.

Чл. 48. Министърът на финансите в особени случаи може да променя сроковете за подаване на декларации.

Чл. 49.
(1) Основното жилище се декларира в декларацията по чл. 41, ал. 1.
(2) В случай на промяна на основното жилище в течение на данъчната година данъчно задълженото лице е длъжно да декларира промяната в данъчната декларация по ал. 1, отнасяща се за годината, в която е настъпила промяната.

Раздел II
Внасяне на данъка

Чл. 50.
(1) (Предишен текст на чл. 50, изм., ДВ, бр. 71 от 1998 г.) Данъкът за доходите по глави седма и шестнадесета се внася от работодателите и възложителите едновременно с тегленето или с банковия превод на сумите за заплати и/или други възнаграждения от банковата сметка на работодателя/възложителя, а за касови плащания - до 10-о число на следващия месец.
(2) (Нова, ДВ, бр. 71 от 1998 г.; изм., бр. 103 от 1999 г., бр. 105 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.) Когато работодателят/възложителят има постоянно действащ обект извън седалището си, данъкът за заетите в обекта лица се внася в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по местонахождението на обекта.
(3) (Нова, ДВ, бр. 71 от 1998 г.) Подразделенията на бюджетните организации, които имат самостоятелна сметка, внасят данъка по местонахождението си.

Чл. 51.
(1) Авансовите плащания от лицата по чл. 36, ал. 3, т. 2 се извършват за всяко тримесечие до 15-о число на месеца, следващ тримесечието.
(2) (Изм., ДВ, бр. 103 от 1999 г., бр. 118 от 2002 г., бр. 105 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.) Данъкът се внася по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянен адрес в случаите по ал. 1.

Чл. 52. (Изм., ДВ, бр. 103 от 1999 г.; доп., бр. 110 от 2001 г.; изм., бр. 112 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.) Окончателният данък по реда на чл. 40 се внася от платеца на доходите по чл. 26, т. 2 – 7 и 10 в срок до 15 дни от датата на удържането, а за доходите по чл. 26, т. 8, с изключение на тези по чл. 29, ал. 6 – в срок до 15-о число на следващия месец по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по местоседалище на платеца.

Чл. 53.
(1) (Изм., ДВ, бр. 110 от 2001 г.) Окончателният годишен (патентен) данък по глава четиринадесета се внася на четири равни части, както следва:
1. за първото тримесечие - до 31 януари;
2. за второто тримесечие - до 30 април;
3. за третото тримесечие - до 31 юли;
4. (доп., ДВ, бр. 102 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) за четвъртото тримесечие - до 31 октомври, а в случаите на възникване на задължение след тази дата - в 7-дневен срок от подаване на декларацията по чл. 43.
(2) (Изм., ДВ, бр. 108 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.) Данъчно задължените лица, които до 31 януари подадат декларацията по чл. 43 и в същия срок заплатят пълния размер на окончателния годишен (патентен) данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.
(3) (Доп., ДВ, бр. 71 от 1998 г.) Когато дейността започва през течение на годината, данъкът се определя пропорционално на броя на месеците за съответния вид дейност независимо от датата на започване на дейността, с изключение на дейностите по чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2. Месецът, през който е започнала дейността, не се брои.
(4) (Доп., ДВ, бр. 71 от 1998 г.; изм., бр. 103 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., бр. 108 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.) Данъкът по ал. 1, 2 и 3 се внася по сметката на териториалната дирекция на Националната агенция за приходитепо постоянен адрес - за физическите лица и едноличните търговци, и по място на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация - за юридическите лица.
(5) (Нова, ДВ, бр. 71 от 1998 г.) Данъчно задълженото лице изчислява и внася дължимия данък в съответствие с декларацията по чл. 43.

Чл. 54.
(1) (Изм., ДВ, бр. 103 от 1999 г., бр. 118 от 2002 г., бр. 105 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.) В случаите по чл. 41 и 45 лицето внася дължимия данък по сметката на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянен адрес в 30-дневен срок след подаване на декларацията.
(2) Авансовите плащания, извършени в течение на годината, се приспадат от общото годишно данъчно задължение.

Чл. 55.
(1) При неспазване на установените срокове за внасяне на данъка, той се събира с лихвата за изтеклия период на закъснение, определена по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
(2) (Изм., ДВ, бр. 71 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., бр. 105 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.) Когато не е подадена данъчна декларация или с ревизионен акт се определи по-голям данък от текущо или авансово внесения, лихвата по ал. 1 се дължи от деня, следващ този, в който най-късно е следвало да се плати данъка.
(3) (Изм., ДВ, бр. 103 от 1999 г., бр. 105 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.) Доколкото в този закон не е предвидено друго за определянето и внасянето на данъка, се прилагат разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 56. (Отм., ДВ, бр. 105 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.).

Глава осемнадесета
ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ПЛАТЕЦА ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ЗА ПЛАЩАНИЯТА
(Изм. на загл., ДВ, бр. 103 от 1999 г., бр. 105 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.)

Чл. 57.
(1) (Изм., ДВ, бр. 103 от 1999 г.; доп., бр. 108 от 2004 г.; изм., бр. 105 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.) Всяко предприятие, изплащащо доход на физическо лице през данъчната година, различен от доход от трудови правоотношения и пенсии, е длъжно да представи справка по образец за изплатените доходи в териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по седалището си. Предприятията, изплатили доходи на повече от 10 физически лица, представят справките си само на електронен носител във формат и по ред, одобрен от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
(2) (Изм., ДВ, бр. 105 от 2000 г.) Справката по ал. 1 се представя до 15 април на следващата година.
(3) (Доп., ДВ, бр. 105 от 2000 г.) Образецът на справката се утвърждава със заповед на министъра на финансите и се обнародва в "Държавен вестник".

Глава деветнадесета
ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ И ДАНЪЧНА И ОСИГУРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
(Изм. на загл., ДВ, бр. 103 от 1999 г., бр. 105 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.)

Чл. 58.
(1) (Предишен текст на чл. 58, ДВ, бр. 71 от 1998 г.; изм., бр. 103 от 1999 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.) В седемдневен срок от извършването на сделката, съответно действието, службите по вписванията уведомяват съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по местонахождението на обекта за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти, а органите на Министерството на вътрешните работи и другите компетентни органи - за регистрираните, отчислените и спрените от движение пътни, въздухоплавателни и морски транспортни средства.
(2) (Нова, ДВ, бр. 71 от 1998 г.; изм., бр. 103 от 1999 г., бр. 43 от 2005 г., бр. 105 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.) В седемдневен срок от изплащането на суми по изпълнителни дела за присъдени в полза на взискателя обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер, за заплащане на суми по облигационни (търговски) сделки, както и за други доходи, подлежащи на данъчно облагане, държавните и частните съдебни изпълнители уведомяват съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по местоживеенето или седалището на лицето/предприятието взискател за правното основание на уважения иск и размера на изплатените суми, включващи главница, лихви и разноски.

Чл. 59.
(1) (Доп., ДВ, бр. 110 от 2001 г.; изм., бр. 105 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.) Министерството на вътрешните работи при поискване от органите по приходите предоставя информация, необходима за установяване дали едно лице е местно или чуждестранно съгласно глава втора.
(2) (Изм., ДВ, бр. 103 от 1999 г., бр. 105 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.) Всяка териториална дирекция на Националната агенция за приходите е длъжна да проверява и обобщава, включително и чрез насрещни проверки, получаваната информация от данъчните декларации, справките и сметките, както и да предоставя тази информация на другите териториални дирекции на Националната агенция за приходите и на Централно управление на Националната агенция за приходите.
(3) (Нова, ДВ, бр. 112 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.) Министерството на регионалното развитие и благоустройството ежегодно до 15 декември предоставя на Националната агенция за приходите актуални данни за населението по настоящ адрес, обобщени по населени места.

Чл. 60. (Отм., ДВ, бр. 105 от 2000 г.).

Глава двадесета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 61.
(1) (Изм., ДВ, бр. 105 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.) Данъчно задължено лице, което не подаде данъчна декларация в предвидените по този закон срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) (Изм., ДВ, бр. 105 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.) Данъчно задължено лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в данъчната си декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба - за физическите лица, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци в размер до 1 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(3) (Изм., ДВ, бр. 105 от 2000 г., бр. 108 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.) При повторно нарушение наказанието е глоба за физическите лица или имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер до 1000 лв. - по ал. 1, и до 2000 лв. - по ал. 2, ако не подлежат на по-тежко наказание.
(4) (Нова, ДВ, бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) На едноличен търговец, който не изпълни задължението си по чл. 41, ал. 1 за подаване на копие от доклада по Закона за независимия финансов одит или не го подаде в срок, се налага имуществена санкция в размер до 2000 лв., а при повторно извършване на нарушението - до 4000 лв.
(5) (Нова, ДВ, бр. 102 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) На едноличен търговец, който не изпълни задължението си по чл. 41, ал. 1 за представяне на годишен финансов отчет, включително приложенията към него, или не го представи в срок, се налага имуществена санкция в размер до 500 лв., а при повторно извършване на нарушението - до 1000 лв.

Чл. 62. (Изм., ДВ, бр. 105 от 2000 г.; доп, бр. 108 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.) Лицата, които не декларират упражняването на дейност, подлежаща на облагане с окончателен годишен (патентен) данък, се наказват с глоба за физическите лица или с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на двукратния данък за съответния вид дейност, а при повторно нарушение - глобата съответно имуществената санкция е в размер на петкратния данък.

Чл. 63.
(1) Ръководителите, главните счетоводители и другите длъжностни лица, които невярно изчислят, не удържат или не внесат в срок данъци, подлежащи на удържане и внасяне от платеца на дохода, се наказват с глоба до 500 лв.
(2) (Доп., ДВ, бр. 118 от 2002 г.) За непредставяне или за несвоевременно представяне на справката по чл. 57, както и за посочване на неверни или непълни данни в нея виновните лица се наказват с глоба до 250 лв.

Чл. 64. (Отм., ДВ, бр. 105 от 2000 г.).

Чл. 65.
(1) (Изм., ДВ, бр. 105 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.) Нарушенията се установяват с акт на орган по приходите.
(2) (Изм., ДВ, бр. 103 от 1999 г., бр. 105 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.) Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от упълномощено от него длъжностно лице.
(3) (Изм., ДВ, бр. 103 от 1999 г., бр. 110 от 2001 г.) Актовете за констатирани нарушения и наказателните постановления се съставят, издават и обжалват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 66. (Изм., ДВ, бр. 103 от 1999 г., бр. 110 от 2001 г.) Доколкото в този закон не е предвидено друго за налагането на административни наказания, прилагат се разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. За целите на този закон:
1. "България" или "страната" е Република България, а когато се употребява в географски смисъл, включва територията, върху която Република България упражнява своя държавен суверенитет, както и континенталния шелф и изключителната икономическа зона, в пределите на които Република България упражнява суверенни права в съответствие с международното право.
2. (Доп., ДВ, бр. 71 от 1998 г., бр. 111 от 1999 г., бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) "Приравнени към трудовите правоотношения" са правоотношенията с държавни служители и тези, възникващи между министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи или упълномощени от тях длъжностни лица - от една страна, и служещите в съответните министерства - от друга; правоотношенията между Българската православна църква или друго регистрирано вероизповедание по Закона за вероизповеданията - от една страна, и нейните (неговите) служители с духовно звание - от друга, както и всички лица, получаващи доходи от изборни длъжности.
3. "Постоянно местоживеене" е трайното установяване на физическо лице на територията на България без оглед на времето, прекарано в чужбина за определен данъчен период, когато престоят в чужбина не е свързан с трайно установяване там.
4. "Чуждестранен експерт" е физическо лице, чието постоянно местоживеене е в чужбина и което е поканено от българската държава или е изпратено в Република България от друга държава или международна организация като експерт със специални познания изключително с цел предоставяне на експертна помощ.
5. "Занаятчийски дейности" са обичайни производства и услуги, упражнявани с личен труд и с труда на членовете на семейството, като дърводелство, килимарство, поправка на обувки, стъклопоставяне, железарски услуги, ремонт на автомобили и други.
6. (Доп., ДВ, бр. 43 от 2005 г.) "Лица, упражняващи свободна професия" са: експерт-счетоводители; данъчни консултанти; одитори; адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители и други юридически консултанти; представители по индустриална собственост; оценители на движимо и недвижимо имущество и на цели предприятия; преводачи; инженери и технически ръководители; архитекти; дейци на културата, образованието, изкуството и науката, включително изобретатели; вещи лица и други лица, осъществяващи за своя сметка професионална дейност.
7. (Изм., ДВ, бр. 71 от 1998 г.) "Лица, извършващи услуги с личен труд" са лицата, извършващи услуги по договор за изработка съгласно Закона за задълженията и договорите, чиято дейност не може да се определи като дейност на предприятие, като занаятчийска или като упражняване на свободна професия.
8. "Основен работодател" е този, с когото лицето има сключено основно трудово правоотношение по Кодекса на труда.
9. "Интелектуална собственост" е собствеността върху произведения на науката, изкуството и литературата, включително кино- и телевизионни филми и магнетофонни записи за телевизионни или радиопредавания; върху патенти, търговски марки, промишлени образци и полезни модели, чертежи, планове, секретни формули и процеси, както и информация за промишлен, търговски или научен опит (ноу-хау).
10. "Авторски и лицензионни възнаграждения" са: плащания от всякакъв вид, получени за използването или за правото на използване на всяко авторско право за литературно, художествено или научно произведение, включително кинофилми или записи на радио- или телевизионно предаване; на всеки патент, търговска марка, промишлен образец или полезен модел, план, секретна формула или процес; или за използване на или за правото на използване на промишлено, търговско или научно оборудване, или за информация, отнасяща се до промишлен, търговски или научен опит (ноу-хау).
11. "Лихва" е: доход от всякакъв вид вземания за дълг, независимо дали е гарантиран с ипотека или с клауза за участие в печалбата на длъжника, както и доходите от облигации, бонове и други финансови инструменти, свързани с тези ценни книжа.
12. "Рента" е доход, който получава собственикът на земеделска земя за ползването й от кооперация, регистрирана по Закона за кооперациите.
13. "Аренда" е доход, който арендодателят получава по силата на договор за аренда.
14. (Изм., ДВ, бр. 111 от 1999 г.) "Развлекателни игрални автомати" са игрални автомати без печалба, предназначени за развлечение и отдих, при които срещу цената на една игра се получава определено време за ползване или игра на автомата.
15. (Изм., ДВ, бр. 105 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.) "Пазарна цена" е цена по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
16. (Изм., ДВ, бр. 108 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.) "Средства за подслон" и "места за настаняване" са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за туризма, с изключение на туристическите хижи.
17. "Обект" е всяка площ за търговия на дребно с хранителни и нехранителни стоки, в т.ч.:
а) открити сергии и маси на пазари, тротоари, улични платна;
б) магазини, будки, павилиони, каравани и други;
в) транспортни и други средства за разносна търговия.
18. (Изм., ДВ, бр. 71 от 1998 г.) "Нетна търговска площ" е площта в съответния търговски обект, в т.ч. и щандовете, която е достъпна за купувачите.
19. "Производствени дивиденти" са дивидентите, изплатени на член-кооператорите за произведената от тях и продадена на кооперацията продукция.
20. "Основно жилище" е жилището, което служи за задоволяване на жилищните нужди на данъчно задълженото лице и на членовете на неговото семейството постоянно или преимуществено поне 3 години от последните 5.
21. "Тантиеми" са възнагражденията, изплащани на управители и ръководители на предприятия след облагане на печалбата с данък, изразени в процент от печалбата, дохода, оборота или други икономически показатели на предприятието.
22. "Данъчна спогодба" е:
а) спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите;
б) спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата;
в) спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху доходите;
г) спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществата;
д) спогодби и договори за избягване на двойното данъчно облагане в областта на международния въздушен транспорт, без оглед на това, дали посочените спогодби и договори са междудържавни или междуправителствени.
23. (Изм., ДВ, бр. 105 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.) "Място на стопанска дейност" е място на стопанска дейност по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
24. (Изм., ДВ, бр. 105 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.) "Определена база" е определена база по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителната разпоредба на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
25. "Факторинг" е финансово-кредитна сделка, при която едно лице (фактор) купува по силата на договор за цесия еднократни или периодични парични вземания, произтичащи от доставка на стоки или от предоставяне на услуги, като поема риска от събирането на тези вземания срещу заплащането на определено възнаграждение ( лихва и/или комисиона).
26. "Франчайз" е съвкупност от права на интелектуална (включваща индустриална) собственост, отнасящи се до търговски марки, търговски имена, фирмени знаци, изработени модели, дизайни, авторско право, ноу-хау или патенти, за да се използват за препродажба на стоки и/или за предоставяне на услуги за крайни потребители.
27. "Франчайз-договор" е договор, при който едно лице - франчайзодател, предоставя на друго лице - франчайзополучател, в замяна на пряко или непряко финансово възнаграждение правото да използва франчайз за определени видове стоки или услуги. 28. "Анюитети" са гарантирани периодични плащания на парични суми в полза на физическо лице, определени за всяка календарна година и дължими за фиксиран период от време или до края на живота му, които се извършват въз основа на предварително заплащане от страна на правоимащото лице.
29. (Изм., ДВ, бр. 71 от 1998 г.) "Данъчен кредит" е правото, при определените по този закон условия, да се приспадне вече платен в чужбина данък върху дохода от определения данък върху доходите от източници в страната и в чужбина.
30. (Нова, ДВ, бр. 71 от 1998 г.) "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
31. (Нова, ДВ, бр. 71 от 1998 г.; изм., бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) "Заето лице" са наетите по трудови и/или граждански договори (без лицата в отпуск по майчинство и изпратените на работа в чужбина), едноличният търговец и физическото лице, извършващи с личен труд дейностите по чл. 31, ал. 1, т. 7, и/или съдружниците в търговски дружества, заети в извършването на дейността.
32. (Нова, ДВ, бр. 71 от 1998 г.) "Товарни превози с автомобили" са превози с бордови и самосвални автомобили, ремаркета и полуремаркета. 32. (Нова, ДВ, бр. 71 от 1998 г.; отм., бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г).
33. (Нова, ДВ, бр. 71 от 1998 г.) "Постоянно действащ обект" е цех, ателие, магазин, ресторант, работилница и други подобни обекти, както и строителни, геоложки и други подобни обекти, действащи повече от 365-дневен период.
34. (Нова, ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 111 от 1999 г.) "Таксиметрови превози" e обществен превоз на пътници, извършван с лек автомобил до пет места, включително мястото на водача.
35. (Нова, ДВ, бр. 111 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) "Допълнителни автобусни линии" са автобусни линии по утвърдена транспортна схема с режим на движение, осигуряващ възможност за спиране, слизане и качване по желание на пътниците на разрешените за това места, допълващи основните линии на градския транспорт, без да ги дублират напълно.
36. (Нова, ДВ, бр. 111 от 1999 г.) "Ресторанти" са класически ресторанти, специализирани ресторанти (брасери, барбекю, грил), ресторанти с българска кухня, ресторанти с чуждестранна кухня и атракционно-тематични ресторанти (шатра, кошара, колиба, фрегата, воденица, пикник, механа, битова къща, ханче, странноприемница и други).
37. (Нова, ДВ, бр. 111 от 1999 г.) "Заведения за бързо обслужване" са снекбар, бистро, фаст фууд, пицария и заведения за топли закуски, шкембеджийница, кебапчийница, баничарница, мекичарница и други.
38. (Нова, ДВ, бр. 111 от 1999 г.) "Питейни заведения" са кафе-аперитив, винарна, пивница-кръчма, бирария, коктейл-бар, както и бюфет, павилион и каравана.
39. (Нова, ДВ, бр. 111 от 1999 г.) "Кафе-сладкарници" са кафе-сладкарница, сладоледен салон, кафе-концерт, кафе-театър, кафе с игри (шах, табла, карти, билярд, моникс), кафе-клуб, кафетерия и чайна.
40. (Нова, ДВ, бр. 111 от 1999 г.) "Дневни барове" са бар към хотелски комплекси, самостоятелен бар, млечен бар, кафе-бар и коктейл-бар.
41. (Нова, ДВ, бр. 111 от 1999 г.) "Нощни барове" са бар с програма, без програма, бар-вариете, казино, дискотека, кабаре, стриптийзбар и други подобни.
42. (Нова, ДВ, бр. 111 от 1999 г.) "Бюфет, павилион, каравана" са питейни заведения, предлагащи ограничен асортимент предимно готови стоки, студени и топли закуски, тестени и захарни изделия, пиво, топли и безалкохолни напитки и ограничен асортимент алкохолни напитки.
43. (Нова, ДВ, бр. 111 от 1999 г.) "Компютърна услуга" е предоставяне за ползване на компютърна техника, оборудвана с програмни продукти.
44. (Нова, ДВ, бр. 105 от 2000 г.) "Непреодолима сила" е непредвидено и непредотвратимо събитие от извънреден характер по смисъла на чл.306, ал. 2 от Търговския закон.
45. (Нова, ДВ, бр. 110 от 2001 г.) "Непреработена растителна и животинска продукция" е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.
46. (Нова, ДВ, бр. 110 от 2001 г.) "Предприятие" е предприятие по смисъла на Закона за счетоводството.
47. (Нова, ДВ, бр. 110 от 2001 г.) "Работно място" е приспособена част от обекта, оборудвана за извършване на определен вид дейност или услуга от едно лице.
48. (Нова, ДВ, бр. 110 от 2001 г.; изм., бр. 103 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) "Доходи от инвестиции на техническите" е разпределената от застраховател по партидите на застрахованите лица част от нетния финансов приход от инвестициите на средствата на математическия (премийния) резерв.
49. (Нова, ДВ, бр. 110 от 2001 г.; изм., бр. 103 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) "Застрахователно обезщетение" е застрахователно обезщетение по смисъла на Кодекса за застраховането.
50. (Нова, ДВ, бр. 110 от 2001 г.; изм., бр. 108 от 2004 г., бр. 103 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) "Застраховки "Живот" и рента", женитбени и детски застраховки и застраховки "Живот", свързани с инвестиционен фонд" са съответните застраховки по раздел I, т. 1, 2 и 3 от приложение № 1 към Кодекса за застраховането.
51. (Нова, ДВ, бр. 61 от 2002 г.) "Сделки, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа" са сделките:
а) сключени на официалния и неофициалния регулиран пазар в страната по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, без блоковите и други сделки с ценни книжа, които съгласно правилника на регулирания пазар подлежат единствено на регистриране на регулирания пазар;
б) (изм., ДВ, бр. 102 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II, както и сделките при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
52. (Нова, ДВ, бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) "Жители" за нуждите на облагането с окончателен годишен (патентен) данък са лицата с настоящ адрес в съответното населено място по данни от месец декември на предходната година на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
53. (Нова, ДВ, бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) "Настоящ адрес" е настоящият адрес по смисъла на Закона за гражданската регистрация.
54. (Нова, ДВ, бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) "Съоръжение" във връзка с прилагането на чл. 31, ал. 1, т. 11 е всеки отделен уред (машина), който се използва пряко в дейността (перални машини, гладачни преси, сушилни машини и други).
55. (Нова, ДВ, бр. 112 от 2003 г.; изм., бр. 102 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) "Оборот" е сумата от всички реализирани през съответния период продажби (на продукция, стоки, услуги и други продажби), намалена с данъка върху добавената стойност и/или акцизите, в случаите, когато лицата са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност и/или по Закона за акцизите.
56. (Нова, ДВ, бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) "Собственият капитал на предприятието" във връзка с прилагането на чл. 24, ал. 4 е разликата между балансовата стойност на активите и балансовата стойност на пасивите на предприятието.
57. (Нова, ДВ, бр. 108 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.) "Приемен родител" е всяко лице от приемно семейство по чл.31 от Закона за закрила на детето.
58. (Нова, ДВ, бр. 103 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) "Дарение за култура" е безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Този закон отменя Закона за данък върху общия доход (обн., ДВ, бр. 132 от 1950 г.; изм., Изв., бр. 104 от 1952 г., бр. 60 от 1953 г., бр. 15 от 1954 г., бр. 64 от 1955 г., бр. 91 от 1957 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 91 от 1960 г., бр. 105 от 1962 г.; ДВ, бр. 99 от 1963 г., бр. 52 от 1965 г., бр. 16 и 52 от 1966 г., бр. 15 и 100 от 1967 г., бр. 69 от 1968 г., бр. 60 от 1970 г., бр. 101 от 1972 г., бр. 53 от 1973 г.; попр., бр. 54 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 36 и 93 от 1979 г., бр. 7 от 1982 г., бр. 44 от 1984 г., бр. 79 от 1985 г., бр. 33 от 1988 г., бр. 4 от 1989 г., бр. 10 и 30 от 1990 г., бр. 27 от 1991 г.; попр., бр. 28 от 1991 г.; изм., бр. 82 от 1991 г., бр. 19 и 62 от 1992 г., бр. 23 от 1993 г., бр. 38 и 83 от 1994 г., бр. 59 от 1995 г., бр. 28, 33 и 104 от 1996 г., бр. 16 и 44 от 1997 г.).

§ 3. (Доп., ДВ, бр. 71 от 1998 г.; изм., бр. 105 от 2000 г.) За доходите, получени до 1997 г. включително, както и за трудовите възнаграждения на българските граждани, изпратени на работа в чужбина от български работодатели, неизплатени до 1 януари 1998 г., данъкът се изчислява и внася по реда на отменения с § 2 Закон за данък върху общия доход.

§ 4. (Изм., ДВ, бр. 71 от 1998 г.) Заварените по този закон еднолични търговци, ползващи облекчението по чл. 13, ал. 14 от отменения с § 2 Закон за данък върху общия доход, прилагат разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане до изчерпване на загубите или до изтичане на петгодишния срок от възникването им.

§ 5. (Обявен за противоконституционен с Решение № 6 от 1998 г. по к.д. № 4 от 1998 г., ДВ, бр. 35 от 1998 г.; нов, бр. 71 от 1998 г.)
(1) Лицата, извършващи транспортна дейност с годишен оборот над 75 хил. лв., които не са направили авансови вноски по реда на чл.56 от Закона за корпоративното подоходно облагане, уравняват вноските по посочения в същия закон ред до 15 юли 1998 г.
(2) Лицата по чл. 32, ал. 2 декларират дейността, подлежаща на облагане с годишен (патентен) данък, до 15 юли 1998 г.
(3) Лицата по чл. 32, ал. 2, ако заплатят дължимия годишен (патентен) данък до 31 юли 1998 г., ползват отстъпката по чл. 53, ал. 2.

§ 5а. (Нов, ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За 1999 г. срокът по чл. 41, ал. 3 и по чл. 44, т. 2 е до 28 февруари 1999 г.

§ 5б. (Нов, ДВ, бр. 53 от 2004 г.; отм., бр. 108 от 2004 г. - в сила от 22.06.2004 г.).

§ 6. (Изм., ДВ, бр. 71 от 1998 г.) За 1998 г. срокът на вноската по чл. 53, ал. 1, т. 1 е до 31 юли.

§ 7. Не подлежат на облагане по реда на този закон обезщетенията, изплатени на физически лица по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

§ 8. (Изм., ДВ, бр. 71 от 1998 г.) Физическите лица ползват облекчението по чл.29 от Закона за паметниците на културата и музеите в размера и по реда на чл. 28 от този закон.

§ 9. В § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за нотариусите (ДВ, бр. 104 от 1996 г.) изречение второ се изменя така: "Оценката се определя по реда на чл.33 от Закона за местните данъци и такси. "

§ 10. Министърът на финансите издава наредби за прилагането на глава шеста.

§ 11. Законът влиза в сила от 1 януари 1998 г.

Приложение № 1
към
чл. 31, ал. 3, т. 4
(Ново, ДВ, бр. 71 от 1998 г.)

ФУНКЦИОНАЛЕН ТИП III:
Код Обл. Общ Община Населено място
00151 02 01 АЙТОС ГР. АЙТОС
17974 02 06 СРЕДЕЦ ГР. СРЕДЕЦ
27382 02 07 ЕЛХОВО ГР. ЕЛХОВО
35883 02 08 КАМЕНО ГР. КАМЕНО
36525 02 09 КАРНОБАТ ГР. КАРНОБАТ
39030 02 11 КОТЕЛ ГР. КОТЕЛ
46663 02 12 МАЛКО ТЪРНОВО ГР. МАЛКО ТЪРНОВО
48619 02 13 ЦАРЕВО ГР. ЦАРЕВО
51500 02 15 НЕСЕБЪР ГР. НЕСЕБЪР
51809 02 16 НОВА ЗАГОРА ГР. НОВА ЗАГОРА
57491 02 17 ПОМОРИЕ ГР. ПОМОРИЕ
67800 02 21 СОЗОПОЛ ГР. СОЗОПОЛ
02508 03 03 БАЛЧИК ГР. БАЛЧИК
14711 03 12 ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
21912 03 13 ДОЛНИ ЧИФЛИК ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК
20482 03 14 ДЕВНЯ ГР. ДЕВНЯ
35064 03 17 КАВАРНА ГР. КАВАРНА
36587 03 19 КАСПИЧАН ГР. КАСПИЧАН
52009 03 22 НОВИ ПАЗАР ГР. НОВИ ПАЗАР
58222 03 23 ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
58503 03 24 ПРОВАДИЯ ГР. ПРОВАДИЯ
67708 03 25 СМЯДОВО ГР. СМЯДОВО
72271 03 27 ТЕРВЕЛ ГР. ТЕРВЕЛ
23947 04 12 ДРЯНОВО ГР. ДРЯНОВО
27190 04 13 ЕЛЕНА ГР. ЕЛЕНА
43236 04 16 ЛЕВСКИ ГР. ЛЕВСКИ
44327 04 19 ЛУКОВИТ ГР. ЛУКОВИТ
51723 04 21 НИКОПОЛ ГР. НИКОПОЛ
55052 04 22 ПАВЛИКЕНИ ГР. ПАВЛИКЕНИ
57354 04 26 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
65927 04 29 СЕВЛИЕВО ГР. СЕВЛИЕВО
69633 04 31 СТРАЖИЦА ГР. СТРАЖИЦА
72343 04 33 ТЕТЕВЕН ГР. ТЕТЕВЕН
73198 04 34 ТРОЯН ГР. ТРОЯН
73403 04 35 ТРЯВНА ГР. ТРЯВНА
03616 05 01 БЕЛОГРАДЧИК ГР. БЕЛОГРАДЧИК
03928 05 02 БЕРКОВИЦА ГР. БЕРКОВИЦА
07702 05 08 БЯЛА СЛАТИНА ГР. БЯЛА СЛАТИНА
37798 05 20 КОЗЛОДУЙ ГР. КОЗЛОДУЙ
40525 05 22 КУЛА ГР. КУЛА
47714 05 27 МЕЗДРА ГР. МЕЗДРА
54020 05 31 ОРЯХОВО ГР. ОРЯХОВО
00702 06 01 АСЕНОВГРАД ГР. АСЕНОВГРАД
10450 06 08 ВЕЛИНГРАД ГР. ВЕЛИНГРАД
20465 06 09 ДЕВИН ГР. ДЕВИН
68080 06 13 КАРЛОВО ГР. СОПОТ
46045 06 16 МАДАН ГР. МАДАН
55302 06 20 ПАНАГЮРИЩЕ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ
56277 06 21 ПЕЩЕРА ГР. ПЕЩЕРА
59080 06 23 ПЪРВОМАЙ ГР. ПЪРВОМАЙ
62075 06 25 РАКОВСКИ ГР. РАКОВСКИ
51980 06 26 РОДОПИ ГР. СТАМБОЛИЙСКИ
66264 06 29 СЕПТЕМВРИ ГР. СЕПТЕМВРИ
77270 06 37 ХИСАРЯ ГР. ХИСАРЯ
80371 06 38 ЧЕПЕЛАРЕ ГР. ЧЕПЕЛАРЕ
07603 07 04 БЯЛА ГР. БЯЛА
24030 07 10 ДУЛОВО ГР. ДУЛОВО
32874 07 14 ИСПЕРИХ ГР. ИСПЕРИХ
40422 07 16 КУБРАТ ГР. КУБРАТ
53535 07 22 ОМУРТАГ ГР. ОМУРТАГ
57649 07 24 ПОПОВО ГР. ПОПОВО
73496 07 34 ТУТРАКАН ГР. ТУТРАКАН
02676 08 01 БАНСКО ГР. БАНСКО
03504 08 02 БЕЛИЦА ГР. БЕЛИЦА
04501 08 04 БОБОВДОЛ ГР. БОБОВДОЛ
17395 08 11 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
27303 08 17 ЕЛИН ПЕЛИН ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
27632 08 18 ЕТРОПОЛЕ ГР. ЕТРОПОЛЕ
32901 08 20 ИХТИМАН ГР. ИХТИМАН
38902 08 25 КОСТЕНЕЦ ГР. КОСТЕНЕЦ
38978 08 26 КОСТИНБРОД ГР. КОСТИНБРОД
58030 08 34 ПРАВЕЦ ГР. ПРАВЕЦ
61577 08 36 РАДОМИР ГР. РАДОМИР
61813 08 37 РАЗЛОГ ГР. РАЗЛОГ
65334 08 40 САНДАНСКИ ГР. САНДАНСКИ
65869 08 43 СВОГЕ ГР. СВОГЕ
67372 08 45 СЛИВНИЦА ГР. СЛИВНИЦА
31044 08 47 ЗЛАТИЦА ГР. ЗЛАТИЦА
56407 08 55 ПИРДОП ГР. ПИРДОП
18280 09 07 ГЪЛЪБОВО ГР. ГЪЛЪБОВО
32024 09 11 ИВАЙЛОВГРАД ГР. ИВАЙЛОВГРАД
39970 09 15 КРУМОВГРАД ГР. КРУМОВГРАД
48996 09 21 МОМЧИЛГРАД ГР. МОМЧИЛГРАД
61460 09 27 РАДНЕВО ГР. РАДНЕВО
65677 09 28 СВИЛЕНГРАД ГР. СВИЛЕНГРАД
72761 09 32 ТОПОЛОВГРАД ГР. ТОПОЛОВГРАД
77181 09 33 ХАРМАНЛИ ГР. ХАРМАНЛИ
81414 09 36 ЧИРПАН ГР. ЧИРПАН

Приложение № 2
към
чл. 31, ал. 3, т. 5
(Ново, ДВ, бр. 71 от 1998 г.)

ФУНКЦИОНАЛЕН ТИП IV:
Код Обл. Общ Община Населено място
00357 01 46 СТОЛИЧНА ГР. НОВИ ИСКЪР
02659 01 46 СТОЛИЧНА ГР. БАНКЯ
07140 01 46 СТОЛИЧНА ГР. БУХОВО
44063 01 46 СТОЛИЧНА С. ЛОЗЕН
05284 02 03 БОЛЯРОВО ГР. БОЛЯРОВО
69660 02 22 СТРАЛДЖА ГР. СТРАЛДЖА
70247 02 23 СУНГУРЛАРЕ ГР. СУНГУРЛАРЕ
72165 02 24 ТВЪРДИЦА ГР. ТВЪРДИЦА
00182 03 02 АКСАКОВО С. АКСАКОВО
03719 03 04 БЕЛОСЛАВ ГР. БЕЛОСЛАВ
12574 03 09 ВЪЛЧИДОЛ ГР. ВЪЛЧИДОЛ
12766 03 10 ВЪРБИЦА ГР. ВЪРБИЦА
14516 03 11 ХИТРИНО С. ХИТРИНО
24565 03 16 ДЪЛГОПОЛ ГР. ДЪЛГОПОЛ
36079 03 18 КАОЛИНОВО ГР. КАОЛИНОВО
40097 03 20 КРУШАРИ С. КРУШАРИ
83017 03 29 ШАБЛА ГР. ШАБЛА
52218 04 02 АПРИЛЦИ ГР. АПРИЛЦИ
03366 04 03 БЕЛЕНЕ ГР. БЕЛЕНЕ
11898 04 04 ВЕЛИКО ТЪРНОВО С. ВОЙНЕЖА
36837 04 04 ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГР. КИЛИФАРЕВО
18099 04 08 ГУЛЯНЦИ ГР. ГУЛЯНЦИ
2215 04 10 ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
73359 04 10 ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ГР. ТРЪСТЕНИК
22407 04 11 ДОЛНИ ДЪБНИК ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК
43476 04 17 ЛЕТНИЦА ГР. ЛЕТНИЦА
44793 04 20 ЛЯСКОВЕЦ ГР. ЛЯСКОВЕЦ
55782 04 23 ИСКЪР ГР. ИСКЪР
67088 04 24 ПЛЕВЕН ГР. СЛАВЯНОВО
70295 04 32 СУХИНДОЛ ГР. СУХИНДОЛ
75054 04 36 УГЪРЧИН ГР. УГЪРЧИН
37863 04 37 ЧЕРВЕН БРЯГ ГР. КОЙНАРЕ
87014 04 38 ЯБЛАНИЦА ГР. ЯБЛАНИЦА
05236 05 04 БОЙЧИНОВЦИ ГР. БОЙЧИНОВЦИ
06224 05 06 БРЕГОВО ГР. БРЕГОВО
06570 05 07 БРУСАРЦИ ГР. БРУСАРЦИ
24061 05 09 ВИДИН ГР. ДУНАВЦИ
12543 05 11 ВЪЛЧЕДРЪМ ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ
12961 05 12 ВЪРШЕЦ ГР. ВЪРШЕЦ
17645 05 15 ГРАМАДА ГР. ГРАМАДА
21097 05 16 ДИМОВО ГР. ДИМОВО
37376 05 19 КНЕЖА ГР. КНЕЖА
39846 05 21 КРИВОДОЛ ГР. КРИВОДОЛ
48043 05 28 МИЗИЯ ГР. МИЗИЯ
70723 05 31 ОРЯХОВО С. СЕЛАНОВЦИ
62997 05 32 РОМАН ГР. РОМАН
81390 05 36 ЧИПРОВЦИ ГР. ЧИПРОВЦИ
02837 06 03 БАТАК ГР. БАТАК
03592 06 04 БЕЛОВО ГР. БЕЛОВО
06207 06 06 БРАЦИГОВО ГР. БРАЦИГОВО
06361 06 07 БРЕЗОВО ГР. БРЕЗОВО
23025 06 10 ДОСПАТ ГР. ДОСПАТ
31111 06 11 ЗЛАТОГРАД ГР. ЗЛАТОГРАД
35523 06 12 КАЛОЯНОВО С. КАЛОЯНОВО
35496 06 13 КАРЛОВО ГР. КАЛОФЕР
37277 06 13 КАРЛОВО ГР. КЛИСУРА
44478 06 15 ЛЪКИ ГР. ЛЪКИ
46749 06 19 ПАЗАРДЖИК С. МАЛО КОНАРЕ
62004 06 24 РАКИТОВО ГР. РАКИТОВО
39921 06 26 РОДОПИ ГР. КРИЧИМ
40467 06 26 РОДОПИ С. КУКЛЕН
55909 06 26 РОДОПИ ГР. ПЕРУЩИЦА
78029 06 26 РОДОПИ С. ЦАЛАПИЦА
63207 06 27 РУДОЗЕМ ГР. РУДОЗЕМ
65139 06 28 САДОВО ГР. САДОВО
69835 06 32 СТРЕЛЧА ГР. СТРЕЛЧА
70528 06 33 СЪЕДИНЕНИЕ ГР. СЪЕДИНЕНИЕ
00415 07 01 АЛФАТАР ГР. АЛФАТАР
00518 07 02 АНТОНОВО ГР. АНТОНОВО
66175 07 02 АНТОНОВО С. СЕМЕРЦИ
10803 07 05 ВЕТОВО ГР. ВЕТОВО
66229 07 05 ВЕТОВО ГР. СЕНОВО
20184 07 08 ДВЕ МОГИЛИ ГР. ДВЕ МОГИЛИ
30065 07 11 ЗАВЕТ ГР. ЗАВЕТ
44166 07 17 ЛОЗНИЦА ГР. ЛОЗНИЦА
65276 07 29 САМУИЛ С. САМУИЛ
00895 07 31 СИЛИСТРА С. АЙДЕМИР
67444 07 33 СЛИВО ПОЛЕ С. СЛИВО ПОЛЕ
06286 08 08 БРЕЗНИК ГР. БРЕЗНИК
15309 08 09 ГОДЕЧ ГР. ГОДЕЧ
16314 08 10 ГОРНА МАЛИНА С. ГОРНА МАЛИНА
18366 08 13 ГЪРМЕН С. ГЪРМЕН
23409 08 16 ДРАГОМАН ГР. ДРАГОМАН
30778 08 19 ЗЕМЕН ГР. ЗЕМЕН
38558 08 24 КОПРИВЩИЦА ГР. КОПРИВЩИЦА
39116 08 27 КОЧЕРИНОВО ГР. КОЧЕРИНОВО
14492 08 28 КРЕСНА ГР. КРЕСНА
62671 08 38 РИЛА ГР. РИЛА
36693 08 40 САНДАНСКИ С. КАТУНЦИ
65365 08 41 САПАРЕВА БАНЯ ГР. САПАРЕВА БАНЯ
65440 08 42 САТОВЧА С. САТОВЧА
66460 08 44 СИМИТЛИ ГР. СИМИТЛИ
73273 08 51 ТРЪН ГР. ТРЪН
87338 08 53 ЯКОРУДА ГР. ЯКОРУДА
22006 08 59 ДОЛНА БАНЯ ГР. ДОЛНА БАНЯ
00607 09 02 АРДИНО ГР. АРДИНО
20746 09 08 ДЖЕБЕЛ ГР. ДЖЕБЕЛ
57039 09 14 КИРКОВО С. ПОДКОВА
44570 09 17 ЛЮБИМЕЦ ГР. ЛЮБИМЕЦ
46084 09 18 МАДЖАРОВО ГР. МАДЖАРОВО
49494 09 22 МЪГЛИЖ ГР. МЪГЛИЖ
55021 09 24 ПАВЕЛ БАНЯ ГР. ПАВЕЛ БАНЯ
47278 09 29 СИМЕОНОВГРАД ГР. СИМЕОНОВГРАД
18157 09 37 ГУРКОВО ГР. ГУРКОВО

ФУНКЦИОНАЛЕН ТИП V:
Код Обл. Общ Община Населено място
04234 01 46 СТОЛИЧНА С. БИСТРИЦА
11394 01 46 СТОЛИЧНА С. ВЛАДАЯ
12084 01 46 СТОЛИЧНА С. ВОЛУЯК
14831 01 46 СТОЛИЧНА С. ГЕРМАН
35239 01 46 СТОЛИЧНА С. КАЗИЧЕНЕ
55419 01 46 СТОЛИЧНА С. ПАНЧАРЕВО
80409 01 46 СТОЛИЧНА С. ЧЕПИНЦИ
87401 01 46 СТОЛИЧНА С. ЯНА
07332 02 04 БУРГАС ГР. БЪЛГАРОВО
29427 02 04 БУРГАС С. ВЕТРЕН
63183 02 04 БУРГАС С. РУДНИК
81164 02 04 БУРГАС С. ЧЕРНО МОРЕ
29221 02 06 СРЕДЕЦ С. МОМИНА ЦЪРКВА
06001 02 07 ЕЛХОВО С. БОЯНОВО
63478 02 08 КАМЕНО С. РУСОКАСТРО
17436 02 11 КОТЕЛ С. ГРАДЕЦ
72480 02 11 КОТЕЛ С. ТИЧА
87031 02 11 КОТЕЛ С. ЯБЛАНОВО
17693 02 12 МАЛКО ТЪРНОВО С. ГРАМАТИКОВО
30483 02 12 МАЛКО ТЪРНОВО С. ЗВЕЗДЕЦ
00878 02 13 ЦАРЕВО ГР. АХТОПОЛ
37023 02 13 ЦАРЕВО С. КИТЕН
53045 02 15 НЕСЕБЪР ГР. ОБЗОР
38683 02 16 НОВА ЗАГОРА С. КОРТЕН
48725 02 16 НОВА ЗАГОРА С. МЛЕКАРЕВО
5033 02 17 ПОМОРИЕ ГР. КАБЛЕШКОВО
44690 02 18 РУЕН С. ЛЮЛЯКОВО
63224 02 18 РУЕН С. РУЕН
04337 02 20 СЛИВЕН С. БЛАТЕЦ
14275 02 20 СЛИВЕН С. ГАВРАИЛОВО
29194 02 20 СЛИВЕН С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА
36779 02 20 СЛИВЕН ГР. КЕРМЕН
40083 02 20 СЛИВЕН С. КРУШАРЕ
68864 02 20 СЛИВЕН С. СТАРА РЕКА
72816 02 20 СЛИВЕН С. ТОПОЛЧАНЕ
30822 02 21 СОЗОПОЛ С. ЗИДАРОВО
81178 02 21 СОЗОПОЛ С. ЧЕРНОМОРЕЦ
11908 02 22 СТРАЛДЖА С. ВОЙНИКА
30898 02 22 СТРАЛДЖА С. ЗИМНИЦА
15944 02 24 ТВЪРДИЦА ГР. ШИВАЧЕВО
65499 02 24 ТВЪРДИЦА С. СБОРИЩЕ
03229 02 25 ТУНДЖА С. БЕЗМЕР
05952 02 25 ТУНДЖА С. БОЯДЖИК
740 02 25 ТУНДЖА С. ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО
46783 02 25 ТУНДЖА С. МАЛОМИР
53299 02 25 ТУНДЖА С. ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ
62921 02 25 ТУНДЖА С. РОЗА
66737 02 25 ТУНДЖА С. СКАЛИЦА
72240 02 25 ТУНДЖА С. ТЕНЕВО
356 02 27 ПРИМОРСКО ГР. ПРИМОРСКО
00084 03 01 АВРЕН С. АВРЕН
66490 03 01 АВРЕН С. СИНДЕЛ
32278 03 02 АКСАКОВО С. ИГНАТИЕВО
53120 03 03 БАЛЧИК С. ОБРОЧИЩЕ
07598 03 05 БЯЛА ГР. БЯЛА
72709 03 06 ВАРНА С. ТОПОЛИ
10642 03 07 ВЕНЕЦ С. ВЕНЕЦ
87610 03 07 ВЕНЕЦ С. ЯСЕНКОВО
03602 03 08 ВЕТРИНО С. БЕЛОГРАДЕЦ
10865 03 08 ВЕТРИНО С. ВЕТРИНО
06416 03 09 ВЪЛЧИДОЛ С. БРЕСТАК
36467 03 12 ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО С. КАРДАМ
17912 03 13 ДОЛНИ ЧИФЛИК С. ГРОЗДЬОВО
8998 03 13 ДОЛНИ ЧИФЛИК С. СТАРО ОРЯХОВО
03860 03 15 ДОБРИЧ С. БЕНКОВСКИ
36419 03 15 ДОБРИЧ С. КАРАПЕЛИТ
55470 03 16 ДЪЛГОПОЛ С. ПАРТИЗАНИ
78519 03 16 ДЪЛГОПОЛ С. ЦОНЕВО
07257 03 17 КАВАРНА С. БЪЛГАРЕВО
06094 03 18 КАОЛИНОВО С. БРАНИЧЕВО
37232 03 18 КАОЛИНОВО С. КЛИМЕНТ
72549 03 18 КАОЛИНОВО С. ТОДОР ИКОНОМОВО
36590 03 19 КАСПИЧАН С. КАСПИЧАН
46053 03 19 КАСПИЧАН С. МАДАРА
56770 03 19 КАСПИЧАН ГР. ПЛИСКА
12509 03 21 НИКОЛА КОЗЛЕВО С. ВЪЛНАРИ
51651 03 21 НИКОЛА КОЗЛЕВО С. НИКОЛА КОЗЛЕВО
56071 03 21 НИКОЛА КОЗЛЕВО С. ПЕТ МОГИЛИ
55292 03 22 НОВИ ПАЗАР С. ПАМУКЧИИ
23340 03 23 ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ С. ДРАГОЕВО
04457 03 24 ПРОВАДИЯ С. БЛЪСКОВО
70175 03 26 СУВОРОВО ГР. СУВОРОВО
80861 03 26 СУВОРОВО С. ЧЕРНЕВО
03215 03 27 ТЕРВЕЛ С. БЕЗМЕР
31396 03 27 ТЕРВЕЛ С. ЗЪРНЕВО
53953 03 27 ТЕРВЕЛ С. ОРЛЯК
32158 03 30 ШУМЕН С. ИВАНСКИ
78104 03 30 ШУМЕН С. ЦАРЕВ БРОД
20242 04 04 ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГР. ДЕБЕЛЕЦ
62517 04 04 ВЕЛИКО ТЪРНОВО С. РЕСЕН
65200 04 04 ВЕЛИКО ТЪРНОВО С. САМОВОДЕНЕ
22232 04 06 ГОРНА ОРЯХОВИЦА ГР. ДОЛНА ОРЯХОВИЦА
23100 04 06 ГОРНА ОРЯХОВИЦА С. ДРАГАНОВО
57217 04 06 ГОРНА ОРЯХОВИЦА С. ПОЛИКРАИЩЕ
59094 04 06 ГОРНА ОРЯХОВИЦА С. ПЪРВОМАЙЦИ
06402 04 08 ГУЛЯНЦИ С. БРЕСТ
14876 04 08 ГУЛЯНЦИ С. ГИГЕН
48204 04 08 ГУЛЯНЦИ С. МИЛКОВИЦА
16345 04 10 ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ С. ГОРНА МИТРОПОЛИЯ
38145 04 10 ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ С. КОМАРЕВО
40195 04 10 ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ С. КРУШОВЕНЕ
53655 04 10 ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ С. ОРЕХОВИЦА
57025 04 10 ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ С. ПОДЕМ
68607 04 10 ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ С. СТАВЕРЦИ
16537 04 11 ДОЛНИ ДЪБНИК С. ГОРНИ ДЪБНИК
40213 04 11 ДОЛНИ ДЪБНИК С. КРУШОВИЦА
56201 04 11 ДОЛНИ ДЪБНИК С. ПЕТЪРНИЦА
65070 04 11 ДОЛНИ ДЪБНИК С. САДОВЕЦ
12677 04 12 ДРЯНОВО С. ЦАРЕВА ЛИВАДА
38337 04 13 ЕЛЕНА С. КОНСТАНТИН
30962 04 14 ЗЛАТАРИЦА ГР. ЗЛАТАРИЦА
00761 04 16 ЛЕВСКИ С. АСЕНОВЦИ
17556 04 16 ЛЕВСКИ С. ГРАДИЩЕ
46841 04 16 ЛЕВСКИ С. МАЛЧИКА
53089 04 16 ЛЕВСКИ С. ОБНОВА
00299 04 18 ЛОВЕЧ С. АЛЕКСАНДРОВО
21823 04 18 ЛОВЕЧ С. ДОЙРЕНЦИ
03143 04 19 ЛУКОВИТ С. БЕЖАНОВО
20688 04 19 ЛУКОВИТ С. ДЕРМАНЦИ
43058 04 19 ЛУКОВИТ С. ТОРОС
20835 04 20 ЛЯСКОВЕЦ С. ДЖУЛЮНИЦА
12365 04 21 НИКОПОЛ С. ВЪБЕЛ
51932 04 21 НИКОПОЛ С. НОВАЧЕНЕ
07716 04 22 ПАВЛИКЕНИ ГР. БЯЛА ЧЕРКВА
36289 04 22 ПАВЛИКЕНИ С. КАРАИСЕН
51295 04 22 ПАВЛИКЕНИ С. НЕДАН
22438 04 23 ПЕЛОВО С. ДОЛНИ ЛУКОВИТ
69095 04 23 ПЕЛОВО С. СТАРОСЕЛЦИ
03068 04 24 ПЛЕВЕН С. БЕГЛЕЖ
06999 04 24 ПЛЕВЕН С. БУКОВЛЪК
17854 04 24 ПЛЕВЕН С. ГРИВИЦА
37856 04 24 ПЛЕВЕН С. КОИЛОВЦИ
53583 04 24 ПЛЕВЕН С. ОПАНЕЦ
73674 04 24 ПЛЕВЕН С. ТЪРНЕНЕ
87597 04 24 ПЛЕВЕН С. ЯСЕН
2160 04 26 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ С. ДОЛНА ЛИПНИЦА
41246 04 26 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ С. КЛИМЕНТОВО
53014 04 26 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ С. ОБЕДИНЕНИЕ
57340 04 26 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ С. ПОЛСКИ СЕНОВЕЦ
61279 04 26 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ С. РАДАНОВО
5471 04 26 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ С. ПЕТКО КАРАВЕЛОВО
69732 04 26 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ С. СТРАХИЛОВО
12601 04 27 ПОРДИМ С. ВЪЛЧИТРЪН
35780 04 27 ПОРДИМ С. КАМЕНЕЦ
7772 04 27 ПОРДИМ ГР. ПОРДИМ
07363 04 28 СВИЩОВ С. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО
37784 04 28 СВИЩОВ С. КОЗЛОВЕЦ
9028 04 28 СВИЩОВ С. МОРАВА
53196 04 28 СВИЩОВ С. ОВЧА МОГИЛА
53672 04 28 СВИЩОВ С. ОРЕШ
77013 04 28 СВИЩОВ С. ХАДЖИДИМИТРОВО
17587 04 29 СЕВЛИЕВО С. ГРАДНИЦА
21628 04 29 СЕВЛИЕВО С. ДОБРОМИРКА
6037 04 29 СЕВЛИЕВО С. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ
63673 04 29 СЕВЛИЕВО С. РЯХОВЦИТЕ
69417 04 29 СЕВЛИЕВО С. СТОКИТЕ
0799 04 29 СЕВЛИЕВО С. СЕЛИЩЕ
35657 04 31 СТРАЖИЦА С. КАМЕН
36782 04 31 СТРАЖИЦА С. КЕСАРЕВО
70408 04 31 СТРАЖИЦА С. СУШИЦА
15165 04 33 ТЕТЕВЕН С. ГЛОЖЕНЕ
53707 04 34 ТРОЯН С. ОРЕШАК
56719 04 35 ТРЯВНА ГР. ПЛАЧКОВЦИ
43325 04 36 УГЪРЧИН С. ЛЕСИДРЕН
61580 04 37 ЧЕРВЕН БРЯГ С. РАДОМИРЦИ
61950 04 37 ЧЕРВЕН БРЯГ С. РАКИТА
72206 04 37 ЧЕРВЕН БРЯГ С. ТЕЛИШ
81551 04 37 ЧЕРВЕН БРЯГ С. ЧОМАКОВЦИ
07510 05 02 БЕРКОВИЦА С. БЪРЗИЯ
30301 05 02 БЕРКОВИЦА С. ЗАМФИРОВО
05195 05 03 БОЙНИЦА С. БОЙНИЦА
1418 05 04 БОЙЧИНОВЦИ С. ВЛАДИМИРОВО
43517 05 04 БОЙЧИНОВЦИ С. ЛЕХЧЕВО
05548 05 05 БОРОВАН С. БОРОВАН
46810 05 05 БОРОВАН С. МАЛОРАД
10255 05 07 БРУСАРЦИ С. ВАСИЛОВЦИ
00401 05 08 БЯЛА СЛАТИНА С. АЛТИМИР
14012 05 08 БЯЛА СЛАТИНА С. ГАБАРЕ
14406 05 08 БЯЛА СЛАТИНА С. ГАЛИЧЕ
57594 05 08 БЯЛА СЛАТИНА С. ПОПИЦА
73643 05 08 БЯЛА СЛАТИНА С. ТЪРНАВА
73660 05 08 БЯЛА СЛАТИНА С. ТЪРНАК
17422 05 09 ВИДИН С. ГРАДЕЦ
57131 05 09 ВИДИН С. ПОКРАЙНА
02590 05 10 ВРАЦА С. БАНИЦА
20376 05 10 ВРАЦА С. ДЕВЕНЕ
30606 05 10 ВРАЦА С. ЗГОРИГРАД
81400 05 10 ВРАЦА С. ЧИРЕН
6184 05 11 ВЪЛЧЕДРЪМ С. СЕПТЕМВРИЙЦИ
31053 05 11 ВЪЛЧЕДРЪМ С. ЗЛАТИЯ
8859 05 11 ВЪЛЧЕДРЪМ С. МОКРЕШ
61707 05 11 ВЪЛЧЕДРЪМ С. РАЗГРАД
4773 05 14 ГЕОРГИ ДАМЯНОВО С. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
00672 05 16 ДИМОВО С. АРЧАР
14489 05 16 ДИМОВО С. ОРЕШЕЦ
(ГАРА ОРЕШЕЦ)
06375 05 19 КНЕЖА С. БРЕНИЦА
16 05 20 КОЗЛОДУЙ С. БУТАН
18505 05 20 КОЗЛОДУЙ С. ГЛОЖЕНЕ
77548 05 20 КОЗЛОДУЙ С. ХЪРЛЕЦ
30291 05 24 ЛОМ С. ЗАМФИР
37544 05 24 ЛОМ С. КОВАЧИЦА
672 05 24 ЛОМ С. СТАЛИЙСКА МАХАЛА
72940 05 24 ЛОМ С. ТРАЙКОВО
6245 05 25 МАКРЕШ С. МАКРЕШ
62044 05 25 МАКРЕШ С. РАКОВИЦА
47593 05 26 МЕДКОВЕЦ С. МЕДКОВЕЦ
62222 05 26 МЕДКОВЕЦ С. РАСОВО
30510 05 27 МЕЗДРА С. ЗВЕРИНО
40200 05 28 МИЗИЯ С. КРУШОВИЦА
68148 05 28 МИЗИЯ С. СОФРОНИЕВО
14180 05 29 МОНТАНА С. ГАБРОВНИЦА
67667 05 29 МОНТАНА С. СМОЛЯНОВЦИ
52180 05 30 НОВО СЕЛО С. НОВО СЕЛО
54386 05 31 ОРЯХОВО С. ОСТРОВ
23672 05 33 РУЖИНЦИ С. ДРЕНОВЕЦ
63255 05 33 РУЖИНЦИ С. РУЖИНЦИ
47010 05 35 ХАЙРЕДИН С. МАНАСТИРИЩЕ
48492 05 35 ХАЙРЕДИН С. МИХАЙЛОВО
62815 05 35 ХАЙРЕДИН С. РОГОЗЕН
77102 05 35 ХАЙРЕДИН С. ХАЙРЕДИН
81757 05 37 ЧУПРЕНЕ С. ЧУПРЕНЕ
38159 05 38 ЯКИМОВО С. КОМОЩИЦА
87299 05 38 ЯКИМОВО С. ЯКИМОВО
1127 06 01 АСЕНОВГРАД С. НАРЕЧЕНСКИ БАНИ
72789 06 01 АСЕНОВГРАД С. ТОПОЛОВО
20033 06 02 БАНИТЕ С. ДАВИДКОВО
44402 06 02 БАНИТЕ С. БАНИТЕ
51874 06 03 БАТАК С. НОВА МАХАЛА
66319 06 04 БЕЛОВО С. СЕСТРИМО
05462 06 05 БОРИНО С. БОРИНО
07586 06 06 БРАЦИГОВО С. БЯГА
81975 06 07 БРЕЗОВО С. ЧОБА
23234 06 08 ВЕЛИНГРАД С. ДРАГИНОВО
5534 06 08 ВЕЛИНГРАД С. СВЕТА ПЕТКА
70648 06 08 ВЕЛИНГРАД С. СЪРНИЦА
78272 06 08 ВЕЛИНГРАД С. ЦВЕТИНО
48547 06 09 ДЕВИН С. МИХАЛКОВО
52413 06 09 ДЕВИН С. НАСТАН
02779 06 10 ДОСПАТ С. БАРУТИН
27588 06 11 ЗЛАТОГРАД С. ЕРМА РЕКА
69105 06 11 ЗЛАТОГРАД С. СТАРЦЕВО
24582 06 12 КАЛОЯНОВО С. ДЪЛГО ПОЛЕ
3567 06 12 КАЛОЯНОВО С. РЪЖЕВО КОНАРЕ
02720 06 13 КАРЛОВО С. БАНЯ
10207 06 13 КАРЛОВО С. ВАСИЛ ЛЕВСКИ
12005 06 13 КАРЛОВО С. ВОЙНЯГОВО
24241 06 13 КАРЛОВО С. ДЪБЕНЕ
36186 06 13 КАРЛОВО С. КАРАВЕЛОВО
62949 06 13 КАРЛОВО С. РОЗИНО
35571 06 14 ЛЕСИЧОВО С. КАЛУГЕРОВО
43369 06 14 ЛЕСИЧОВО С. ЛЕСИЧОВО
7806 06 17 МАРИЦА С. ГРАФ ИГНАТИЕВО
35300 06 17 МАРИЦА С. КАЛЕКОВЕЦ
47086 06 17 МАРИЦА С. МАНОЛЕ
2858 06 17 МАРИЦА С. РОГОШ
66915 06 17 МАРИЦА С. СКУТАРЕ
9874 06 17 МАРИЦА С. СТРОЕВО
73242 06 17 МАРИЦА С. ТРУД
78080 06 17 МАРИЦА С. ЦАРАЦОВО
51319 06 18 НЕДЕЛИНО ГР. НЕДЕЛИНО
00254 06 19 ПАЗАРДЖИК С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО
06149 06 19 ПАЗАРДЖИК С. БРАТАНИЦА
15028 06 19 ПАЗАРДЖИК С. ГЛАВИНИЦА
30572 06 19 ПАЗАРДЖИК С. ЗВЪНИЧЕВО
32010 06 19 ПАЗАРДЖИК С. ИВАЙЛО
48876 06 19 ПАЗАРДЖИК С. МОКРИЩЕ
53335 06 19 ПАЗАРДЖИК С. ОГНЯНОВО
55556 06 19 ПАЗАРДЖИК С. ПАТАЛЕНИЦА
66559 06 19 ПАЗАРДЖИК С. СИНИТОВО
81089 06 19 ПАЗАРДЖИК С. ЧЕРНОГОРОВО
07572 06 20 ПАНАГЮРИЩЕ С. БЪТА
53103 06 20 ПАНАГЮРИЩЕ С. ОБОРИЩЕ
57580 06 20 ПАНАГЮРИЩЕ С. ПОПИНЦИ
61371 06 21 ПЕЩЕРА С. РАДИЛОВО
17484 06 23 ПЪРВОМАЙ С. ГРАДИНА
4493 06 23 ПЪРВОМАЙ С. ДЪЛБОК ИЗВОР
32826 06 23 ПЪРВОМАЙ С. ИСКРА
36230 06 23 ПЪРВОМАЙ С. КАРАДЖАЛОВО
23008 06 24 РАКИТОВО С. ДОРКОВО
38844 06 24 РАКИТОВО С. КОСТАНДОВО
03620 06 25 РАКОВСКИ С. БЕЛОЗЕМ
70010 06 25 РАКОВСКИ С. СТРЯМА
06077 06 26 РОДОПИ С. БРАНИПОЛЕ
06447 06 26 РОДОПИ С. БРЕСТНИК
06505 06 26 РОДОПИ С. БРЕСТОВИЦА
4028 06 26 РОДОПИ С. ЙОАКИМ ГРУЕВО
40004 06 26 РОДОПИ С. КРУМОВО
40717 06 26 РОДОПИ С. КУРТОВО КОНАРЕ
47295 06 26 РОДОПИ С. МАРКОВО
52221 06 26 РОДОПИ С. НОВО СЕЛО
59032 06 26 РОДОПИ С. ПЪРВЕНЕЦ
75188 06 26 РОДОПИ С. УСТИНА
87240 06 26 РОДОПИ С. ЯГОДОВО
05339 06 28 САДОВО С. БОЛЯРЦИ
36676 06 28 САДОВО С. КАТУНИЦА
57621 06 28 САДОВО С. ПОПОВИЦА
81342 06 28 САДОВО С. ЧЕШНЕГИРОВО
10104 06 29 СЕПТЕМВРИ С. ВАРВАРА
10820 06 29 СЕПТЕМВРИ С. ВЕТРЕН
11154 06 29 СЕПТЕМВРИ С. ВИНОГРАДЕЦ
36172 06 29 СЕПТЕМВРИ С. КАРАБУНАР
37491 06 29 СЕПТЕМВРИ С. КОВАЧЕВО
66202 06 29 СЕПТЕМВРИ С. СЕМЧИНОВО
49014 06 31 СМОЛЯН С. МОМЧИЛОВЦИ
66957 06 31 СМОЛЯН С. СЛАВЕИНО
67547 06 31 СМОЛЯН С. СМИЛЯН
83274 06 31 СМОЛЯН С. ШИРОКА ЛЪКА
55378 06 37 ХИСАРЯ С. ПАНИЧЕРИ
69016 06 37 ХИСАРЯ С. СТАРОСЕЛ
77219 06 38 ЧЕПЕЛАРЕ С. ХВОЙНА
05611 07 03 БОРОВО ГР. БОРОВО
16674 07 03 БОРОВО С. ГОРНО АБЛАНОВО
53117 07 03 БОРОВО С. ОБРЕТЕНИК
38529 07 04 БЯЛА С. КОПРИВЕЦ
57368 07 04 БЯЛА С. ПОЛСКО КОСОВО
15151 07 05 ВЕТОВО С. ГЛОДЖЕВО
67578 07 05 ВЕТОВО С. СМИРНЕНСКИ
15031 07 07 ГЛАВИНИЦА ГР. ГЛАВИНИЦА
30377 07 07 ГЛАВИНИЦА С. ЗАФИРОВО
36703 07 08 ДВЕ МОГИЛИ С. КАЦЕЛОВО
53494 07 10 ДУЛОВО С. ОКОРШ
57995 07 10 ДУЛОВО С. ПРАВДА
81966 07 10 ДУЛОВО С. ЧЕРНИК
06481 07 11 ЗАВЕТ С. БРЕСТОВЕНЕ
54417 07 11 ЗАВЕТ С. ОСТРОВО
32095 07 13 ИВАНОВО С. ИВАНОВО
56397 07 13 ИВАНОВО С. ПИРГОВО
73362 07 13 ИВАНОВО С. ТРЪСТЕНИК
84049 07 13 ИВАНОВО С. ЩРЪКЛЕВО
34103 07 14 ИСПЕРИХ С. ЙОНКОВО
56945 07 14 ИСПЕРИХ С. ПОДАЙВА
35242 07 15 КАЙНАРДЖА С. КАЙНАРДЖА
68357 07 15 КАЙНАРДЖА С. СРЕДИЩЕ
03575 07 16 КУБРАТ С. БЕЛОВЕЦ
04131 07 16 КУБРАТ С. БИСЕРЦИ
65886 07 16 КУБРАТ С. СЕВАР
72357 07 16 КУБРАТ С. ТЕТОВО
86091 07 16 КУБРАТ С. ЮПЕР
23546 07 17 ЛОЗНИЦА С. ДРАЛФА
12156 07 22 ОМУРТАГ С. ВРАНИ КОН
35643 07 22 ОМУРТАГ С. КАМБУРОВО
53062 07 22 ОМУРТАГ С. ОБИТЕЛ
53552 07 23 ОПАКА ГР. ОПАКА
11716 07 24 ПОПОВО С. ВОДИЦА
36470 07 24 ПОПОВО С. КАРДАМ
65067 07 24 ПОПОВО С. САДИНА
65557 07 24 ПОПОВО С. СВЕТЛЕН
67091 07 24 ПОПОВО С. СЛАВЯНОВО
18589 07 26 РАЗГРАД С. ГЕЦОВО
24829 07 26 РАЗГРАД С. ДЯНКОВО
54105 07 26 РАЗГРАД С. ОСЕНЕЦ
59416 07 26 РАЗГРАД С. ПОРОИЩЕ
62089 07 26 РАЗГРАД С. РАКОВСКИ
87624 07 26 РАЗГРАД С. ЯСЕНОВЕЦ
47336 07 27 РУСЕ С. МАРТЕН
51679 07 27 РУСЕ С. НИКОЛОВО
52235 07 27 РУСЕ С. НОВО СЕЛО
1449 07 29 САМУИЛ С. ВЛАДИМИРОВЦИ
41143 07 31 СИЛИСТРА С. КАЛИПЕТРОВО
58699 07 31 СИЛИСТРА С. ПРОФЕСОР ИШИРКОВО
32839 07 32 СИТОВО С. ИСКРА
66665 07 32 СИТОВО С. СИТОВО
15829 07 33 СЛИВО ПОЛЕ С. ГОЛЯМО ВРАНОВО
63668 07 33 СЛИВО ПОЛЕ С. РЯХОВО
51956 07 34 ТУТРАКАН С. НОВА ЧЕРНА
69078 07 34 ТУТРАКАН С. СТАРО СЕЛО
78238 07 34 ТУТРАКАН С. ЦАР САМУИЛ
46190 07 35 ТЪРГОВИЩЕ С. МАКАРИОПОЛСКО
27156 07 36 ЦАР КАЛОЯН С. ЕЗЕРЧЕ
65509 07 36 ЦАР КАЛОЯН С. СВАЛЕНИК
77308 07 36 ЦАР КАЛОЯН ГР. ЦАР КАЛОЯН
36316 07 37 ЦЕНОВО С. КАРАМАНОВО
51977 07 37 ЦЕНОВО С. НОВГРАД
78361 07 37 ЦЕНОВО С. ЦЕНОВО
21498 08 01 БАНСКО С. ДОБРИНИЩЕ
27293 08 02 БЕЛИЦА С. ЕЛЕШНИЦА
04532 08 05 БОБОШЕВО ГР. БОБОШЕВО
05027 08 06 БОЖУРИЩЕ ГР. БОЖУРИЩЕ
12283 08 07 БОТЕВГРАД С. ВРАЧЕШ
43904 08 07 БОТЕВГРАД С. ЛИТАКОВО
51946 08 07 БОТЕВГРАД С. НОВАЧЕНЕ
66860 08 07 БОТЕВГРАД С. СКРАВЕНА
73256 08 07 БОТЕВГРАД С. ТРУДОВЕЦ
06306 08 11 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ С. БРЕЗНИЦА
49432 08 11 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ С. МУСОМИЩА
24267 08 13 ГЪРМЕН С. ДЪБНИЦА
53326 08 13 ГЪРМЕН С. ОГНЯНОВО
14034 08 16 ДРАГОМАН С. ГАБЕР
14074 08 17 ЕЛИН ПЕЛИН С. ГАБРА
18490 08 17 ЕЛИН ПЕЛИН С. ЕЛИН ПЕЛИН
(гара ЕЛИН ПЕЛИН)
43445 08 17 ЕЛИН ПЕЛИН С. ЛЕСНОВО
52012 08 17 ЕЛИН ПЕЛИН С. НОВИ ХАН
61248 08 17 ЕЛИН ПЕЛИН С. РАВНО ПОЛЕ
10029 08 20 ИХТИМАН С. ВАКАРЕЛ
37513 08 22 КОВАЧЕВЦИ С. КОВАЧЕВЦИ
38916 08 25 КОСТЕНЕЦ С. КОСТЕНЕЦ
56215 08 26 КОСТИНБРОД С. ПЕТЪРЧ
02748 08 27 КОЧЕРИНОВО С. БАРАКОВО
18352 08 29 КЮСТЕНДИЛ С. ГЪРЛЯНО
18455 08 29 КЮСТЕНДИЛ С. ГЮЕШЕВО
23282 08 29 КЮСТЕНДИЛ С. ДРАГОВИЩИЦА
10050 08 31 НЕВЕСТИНО С. ВАКСЕВО
51216 08 31 НЕВЕСТИНО С. НЕВЕСТИНО
20986 08 32 ПЕРНИК С. ДИВОТИНО
23251 08 32 ПЕРНИК С. ДРАГИЧЕВО
70038 08 32 ПЕРНИК С. СТУДЕНА
72223 08 32 ПЕРНИК ГР. БАТАНОВЦИ
37989 08 33 ПЕТРИЧ С. КОЛАРОВО
47189 08 33 ПЕТРИЧ С. МАРИКОСТЕНОВО
59077 08 33 ПЕТРИЧ С. ПЪРВОМАЙ
23649 08 36 РАДОМИР С. ДРЕН
32384 08 36 РАДОМИР С. ИЗВОР
15285 08 39 САМОКОВ С. ГОВЕДАРЦИ
47754 08 40 САНДАНСКИ ГР. МЕЛНИК
56174 08 40 САНДАНСКИ С. ПЕТРОВО
65379 08 41 САПАРЕВА БАНЯ С. САПАРЕВО
39089 08 42 САТОВЧА С. КОЧАН
32843 08 43 СВОГЕ С. ИСКРЕЦ
78481 08 43 СВОГЕ С. ЦЕРОВО
40052 08 44 СИМИТЛИ С. КРУПНИК
00223 08 45 СЛИВНИЦА С. АЛДОМИРОВЦИ
04220 08 48 ДУПНИЦА С. БИСТРИЦА
39339 08 48 ДУПНИЦА С. КРАЙНИЦИ
87727 08 48 ДУПНИЦА С. ЯХИНОВО
49686 08 49 СТРУМЯНИ С. МИКРЕВО
69969 08 49 СТРУМЯНИ С. СТРУМЯНИ
73047 08 50 ТРЕКЛЯНО С. ТРЕКЛЯНО
77058 08 52 ХАДЖИДИМОВО ГР. ХАДЖИДИМОВО
00504 08 54 АНТОН С. АНТОН
48324 08 56 МИРКОВО С. МИРКОВО
80011 08 57 ЧАВДАР С. ЧАВДАР
80323 08 58 ЧЕЛОПЕЧ С. ЧЕЛОПЕЧ
07747 09 02 АРДИНО С. БЯЛ ИЗВОР
48756 09 02 АРДИНО С. МЛЕЧИНО
06183 09 04 БРАТЯ ДАСКАЛОВИ С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
80793 09 04 БРАТЯ ДАСКАЛОВИ С. ЧЕРНА ГОРА
14951 09 07 ГЪЛЪБОВО С. ГЛАВАН
53134 09 07 ГЪЛЪБОВО С. ОБРУЧИЩЕ
17141 09 09 ДИМИТРОВГРАД С. ГОРСКИ ИЗВОР
21539 09 09 ДИМИТРОВГРАД С. ДОБРИЧ
39668 09 09 ДИМИТРОВГРАД С. КРЕПОСТ
47843 09 09 ДИМИТРОВГРАД ГР. МЕРИЧЛЕРИ
87076 09 09 ДИМИТРОВГРАД С. ЯБЪЛКОВО
06848 09 12 КАЗАНЛЪК С. БУЗОВГРАД
27499 09 12 КАЗАНЛЪК С. ЕНИНА
38563 09 12 КАЗАНЛЪК С. КОПРИНКА
40292 09 12 КАЗАНЛЪК С. КРЪН
83106 09 12 КАЗАНЛЪК С. ШЕЙНОВО
83199 09 12 КАЗАНЛЪК ГР. ШИПКА
03825 09 14 КИРКОВО С. БЕНКОВСКИ
36926 09 14 КИРКОВО С. КИРКОВО
00093 09 15 КРУМОВГРАД С. АВРЕН
15878 09 15 КРУМОВГРАД С. ГОЛЯМО КАМЕНЯНЕ
55885 09 16 КЪРДЖАЛИ С. ПЕРПЕРЕК
69852 09 16 КЪРДЖАЛИ С. СТРЕМЦИ
46574 09 17 ЛЮБИМЕЦ С. МАЛКО ГРАДИЩЕ
48297 09 19 МИНЕРАЛНИ БАНИ С. МИНЕРАЛНИ БАНИ
10848 09 22 МЪГЛИЖ С. ВЕТРЕН
09 22 МЪГЛИЖ С. ЯГОДА
53576 09 23 ОПАН С. ОПАН
00309 09 24 ПАВЕЛ БАНЯ С. АЛЕКСАНДРОВО
14026 09 24 ПАВЕЛ БАНЯ С. ГАБАРЕВО
73540 09 24 ПАВЕЛ БАНЯ С. ТЪЖА
37507 09 27 РАДНЕВО С. КОВАЧЕВО
70586 09 27 РАДНЕВО С. СЪРНЕВО
73225 09 27 РАДНЕВО С. ТРОЯНОВО
36110 09 28 СВИЛЕНГРАД С. КАПИТАН АНДРЕЕВО
70055 09 28 СВИЛЕНГРАД С. СТУДЕНА
68727 09 30 СТАМБОЛОВО С. СТАМБОЛОВО
24482 09 31 СТАРА ЗАГОРА С. ДЪЛБОКИ
5515 09 31 СТАРА ЗАГОРА С. КАЛОЯНОВЕЦ
77476 09 31 СТАРА ЗАГОРА С. ХРИЩЕНИ
53895 09 32 ТОПОЛОВГРАД С. ОРЛОВ ДОЛ
61491 09 32 ТОПОЛОВГРАД С. РАДОВЕЦ
75191 09 32 ТОПОЛОВГРАД С. УСТРЕМ
75085 09 34 ХАСКОВО С. УЗУНДЖОВО
81236 09 35 ЧЕРНООЧЕНЕ С. ЧЕРНООЧЕНЕ
30819 09 36 ЧИРПАН С. ЗЕТЬОВО
51648 09 38 НИКОЛАЕВО ГР. НИКОЛАЕВО

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица
(Обн., ДВ, бр. 71 от 23.06.1998 г.)

.............................................
.............................................

Преходни и заключителни разпоредби

§ 18. В чл.10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 1998 г. (ДВ, бр. 123 от 1997 г.) след думите "физически лица" се добавя " и другите данъчно задължени лица по Закона за облагане доходите на физическите лица".

§ 19. Разпоредбите на § 6 и 8 от този закон се прилагат от 1 януари 1998 г.

§ 20. Разпоредбата на § 7 от този закон се прилага от 1 януари 1998 г., с изключение на букви "г" и "д" на ал. 1 на чл. 32, които се прилагат от 1 януари 1999 г.

§ 21. Лицата, извършващи през 1998 г. дейностите по чл. 32, ал. 1, букви "г" и "д", заплащат годишен (патентен) данък за 1998 г. по реда на отменените с § 7 букви "г" и "д" на ал. 1 на чл. 32.

Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 10 юни 1998 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица
(Обн., ДВ, бр. 111 от 21.12.1999 г.; изм., бр. 102 от 15.12.2000 г.)

.............................................
.............................................

Преходни и заключителни разпоредби

§ 14. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 115 от 1997 г.; попр., бр. 19 от 1998 г.; изм., бр. 21 и 153 от 1998 г., бр. 12, 50, 51, 64, 81 и 103 от 1999 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл.5 се създава ал. 3:
"(3) Данъчните субекти са задължени да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на касова бележка от фискално устройство по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път."
2. В чл.23 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 2 се създава т. 25:
"25. вноските от работодателите за допълнително доброволно пенсионно, здравно и социално осигуряване или застраховане, които не са социални разходи, превишаващи 30 лв. месечно за всеки осигурен работник или служител, включително по договор за възлагане на управление.";
б) в ал. 3, т. 1 след думата "паметници" се добавя "за учредените и предоставените стипендии за обучение на ученици и студенти в българските училища", а т. 12, 13, 14 и 15 се отменят.
3. В чл.24 ал. 1 се изменя така:
"(1) Финансовият резултат преди данъчното преобразуване не може да се намалява със създадените резерви, освен ако те са установени със закон като разход при формиране на финансовия счетоводен резултат. Други разходи се вземат предвид за целите на данъчното облагане само когато това е предвидено със закон."
4. В чл.36, ал. 1 думите "до размерите, определени в чл.23, ал. 3, т. 12" се заменят с "и/или застраховане, които не превишават 30 лв. месечно за всяко осигурено лице".
5. В чл.44, ал. 1 числото "27" се заменя с "25".
6. В чл.46 цифрата "5" се заменя с "3".

§ 15. В Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ДВ, бр. 65 от 1999 г.) чл.94 се отменя.

§ 16. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; попр., бр. 1 от 1999 г., изм., бр. 44, 62, 64 и 103 от 1999 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл.8, т. 3 накрая се създава изречение второ: "не е налице доставка на стока при безвъзмездно предоставяне на стоки с незначителна стойност с рекламна цел за целите на независимата икономическа дейност на лицето;".
2. В чл.10, т. 6 накрая се създава изречение второ: "не е налице доставка на услуга при безвъзмездно извършване на услуги с незначителна стойност с рекламна цел за целите на независимата икономическа дейност на лицето;".
3. В чл.11 ал. 2 се изменя така:
"(2) Внос на стоки за целите на този закон е и въвеждането на стоки от територията на свободна зона, свободен склад или търговски обект, лицензиран за валутна търговия на територията на страната."
4. В чл.14:
а) в ал. 1 т. 6 се отменя;
б) създава се ал. 3:
"(3) Ако доставчикът не се снабди с документите по ал. 2 за доказване на износа до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който е прехвърлена собствеността или е изнесена стоката или е извършена услугата, разпоредбите за износ за доставката не се прилагат. Ако впоследствие доставчикът се снабди с документите, доказващи износа, той коригира резултата от прилагането на тази алинея."
5. В чл.15, ал. 1 т. 2 се изменя така:
"2. превозът на стоките от страната до мястото на доставката се извършва:
а) от доставчика или от негово име, или
б) от получателя или от негово име, ако получателят е чуждестранно лице, което няма обект на територията на страната; тази разпоредба не се прилага в случаите, когато стоките са предназначени за зареждане, оборудване и снабдяване на плавателни съдове за развлечения, както и за частни самолети и други средства за превоз за лични нужди;"
6. В чл.20:
а) в т. 6 думите "до себестойността на" се заменят със "за";
б) точка 11 се изменя така:
"11. "стоки с незначителна стойност" и "услуги с незначителна стойност" по смисъла на този закон са стоките или услугите, чиято пазарна цена е под 10 лв. и доставката им не е част от серия доставки, по които получател е едно и също лице;"
в) създават се т. 12, 13, 14 и 15:
"12. "инвестиционно злато" е:
а) злато под формата на кюлчета или плочки с тегла, приети от пазарите за злато, и с чистота, равна на или по-голяма от 995 хилядни;
б) златни монети, определени със заповед на управителя на Българската народна банка и министъра на финансите, за които са едновременно налице следните условия:
- са с чистота, равна или по-голяма от 900 хилядни;
- са изсечени след 1800 г.;
- са или са били законно платежно средство в страната, от която произхождат;
- се продават обикновено на цена, която не надвишава стойността на златото по пазарни цени, съдържащо се в монетите повече от 80 на сто;
13. "туроператор", "туристически агент" и "турист" се приравняват на същите понятия от Закона за туризма;
14. "доставки на стоки и услуги, от които туристът се възползва пряко" са доставките, които туроператорът или туристическият агент е получил от други данъчно задължени лица и е предоставил на туриста без изменения;
15. "обща туристическа услуга" е услугата, представляваща съвкупност от всички стоки и услуги, предоставени във връзка с пътуване на турист от туроператор или туристически агент, действащ от свое име и за осъществяването на която са използвани доставки на стоки и услуги, от които туристът се възползва пряко."
7. В чл.26 т. 4 се отменя.
8. В чл.29, ал. 5 думите "които не са дълготрайни активи" се заличават, а накрая се добавя "а в случаите, когато стоката е внесена - от данъчната основа при внос".
9. В чл.31, ал. 1 думите "по повод вноса митни сборове" се заменят с "при вноса митни сборове, такси, вноски".
10. В чл.32 думите "и доставката на благородни метали, по която получател е Българската народна банка" се заличават.
11. В чл.33, ал. 2, т. 1 накрая се добавя "с изключение на износа".
12. В чл.36, т. 6 думата "други" се заличава и накрая се създава изречение второ: "това не се отнася за ценни книжа, установяващи права върху стоки или услуги;".
13. В чл.42: а) в т. 2 думите "безплатните услуги" се заменят с "услугите", а думите "на държавната поръчка и" се заличават; б) в т. 3 думите "финансирани от държавата" се заличават.
14. В чл.49, ал. 2 след думите "Дарение е и" се добавя "безвъзмездното".
15. Член 52а се отменя.
16. Член 54 се изменя така:
"Чл. 54. Данъчната ставка е нула в случаите на износ по смисъла на чл.14."
17. В чл.55:
а) в ал. 1 след думите "на датата на" се добавя "в срок до 5 дни от датата на";
б) алинея 5 се изменя така:
"(5) Данъкът е дължим от регистрираното лице за данъчния период, включващ датата на издаване на документа, с който данъкът е начислен, а в случаите, когато документът не е издаден или не е издаден в срока по този закон - за данъчния период, включващ датата на възникване на данъчното събитие, по силата на което данъкът е станал изискуем."
в) създава се ал. 6:
"(6) Данъкът се смята за начислен, когато доставчикът издаде документ, в който посочи данъка, отрази този документ в отчетните регистри по чл.104 и отрази данъка в счетоводството си като задължение към бюджета и в подадена справка-декларация."
18. В чл.59:
а) точка 4 се изменя така: "4. се внася инвестиционно злато;"
б) в т. 9, буква "а" накрая се добавя "по смисъла на Закона за митниците и правилника за неговото прилагане".
19. В чл.60 се създава ал. 3:
"(3) Когато съгласно Закона за митниците и правилника за неговото прилагане възникне задължение за заплащане на лихви върху митни сборове по митническо задължение, възниква и задължение за заплащане на лихви върху несъбрания данък."
20. В чл.64 т. 7 се отменя.
21. В чл.68, ал. 2, т. 2 накрая се добавя "и е изпълнено условието по чл. 64, т. 2".
22. В чл.78 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 4 думите "с изключение на случаите по чл. 64, т. 7" се заличават;
б) създават се т. 6 и 7: "6. когато писмено е поискано от органите на Министерството на вътрешните работи или органите на съдебната власт и се възобновяват след уведомяването за отпадане на причината за исканото спиране; 7. при започнала данъчна ревизия на лицето - до приключването й."
23. В чл.81, ал. 5:
а) в т. 1 след думите "Търговския закон" се добавя "ако получател е регистрирано по този закон лице или лице, което се регистрира в сроковете по чл.125 за наличните към момента на регистрацията активи";
б) създава се т. 5:
"5. закупени, произведени или придобити по друг начин стоки или услуги, ако данъчният режим на доставките, които е извършвало регистрираното лице с тези стоки или услуги, бъде променен със закона."
24. В чл.82, ал. 3, т. 4 накрая се добавя "когато балансовата им стойност е по-ниска от 5 на сто от отчетната им стойност".
25. Създават се нови глави двадесета и двадесет и първа:

"Глава двадесета
ДОСТАВКИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННО ЗЛАТО

Освобождаване на доставките, свързани с инвестиционно злато

Чл. 91а.
(1) Доставките, свързани с инвестиционно злато, са освободени, освен в случаите по ал. 2.
(2) Данъчно задължени лица, които произвеждат инвестиционно злато или превръщат злато в инвестиционно злато, както и данъчно задължени лица, които обикновено доставят злато за промишлени цели, могат да изберат доставките по ал. 1 да бъдат облагаеми. Данъчно задължените лица, които извършват посреднически услуги по доставки на инвестиционно злато, могат да изберат доставките по ал. 1 да бъдат облагаеми, когато доставката на инвестиционно злато, във връзка с която е оказана посредническата услуга, е облагаема.
(3) Правото по ал. 2 може да се упражни само за доставките, по които получател е регистрирано по този закон лице.
(4) Правото по ал. 2 се упражнява, като доставчикът посочи това в данъчния документ по доставката.
(5) В отклонение от разпоредбите на чл.55 начисляването на данъка по този закон се извършва от получателя, ако той е регистрирано по този закон лице, при:
1. доставки на златни материали или полуготови продукти с чистота 325 хилядни или повече;
2. доставки, свързани с инвестиционно злато, за които е упражнено правото по ал. 2.

Право на данъчен кредит във връзка с доставки, свързани с инвестиционно злато

Чл. 91б.
(1) Независимо че последващата доставка, свързана с инвестиционно злато, е освободена, регистрираните лица имат право на приспадане на данъчен кредит за начисления данък по отношение на:
1. доставки на инвестиционното злато, което им е доставено от лице, упражнило правото си на избор съгласно чл.91а, ал. 2;
2. получена доставка или внос на злато, различно от инвестиционно злато, което после е превърнато от него или от негово име в инвестиционно злато;
3. получени услуги, водещи до промяна на формата, теглото или чистотата на златото, включително на инвестиционно злато, ако последващата доставка на това злато е освободена.
(2) Независимо че последващата доставка, свързана с инвестиционно злато, е освободена, регистрираните лица, които произвеждат инвестиционно злато или превръщат злато в инвестиционно злато, имат право на приспадане на данъчен кредит по отношение на доставките или при вноса на стоки или услуги, свързани с производството или превръщането на това злато.

Документиране на доставките, свързани с инвестиционно злато

Чл. 91в. Данъчно задължените лица документират и отчитат доставките, свързани с инвестиционно злато, по ред, определен в правилника за прилагане на този закон.

Глава двадесет и първа
ДОСТАВКА НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

Място на изпълнение

Чл. 91г. Място на изпълнение при доставка на обща туристическа услуга е мястото, където доставчикът постоянно извършва независимата си икономическа дейност или има обект, от който се извършва изпълнението.

Данъчна основа

Чл. 91д.
(1) Данъчната основа на доставката на обща туристическа услуга е разликата между:
1. общата сума, която е платена или ще бъде платена от туриста, без дължимия данък за доставката, и
2. данъчната основа и данъка за получените от туроператора или туристическия агент от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от които туристът се възползва пряко.
(2) Данъчната основа на доставката на обща туристическа услуга не може да бъде отрицателна.

Право на данъчен кредит

Чл. 91е. Туроператорът или туристическият агент няма право на данъчен кредит за получените доставки на стоки и услуги, от които туристът се възползва пряко.

Дата на възникване на данъчното събитие

Чл. 91ж. Дата на възникване на данъчното събитие за доставката на обща туристическа услуга е датата, на която туристът се възползва за пръв път от доставката.

Освобождаване на доставките

Чл. 91з.
(1) Доставката на обща туристическа услуга е освободена, ако доставките на стоки и услуги, от които туристът се възползва пряко, които са част от тази услуга, са с място на изпълнение извън територията на страната.
(2) Когато само част от доставките по ал. 1 са с място на изпълнение извън територията на страната, освободена е само съответстващата им част от доставката на общата туристическа услуга.
(3) В случаите по ал. 2 определянето на освободената част се извършва по ред, определен в правилника за прилагане на този закон.

Документиране и отчитане на доставките

Чл. 91и. Туроператорът или туристическият агент документира и отчита доставката на обща туристическа услуга по ред, определен в правилника за прилагане на този закон."

26. Досегашните глави двадесета и двадесет и седма стават съответно двадесет и втора и двадесет и девета.
27. В чл.102, ал. 1 накрая се добавя "а получателят я съхранява до напускането на обекта".
28. В чл.104, ал. 5 думите "копие от регистрите по ал. 1 и" се заличават, а накрая се добавя "както и копие от регистрите по ал. 1, освен в случаите, предвидени в правилника".
29. В чл.110: а) в ал. 1 думите "обща стойност на износа" се заменят с "общ облагаем оборот"; б) ал. 2 се изменя така: "(2) Общ облагаем оборот по смисъла на този закон е сумата от данъчните основи на облагаемите доставки, включително тези със ставка нула. Всяко лице задължително определя своя общ облагаем оборот след изтичането на всеки календарен месец."; в) в ал. 3 думите "постигната обща стойност на износа" се заменят с "постигнат общ облагаем оборот"; г) алинеи 4 и 5 се изменят така: "(4) При определянето на общия облагаем оборот се изхожда от данъчния режим на доставките към датата на възникване на данъчното събитие.
(5) Получените аванси по облагаеми доставки, с изключение на облагаемите със ставка нула, се включват при определянето на общия облагаем оборот. Получените аванси за бъдещ износ не се включват при определянето на общия облагаем оборот, докато не завърши фактическото му изпълнение и не са получени документите за доказването му."; д) алинея 6 се отменя.
30. В чл.114, ал. 2 думите "в общата стойност на износа" се заменят с "на общия облагаем оборот".
31. В чл.117:
а) в ал. 1 т. 1 се изменя така:
"1. когато общият облагаем оборот на регистрираното лице за последните 18 месеца преди текущия спадне под 50 000 лв. - в срок 14 дни от настъпването на тези обстоятелства;"
б) в ал. 1 т. 2 се отменя;
в) в ал. 1 т. 3 се отменя;
г) в ал. 2, т. 2 думите "и обявяване в ликвидация" се заличават.
32. В чл.118, ал. 1 думите "обща стойност на износа" се заменят с "общ облагаем оборот".
33. В чл.119 се правят следните изменения и допълнения:
а) алинея 4 се изменя така:
"(4) Данъкът по ал. 3 се включва при определянето на резултата за последния данъчен период."
б) алинея 5 се изменя така:
"(5) Когато към датата на подаване на формуляра за дерегистрация лицето е в процедура по приспадане по реда на чл.77, към тази дата се приема, че шестте едномесечни периода са изтекли."
в) в ал. 6, т. 3 накрая се добавя "само за наличните активи към датата на регистрация".
34. В чл.125, ал. 1, т. 4 и 5 думите "обща стойност на износ" се заменят с "общ облагаем оборот".
35. В чл.137 се създава ал. 3:
"(3) Който не изпълни задълженията си да съхрани касовата бележка от фискалното устройство (фискален бон) до напускане на обекта, се наказва с глоба 5 лв."
36. В чл.138 думата "Данъчнозадължено" се заличава, а думите "неправомерно начисления данък" се заменят с "посочения в документа данък".
37. Създава се чл.145:
"Чл. 145.
(1) Който не внесе в срок пълния размер на дължим по този закон данък за внасяне, се наказва със:
1. глоба в размер 2 процента от сумата на невнесения в срока данък за внасяне, но не по-малко от 50 лв. - за физическите лица, които не са търговци;
2. имуществена санкция в размера по т. 1 - за юридическите лица и за едноличните търговци.
(2) За извършено повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата или имуществената санкция е 5 процента от сумата на невнесения в срок данък за внасяне, но не по-малко от 400 лв.
(3) За всяко нарушение по ал. 1, извършено в двугодишен срок от влизането в сила на наказателно постановление за същото по вид повторно нарушение, размерът на глобата или имуществената санкция е 10 процента от сумата на невнесения в срок данък за внасяне, но не по-малко от 1000 лв."

§ 17. В чл.12а, ал. 3 от Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г. (обн., ДВ, бр. 110 от 1993 г.; изм., бр. 112 от 1995 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 12, 90 и 103 от 1999 г.) в края на изречение първо точката се заменя със запетая и се добавя "освен в случаите на избран купувач", а изречение второ се заличава.

§ 18. Отменя се § 63 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 60 от 1999 г.).

§ 19. (Изм., ДВ, бр. 102 от 2000 г.) Разпоредбите на този закон влизат в сила от 1 януари 2000 г.

Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 7 декември 1999 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица

(Обн., ДВ, бр. 105 от 19.12.2000 г.)

.............................................
.............................................

Заключителна разпоредба

§ 35. Законът влиза в сила от 1 януари 2001 г., с изключение на § 5, 7, 9 и 14, които влизат в сила от 1 януари 2000 г.

Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 6 декември 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица
(Обн., ДВ, бр. 110 от 21.12.2001 г.; изм., бр. 118 от 20.12.2002 г.)

.............................................
.............................................

Преходни и заключителни разпоредби

§ 24. Член 109 от Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 25 и 99 от 2001 г.) се отменя.

§ 25. Член 52, ал. 1, т. 6 от Закона за застраховането (обн., ДВ, бр. 86 от 1996 г.; изм., бр. 1 от 1997 г.; бр. 21 от 1997 г. - Решение № 6 на Конституционния съд от 1997 г.; изм., бр. 58 от 1997 г., бр. 21, 52, 93 и 132 от 1998 г., бр. 88 от 1999 г., бр. 83 и 97 от 2000 г., бр. 1 и 102 от 2001 г.) се отменя.

§ 26. (Отм., ДВ, бр. 118 от 2002 г.).

§ 27. Законът влиза в сила от 1 януари 2002 г.

Законът е приет от XXXIX Народно събрание на 6 декември 2001 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица

(Обн., ДВ, бр. бр. 118 от 20.12.2002 г.)

.............................................
.............................................

Заключителна разпоредба

§ 21. Законът влиза в сила от 1 януари 2003 г.

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 10 декември 2002 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица

(Обн., ДВ, бр. бр. 112 от 23.12.2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.)

.............................................
.............................................

Преходни и заключителни разпоредби

§ 22. В чл.237, ал. 1, 3 и 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 67 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 70, 93, 152 и 153 от 1998 г. и бр. 12, 67 и 69 от 1999 г., бр. 49 и 64 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 40, 45 и 119 от 2002 г., бр. 50, 86 и 95 от 2003 г.) думите "умножени по 1,45" се заличават.

§ 23. В чл.139г, ал. 1 от Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 59 от 1994 г., бр. 78 от 1994 г. - Решение № 8 на Конституционния съд от 1994 г., бр. 87 от 1994 г. - Решение № 9 на Конституционния съд от 1994 г., бр. 93 от 1995 г. - Решение № 17 на Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 64 от 1996 г., бр. 96 от 1996 г. - Решение № 19 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 104 и 110 от 1996 г., бр. 58, 122 и 124 от 1997 г., бр. 11 и 133 от 1998 г., бр. 6 от 1999 г. - Решение № 1 на Конституционния съд от 1999 г., изм., бр. 34, 38 и 84 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г.; бр. 74 от 2002 г., бр. 110 от 2002 г. - Решение № 11 на Конституционния съд от 2002 г., бр. 118 от 2002 г. - Решение № 13 на Конституционния съд от 2002 г., бр. 61 от 2003 г.) думите "умножено по 1,45" се заличават.

§ 24. В чл.261, ал. 1, 3 и 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 122 от 1997 г., бр. 29 от 1998 г. - Решение № 3 на Конституционния съд от 1998 г.; изм., бр. 70, 73 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 110 от 1999 г., бр. 1 и 29 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 45 и 119 от 2002 г., бр. 17, 26, 95 и 103 от 2003 г.) думите "умножени по 1,45" се заличават.

§ 25. Законът влиза в сила от 1 януари 2004 г., с изключение на § 12, който влиза в сила от 1 януари 2005 г.

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 9 декември 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица
(Обн., ДВ, бр. бр. 108 от 10.12.2004 г. – в сила от 01.01.2005 г.)

.............................................
.............................................

Заключителни разпоредби

§ 24. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 56 от 2002 г., бр. 16 от 2004 г.) в чл.79, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "или от упълномощените от тях длъжностни лица".

§ 25. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г., с изключение на § 15, т. 2 и 3 и § 23, които влизат в сила от 22 юни 2004 г.

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 26 ноември 2004 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица
(Обн., ДВ, бр. бр. 102 от 20.12.2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.)

.............................................
.............................................

Преходни и заключителни разпоредби

§ 21. За доходи след 1 януари 2005 г. предвидените в закона облекчения за трайно намалена работоспособност се ползват пожизнено, когато срокът в експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК) не е изтекъл към 31 декември 2004 г. и лицето е навършило 65-годишна възраст преди тази дата или в срока на експертното решение.

§ 22. Законът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на § 3, § 4, т. 2, § 5 и 15, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 6 декември 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Предложи
корпоративна публикация
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net