Наредба за специално ползване на пътищата

МС

Държавен вестник брой: 79

Година: 2008

Орган на издаване: МС

Дата на обнародване: 17.09.2008

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за специално ползване на пътищата по смисъла на § 1, т. 8 от Закона за пътищата.

Чл. 2.
(1) Наредбата се прилага за републиканските пътища.
(2) (Изм., ДВ, бр. 14 от 2006 г.) За участъците от републиканските пътища, които са елемент на уличната мрежа в населените места и селищните образувания по смисъла на чл.76, ал. 2 от Закона за устройство на територията, наредбата се прилага само по отношение на обхвата на платното за движение.

Чл. 3. Специалното ползване на общинските пътища се извършва при условията и по реда на тази наредба и наредбите по чл.23 от Закона за пътищата.

Чл. 4. Специалното ползване на частните пътища, отворени за обществено ползване, се извършва съгласно чл.18 на Закона за пътищата.

Чл. 5.
(1) Разрешенията за специално ползване на пътищата се издават по искане на заинтересуваните лица при условията и по реда на чл.26 от Закона за пътищата и наредбата.
(2) Разрешенията за специално ползване на пътищата се издават от:
1. (изм., ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 79 от 2008 г. - в сила от 09.09.2008 г.) изпълнителния директор на Национална агенция "Пътна инфраструктура" - за автомагистралите и републиканските пътища I клас;
2. директора на съответното областно пътно управление - за републиканските пътища II и III клас;
3. кмета на съответната община - за общинските пътища.
(3) При промяна на заинтересуваното лице разрешението за специално ползване се преиздава.
(4) (Нова, ДВ, бр. 14 от 2006 г.) В случаите, когато за пътя е предоставена концесия, разрешението за специално ползване се издава след съгласуване с концесионера.

Чл. 6.
(1) Администрацията, управляваща пътя, отказва издаване на разрешение за специално ползване на пътя, когато:
1. не са налице условията по чл.26, ал. 7 от Закона за пътищата;
2. специалното ползване предполага увреждане на собствеността на други лица или прави невъзможно ползването на пътя за дейности от обществен интерес;
3. специалното ползване изисква трайна промяна на предназначението и характеристиките на пътя;
4. предстои преустройство на пътя, предвидено с влязъл в сила подробен устройствен план.
(2) Отказите по ал. 1 се правят от органа, компетентен да издаде разрешението, като се мотивират писмено.

Чл. 7. (Изм., ДВ, бр. 14 от 2006 г.)
(1) Разрешенията за специално ползване на пътищата се отнемат при неспазване на условията, предвидени в тях, и при неплащане на дължимите такси съгласно чл.57, ал. 3, т. 3 от Закона за пътищата.
(2) Разрешение за специално ползване на пътищата, когато издаденото е отнето, се издава по реда на чл. 5.

Глава втора
ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ КРАЙПЪТНИ ОБЕКТИ И НА ПЪТНИ ВРЪЗКИ КЪМ ТЯХ В ОБХВАТА НА ПЪТЯ И В ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗОНИ

Раздел I
Изграждане на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях

Чл. 8.
(1) Търговски крайпътни обекти са всички сгради и съоръжения за обслужване на пътуващите и на пътните превозни средства заедно с прилежащия им терен, като: къмпинги, мотели, бензиностанции, газостанции, заведения за хранене, магазини, гаражи и паркинги, пунктове за техническо обслужване на автомобили и пунктове за ремонт на аварирали по пътя автомобили и др., в които се осъществява търговска дейност по смисъла на Търговския закон. Търговски крайпътни обекти са и крайпътните обслужващи комплекси по смисъла на § 1, т. 9 от Закона за пътищата.
(2) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията.
(3) Разрешението за специално ползване по ал. 2 е валидно за срок от една година и се издава по образец съгласно приложение № 1.

Чл. 9. Към искането за издаване на разрешение за специално ползване заинтересуваното лице прилага:
1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;
2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
3. копие от скицата (визата) за проектиране, с която се определят местоположението на обекта и пътната връзка към него, включително спрямо съседните поземлени имоти;
4. подробен комуникационно-транспортен план за пътните връзки и разположението на обекта, към който са приложени:
а) схема с точното километрично местоположение на обекта, разположението му спрямо оста на пътя и отстоянието му от ръба на пътната настилка;
б) напречни профили в подходящ мащаб на характерни места в обхвата на пътя.

Чл. 10.
(1) Разрешението по чл. 8, ал. 2 се издава, когато:
1. не са налице основанията за отказ по чл. 6, ал. 1;
2. са спазени изискванията на Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища (ДВ, бр. 47 от 2000 г.) и на нормите за проектиране към нея;
3. отстоянието на търговския крайпътен обект от възли и кръстовища дава възможност за изграждане на пътни връзки към него при спазване на изискванията на наредбата по т. 2, като се осигури зона за преплитане преди връзките за главните направления;
4. съседни търговски крайпътни обекти са проектирани като крайпътни обслужващи комплекси, задължително отделени от платното за движение с разделителна ивица и локално пътно платно с общи вход и изход;
5. проектът за сигнализация на обекта отговаря на изискванията на наредбите по чл.14 от Закона за движение по пътищата;
6. проектът предвижда повърхностните и отпадъчните води от площадката на търговския крайпътен обект да се отвеждат по начин, който не застрашава целостта на пътното тяло.
(2) Не се разрешава изграждане на нови пътни връзки в зоните за престрояване пред кръстовища и пътни възли, в обхвата на кръгови кръстовища, шлюзове, връзки на пътни възли и уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети.

Раздел II
Експлоатация на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях

Чл. 11.
(1) (Изм., ДВ, бр. 14 от 2006 г.) Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се издава по искане на заинтересуваното лице при изпълнени условия в разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него.
(2) Към искането заинтересуваното лице прилага удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация.
(3) Разрешението за специално ползване по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 2 и е валидно от датата на издаване на разрешението за ползване на строежа по смисъла на чл.177 от Закона за устройство на територията, от която дата се дължи и таксата по чл.18, ал. 2 от Закона за пътищата.

Чл. 12.
(1) (Предишен текст на чл. 12, изм., ДВ, бр. 14 от 2006 г.) Таксата за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него е дължима от датата на издаване на разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него.
(2) (Нова, ДВ, бр. 14 от 2006 г.) Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се връчва на заинтересуваното лице след заплащане на дължимата годишна такса, а при разсрочено плащане - след първата вноска.

Глава трета
ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЕКЛАМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ОБХВАТА НА ПЪТЯ И В ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗОНИ

Раздел I
Изграждане на рекламни съоръжения

Чл. 13.
(1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията.
(2) (Изм., ДВ, бр. 14 от 2006 г.) Разрешението за специално ползване по ал. 1 е валидно за срок от 6 месеца и се издава по образец съгласно приложение № 1.

Чл. 14. Към исканото разрешение за специално ползване по чл. 13 заинтересуваното лице прилага:
1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;
2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
3. (изм., ДВ, бр. 14 от 2006 г.) съгласуван работен проект от администрацията, управляваща пътя, съгласно чл. 5, ал. 2;
4. (нова, ДВ, бр. 14 от 2006 г.) нотариално заверено съгласие от собственика на земята, когато рекламното съоръжение се изгражда в обслужващите зони на пътя;
5. (нова, ДВ, бр. 14 от 2006 г.) протокол за предварителен оглед от администрацията, управляваща пътя, и заинтересуваното лице.

Чл. 15.
(1) Разрешение за изграждане на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се издава, когато:
1. не са налице основанията за отказ по чл. 6, ал. 1;
2. рекламното съоръжението отстои не по-малко от 1500 м от пътни възли - за автомагистралите, и 500 м от пътни възли и кръстовища - за останалите пътища;
3. рекламното съоръжение не ограничава видимостта на сигнализацията с пътни знаци;
4. рекламното съоръжение в целия си габарит отстои най-малко на 3 м от ръба на пътната настилка;
5. разстоянието между отделни рекламни съоръжения по посока на движението е не по-малко от 300 м за автомагистрали и 200 м за останалите пътища.
(2) Отказва се издаването на разрешение за изграждане на рекламни съоръжения:
1. в зони с ограничена видимост;
2. в уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети;
3. окачени на конструкцията на мостови съоръжения и надлези;
4. в тунели и на разстояние по-малко от 600 м преди тях за автомагистрали и 200 м за останалите пътища;
5. в средната разделителна ивица;
6. изградени като премостващи конструкции над републиканските пътища;
7. наподобяващи пътните знаци и указателните табели по форма, цвят, съдържание и символи.

Раздел II
Експлоатация на рекламни съоръжения

Чл. 16.
(1) (Изм., ДВ, бр. 14 от 2006 г.) Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение се издава по искане на заинтересуваното лице при изпълнение на условията в разрешението за специално ползване чрез изграждане на рекламно съоръжение.
(2) (Доп., ДВ, бр. 14 от 2006 г.) Към искането заинтересуваното лице прилага удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация и констативен протокол за изграденото рекламно съоръжение.
(3) (Изм., ДВ, бр. 14 от 2006 г.) Разрешението за специално ползване по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 2.
(4) Всяко съчетание на пътни знаци с рекламен материал се счита за реклама.
(5) (Нова, ДВ, бр. 14 от 2006 г.) За изградено рекламно съоръжение, за което не е поискано разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение, се налагат санкциите по чл.57, ал. 3 от Закона за пътищата.

Чл. 17.
(1) (Предишен текст на чл. 17, изм., ДВ, бр. 14 от 2006 г.) Таксата за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение е дължима от датата на издаване на разрешението за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение.
(2) (Нова, ДВ, бр. 14 от 2006 г.) Разрешението за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение се връчва на заинтересуваното лице след заплащане на дължимата годишна такса, а при разсрочено плащане - след първата вноска.

Глава четвърта
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ЛИНЕЙНИ ИЛИ ОТДЕЛНО СТОЯЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ В ОБХВАТА НА ПЪТЯ
(Изм., ДВ, бр. 14 от 2006 г.)

Раздел I
Изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

Чл. 18.
(1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията.
(2) Разрешението за специално ползване по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 1.

Чл. 19. Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя се изисква при:
1. изграждане на подземни и надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя;
2. пресичане на пътя от подземни или надземни линейни съоръжения;
3. ремонт и реконструкция на подземни или надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя.

Чл. 20. Към искането за издаване на разрешение по чл. 18 заинтересуваното лице прилага:
1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;
2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
3. съгласуван от администрацията, управляваща пътя, технически или работен проект за съответния вид специално ползване на пътя;
4. документ за собственост и скица на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението.

Чл. 21.
(1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя се издава, при условие че съоръженията са проектирани така, че по време на експлоатацията им и в случай на авария да не засягат елементите на пътя и да не застрашават безопасността на движението.
(2) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя се връчва на заинтересуваното лице след заплащане на дължимата такса.

Чл. 22.
(1) Едновременно с разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя може да бъде поискано и разрешението по глава пета за специално ползване на пътя при временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя.
(2) За ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя се изисква разрешение по глава пета за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и земи в обхвата на пътя.
(3) В случаите на внезапно произлезли повреди ремонтната дейност се осъществява съгласно чл.26, ал. 4 от Закона за пътищата, като заедно с уведомяването на съответното областно пътно управление, съответно техническата служба на общината, се заплаща дължимата такса за временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя и се прилага проект (схема) за временна организация на движението при извършване на ремонт.

Раздел II
Експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

Чл. 22а.
(1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя се издава по искане на заинтересуваното лице при изпълнени условия в разрешението за изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя.
(2) Към искането си заинтересуваното лице прилага удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, а за съоръжения, обслужващи конкретни имоти - документ за собственост, скица на имота и съгласие от концесионера в случаите по чл. 5, ал. 4.
(3) Разрешението за специално ползване по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 2.

Глава пета
ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ПЪТНОТО ПЛАТНО И НА ЗЕМИ В ОБХВАТА НА ПЪТЯ

Чл. 23. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 79 от 2008 г. - в сила от 09.09.2008 г.) Разрешенията за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя се издават по образец, утвърден от изпълнителния директор на Национална агенция "Пътна инфраструктура" или от кмета на съответната община.

Чл. 24. Разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя се изисква при:
1. провеждане на автомобилни ралита, състезания и други масови мероприятия, при които се налага спиране на движението на пътни превозни средства и отклоняването им по временни маршрути или въвеждане на ограничения за движението им;
2. ограничаване, прекъсване, отклоняване, спиране или въвеждане на ограничения на движението при извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи при изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях, изграждане на рекламни съоръжения или прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения;
3. извършване на други неупоменати дейности в чл.26, ал. 1 и 2 от Закона за пътищата, които изискват ограничаване, прекъсване, отклоняване, спиране или въвеждане на други ограничения за движението.

Чл. 25. Към искането по чл. 24 заинтересуваното лице прилага:
1. (доп., ДВ, бр. 14 от 2006 г.) проект или схема за временна организация на движението и писмено становище от сектор "Пътна полиция - КАТ" към РДВР;
2. копие от разрешението за строеж - в случаите, когато такова се изисква от Закона за устройство на територията;
3. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Локално платно" е пътното платно за еднопосочно движение извън активните пътни ленти, отделено от тях с разделителна ивица, чрез което се осигурява достъпът до два и повече съседни обекти и общ вход и общ изход за главното направление.
2. "Съседни обекти" са обектите, отстоянието между които е по-малко от сбора на дължините на ускорителен шлюз на първия обект плюс нормативно определената за съответния клас път зона за преплитане плюс дължината на забавителния шлюз на следващия обект.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Специалното ползване на пътищата чрез превозване на тежки и извънгабаритни товари се извършва при условията и по реда на наредбата по чл.139 от Закона за движение по пътищата.

§ 3. Заинтересуваните лица, които към датата на влизане в сила на наредбата извършват специално ползване на пътищата по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Закона за пътищата, са длъжни в тримесечен срок от тази дата да направят искане до администрацията, управляваща пътя, за издаване на необходимото разрешение за специално ползване на пътищата.

§ 4. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 79 от 2008 г. - в сила от 09.09.2008 г.) Указания по прилагане на наредбата се дават от изпълнителния директор на Национална агенция "Пътна инфраструктура".

§ 5. Наредбата се приема на основание чл.18, ал. 5 от Закона за пътищата.

Приложение № 1
към чл. 8, ал. 3, чл. 13, ал. 2 и чл. 18, ал. 2
(Изм., ДВ, бр. 14 от 2006 г.)

Приложение № 2
към чл. 11, ал. 3 и чл. 16, ал. 3 и чл. 22а, ал. 3
(Изм., ДВ, бр. 14 от 2006 г.)

Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив