Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Зъботехника" от професионално направление "Здравни грижи" за образователно-квалификационна степен "специалист" (Отм. ДВ. бр.87/2008г.)

..

Държавен вестник брой: 87

Година: 2008

Орган на издаване: ..

Дата на обнародване: 08.10.2008

Чл. 1.
(1) Висше образование по специалността "Зъботехника" за образователно-квалификационна степен "специалист" с професионална квалификация "зъботехник" се придобива в колежи, които отговарят на изискванията на Закона за висшето образование и на наредбата.
(2) Формата на обучение е редовна.

Чл. 2.
(1) Приемането на студенти се извършва чрез конкурсни изпити, определени от висшите училища.
(2) Оценяването на конкурсните работи се извършва по шестобалната система.

Чл. 3. Обучението за придобиване на образователно-квалификационната степен "специалист" с професионална квалификация "зъботехник" е с продължителност по учебен план 3 години, съответстващи на 6 семестъра, с общ минимален хорариум 3200 академични часа.

Чл. 4.
(1) Обучението на студентите по специалността "Зъботехника" включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.
(2) Задължителните учебни дисциплини за придобиване на образователно-квалификационна степен "специалист" и минималният им хорариум са:

N:
по
ред
Учебна дисциплина Общ
хорариум
(в часове)
1. Анатомия, физиология и биомеханика на дъвкателния апарат 60
2. Зъботехническо материалознание, апаратура и инструментариум 210
3. Анатомия и морфология на зъбите с рисуване, скулптиране и моделиране 240
4. Технология на зъбните протези 180
5. Естетически аспекти в зъбопротезирането 30
6. Ортодонтия 135
7. Челюстно-лицева протектика 105
8. Латински език с медицински термини 30
9. Анатомия и физиология на човека 60
10. Хигиена и екология 30
11. Долекарска помощ 45
12. Медицинска психология, етика и деонтология 30
13. Социална медицина, промоция на здравето и информатика 60
14. Социално и здравно законодателство 30
15. Медицинско осигуряване при бедствени ситуации 30
Общо: 1275

(3) В учебния план се включват като задължителни и други учебни дисциплини извън посочените в ал. 2.
(4) Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "специалист" включва и практическа подготовка, която се организира от колежа в съответствие с учебните планове и е с минимална продължителност 1365 академични часа за учебна практика и преддипломен стаж не по-малко от 600 часа.
(5) Съотношението между лекции, упражнения и учебна практика и преддипломен стаж за придобиване на образователно-квалификационна степен "специалист" се определя от висшето училище, като часовете за практическа подготовка са не по-малко от 50 на сто от общия хорариум.
(6) Избираемите и факултативните учебни дисциплини и техният хорариум се определят от висшето училище, като хорариумът на факултативните учебни дисциплини не може да надхвърля 10 на сто от общата аудиторна заетост по учебен план.

Чл. 5.
(1) Лекционните курсове по задължителните учебни дисциплини, определени в чл. 4, ал. 2, както и семестриалните изпити по тях се провеждат от хабилитирани в съответното научно направление преподаватели или от преподаватели с образователна и научна степен "доктор". До 40 на сто от лекционните курсове по тези дисциплини могат да бъдат възлагани на нехабилитирани преподаватели с образователно-квалификационна степен "магистър".
(2) Практическото обучение (упражнения, учебна практика и преддипломен стаж) се провежда от преподаватели с професионална квалификация "зъботехник" и с образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалността "Здравни грижи" или от преподаватели с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност от съответното професионално направление или от педагогическо професионално направление.
(3) Не по-малко от 50 на сто от преподавателите по ал. 1 са на основна работа във висшето училище и са назначени в съответствие със Закона за висшето образование и Закона за научните степени и научните звания.

Чл. 6. Обучението за образователно-квалификационна степен "специалист" завършва с държавни изпити. Редът и изискванията за тяхното провеждане се определят в учебния план.

Чл. 7.
(1) Държавните изпити се провеждат от държавна изпитна комисия, председателят на която е хабилитирано лице. В комисията могат да бъдат включени и външни за колежа хабилитирани лица, както и изтъкнати специалисти от практиката.
(2) Съставът на всяка изпитна комисия се определя със заповед на ректора на висшето училище.

Чл. 8. Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план, който е съобразен с изискванията на наредбата, получават дипломи за завършено висше образование за образователно-квалификационна степен "специалист" по специалността "Зъботехника" с професионална квалификация "зъботехник".

Допълнителна разпоредба

§ 1.
(1) По смисъла на наредбата:
1. "Задължителни учебни дисциплини" са тези, които осигуряват фундаменталната подготовка, необходима за придобиване на съответна образователно-квалификационна степен. Изучаването им и полагането на изпити по тях е задължително за студентите.
2. "Избираеми учебни дисциплини" са тези, които осигуряват специализираща подготовка. Студентите са задължени да изберат някои от тях.
3. "Факултативни учебни дисциплини" са тези, които осигуряват допълнителна подготовка в зависимост от интересите на студентите.
(2) В минималния хорариум по чл. 3 се включват задължителните учебни дисциплини по чл. 4, ал. 2, 3 и 4 и избираемите учебни дисциплини.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Студентите, приети преди учебната 1997 - 1998 г., продължават обучението си по учебен план и в срок, които са съобразени с изискванията на наредбата, и получават диплома за завършено висше образование за образователно-квалификационна степен "специалист".

§ 3. Висше училище, което не изпълнява изискванията на наредбата, не може да приема студенти и да издава дипломи за завършено висше образование за образователно-квалификационна степен "специалист".

§ 4. Наредбата се издава на основание чл.9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование.

 

Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Резултати | Архив