Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

МФ

Държавен вестник брой: 79

Година: 2007

Орган на издаване: МФ

Дата на обнародване: 22.10.2007

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.
(1) С тази наредба се определят условията, редът и начинът за одобряване на типа, за отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация, отчитане и сервизно обслужване, експертизите и контролът на фискалните устройства, техническите и функционалните изисквания към тях, редът и начинът за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки.
(2) Наредбата регламентира задължението на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ.

Чл. 2.
(1) За целите на тази наредба "фискално устройство", "търговски обекти" и "фискална касова бележка (фискален бон)" са тези по § 1, т. 40 и 41 от допълнителната разпоредба и чл.118, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
(2) Видове фискални устройства:
1. електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП);
2. фискални принтери (ФПр);
3. електронни системи с фискална памет (ЕСФП) за отчитане оборотите от продажби на течни горива чрез одобрени по смисъла на Закона за измерванията средства за измерване на разход.

Чл. 3.
(1) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва по банков път.
(2) Лице, което извършва продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, е длъжно да регистрира и отчита продажбите на течни горива чрез издаване на фискална касова бележка от ЕСФП, включително за платените по банков път.

Чл. 4. Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което извършва следните дейности:
1. продажби във или от търговски обекти, специализирани само за вестници и списания;
2. продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни;
3. продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги (квитанция, талон и др.), които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата, и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г.);
4. продажби на самолетни билети;
5. продажбата на вещи и извършването на услуги, свързани с осъществяването на религиозна, социална, образователна и здравна дейност от Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;
6. дейност на наемодатели - физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, включително отдаващите под наем складови помещения;
7. упражняване на занаят по смисъла на Закона за занаятите, с изключение на автомонтьорство и автосервизни услуги и при условие че лицата са занаятчии - пенсионери по инвалидност или за изслужено време и старост, които извършват услугите с личен труд и не са търговци по смисъла на Търговския закон;
8. дейност на лица, упражняващи свободна професия;
9. продажби във или от търговски обекти, намиращи се в населени места с брой на лицата с постоянен адрес под 300 души и разположени във високопланински и труднодостъпни места, с изключение на курортите.

Чл. 5. Не са задължени да издават фискални касови бележки:
1. държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, за които последните не са данъчно задължени лица по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
2. банките, когато извършват банкови или валутни сделки; финансовите къщи, когато извършват сделки с чуждестранна валута по безкасов начин, както и лицата, извършващи търговска дейност с предмет съгласно чл. 1, ал. 1, т. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 и 12 от Търговския закон.

Чл. 6. Задълженото да използва ФУ лице може да регистрира и отчита извършваните от него продажби с интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД) при условията и по реда на глава осем от наредбата.

Чл. 7.
(1) Лицата по чл. 3 са длъжни да монтират, въведат в експлоатация и използват регистрирани в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) ФУ от датата на започване на дейността на обекта.
(2) Не се допуска извършване на продажба на стоки и услуги от лицата по чл. 3 без функциониращо ФУ, освен в случаите, посочени в тази наредба.

Глава втора
ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, РЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ТИПОВЕТЕ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

Чл. 8.
(1) Фискалните устройства трябва да отговарят на:
1. функционалните изисквания съгласно приложение № 1.
2. техническите изисквания съгласно приложение № 2.
(2) Фискално устройство от одобрен тип е устройство, което отговаря на техническите и функционалните изисквания съгласно ал. 1, има издадено свидетелство за одобрен тип и е вписано в регистъра по чл. 10, ал. 9.
(3) За одобряване на типа ФУ производителите или вносителите предоставят в Българския институт по метрология (БИМ) (или в обекта, когато изпитването е в реални условия) за изпитване нефискализиран образец от съответния тип заедно с писмена заявка-декларация съгласно приложение № 3, придружена от следните документи на български език:
1. инструкция за монтаж и експлоатация;
2. сервизно описание;
3. фирмен проспект;
4. паспорт;
5. тест-програма за функционална проверка на ФУ и на комплектоващите го технически средства;
6. ръководство за органа на НАП;
7. образец от фирмената пломба на ФУ и на модула фискална памет (ФП);
8. декларация за съответствие със съществените изисквания, определени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 203 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2001 г.; изм., бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2004 г., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.) и в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2003 г., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.);
9. заверено копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ.
(4) За одобряване на програмни модификации на одобрен тип ФУ кандидатстването се извършва по реда на ал. 3.
(5) Заявката-декларация не се приема при отсъствие на някой от посочените документи или на нефискализиран образец от съответния тип ФУ, когато такъв се изисква.
(6) При кандидатстване за одобряване на типа ФУ производителите или вносителите предоставят в централното управление на НАП копие на следните документи на български език:
1. инструкция за монтаж и експлоатация;
2. фирмен проспект;
3. паспорт;
4. ръководство за органа на НАП.

Чл. 9. За одобряване на тип ФУ се извършва:
1. преглед на документите по чл. 8, ал. 3;
2. изпитване за съответствие с функционалните и техническите изисквания съгласно чл. 8, ал. 1;
3. издаване на свидетелство за одобряване на тип.

Чл. 10.
(1) Изпитване за проверка на съответствие с функционалните и техническите изисквания съгласно чл. 8, ал. 1 се извършва от БИМ с участието на междуведомствената комисия по ал. 5 за:
1. електронните касови апарати с фискална памет и ФПр - в лабораторни условия в БИМ, като изпитването на ФПр се извършва в конфигурация с персонален компютър под управлението на софтуер;
2. електронните системи с фискална памет - централното регистриращо устройство на ЕСФП се изпитва в лабораторни условия в БИМ, с помощта на симулатор на включеното в състава на ЕСФП измервателно средство за разход на течни горива, след което ЕСФП се изпитва в реални условия на обекта;
3. локална мрежа се изпитва функционално в реални условия на обекта, на мястото за експлоатация на мрежата, като се следи регистрацията на продажби да се извършва само чрез одобрени типове ФУ.
(2) За програмни модификации се провеждат само функционални изпитвания.
(3) Ако към ФУ има възможност да се включват средства за измерване, те следва да са изпитани, одобрени и вписани в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване.
(4) Ако към ФУ има възможност да се включат средства за измерване или други устройства за въвеждане вида и количеството на стоките, тези устройства не трябва да променят функциите на ФУ, което се доказва чрез функционални изпитвания.
(5) Изпитванията се извършват от БИМ с участието на междуведомствена комисия с по един представител на Министерството на финансите, ДАМТН и БИМ, определени със съвместна заповед на министъра на финансите, председателя на ДАМТН и председателя на БИМ. В заповедта се определя и по един резервен член на комисията за съответното ведомство.
(6) За изпитването БИМ издава протокол в предварително съгласуван със заявителя срок, но не по-късно от 60 дни от датата на предоставяне на образеца от типа ФУ и документите по чл. 8, ал. 3. Комисията може да изисква допълнителна информация или да върне изпитвания образец за отстраняване на несъответствия с изискванията на наредбата. В тези случаи срокът за изпитване започва да тече от момента на предоставянето на допълнителната информация и/или образеца.
(7) Въз основа на резултатите от изпитването за съответствие на типа ФУ при наличие на обстоятелствата, изисквани от наредбата, комисията в 7-дневен срок от издаване на протокола представя на председателя на БИМ становище за съответствие на типа с изискванията на тази наредба.
(8) Председателят на БИМ или упълномощено от него лице:
1. издава и вписва в регистъра по ал. 9 свидетелство за одобряване на типа ЕКАФП или ФПр съгласно приложение № 4 при положително становище на междуведомствената комисия;
2. издава и вписва в регистъра по ал. 9 свидетелство съгласно приложение № 5 за одобряване на локална мрежа от ФУ за обекта, в който е изпитана при положително становище на междуведомствената комисия;
3. мотивирано отказва издаване на свидетелство за одобряването на типа, когато комисията е изразила отрицателно становище във връзка с установено несъответствие с изискванията на наредбата.
(9) Българският институт по метрология води публичен регистър на одобрените типове фискални устройства, локални мрежи и системи и подготвя информация за тях за публикуване в официалния бюлетин на БИМ.

Чл. 11.
(1) В случаите по чл. 10, ал. 1, т. 2 за започване на изпитване в реални условия на ЕСФП комисията по чл. 10, ал. 5 съставя протокол съгласно приложение № 6.
(2) През периода на изпитване в книгата по чл. 39, ал. 2 се вписват показанията на броячите на средства за измерване при всеки дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП.
(3) В 20-дневен срок от започване на изпитването лицето по чл. 3 чрез производителя или вносителя на ЕСФП, предоставя на БИМ детайлен отчет на ФП за периода на изпитване заедно с книгата по чл. 39, ал. 2. Книгата се връща на лицето след проверка.
(4) При констатирани несъответствия с изискванията на наредбата комисията по чл. 10, ал. 5 изисква отстраняването им в срок 7 дни. В тези случаи срокът за изпитване по ал. 3 започва да тече от момента на отстраняване на несъответствието.
(5) Резултатите от извършеното изпитване се отразяват в протокола по чл. 10, ал. 6.
(6) Въз основа на резултатите от изпитването и положително становище на комисията по чл. 10, ал. 5 за съответствие на типа с изискванията по тази наредба председателят на БИМ издава или мотивирано отказва издаване на свидетелство за одобряването на типа ЕСФП съгласно приложение № 7 или допълнение към издаденото свидетелство за одобряване съгласно приложение № 8, в което вписва новото средство за измерване.
(7) При одобрена ЕСФП производителят или вносителят на ЕСФП демонтира ФП по реда на чл. 22 и монтира нова ФП.
(8) В срок 7 дни от издаване на свидетелство за одобряване на типа ЕСФП по реда на чл. 11 или допълнение към издаденото свидетелство за одобряване представител на сервизната фирма, с която лицето по чл. 3 има сключен договор за техническо обслужване и ремонт, въвежда ЕСФП в експлоатация и издава свидетелство за регистрация на ЕСФП.
(9) В срока по ал. 8 лицето по чл. 3 предава в компетентната ТД на НАП:
1. протокола по ал. 1 за започване на изпитване;
2. детайлен отчет на ФП за периода на изпитване;
3. протокол, съставен от БИМ за некоректни записи във ФП, ако при изпитването са установени такива;
4. свидетелството за регистрация на ЕСФП за заверка.
(10) За изпитване на нов тип ЕСФП в обект за продажба на течни горива, в който е извършено изпитване по реда на този член, може да се кандидатства, ако е изтекла една година от приключване на предходното изпитване.

Чл. 12.
(1) Свидетелството за одобряване се издава за срок 10 години или до промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ, произтичащи по силата на закон. Този срок може да бъде продължен при условията и по реда на чл. 9, 10 и 11 с допълнение към свидетелството, издадено от председателя на БИМ, когато производителят или вносителят подаде писмена заявка-декларация преди изтичане на срока, посочен в свидетелството.
(2) След изтичане на този срок или при промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ устройствата от съответния тип не са от одобрен тип.
(3) (Изм., ДВ, бр. 79 от 2007 г.) Въведените в експлоатация фискални устройства, чийто срок на свидетелство за одобряване е изтекъл, се считат за устройства от одобрен тип, ако:
1. няма промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ;
2. се използват от лицето, което ги е въвело в експлоатация и регистрирало в ТД на НАП към датата на изтичане на срока.

Чл. 13.
(1) Председателят на БИМ със заповед отменя одобряването на типа, когато:
1. се установи несъответствие на ФУ с изискванията съгласно чл. 8, ал. 1, което не може да бъде отстранено;
2. несъответствието подлежи на отстраняване, но производителят или вносителят не го е отстранил в срока по чл. 59, ал. 3.
(2) В 7-дневен срок от издаване на заповедта по ал. 1 БИМ уведомява производителя или вносителя и централното управление на НАП. Отмяната се вписва в регистъра по чл. 10, ал. 9.
(3) Разпространените и въведени в експлоатация ФУ, чийто тип е отменен, се считат от одобрен тип, освен ако несъответствието влияе на фискалните им функции, свързани с регистрирането и отчитането на оборотите.

Чл. 14.
(1) Експертиза на ФУ е проверка за съответствие на устройството с одобрения тип ФУ.
(2) Експертиза на ФУ се извършва по искане на държавен орган или на лицето по чл. 3.
(3) Възложителят изпраща мотивирано предложение за извършване на експертиза от БИМ с участието на производителя, като предава на БИМ с протокол устройството, а в случай че обектът на експертиза е част от конфигурация - и устройствата в конфигурацията. На БИМ се предава паспортът на устройството и други необходими документи.
(4) Срокът за извършване на експертиза е до 7 работни дни, считано от датата на предаване на устройството за експертиза.
(5) В заключението за извършената експертиза се посочват:
1. данните за възложителя на експертизата;
2. обектът на експертизата (тип, индивидуални номера на ФУ, собственик и др.);
3. опис на устройствата в конфигурацията, в случай че обектът на експертиза е част от конфигурация;
4. опис на документите, включени към експертизата;
5. състояние на устройството при започване на експертизата;
6. списък на използваните технически средства за експертизата;
7. извършените експертни действия;
8. констатациите на експертизата.
(6) След извършване на експертизата БИМ предава на възложителя на експертизата заключението заедно с устройството, обект на експертизата, и документите по ал. 3.

Чл. 15.
(1) Производител или вносител на ФУ е длъжен да:
1. разпространява и/или продава ФУ само от одобрен тип и с определен гаранционен срок;
2. осигури сервизно обслужване на устройствата в продължение най-малко на 7 години от одобряването на типа, за което подава в БИМ декларация по образец съгласно приложение № 3;
3. осигури обучение на сервизните фирми за работа и техническа поддръжка на съответния тип ФУ, което се урежда в договорите със сервизните фирми;
4. подава заявка по образец съгласно приложение № 9 за даване на индивидуални номера на ФУ и на фискалните памети до централното управление на НАП; централното управление на НАП упражнява контрол върху броя на разпространените ФУ чрез заявените индивидуални номера;
5. въвежда със специализирана апаратура индивидуалните номера на ФУ във фискалната памет и да ги вписва в паспорта на ФУ;
6. обозначава върху трайно прикрепена от външната страна на корпуса на всяко ФУ табелка с данни за номера и датата на свидетелството за одобряване на типа ФУ, типа, индивидуалния номер и датата на производство на ФУ, както и други данни по негова преценка; табелката не трябва да е набръчкана, нагъната или набраздена и трябва да бъде видима, четлива и незаличима след:
- изтриване в продължение на 15 секунди с парче плат, потопено във вода;
- повторно изтриване в продължение на 15 секунди с парче плат, потопено в петролев етер;
7. в случай на промяна на данните по т. 6, изписани върху табелката, да постави нова табелка с променените данни и датата на промяната;
8. води списък на номерата на демонтираните модули фискална памет, като тези номера не могат да се използват повторно;
9. подава ежемесечно до 15-о число в компетентната ТД на НАП на технически носител (дискета 3,5'', CD) или по електронен път данни за разчетените фискални памети през предходния месец, с формат и параметри на записа по образец съгласно приложение № 10; данни се подават и в случаите, когато няма разчетени фискални памети;
10. оказва съдействие на БИМ при извършване на експертиза на ФУ по чл. 14.
(2) (Изм.,ДВ, бр. 79 от 2007 г.) Компетентната ТД на НАП мотивирано отказва приемане на данните по ал. 1, т. 9, когато:
1. не отговарят на изискванията за формат и/или параметри;
2. липсват или не могат да бъдат прочетени.
(3) За удостоверяване на приемането или отказа от приемането на данните се изготвя протокол.

Глава трета
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ИЗДАВАНЕ И ЗАВЕРКА НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

Чл. 16.
(1) При въвеждане в експлоатация и работа с ФУ лицето по чл. 3 трябва да има сключен писмен договор за техническо обслужване и ремонт с регистрирана от ДАМТН сервизна фирма, която притежава удостоверение за сервизно обслужване на съответния тип ФУ.
(2) При сключване на договора по ал. 1 сервизната фирма вписва и заверява с подпис и печат в паспорта на ФУ следните данни:
1. наименование, адрес, единен идентификационен код по БУЛСТАТ и телефон на сервизната фирма;
2. номер и дата на удостоверението за регистрация на сервизната фирма по чл. 45, ал. 3;
3. номер, дата и срок на валидност на договора.

Чл. 17.
(1) Въвеждането в експлоатация на ФУ се извършва при спазване на разпоредбата по чл. 7, ал. 1 от сервизен техник на вписаната в паспорта сервизна фирма в присъствието на лицето по чл. 3, като техникът е длъжен да:
1. запише във фискалната памет датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация, единен идентификационен код по БУЛСТАТ на лицето по чл. 3, съответно единния граждански номер, ако лицето по чл. 3 е физическо лице, с изключение на физическите лица - еднолични търговци;
2. впише в паспорта на ФУ данните по т. 1, наименованието на сервизната фирма и трите си имена, а при въвеждане в експлоатация на ЕСФП - и типа на работещите в обекта средства за измерване на разход на течни горива.
(2) При въвеждане в експлоатация сервизната фирма издава свидетелство за регистрация на ФУ по образец съгласно приложение № 11. Свидетелството се издава в 3 екземпляра, като единият от тях се съхранява в досието по чл. 50, ал. 1.
(3) Свидетелство за регистрация се издава при изчерпване на позициите, определени за сервизни фирми в него, както и при загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството.

Чл. 18.
(1) Преди да започне да отчита продажби чрез фискалното устройство и не по-късно от 7-дневен срок от въвеждане в експлоатация на ФУ, лицето по чл. 3 е длъжно да представи двата екземпляра от свидетелството за регистрация на ФУ и копие на касовата бележка от въвеждането в експлоатация пред компетентната ТД на НАП за заверка върху свидетелството. Териториалната дирекция на НАП заверява или отказва да завери свидетелството в рамките на същия ден. Екземпляр от завереното свидетелство заедно с копието на касовата бележка се съхранява в досието на ФУ в ТД на НАП, а другият заверен екземпляр се връща на лицето.
(2) Лицето по чл. 3 може да представи двата екземпляра от свидетелството за регистрация и копие на касовата бележка от въвеждането в експлоатация в срока по ал. 1 на компетентната ТД на НАП и по пощата с обратна разписка. В 7-дневен срок от получаването ТД на НАП е длъжна да завери или да откаже заверката на свидетелството. Териториалната дирекция на НАП съхранява заверения екземпляр от свидетелството заедно с копието на касовата бележка в досието на ФУ и изпраща заверения екземпляр на свидетелството или отказа за заверка с писмо с обратна разписка, в която се вписва извършеното действие на адреса за кореспонденция по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, чрез лицензиран пощенски оператор.
(3) Лицето по чл. 3 няма право да отчита продажби чрез ФУ, въведено в експлоатация след закупуване или промяна на собствеността, без заверено свидетелство за регистрация.
(4) Извън случаите по ал. 3 лицето по чл. 3 има право да отчита продажби чрез ФУ до заверка на свидетелството за регистрация в срока за заверка по ал. 1 или 2.

Чл. 19.
(1) При промяна на обслужващата сервизна фирма новата сервизна фирма отбелязва това обстоятелство върху свидетелството за регистрация.
(2) При промяна в адреса на търговския обект лицето по чл. 3:
1. уведомява писмено в 7-дневен срок от датата на настъпване на промяната компетентната ТД на НАП, като посочва данните на ФУ, адреса на търговския обект, в който ще го използва и датата на промяната;
2. отразява на първа страница на книгата за дневните финансови отчети и в заглавната част на касовата бележка адреса на търговския обект в деня на настъпване на промяната.

Чл. 20.
(1) Извеждане от експлоатация на ФУ и прекратяване на регистрация се извършва:
1. по инициатива на лицето по чл. 3, при което се демонтира фискалната памет;
2. при бракуване на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3, при което се демонтира фискалната памет и устройството не може да бъде използвано.
(2) За дата на извеждане от експлоатация се счита датата на заверка от компетентната ТД на НАП на протокола за демонтаж на фискалната памет.

Чл. 21.
(1) При загубване, повреждане или унищожаване на свидетелство за регистрация на ФУ лицето по чл. 3 е длъжно в срок до три работни дни от настъпване на събитието да уведоми обслужващата сервизна фирма за издаване на ново свидетелство.
(2) В случаите по ал. 1 лицето по чл. 3 е длъжно да представи свидетелството за регистрация на ФУ в 7-дневен срок от издаването му за заверка в компетентната ТД на НАП. Свидетелството се заверява по реда на чл. 18.
(3) При загубване, повреждане или унищожаване на паспорта на ФУ лицето по чл. 3 е длъжно в 3-дневен срок да уведоми писмено компетентната ТД на НАП.
(4) Дубликат на паспорта на ФУ се издава от производителя или вносителя по искане на лицето по чл. 3 след представяне на документ, заверен от компетентната ТД на НАП, че е информирана за събитието. Върху паспорта се отбелязва, че е дубликат.

Чл. 22.
(1) Демонтаж на фискалната памет на ФУ се извършва в следните случаи:
1. препълване на фискалната памет;
2. смяна на собственика;
3. смяна на типа;
4. прекратена регистрацията на ФУ;
5. бракуване на ФУ;
6. повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането й;
7. грешка в блок на фискалната памет;
8. грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ;
9. след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия.
(2) Сервизен техник на вписаната в свидетелството за регистрация на ФУ сервизна фирма извършва демонтаж на фискалната памет.
(3) В присъствието на лицето по чл. 3 сервизният техник съставя в четири екземпляра протокол за демонтаж на фискалната памет съгласно приложение № 12, като отразява причината за демонтаж в протокола и в паспорта на ФУ.
(4) В срок до 3 работни дни от съставяне на протокола лицето по чл. 3 или упълномощено от него лице представя четирите екземпляра в компетентната ТД на НАП заедно със съкратени отчети на фискалната памет по години за работния й период, а при повреда на оперативната памет и контролната лента заедно с изчисления по нея оборот след последния записан във фискалната памет отчет.
(5) В случаите по ал. 1 компетентната ТД на НАП проверява и заверява или отказва да завери екземплярите на протокола в деня на подаването. Екземпляр от протокола за демонтаж на фискалната памет заедно с отчетите се съхранява в досието на ФУ в ТД на НАП, а останалите екземпляри се връщат на лицето по чл. 3.
(6) Лицето по чл. 3 съхранява екземпляр от протокола за демонтаж на фискалната памет в книгата за дневните финансови отчети на страницата на датата на съставяне на протокола, а другите екземпляри в еднодневен срок от датата на получаването им се предават на сервизния техник.
(7) В срок 3 работни дни от предаването на протокола за демонтаж на фискалната памет сервизният техник предава по един екземпляр на БИМ и на производителя или вносителя на ФУ, а демонтираният модул фискална памет предава на:
1. производителя или вносителя на ФУ, ако няма нарушаване на фабричната пломба на фискалната памет и/или външно въздействие върху модула; или
2. Българския институт по метрология при нарушена фабрична пломба и/или външно въздействие върху модула фискална памет, а на производителя или вносителя на ФУ предава приемо-предавателен протокол за предадения модул фискална памет, издаден от БИМ.
(8) След смяна на фискалната памет сервизният техник отразява в паспорта на ФУ и в досието по чл. 50, ал. 1 данните за новата фискална памет.
(9) Производителят или вносителят е длъжен да:
1. осигури нов модул фискална памет в срок до 5 работни дни от предаването на протокола за демонтаж на фискалната памет; нов модул фискална памет не се осигурява при бракуване на ФУ;
2. разчете фискалната памет в 14-дневен срок от предаването й по реда на ал. 7, да попълни втората част на протокола и да го съхрани заедно с разчетените данни в 5-годишен срок от разчитането, като при поискване да представи протокола за демонтаж на фискалната памет на органите по приходите.
(10) Правото да разчита фискалната памет принадлежи само на производителя или вносителя и е непрехвърлимо.
(11) Въвеждането в експлоатация на ФУ след смяна на фискалната памет се извършва по реда на чл. 17. Въвеждането в експлоатация се извършва на датата на монтиране на новата фискална памет във ФУ, с изключение на случаите по чл. 20, ал. 1, т. 1 или при смяна на собственика.

Чл. 23.
(1) Националната агенция за приходите създава и поддържа база данни за ФУ.
(2) Служител на съответната ТД на НАП отразява в базата данни данните за всяко фискално устройство, както и всички настъпили промени, за които е уведомен писмено.

Чл. 24.
(1) Компетентната ТД на НАП съставя и води досие на ФУ като неразделна част от досието по чл.79 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) В досието на ФУ се съхраняват всички документи, получени или издадени във връзка с регистрацията и експлоатацията на ФУ.
(3) Досието на фискалното устройство се съхранява в 5-годишен срок от датата на извеждане от експлоатация.

Глава четвърта
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО

Чл. 25.
(1) Независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата:
1. по чл. 3, ал. 1 - за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането е по банков път;
2. по чл. 3, ал. 2 - за всяко плащане, включително за платените по банков път.
(2) При разносна търговия фискалната касова бележка се издава от лицето по чл. 3 и се предава на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането.
(3) Фискалната касова бележка в случаите по ал. 1 се издава при извършване на плащането. Лицата по чл. 3 са длъжни едновременно с получаване на плащането да предоставят на клиента издадената фискална касова бележка.
(4) Фискалната касова бележка се издава в два екземпляра - един за клиента (от боновата лента) и втори за лицето по чл. 3 (на контролната лента).

Чл. 26.
(1) Фискалната касова бележка трябва да бъде четима, да съответства на образеца съгласно приложение № 1 и да съдържа задължително следните реквизити:
1. наименование и адрес за кореспонденция на лицето по чл. 3;
2. наименование и адрес на търговския обект, а когато не е налице стационарен обект - текст "БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ";
3. пореден номер на касовата бележка;
4. единен идентификационен код по БУЛСТАТ на лицето по чл. 3;
5. идентификационен номер по ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица;
6. име или номер на касиера;
7. наименование, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги;
8. обща сума за плащане;
9. дата и час на издаване;
10. текст "ФИСКАЛЕН БОН";
11. индивидуални номера на ФУ и фискалната памет.
(2) Всички регистрирани и натрупвани суми се изразяват в левове и стотинки.

Чл. 27.
(1) Лицата по чл. 3, с изключение на случаите, когато извършват дейност по чл. 28, са длъжни да регистрират всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи според вида на продажбите:
1. група "А" - за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС;
2. група "Б" - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 20 % данък върху добавената стойност;
3. група "В" - за продажби на течни горива чрез измервателни средства за разход на течни горива;
4. група "Г" - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат със 7 % данък върху добавената стойност.
(2) Лицето по чл. 3 независимо дали е регистрирано или не по ЗДДС задължително регистрира всички продажби по данъчни групи съгласно ал. 1.
(3) Задължително се програмират и регистрират с наименование и единична цена като отделни артикули стоките или услугите:
1. отнасящи се към данъчна група А;
2. с фиксирани цени в нормативен акт;
3. представляващи горива, продавани чрез одобрени по смисъла на Закона за измерванията средства за измерване на разход.

Чл. 28. При извършване на сделки с чуждестранна валута в наличност небанковите финансови институции и обменните бюра са длъжни да регистрират всяка сделка по групи според вида й:
1. група "А" - за обмяна - продажба на чуждестранна валута, при която стойността на сделката е равна на получените от обменното бюро левове;
2. група "Б" - за обмяна на левове за чуждестранна валута - покупка, при която стойността на сделката е равна на получените от купувача левове.

Чл. 29.
(1) Когато лицето по чл. 3 извършва дейност като комисионер от чуждо име и за чужда сметка или събира суми от името и за сметка на друго лице, продажбите се регистрират, както следва:
1. чрез ФУ на доверителя, или
2. чрез ФУ на лицето по чл. 3.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 продажбите се регистрират по общия ред.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 ФУ се програмира така, че продажбите на доверителя да се регистрират като продажби в отделен департамент за всеки доверител, като департаментът посочва името на доверителя.
(4) В случаите по ал. 3 в дневния финансов отчет на лицето по чл. 3 се отпечатва оборотът на всеки доверител и в книгата за дневните финансови отчети на страницата за последния ден от месеца лицето по чл. 3 сумира и вписва натрупания оборот от продажбите за месеца по доверители.

Чл. 30. Лицето по чл. 3 задължително прикрепва фискалните касови бележки за количествата гориво, издадени във връзка с вътрешен оборот, проверки на ДАМТН, проби, обезвъздушаване и други служебни операции към регламентираните за тези събития документи. Тези документи са основание за намаляване на дневния оборот.

Чл. 31.
(1) Корекция при връщане, рекламация на стока или при грешно натрупване след приключена сметка на клиента (сторно операция) се документира:
1. при използване на ФУ - чрез издаване на касова бележка от кочан;
2. при използване на ИАСУТД - чрез касова бележка с надпис "сторно".
(2) Документът по ал. 1, т. 1 съдържа реквизитите съгласно чл. 35, ал. 1 и надпис "СТОРНО", номер, дата и час на издаване на фискалната касова бележка, по повод на която се издава сторно документът, причината за сторно операцията и данни за клиента (единен идентификационен код по БУЛСТАТ, наименование, седалище и адрес за кореспонденция), когато последният е едноличен търговец или юридическо лице.
(3) При извършване на покупка от или под наблюдението на орган на НАП (контролна покупка) лицето по чл. 3 връща сумата, когато предметът на покупката може да бъде използван за търговска продажба и неговата потребителна стойност не е намаляла или услугата не е консумирана изцяло или частично. При издадена фискална касова бележка лицето по чл. 3 извършва сторно операция по реда на ал. 1 и 2, като отбелязва номера и датата на съставения протокол за проверка.
(4) Не се допуска сторно операция при продажби на горива, натрупани през ЕСФП, и на стоки или услуги, които не са програмирани и регистрирани с наименованието си и с единична цена, ако такова програмиране се изисква, съгласно чл. 27, ал. 3.
(5) Сторно операция по време на ремонт на ФУ се извършва по реда на ал. 1, т. 1.
(6) Сторно операция за продажба, документирана с фактура по чл. 34 или чл. 58, ал. 2 се извършва чрез издаване на кредитно известие, на което освен задължителните реквизити по ЗДДС са отбелязани и индивидуалните номера на ФП и на ФУ, от което е издадена фактурата, по повод на която е съставен сторно документът.

Чл. 32.
(1) При продажба по цена с отстъпка или надбавка регистрацията във ФУ се извършва по обявената цена, след което се извършва операция "процентна или стойностна отстъпка или надбавка".
(2) Когато по искане на клиента лицето по чл. 3 издава обща фактура за извършени покупки, документирани с отделни фискални касови бележки, към екземпляра на фактурата за клиента се прикрепват всички издадени фискални касови бележки за получените плащания по фактурата.

Чл. 33.
(1) Извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите "служебно въведени" или "служебно изведени" суми.
(2) За фискалните устройства, които не притежават операциите по ал. 1, в книгата за дневните финансови отчети се отбелязва всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) в момента на извършването й с точност до минута.

Чл. 34. Фискалните касови бележки са и фактури по смисъла на ЗДДС, ако отговарят на изискванията на ЗДДС и имат надпис "ФИСКАЛЕН БОН".

Чл. 35.
(1) Касова бележка от кочан, издавана в случаите, предвидени в тази наредба, се издава в два екземпляра, съдържа данните по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 9 и подпис на касиера.
(2) Кочанът с касови бележки се прономерова и прошнурова от лицето по чл. 3. На първа страница в книгата по чл. 39, ал. 2 се посочват началният и крайният номер на касовите бележки в кочана. Не се допускат касови бележки с повтарящи се или липсващи номера.

Чл. 36.
(1) Продажбите се документират с касови бележки от кочан в случаите на спиране на захранващото напрежение, извършване на експертиза на ФУ от БИМ или по време на ремонт на ФУ за вписаното в паспорта време.
(2) При повреда на ФУ, включително нулиране на оперативната памет ("НУЛИРАН RAM") или препълване на фискалната памет, лицето по чл. 3 е длъжно незабавно да повика сервизната фирма, с която има сключен договор за сервизно обслужване.
(3) За всяко ФУ се осигурява отделен кочан с касови бележки на гърба, на който предварително се изписва индивидуалният номер на устройството.

Чл. 37. При регистрирана от съответните органи кражба на ФУ регистрацията и отчитането на продажбите в обекта, където е извършена кражбата, се извършва с касови бележки от кочан за срок не по-дълъг от 7 дни.

Чл. 38.
(1) В стационарен търговски обект лицето по чл. 3 е длъжно да постави на видно за клиента място до ФУ:
1. копие на актуално свидетелство за регистрация на ФУ;
2. съобщение, уведомяващо клиента за неговото задължение да съхранява касовата бележка до напускане на търговския обект, и телефон за контакт с ТД на НАП по местонахождение на търговския обект.
(2) Клиентът е длъжен да съхранява касовата бележка до напускане на търговския обект. Когато търговският обект се намира в общо помещение с други търговски обекти или на територията на пазар или тържище, за напускане на търговския обект се счита напускането на общото помещение, съответно пазара или тържището.

Глава пета
ОТЧЕТНОСТ НА ОБОРОТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОДАЖБИ

Чл. 39.
(1) Лицето по чл. 3 отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби.
(2) Лицето по чл. 3 съхранява отчетите по ал. 1 в хронологичен ред в прономерована и прошнурована книга за дневните финансови отчети за календарната година, водена в единствен екземпляр за всяко ФУ и съдържаща страници за всеки календарен ден. На първа страница на книгата се отразяват данните на лицето по чл. 3, наименованието и адресът на търговския обект, описват се кочаните с касови бележки и данни от въвеждане в експлоатация, индивидуалните номера на ФУ, както и промените на данните в деня на настъпване. Книгата се съхранява в търговския обект.
(3) Дните, в които търговският обект не е работил, се вписват в книгата по ал. 2 с текст "неработен ден", удостоверено с подпис.
(4) Дните, в които не са регистрирани продажби, подлежащи на регистрация, се вписват в книгата по ал. 2 с текст "няма регистрирана продажба" за съответната дата, удостоверено с подпис.
(5) В случай на загубване, кражба, унищожаване на ФУ и/или на книгата лицето по чл. 3 е длъжно в срок до 3 работни дни от настъпване на събитието да уведоми за това компетентната ТД на НАП, а в случаите, свързани с ФУ - и сервизната фирма.

Чл. 40.
(1) Лицето по чл. 3 при работа с касови бележки от кочан на страницата за съответната дата в книгата по чл. 39, ал. 2 вписва началния и крайния номер на издадените касови бележки за деня и общия оборот, изчислен въз основа на всички тях, както и текст, указващ причината:
1. ремонт на ФУ - "ремонт";
2. спиране на захранващото напрежение за определен период - "спиране на напрежението", начален и краен час на периода;
3. кражба на ФУ - "кражба";
4. експертиза на ФУ от БИМ - "експертиза".
(2) При повреда на ФУ, водеща до нулиране на оперативната памет ("НУЛИРАН RAM"), лицето по чл. 3 вписва на страницата за съответната дата в книгата по чл. 39, ал. 2 данните по ал. 1 и оборота, изчислен по контролната лента от последния записан във фискалната памет дневен финансов отчет до настъпване на повредата.
(3) Времето, през което ФУ е било в ремонт, се доказва пред органите по приходите чрез вписаните от сервизната фирма данни за ремонта в паспорта на устройството и вписаните данни за ремонта в книгата за дневните финансови отчети от лицето по чл. 3.
(4) Ремонт без направено вписване в паспорта на ФУ от сервизния техник не се признава от органа по приходите, съответно лицето по чл. 3 се санкционира със санкцията за неизползване на ФУ за времето на ремонта.

Чл. 41.
(1) В 7-дневен срок след изтичане на всеки месец и година лицето по чл. 3 отпечатва съкратен отчет на фискалната памет на всяко устройство в обекта за съответния период.
(2) Отчетите по ал. 1 се съхраняват в книгата за дневните финансови отчети на всяко устройство на страницата за датата на последния ден от периода.

Глава шеста
ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Чл. 42.
(1) Лицето по чл. 3 със стационарен търговски обект съхранява в търговския обект:
1. свидетелството за регистрация на ФУ;
2. паспорта на ФУ, с изключение на случаите по чл. 14, ал. 3 и чл. 50, ал. 6;
3. контролните ленти - в тримесечен срок от датата на отпечатване на последната касова бележка на съответната лента, с изключение на случая по чл. 14, ал. 3 и електронните контролни ленти (ЕКЛ);
4. книгата за дневните финансови отчети за текущата година, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 3 и чл. 14, ал. 3.
(2) Лицето по чл. 3 е длъжно да съхранява ЕКЛ, прикрепена в книгата за дневните финансови отчети на страницата за датата на отпечатването.
(3) Лицето по чл. 3 без стационарен търговски обект съхранява:
1. в търговския обект - свидетелството за регистрация на ФУ;
2. в търговския обект - паспорта на ФУ, с изключение на случаите по чл. 14, ал. 3 и чл. 50, ал. 6;
3. на адреса за кореспонденция - контролните ленти и книгите за дневните финансови отчети.
(4) Лицето по чл. 3 е длъжно да съхранява отчетните документи, включително книгите за дневните финансови отчети и контролните ленти, в 5-годишен срок.

Чл. 43. Лицата по чл. 3 са длъжни при поискване от органа на НАП да предоставят необходимите ключове и/или кодове/пароли за пускане на отчетите.

Глава седма
РЕГИСТРАЦИЯ НА СЕРВИЗНИТЕ ФИРМИ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИСКАЛНИТЕ УСТРОЙСТВА

Чл. 44. Сервизно обслужване на тип ФУ се извършва от регистрирана в ДАМТН сервизна фирма, притежаваща удостоверение за регистрация на сервизната фирма, издадено по реда на чл. 45, ал. 3 за сервизно обслужване на същия тип ФУ.

Чл. 45.
(1) Кандидатите за регистрация като сервизна фирма на ФУ трябва да са търговски дружества и да имат сключен договор за сервизно обслужване за съответния тип ФУ с производителя или вносителя.
(2) Лицата по ал. 1 подават заявление за регистрация съгласно приложение № 13, към което прилагат:
1. копие от сключения договор с фирмата производител или вносител за сервизно обслужване на посочените в договора типове ФУ;
2. заверено копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ;
3. графично изображение на сервизната пломба;
4. списък на сервизните техници.
(3) Председателят на ДАМТН или упълномощено от него лице издава удостоверение съгласно приложение № 14 за регистрация на сервизна фирма с вписани в него номера на свидетелствата за одобряване на тип ФУ, посочени в договора по ал. 2, т. 1, или мотивирано отказва, когато не са спазени изискванията по ал. 2.
(4) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор води публичен регистър на фирмите по чл. 44.

Чл. 46. Сервизната фирма уведомява писмено ДАМТН при промяна на вписаните в удостоверението за регистрация на сервизната фирма данни за сервизната фирма и/или в списъка на сервизните техници в 7-дневен срок от промяната.

Чл. 47.
(1) При неспазване изискванията по чл. 45 или при системни закъснения при ремонта на фискалните устройства и фискалните памети, установени при контрола от БИМ, или по предложение на органите по приходите или на производителя/вносителя председателят на ДАМТН или упълномощено от него лице със заповед прекратява регистрацията на сервизна фирма. Заповедта подлежи на вписване в регистъра по чл. 45, ал. 4 и се уведомява сервизната фирма в 7-дневен срок от издаването й.
(2) Сервизна фирма, за която е издадена заповед по ал. 1, има право да кандидатства за издаване на удостоверение за сервизна фирма, ако е изтекла една година от издаване на заповедта.
(3) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор изпраща копие на заповедта в срок до 3 работни дни от издаването й на ЦУ на НАП.
(4) При прекратяване на дейността по инициатива на сервизната фирма ДАМТН уведомява ЦУ на НАП за това в срок до 3 работни дни от настъпване на събитието.

Чл. 48. В случаите на прекратяване на регистрацията по чл. 47, ал. 1 или ал. 4 сервизната фирма е длъжна да уведоми за това обстоятелство в 14-дневен срок от издаване на заповедта лицата по чл. 3, с които има сключен договор за сервизно обслужване.

Чл. 49.
(1) Сервизното обслужване по време на експлоатация на ФУ се извършва от регистрирана в ДАМТН сервизна фирма при сключен писмен договор с лицето по чл. 3.
(2) Не се допуска извършване на ремонт на ФУ от сервизна фирма, различна от посочената в договора.
(3) Сервизното обслужване по време на гаранционния срок е безплатно в рамките на поетите от производителя или вносителя гаранции.

Чл. 50.
(1) Всяка сервизна фирма води на отчет ФУ, като открива за всяко устройство сервизно досие, в което съхранява документите, получени или издадени във връзка с регистрацията и сервизното обслужване. Профилактичните проверки и/или ремонти се вписват в досието в таблична форма.
(2) Датата и часът на приемане за ремонт се вписват в паспорта на ФУ и в досието по ал. 1 в момента на приемането.
(3) Датата и часът на завършване на ремонта, както и описание на дефекта се вписват в паспорта на ФУ и в досието по ал. 1 при завършване на ремонта.
(4) Вписванията в паспорта се заверяват с подпис на сервизния техник и печат на сервизната фирма.
(5) След всеки ремонт ФУ задължително се пломбира.
(6) При приемане на ФУ за ремонт в сервизна фирма сервизният техник съставя протокол в два екземпляра, в който задължително посочва датата, часа и причината за приемане. В този случай паспортът придружава ФУ.
(7) Сервизните фирми са длъжни да съхраняват досиетата на ФУ, за които договорите за сервизно обслужване са прекратени, в 5-годишен срок от датата на прекратяването.

Чл. 51.
(1) Всяка сервизна фирма е длъжна да подава ежемесечно до 15-о число в компетентната ТД на НАП данни за издадените през предходния месец свидетелства за регистрация на ФУ, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления по чл. 21, ал. 1. Данните се подават на технически носител (дискета 3,5'', CD) или по електронен път с формат и параметри на записа по образец съгласно приложение № 15. Данни се подават и в случаите, когато през предходния месец няма издадени свидетелства за регистрация на ФУ или прекъсване/започване на сервизно обслужване или получени уведомления по чл. 21, ал. 1.
(2) Служителят на компетентната ТД на НАП отказва да приеме данни в случай, че данните не отговарят на изискванията за формат и параметри, данните липсват или не могат да бъдат прочетени.
(3) За удостоверяване на приемането или отказа от приемането на данните се изготвя протокол.

Чл. 52.
(1) Срокът за ремонт на ФУ, с изключение на смяна на ФП по чл. 22, е не повече от 2 работни дни на територията на градовете и не повече от 4 работни дни на територията на селата от момента на повредата, съответно от уведомяването на сервиза.
(2) Срокът за ремонт при повреда на фискална памет е не повече от 5 работни дни от предаването на протокола за демонтаж на фискалната памет от сервизния техник на производителя/вносителя по реда и в сроковете по чл. 22, ал. 9.

Глава осма
ОСОБЕНИ РЕЖИМИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

Чл. 53.
(1) Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което отговаря едновременно на следните условия:
1. регистрира и отчита оборотите от извършени продажби на стоки или услуги чрез одобрена за съответния търговски обект ИАСУТД;
2. има реализирана от него постоянна електронна връзка с компетентната ТД на НАП за ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване (във вид на дневен финансов отчет) на търговския обект, за който е одобрена системата;
3. реализирани на територията на Република България инвестиции по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите, които надхвърлят левовата равностойност на 10 000 000 евро.
(2) Лицата по чл. 6 са длъжни да монтират и използват ИАСУТД от одобрен тип от датата на започване на дейността на обекта.
(3) Регистрирането на продажба на стоки и услуги от лицата по чл. 6 без функционираща ИАСУТД е в нарушение на тази наредба.

Чл. 54.
(1) Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност от одобрен тип е система, която има издадено свидетелство за одобрен тип за обекта съгласно приложение № 5, в който е изпитана, вписано в регистъра по чл. 10, ал. 9.
(2) Право да използва ИАСУТД за всеки отделен обект има лице по чл. 6, което:
1. за съответния обект притежава издадено от БИМ свидетелство за съответствие на системата с изискванията по тази наредба;
2. има писмено потвърждение от компетентната ТД на НАП за изпълнение на условието по чл. 53, ал. 1, т. 2.
(3) При неизпълнение на някое от условията по чл. 53, ал. 1 или при установено нарушение на наредбата с влязъл в сила акт правото по ал. 2 се отнема със заповед на председателя на БИМ, издадена по реда на чл. 13.

Чл. 55. Интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност трябва да отговаря на техническите и функционалните изисквания съгласно чл. 8, ал. 1.

Чл. 56.
(1) За одобряване на ИАСУТД лицата по чл. 6 предоставят в БИМ писмена заявка-декларация съгласно приложение № 3, придружена от следните документи на български език:
1. пълно техническо и функционално описание на системата;
2. документ за изпълнение на изискванията по чл. 53, ал. 1, т. 3, издаден от Българската агенция за инвестиции или друг компетентен орган;
3. заверено копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ.
(2) В централното управление на НАП лицата предоставят:
1. пълно техническо и функционално описание на системата;
2. документ за изпълнение на изискванията по чл. 53, ал. 1, т. 3, издаден от Българската агенция за инвестиции или друг компетентен орган.
(3) Изпитването на ИАСУТД се извършва в реални условия на обекта, на мястото за експлоатация на системата, като се следи за осъществяване на пълен контрол върху движението на стоките и изпълнението на изискването за ежедневно автоматично предаване на данни при дневното приключване към компетентната ТД на НАП, с която е реализирана постоянна електронна връзка.
(4) Одобряването на ИАСУТД за съответния обект и издаването на свидетелство за съответствие съгласно приложение № 5 и вписването му в регистъра по чл. 10, ал. 9 или издаването на мотивиран отказ се извършва по реда на чл. 10.

Чл. 57. Лицата по чл. 6 регистрират продажба и издават документ от ИАСУТД в съответствие с изискванията и по реда на глава четвърта.

Чл. 58.
(1) Документите за регистрирани продажби, издадени от ИАСУТД, имат надпис "СИСТЕМЕН БОН".
(2) Документи за регистрирани продажби, издадени от ИАСУТД, са и фактурите по смисъла на ЗДДС, ако отговарят на изискванията на ЗДДС и имат надпис "СИСТЕМЕН БОН".

Глава девета
КОНТРОЛНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ОДОБРЕНИТЕ ТИПОВЕ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

Чл. 59.
(1) Контролните изпитвания на одобрените типове ФУ и на единични бройки ФУ се извършват от БИМ по предложение на органите на НАП или на лица по чл. 3, когато възникнат съмнения за несъответствие на ФУ с изискванията. Резултатите от изпитванията се предават на комисията по чл. 10, ал. 5 за изразяване на становище.
(2) При установено чрез изпитвания несъответствие на типа ФУ с изискванията, което може да бъде отстранено, председателят на БИМ издава заповед за временно спиране на разпространението на ФУ до отстраняване на несъответствието.
(3) Със заповедта по ал. 2 председателят на БИМ задължава производителя или вносителя да отстрани несъответствието, като определя подходящ срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 месеца. Отстраняване на несъответствия в продадените ФУ се извършва от производителя или вносителя в срок, предложен от същото лице, съгласуван от комисията по чл. 10, ал. 5, който не може да бъде по-дълъг от 6 месеца.
(4) Срокът по ал. 3 тече от съобщаване на производителя или вносителя на заповедта, издадена от председателя на БИМ.
(5) При констатирано несъответствие на отделно ФУ с одобрения тип, което влияе върху фискалните функции и не подлежи на отстраняване, БИМ уведомява за това ЦУ на НАП, а упълномощен от изпълнителния директор на НАП орган указва на лицето по чл. 3 да замени в 7-дневен срок ФУ с друго.
(6) При установено неотстраняемо несъответствие комисията по чл. 10, ал. 5 изготвя отрицателно становище и предлага на председателя на БИМ да отмени одобряването на типа ФУ, при което производителят или вносителят спира производството и разпространението на този тип ФУ.
(7) Когато несъответствието по ал. 6:
1. не влияе на фискалните функции, свързани с регистрирането и отчитането на оборотите, разпространените и въведени в експлоатация ФУ, чийто тип е отменен, се считат от одобрен тип;
2. влияе на фискалните функции, свързани с регистрирането и отчитането на оборотите в 3-месечен срок от отмяна на одобряването на типа ФУ, производителят или вносителят е длъжен да осигури за своя сметка ФУ от друг одобрен тип на клиентите си, закупили устройство от отменения тип, и да уреди отношенията си с търговците и дистрибуторите на ФУ, произтичащи от окончателното спиране и изтеглянето на дефектните ФУ от търговската мрежа.

Глава десета
КОНТРОЛ

Чл. 60. Контролът за спазване на наредбата се осъществява от органите на НАП и БИМ.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "разносна търговия" е продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка; за разносна търговия се счита и продажбата на вестници и списания за обекти, специализирани само за вестници и списания;
2. "касова бележка от кочан" е хартиен документ от прономерован и прошнурован от лице по чл. 3 кочан с касови бележки, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, издавана в случаите, предвидени в тази наредба
3. "високопланински населени места" са населени места над 1000 метра надморска височина;
4. "труднодостъпни населени места" са населени места с труднопроходими пътища и без регулярен транспорт;
5. "течни горива" са всички видове горива, продавани чрез средства за измерване на разход;
6. "контролна покупка" е тази, която се извършва от или под контрола и наблюдението на органите на НАП и се документира с протокол за проверка; чрез контролната покупка се констатира спазването от лицата по чл. 3 изискванията по тази наредба за регистриране на продажби на стоки или услуги с изискуемия документ за конкретния случай;
7. "лица, упражняващи свободна професия" са: експерт-счетоводители; данъчни консултанти; одитори; адвокати, нотариуси и други юридически консултанти; представители по индустриална собственост; оценители на движимо и недвижимо имущество и на цели предприятия; преводачи; инженери и технически ръководители; архитекти; дейци на културата, образованието, изкуството и науката, включително изобретатели; вещи лица и други лица, осъществяващи за своя сметка професионална дейност.

§ 2. За целите на тази наредба компетентната ТД на НАП е тази по чл.8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти (обн., ДВ, бр. 16 от 1999 г.; изм., бр. 55 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 113 от 1999 г., бр. 4 от 2000 г.; доп., бр. 16 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2001 г.; изм. с Решение № 9774 от 2002 г. на ВАС на РБ - бр. 107 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2003 г.; изм. с Решение № 6797 от 2003 г. на ВАС на РБ - бр. 62 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2003 г., бр. 64 от 2004 г.; доп., бр. 12 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., бр. 18 от 2006 г., бр. 76 от 2006 г.).

§ 4. Одобряване на типа на ФУ, за които производителите или вносителите са подали заявление до влизане в сила на тази наредба, но процедурата не е приключила до същата дата, се прекратява.

§ 5.
(1) (Изм., ДВ, бр. 79 от 2007 г.) Лицата по чл. 3 могат да продължат да използват одобрените по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ, като се прилага съответно чл. 12 за промени във функционалните изисквания към ФУ, настъпили след обнародване на тази наредба.
(2) Ако към датата на обнародването на тази наредба и към датата на влизане в сила на ЗДДС лицата, извършващи продажби, които се регистрират в данъчната група по чл. 27, ал. 1, т. 4 и не разполагат с въведено в експлоатация ФУ, което позволява отчитане на продажбите в четирите данъчни групи, те отчитат продажбите си с касова бележка от кочан по чл. 35 за срок от един месец от обнародването на тази наредба. След изтичането на този срок продажбите се отчитат чрез ФУ, което позволява отчитане в четирите данъчни групи по чл. 27, ал. 1.
(3) Лицата по чл. 6 са длъжни да използват ИАСУТД, която позволява отчитането на продажби в четирите данъчни групи по чл. 27, ал. 1 от деня на влизането в сила на ЗДДС (ДВ, бр. 63 от 2006 г.).
(4) След 1 януари 2007 г. фактурите, издадени от одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ запазват поредността на номерацията си независимо от § 14 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
(5) (Нова, ДВ, бр. 7 от 2007 г. - в сила от 01.01.2007 г.) До 30.09.2007 г.:
1. производителите или вносителите могат да продължат да разпространяват и/или продават одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ, чийто срок на свидетелството за одобряване на типа ФУ не е изтекъл;
2. лицата по чл. 3 могат да въвеждат в експлоатация типове ФУ, одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ, чийто срок на свидетелството за одобряване на типа ФУ не е изтекъл.
(6) (Нова, ДВ, бр. 7 от 2007 г. - в сила от 01.01.2007 г.) "Български пощи" - ЕАД, за продажбите, по които плащанията не се извършват по банков път, следва да приведе дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31.03.2007 г.

§ 6. Свидетелствата за регистрация на фискални устройства, издадени до влизане в сила на тази наредба, са валидни до издаване на ново свидетелство в случаите, предвидени в тази наредба.

§ 7. С влизане в сила на § 10 от Закона за търговския регистър навсякъде в наредбата "код по БУЛСТАТ" се заменя с "единен идентификационен код (ЕИК)".

§ 8. В чл.7, ал. 1 от Наредба № Н-10 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността (ДВ, бр. 77 от 2006 г.) т. 2 се изменя така:
"2. установено на територията на страната минимум от две години;".

§ 9. В чл.7, ал. 1 от Наредба № Н-11 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, установени и регистрирани за целите на данък върху добавената стойност на територията на Общността (ДВ, бр. 75 от 2006 г.) т. 2 се изменя така:
"2. установено на територията на страната минимум от две години;".

§ 10. В чл.9, ал. 1 от Наредба № Н-12 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на Общността (ДВ, бр. 75 от 2006 г.) т. 2 се изменя така:
"2. установено на територията на страната минимум от две години;".

§ 11. Наредбата се издава на основание чл.118, ал. 3 ЗДДС и чл.9, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на влизането в сила на Закона за данък върху добавената стойност.

Приложение № 1
към чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1

Функционални изисквания

I. Общи функционални изисквания към фискалните устройства
1. Да имат разработен фърмуер, изпълняващ стандартни касови функции за регистриране на търговски операции при продажба на стоки и услуги, управление на печата и управление на записа на данни във фискалната памет (ФП) според изискванията на наредбата. Този фърмуер да бъде изграден като самостоятелен модул, записан на енергонезависим носител за еднократен запис, осигуряващ невъзможност за корекция и/ или изтриване на фърмуера.
2. Да осигуряват отчитане на реализираните обороти дневно, месечно и годишно в съответствие със Закона за счетоводството и общо и по данъчни групи според вида на продажбите съгласно ЗДДС.
3. Да осигуряват надеждна защита на информацията, съхранявана във ФП, и невъзможност за промяна и/или изтриване на записаните данни.
4. Да осигуряват възможност за пряк достъп на органите по приходите чрез клавиатура и печат до информацията във ФП.
5. Наличие на контролен тест за проверка на изправността на ФП и свързаните с нея функции на фискалното устройство и индикация на контролната сума на фърмуера.
6. Всяка прекъсната операция при отпадане на захранването да продължава автоматично след възстановяване на захранващото напрежение. При отпадане на захранването по време на печат да се отпечатва ред "спад напрежение" и да се повтаря печатът на прекъснатия ред.
7. Да осигурява възможност за работа с цели или дробни (от вида 0,00) числа за цени и стойности при регистриране на продажбите.
8. Фискалното устройство трябва да има възможност за автоматично отпечатване на наименованието, цената и буквата на съответната данъчна група за минимум 100 вида артикули (стоки и услуги), предварително въведени в оперативната памет. При продажба на стоки и услуги със свободно въвеждане на цени (непрограмирани) продажбата се причислява автоматично към данъчна група.
9. Не се разрешава извършването на "Сторно" операция след приключване сметката на клиента. Това изискване следва да се доказва от всеки тип фискално устройство, подложен на изпитвания за съответствие с тази наредба.
10. При корекция на текущата дата фискалното устройство трябва да контролира коректността на въведената дата, която не може да бъде по-ранна от датата на запис на последния блок във фискалната памет или датата на въвеждане в експлоатация. При опит за въвеждане на по-ранна дата фискалното устройство да се блокира до въвеждане на правилна дата. При въвеждане на дата, която се отличава с повече от един ден напред, фискалното устройство да е осигурено против случайна грешка при въвеждането.
11. Всички броячи във фискалните устройства, с изключение на брояча на документите по чл. 34, започват да броят от "1" до запълване на разрядността си с "9", след което преминават към "1". Да има възможност за брояча на документите по чл. 34 да се задава диапазон на броене. Освен първоначално въвеждане такъв диапазон да може да се задава след настъпване на събитие "НУЛИРАН RAM" и при изчерпване на диапазона. Документите по чл. 34 да имат десетразрядни, нарастващи без дублиране и пропуски номера, издадени по реда на чл. 78 от правилника за прилагане на ЗДДС.
II. Изисквания към фискалната памет
1. Фискалното устройство трябва да съдържа конструктивно отделен модул ФП, пломбиран като възел и към конструкцията на фискалното устройство. Този модул трябва да осигурява енергонезависимо съхранение на записаната в него информация за период на регистрация не по-малък от 3 години. Производителят/вносителят е длъжен да осигури технически и/или програмни средства за извеждане на информацията, записана в този модул.
2. Обемът на ФП трябва да осигурява запис на не по-малко от 1000 отделни отчета.
3. Фискалното устройство трябва да осигурява отпечатване в дневния финансов отчет предупредително съобщение за броя на оставащите отчети, които могат да се запишат във фискалната памет, когато броят им стане по-малък от 50.
4. Въвеждането на фискалното устройство в експлоатация трябва да става само след запис във ФП на следната задължителна информация:
а) ЕИК по регистър "БУЛСТАТ" на лицето по чл. 3 (13 символа);
б) индивидуалния номер на фискалната памет (8 разряда);
в) индивидуалния номер на фискалното устройство (2 букви, идентифициращи производителя, и 6 разряда);
г) дата, час и минута на въвеждане в експлоатация.
В процеса на експлоатация смяната на тази информация трябва да е невъзможна.
5. Индивидуалният номер на фискалното устройство и индивидуалният номер на ФП се записват във ФП от производителя/вносителя на специализирана апаратура.
6. За случаите на ЕСФП за отчитане на продажби на течни горива, когато ЕСФП включва повече от едно устройство с ФП, всяка от ФП има различен номер, а индивидуалният номер на системата, записан в отделните ФП, е един и същ.
7. Фискалната памет трябва да съхранява следната задължителна информация, свързана с дневния отчет:
а) номер на отчета (ХХХХ - 4 разряда);
б) дата на отчета (XX XX XX - 6 разряда), във формат ден, месец, година;
в) стойностите на оборотите от продажбите за стоки за деня за не по-малко от:
- 8 данъчни групи (ХХХХХХ.ХХ - 8 разряда) - за ЕКАФП и ФПр;
- 8 данъчни групи (ХХХХХХХ.ХХ - 9 разряда) - за ЕСФП;
г) стойност на общия оборот от продажбите за деня, както следва:
- за ЕКАФП и ФПр - 8 разряда (ХХХХХХ.ХХ);
- за ЕСФП - 9 разряда (ХХХХХХХ.ХХ);
при достигане на максималната разрядност фискалното устройство да се блокира до пускане на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП;
д) номер на последния издаден документ за деня, ако се работи с ЕКЛ;
е) поредните номера на първата и последната отпечатани ЕКЛ за деня, ако се работи с ЕКЛ.
8. Фискалната памет трябва да съхранява информация, позволяваща отчитане на даден период, със следната задължителна информация за отчета:
а) датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация;
б) номерата на отчетите за зададения период;
в) датите на отчетите за периода;
г) стойността на оборота от продажбите за всяка от данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата), както следва:
- за ЕКАФП и ФПр не по-малко от 12 разряда (ХХХХХХХХХХ.XX);
- за ЕСФП не по-малко от 13 разряда (ХХХХХХХХХХХ.XX);
д) стойността на общия оборот от продажбите за периода, както следва:
- за ЕКАФП и ФПр не по-малко от 12 разряда (ХХХХХХХХХХ.ХХ);
- за ЕСФП не по-малко от 13 разряда (ХХХХХХХХХХХ.XX);
е) съобщения за аварийни изтривания на оперативната памет;
ж) съобщения за аварийни изтривания на ЕКЛ;
з) стойностите на данъчните ставки;
и) вида на цени и стойности (цели или дробни числа);
к) номер на последния отпечатан документ за периода, ако се работи с ЕКЛ;
л) поредните номера на първата и последната отпечатани ЕКЛ за периода, ако се работи с ЕКЛ.
9. При всяка повреда (грешка), водеща до аварийно изтриване на дневния оборот, след възстановяване на работоспособността във ФП автоматично да се записва информация за дата, час и минута на възстановяването и брояч на събитието. При периодичен отчет на ФП за това събитие трябва да се отпечатва "НУЛИРАН RAM" брояч ХХХХ, дата, час, минута.
10. При всяка повреда (грешка), водеща до аварийно изтриване на ЕКЛ или несъвпадение на контролното число, във фискалната памет автоматично да се записва информация за дата, час и минута и брояч на събитието. При периодичен отчет на ФП за това събитие да се отпечатва "ИЗТРИТА ЕКЛ брояч ХХХХ, дата, час и минута".
11. Записът на всяка информация във ФП трябва да е съпроводен със следващо автоматично контролно четене и сравнение за вярност на записаната информация. Невъзможността да се извърши верен запис трябва да води до блокиране на работата на фискалното устройство.
12. Ако се работи с ЕКЛ, записът на всяка информация в нея трябва да е съпроводен със следващо автоматично контролно четене и сравнение с оперативната памет за вярност на записаната информация. Невъзможността да се извърши верен запис трябва да води до блокиране на работата на фискалното устройство.
III. Изисквания за изобразяване и отпечатване на информацията при работа с фискално устройство
1. Фискалното устройство трябва да има буквено-цифрово печатащо устройство с бонова и контролна лента за осигуряване на яснота при работа и контрол на информацията във ФП.
2. Допуска се контролната лента да се формира едновременно с боновата, но да се отпечатва отделно като "електронна контролна лента (ЕКЛ)". В този случай фискалното устройство трябва да отговаря на следните изисквания:
а) буферът на ЕКЛ, реализиран като енергонезависима памет (EEPROM или флеш), трябва да съхранява информация за не по-малко от 1000 отделни печатни реда;
б) да съхранява копие на всеки буфериран документ по реда на неговото издаване от фискалното устройство;
в) отпечатването на ЕКЛ да се извършва преди дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП или при препълване на буфера на ЕКЛ;
г) да се блокира отпечатването на дневния финансов отчет с нулиране и запис във ФП, ако не е разпечатана успешно ЕКЛ;
д) при оставащи по-малко от 50 свободни реда в буфера на ЕКЛ да не се допуска стартирането на нова фискална касова бележка, а при достигане на последните 10 свободни реда касовата бележка да се приключва автоматично;
е) при препълване на буфера за ЕКЛ да се блокира фискалното устройство до отпечатването й, като се осигури забрана за нулиране на буфера на ЕКЛ до успешното отпечатване на ЕКЛ;
ж) електронните контролни ленти да имат поредна номерация, като номерата на ЕКЛ за деня се отпечатват в дневния финансов отчет;
з) печатът на ЕКЛ да представлява отпечатване на копие на всеки буфериран документ по реда на неговото издаване;
и) отпечатаните ЕКЛ се съхраняват по реда и в сроковете, определени от чл. 42, ал. 2.
3. Всеки документ, издаван от фискалното устройство, трябва да има:
а) заглавна част, включваща: име, адрес и идентификационен код по БУЛСТАТ и идентификационен номер по ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица, реализиращо продажбата, име и адрес на търговския обект;
б) в края да се отпечатва: пореден номер на документа (брояч - но не по-малко от ХХХХ - 4 разряда), дата, час и минута на издаване, индивидуален номер на фискалното устройство и индивидуален номер на ФП; до въвеждане в експлоатация на фискалното устройство на всеки документ да се отпечатва съобщение "НЕФИСКАЛЕН БОН". След въвеждане в експлоатация върху клиентските касови бележки, отчетите на ФП и дневния финансов отчет с нулиране и запис във ФП да се отпечатва съобщение "ФИСКАЛЕН БОН", а на останалите документи да се отпечатва съобщение "СЛУЖЕБЕН БОН";
в) в случай на необходимост е допустимо издаването на не повече от един дубликат за всяка касова бележка, означен с надпис "ДУБЛИКАТ", отпечатан на отделен ред с букви с двойна широчина; издаденият дублиращ бон е служебен бон.
4. Фискалната касова бележка, издавана на клиента, трябва да съдържа реквизитите по чл. 26, ал. 1.
5. Дневният финансов отчет с нулиране и запис във ФП трябва да включва:
а) брояч и стойност на направените отстъпки;
б) брояч и стойност на направените надбавки;
в) брояч и стойност на извършените корекции;
г) брояч и стойност на служебно изведени суми;
д) брояч и стойност на служебно въведени суми;
е) сумите по различните видове плащания;
ж) последователен номер, под който ще бъде записан отчетът във ФП;
з) стойностите на оборотите от продажбите за деня, данъчните отчисления и нетната сума за всяка данъчна група;
и) стойност на общия оборот от продажбите за деня;
й) общите стойности на оборотите по данъчни групи и общия оборот, натрупани от началото на фискалната памет до последния записан блок;
к) поредните номера на отпечатаните ЕКЛ за деня, ако се работи с ЕКЛ;
л) номера на последния издаден документ за деня, ако се работи с ЕКЛ;
м) натрупванията за всеки вид течно гориво поотделно (цена, продадено количество, стойност и данъчна група) само за отчетите, издавани от ЕСФП.
6. Всеки отчет на ФП трябва да включва:
а) датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация и съобщение "въведена в експлоатация";
б) началния и крайния номер на отчета в границите на периода;
в) началната и крайната дата на отчета за периода;
г) данъчните ставки за всяка данъчна група;
д) стойността на оборота от продажби по всяка от данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата);
е) стойността на данъчните отчисления по всяка от данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата);
ж) стойността на общия оборот от продажбите за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата);
з) съобщения за аварийни изтривания на оперативната памет и ЕКЛ, ако е имало такива в отчетния период;
и) съобщение за смяна на вида цени и стойности (цели или дробни числа), ако е имало такава промяна в отчетния период;
й) поредните номера на първата и последната отпечатани ЕКЛ за периода, ако се работи с ЕКЛ;
к) номер на последния издаден документ за периода, ако се работи с ЕКЛ.
7. Възможност за отпечатване в детайлен или съкратен вид на периодичен отчет на ФП по дата или по номер блок. Детайлният отчет да включва печат на данни за всички дневни отчети за периода, а при съкратения отчет да се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им.
IV. Специфични функционални изисквания към фискалните устройства
Електронните системи с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива трябва да осигуряват:
а) автоматично подаване на достоверна информация от измервателни средства за разход на течни горива за реализирания оборот от продажби на течните горива към централно регистриращо устройство с ФП;
б) при нарушена връзка в системата за документирано време ЕСФП да се блокира или да има възможност за въвеждане чрез клавиатурата на централното регистриращо устройство на необходимата информация за всяка реализирана продажба.
V. Задължителна форма и клавишна последователност
Фискалните устройства да отговарят на изискването за задължителна форма, клавишна последователност и минимална информация, съдържаща се във фискалните бонове, съгласно следните образци:
а) стандартна клиентска фискална касова бележка

"ПЕТРОЛ" - АД - София
ул. Цар Симеон № 172
БУЛСТАТ 123456789
бензиностанция 7102
ул. "Петко Напетов" № 11
ЗДДС № BG123456789
5634 Б. Иванов .. .. .. .. .. .. .. .. 9
Бензин А93
ед. цена .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20.50
количество .. .. .. .. .. .. .. . 100.00
сума*В .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2005.00
Масло М-10
ед. цена .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 85.00
количество .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2.00
сума*Б .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 170.00
ОБЩА СУМА .. .. .. .. .. 2175.00
В БРОЙ .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2175.00
0077 .. .. .. .. .. .. .. .. 02 артикула
18-05-99 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12:50
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000065 01000065
 

При стандартна касова бележка се допуска обединяване на информацията за име, цена, количество и стойност (при единично количество) на един ред.

"ПЕТРОЛ" - АД - София
ул. Цар Симеон № 172
БУЛСТАТ 123456789
бензиностанция 7102
ул. "Петко Напетов" № 11
ЗДДС № BG123456789
5634 Б. Иванов .. .. .. .. .. .. .. .. 9
..2 X .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 760.00
Бензин А93*В .. .. .. .. .. 1520.00
Масло М-10*Б .. .. .. .. .. . 850.00
ОБЩА СУМА .. .. .. .. .. 2370.00
В БРОЙ .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2370.00
0077 .. .. .. .. .. .. .. .. 02 артикула
18-05-99 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12:50
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000065 01000065
 

Бонове за отделните поръчки и стандартна клиентска фискална касова бележка, издавани от фискално устройство, предназначено за използване в ресторанти.

"ЗАХАРИ" - АД - София
ул. Цар Симеон № 173
БУЛСТАТ 123456789
РЕСТОРАНТ "КУБАН"
бул. "Витоша" № 52
ЗДДС № BG123456789
3834 В. Георгиев .. .. .. .. .. .. .. 5
МАСА/КЛИЕНТ .. .. .. .. .. .. .. 10
ПОРЪЧКА .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 01
СТАРО САЛДО .. .. .. .. .. .. 0.00
Салата домати
ед. цена .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15.00
количество .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2
сума*Б .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 30.00
Хляб ед. цена .. .. .. .. .. .. .. . 5.00
количество .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8
сума*А .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 40.00
СУМА .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 70.00
НОВО САЛДО .. .. .. .. .. .. 70.00
*****************
0051 .. .. .. .. .. .. .. .. 02 артикула
18-05-99 12:50
СЛУЖЕБЕН БОН
ХХ000077 01000077
"ЗАХАРИ" - АД - София
ул. Цар Симеон № 173
БУЛСТАТ 123456789
РЕСТОРАНТ "КУБАН"
бул. "Витоша" № 52
ЗДДС № BG123456789
3834 В. Георгиев .. .. .. .. .. .. .. 5
МАСА/КЛИЕНТ .. .. .. .. .. .. .. 10
ПОРЪЧКА .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 02
СТАРО САЛДО .. .. .. .. .. 70.00
Вино
ед. цена .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20.00
количество .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1
сума*Б .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 20.00
Св. филе с гъби
ед. цена .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 55.00
количество .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2
сума*Б .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 110.00
Хляб
ед. цена .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5.00
количество .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2
сума*A .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 10.00
СУМА .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 140.00
НОВО САЛДО .. .. .. .. .. 210.00
*************
0052 .. .. .. .. .. .. .. .. 03 артикула
18-05-99 12:55
СЛУЖЕБЕН БОН
ХХ000077 01000077
"ЗАХАРИ" - АД - София
ул. Цар Симеон № 173
БУЛСТАТ 123456789
РЕСТОРАНТ "КУБАН"
бул. "Витоша" № 52
ЗДДС № BG123456789
3834 В. Георгиев .. .. .. .. .. .. .. 5
МАСА/КЛИЕНТ .. .. .. .. .. .. .. 10
БР. ПОРЪЧКИ .. .. .. .. .. .. .. .. 02
****************
ЗАКРИТА СМЕТКА
Салата домати
ед. цена .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15.00
количество .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2
сума*Б .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 30.00
Хляб
ед. цена .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5.00
количество .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1
сума*А .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5.00
Св. филе с гъби
ед. цена .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 55.00
количество .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2
сума*Б .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 110.00
Вино ед. цена .. .. .. .. .. .. .. 20.00
количество .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1
сума*Б .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 20.00
СУМА .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 210.00
В БРОЙ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 110.00
КУПОН .. .. .. .. .. .. .. .. .. 100.00
0053 .. .. .. .. .. .. .. .. 04 артикула
18-05-99 12:57
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000077 01000077
 

б) разширена клиентска фискална касова бележка

"ПЕТРОЛ" - АД, София
ул. Цар Симеон № 172
БУЛСТАТ 123456789
бензиностанция 7102
ул. "Петко Напетов" № 11
ЗДДС № BG123456789
ОРИГИНАЛ
Фактура № 0005600012
5634 Б. Иванов .. .. .. .. .. .. .. .. 9
Бензин А93
ед. цена .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20.50
количество .. .. .. .. .. .. .. . 100.00
сума *В .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2005.00
Масло М-10
ед. цена .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 85.00
количество .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2.00
сума*Б .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 170.00
ОБЩА СУМА .. .. .. .. .. 2175.00
всичко .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 170.00
ДДС *Б .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 28.33
Б = 20.00 %
нето ст-ст .. .. .. .. .. .. .. .. 141.67
всичко .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2005.00
ДДС*В .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 334.17
В = 20.00 %
нето ст-ст .. .. .. .. .. .. .. . 1670.83
В БРОЙ .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2175.00
Продавач:
*****************
Получател:
Купувач:
Адрес:
Идент. №
*****************
0077 .. .. .. .. .. .. .. .. 02 артикула
18-05-99 12:50
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000065 01000065
 

Забележка. За една клиентска сметка може да се издава фискална касова бележка само от един вид (стандартна или разширена).

в) четене на дневен финансов отчет - пуска се с клавиш ТL с ключ Х

"ПЕТРОЛ" - АД - София
ул. Цар Симеон № 172
БУЛСТАТ 123456789
бензиностанция 702
ул. "П. Напетов" № 11
ЗДДС № BG123456789
5634
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ
Бензин А93
цена .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20.50
кол-во .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 100.00
оборот *В .. .. .. .. .. .. .. . 2005.00
Бензин А86
цена .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 18.00
кол-во .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 150.00
оборот *В .. .. .. .. .. .. .. . 2700.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
ОТСТЪПКИ 0002
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 50.00
НАДБАВКИ 0001
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 50.00
КОРЕКЦИИ 0010
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 300.00
СЛУЖ. ВЪВЕДЕНИ 0001
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 200.00
СЛУЖ. ИЗВЕДЕНИ 0002
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 200.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
В БРОЙ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5.00
ЧЕК .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 70.00
КРЕДИТ .. .. .. .. .. .. .. .. 4800.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС
******************
ДДС *А % = 0.00
оборот .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0.00
нето ст-ст .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0.00
ДДС .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0.00
ДДС *Б % = 20.00
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 170.00
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 141.67
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 28.33
ДДС *В % = 20.00
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4705.00
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3920.83
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 784.17
ДДС *Г % = 7.00
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 00.00
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 00.00
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 00.00
ОБЩ ОБОРОТ .. .. .. .. 4875.00
ЕКЛ N XXX, XXX, XXX
№ ПО СЛ. ДОК XXX
*****************
0078
18-05-99 12:55
СЛУЖЕБЕН БОН
ХХ000065 01000065
 

г) дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП - пуска се с клавиш ТL с ключ Z

"ПЕТРОЛ" - АД - София
ул. Цар Симеон № 172
БУЛСТАТ 123456789
бензиностанция 702
ул. "П. Напетов" № 11
ЗДДС № BG123456789
5634
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ
Бензин А93
цена .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20.50
кол-во .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 100.00
оборот *В .. .. .. .. .. .. .. . 2005.00
Бензин А86
цена .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 18.00
кол-во .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 150.00
оборот *В .. .. .. .. .. .. .. . 2700.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
ОТСТЪПКИ 0002
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 50.00
НАДБАВКИ 0001
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 50.00
КОРЕКЦИИ 0010
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 300.00
СЛУЖ. ВЪВЕДЕНИ 0001
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 200.00
СЛУЖ. ИЗВЕДЕНИ 0002
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 200.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
В БРОЙ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5.00
ЧЕК .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 70.00
КРЕДИТ .. .. .. .. .. .. .. .. 4800.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС
*******************
ДДС *А % = 0.00
оборот .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.00
нето ст-ст .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.00
ДДС .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.00
ДДС *Б % = 20.00
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 170.00
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 141.67
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 28.33
ДДС *В % = 20.00
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4705.00
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3920.83
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 784.17
ДДС *Г % = 7.00
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 00.00
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 00.00
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 00.00
ОБЩ ОБОРОТ .. .. .. .. 4875.00
ЕКЛ N ХХХ,ХХХ,ХХХ
N ПОСЛ. ДОК XXX
******************
СУМА ОБОРОТ .. .. 10 987.00
СУМА НЕТО СТ-СТ
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9155.83
СУМА ДДС .. .. .. .. .. .. 1831.17
№ блок фиск. памет 0003
НУЛИРАНЕ Z0013
0079
18-05-99 12:57
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000065 01000065
 

Дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП за дните, когато не е работено с фискалното устройство

"ПЕТРОЛ" - АД - София
ул. Цар Симеон № 172
БУЛСТАТ 123456789
бензиностанция 7102
ул. "Петко Напетов" № 11
ЗДДС № BG123456789
5634
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ
ОБЩ ОБОРОТ .. .. .. .. .. .. .. 0.00
ЕКЛ N ХХХ, ХХХ, ХХХ
N ПОСЛ. ДОКXXX
***************
СУМА ОБОРОТ .. .. .. 10 987.00
СУМА НЕТО СТ-СТ
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9155.83
СУМА ДДС .. .. .. .. .. .. 1831.17
***************
№ блок фиск. памет 0005
НУЛИРАНЕ Z0015
0079
19-05-99 c 12:57
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000065 01000065
 

д) детайлен отчет на ФП за период от дата до дата - пуска се с клавишна последователност:

кодиращ ключ

Х/Z-1-STL-ДДММГГ-QТY-ДДММГГ-VD

начална дата крайна дата

"ПЕТРОЛ" - АД - София
ул. Цар Симеон № 172
БУЛСТАТ 123456789
бензиностанция 7102
ул. "Петко Напетов" № 11
ЗДДС № BG123456789
5634
ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ,
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
15-05-99 14:32
от 17-05-99 до 22-05-99
% ДДС 15-05-99
А = 0.00 Б = 20.00
В = 20.00 Г = 7.00
0002 17-05-99
ОБОРОТ *А .. .. .. .. .. .. .. 10.00
ОБОРОТ *Б .. .. .. .. .. .. .. 70.50
ОБОРОТ *В .. .. .. .. .. ..1000.00
ОБОРОТ *Г .. .. .. .. .. .. .. 00.00
ОБЩ ОБОРОТ .. .. .. .. 1080.50
ЕКЛ N ХХХХ МД ХХХХ
ИЗТРИТА ЕКЛ 0001
17-05-99 08:10
0003 18-05-99
ОБОРОТ *А .. .. .. .. .. .. .. . 0.00
ОБОРОТ *Б .. .. .. .. .. .. . 170.00
ОБОРОТ *В .. .. .. .. .. .. 4705.00
ОБОРОТ *Г .. .. .. .. .. .. .. 00.00
ОБЩ ОБОРОТ .. .. .. .. 4875.00
ЕКЛ N ХХХХ МД ХХХХ
НУЛИРАН RАМ 0001
20-05-99 08:10
0004 20-05-99
ОБОРОТ *А .. .. .. .. .. .. .. .. 2.35
ОБОРОТ *Б .. .. .. .. .. .. .. .. 0.00
ОБОРОТ *В .. .. .. .. .. 12 050.00
ОБОРОТ *Г .. .. .. .. .. .. .. . 00.00
ОБЩ ОБОРОТ .. .. .. . 12 052.35
ЕКЛ N ХХХХ МД ХХХХ
ЦЕЛИ ЧИСЛА
22-05-99 08:00
0005 22-05-99
ОБОРОТ *А .. .. .. .. .. .. .. 55.00
ОБОРОТ *Б .. .. .. .. .. .. . 600.00
ОБОРОТ *В .. .. .. .. .. 18 000.00
ОБОРОТ *Г .. .. .. .. .. .. .. 00.00
ОБЩ ОБОРОТ .. .. .. 18 655.00
ЕКЛ N ХХХХ NД ХХХХ
******************
СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ *A .. .. .. .. .. .. .. 67.35
ДДС *А .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.00
ОБОРОТ *Б .. .. .. .. .. .. . 840.50
ДДС *Б .. .. .. .. .. .. .. .. .. 140.08
ОБОРОТ *В .. .. .. .. .. 35 755.00
ДДС *В .. .. .. .. .. .. .. .. 5959.17
ОБОРОТ *Г .. .. .. .. .. .. .. 00.00
ДДС *Г .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 00.00
*********************
256
25-05-99 12:55
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000065 01000065
 

е) съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата - пуска се с клавишна последователност:

кодиращ ключ

Х/Z-11-STL-ДДММГГ-QТY-ДДММГГ-VD

начална дата крайна дата

"ПЕТРОЛ" - АД - София
ул. Цар Симеон № 172
БУЛСТАТ 123456789
бензиностанция 7102
ул. "Петко Напетов" № 11
ЗДДС № BG123456789
5634
ОТЧЕТ ФИСКАЛНА
ПАМЕТ,
ВЪВЕДЕНА В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
15-05-99 14:32
от 17-05-99 до 22-05-99
0002 17-05-99
ИЗТРИТА ЕКЛ 0001
17-05-99 08:10
0003 18-05-99
НУЛИРАН RАМ 0001
20-05-99 08:10
0004 20-05-99
0005 22-05-99
% ДДС 15-05-99
А = 0.00 Б = 20.00
В = 20.00 Г = 7.00
ЦЕЛИ ЧИСЛА
22-05-99 08:00
СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ *А .. .. .. .. .. .. .. 67.35
ДДС *А .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0.00
ОБОРОТ *Б .. .. .. .. .. .. .. 840.50
ДДС *Б .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 140.08
ОБОРОТ *В .. .. .. .. .. 35 755.00
ДДС *В .. .. .. .. .. .. .. .. . 5959.17
ОБОРОТ *Г .. .. .. .. .. .. .. . 00.00
ДДС *Г .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 00.00
N ПОСЛ. ДОК. ХХХХ
0257
25-05-99 12:53
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000065 0100006
 

ж) детайлен отчет на фискалната памет за период от блок до блок - пуска се с клавишна последователност:

кодиращ ключ

Х / Z-2-STL-ХХХХ-QТY-YYYY-VD

начален блок краен блок

Видът на отчета е същият както при детайлен отчет на фискалната памет за период от дата до дата с изключение на реда:

от 17-05-99 до 22-05-99
който в този случай е:
от 0002 до 0005

з) съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок - пуска се с клавишна последователност:

кодиращ ключ

Х/Z-12-STL-ХХХХ-QТY-YYYY-VD

начален блок краен блок

Видът на отчета е същият както при съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата с изключение на реда:

от 17-05-99 до 22-05-99
който в този случай е:
от 0002 до 0005
 

Забележки:

Кодиращи ключове: Х - ключ за пускане на отчети, свързани само с четене на информацията;

Z - ключ за пускане на отчети, свързани с четене и нулиране на информацията.

При изпълнение на системата без операционна ключалка достъпът до тези режими се установява с пароли.

Задължителни клавиши:

ТL - клавиш за приключване на сметката на клиента с плащане в брой;

STL - клавиш за индикация и печат на междинна сума;

QTY ( X, *) - клавиш количество;

VD - клавиш за войдиране (корекция).

Въвеждането и отпечатването на дати в системата става във формат ДДММГГ, където ДД - ден, ММ - месец, ГГ - година.

Броячът на блоковете във фискалната памет, броячът на нулиранията на оперативната памет и броячът на ЕКЛ (ако се работи с такава) задължително се поддържат във ФП в състава на съответния блок, а не в оперативната памет.

Редовете в отчетите, отнасящи се за ЕКЛ, се отпечатват само в случаите, когато се работи с ЕКЛ.

В случаите, когато общата разрядност на текста и стойността надхвърля разрядността на принтера, се преминава към печат на два реда.

Например:

СУМА НЕТО СТ-СТ.12.77

при сума, по-голяма от 99.99

СУМА НЕТО СТ-СТ

................................. 9312.54

Приложение № 2
към чл. 8, ал.1, т.2

Технически изисквания към фискалните устройства

I. Общи технически изисквания
1. Фискалните устройства трябва да имат енергонезависима ФП.
2. Фискалните устройства трябва да са предназначени за работа при денонощен режим.
3. Фискалните устройства трябва да имат часовник календар, запазващ работоспособност най-малко 1500 часа без външно захранване.
4. Фискалните устройства да имат буквено-цифрово печатащо устройство с бонова и контролна лента с навиващ механизъм или само една лента за случаите на работа с ЕКЛ. При липса на хартиена лента фискалното устройство да се блокира. При ЕСФП отсъствието на контролна лента да блокира работата на цялата система.
5. Фискалните устройства да имат индикации за оператора и клиента с минимум 8 десетични разряда.
6. Фискалните устройства трябва да осигуряват минимум 100 натрупващи регистри за запис на артикули, включително за видовете течни горива, програмирани с име, цена и принадлежност към данъчна група. При отчет на артикули да се отпечатва буквата на данъчната група, към която е програмиран артикулът.
7. Фискалните устройства да са работоспособни в температурния диапазон от 0 - 45°С. ЕКАФП, предназначени за работа на открито, да са работоспособни в температурния диапазон от минус 15 до плюс 45 °С.
8. Фискалната памет трябва да бъде монтирана в отделен модул с плътни непрозрачни стени, маркиран трайно с индивидуален номер и с осигурена възможност за надеждно пломбиране, като възел и към общата конструкция на фискалното устройство (за ЕСФП към конструкцията на централното регистриращо устройство). Монтажът на модула на ФП трябва да осигурява проверката на индивидуалния му номер без нарушаване на пломбите на модула ФП.
9. Фискалното устройство трябва да осигурява самостоятелни натрупващи регистри за департаменти и данъчни групи. При отчет на департаменти и асортименти да се отпечатва буквата на данъчната група, към която са програмирани департаментите и асортиментите.
10. Вътрешните натрупващи регистри с минимум 9 десетични разряда за ЕСФП и минимум 8 десетични разряда за всички други видове фискални устройства.
11. Конструкцията на корпуса на фискалното устройство трябва да позволява пломбиране, гарантиращо достъпа само на сервизния техник до всички възли, неизискващи текуща поддръжка.
12. Пломбата на фискалното устройство да бъде поставена на видно място, позволяващо лесен визуален контрол. Пломбите на ФП трябва да бъдат поставени на такова място вътре в конструкцията на корпуса на фискалното устройство, осигуряващо възможност за визуален контрол за неразрушаване.
13. Техническите изисквания към фискалните устройства за електромагнитна съвместимост и електробезопасност се определят в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 203 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2001 г.; изм., бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2004 г., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.), и в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2003 г., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.). Техническите изисквания за радиосмущения, акустичен шум и вибрации се определят съгласно стандартите за този клас устройства, като съответствието с тези изисквания се удостоверява с документ, издаден от акредитиран от Българската служба за акредитация орган за контрол.
II. Специфични технически изисквания към компютърни ЕКАФП
1. Персонален компютър, изпълняващ функциите на ЕКАФП, трябва да отговаря на следните условия:
а) да има вграден самостоятелен модул ФП с конструктивно изпълнение, пломбиране и функционални възможности в съответствие с изискванията на тази наредба;
б) да има разработен софтуер, изпълняващ стандартни касови функции, осигуряващ запис във фискалната памет (ФП) и управление на буквено-цифрово печатащо устройство с бонова и контролна лента, съгласно изискванията на тази наредба; записът на софтуера да се реализира върху енергийно независима полупроводникова памет, осигуряваща невъзможност за корекция или изтриване; софтуерът, фискалната памет, схемата за управление на печатащия механизъм да бъдат обединени в самостоятелен конструктивен модул, който да подлежи на пломбиране;
в) при наличие на дискетно или cd устройство да е осигурена забрана за запис на данни от това устройство на твърдия диск;
г) по всички останали функционални и технически изисквания да отговаря на тази наредба.
2. Одобряването на персонален компютър с функции на касов апарат става по реда, посочен в тази наредба.
3. Издаденото свидетелство за одобряване на компютърен ЕКАФП се отнася само за изпитаната конфигурация и не се разпростира върху фамилията компютри от изпитания тип.
III. Специфични изисквания към фискализирана компютърна мрежа
1. Компютърна мрежа, използвана в търговски обекти, трябва да има в точките на извършване на продажбите фискализирани терминали с възможност за управление на буквено-цифрово печатащо устройство и управление на запис на данни във ФП според изискванията на тази наредба.
2. Такава мрежа се изпитва функционално на мястото на експлоатация, като се доказва изискването регистрация на продажби да се извършва само чрез фискализирани терминали.
IV. Специфични изисквания към интегрирана автоматизирана система
1. Интегрираната автоматизирана система за управление и отчет на търговски обект трябва да отговаря на следните условия:
а) всички извършени продажби на стоки и услуги да се регистрират и отчитат задължително чрез одобрена за обекта интегрирана автоматизирана система за управление;
б) да осигурява автоматичен контрол върху движението на стоката от постъпване в обекта до счетоводното отчитане на реализацията й;
в) да има реализирана постоянна електронна връзка с компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване (във вид на дневен финансов отчет) на търговския обект;
г) при невъзможност да бъдат предадени данните при дневното приключване (поради прекъсване на линията, нарушаване верността на данните и други подобни) работата на интегрирана автоматизирана система да се блокира до успешното им предаване.
2. Такава система се изпитва функционално на мястото на експлоатация, като се доказва изискването предаваните данни при дневното приключване да включват информация за всички операции, свързани с продажби на стоки и услуги. В обекта се проверява и изискването за блокировка на системата при невъзможност за предаване на данните. В компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите се проверява правилното получаване на данни за дневното приключване.
V. Специфични изисквания към фискалните принтери
1. Фискален принтер, който работи в състава на компютърна касова система, изпълняваща функциите на ЕКАФП, трябва да отговаря на следните условия:
а) да има вграден самостоятелен модул ФП с конструктивно изпълнение, пломбиране и функционални възможности в съответствие с изискванията на настоящата наредба;
б) да има вградени: печатащо устройство, часовник календар за реално време и оперативна памет за съхранение на информацията за реализирания оборот, общо и по данъчни групи;
в) да има един канал за връзка с персонален компютър;
г) да има фърмуер, записан на енергонезависим носител, осигуряващ невъзможност за корекция и/ или изтриване на фърмуера; фърмуерът да изпълнява стандартни касови функции за управление на буквено-цифрово печатащо устройство с бонова и контролна лента, управление на запис и четене на данни от ФП според изискванията на тази наредба и самостоятелно четене на данни от ФП без наличие на система с персонален компютър.
2. Изпитването на фискален принтер се извършва в система с персонален компютър под управлението на софтуер за проверка на функционалните изисквания.
VI. Специфични изисквания към ЕСФП:
Електронната система с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива да отговаря на следните специфични технически изисквания:
а) да представлява комплекс от технически и програмни средства за автоматично подаване на информация от измервателните средства за разход на течни горива към централно регистриращо устройство, извършващо отпечатване на клиентска фискална касова бележка и съхранение във ФП на реализирания оборот от всички продажби;
б) да бъде изградена на модулен принцип, който включва задължително следните компоненти:
- измервателни средства за разход на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство с ФП; типът измервателни средства за разход на течни горива, включени в състава на системата, да е одобрен като средство за измерване на разход на течни горива, съгласно стандартите;
- централно регистриращо устройство с фискална памет, отговарящо на общите технически изисквания от т. 1 до т. 13;
- технически съоръжения за връзка между централното регистриращо устройство и измервателните средства за разход на течни горива.

Приложение № 3
към чл. 8, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, т. 2, чл. 56, ал. 1

ДО
БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ
ПО МЕТРОЛОГИЯ
 

ЗАЯВКА

за изпитване на тип фискално устройство съгласно изискванията на Наредба № Н-18 от 13.ХII.2006 г.

1. Лице производител .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,
(юридическо наименование)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,
(адрес за кореспонденция)
БУЛСТАТ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,
телефон/факс .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,
e-mail .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(трите имена на ръководителя)
2. Фирма вносител .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,
(юридическо наименование)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,
(адрес за кореспонденция)
БУЛСТАТ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,
телефон/факс .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,
e-mail .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,
3. Тип на фискалното устройство или системата
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,
(ЕКАФП, ФПР, ПСФП, мрежа, интегрирана автоматизирана система)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(наименование и означение на модела)
4. Централно регистриращо устройство (попълва се само за ЕСФП)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(наименование и означение на типа)
5. Средства за измерване на разход (бензино-/газколонки и др.) (попълва се само за ЕСФП)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(наименование и означение на типа)
6. Изпитвателен обект (попълва се за ЕСФП, мрежа и система)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(наименование и адрес на обекта, на който се извършва изпитването)
Заявител: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(фамилия, длъжност, подпис, печат)
гръб

ДЕКЛАРАЦИЯ

От името на производителя/вносителя декларирам, че са ми известни всички изисквания към фискалните устройства съгласно Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г.
Гарантирам наличието на достатъчно фирмени сервизи на територията на Република България, осигуряващи обслужването на въведените в експлоатация фискални устройства в продължение на най-малко 7 години от датата на продажбата. Удостоверявам, че продаваните от нас фискални устройства автоматично се блокират при неизправна фискална памет и издават служебно съобщение в случаите, когато остават по-малко от 50 свободни участъка за запис на дневни финансови отчети във фискалната памет.
Декларирам, че фискалните устройства тип:
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,
(ЕКАФП, ФПР, ЕСФП, мрежа, интегрирана автоматизирана система)
модел .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,
(наименование и означение на модела)
съхраняват информацията в оперативната си памет и в часовника календар в продължение най-малко на 1500 часа. Декларирам, че съм запознат с условието, че получавам право на разпространение на представения от мен тип фискално устройство след производство и лабораторни изпитвания на минимална серия от 50 броя устройства от този тип. Уведомен съм, че официалното оповестяване на одобряването на представения от мен тип фискално устройство ще стане след представяне на документ от изпитването на тази серия. За фискални устройства от внос официалното оповестяване става след представяне на документ за внос на минимум 50 броя. (Условието за минимум 50 броя не се отнася за ЕКАФП на базата на персонален компютър, за ЕСФП, мрежи, системи и за одобрените програмни модификации). Известни са ми санкциите, предвидени за нарушаване на Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г. Декларирам, че съм запознат с изискването при прекратяване дейността на фирмата да предоставя на комисията по чл. 10, ал. 5 нотариално заверени документи за прехвърляне правата и задълженията по разпространение и сервизиране на лице правоприемник.
 

Дата .. .. .. Декларатор: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
гр. .. .. .. .. . (фамилия, длъжност, подпис, печат)
 

Приложение № 4
към чл. 10, ал. 8, т. 1

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

СВИДЕТЕЛСТВО

№ .. .. .. ..

за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства

Фискално устройство тип .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,
(ЕКАФП, ФПР)
модел .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,
(наименование и означение на модела)
произведен от .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,
(юридическо наименование)
БУЛСТАТ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,
телефон/факс .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,
е-mail .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,
внесен от .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,
(юридическо наименование)
БУЛСТАТ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,
телефон/факс .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,
е-mail .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
С буквен идентификатор на номерата на фискалното устройство: .. .. .. .. .. ..
С цифров идентификатор на номерата на фискалната памет: .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Отговаря на изискванията на Наредба № Н-18 от 13.ХII.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства и може да бъде използвано на територията на Република България за отчитане на оборотите от продажби в търговски обекти.
Свидетелството е валидно до.. .. .. .. .. .. . г.
 

Дата .. .. . Председател на БИМ: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
София (подпис, печат)
 

Приложение № 5
към чл. 10, ал. 8, т. 2, чл. 54, ал. 1, чл. 56, ал. 4

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

СВИДЕТЕЛСТВО

№ .. .. .. ..

за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 13.ХII.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства
Интегрираната автоматизирана система/локална мрежа от фискализирани устройства тип: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,
вписани в регистъра на одобрените типове ФУ под № .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,
(попълва се само за локална мрежа)
работещи в локална мрежа в .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,
(наименование на обекта, в който е изпитана системата)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,
(номер на обекта, населено място и точен адрес на обекта)
БУЛСТАТ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,
телефон/факс .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,
е-mail .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Идентификатор на системата: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
отговаря на изискванията на наредбата и може да се използва на територията на Република България в смисъла на чл.118 от Закона за данък върху добавената стойност.
 

Дата: .. .. .. .. .. . г. Председател: .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(подпис и печат)
 

Приложение № 6
към чл. 11, ал. 1

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ

ПО МЕТРОЛОГИЯ

 

Главна дирекция

"МЕРКИ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ"

П Р О Т О К О Л

№ .. .. ../.. .. .. .. .. г.

за започване на изпитвания на ЕСФП в реални условия

1. Обект: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,
гр./с .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,
адрес: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Фирма - собственик на обекта: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2. Тип ЕСФП: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

3. Тип колонки: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

При приключване на изпитването:
1. Записват се броячите в момента на последния дневен Z-отчет (със запис във ФП).
2. Разпечатва се подробен отчет на ФП за изпитвания период.
3. Предават се в лаборатория "Фискални устройства" касовата книга с дневните Z-отчети, ежедневните записи на броячите (механични или електронни) и отчета на фискалната памет за периода.

Комисия: 1. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
3. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 

Приложение № 7
към чл. 11, ал. 6

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ

ПО МЕТРОЛОГИЯ

СВИДЕТЕЛСТВО

№ .. .. .. FS

за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 13.ХII.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства

Електронна система с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива модел: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

(наименование и означение на модела)

с централно регистриращо устройство: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,

(наименование и означение на типа)

произведена от: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

(юридическо наименование)

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,

(адрес на фирмата)

БУЛСТАТ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,
телефон/факс .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,
е-mail .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
С буквен идентификатор на номерата на фискалното устройство: .. .. .. .. .. ..
С цифров идентификатор на номерата на фискалната памет: .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Отговаря на изискванията на Наредба № Н-18 от 13.ХII.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства и може да се използва на територията на Република България в смисъла на чл.118 от Закона за данък върху добавената стойност.
Свидетелството е валидно до .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 

Дата: .. .. .. .. .. . г.

Председател: .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

(подпис и печат)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СВИДЕТЕЛСТВО
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ № .. .. .. FS
Издадено на .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(юридическо наименование на производителя)
Относно: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(наименование и означение на модела ЕСФП)
ЕСФП е изпитана и одобрена да работи със следните типове средства за измерване:

1. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., ДР№ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(тип на средството за измерване)
2. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., ДР№ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(тип на средството за измерване)
 

Приложение № 8
към чл. 11, ал. 6

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ

ПО МЕТРОЛОГИЯ

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ СВИДЕТЕЛСТВО

№ .. .. FS/ .. .. .. .. .

Електронна система с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива модел: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(наименование и означение на модела)
с централно регистриращо устройство: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,
(наименование и означение на типа)
произведена от: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,
(юридическо наименование)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,
(адрес на фирмата)
е изпитана и одобрена да работи със следните средства за измерване:

1. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., ДР№ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(тип на средството за измерване)
2. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., ДР№ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(тип на средството за измерване)
3. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., ДР№ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(тип на средството за измерване)
4. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., ДР№ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(тип на средството за измерване)
Дата.. .. .. Председател: .. .. .. .. .. .. .. .
(подпис, печат)
 

Приложение № 9
към чл. 15, ал. 1, т. 4

Вх. № .. .. ./.. .. .. .. .г.

ДО
Централното управление на
Националната агенция по
приходите
София
 

ЗАЯВКА
№.. .. .. ../.. .. .. .. .. .. г.
от .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(юридическо наименование на фирмата)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен №

от регистъра на НАП 
ЕИК по БУЛСТАТ 
Адрес за кореспонденция .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Представлявано от .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(трите имена на ръководителя на фирмата)
 

В съответствие с изискванията на чл.15, ал. 1, т. 4 от Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства моля да ни бъдат дадени:
1. Индивидуални номера на фискално устройство за .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. броя (последно получен номер .. .. .. .. .. .. .. .. ), и
2. Индивидуални номера на фискални памети за .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . броя (последно получен номер .. .. .. .. .. .. .. .. ).
 

Дата: .. .. .. .. .. .. . Заявител: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
гр. .. .. .. .. .. .. .. .. (фамилия, подпис и печат)
 

Приложение № 10
към чл.15, ал. 1, т. 8

Формат и параметри на данните, предавани от фирмите производители/вносители на ФУ в ТД на НАП

Общи положения
За периода, определен в наредбата, данните от разчитане на фискалните памети от фирмите производители/вносители на ФУ, както и данните за фискалните памети, които не са могли да се разчетат, се представят в текстов файл FISKAL.PRV, стандарт ASCII, MS-DOS.
Файлът започва с идентификационен запис, след който следват записите с данни за всяка разчетена, респ. неразчетена, фискална памет. Файлът завършва със запис за край на файл. Всички записи започват с фиксиран идентификатор - константа, който е задължителен.
1. Общо описание на файл FISKAL.PRV
 

№ на Иденти- Общо описание на записа (структурата и формата
запис фикатор на отделните записи са дадени в т. 2)
1 00 Данни за фирмата, разчела фискалните памети, Идентификационен запис за
отчетен период и брой записи за фискални памети файла
в предавания файл
2 01 Данни от разчитането на фискална памет, респек- Запис за 1-ва фискална
тивно за неразчетена фискална памет памет
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .
.. 01 Данни от разчитането на фискалната памет, Запис за последна фискална
респективно за неразчетена фискална памет памет
99 Запис за край на файл Последен запис във файла

Когато за периода няма данни от разчитане на фискални памети, вкл. данни за неразчетени такива, фирмата производител/вносител подава в ТД на НАП файла FISKAL.PRV със следното съдържание:
 

№ на Иденти- Общо описание на записа (структурата и формата
запис фикатор на отделните записи са дадени в т. 2)
1 00 Данни за фирмата, разчела фискалните памети, Идентификационен запис за
отчетен период и брой записи за фискални памети файла
в предавания файл
2 99 Запис за край на файл Последен запис във файла
 

2. Структура и формат на записите във файл FISKAL.PRV
Запис с идентификатор 00

Описание на полето Дължина Формат Задължителен
поле (брой знаци) атрибут
1 Идентификатор за начало 2 константа "00" да
на файл
2 Резервирано 10 символен
(10 цифри) празно
3 Единен идентификационен 9 символен да
код по БУЛСТАТ на фирмата, (9 цифри)
разчела фискалните памети
4 Наименование на фирмата, 50 символен да
разчела фискалните памети
5 Адрес - населено място, 80 символен да
ул. №, ж.к.
6 Телефон 15 символен
7 Е-mail 30 символен
8 Период, за който се отнасят 10 дата да
данните - начална дата (дд.мм.гггг)
9 Крайна дата 10 дата да
(дд.мм.гггг)
10 Брой фискални памети, за 4 цифров да
които се подават записите във файла  

Запис с идентификатор 01

Описание на полето Дължина Формат Задължителен
поле (брой знаци) атрибут
1 Идентификатор 2 константа "01" да
2 Модел на ФУ /ЕКАФП/ 30 символен да
ФПр, ЕСФП/
3 № на свидетелство от БИМ 6 символен да
4 Дата на свидетелството 10 Дата да
от БИМ (дд.мм.гггг)
5 Индивидуален номер на ФУ 8 символен да
6 Индивидуален номер на 8 символен да
ФП(фискална памет)
7 Флаг за разчетена 1 Цифрови стойности: да
фискална памет 1 - при разчетена ФП
0 - при неразчетена ФП
8 Дата на първи блок 10 дата Да -
във ФП (дд.мм.гггг) при разчетена ФП
9 Дата на последен блок 10 дата Да -
във ФП (дд.мм.гггг) при разчетена ФП
10 Прочетена тотална сума за 15 (вкл. десе- Цифров (два знака Да -
реализиран оборот тична точка ".") след десетичната при разчетена ФП
точка)
11 в т.ч. с 0 % ДДС (А) 15 (вкл. десе- Цифров (два знака Да -
тична точка ".") след десетичната при разчетена ФП
точка)
12 в т.ч. с ДДС (Б) 15 (вкл. десе- Цифров (два знака Да -
тична точка ".") след десетичната при разчетена ФП
точка)
13 в т.ч. с ДДС (В) 15 (вкл. десе- Цифров (два знака Да -
тична точка ".") след десетичната при разчетена ФП
точка) за ЕСФП
14 в т.ч. с ДДС (Г) 15 (вкл. десе- Цифров (два знака Да -
тична точка ".") след десетичната при разчетена ФП
точка)
18 ЕГН на собственика на ФУ 10 Символен (10 цифри) Да (когато собствени-
кът е физическо лице, което не е ЕТ)
19 Единен идентификационен код по БУЛСТАТ 9 Символен (9 цифри) Да

Забележка. Единен идентификационен код по БУЛСТАТ на лице по чл. 3, което е физическо лице и не е едноличен търговец по смисъла на Търговския закон, е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ), във всички останали (включително клонове и поделения) случаи лицата по чл. 3 се идентифицират с 9-значен единен идентификационен код по БУЛСТАТ.
Запис с идентификатор 99

Описание на полето Дължина Формат Задължителен
поле (брой знаци) атрибут
1 Идентификатор за после- 2 константа "99" да
ден запис във файла  

3. Изисквания към структурата и формата на файла
Всички идентификатори и атрибути на записите в последователност, посочена в т. 2, са задължителни.
Всеки запис (ред) е с фиксирана дължина и завършва със стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.
Полетата, които участват в структурата на записите, са с фиксирана дължина (посочена в т. 2) и между тях няма разделители.
Когато дадено поле е празно (в случаите, когато в описанието по т. 2 не е посочен "задължителен атрибут"), отделените му позиции в записа са запълнени със знак за интервал.
Всички символни полета са ляво подравнени и са допълнени отдясно с интервали до крайната позиция на даденото поле.
Всички данни с посочен условен формат "цифров" са дясно подравнени и допълнени отляво с нули. В записите с идентификатори "01" (данни за разчетени фискални памети) цифровите полета съдържат стойност с 2 знака след десетичната точка и имат следния задължителен формат: 999999999999.99.
Полетата, съдържащи дати, са във формат "дд.мм.гггг".
 

Приложение № 11
към чл. 17, ал. 2

СВИДЕТЕЛСТВО

за регистрация на фискално устройство

.. .. .. .. .. .. .. .. . г.

1. ЕИК по БУЛСТАТ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , ЕГН/ЛНЧ/служебен номер от регистър на НАП .. .. .. .. .. ..
2. Собственост на .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,

(име и адрес на задълженото лице)

представлявано от .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

(трите имена на управителя)

3. Териториална дирекция по място на регистрация .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

(наименование, адрес на ТД)

4. Фискално устройство модел .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

(наименованието на модела, вписано в паспорта на устройството)

с централно регистриращо устройство .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

(попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива)

с бензино- (газо-) колонки тип .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

(попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива)

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,
одобрен със свидетелство на БИМ № .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ../.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Индивидуален номер на фискалното устройство .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Индивидуален номер на фискалната памет .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
5. Сервизна фирма:
а) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,

(БУЛСТАТ, наименование, адрес и телефон на сервизната фирма)

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

(собствено и фамилно име на сервизния техник)

Сервизен договор № .. .. . .. .. .. от .. .. .. .. .. . г. подпис/печат
б) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,

(БУЛСТАТ, наименование, адрес и телефон на сервизната фирма)

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

(собствено и фамилно име на сервизния техник)

Сервизен договор № .. .. . .. .. .. от .. .. .. .. .. . г. подпис/печат
в) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,

(БУЛСТАТ, наименование, адрес и телефон на сервизната фирма)

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

(собствено и фамилно име на сервизния техник)

Сервизен договор № .. .. . .. .. .. от .. .. .. .. .. . г. подпис/печат
г) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,

(БУЛСТАТ, наименование, адрес и телефон на сервизната фирма)

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

(собствено и фамилно име на сервизния техник)

Сервизен договор № .. .. . .. .. .. от .. .. .. .. .. . г. подпис/печат
д) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,

(БУЛСТАТ, наименование, адрес и телефон на сервизната фирма)

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(собствено и фамилно име на сервизния техник)
Сервизен договор № .. .. . .. .. .. от .. .. .. .. .. . г. подпис/печат
==================================================================================
Териториална дирекция .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. потвърждава,
че фискалното устройство е регистрирано в приходната администрация.
 

Дата .. .. .. .. .. .. .. .. .. г. Орган по приходите: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
подпис/печат

Забележка. В т. 1 физическите лица попълват съответно:
- за еднолични търговци - ЕИК по БУЛСТАТ;
- за физическите лица, които не са еднолични търговци - единния граждански номер (ЕГН), ЛНЧ или служебен номер по чл.84, ал. 3 ДОПК.
 

Приложение № 12
към чл. 22, ал. 3

ПРОТОКОЛ

за демонтаж на фискална памет

 

Днес, .. .. .. .. .. .. .. .. . г., в .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,
(час, минути)
ЕГН /ЛНЧ/ Служебен номер по чл.84, ал. 3 ДОПК 
ЕИК по БУЛСТАТ 

Собственост на .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(име, адрес за кореспонденция, телефон на задълженото лице)
Представляван от .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(трите имена на управителя, адрес, телефон)
Търговски обект .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,
(наименование, адрес, телефон на търговския обект)
за фискално устройство модел .. .. .. .. .. . , одобрен със свидетелство на БИМ № .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Пломбиран от .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , ЕИК по БУЛСТАТ .. .. .. .. .. .. .. ..
(фирма производител/вносител/сервизен техник)
Индивидуален № на ФУ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Индивидуален № на ФП .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Причина за демонтаж .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Към датата на протокола, видно от дневника за дневния оборот, общата сума за периода е
от .. .. .. .. .. .. .. .. до .. .. .. .. .. .. .. . е .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,
(цифром, словом)
в т.ч. ДДС (А) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ДДС (Б) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ДДС (В) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ДДС (Г) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Регистрирано от териториална дирекция .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(наименование и адрес на компетентната териториална дирекция на НАП)
Сервизна фирма .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , ЕИК по БУЛСТАТ .. .. .. .. .. .,
(наименование и адрес за кореспонденция на сервизната фирма)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(име и телефон на сервизния техник)
Настоящият протокол се изготви в четири екземпляра, от които по един за тримата представители и един за БИМ - София.
1. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , представител на ТД на НАП, гр. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(дата, подпис и печат)
2. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , представител на сервизна фирма, гр. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(дата, подпис и печат)
3. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , собственик на фискалното устройство .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(дата, подпис и печат)
================ попълва се от фирмата производител/вносител======================
При разчитане на фискалната памет от .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(фирма производител/вносител)
за периода от .. .. .. .. .. .. . до .. .. .. .. е прочетена тотална сума за реализиран оборот .. .. .. .. .. .. лв.,
(цифром, словом)
в т.ч. ДДС (А) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ДДС (Б) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ДДС (В) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ДДС (Г) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 

Дата .. .. .. .. .. .. .. .. . г., Подпис и печат: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Гр. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

(фирма производител/вносител)

 

Приложение № 13
към чл. 45, ал. 2

ДО

 

ДАМТН

ЗАЯВЛЕНИЕ

от .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(наименование на сервизната фирма, адрес)
ЕИК по БУЛСТАТ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..телефон/факс .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .е-mail .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,
с управител .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(име и фамилия)
за регистриране на фирма за сервиз и ремонт на фискални устройства (електронни касови апарати с фискална памет, фискални принтери, електронни системи с фискална памет) тип:

Наименование на фискалното устройство Тип фискално устройство Производител/
вносител
 

Поддръжката на посочените типове ФУ ще се извършва от сервизните техници:

1. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(име, презиме, фамилия) (ЕГН)
2. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(име, презиме, фамилия) (ЕГН)
3. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(име, презиме, фамилия) (ЕГН)
4. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(име, презиме, фамилия) (ЕГН)
5. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(име, презиме, фамилия) (ЕГН)
Дата .. .. .. .. .. .. Управител: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(подпис, печат)
 

Приложение № 14
към чл. 45, ал. 3

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ .. .. .. ../.. .. .. .. .. ..

за регистриране на ремонтни и сервизни фирми за поддръжка на фискални устройства

На основание чл.45, ал. 3 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти
РЕГИСТРИРАМ
в Регистъра на фирмите, извършващи ремонт и сервиз на фискални устройства, под № .. .. .. .. .. ..
Сервизна фирма .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
с постоянен адрес: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
регистрирана по ТЗ от .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . съд, .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
вписана в .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , която отговаря на изискванията на посочената наредба за сервиз и ремонт на фискални устройства:
тип .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., произведен от .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(наименование на фирмата производител)
и одобрен от БИМ със свидетелство за съответствие №.. .. .. .. .. ../.. .. .. .. . г.
 

Дата: .. .. .. .. г.

Председател: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

(подпис и печат)

 

Приложение № 15
към чл. 51, ал. 1

Формат и параметри на данните, предавани от сервизните организации в ТД на НАП

Общи положения
Данните за издаваните свидетелства от сервизните организации, както и данните при прекратяване на сервизното обслужване за периода, определен в наредбата, се представят в текстов файл FISKAL.SER, стандарт ASCII, MS-DOS.
Файлът започва с идентификационен запис, след който следват записите с данни за всяко издадено свидетелство, респективно данните при прекратяване на сервизното обслужване. Данните за всеки документ са структурирани в 11 последователни записа, които са задължителни и започват с фиксиран идентификатор - константа.
1. Общо описание на файл FISKAL.SER
 

№ на Иденти- Общо описание на записа (структурата и формата
запис фикатор на отделните записи са дадени в т. 2)
1 00 Данни за сервизната фирма,отчетен период и брой Идентификационен запис
документи в предавания файл за файла
2 01 Идентификатор на собственика на ФУ - БУЛСТАТ, 1-ви запис за 1-ви документ
ЕГН
3 02 Данни за собственика на ФУ - име, адрес, управител 2-ри запис за 1-ви документ
4 03 Данни за търговския обект - име, адрес 3-ти запис за 1-ви документ
5 04 Наименование на компетентната ТД на НАП на 4-ти запис за 1-ви документ
фирмата - собственик на ФУ
6 05 Модел на ФУ, ЦРУ за ЕСФП 5-и запис за 1-ви документ
7 06 Описание на колонките за ЕСФП 6-и запис за 1-ви документ
8 07 Номер и дата на свидетелство за одобрение 7-и запис за 1-ви
от БИМ документ
9 08 Индивидуален номер на ФУ и индивидуален 8-и запис за 1-ви документ
номер на ФП
10 09 Данни за сервиза, издал свидетелството 9-и запис за 1-ви документ
11 10 Име на сервизен техник 10-и запис за 1-ви
документ
13 11 Дата на издаване на свидетелството, дата на Последен запис за 1-ви
прекратяване на договора документ
14 01 Първи запис за следващ документ
.. .. .. . .. .. .
.. .. .. . .. .. .
.. .. .. . .. .. .
.. .. 11 Последен запис за последен документ
99 Запис за край на файл Последен запис във файла

Когато за периода няма новоиздадени свидетелства, съответно няма прекратени такива, сервизната организация подава в ТД на НАП файла FISKAL.SER със следното съдържание:
 

№ на Иденти- Общо описание на записа (структурата и формата
запис фикатор на отделните записи са дадени в т. 2)
1 00 Данни за сервизната фирма, отчетен период и Идентификационен запис
брой документи в предавания файл за файла
99 Запис за край на файл Последен запис във файла

2. Структура и формат на записите във файл FISKAL.SER
Запис с идентификатор 00

Описание на полето Дължина Формат Задължителен
поле (брой знаци) атрибут
1 Идентификатор за начало 2 константа "00" да
на файл
2 Резервирано 10 символен празно
(10 цифри)
3 ЕИК по БУЛСТАТ на 9 символен да
сервизната фирма (9 цифри)
4 Наименование на сервизната 50 символен да
фирма
5 Адрес - населено място, 80 символен да
ул. №, ж.к.
6 Телефон 15 символен
7 Е-mail 30 символен
8 Период, за който се отнасят 10 дата да
данните - начална дата (дд.мм.гггг)
9 Крайна дата 10 дата да
(дд.мм.гггг)
10 Брой документи (свидетел- 4 цифров да
ства) във файла  

Запис с идентификатор 01

Описание на полето Дължина Формат Задължителен
поле (брой знаци) атрибут
1 Идентификатор за начало 2 константа "01" да
на файл
2 Резервирано 10 символен празно
(10 цифри)
3 ЕГН на собственика на ФУ 10 символен да (когато
(10 цифри) собственикът е физическо лице,
което не е ЕТ)
4 ЕИК по БУЛСТАТ на 9 символен да
собственика на ФУ (9 цифри)  

Забележка. Кодът по БУЛСТАТ на лице по чл. 3, което е физическо лице и не е едноличен търговец по смисъла на Търговския закон, е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ), във всички останали (включително - клонове и поделения) случаи лицата по чл. 3 се идентифицират с 9-значен ЕИК по БУЛСТАТ.
Запис с идентификатор 02

Описание на полето Дължина Формат Задължителен
поле (брой знаци) атрибут
1 Идентификатор 2 константа "02" да
2 Име на собственика на ФУ 50 символен да
3 Адрес на собственика на ФУ: 25 символен да
населено място
4 Улица, № 50 символен да
5 Трите имена на управителя на 50 символен да
фирмата, собственик на ФУ  

Запис с идентификатор 03

Описание на полето Дължина Формат Задължителен
поле (брой знаци) атрибут
1 Идентификатор 2 константа "03" да
2 Наименование на търговския 50 символен да
обект
3 Адрес на търговския обект: 25 символен да
населено място
4 Улица, №, ж.к. 50 символен да
5 Телефон на търговския обект 15 символен  

Запис с идентификатор 04

Описание на полето Дължина Формат Задължителен
поле (брой знаци) атрибут
1 Идентификатор 2 константа "04" да
2 Наименование на компе- 25 символен да
тентната ТД на НАП  

Запис с идентификатор 05

Описание на полето Дължина Формат Задължителен
поле (брой знаци) атрибут
1 Идентификатор 2 константа "05" да
2 Модел на ФУ (ЕКАФП/ФПр, 30 символен да
ЕСФП)
3 ЦРУ (централно регистриращо 30 символен да - за ЕСФП за
устройство) - за ЕСФП продажби на течни
горива

Запис с идентификатор 06

Описание на полето Дължина Формат Задължителен
поле (брой знаци) атрибут
1 Идентификатор 2 константа "06" да
2 Бензино- (газо-) колонки тип 240 символен да - за ЕСФП за
продажби на течни
горива

Запис с идентификатор 07

Описание на полето Дължина Формат Задължителен
поле (брой знаци) атрибут
1 Идентификатор 2 константа "07" да
2 № на свидетелство от БИМ 6 символен да
3 Дата на свидетелство от БИМ 10 дата да
(дд.мм.гггг)  

Запис с идентификатор 08

Описание на полето Дължина Формат Задължителен
поле (брой знаци) атрибут
1 Идентификатор 2 константа "08" да
2 Индивидуален номер на ФУ 8 символен да
3 Индивидуален номер на ФП 8 цифров да
(фискална памет)  

Запис с идентификатор 09

Описание на полето Дължина Формат Задължителен
поле (брой знаци) атрибут
1 Идентификатор 2 константа "09" да
2 Наименование на сервизната 50 символен да
фирма
3 Адрес на сервизната фирма: 25 символен да
населено място
4 Ул., № 50 символен да
5 Телефон 15 символен  

Запис с идентификатор 10

Описание на полето Дължина Формат Задължителен
поле (брой знаци) атрибут
1 Идентификатор 2 константа "10" да
2 Собствено и фамилно име на 50 символен да
сервизния техник  

Запис с идентификатор 11

Описание на полето Дължина Формат Задължителен
поле (брой знаци) атрибут
1 Идентификатор 2 константа "11" да
2 Дата на издаване на свиде- 10 дата да - при издаване
телство (дд.мм.гггг) на свидетелство
3 Дата на сключване на договор 10 дата да - при данни за
със сервизната организация (дд.мм.гггг) сключване на договор
4 Дата на прекратяване на сер- 10 дата да - при данни за
визното обслужване (дд.мм.гггг) прекратяване
5 Причина за прекратяване 1 цифрови стойности: да - при данни за
1 - кражба на ФУ; прекратяване
2 - загубване на ФУ;
3 - унищожаване на ФУ;
0 - всички остана-
ли случаи  

Запис с идентификатор 99

Описание на полето Дължина Формат Задължителен
поле (брой знаци) атрибут
1 Идентификатор за последен 2 константа "99" да
запис във файла  

3. Изисквания към структурата и формата на файла
Всички идентификатори и атрибути на записите в последователност, посочена в т. 2, са задължителни.
Всеки запис (ред) е с фиксирана дължина и завършва със стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.
Полетата, които участват в структурата на записите, са с фиксирана дължина (посочена в т. 2) и между тях няма разделители.
Когато дадено поле е празно (в случаите, когато в описанието по т. 2 не е посочен "задължителен атрибут"), отделените му позиции в записа са запълнени със знак за интервал.
Всички символни полета са ляво подравнени и са допълнени отдясно с интервали до крайната позиция на даденото поле.
Всички данни с посочен условен формат "цифров" са дясно подравнени и допълнени отляво с нули.
Полетата, съдържащи дати, са във формат "дд.мм.гггг".
Предложи
корпоративна публикация
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net