Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Военно дело" на образователно-квалификационна степен "бакалавър"

МС

Държавен вестник брой: 40

Година: 2003

Орган на издаване: МС

Дата на обнародване: 07.09.2005

Чл. 1. Висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалности от професионално направление "Военно дело" се придобива във висши военни училища, които отговарят на изискванията на Закона за висшето образование, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на наредбата.

Чл. 2.
(1) Обучението на курсантите се извършва по специалности от професионално направление "Военно дело" и по граждански специалности от друго професионално направление, които се утвърждават от министъра на отбраната съгласувано с министъра на образованието и науката. Обучението се провежда по единен учебен план.
(2) Обучението по гражданските специалности се извършва в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър", утвърдени с наредба на Министерския съвет.

Чл. 3.
(1) За обучение за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" се приемат лица, които са завършили средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висши училища.
(2) Приемането на курсантите се извършва в съответствие със Закона за висшето образование, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилниците на висшите военни училища. Условията и редът за прием на обучаеми се определят ежегодно с наредба на министъра на отбраната.

Чл. 4.
(1) Минималният срок за обучение в редовна форма по учебен план е 4 години с общ хорариум не по-малък от 3800 часа.
(2) В задочна форма на обучение се изпълняват изискванията, предвидени в учебния план по съответната специалност, като аудиторната заетост не може да бъде по-малка от 50 на сто от предвидената в учебния план за редовна форма с минимален срок за обучение 4 години.
(3) Обучението на лица с висше образование се извършва по учебен план, утвърден от академичния съвет на висшето военно училище, и е с продължителност, съобразена с придобитата образователно-квалификационна степен.

Чл. 5. Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" осигурява:
1. получаване на цялостна представа за характера на професионалното направление "военно дело" и фундаментална подготовка по една от специалностите му;
2. овладяване на широкопрофилни теоретични знания и практически умения;
3. умения за адаптивност в съответствие с изменящите се условия при реализирането на специалистите;
4. придобиване на умения за самостоятелна професионална работа и за работа в екип;
5. условия за образователна мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и придобитите способности.

Чл. 6.
(1) Обучението по специалностите по чл. 2, ал. 1 се извършва по задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини.
(2) Задължителните учебни дисциплини осигуряват фундаментална подготовка, изграждаща професионалните компетентности на офицера. Те са обособени тематично с минимален хорариум, както следва:

1. Базова военна подготовка - 450 часа;
2. Тактическа и тактико-специална подготовка - 350 часа;
3. Военно-специална подготовка - 300 часа;
4. Техническа подготовка - 200 часа;
5. Чуждоезикова подготовка - 300 часа;
6. Практическа подготовка (стаж) - 120 часа;
Общо: 1720 часа.
(3) Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности.
(4) Факултативните учебни дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на обучаемите.

Чл. 7.
(1) Лекционните курсове по задължителните учебни дисциплини се възлагат на хабилитирани преподаватели.
(2) До 30 на сто от лекционните курсове могат да се възлагат на нехабилитирани преподаватели.

Чл. 8. Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" завършва с държавен изпит или със защита на дипломна работа.

Чл. 9.
(1) Държавният изпит или защитата на дипломната работа се провежда пред държавна комисия, в състава на която влизат не по-малко от трима хабилитирани преподаватели. В комисията могат да се включват и хабилитирани в съответната научна област лица от други висши училища, както и специалисти в областта на военното дело.
(2) Съставът на държавната комисия се утвърждава от министъра на отбраната и се назначава със заповед на началника на съответното висше военно училище.

Чл. 10. Курсантите, изпълнили задълженията си по учебния план, получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по съответните специалности по чл. 2, ал. 1 с професионална квалификация "офицер" и с професионална квалификация, съответстваща на гражданската специалност.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Обучението по наредбата започва от началото на учебната 2003 - 2004 г., като обучаемите, приети преди влизането й в сила, довършват обучението си по учебните планове и при условията, при които са били приети.

§ 2. Наредбата се приема на основание чл.9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование.

Предложи
корпоративна публикация
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Резултати | Архив