Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Здравни грижи" за образователно-квалификационна степен "специалист" ( Отм. ДВ. бр.87/2008г.)

..

Държавен вестник брой: 87

Година: 2008

Орган на издаване: ..

Дата на обнародване: 08.10.2008

Чл. 1.
(1) (Изм., ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Висше образование по специалностите "Медицински лаборант", "Рентгенов лаборант", "Рехабилитатор", "Фелдшер", "Санитарен инспектор", "Ортопедичен техник" и "Масажист (с увредено зрение)" за образователно-квалификационна степен "специалист" със съответната професионална квалификация се придобива в колежи, които отговарят на изискванията на Закона за висшето образование и на наредбата.
(2) Формата на обучение е редовна.

Чл. 2.
(1) Приемането на студенти се извършва чрез конкурсни изпити, определени от висшите училища.
(2) За специалността "Масажист (с увредено зрение)" се приемат само лица с увредено зрение.
(3) Оценяването на конкурсните работи се извършва по шестобалната система.

Чл. 3. (Изм., ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "специалист" с професионални квалификации "медицински лаборант", "рентгенов лаборант", "рехабилитатор", "фелдшер", "санитарен инспектор", "ортопедичен техник" и "масажист" е с продължителност по учебен план 3 години, съответстващи на 6 семестъра, с общ минимален хорариум 3200 академични часа.

Чл. 4.
(1) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., бр. 94 от 2005 г.) Обучението на студентите по специалностите по чл. 1 от професионално направление "Здравни грижи" включва задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини.
(2) Задължителните учебни дисциплини за придобиване на образователно-квалификационна степен "специалист" и минималният им хорариум са:
1. (отм., ДВ, бр. 95 от 2005 г.):

2. (отм., ДВ, бр. 95 от 2005 г.):

3. за специалността "Медицински лаборант":


по
ред
Учебна дисциплина Общ
хорариум
(в часове)
1. Клинична лаборатория 405
2. Микробиология и вирусология 300
3. Хистология с хистотехника, обща патология 150
4. Паразитология 90
5. Лабораторна техника и апаратура 60
6. Анатомия и физиология 60
7. Биохимия и патобиохимия 45
8. Органична, неорганична и аналитична химия 90
9. Медицинска генетика 15
10. Латински език с медицински термини 30
11. Общи грижи за болния със сестринска техника 30
12. Клинични дисциплини 120
в това число:
Вътрешни болести с фармакология 45
Детски болести и неонатология 30
Инфекциозни болести и епидемиология 30
Долекарска помощ 15
13. Хигиена и безопасност на лабораторния труд 15
14. Социална медицина, промоция на здравето и информатика 75
15. Медицинска психология, етика и деонтология 30
16. Социално и здравно законодателство 30
17. Медицинско осигуряване при бедствени ситуации 30
Общо: 1575
 

4. за специалността "Рентгенов лаборант":


по
ред
Учебна дисциплина Общ
хорариум
(в часове)
1. Рентгенографска техника. Принципи на образната диагностика. Качествен контрол на образната диагностика 420
2. Фотолабораторна техника в образната диагностика 60
3. Рентгенова анатомия в образната диагностика 150
4. Нуклеарна медицина. Лъчетерапия. Радиобиология. Радиационна защита 195
5. Рентгенова физика 60
6. Рентгенова техника, други техники за образна диагностика 90
7. Анатомия и физиология 90
8. Общи грижи за болния с инжекционна техника 45
9. Клинични дисциплини 150
в това число:
Вътрешни болести 45
Фармакология 30
Детски болести 15
Хирургия, ортопедия и травматология 30
Долекарска помощ 30
10. Хигиена и екология 15
11. Латински език с медицински термини 30
12. Информатика и текстообработка 120
13. Социална медицина с промоция на здравето 45
14. Медицинска психология, социология 30
15. Медицинска етика и деонтология 30
16. Социално и здравно законодателство 30
17. Медицинско осигуряване при бедствени ситуации 30
Общо: 1590
 

5. за специалността "Рехабилитатор":


по
ред
Учебна дисциплина Общ
хорариум
(в часове)
1. Кинезитерапия 495
2. Масаж 160
3. Физиотерапия 120
4. Кинезиология и патокинезиология 45
5. Мануално-мускулно тестуване 45
6. Трудотерапия и ергономия 30
7. Латински език с медицински термини 30
8. Анатомия и биомеханика 90
9. Физиология и патофизиология 60
10. Общи грижи за болния 30
11. Образна диагностика 15
12. Фармакология 15
13. Клинични дисциплини 360
в това число:
Вътрешни болести 75
Хирургия 30
Детски болести 30
Акушерство и гинекология 15
Ортопедия, травматология и ортотика 90
Нервни болести 90
Психиатрия 15
Кожни болести 15
14. Социална медицина и социална рехабилитация. Информатика 60
15. Медицинска психология, социология 30
16. Медицинска етика и деонтология 30
17. Хигиена и екология 30
18. Социално и здравно законодателство 30
19. Медицинско осигуряване при бедствени ситуации 30
Общо: 1705
 

6. за специалността "Фелдшер":


по
ред
Учебна дисциплина Общ
хорариум
(в часове)
1. Общи и специални грижи за болния 120
2. Анатомия и физиология 120
3. Патоанатомия и патофизиология 75
4. Микробиология, вирусология, паразитология 75
5. Клинична лаборатория, биохимия 45
6. Медицинска физика и апаратура 30
7. Хигиена и екология 75
8. Фармакология 90
9. Латински език с медицински термини 30
10. Образна диагностика 15
11. Клинични дисциплини 990
в това число:
Вътрешни болести с професионални болести и терапия 270
Анестезиология и интензивно лечение 45
Хирургия, ортопедия и травматология 150
Детски болести 150
Акушерство и гинекология с медицинска генетика 75
Инфекциозни болести и епидемиология 105
Психиатрия 30
Нервни болести 45
Кожни и венерически болести 30
Очни болести 30
Ушни, носни и гърлени болести 30
Физиотерапия и рехабилитация 30
12. Социална медицина, промоция на здравето и информатика 75
13. Медицинска психология, социология 30
14. Медицинска етика и деонтология 30
15. Социално и здравно законодателство 30
16. Медицинско осигуряване при бедствени ситуации 30
Общо: 1860
 

7. за специалността "Санитарен инспектор":


по
ред
Учебна дисциплина Общ
хорариум
(в часове)
1. Хигиена на труда. Охрана на труда и радиационна хигиена 150
2. Комунална хигиена 135
3. Хигиена на храненето 150
4. Хигиена на детско-юношеската възраст 120
5. Епидемиология 150
6. Микробиология, вирусология и медицинска паразитология 90
7. Санитарна техника (отопление и вентилация, водоснабдяване и канализация, електротехника, сградостроителство) 90
8. Медицинска физика 30
9. Санитарна химия 45
10. Анатомия и физиология 105
11. Латински език с медицински термини 30
12. Клинични дисциплини 315
в това число:
Вътрешни болести 60
Хирургия 45
Детски болести 45
Инфекциозни болести 75
Долекарска помощ 30
Професионални болести с токсикология 60
13. Социална медицина, промоция на здравето и информатика 75
14. Медицинска психология, социология 30
15. Медицинска етика и деонтология 30
16. Социално и здравно законодателство 75
17. Медицинско осигуряване при бедствени ситуации 30
Общо: 1650
 

8. за специалността "Ортопедичен техник":


по
ред
Учебна дисциплина Общ
хорариум
(в часове)
1. Анатомия и физиология 90
2. Биомеханика 45
3. Техническа механика 75
4. Материалознание 45
5. Техническо чертане 45
6. Конструиране на протезни средства 90
7. Технология на протезирането 405
8. Основи на рехабилитацията 45
9. Специализирани машини и охрана на труда 75
10. Организация и управление на протезното производство 30
11. Рисуване и скулптиране 30
12. Информатика 75
13. Клинични дисциплини 210
в това число:
Ортопедия, травматология и ортотика 150
Общи грижи за болния 30
Долекарска помощ 30
14. Социална медицина, промоция на здравето 30
15. Медицинска психология, етика и деонтология 30
16. Социално и здравно законодателство 45
17. Хигиена и екология 30
18. Медицинско осигуряване при бедствени ситуации 30
Общо: 1425
 

9. за специалността "Масажист (с увредено зрение)":


по
ред
Учебна дисциплина Общ
хорариум
(в часове)
1. Лечебен масаж 600
2. Кинезитерапия 180
3. Анатомия и физиология 105
4. Физиотерапия и водолечение 60
5. Клинични дисциплини 180
в това число:
Вътрешни болести с долекарска помощ 45
Нервни болести и психиатрия 45
Хирургия и ортопедия 45
Детски болести 30
Кожни болести 15
6. Общи грижи за болния 15
7. Социална медицина, промоция на здравето и социална рехабилитация 45
8. Медицинска психология, социология 30
9. Медицинска етика и деонтология 30
10. Социално и здравно законодателство 30
11. Хигиена и екология 15
12. Медицинско осигуряване при бедствени ситуации 30
Общо: 1320
 

(3) В учебния план се включват като задължителни и други учебни дисциплини извън посочените в ал. 2.
(4) (Изм., ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "специалист" включва и практическа подготовка, която се организира от колежа в съответствие с конкретния учебен план и е с минимална продължителност по специалности, както следва:
"медицински лаборант" - 1080 часа;
"рентгенов лаборант" - 1095 часа;
"рехабилитатор" - 1305 часа;
"фелдшер" - 1100 часа;
"санитарен инспектор" - 1055 часа;
"ортопедичен техник" - 1090 часа;
"масажист (с увредено зрение)" - 1065 часа,
и преддипломен стаж не по-малко от 600 часа за всяка специалност.
(5) Избираемите и факултативните учебни дисциплини и техният хорариум се определят от висшето училище, като хорариумът на факултативните учебни дисциплини не може да надхвърля 10 на сто от общата аудиторна заетост.
(6) Съотношението между лекции, упражнения и учебна практика за придобиване на образователно-квалификационна степен "специалист" се определя от висшето училище, като часовете за практическа подготовка са не по-малко от 50 на сто от общия хорариум.

Чл. 5.
(1) Лекционните курсове по задължителните учебни дисциплини, определени в чл. 4, ал. 2, както и семестриалните изпити по тях се провеждат от хабилитирани в съответното научно направление преподаватели или от преподаватели с образователна и научна степен "доктор". До 40 на сто от лекционните курсове по тези дисциплини могат да бъдат възлагани на нехабилитирани преподаватели с образователно-квалификационна степен "магистър".
(2) Практическото обучение (упражнения, учебна практика и преддипломен стаж) се провежда от преподаватели, завършили съответната медицинска специалност в колеж и с образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалността "Здравни грижи" с професионална квалификация "ръководител на здравни грижи и преподавател в медицински колеж" или от преподаватели с образователно-квалификационна степен "магистър" в съответното професионално направление или в педагогическо професионално направление.
(3) Не по-малко от 50 на сто от преподавателите по ал. 1 са на основна работа във висшето училище и са назначени в съответствие със Закона за висшето образование и Закона за научните степени и научните звания.

Чл. 6. Обучението за образователно-квалификационна степен "специалист" завършва с държавни изпити. Редът и изискванията за тяхното провеждане се определят в учебния план.

Чл. 7.
(1) Държавните изпити се провеждат от държавна изпитна комисия, председателят на която е хабилитирано лице. В комисията могат да бъдат включени и външни за колежа хабилитирани лица, както и изтъкнати специалисти от практиката.
(2) Съставът на всяка изпитна комисия се определя със заповед на ректора на висшето училище.

Чл. 8. (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., бр. 94 от 2005 г.) Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план, който е съобразен с изискванията на наредбата, получават дипломи за завършено висше образование за образователно-квалификационна степен "специалист" по специалностите от професионално направление "Здравни грижи" със съответната професионална квалификация.

Допълнителна разпоредба

§ 1.
(1) По смисъла на наредбата:
1. "Задължителни учебни дисциплини" са тези, които осигуряват фундаменталната подготовка, необходима за придобиване на съответната образователно-квалификационна степен. Изучаването им и полагането на изпити по тях е задължително за студентите.
2. "Избираеми учебни дисциплини" са тези, които осигуряват специализираща подготовка. Студентите са задължени да изберат някои от тях.
3. "Факултативни учебни дисциплини" са тези, които осигуряват допълнителна подготовка в зависимост от интересите на студентите.
(2) В минималния хорариум по чл. 3 се включват задължителните учебни дисциплини по чл. 4, ал. 2, 3 и 4 и избираемите учебни дисциплини.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Студентите, приети преди учебната 1997 - 1998 г., продължават обучението си по учебен план и в срок, съобразени с изискванията на наредбата, и получават диплома за завършено висше образование за образователно-квалификационна степен "специалист".

§ 3. Висше училище, което не изпълнява изискванията на наредбата, не може да приема студенти и да издава дипломи за завършено висше образование за образователно-квалификационна степен "специалист".

§ 4. Наредбата се издава на основание чл.9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование.

Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив