Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

Министерство на труда и социалната политика

Държавен вестник брой: 67

Година: 2008

Орган на издаване: Министерство на труда и социалната политика

Дата на обнародване: 30.07.2008

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за отпускане на целева помощ за отопление на лица и семейства през отоплителния сезон.
 
Чл. 2.
(1) (Доп., ДВ, бр. 67 от 2008 г. - в сила от 29.07.2008 г.) Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък или равен от диференциран минимален доход за отопление и отговарят на условията по чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП).
(2) При определяне правото на целеви помощи за отопление размерът на пенсиите, определен след 1.VII.2008 г., се намалява с коефициент 1,104.
(3) Основа за определяне на диференцирания минимален доход за отопление е гарантираният минимален доход (ГМД), чийто месечен размер се определя с акт на Министерския съвет.
(4) (Изм., ДВ, бр. 67 от 2008 г. - в сила от 29.07.2008 г.) Диференцираният минимален доход за отопление се определя, както следва:
1. за лице, живеещо само - 210 на сто от ГМД;
2. за лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто, живеещо само - 249,6 на сто от ГМД;
3. за дете сирак - 196,8 на сто от ГМД;
4. за самотен родител с дете до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст - 249,6 на сто от ГМД;
5. за всеки един от съвместно живеещи съпрузи - 144 на сто от ГМД;
6. за дете от 0- до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст - 157,2 на сто от ГМД;
7. за дете с трайно увреждане - 196,8 на сто от ГМД;
8. за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство - 201,6 на сто от ГМД;
9. за бременни жени 45 дни преди раждане - 183,6 на сто от ГМД;
10. за родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна възраст - 183,6 на сто от ГМД;
11. за лице на възраст над 70 години - 183,6 на сто от ГМД;
12. за лице на възраст над 65 години, живеещо само - 274,8 на сто от ГМД;
13. за лице на възраст над 75 години, живеещо само - 288 на сто от ГМД;
14. за лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто - 183,6 на сто от ГМД;
15. за лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто - 223,2 на сто от ГМД;
16. за лице с трайно намалена работоспособност 90 и над 90 на сто - 274,8 на сто от ГМД.

Чл. 3.
(1) (Изм., ДВ, бр. 59 от 2008 г. - в сила от 01.07.2008 г.) Месечният размер на целевата помощ за отопление се определя на база левовата равностойност на 350 квтч електроенергия, от които 250 квтч дневна и 100 квтч нощна електроенергия, по осреднена крайна продажна цена на електроенергията за битов потребител в началото на отоплителния сезон.
(2) Целевата помощ за отопление се предоставя в пари авансово и еднократно за целия отоплителен сезон независимо от вида на ползваното отопление.
(3) Размерът на целевата помощ за отопление по ал. 1 се определя със заповед на министъра на труда и социалната политика.
 
Чл. 4.
(1) Лицата и семействата подават молба-декларация по образец съгласно приложението в дирекции "Социално подпомагане" по постоянен адрес.
(2) (Изм., ДВ, бр. 67 от 2008 г. - в сила от 29.07.2008 г.) В срок до 30 дни от подаване на молбата социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад по чл. 27, ал. 1 ППЗСП, съдържащ мотивирано предложение за отпускане или отказ на целева помощ.
(3) На основание на социалния доклад директорът на дирекция "Социално подпомагане" издава заповед за отпускане или отказ на помощта.
(4) Заповедта по ал. 3 се съобщава в 7-дневен срок от издаването й и може да бъде обжалвана пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 5.
(1) Молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление се подават в дирекции "Социално подпомагане" от 1 юли до 31 октомври.
(2) Целевата помощ за отопление се отпуска за период от 5 месеца и се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца, през който е отпусната помощта.
(3) (Доп., ДВ, бр. 67 от 2008 г. - в сила от 29.07.2008 г.) Изплащането на помощта може да се извършва по касов и безкасов път, а по желание на лицата, отразено в молба-декларацията, помощта може да се превежда по банков път.

Чл. 6. Недобросъвестно получената целева помощ за отопление подлежи на установяване и връщане по реда на чл. 14а и 14б от Закона за социално подпомагане.

Допълнителни разпоредби

§ 1. При прилагане на наредбата се спазва § 1 от допълнителната разпоредба на ППЗСП.

§ 2. "Отоплителен сезон" е периодът от 1 ноември до 31 март.

§ 3. "Диференциран минимален доход за отопление" е индивидуалната граница за достъп до целева помощ за отопление за всяко лице съобразно възрастта, семейното положение и здравословното състояние, определена по реда на чл. 2, ал. 4.

Преходни и Заключителни разпоредби
 
§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 5 от 2003 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика (обн., ДВ, бр. 53 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2004 г., бр. 35, 70 и 89 от 2005 г., бр. 87 от 2006 г. и бр. 82 от 2007 г.).

§ 5. Неусвоените средства по отменените чл. 8 и 8а от Наредба № 5 от 2003 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление за отоплителен сезон 2007 - 2008 г. се възстановяват по досегашния ред, но не по-късно от 30 октомври 2008 г.

§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

§ 7. Наредбата се издава на основание чл. 12, ал. 4 от Закона за социално подпомагане.

Приложение към чл. 4, ал. 1
Предложи
корпоративна публикация
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Резултати | Архив