Методика за определяне размера на концесионното плащане при предоставяне на концесия за услуга за морските плажове - обекти на концесия

Министерски съвет

Държавен вестник брой: 26

Година: 2008

Орган на издаване: Министерски съвет

Дата на обнародване: 07.03.2008

Чл. 1. С методиката се урежда начинът за определяне размера на концесионното плащане при предоставяне на концесии за морските плажове.

Чл. 2. С методиката се цели справедливото разпределение на икономическата изгода от концесията за морски плаж между концедента и концесионера.

Чл. 3.
(1) Концесионното плащане е паричният еквивалент, който концесионерът дължи на концедента за предоставеното му право на експлоатация на морския плаж за срока на концесията.
(2) За всяка година от срока на концесията концесионерът дължи годишни концесионни плащания.

Чл. 4. Размерът на годишното концесионно плащане се определя по формулата
ГКП = БИКП x Р, (1)
където:
ГКП е размерът на концесионното плащане за съответната година в левове;
БИКП - базата за изчисляване размера на концесионното плащане в левове;
Р - размерът на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане, наричан по-нататък "роялти", в проценти.

Чл. 5. Базата за изчисляване размера на концесионното плащане се определя по формулата:
БИКП = БППМ x БПМ, (2)
където:
БППМ е базовият приход от едно плажно място;
БПМ - броят плажни места.

Чл. 6.
(1) Минималният размер на роялти за всяка концесия се определя с решението на Министерския съвет по чл. 39, ал. 1 от Закона за концесиите на базата на обосновката на концесията.
(2) Конкретният размер на роялти се определя с решението на Министерския съвет за определяне на концесионер така, както е предложен от класирания на първо място участник в процедурата за предоставяне на концесията.

Чл. 7.
(1) При определяне на минималния размер на роялти се отчитат прогнозираните разходи за управление и поддържане на обекта на концесията и приходи от експлоатацията.
(2) Прогнозираните разходи за управление и поддържане на обекта на концесията включват разходите за:
1. осъществяване на задължителните дейности по § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие:
а) осигуряване на водното спасяване;
б) обезопасяване на прилежащата акватория;
в) здравното и медицинското обслужване, и
г) санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж;
2. извършване на дейности по чл. 10, ал. 4 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
(3) Прогнозираните приходи от експлоатация включват приходите от предоставянето на плажни, спортно-развлекателни и здравно-рехабилитационни услуги, както и приходите от заведенията за бързо хранене.

Чл. 8. Базовият приход от плажно място в левове се определя по формулата:
БППМ = МППМ x I x КК1 x КК2, (3)
където:
МППМ е минималният приход от плажно място в левове - 150 лв.;
I - инфлационният индекс;
КК1 - корекционният коефициент, отразяващ природно-климатичните и екологичните характеристики на морския плаж - обект на концесия (1 Ј КК1 Ј 2,5);
КК2 - корекционният коефициент, отразяващ характерните особености на морския плаж спрямо фактически изградената инфраструктура, осигуряваща достъп до морския плаж, прилежащата туристическа инфраструктура, изградена в непосредствена близост до морския плаж, и благоустроеност на морския плаж - обект на концесия (1 Ј КК2 Ј 3,5).

Чл. 9. Инфлационният индекс се определя за всяка година по формулата:


 
където:
i1, i2, i3, ........ in (im і 1) са годишните инфлационни индекси, определени от Националния статистически институт, като i1 е годишният инфлационен индекс за 2008 г., i2 е годишният инфлационен индекс за 2009 г. и т. н., in е годишният инфлационен индекс за годината, предхождаща календарната година на определяне на концесионното плащане.

Чл. 10.
(1) Корекционният коефициент КК1 се определя по следната формула:
КК1 = (П1 + П2 + П3 + П4 + П5 + П6) / 6 (5).
(2) Показателите от П1 до П6 се определят съгласно приложение № 1.

Чл. 11.
(1) Корекционният коефициент КК2 се определя по следната формула:
КК2 = (М1 + М2 + М3 + М4 + М5) / 5 (6).
(2) Показателите от М1 до М5 се определят съгласно приложение № 2.

Чл. 12. Стойностите на конкретните показатели КК1 и КК2 се определят към годината на приемане на решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесията съгласно информационни карти по образец, одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 13. Броят плажни места се определя по формулата:
БПМ = АПП / H , (7)
където:
АПП е активната плажна площ на плажа (кв.м);
Н - нормативът за едно плажно място (кв.м).

Чл. 14. Нормативът за едно плажно място (Н) се определя на 8 кв.м за морски плаж с активна плажна площ до 100 000 кв.м и 12 кв.м за плажове с активна плажна площ над 100 000 кв.м.

Чл. 15. Показателят брой плажни места се закръглява към по-малкото цяло плажно място.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на методиката "активна плажна площ" е част от площта на морския плаж - обект на концесията, без прилежащата акватория, която се използва:
1. от посетителите на плажа във връзка с основното му предназначение за рекреация, в т.ч. за: разполагане на платени, неплатени и лични плажни принадлежности; свободно пешеходно придвижване на посетителите върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки; използване на преместваемите обекти; придвижване и ползване на плажни услуги от инвалиди;
2. за осъществяване на задължителните дейности за здравно и санитарно-хигиенно обслужване, за водноспасителна дейност и за поддържане на морските плажове;
3. за осъществяване на разрешените дейности, при които се предлагат обществени услуги, свързани със спортно-развлекателни дейности и бързо хранене.
В активната плажна площ не се включва площта, която не може да се използва от посетителите на плажа за рекреационна дейност и за осигуряване на задължителните дейности, осигуряващи безопасното ползване на плажа, в т.ч. площите:
4. за нуждите на националната сигурност и отбраната на страната;
5. за осигуряване безопасността на корабоплаването;
6. от брегоукрепителните, брегозащитните и геозащитните съоръжения, които нямат характеристиката на морски плаж;
7. на които са разположени единични или групови паметници на културата, включително необходимите площи за извършване на специализирани дейности по тяхното опазване;
8. които с акт на министъра на околната среда и водите са обявени за защитени природни обекти;
9. необходими за извършване на изследвания, свързани с опазване на околната среда.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. При определяне на базовия приход от плажно място за 2008 г. не се отчита годишен инфлационен индекс за 2007 г.

§ 3. Когато Националният статистически институт определи за определена година дефлация, дължимото годишно концесионно плащане за съответната година е в размер не по-нисък от годишното концесионно плащане за предходната година.

Приложение № 1
към чл. 10, ал. 2

Приложение № 2
към чл. 11, ал. 2


Предложи
корпоративна публикация
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив