Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Архитектура" на образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "архитект"

МС

Държавен вестник брой: 49

Година: 2003

Орган на издаване: МС

Дата на обнародване: 07.09.2005

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Архитектура" на образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "архитект".

Чл. 2. Висше образование по специалността "Архитектура" на образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "архитект" се придобива в архитектурен факултет на висше училище в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист", приета с Постановление № 162 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 76 от 2002 г.), и на тази наредба.

Чл. 3.
(1) Приемането на студенти за обучение по специалността "Архитектура" се извършва чрез писмен конкурсен изпит по математика и конкурсни изпити по рисуване. С решение на академичния съвет на висшето училище резултатът от конкурсния изпит по математика може да бъде заменен с резултата от държавния зрелостен изпит по математика, както и да се определят други допълнителни условия за прием.
(2) Лицата, придобили висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по друга специалност, се приемат при условия и по ред, утвърдени от висшето училище.
(3) Конкурсните изпити са анонимни и се провеждат по програми, утвърдени от ректора на висшето училище.

Чл. 4. Формата на обучение по специалността "Архитектура" е редовна.

Раздел II
Съдържание на обучението

Чл. 5.
(1) Обучението за придобиване на висше образование по специалността "Архитектура" на образователно-квалификационната степен "магистър" осигурява знания, практически умения и компетентности, необходими за получаване на професионална квалификация "архитект".
(2) Чрез обучението се придобиват:
1. способности за създаване на архитектурни проекти, които да отговарят едновременно на естетическите, функционалните и техническите изисквания;
2. знания по история и теория на архитектурата, както и на свързаните с нея изкуства, технологии и хуманитарни науки;
3. умения за познаване на изобразителното изкуство като фактор, който влияе върху качеството на архитектурния проект;
4. знания за устройственото планиране и инвестиционното проектиране и умения за изработване на устройствени схеми и планове и инвестиционни проекти;
5. умения за разбиране на връзката между човека и архитектурните творения, от една страна, и архитектурните творения и заобикалящата ги среда, от друга страна, и на необходимостта сградите и пространствата между тях да се изграждат съобразно човешките потребности и мащаб;
6. умения да се утвърждава професията на архитекта и неговата роля в обществото;
7. познания на методите за проучване и подготовка на архитектурен проект;
8. познания за проектиране на строителните конструкции и на строителните и инженерните проблеми, свързани с проектирането на сградите;
9. познания за физическите свойства и явления, оказващи влияние при експлоатацията на сградите и съоръженията, и за строителните технологии и продукти, осигуряващи условия за комфорт на обитаване, защита от климатични въздействия и икономия на топлинна енергия;
10. необходими проектантски умения за удовлетворяване изискванията на потребителите на сградите при спазване на финансовите ограничения и на нормативната уредба в проектирането и строителството;
11. познания за административните производства, компетентните органи, процедурите и правилата за възлагане, съгласуване и одобряване на устройствените схеми и планове и на инвестиционните проекти, разрешаването на строителството, изпълнението и въвеждането в експлоатация на строежите;
12. достатъчен обем от специални знания и умения за създаване на среда, достъпна за хората с увреждане.

Чл. 6. Обучението на студентите за придобиване на висше образование по специалността "Архитектура" на образователно-квалификационна степен "магистър" е с продължителност не по-малко от 10 семестъра с минимален хорариум 4200 учебни часа.

Чл. 7. Учебното съдържание на задължителните учебни дисциплини от учебния план и техният минимален хорариум се определят от следните области:


по
ред
Области Минимален
хорариум
(в часове)
1. Теория и история на архитектурата и
изобразителното изкуство
210
2. Хуманитарни, социални, стопански и
правни науки
120
3. Природни науки, математика и
информатика
90
4. Архитектурна типология и архитектурно
проектиране
720
5. Интериор и дизайн за архитектурата 120
6. Устройствено планиране и урбанизъм 210
7. Архитектурна технология 270
8. Инженерно-технически дисциплини 180
9. Изкуство 180
Общо: 2100

Раздел III
Завършване на обучението

Чл. 8.
(1) Обучението по специалността "Архитектура" с професионална квалификация "архитект" завършва със защита на дипломна работа.
(2) Защитата на дипломната работа се провежда пред изпитна комисия, в състава на която влизат не по-малко от трима хабилитирани преподаватели по специалността от висшето училище. В комисията могат да се включат и външни за висшето училище хабилитирани лица по специалността.
(3) Съставът на комисията по ал. 1 се определя със заповед на ректора на висшето училище.

Чл. 9.
(1) Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план, изработен в съответствие с наредбата, и защитили успешно дипломна работа, получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "архитект".
(2) Дипломата за завършено висше образование по специалността "Архитектура" дава на притежателя достъп до извършване на дейности в областта на архитектурата.
(3) Дипломираните архитекти придобиват проектантска правоспособност при условията и по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Студентите, приети преди влизането в сила на наредбата, продължават и завършват обучението си по учебните планове и условия, при които са приети.

§ 2. Висши училища, които не изпълняват изискванията на наредбата, не могат да издават дипломи за висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалността "Архитектура" и професионална квалификация "архитект" по смисъла на § 4в от допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл.9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование и влиза в сила от учебната 2003 - 2004 г.

Предложи
корпоративна публикация
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Резултати | Архив