Наредба № 1 от 14 февруари 2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Електротехник"

МОН

Държавен вестник брой: 21

Година: 2005

Орган на издаване: МОН

Дата на обнародване: 11.03.2005

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 522010 "Електротехник" от област на образование "Техника" и професионално направление 522 "Електротехника и енергетика" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл.6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 522010 "Електротехник" съгласно приложението определя изискванията за придобиване на трета степен на професионална квалификация за специалностите:
1. 5220101 "Електрически машини и апарати";
2. 5220102 "Електроенергетика";
3. 5220103 "Електрообзавеждане на производството";
4. 5220104 "Електрообзавеждане на кораби";
5. 5220105 "Електрообзавеждане на железопътна техника";
6. 5220106 "Електрообзавеждане на транспортна техника";
7. 5220107 "Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт";
8. 5220108 "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника";
9. 5220109 "Електрически инсталации";
10. 5220110 " Електродомакинска техника".

Чл. 3.
(1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл.10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II
Съдържание на държавното образователно изискване

Чл. 4.
(1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Електротехник".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Електротехник" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.

Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Електротехника и електроника" от списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.

§ 2. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл.17, т. 3 във връзка с чл.16, т. 7 от Закона за народната просвета.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение
към
чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Електротехник"

Професионално направление:
522 Електротехника и енергетика
Наименование на професията:
522020 Електротехник

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище В табл. 1 са представени специалностите, включени в професия "Електротехник" съгласно списъкa на професиите за професионално образование и обучение (2004 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалност Степен на професионална квалификация Входящо образователно равнище
5220101 Електрически машини и апарати Трета Завършено основно образование
5220102 Електроенергетика Трета Завършено основно образование
5220103 Електрообзавеждане на производството Трета Завършено основно образование
5220104 Електрообзавеждане на кораби Трета Завършено основно образование
5220105 Електрообзавеждане на железопътна техника Трета Завършено основно образование
5220106 Електрообзавеждане на транспортна техника Трета Завършено основно образование
5220107 Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт Трета Завършено основно образование
5220108 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника Трета Завършено основно образование
5220109 Електрически инсталации Трета Завършено основно образование
52201010 Електродомакинска техника Трета Завършено основно образование

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен да упражнява професията "Електротехник", което се удостоверява с медицинско свидетелство. По време на обучението, ако се установят признаци за отклонение от медицинските изисквания (далтонизъм, психични отклонения и др.), противопоказни за упражняваната професия (специалност), обучаваният се явява на нов медицински преглед. Ако при повторния преглед се установи противопоказно за професията (специалността) заболяване, обучението се прекратява. Обучаваният се насочва към центровете за информация и професионално ориентиране, за да избере друга, подходяща за неговото здравословно състояние професия (специалност).

2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети, средства на труда и професионални компетенции по специалности Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.

Таблица 2


Описание на трудовите дейности
(задачи)
Предмети и средства на труда Професионални компетенции
знания за умения за професионално-личностни качества
Специалност 5220101 "Електрически машини и апарати"
1. Разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми, ползване на стандартизационни и нормативни документи, на каталози и проспекти.
2. Определяне на изводите на намотките на електрическите машини и апарати, измерване на електрически и електроизолационни съпротивления и други електрически и неелектрически величини.
3. Монтаж и демонтаж на електрически машини и апарати.
4. Изработване на насипни и твърди секции и бобиниране на ротори и статори на различни по габарити и вид на напрежението електрически машини.
5. Изработване на намотки тип полюсни с различни конструкции за електрически машини и апарати.
6. Сушене и импрегниране на намотките на електрическите машини и апарати.
7. Изработване на контактни възли и изводни устройства на електрически машини и апарати.
8. Изработване на магнитопроводи за електрически машини и апарати.
9. Изработване на механични части на електрическите машини и апарати и събиране във възли.
10. Изработване (сглобяване) на електрически машини и апарати.
11. Извършване на текущ, основен и авариен ремонт на електрически машини и апарати (външен оглед, разглобяване, почистване, изработване и монтаж на повредените части, сглобяване и изпитване).
12. Участие в подготвителните операции за различните електромонтьорски работи.
13. Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Електрически машини и апарати; проводници, кабели; електроизолационни материали и детайли от тях; магнитни материали и материали за механични части; конструктивни детайли и възли; лагерни устройства.
Конструктивна и технологична документация; електрически схеми; стандартизационни, каталожни и проспектни документи;
Технологични машини, съоръжения и приспособления; шлосерски инструменти и приспособления, ръчни електроинструменти; импрегнационни и сушилни уреди; уредби за лакопокрития; портативни и стационарни апарати и стендове за електрически и механически измервания; повдигателни машини и съоръжения;
Компютърна техника и програмно осигуряване;
Средства и съоръжения за безопасна работа;
Лични предпазни средства:
Работно облекло, шапка, очила (при необходимост); гумени ръкавици, ботуши, изолационно килимче и др.;
Предпазни, предупредителни и забранителни надписи и табели.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. носители на информация, вкл. и на чужд език;
Устройството, принципа на работа и явленията в електрическите машини и апарати;
Конструкциите на разновидностите от електрически машини и апарати;
Техническите параметри и качествата на електрическите машини и апарати;
Различните предмети и средства на труда и приложението им;
Възможните дефекти и повреди, причините за тях и начините за отстраняването им;
Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
Технологичната последователност за извършване на конкретна работа, както и последиците от неспазването й;
Защитата на електрическите вериги от къси съединения, пренапрежения, импулсни напрежения и др. - трайни и кратковременни;
Отговорностите, които поема: материални и финансови (за средствата и предметите на труда); безопасност на труда; опазване на здравето и работоспособността на участниците в трудовия процес; опазване на околната среда;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за безопасна работа и др., съгласно Кодекса на труда;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи за изработване, обслужване и ремонт на електрически машини и апарати;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; Оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Работа с компютърна техника - създаване на текст.
Сръчност;
Акуратност; Съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
14. Контрол и диагностика при изработването, експлоатацията и ремонта на електрическите машини и апарати. Електрически машини и апарати; проводници, кабели; електроизолационни материали и детайли от тях; магнитни материали и материали за механични части; конструктивни детайли и възли; лагерни устройства.
Конструктивна и технологична документация; електрически схеми; стандартизационни, каталожни и проспектни документи;
Технологични машини, съоръжения и приспособления; шлосерски инструменти и приспособления, ръчни електроинструменти; импрегнационни и сушилни уреди; уредби за лакопокрития; портативни и стационарни апарати и стендове за електрически и механически измервания; повдигателни машини и съоръжения;
Компютърна техника и програмно осигуряване;
Лични предпазни средства:
Работно облекло, шапка, очила (при необходимост); гумени ръкавици, ботуши, изолационно килимче и др.;
Предпазни, предупредителни и забранителни надписи и табели.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. Носители на информация вкл. и на чужд език;
Устройството, принципа на работа и явленията в електрическите машини и апарати;
Конструкциите на разновидностите от електрически машини и апарати;
Техническите параметри и качествата на електрическите машини и апарати;
Защитата на електрическите вериги от къси съединения, пренапрежения, импулсни напрежения и др. - трайни и кратковременни;
Различните предмети и средства на труда и приложението им;
Възможните дефекти и повреди, причини за тях и начините за отстраняването им;
Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
Технологичната последователност за извършване на конкретна работа, както и последиците от неспазването й;
Отговорностите, които поема: материални и финансови (за средствата и предметите на труда); безопасност на труда; опазване на здравето и работоспособността; опазване на околната среда;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за безопасна работа и др., съгласно Кодекса на труда;
Начините за оценка на състоянието (анализ на резултатите от измервания и наблюдения; разкриване на причините) и организиране на контрол в процеса на изработване, експлоатация и ремонт на електрически машини и апарати;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи за изработване, обслужване и ремонт на електрически машини и апарати;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Контрол и оценка на състоянието на електрическите машини и апарати;
Работа с компютърна техника.
Сръчност;
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип;
Спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
15. Разработване на елементи от конструктивна и технологична документация и на електрически схеми. Конструктивна и технологична документация, електрически и монтажни схеми за електрическа машина или апарат; стандартизационни, каталожни и проспектни документи;
Компютърна техника и програмно осигуряване; изчислителна техника;
чертожни инструменти и приспособления.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. Носители на информация (и на чужд език);
Устройството, принципа на работа и явленията в електрическите машини и апарати;
Конструкциите на разновидностите от електрически машини и апарати;
Техническите параметри и качествата на електрическите машини и апарати;
Защитата на електрическите вериги от къси съединения, пренапрежения, импулсни напрежения и др. - трайни и кратковременни;
Различните предмети и средства на труда и приложението им;
Възможните дефекти и повреди, причините за тях и начините за отстраняването им;
Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
Технологичната последователност за извършване на конкретна работа, както и последиците от неспазването й;
Отговорностите, които поема: материални и финансови (за средствата и предметите на труда); безопасност на труда; опазване на здравето и работоспособността и опазване на околната среда;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за безопасна работа и др., съгласно Кодекса на труда;
Принципите за проектиране и разработване на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и на технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи за изработване, обслужване и ремонт на електрически машини и апарати;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Проектиране и разработване на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Работа с компютърна техника.
Сръчност;
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип, спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
16. Ръководство и контрол на дейността на работната група.
17. Подобряване на материално-техническата база, на условията на труд; обучение на подчинените по време на трудовата дейност.
18. Изпълнение разпорежданията на прекия ръководител, отчет за работата по отделните задачи, заявка за необходимите ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности.
19. Поддържане връзка с клиенти и съизпълнители. Оценка на стойностите и сроковете за поръчките и офертите; коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности.
20. Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Конструктивна и технологична документация, стандартизационни и нормативни документи, план-графици и технически задания;
Компютърна техника и програмно осигуряване;
Средства и съоръжения за безопасна работа.
Лични предпазни средства, предпазни, предупредителни и забранителни надписи и табели.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. носители на информация, вкл. и на чужд език;
Технологичната последователност за извършване на конкретна работа, както и последиците от неспазването й;
Правилници, наредби, предписания и др. нормативи, в т.ч. и за осигуряване на безопасна работа и опазване на околната среда;
Нормативните документи, правилници и др. за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащането на труда, безопасна работа, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Използване на компютърна техника и програмно осигуряване;
План-графици и технически задания;
Правилата за водене, обработка, класиране и съхранение на работна документация и архиви;
Необходимите ресурси за изпълнение на задачите - материали, труд, съоръжения, приспособления и инструменти;
Мероприятията за подобряване на материално-техническата база и условията на труд - ресурси, средства, срокове;
Методите и средствата за непрекъснато обучение в условията на производството;
Икономическа и йерархическа система на дейности във фирмата;
Анализ и аргументиране на изискванията за изпълнение на поставените задачи;
Потребностите на пазара и опита на други фирми от бранша;
Цени и ценообразуване;
Офертна дейност; правила и нормативни актове при договарянето;
Начини и средства за снабдяване и коопериране.
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Работа с компютърна техника;
Организиране, контролиране и оползотворяване на работното време и работните места, както и на материалите, съоръженията и предпазните средства;
Разпределение на конкретните задачи и контрол на изпълнението им;
Оценяване на качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
Осигуряване на необходимите материали, съоръжения, приспособления и инструменти;
Определяне и отчет на вложените труд и материали;
Поощряване и санкциониране на подчинените;
Подобряване на материално-техническата база и условията на труд;
Оценяване на потребностите и способностите на подчинените за обучение;
Поемане, оценяване и изпълнение на отговорности;
Определяне на необходимостта от трудови ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности;
Комуникация с клиенти и сродни групи;
Изготвяне на оферти и договори;
Коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности.
Сръчност,
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип;
Спазване йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване;
Лидерски качества и умения.
Специалност 5220102 "Електроeнергетика"
1. Разчитане на конструктивна и технологична документация, на електрически схеми; ползване на стандартизационни и нормативни документи, на каталози и проспекти.
2. Измерване на електрически величини за високо, средно и ниско напрежение и специфични неелектрически величини.
3. Монтаж, техническо обслужване, ремонт и изпитване на:
- електрическите уредби (ВН, СН, НН) в електроцентрала, подстанция и трафопост;
- електрически машини и апарати, използвани в електрическите уредби на електрически централи и подстанции;
- въздушни линии ВН, СН, НН;
- кабелни линии ВН, СН, НН;
- заземителни и мълниезащитни устройства;
- акумулаторни батерии;
- измервателни и разпределителни табла;
- магистрални, разпределителни и тролейни шинопроводи;
- електрообзавеждане на кранове;
- токоизправителни станции.
Електрически уредби в електроцентрала, подстанция и трафопост; кабелни мрежи и въздушни електропроводи; тролейни шинопроводи, електрообзавеждане на кранове, повдигателни и транспортни средства; уредби за измерване на електрически величини при НН, СН и ВН; електрически машини и апарати; разпределителни и измервателни табла; токоизправителни станции; електротехнически материали; заземителни и мълниезащитни устройства; телекомуникационни устройства; акумулаторни батерии; кабели и др., според конкретните условия.
Конструктивна и технологична документация; електрически и монтажни схеми; стандарти, каталози, проспекти и нормативни документи; изчислителна техника; чертожни инструменти и приспособления.
Технологични машини, съоръжения и приспособления; шлосерски инструменти и приспособления; ръчни електроинструменти; инструменти за работа под напрежение; портативни и стационарни апарати и стендове за електрически измервания при НН, СН, ВН и за механични измервания; повдигателни и транспортни машини и съоръжения; колчета, жалони, рулетки, шаблони, дюбели, съединители, кабелни глави и муфи и др.
Лични предпазни средства, работни костюми с метална оплетка, щанги за изравняване на потенциалите, предпазни каски, изолационни стълби и въжета, гумени ръкавици, ботуши, изолационно килимче и други; предпазни, предупредителни и забранителни надписи и табели.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. носители на информация - на български и на чужд език;
Принципното устройство, електрическите схеми, начина на работа, конструктивното изпълнение и техническите параметри на съответните електротехнически съоръжения в електрическите централи, подстанции, електрическите мрежи, кабелни линии, трансформаторни постове и токоизправителни станции;
Технологията за монтаж, техническо обслужване, ремонт (възможни дефекти, аварии и повреди, причините за тях и начина за отстраняването им) и изпитване на видовете съоръжения в електрическите централи и подстанции, въздушни и кабелни линии, трансформаторни постове и токоизправителни станции;
Електрическите схеми за захранване на осветление - работно и аварийно в електрически централи и подстанции;
Различните предмети и средства на труда и приложението им;
Наредби, правилници и други предписания за безопасна работа, свързани със специалността и задълженията на електротехника;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи; текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрическите съоръжения в електрическите централи, подстанции, въздушни и кабелни линии, трансформаторни постове и токоизправителни станции;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Работа с компютърна техника.
Сръчност,
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
4. Контрол и диагностика на електрическите уредби в електрически централи и подстанции. Електрически уредби в електроцентрала, подстанция и трафопост; кабелни мрежи и въздушни електропроводи; тролейни шинопроводи, електрообзавеждане на кранове, повдигателни и транспортни средства; уредби за измерване на електрически величини при НН, СН и ВН; електрически машини и апарати; разпределителни и измервателни табла; токоизправителни станции; електротехнически материали; заземителни и мълниезащитни устройства; телекомуникационни устройства; акумулаторни батерии; кабели и др., според конкретните условия.
Конструктивна и технологична документация; електрически и монтажни схеми; стандарти, каталози, проспекти и нормативни документи; изчислителна техника; чертожни инструменти и приспособления. Технологични машини, съоръжения и приспособления; шлосерски инструменти и приспособления; ръчни електроинструменти; инструменти за работа под напрежение; портативни и стационарни апарати и стендове за електрически измервания при НН, СН, ВН и за механични измервания; повдигателни и транспортни машини и съоръжения; колчета, жалони, рулетки, шаблони, дюбели, съединители, кабелни глави и муфи и др.; компютърна техника и програмно осигуряване.
Лични предпазни средства: работни костюми с метална оплетка, щанги за изравняване на потенциалите, предпазни каски, изолационни стълби и въжета, гумени ръкавици, ботуши, изолационно килимче и други; предпазни, предупредителни и забранителни надписи и табели.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. носители на информация - на български и на чужд език;
Принципното устройство, електрическите схеми, начина на работа, конструктивното изпълнение и техническите параметри на съответните електротехнически съоръжения в електрическите централи, подстанции, електрическите мрежи, кабелни линии, трансформаторни постове и токоизправителни станции;
Технологията за монтаж, техническо обслужване, ремонт (възможни дефекти, аварии и повреди, причините за тях и начина за отстраняването им) и изпитване на съоръженията;
Електрическите схеми за захранване на осветление - работно и аварийно в електрически централи и подстанции;
Различните предмети и средства на труда и приложението им;
Наредби, правилници и други предписания за безопасна работа, свързани със специалността, и задълженията на електромонтьора/електротехника;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, заплащане на труда, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Начините за оценка на състоянието (анализ на резултатите от измервания и наблюдения; разкриване на причините) и организиране на контрол в процеса на монтаж, експлоатация и ремонт на електротехническите съоръжения;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи; текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрическите съоръжения в електрическите централи, подстанции, въздушни и кабелни линии, трансформаторни постове и токоизправителни станции;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници;
Оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Контрол и диагностика на електрическите съоръжения;
Работа с компютърна техника.
Сръчност;
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
5. Разработване на елементи от конструктивна и технологична документация и на електрически схеми. Конструктивна и технологична документация, електрически и монтажни схеми за електрически централи и подстанции, въздушни и кабелни мрежи, трансформаторни постове и токоизправителни станции.
Конструктивна и технологична документация; електрически схеми; стандартизационни, каталожни и проспектни документи.
Компютърна техника и програмно осигуряване; изчислителна техника; чертожни инструменти и приспособления.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. Носители на информация - на български и на чужд език;
Принципното устройство, електрическите схеми, начина на работа, конструктивното изпълнение и техническите параметри на съответните електротехнически съоръжения в електрическите централи, подстанции, електрическите мрежи, кабелни линии, трансформаторни постове и токоизправителни станции;
Технологията за монтаж, техническо обслужване, ремонт (възможни дефекти, аварии и повреди, причините за тях и начина за отстраняването им) и изпитване на видовете съоръжения в електрическите централи и подстанции, въздушни и кабелни линии, трансформаторни постове и токоизправителни станции;
Електрическите схеми за захранване на осветление - работно и аварийно, в електрически централи и подстанции;
Различните предмети и средства на труда и приложението им;
Наредби, правилници и други предписания за безопасна работа, свързани със специалността и задълженията на електромонтьора/електротехника;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Принципите за проектиране и разработване на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи; текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрическите съоръжения в електрическите централи, подстанции, въздушни и кабелни линии, трансформаторни постове и токоизправителни станции;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Проектиране и разработване на конструктивна документация и електрически схеми;
Работа с компютърна техника при конкретни условия.
Сръчност;
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
6. Ръководство и контрол на дейността на работната група.
7. Подобряване на материално-техническата база и условията на труд; обучение на подчинените по време на трудовата дейност.
8. Изпълнение разпорежданията на прекия ръководител, отчет за работата по отделните задачи, заявка за необходимите ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности.
9. Поддържане връзка с клиенти и съизпълнители.
10. Оценка на стойностите и сроковете за поръчките и офертите; и коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности.

Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.

Конструктивна и технологична документация, стандартизационни и нормативни документи, план-графици и технически задания; заповеди, доклади, отчети, заявки, оферти, договори; Компютърна техника и програмно осигуряване. Лични предпазни средства: предпазни, предупредителни и забранителни надписи и табели. Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. носители на информация, вкл. и на чужд език;
Технологичната последователност за извършване на конкретна работа, както и последиците от неспазването й;
Правилници, наредби, предписания и др. нормативи, в т.ч. и такива, които осигуряват безопасна работа и опазване на околната среда;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащането на труда, безопасна работа, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Използване на компютърна техника;
План-графици и технически задания;
Необходимите ресурси за изпълнение на задачите - материали, труд, съоръжения, приспособления и инструменти;
Правилата за водене, обработка, класиране и съхранение на работна документация и архиви;
Начините за подобряване на материално-техническата база и условията на труд - ресурси, средства, срокове;
Методите и средствата за непрекъснато обучение в условията на производството;
Анализ и аргументиране на изисквания за изпълнение на поставените задачи;
Потребностите на пазара и опита на други фирми от бранша;
Цени и ценообразуване;
Офертна дейност;
Правилата и нормативните актове при договарянето; начините и средствата за коопериране и снабдяване.
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Работа с компютърна техника;
Организиране, контролиране и оползотворяване на работното време и работните места, както и на материалите, съоръженията и предпазните средства;
Разпределение на конкретните задачи в работната група и контрол на изпълнението им;
Оценяване на качеството на извършената работа, в съответствие с нормативните изисквания;
Осигуряване на необходимите материали, съоръжения, приспособления и инструменти;
Определяне и отчет на вложените труд и материали;
Предложения за поощряване и санкциониране на подчинените;
Подобряване на материално-техническата база и условията на труд;
Оценяване на потребностите и способностите на подчинените за обучение;
Заявяване на необходимостта от ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности;
Комуникация с клиенти и сродни групи;
Изготвяне на оферти и договори;
Коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности.
Сръчност,
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване;
Лидерски качества и умения.
Специалност 5220103 "Електрообзавеждане на производството"
1. Подготвителни операции и монтаж на различни електрически инсталации.
2. Монтаж и свързване на различни видове електрически табла.
3. Монтаж на елементите на електрообзавеждането (ЕО) и електрозадвижването (ЕЗ) на производствени механизми.
4. Поддържане и ремонт на електрически инсталации, електрически табла, елементи на електрообзавеждането и електрозадвижването на производствени механизми - електрически двигатели, трансформатори, апарати за управление, контрол и защита.
5. Монтаж на кабели и кабелни съоръжения.
Функционални проверки и изпитвания.
Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Всички елементи на електрическите инсталации (проводници, кабели, комутационна апаратура, електроинсталационни материали), различни осветителни тела, електрически двигатели, трансформатори, апарати за управление, контрол и защита, различни електрически табла и други, според конкретните производствени условия.
Електромонтьорски инструменти, шлосерски инструменти, комбинирани измервателни уреди, фазоуказатели, луксмери, поялници, преси и други; компютърна техника и програмно осигуряване.
Лични предпазни средства, предпазна каска, изолационно килимче, гумени ръкавици и др. при необходимост.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози, проспекти и други носители на информация - на български и на чужд език;
Основните елементи, изграждащи електрическите инсталации - видове, конструктивни особености, начини на монтаж;
Светлинните източници и осветителните тела - основни характеристики, схеми на свързване, монтаж и поддържане;
Електрическите табла - видове, схеми за захранване, електрически схеми на табла в жилищни, обществени, промишлени и селскостопански сгради;
Елементите на ЕО и ЕЗ на производствени механизми - електрически двигатели, трансформатори, апарати за управление, контрол и защита;
Монтажа и поддържането на електрически инсталации, кабелни мрежи, електрически табла, заземителни уредби, елементи на ЕО и ЕЗ на производствените механизми (двигатели, трансформатори и апарати за управление, контрол и защита);
Причините за възникване, начини за откриване и отстраняване на аварии и повреди;
Правилници, наредби, инструкции и други документи за осигуряване на безопасна работна среда и опазване на околната среда;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Откриване и отстраняване на повреди;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи; текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрически инсталации, електрически табла, кабели и кабелни съоръжения, елементи от ЕО и ЕЗ;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ.
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Работа с компютърна техника.
Сръчност;
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
6. Контрол и диагностика на електрообзавеждането на производствени механизми. Всички елементи на електрическите инсталации (проводници, кабели, комутационна апаратура, електроинсталационни материали), различни осветителни тела, електрически двигатели, трансформатори, апарати за управление, контрол и защита, различни електрически табла и други, според конкретните производствени условия.
Електромонтьорски инструменти, шлосерски инструменти, комбинирани измервателни уреди, фазоуказатели, луксмери, поялници, преси и други; компютърна техника и програмно осигуряване.
Лични предпазни средства:
предпазна каска, изолационно килимче, гумени ръкавици и др. при необходимост.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и други носители на информация - на български и на чужд език;
Основните елементи, изграждащи електрическите инсталации - видове, конструктивни особености, начини на монтаж;
Светлинните източници и осветителните тела - основни характеристики, схеми на свързване, монтаж и поддържане;
Електрическите табла - видове, схеми за захранване, електрически схеми на табла в жилищни, обществени, промишлени и селскостопански сгради;
Елементите на ЕО и ЕЗ на производствени механизми - електрически двигатели, трансформатори, апарати за управление, контрол и защита;
Монтажа и поддържането на електрически инсталации, кабелни мрежи, електрически табла, заземителни уредби, елементи на ЕО и ЕЗ на производствените механизми (двигатели, трансформатори и апарати за управление, контрол и защита);
Причините за възникване, начини за откриване и отстраняване на аварии и повреди;
Правилници, наредби, инструкции и други документи за осигуряване на безопасна работна среда;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Начините за оценка на състоянието (анализ на резултатите от измервания и наблюдения; разкриване на причините) и организиране на контрол в процеса на монтаж и експлоатация;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Откриване и отстраняване на повреди;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи; текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрически инсталации, електрически табла, кабели и кабелни съоръжения, елементи от ЕО и ЕЗ;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Контрол и оценка на състоянието на ЕО и ЕЗ;
Работа с компютърна техника.
Сръчност;
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
7. Разработване на елементи от конструктивна и технологична документация и на електрически схеми. Конструктивна и технологична документация, електрически и монтажни схеми за електроснабдяване, електрообзавеждане и електрозадвижване в промишлени, селскостопански, административни, битови и др. сгради.
Конструктивна и технологична документация; електрически схеми; стандартизационни, каталожни и проспектни документи.
Компютърна техника и програмно осигуряване; изчислителна техника; чертожни инструменти и приспособления.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и други носители на информация - на български и на чужд език;
Основните елементи, изграждащи електрическите инсталации - видове, конструктивни особености, начини на монтаж;
Светлинните източници и осветителните тела - основни характеристики, схеми на свързване, монтаж и поддържане;
Електрическите табла - видове, схеми за захранване, електрически схеми на табла в жилищни, обществени, промишлени и селскостопански сгради;
Елементите на ЕО и ЕЗ на производствени механизми - електрически двигатели, трансформатори, апарати за управление, контрол и защита;
Монтажа и поддържането на електрически инсталации, кабелни мрежи, електрически табла, заземителни уредби, елементи на ЕО и ЕЗ на производствените механизми (двигатели, трансформатори и апарати за управление, контрол и защита);
Причините за възникване, начини за откриване и отстраняване на аварии и повреди;
Правилници, наредби, инструкции и други документи за осигуряване на безопасна работна среда;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Принципите за проектиране и разработване на документация за ЕС, ЕО и ЕЗ в електрически мрежи за НН;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Откриване и отстраняване на повреди;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи; текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрически инсталации, електрически табла, кабели и кабелни съоръжения, елементи от ЕО и ЕЗ;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Проектиране и разработване на конструктивна документация и електрически схеми;
Работа с компютърна техника.
Сръчност;
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
8. Ръководство и контрол на дейността на работната група.
9. Подобряване на материално-техническата база и условията на труд; обучение на подчинените по време на трудовата дейност.
10. Изпълнение разпорежданията на прекия ръководител, отчет за работата по отделните задачи, заявка за необходимите ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности.
11. Поддържане връзка с клиенти и съизпълнители.
12. Оценка на стойностите и сроковете за поръчките и офертите; коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности.
Конструктивна и технологична документация, стандартизационни и нормативни документи, план-графици и технически задания; заповеди, доклади, отчети, заявки, оферти, договори;
Компютърна техника и програмно осигуряване.
Средства и съоръжения за безопасна работа.
Лични предпазни средства, предпазни, предупредителни и забранителни надписи и табели.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. носители на информация, вкл. и на чужд език;
Технологичната последователност за извършване на конкретна работа, както и последиците от неспазването й;
Правилници, наредби, предписания и др. нормативи, в т.ч. и такива, които осигуряват безопасна работа и опазване на околната среда;
Нормативните документи, правилници и др. за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащането на труда, безопасна работа, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Използване на компютърна техника и програмно осигуряване;
План-графици и технически задания;
Необходимите ресурси за изпълнение на задачите - материали, труд, съоръжения, приспособления и инструменти;
Правилата за водене, обработка, класиране и съхранение на работна документация и архиви;
Мероприятията за подобряване на материално-техническата база и условията на труд - ресурси, средства, срокове;
Методите и средствата за непрекъснато обучение в условията на производството;
Икономическа и йерархическа система на дейности във фирмата;
Анализ и аргументиране на изискванията за изпълнение на поставените задачи;
Потребностите на пазара и опита на други фирми от бранша;
Цени и ценообразуване;
Офертна дейност;
Правилата и нормативните актове при договарянето; начините и средствата за коопериране и снабдяване.
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Работа с компютърна техника;
Организиране, контролиране и оползотворяване на работното време и работните места, както и на материалите, съоръженията и предпазните средства;
Разпределение на конкретните задачи между екипа и контрол на изпълнението им;
Оценяване качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
Осигуряване на необходимите материали;
Съоръжения, приспособления и инструменти;
Определяне и отчет на вложените труд и материали;
Предложения за поощряване и санкциониране;
Подобряване на материално-техническата база и условията на труд;
Оценяване на потребностите и способностите на подчинените за обучение;
Заявяване необходимостта от ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности;
Комуникация с клиенти и сродни групи;
Изготвяне на оферти и договори;
Коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности.
Сръчност;
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване;
Лидерски качества и умения.
Специалност 5220104 "Електрообзавеждане на кораби"
1. Извършване на монтаж и демонтаж, на външни огледи за оценка на състоянието и дефектиране на елементите на електрообзавеждането.
2. Демонтаж, ремонт, монтаж и изпитване на всички основни електрически агрегати и апарати, възли и уредби.
3. Поддържане и ремонт на слаботокови уредби, спомагателни механизми, електронни системи и устройства за управление и регулиране.
4. Измерване на всички електротехнически параметри - работни и свързани с безопасността на електрообзавеждането.
5. Поддържане на акумулаторни батерии и работни помещения на акумулаторни отделения.
6. Извършване на подготвителни операции за различните електромонтажни дейности.
Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Съоръжения, агрегати и технологични уреди в корабите; електрическата инсталация на кораба и елементите й, проводници и кабели от различен тип, тинол, шлаухи, изолационни ленти, графитни контактни елементи, електрически лампи, акумулаторни батерии, електролит, електронни елементи и системи и устройства за управление, регулиране и др.
Шлосерски и електромонтьорски инструменти (набор от отвертки, клещи, секачи, чук, пили, тинол, шлаухи, изолационни ленти, шублер, шаблони), поялници, флекс, електроизмервателна апаратура (амперметър, волтметър, мегаомметър и др.), изпитвателни стендове, диагностични пунктове, техническа и нормативна документация, подходяща изчислителна техника, уред за проверка на електролита, преносими осветителни тела. Компютърна техника и програмно осигуряване.
Лични предпазни средства: изолационни пътеки и килимчета, ръкавици, ботуши, спасителни жилетки и др.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и други носители на информация, вкл. и на чужд език;
Основните агрегати, възли и уредби на кораба (за корабоводене и връзка), тяхното устройство и действие, предназначение и разположение;
Електрообзавеждането на кораба;
Слаботоковите уредби в кораба, спомагателните механизми, системи и устройства;
Начините за откриване на електрическите повреди и отстраняването им;
Инструментите и машините за ремонт на електрообзавеждането на кораба;
Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
Технологичната последователност при изпълнение на конкретна операция (в това число и ремонтна);
Правилници, наредби, предписания и др. нормативни документи, осигуряващи безопасна работна среда и опазване на околната среда;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи;
Текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрообзавеждането на кораба;
Работа със стандартни и специализирани машини, съоръжения и приспособления;
Извършване на електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Опазване на живота
и здравето - своя и
на останалите работници;
Оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Работа с компютърна техника.
Сръчност, акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност;
Умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа.
7. Контрол и диагностика при монтажа, експлоатацията и ремонта на електрообзавеждането на кораба. Съоръжения, агрегати и технологични уреди в корабите; електрическата инсталация на кораба и елементите й, проводници и кабели от различен тип, тинол, шлаухи, изолационни ленти, графитни контактни елементи, електрически лампи, акумулаторни батерии, електролит, електронни елементи и системи и устройства за управление, регулиране и др.
Шлосерски и електромонтьорски инструменти (набор от отвертки, клещи, секачи, чук, пили, тинол, шлаухи, изолационни ленти, шублер, шаблони, поялници, флекс). Електроизмервателна апаратура (амперметър, волтметър, мегаомметър и др.), изпитвателни стендове.
Техническа и нормативна документация, подходяща изчислителна техника, уред за проверка на електролита, преносими осветителни тела.
Лични предпазни средства: изолационни пътеки и килимчета, ръкавици, ботуши, спасителни жилетки и др.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и други носители на информация, вкл. и на чужд език;
Основните агрегати, възли и уредби на кораба (за корабоводене и връзка), тяхното устройство и действие, предназначение и разположение;
Електрообзавеждането на кораба;
Слаботоковите уредби в кораба, спомагателните механизми, системи и устройства;
Начините за откриване на електрическите повреди и отстраняването им;
Инструментите и машините за ремонт на електрообзавеждането на кораби;
Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
Технологичната последователност при изпълнение на конкретна операция (в това число и ремонтна);
Правилници, наредби, предписания и др. нормативни документи, осигуряващи безопасна работна среда и опазване на околната среда;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Начините за оценка на състоянието (анализ на резултатите от измервания и наблюдения; разкриване на причините) и организиране на контрол в процеса на монтажа, експлоатацията и ремонта на електрообзавеждането на кораба;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи;
Текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрообзавеждането на кораба;
Работа със стандартни и специализирани машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници;
Оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Контрол и оценка на състоянието на електрообзавеждането на кораба;
Работа с компютърна техника.
Сръчност;
Акуратност;
Съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
8. Разработване на елементи от конструктивна и технологична документация и на електрически схеми. Конструктивна и технологична документация, електрически и монтажни схеми за електрообзавеждане и електрозадвижване на кораби и електрически мрежи за НН, стандартизационни, каталожни и проспектни документи.
Компютърна техника и програмно осигуряване; изчислителна техника; чертожни инструменти и приспособления.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и други носители на информация, вкл. и на чужд език;
Основните агрегати, възли и уредби на кораба (за корабоводене и връзка), тяхното устройство и действие, предназначение и разположение;
Електрообзавеждането на кораба;
Слаботоковите уредби в кораба, спомагателните механизми, системи и устройства;
Начините за откриване на електрическите повреди и за отстраняването им;
Инструментите и машините за извършване на ремонт на електрообзавеждането на кораба;
Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
Технологичната последователност при изпълнение на конкретна операция (в това число и ремонтна);
Правилници, наредби, предписания и др. нормативни документи, осигуряващи безопасна работна среда и опазване на околната среда;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Принципите за проектиране и разработване на конструктивна и технологична документация на ЕО на кораба и електрически мрежи за НН;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи;
Текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрообзавеждането на кораба;
Работа със стандартни и специализирани машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници;
Оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Проектиране и разработване на конструктивна и технологична документация;
Работа с компютърна техника.
Сръчност;
Акуратност;
Съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
9. Ръководство и контрол на дейността на група.
10. Подобряване на материално-техническата база и условията на труд, непрекъснато обучение на подчинените по време на трудовата дейност.
11. Изпълнение разпорежданията на прекия ръководител, отчет за работата по отделните задачи, заявка за необходимите трудови ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности.
12. Поддържане връзки с клиенти и съизпълнители.
13. Оценка на стойностите и сроковете за поръчките и офертите; коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности.
Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Конструктивна и технологична документация, стандартизационни и нормативни документи, план-графици и технически задания; заповеди, доклади, отчети, заявки, оферти, договори.
Компютърна техника и програмно осигуряване;
Средства и съоръжения за безопасна работа.
Лични предпазни средства: предпазни, предупредителни и забранителни надписи и табели.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. носители на информация, вкл. и на чужд език;
Технологичната последователност за извършване на конкретна работа, както и последиците от неспазването й;
Правилници, наредби, предписания и др. нормативи, в т.ч. и такива, които осигуряват безопасна работа и опазване на околната среда;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащането на труда, безопасна работа, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Използване на компютърна техника и програмно осигуряване;
План-графици и технически задания;
Необходимите ресурси за изпълнение на задачите - материали, труд, съоръжения, приспособления и инструменти;
Правилата за водене, обработка, класиране и съхранение на работна документация и архиви;
Мероприятията за подобряване на материално-техническата база и условията на труд - ресурси, средства, срокове;
Методите и средствата за непрекъснато обучение в условията на производството;
Икономическа и йерархическа система на дейности във фирмата;
Анализ и аргументиране на изисквания за изпълнение на поставените задачи;
Потребностите на пазара и опита на други фирми от бранша;
Цени и ценообразуване;
Офертна дейност;
Правилата и нормативните актове при договарянето; начините и средствата за коопериране и снабдяване.
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Работа с компютърна техника;
Организиране, контролиране и оползотворяване на работното време и работните места, както и на материалите, съоръженията и предпазните средства;
Разпределение на конкретните задачи между екипа и контрол на изпълнението им;
Оценяване на качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
Осигуряване на необходимите материали, съоръжения, приспособления и инструменти;
Определяне и отчет на вложените труд и материали;
Предложения за поощряване и санкциониране;
Подобряване на материално-техническата база и условията на труд;
Оценяване на потребностите и способностите на подчинените за обучение;
Заявяване на необходимостта от ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности;
Поддържане връзка с клиенти; Изготвяне на оферти и договори;
Коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности.
Сръчност;
Акуратност;
Съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване;
Лидерски качества и умения.
Специалност 5220105 "Електрообзавеждане на железопътна техника"
1. Извършване на монтаж и демонтаж, на външни огледи за оценка на състоянието и дефектиране на елементите на електрообзавеждането.
2. Демонтаж, ремонт, монтаж и изпитване на всички основни електрически агрегати и апарати, възли и уредби.
3. Поддържане и ремонт на слаботокови уредби, спомагателни механизми, електронни системи и устройства за управление и регулиране.
4. Измерване на всички електротехнически параметри - работни и свързани с безопасността на електрообзавеждането.
5. Поддържане на акумулаторни батерии и работни помещения на акумулаторни отделения.
6. Извършване на подготвителни операции за различните електромонтажни дейности.
Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Електрическа инсталация и елементите й в подвижния жп състав, проводници и кабели от различен тип, тинол, шлаухи, изолационни ленти, графитни контактни елементи и графитна грес, електрически лампи, акумулаторни батерии, електролит, електронни елементи и системи и устройства за управление, регулиране и др.
Шлосерски и електромонтьорски инструменти (набор от отвертки, клещи, секачи, чук, пили, тинол, шлаухи, изолационни ленти, шублер, шаблони, поялници, флекс), амперметър, волтметър, мегаомметър и други, изпитвателни стендове и/или диагностични пунктове, техническа и нормативна документация, изчислителна техника, уред за проверка на електролита, преносими осветителни тела; компютърна техника и програмно осигуряване.
Лични предпазни средства: изолационна щанга за ВН, заземителни щанги, изолационни пътеки и килимчета, ръкавици, ботуши.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и други носители на информация, вкл. и на чужд език;
Основните агрегати, възли и уредби на подвижния железопътен състав, тяхното устройство и действие, предназначение и разположение;
Електрообзавеждането на подвижния железопътен състав;
Слаботоковите уредби, спомагателните механизми, системи и устройства;
Начините за откриване на електрическите повреди и отстраняването им;
Инструментите и машините за извършване на ремонт на електрообзавеждането в жп транспортна техника;
Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
Технологичната последователност при изпълнение на конкретна операция (в това число и ремонтна);
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи, текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрообзавеждането в железопътната техника;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Предпазване на живота и здравето - своя и на останалите работници;
Оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Работа с компютърна техника.
Сръчност, акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност;
Умения за работа в екип;
Спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа.
7. Контрол и диагностика на електрообзавеждането на железопътна техника. Електрическата инсталация и елементите й в подвижния жп състав, проводници и кабели от различен тип, тинол, шлаухи, изолационни ленти, графитни контактни елементи и графитна грес, електрически лампи, акумулаторни батерии, електролит, електронни елементи и системи и устройства за управление, регулиране и др.
Шлосерски и електромонтьорски инструменти (набор от отвертки, клещи, секачи, чук, пили, тинол, шлаухи, изолационни ленти, шублер, шаблони, поялници, флекс), амперметър, волтметър, мегаомметър и други, изпитвателни стендове и/или диагностични пунктове.
Техническа и нормативна документация, изчислителна техника, уред за проверка на електролита, преносими осветителни тела.
Лични предпазни средства:
изолационна щанга за ВН, заземителни щанги, изолационни пътеки и килимчета, ръкавици, ботуши.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и други носители на информация, вкл. и на чужд език;
Основните агрегати, възли и уредби на подвижния железопътен състав, тяхното устройство и действие, предназначение и разположение;
Електрообзавеждането на подвижния железопътен състав;
Слаботоковите уредби, спомагателните механизми, системи и устройства;
Начините за откриване на повреди и отстраняването им;
Инструментите и машините за извършване на ремонт на електрообзавеждане;
Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
Технологичната последователност при изпълнение на конкретна операция (в това число и ремонтна);
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Начините за оценка на състоянието (анализ на резултатите от измервания и наблюдения; разкриване на причините) и организиране на контрол в процеса на монтаж, експлоатация и ремонт на електрообзавеждането на железопътна техника;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи, текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрообзавеждането в железопътната техника;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Предпазване на живота и здравето - своя и на останалите работници;
Оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Контрол и оценка на състоянието на електрообзавеждането;
Работа с компютърна техника.
Сръчност; Акуратност; Съобразителност; Чувство за отговорност; Бърза и точна преценка и правилна реакция; Самообладание; Спазване на трудовата и технологичната дисциплина; Способност за анализ, оценка и вземане на решения; Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията; Спазване на изискванията за безопасна работа; Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
8. Разработване на елементи от конструктивна и технологична документация и на електрически схеми. Конструктивна и технологична документация, електрически и монтажни схеми за електрообзавеждане на железопътна техника и електрически мрежи за НН, стандартизационни, каталожни и проспектни документи.
Компютърна техника и програмно осигуряване; изчислителна техника; чертожни инструменти и приспособления.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и други носители на информация, вкл. и на чужд език;
Основните агрегати, възли и уредби на подвижния железопътен състав, тяхното устройство и действие, предназначение и разположение;
Електрообзавеждането на подвижния железопътен състав;
Слаботоковите уредби, спомагателните механизми, системи и устройства;
Начините за откриване на електрическите повреди и отстраняването им;
Инструментите и машините за извършване на ремонт на електрообзавеждането в жп транспортна техника;
Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
Технологичната последователност при изпълнение на конкретна операция (в това число и ремонтна);
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Принципите за проектиране и разработване на конструктивна и технологична документация и електрически схеми за електрообзавеждане и електрозадвижване;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи, текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрообзавеждането в железопътната техника;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Предпазване на живота и здравето - своя и на останалите работници;
Оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Проектиране и разработване на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Работа с компютърна техника.
Сръчност;
Акуратност;
Съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип и йерархическа подчиненост;
Осъзнато спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
9. Ръководство и контрол на дейността на работна група.
10. Подобряване на материално-техническата база и условията на труд; обучение на подчинените по време на трудовата дейност.
11. Изпълнение разпорежданията на прекия ръководител, отчет за работата по отделните задачи, заявка за необходимите трудови ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности.
12. Поддържане връзка с клиенти и съизпълнители.
13. Оценка на стойностите и сроковете за поръчките и офертите; коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности.
Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Конструктивна и технологична документация, стандартизационни и нормативни документи, план-графици и технически задания; заповеди, доклади, отчети, заявки, оферти, договори.
Компютърна техника и програмно осигуряване.
Средства и съоръжения за безопасна работа.
Лични предпазни средства: предпазни, предупредителни и забранителни надписи и табели.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. носители на информация, вкл. и на чужд език;
Технологичната последователност за извършване на конкретна работа, както и последиците от неспазването й;
Правилници, наредби, предписания и др. нормативи, в т.ч. и такива, които осигуряват безопасна работа и опазване на околната среда;
Нормативните документи, правилници и др. за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащането на труда, безопасна работа, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Използване на компютърна техника и програмно осигуряване;
План-графици и технически задания;
Необходимите ресурси за изпълнение на задачите - материали, труд, съоръжения, приспособления и инструменти;
Правилата за водене, обработка, класиране и съхранение на работна документация и архиви;
Мероприятията за подобряване на материално-техническата база и условията на труд - ресурси, средства, срокове;
Методите и средствата за непрекъснато обучение в условията на производството;
Икономическа и йерархическа система на дейности във фирмата;
Анализ и аргументиране на изискванията за изпълнение на поставените задачи;
Потребностите на пазара и опита на други фирми от бранша;
Цени и ценообразуване;
Офертна дейност;
Правилата и нормативните актове при договарянето; начините и средствата за коопериране и снабдяване.
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Предпазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Работа с компютърна техника;
Организиране, контролиране и оползотворяване на работното време и работните места, както и на материалите, съоръженията и предпазните средства;
Разпределение на конкретните задачи между екипа си и контрол на изпълнението им;
Оценяване на качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
Осигуряване на необходимите материали, съоръжения, приспособления и инструменти;
Определяне и отчет на вложените труд и материали;
Предложения за поощряване и санкциониране;
Подобряване на материално-техническата база и условията на труд;
Оценяване на потребностите и способностите на подчинените за обучение;
Заявяване на необходимостта от ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности;
Поддържане на връзки с клиенти и сродни групи;
Изготвяне на оферти и договори;
Коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности.
Сръчност;
Акуратност;
Съобразителност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване;
Лидерски качества и умения.
Специалност 52201006 "Електрообзавеждане на транспортна техника"
1. Извършване на монтаж и демонтаж, на външни огледи за оценка на състоянието и дефектиране на елементите на електрообзавеждането в транспортната техника.
2. Демонтаж, ремонт, монтаж и изпитване на всички основни електрически агрегати, възли и уредби.
3. Поддържане и ремонт на слаботокови уредби и електронни системи и устройства за управление и регулиране.
4. Измерване на всички електротехнически параметри - работни и свързани с безопасността на електрообзавеждането.
5. Поддържане на акумулаторни батерии и работни помещения на акумулаторни отделения.
6. Извършване на подготвителни операции за различните електромонтажни дейности.
Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Електрическата инсталация на транспортната техника; проводници и кабели от различен тип; тинол; шлаухи; изолационни ленти; графитни контактни елементи; електрически лампи; акумулаторни батерии; електролит; електронни елементи и системи и устройства за управление и регулиране и др.
Шлосерски и електромонтьорски инструменти (набор от отвертки, клещи, секачи, чук, пили, тинол, шлаухи, изолационни ленти, шублер, шаблон, поялници, флекс); електрически измервателни уреди (амперметър, волтметър, мегаомметър и др.); изпитвателни стендове; диагностични пунктове; техническа и нормативна документация; изчислителна техника; уред за проверка на електролита; преносими осветителни тела.
Лични предпазни средства: изолационна щанга за ВН; заземителни щанги; изолационни пътеки и килимчета; ръкавици; ботуши.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. Носители на информация, вкл. и на чужд език;
Основните агрегати, възли и уредби на транспортните средства, тяхното устройство и действие, предназначение и разположение;
Електрообзавеждането на автомобилите и другите видове транспортни средства;
Слаботоковите уредби, спомагателните механизми, системи и устройства;
Начините за откриване на електрическите повреди и отстраняването им;
Инструментите и машините за извършване на ремонт на електрообзавеждането на транспортните средства;
Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
Технологичната последователност при изпълнение на конкретна операция (в това число и ремонтна);
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи; текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрообзавеждането на транспортна техника;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Предпазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Работа с компютър.
Сръчност;
Точност;
Съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност;
Умения за работа в екип;
Спазване на йерархията.
7. Контрол и диагностика при изработването, експлоатацията и ремонта на електрообзавеждането на транспортна техника.
Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Електрическата инсталация на транспортната техника; проводници и кабели от различен тип; тинол; шлаухи; изолационни ленти; графитни контактни елементи; електрически лампи; акумулаторни батерии; електролит; електронни елементи и системи и устройства за управление и регулиране и др.
Шлосерски и електромонтьорски инструменти (набор от отвертки, клещи, секачи, чук, пили, тинол, шлаухи, изолационни ленти; шублер, шаблон; поялници; флекс); електрически измервателни уреди (амперметър, волтметър, мегаомметър и др.); изпитвателни стендове; диагностични пунктове; техническа и нормативна документация; изчислителна техника; уред за проверка на електролита; преносими осветителни тела.
Лични предпазни средства: изолационна щанга за ВН; заземителни щанги; изолационни пътеки и килимчета; ръкавици; ботуши.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. Носители на информация, вкл. и на чужд език;
Основните агрегати, възли и уредби на транспортните средства, тяхното устройство и действие, предназначение и разположение;
Електрообзавеждането на автомобилите и другите видове транспортни средства;
Слаботоковите уредби, спомагателните механизми, системи и устройства;
Начините за откриване на повреди и отстраняването им;
Инструментите и машините за извършване на ремонт;
Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
Технологичната последователност при изпълнение на конкретна операция (в това число и ремонтна);
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Начините за оценка на състоянието (анализ на резултатите от измервания и наблюдения; разкриване на причините) и организация на контрола в процеса на монтажа, техническото обслужване и ремонта на електрообзавеждането на транспортна техника;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи; текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрообзавеждането на транспортна техника;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Предпазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Контрол и оценка на състоянието на електрообзавеждането и елементите му;
Работа с компютър.
Сръчност; Точност; Съобразителност; Отговорност; Бърза и точна преценка и правилна реакция; Самообладание; Спазване на трудовата и технологичната дисциплина; Способност за анализ, оценка и вземане на решения; Комуникативност; Умения за работа в екип; Спазване на йерархията.
8. Разработване на елементи от конструктивна и технологична документация и на електрически схеми. Конструктивна и технологична документация, електрически и монтажни схеми за електрообзавеждане на транспортна техника и електрически мрежи за НН, стандартизационни, каталожни и проспектни документи.
Компютърна техника и програмно осигуряване; изчислителна техника; чертожни инструменти и приспособления.
Конструктивната и технологична документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. Носители на информация, вкл. и на чужд език;
Основните агрегати, възли и уредби на транспортните средства, тяхното устройство и действие, предназначение и разположение;
Електрообзавеждането на автомобилите и другите видове транспортни средства;
Слаботоковите уредби, спомагателните механизми, системи и устройства;
Начините за откриване на електрическите повреди и отстраняването им;
Инструментите и машините за извършване на ремонт на електрообзавеждането на транспортните средства;
Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
Технологичната последователност при изпълнение на конкретна операция (в това число и ремонтна);
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Принципите за проектиране и разработване на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми за електрообзавеждането и елементите му;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи; текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрообзавеждането на транспортна техника;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Предпазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Проектиране и разработване на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Работа с компютър.
Сръчност;
Точност;
Съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност;
Умения за работа в екип и йерархическа подчиненост.
9. Ръководство и контрол на дейността на работна група.
10. Подобряване на материално-техническата база и условията на труд; обучение на подчинените по време на трудовата дейност.
11. Изпълнение разпорежданията на прекия ръководител, отчет за работата по отделните задачи, заявка за необходимите трудови ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности.
12. Поддържане връзки с клиенти и съизпълнители.
13. Оценка на стойностите и сроковете за поръчките и офертите; коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности.
Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Конструктивна и технологична документация, стандартизационни и нормативни документи, план-графици и технически задания, заповеди, доклади, отчети, заявки, оферти, договори.
Компютърна техника и програмно осигуряване.
Средства и съоръжения за безопасна работа.
Лични предпазни средства: предпазни, предупредителни и забранителни надписи и табели.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. носители на информация, вкл. и на чужд език;
Технологичната последователност за извършване на конкретна работа, както и последиците от неспазването й;
Правилници, наредби, предписания и др. нормативи, в т.ч. и такива, които осигуряват безопасна работа и опазване на околната среда;
Нормативните документи, правилници и др. за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащането на труда, безопасна работа, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Използване на компютърна техника и програмно осигуряване;
План-графици и технически задания;
Необходимите ресурси за изпълнение на задачите - материали, труд, съоръжения, приспособления и инструменти;
Правилата за водене, обработка, класиране и съхранение на работна документация и архиви;
Мероприятията за подобряване на материално-техническата база и условията на труд - ресурси, средства, срокове;
Методите и средствата за непрекъснато обучение в условията на производството;
Анализ и аргументиране на изискванията за изпълнение на поставените задачи;
Потребностите на пазара и опита на други фирми от бранша;
Цени и ценообразуване;
Офертна дейност;
Правилата и нормативните актове при договарянето; начините и средствата за коопериране и снабдяване.
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Предпазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Работа с компютърна техника;
Организиране, контролиране и оползотворяване на работното време и работните места, както и на материалите, съоръженията и предпазните средства;
Разпределение на конкретните задачи между екипа и контрол на изпълнението им;
Оценяване на качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
Осигуряване на необходимите материали, съоръжения, приспособления и инструменти;
Определяне и отчет на вложените труд и материали;
Предложения за поощряване и санкциониране;
Подобряване на материално-техническата база и условията на труд;
Оценяване на потребностите и способностите на подчинените за обучение;
Заявяване на необходимостта от трудови ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности;
Комуникация с клиенти и сродни групи;
Изготвяне на оферти и договори;
Коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности.
Сръчност;
Точност;
Съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване;
Лидерски качества и умения.
Специалност 5220107 "Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт"
1. Извършване на монтаж и демонтаж, на външни огледи за оценка на състоянието и дефектиране на елементите на електрообзавеждането.
2. Демонтаж, ремонт, монтаж и изпитване на всички основни електрически машини и апарати, възли и уредби.
3. Поддържане и ремонт на слаботокови уредби, спомагателни механизми, електронни системи и устройства за управление и регулиране.
4. Измерване на всички електротехнически параметри - работни и свързани с безопасността на електрообзавеждането.
5. Поддържане на акумулаторни батерии и работни помещения на акумулаторни отделения.
6. Извършване на подготвителни операции за различните електромонтажни дейности.
7. Монтаж, техническо обслужване, ремонт и изпитване на токоизправителни станции.
Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Електрическа инсталация и елементите й, проводници и кабели от различен тип, тинол, шлаухи, изолационни ленти, графитни контактни елементи и графитна грес, електрически лампи, акумулаторни батерии, електролит, електронни елементи и системи и устройства за управление, регулиране и др.
Шлосерски и електромонтьорски инструменти (набор от отвертки, клещи, секачи, чук, пили, тинол, шлаухи, изолационни ленти, шублер, шаблони, поялници, флекс), електроизмервателни уреди (амперметър, волтметър, мегаоомметър и др.); изпитвателни стендове, диагностични пунктове, техническа и нормативна документация, подходяща изчислителна техника, уред за проверка на гъстотата на електролита, преносими осветителни тела.
Лични предпазни средства: изолационна щанга за ВН, заземителни щанги, изолационни пътеки и килимчета, ръкавици, ботуши.
Конструктивната и технологична документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и други носители на информация, вкл. и на чужд език;
Основните агрегати, възли и уредби на трамваите, тролейбусите и мотрисите за метро - устройство и действие, предназначение и разположение;
Електрообзавеждането на трамваи, тролейбуси и мотриси за метро;
Слаботоковите уредби, спомагателните механизми, системи и устройства;
Начините за откриване на електрическите повреди и отстраняването им;
Инструментите и машините за извършване на ремонт;
Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
Технологичната последователност при изпълнение на конкретна операция (в това число и ремонтна);
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и др. съгласно Кодекса на труда;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи, текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрообзавеждането на електрически превозни средства в градския транспорт;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Предпазване на живота и здравето - своя и на останалите работници;
Оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Работа с компютърна техника.
Сръчност;
Акуратност;
Съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
8. Контрол и диагностика при експлоатацията и ремонта на електрообзавеждането в електрическите превозни средства за градски транспорт. Електрическа инсталация и елементите й, проводници и кабели от различен тип, тинол, шлаухи, изолационни ленти, графитни контактни елементи и графитна грес, електрически лампи, акумулаторни батерии, електролит, електронни елементи и системи и устройства за управление, регулиране и др.
Шлосерски и електромонтьорски инструменти (набор от отвертки, клещи, секачи, чук, пили, тинол, шлаухи, изолационни ленти, шублер, шаблони, поялници, флекс), електроизмервателни уреди (амперметър, волтметър, мегаоомметър и др.); изпитвателни стендове, диагностични пунктове, техническа и нормативна документация, подходяща изчислителна техника, уред за проверка на гъстотата на електролита, преносими осветителни тела.
Лични предпазни средства: изолационна щанга за ВН, заземителни щанги, изолационни пътеки и килимчета, ръкавици, ботуши.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и други носители на информация, вкл. и на чужд език;
Основните агрегати, възли и уредби на трамваите, тролейбусите и мотрисите за метро - устройство и действие, предназначение и разположение;
Електрообзавеждането на трамваи, тролейбуси и мотриси за метро;
Слаботоковите уредби, спомагателните механизми, системи и устройства;
Начините за откриване на повреди и отстраняването им;
Инструментите и машините за извършване на ремонт;
Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
Технологичната последователност при изпълнение на конкретна операция (в това число и ремонтна);
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Начините за оценка на състоянието (анализ на резултатите от измервания и наблюдения; разкриване на причините) и организиране на контрол в процеса на монтаж, техническо обслужване и ремонт;
Използване на компютърна техника
(текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи, текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрообзавеждането на електрически превозни средства в градския транспорт;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Предпазване на живота и здравето - своя и на останалите работници;
Оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Контрол и оценка на състоянието на електрообзавеждането на електрически превозни средства за градски транспорт;
Работа с компютърна техника.
Сръчност;
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
9. Разработване на елементи от конструктивна и технологична документация и на електрически схеми. Конструктивна и технологична документация, електрически и монтажни схеми за електрообзавеждане и електрозадвижване на електрически превозни средства за градски транспорт и мрежи за НН; стандартизационни, каталожни и проспектни документи.
Компютърна техника и програмно осигуряване;
изчислителна техника;
чертожни инструменти и приспособления.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и други носители на информация, вкл. и на чужд език;
Основните агрегати, възли и уредби на трамваите, тролейбусите и мотрисите за метро - устройство и действие, предназначение и разположение;
Електрообзавеждането на трамваи, тролейбуси и мотриси за метро;
Слаботоковите уредби, спомагателните механизми, системи и устройства;
Начините за откриване на електрическите повреди и отстраняването им;
Инструментите и машините за извършване на ремонт;
Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
Технологичната последователност при изпълнение на конкретна операция (в това число и ремонтна);
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Принципите за проектиране и разработване на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на компютърна техника
(текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи, текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрообзавеждането на електрически превозни средства в градския транспорт;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Предпазване на живота и здравето - своя и на останалите работници;
Оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Проектиране и разработване на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Работа с компютърна техника.
Сръчност;
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Спазване на изискванията за безопасна работа;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
10. Ръководство и контрол на дейността на работна група.
11. Подобряване на материално-техническата база и условията на труд; обучение на подчинените по време на трудовата дейност.
12. Изпълнение разпорежданията на прекия ръководител, отчет за работата по отделните задачи, заявка за необходимите трудови ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности.
13. Поддържане връзка с клиенти и съизпълнители.
14. Оценка на стойностите и сроковете за поръчките и офертите; коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности.
Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Конструктивна и технологична документация, стандартизационни и нормативни документи, план-графици и технически задания; заповеди, доклади, отчети, заявки, оферти, договори; компютърна техника и програмно осигуряване.
Средства и съоръжения за безопасна работа.
Лични предпазни средства, предпазни, предупредителни и забранителни надписи и табели.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. носители на информация, вкл. и на чужд език;
Технологичната последователност за извършване на конкретна работа, както и последиците от неспазването й;
Правилници, наредби, предписания и др. нормативи, в т.ч. и такива, които осигуряват безопасна работа и опазване на околната среда;
Нормативните документи, правилници и др. за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащането на труда, безопасна работа, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Използването на компютърна техника и програмно осигуряване;
План-графици и технически задания;
Необходимите ресурси за изпълнение на задачите - материали, труд, съоръжения, приспособления и инструменти;
Правилата за водене, обработка, класиране и съхранение на работна документация и архиви;
Мероприятията за подобряване на материално-техническата база и условията на труд - ресурси, средства, срокове;
Методите и средствата за непрекъснато обучение в условията на производството;
Икономическа и йерархическа система на дейности във фирмата;
Анализ и аргументиране на изисквания за изпълнение на поставените задачи;
Потребностите на пазара и опита на други фирми от бранша;
Цени и ценообразуване;
Офертна дейност;
Правилата и нормативните актове при договарянето; начините и средствата за коопериране и снабдяване.
Разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Предпазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Работа с компютърна техника;
Организиране, контролиране и оползотворяване на работното време и работните места, както и на материалите, съоръженията и предпазните средства;
Разпределение на конкретните задачи между екипа и контрол на изпълнението им;
Оценяване на качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
Осигуряване на необходимите материали, съоръжения, приспособления и инструменти;
Определяне и отчет на вложените труд и материали;
Предложения за поощряване и санкциониране на подчинените;
Подобряване на материално-техническата база и условията на труд;
Оценяване на потребностите и способностите на подчинените за обучение;
Заявяване на необходимостта от ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности;
Комуникации с клиенти и сродни групи;
Изготвяне на оферти и договори;
Коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности.
Сръчност;
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване;
Лидерски качества и умения.
Специалност 5220108 "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника"
1. Извършване на монтаж на асансьори, кранове и др. подемна техника.
2. Откриване на повреди.
3. Установяване на причините за повредите.
4. Отстраняване на повредите.
5. Функционални проверки и изпитвания.
6. Проверки за спазване на изискванията за безопасна работа на монтираните съоръжения.
7. Работа с техническа и нормативна документация.
8. Общуване с клиенти.
9. Определяне на цените на услугите.
10. Монтаж, техническо обслужване, ремонт и изпитване на електрообзавеждането на кранове.
Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Всички видове асансьори - пътнически, болнични, товарни и други, електротелфери, елеватори, ескалатори и др.
Шлосерски и монтьорски инструменти, измервателни инструменти и измервателни уреди, техническа и нормативна документация, подходяща изчислителна техника.
Лични предпазни средства: каска, изолационно килимче, ръкавици и други, в случай на необходимост.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и други носители на информация, вкл. и на чужд език;
Устройството и принципа на действие на асансьорните уредби и на другите подемни съоръжения и техните елементи;
Технологията на монтажа на асансьорните уредби и на другите подемни съоръжения;
Технологията на откриването и отстраняването на повреди;
Технологията на поддържането и ремонта;
Разчитане на чертежи, схеми и планове;
Функционирането и евентуалните повреди в електронните блокове и в микропроцесорната техника, използвани в асансьорна и подемна техника;
Разчитане на повреди от информационното табло на микрокомпютъра;
Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните монтьорски дейности;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и други, съгласно Кодекса на труда;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Извършване на монтьорски и заваръчни дейности;
Извършване на монтаж и демонтаж на машинни елементи и възли;
Проследяване на електрически вериги, търсене и откриване на повреди и причините за тях;
Извършване на проверка и изпитване на монтирани и ремонтирани съоръжения;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Спазване на правилата за техническа безопасност и пожаробезопасност;
Предпазване на живота и здравето - своя и на останалите работници;
Оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Работа с компютърна техника.
Сръчност;
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност;
Умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
11. Контрол и диагностика при монтажа, експлоатацията и ремонта на подемна и асансьорна техника.
Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Всички видове асансьори - пътнически, болнични, товарни и други, електротелфери, елеватори, ескалатори и др.
Шлосерски и монтьорски инструменти, измервателни инструменти и измервателни уреди, техническа и нормативна документация, подходяща изчислителна техника.
Лични предпазни средства: каска, изолационно килимче, ръкавици и други, в случай на необходимост.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и други носители на информация, вкл. и на чужд език;
Устройството и принципа на действие на асансьорните уредби и другите подемни съоръжения и на техните елементи;
Технологията на монтажа на асансьорните уредби и на другите подемни съоръжения;
Технологията на откриването и отстраняването на повреди;
Технологията на поддържането и ремонта;
Разчитане на чертежи, схеми и планове;
Функционирането и възможните повреди в електронните блокове и в микропроцесорната техника, използвани в асансьорна и подемна техника;
Разчитане на повреди от информационното табло на микрокомпютъра;
Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните монтьорски дейности;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и други съгласно Кодекса на труда;
Начините за оценка на състоянието (анализ на резултатите от измервания и наблюдения; разкриване на причините) и организиране на контрол в процеса на монтажа, техническото обслужване и ремонта;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Извършване на монтьорски и заваръчни дейности;
Извършване на монтаж и демонтаж на машинни елементи и възли;
Проследяване на електрически вериги, търсене и откриване на повреди и причините за тях;
Извършване на проверка и изпитване на монтирани и ремонтирани съоръжения;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Спазване на правилата за техническа безопасност и пожаробезопасност;
Предпазване на живота и здравето - своя и на останалите работници;
Оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Контрол и оценка на състоянието на електрообзавеждането, на защитата и управлението на подемна и асансьорна техника;
Работа с компютърна техника.
Сръчност;
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
12. Разработване на елементи от конструктивна и технологична документация и на електрически схеми. Конструктивна и технологична документация, електрически и монтажни схеми за електрообзавеждането на подемна и асансьорна техника, стандартизационни, каталожни и проспектни документи.
Компютърна техника и програмно осигуряване; изчислителна техника; чертожни инструменти и приспособления.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и други носители на информация, вкл. и на чужд език;
Устройството и принципа на действие на асансьорните уредби и на другите подемни съоръжения и техните елементи;
Технологията на монтажа на асансьорните уредби и на другите подемни съоръжения;
Технологията на откриването и отстраняването на повреди;
Технологията на поддържането и ремонта;
Разчитане на чертежи, схеми и планове;
Функционирането и евентуалните повреди в електронните блокове и в микропроцесорната техника, използвани в асансьорна и подемна техника;
Разчитане на повреди от информационното табло на микрокомпютъра;
Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните монтьорски дейности.
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и други, съгласно Кодекса на труда;
Принципите за проектиране и разработване на конструктивната и технологичната документация и на електрически схеми на електрообзавеждането на подемна и асансьорна техника;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Извършване на монтьорски и заваръчни дейности;
Извършване на монтаж и демонтаж на машинни елементи и възли;
Проследяване на електрически вериги, търсене и откриване на повреди и причините за тях;
Извършване на проверка и изпитване на монтирани и ремонтирани съоръжения;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Спазване на правилата за техническа безопасност и пожаробезопасност;
Предпазване на живота и здравето - своя и на останалите работници;
Оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Проектиране и разработване на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Работа с компютърна техника.
Сръчност;
Точност;
Съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
13. Ръководство и контрол на дейността на работна група.
14. Подобряване на материално-техническата база и условията на труд; обучение на подчинените по време на трудовата дейност.
15. Изпълнение разпорежданията на прекия ръководител, отчет за работата по отделните задачи, заявка за необходимите трудови ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности.
16. Поддържане връзка с клиенти и съизпълнители.
17. Оценка на стойностите и сроковете за поръчките и офертите; коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности.
Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Конструктивна и технологична документация, стандартизационни и нормативни документи, план-графици и технически задания; заповеди, доклади, отчети, заявки, оферти, договори.
Компютърна техника и програмно осигуряване.
Средства и съоръжения за безопасна работа.
Лични предпазни средства: предпазни, предупредителни и забранителни надписи и табели.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. носители на информация, вкл. и на чужд език;
Технологичната последователност за извършване на конкретна работа, както и последиците от неспазването й;
Правилници, наредби, предписания и др. нормативи, в т.ч. и такива, които осигуряват безопасна работа и опазване на околната среда;
Нормативните документи, правилници и др. за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащането на труда, безопасна работа, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда;
Използване на компютърна техника;
План-графици и технически задания;
Необходимите ресурси за изпълнение на задачите - материали, труд, съоръжения, приспособления и инструменти;
Правилата за водене, обработка, класиране и съхранение на работна документация и архиви;
Мероприятията за подобряване на материално-техническата база и условията на труд - ресурси, средства, срокове;
Методите и средствата за непрекъснато обучение в условията на производството;
Анализ и аргументиране на изисквания за изпълнение на поставените задачи;
Потребностите на пазара и опита на други фирми от бранша;
Цени и ценообразуване;
Офертна дейност;
Правилата и нормативните актове при договарянето; начините и средствата за коопериране и снабдяване.
Разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Предпазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Работа с компютърна техника;
Организиране, контролиране и оползотворяване на работното време и работните места, както и на материалите, съоръженията и предпазните средства;
Разпределение на конкретните задачи между екипа и контрол на изпълнението им;
Оценяване на качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
Осигуряване на необходимите материали, съоръжения, приспособления и инструменти;
Определяне и отчет на вложените труд и материали;
Предложения за поощряване и санкциониране;
Подобряване на материално-техническата база и условията на труд;
Оценяване на потребностите и способностите на подчинените за обучение;
Заявяване на необходимостта от ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности;
Поддържане на връзка с клиенти и сродни групи;
Изготвяне на оферти и договори;
Коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности.
Сръчност;
Точност;
Съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване;
Лидерски качества и умения.
Специалност 5220109 "Електрически инсталации"
1. Монтаж на различни видове открити и закрити електрически инсталации.
2. Монтаж и свързване на различни видове електрически табла.
3. Монтаж на различни осветителни тела.
4. Монтаж и свързване на електрически машини, токоизправители, кондензаторни и акумулаторни батерии.
5. Полагане на кабели и монтаж на кабелни съоръжения.
6. Кабелно и/или въздушно присъединяване на електрически инсталации към електроразпределителна мрежа НН.
7. Поддръжка и ремонт на електрически инсталации, електрически табла, електрически машини, токоизправители, кондензаторни и акумулаторни батерии.
8. Функционални проверки и изпитвания.
Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Всички елементи на електрическите инсталации (проводници, кабели, комутационна апаратура, електроинсталационни материали), различни осветителни тела, електрически машини, апарати за управление, контрол и защита, токоизправители, акумулаторни и кондензаторни батерии, различни електрически табла и други, според конкретните производствени условия.
Електромонтьорски инструменти, шлосерски инструменти, комбинирани измервателни уреди, измервателни инструменти, фазоуказатели, луксмери, поялници, преси, електромонтьорски колан, кънки, блоки и жабки, кабелотърсачи и др.; компютърна техника и програмно осигуряване.
Лични предпазни средства: каска, изолационно килимче, ръкавици и др.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и други носители на информация, вкл. и на чужд език;
Основните елементи, изграждащи електрическите инсталации - видове, конструктивни особености, начини за монтаж;
Светлинните източници и осветителните тела - основни характеристики, схеми на свързване, монтаж и поддържане;
Електрическите табла - видове, схеми за захранване;
Електрическите схеми на табла в жилищни, обществени, промишлени и селскостопански сгради - монтаж и поддържане;
Електрическите машини, апарати, токоизправители, акумулаторни и кондензаторни батерии - монтаж и поддържане;
Производството, пренасянето и разпределението на електрическа енергия - монтаж на въздушни и кабелни присъединявания НН;
Необходимостта и начин на извършване на различни функционални проверки и изпитвания;
Причините за възникване, начините за откриване и отстраняване на аварии и повреди;
Избора, употребата и съхранението на предметите и средствата на труда;
Правилници, наредби, инструкции и други документи за осигуряване на безопасна работа и опазване на околната среда;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и други съгласно Кодекса на труда;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи, текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на всички видове електрически инсталации;
Монтиране и свързване на различни видове електрически табла;
Монтиране и свързване на различни електрически машини, апарати, токоизправители, кондензаторни и акумулаторни батерии;
Полагане на кабели и кабелни съоръжения, на кабелно и/или въздушно присъединяване на електрически инсталации;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Спазване на предписания и графици;
Предпазване на живота и здравето - своя и на останалите работници;
Оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Работа с компютърна техника.
Сръчност;
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
9. Контрол и диагностика при монтажа, експлоатацията, реконструкцията и ремонта на електрическите инсталации.
Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Всички елементи на електрическите инсталации (проводници, кабели, комутационна апаратура, електроинсталационни материали), различни осветителни тела, електрически машини, апарати за управление, контрол и защита, токоизправители, акумулаторни и кондензаторни батерии, различни електрически табла и други, според конкретните производствени условия.
Електромонтьорски инструменти, шлосерски инструменти, комбинирани измервателни уреди, измервателни инструменти, фазоуказатели, луксмери, поялници, преси, електромонтьорски колан, кънки, блоки и жабки, кабелотърсачи и др.
Компютърна техника и програмно осигуряване.
Лични предпазни средства: каска, изолационно килимче, ръкавици и др. в случай на необходимост.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и други носители на информация, вкл. и на чужд език;
Основните елементи, изграждащи електрическите инсталации - видове, конструктивни особености, начини за монтаж;
Светлинните източници и осветителните тела - основни характеристики, схеми на свързване, монтаж и поддържане;
Електрическите табла - видове, схеми за захранване;
Електрическите схеми на табла в жилищни, обществени, промишлени и селскостопански сгради - монтаж и поддържане;
Електрическите машини, апарати, токоизправители, акумулаторни и кондензаторни батерии - монтаж и поддържане;
Производството, пренасянето и разпределението на електрическа енергия - монтаж на въздушни и кабелни присъединявания НН;
Необходимостта и начина на извършване на различни функционални проверки и изпитвания;
Причините за възникване, начините за откриване и отстраняване на аварии и повреди;
Избор, употреба и съхранение на предметите и средствата на труда;
Правилници, наредби, инструкции и други документи за осигуряване на безопасна работа и опазване на околната среда;
Начините за оценка на състоянието и организиране на контрол в процеса на монтаж и експлоатация;
Нормативните документи, правилници (анализ на резултатите от измервания и наблюдения; разкриване на причините) и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и други, съгласно Кодекса на труда;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивната и технологичната документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи, текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на всички видове електрически инсталации;
Монтиране и свързване на различни видове електрически табла;
Монтиране и свързване на различни електрически машини, апарати, токоизправители, кондензаторни и акумулаторни батерии;
Извършване полагане на кабели и кабелни съоръжения и на кабелно и/или въздушно присъединяване на електрически инсталации;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Спазване на предписания и графици;
Предпазване на живота и здравето - своя и на останалите работници;
Оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Контрол и оценка на състоянието на елементите на електрическите мрежи (инсталации);
Работа с компютърна техника.
Сръчност;
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
10. Разработване на елементи от конструктивна и технологична документация и на електрически схеми. Конструктивна и технологична документация, електрически и монтажни схеми за електроснабдяване и електрообзавеждане на консуматори в електрически мрежи за НН, стандартизационни, каталожни и проспектни документи.
Компютърна техника и програмно осигуряване; изчислителна техника; чертожни инструменти и приспособления.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и други носители на информация, вкл. и на чужд език;
Основните елементи, изграждащи електрическите инсталации - видове, конструктивни особености, начини за монтаж;
Светлинните източници и осветителните тела - основни характеристики, схеми на свързване, монтаж и поддържане;
Електрическите табла - видове, схеми за захранване;
Електрическите схеми на табла в жилищни, обществени, промишлени и селскостопански сгради - монтаж и поддържане;
Електрическите машини, апарати, токоизправители, акумулаторни и кондензаторни батерии - монтаж и поддържане;
Производството, пренасянето и разпределението на електрическа енергия - монтаж на въздушни и кабелни присъединявания НН;
Необходимостта и начина на извършване на различни функционални проверки и изпитвания;
Причините за възникване, начините за откриване и отстраняване на аварии и повреди;
Избор, употреба и съхранение на предметите и средствата на труда;
Правилници, наредби, инструкции и други документи за осигуряване на безопасна работна среда и опазване на околната среда;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и други съгласно Кодекса на труда;
Принципите за проектиране и разработване на конструктивна и технологична документация;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи, текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на всички видове електрически инсталации;
Монтиране и свързване на различни видове електрически табла;
Монтиране и свързване на различни електрически машини, апарати, токоизправители, кондензаторни и акумулаторни батерии;
Полагане на кабели и кабелни съоръжения, кабелно и/или въздушно присъединяване на електрически инсталации;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Спазване на предписания и графици;
Предпазване на живота и здравето - своя и на останалите работници;
Оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Проектиране и разработване на конструктивна и технологична документация;
Работа с компютърна техника.
Сръчност;
Акуратност и съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията.
11. Ръководство и контрол на дейността на работна група.
12. Подобряване на материално-техническата база и условията на труд; обучение на подчинените по време на трудовата дейност.
13. Изпълнение разпорежданията на прекия ръководител, отчет за работата по отделните задачи, заявка за необходимите ресурси, съоръжения, инструменти, материали.
14. Поддържане връзка с клиенти и съизпълнители.
15. Оценка на стойностите и сроковете за поръчките и офертите; коопериране, снабдяване.
Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.

Конструктивна и технологична документация, стандартизационни и нормативни документи, план-графици и технически задания; заповеди, доклади, отчети, заявки, оферти, договори.
Компютърна техника и програмно осигуряване.
Средства и съоръжения за безопасна работа.
Лични предпазни средства: предпазни, предупредителни и забранителни надписи и табели.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. носители на информация, вкл. и на чужд език;
Технологичната последователност за извършване на конкретна работа, както и последиците от неспазването й;
Правилници, наредби, предписания и др. нормативи, в т.ч. и такива, които осигуряват безопасна работа и опазване на околната среда;
Нормативните документи, правилници и др. за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащането на труда, безопасна работа, социални права и осигуровки и др. съгласно Кодекса на труда;
Използване на компютърна техника и програмно осигуряване;
План-графици и технически задания;
Необходимите ресурси за изпълнение на задачите - материали, труд, съоръжения, приспособления и инструменти;
Правилата за водене, обработка, класиране и съхранение на работна документация и архиви;
Мероприятията за подобряване на материално-техническата база и условията на труд - ресурси, средства, срокове;
Методите и средствата за непрекъснато обучение в условията на производството;
Анализ и аргументиране на изискванията за изпълнение на поставените задачи;
Потребностите на пазара и опита на други фирми от бранша;
Цени и ценообразуване;
Офертна дейност;
Правилата и нормативните актове при договарянето; начините и средствата за коопериране и снабдяване.
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Предпазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Работа с компютърна техника;
Организиране, контролиране и оползотворяване на работното време и работните места, както и на материалите, съоръженията и предпазните средства;
Разпределение на конкретните задачи между екипа и контрол на изпълнението им;
Оценяване на качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
Осигуряване на необходимите материали, съоръжения, приспособления и инструменти;
Определяне и отчет на вложените труд и материали;
Предложения за поощряване и санкциониране на подчинените;
Целенасочен стремеж за подобряване на материално-техническата база и условията на труд;
Оценяване на потребностите и способностите на подчинените за обучение;
Заявяване на необходимостта от ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности;
Поддържане на връзка с клиенти и сродни групи;
Изготвяне на оферти и договори;
Коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности.
Сръчност;
Акуратност и
съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване;
Лидерски качества и умения.
Специалност 52201010 "Електродомакинска техника"
1. Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми; ползване на стандартизационни и нормативни документи, на каталози и проспекти.
2. Външен оглед на електрическия уред и изпитване при необходимост, откриване на повредите и установяване на причините за тях.
3. Демонтаж, ремонт или замяна на възли и детайли.
4. Монтаж, функционална проверка, измерване и изпитване.
5. Проверка и изпитване за безопасна работа на монтираните съоръжения.
6. Ценообразуване и договаряне с клиенти.
Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Всички електродомакински уреди и техните части.
Конструктивни и технологични документации, електрически и монтажни схеми, стандартизационни, каталожни и проспектни документи.
Технологични съоръжения и приспособления, шлосерски инструменти, ръчни електроинструменти, портативни и стационарни апарати и стендове за електрически и електронни измервания, компютърна техника и др.
Лични предпазни средства: каска, изолационно килимче, ръкавици и др., в случай на необходимост.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и други носители на информация, вкл. и на чужд език;
Основните явления и закони, свързани с предметите на труда;
Устройството и принципа на действие на електродомакинските уреди и техните елементи;
Техническите параметри и качествата на електрическите машини и апарати;
Различните предмети и средства на труда и приложението им;
Технологията за откриване и отстраняване на повреди и изпитване;
Изискванията към захранващите инсталации;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Здравословните и безопасни условия на труд при извършване на различни видове монтьорски дейности;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и други съгласно Кодекса на труда;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Предпазване на живота и здравето - своя и на останалите работници;
Оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Работа с компютърна техника.
Сръчност;
Точност;
Съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
7. Контрол и диагностика при изработването, монтажа, експлоатацията и ремонта на електродомакинска техника.
Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Всички електродомакински уреди и техните части.
Конструктивни и технологични документации, електрически и монтажни схеми, стандартизационни, каталожни и проспектни документи.
Технологични съоръжения и приспособления, шлосерски инструменти, ръчни електроинструменти, портативни и стационарни апарати и стендове за електрически и електронни измервания, компютърна техника и др.
Лични предпазни средства: каска, изолационно килимче, ръкавици и др., в случай на необходимост.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и други носители на информация, вкл. и на чужд език;
Основните явления и закони, свързани с предметите на труда;
Устройството и принципа на действие на електродомакинските уреди и техните елементи;
Техническите параметри и качествата на електрическите машини и апарати;
Различните предмети и средства на труда и приложението им;
Технологията за откриване и отстраняване на повреди и изпитване;
Изискванията към захранващите инсталации;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Здравословните и безопасни условия на труд при извършване на различни видове монтьорски дейности;
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и други съгласно Кодекса на труда;
Начините за оценка на състоянието (анализ на резултатите от измервания и наблюдения; разкриване на причините) и организиране на контрол в процеса на монтажа, техническото обслужване и ремонта;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Предпазване на живота и здравето - своя и на останалите работници;
Оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Контрол и оценка на състоянието на електродомакинската техника;
Работа с компютърна техника.
Сръчност;
Точност;
Съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип;
Спазване на йерархията;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
8. Разработване на елементи от конструктивна и технологична документация и електрически схеми. Конструктивна и технологична документация, електрически и монтажни схеми за електродомакинска техника; стандартизационни, каталожни и проспектни документи.
Компютърна техника и програмно осигуряване; изчислителна техника; чертожни инструменти и приспособления.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и други носители на информация, вкл. и на чужд език;
Основните явления и закони, свързани с предметите на труда;
Устройството и принципа на действие на електродомакинските уреди и техните елементи;
Техническите параметри и качествата на електрическите машини и апарати;
Различните предмети и средства на труда и приложението им;
Технологията за откриване и отстраняване на повреди и изпитване;
Изискванията към захранващите инсталации;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Здравословните и безопасни условия на труд при извършване на различни видове монтьорски дейности.
Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и други съгласно Кодекса на труда;
Принципите за проектиране и разработване на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на компютърна техника (текстообработка).
Разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи;
Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления;
Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
Откриване и отстраняване на повреди;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Предпазване на живота и здравето - своя и на останалите работници;
Оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Проектиране и разработване на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
Работа с компютърна техника.
Сръчност;
Акуратност;
Съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване.
9. Ръководство и контрол на дейността на работна група.
10. Подобряване на материално-техническата база и условията на труд; обучение на подчинените по време на трудовата дейност.
11. Изпълнение разпорежданията на прекия ръководител, отчет за работата по отделните задачи, заявка за необходимите трудови ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности.
12. Поддържане връзка с клиенти и съизпълнители.
13. Оценка на стойностите и сроковете за поръчките и офертите; коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности.
Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Конструктивна и технологична документация, стандартизационни и нормативни документи, план-графици и технически задания; методи и средства за обучение; заповеди, доклади, отчети, заявки, оферти, договори.
Компютърна техника и програмно осигуряване.
Средства и съоръжения за безопасна работа.
Лични предпазни средства: предпазни, предупредителни и забранителни надписи и табели.
Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. носители на информация, вкл. и на чужд език;
Технологичната последователност за извършване на конкретна работа, както и последиците от неспазването й;
Правилници, наредби, предписания и др. нормативи, в т.ч. и такива, които осигуряват безопасна работа и опазване на околната среда;
Нормативните документи, правилници и др. за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащането на труда, безопасна работа, социални права и осигуровки и др. съгласно Кодекса на труда;
Използване на компютърна техника;
План-графици и технически задания;
Необходимите ресурси за изпълнение на задачите - материали, труд, съоръжения, приспособления и инструменти;
Правилата за водене, обработка, класиране и съхранение на работна документация и архиви;
Мероприятията за подобряване на материално-техническата база и условията на труд - ресурси, средства, срокове;
Методите и средствата за непрекъснато обучение в условията на производството;
Анализ и аргументиране на изискванията за изпълнение на поставените задачи;
Потребностите на пазара и опита на други фирми от бранша;
Цени и ценообразуване;
Офертна дейност;
Правилата и нормативните актове при договарянето; начините и средствата за коопериране и снабдяване.
Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
Използване на лични предпазни средства;
Спазване на предписания и графици;
Предпазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ;
Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
Работа с компютърна техника;
Организиране, контролиране и оползотворяване на работното време и работните места, както и на материалите, съоръженията и предпазните средства;
Разпределение на конкретните задачи между екипа и контрол на изпълнението им;
Оценяване на качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
Осигуряване на необходимите материали, съоръжения, приспособления и инструменти;
Определяне и отчет на вложените труд и материали;
Предложения за поощряване и санкциониране;
Подобряване на материално-техническата база и условията на труд;
Оценяване на потребностите и способностите на подчинените за обучение;
Заявяване на необходимостта от ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности;
Комуникация с клиенти и сродни групи;
Изготвяне на оферти и договори;
Коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности.
Сръчност;
Точност;
Съобразителност;
Чувство за отговорност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Способност за анализ, оценка и вземане на решения;
Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията;
Потребност от непрекъснато усъвършенстване;
Лидерски качества и умения.
2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление "Електротехника и енергетика" Професионалното направление "Електротехника и енергетика" обслужва основна част от инфраструктурата на страната. Държавната политика предвижда развитие на енергетиката чрез привличане на чуждестранни инвеститори и изграждане на необходимите заместващи и нови електроенергийни мощности, с което ще се рехабилитират и модернизират сега съществуващите. Енергийната сигурност на страната може да бъде гарантирана посредством оптималното използване на националните енергийни ресурси и разнообразяването на горивата, технологиите, материалите и съоръженията. Повишават се изискванията и към електрообзавеждането на различни структури - производствени и обществени, както и към техните елементи (изработване, техническо обслужване, ремонт). Предстои свързването на националната с общоевропейската електроенергийна мрежа. За да се гарантира сигурно и непрекъснато електроснабдяване на страната, което е главната стратегическа цел на електроенергетиката, развитието на електропроизводствените мощности трябва да осигурява задоволяване на електропотреблението. Извършват се промени в законодателството (хармонизиране с европейските и световните стандарти), ориентирани към постигане на качество и надеждност, които да позволят продукцията на български фирми да заеме своето място на световните пазари.
2.3. Възможности за професионална реализация
Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията "Електротехник" може да заема длъжностите: електромонтьор, електротехник, технически ръководител, енергетик, ръководител на група, предприемач и управител на фирма, както и да участва в разработването на конструктивна и технологична документация. Тези длъжности съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите от направление "Електротехника и телекомуникации":
3114 "Приложни специалисти в електротехниката, елeктрониката и телекомуникациите",
3117 "Приложни специалисти в атомна електрическа централа",
3119 "Приложни специалисти в точните науки, некласифицирани другаде",
7241 "Монтьор на електрически машини и апарати",
7242 "Монтьор на електрически мрежи и системи",
7249 "Монтьори на електрически и електронни системи, некласифицирани другаде",
8161 "Оператор по производство и разпределение на електроенергия" и други, в това число допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.
За заемане длъжност на кораб лицата, притежаващи свидетелство за професионална квалификация по професията "Електротехник", специалност "Електрообзавеждане на кораби", съгласно Наредба № 6 от 2003 г. за компетентност на морските лица в Република България, трябва да отговарят на изискването да имат учебна плавателна практика с продължителност 3 месеца.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация Придобилият трета степен на професионална квалификация по дадена специалност може да се обучава по друга специалност от професия "Електротехник", като обучението му по общата задължителна професионална - единна за всички професионални направления, отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Електротехника и енергетика", и част от специфичната за професията професионална подготовка се зачита. Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията "Електротехник" може да се обучава по друга професия от професионално направление "Електротехника и енергетика", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.

3. Цели на обучението
Основна цел на обучението за професия "Електротехник" е придобиването на теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества за реализация по придобитата специалност в различни предприятия.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава и прилага основните правила за безопасна работа на работното място; познава и използва личните предпазни средства;
- осъществява ефективна комуникация с ръководители, колеги, клиенти и подчинени при изпълнение на трудовата си дейност; формулира проблеми и прави отчети за извършена работа;
- разпределя задачите между членовете на работната група, изисква съдействие и помощ от тях; изказва мнения и прави предложения за по-правилно изпълнение на задачите; изпълнява отговорно работата, която му е възложена;
- разбира своята роля и тази на екипа в трудовата дейност и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата; познава и дефинира икономическите връзки между участниците в работната група в съответствие с правилата във фирмата;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
- познава общите правила за работа с компютър и ползва програмни продукти;
- осъществява комуникация на чужд език при изпълнение на служебните си задължения.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за професиите от направление "Електротехника и енергетика"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- разпознава, разчита и използва електротехническата документация - наредби, правилници, предписания, чертежи, планове, схеми и др. - подбира, използва и съхранява електротехнически материали, електронни елементи, химически и пожароопасни материали, ръчни и електрически инструменти, аналогови и цифрови уреди;
- извършва подготвителни операции, основни електромонтажни работи и монтаж на различни електрически инсталации и електрически табла, като спазва изискванията на система за управление на качеството (СУК), охрана на труда (ОТ), техническа безопасност (ТБ) и противопожарна охрана (ППО);
- осмисля технологичната последователност на операциите по време на изработването, техническото обслужване, ремонта и изпитването на електротехнически съоръжения;
- анализира условията за работа, извършва необходимите трудови дейности, като отчита влиянието на околната среда - влажност, замърсеност, климатични зони върху работата на електротехническите съоръжения, и оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- извършва монтаж и демонтаж на електрически машини, апарати, токоизправители, кондензаторни и акумулаторни батерии, като сравнява и разграничава процесите и явленията, протичащи в различни работни условия и различни режими на работа;
- познава и сравнява начините за производство, пренасяне, разпределение и консумиране на електрическата енергия;
- умее да осъществява превантивен контрол и диагностика при изработването, монтажа, експлоатацията и ремонта на електрическите съоръжения;
- участва в проектирането и разработването на елементи от конструктивна и технологична документация и на електрически схеми.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка
3.3.1. Cпециалност 5220101 "Електрически машини и апарати"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява типични електромонтьорски и електротехнически операции, свързани с изработването, техническото обслужване, диагностиката, ремонта и изпитването на електрическите машини и апарати, както и да участва в проектирането и разработването на конструктивна и технологична документация и електрически схеми, като:
- познава основните конструкции електрически машини и апарати, в т.ч. техните възли и детайли, както и подходящите материали за изработването им;
- описва, разбира и прилага основните технологични операции за изработване на частите на електрическите машини и апарати, за монтажа на цялото изделие, за демонтажа му и необходимите изпитвания, както и отговорностите на всички членове в работната група; осигурява спазване на нормативните документи;
- разпознава най-често срещаните повреди в електрическите машини и апарати, причините за тях, средствата за контрол и диагностика, начините за ремонт и изпитване и използва подходящи материали, инструменти и машини;
- анализира условията за работа и съобразно тях организира ефективно изпълнение на необходимите дейности по работни места;
- участва в проектирането и разработването на елементи от конструктивна и технологична документация и електрически схеми на електрически машини и апарати.
3.3.2. Специалност 5220102 "Електроенергетика"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да извършва монтаж, ремонт, техническо обслужване, контрол и диагностика на електрическите уредби в електрически централи и подстанции, електропреносни и електроразпределителни мрежи, както и да участва в проектирането на електроразпределителни мрежи и уредби, като:
- сравнява видовете електрически централи и мрежи според параметрите, конструкцията и начините на работа;
- обяснява устройството, принципа на действие и предназначението на основните елементи на електрическите уредби в централите и електрическите мрежи за променлив и постоянен ток (подстанции, трансформаторни постове, въздушни и кабелни линии - ВН, СН, НН);
- описва устройството, принципа на действие и предназначението на мрежи за постоянен ток (линия и токоизправителна станция);
- извършва монтаж и демонтаж, ремонт, техническо обслужване, изпитвания, контрол и диагностика на електрическите уредби в електрическите централи, токоизправителни станции и електрически мрежи - като цяло и на отделни елементи;
- извършва монтаж и демонтаж, техническо обслужване, ремонт, изпитване, контрол и диагностика на заземителни и мълниезащитни устройства, измерителни и разпределителни табла;
- обяснява функциите на релейната защита, автоматиката и телемеханиката на ЕЕС и прилага средствата за осъществяването им съгласно конкретните изисквания на работното място;
- участва в проектирането и избира елементите на електроразпределителни мрежи и уредби и оформя проект.
3.3.3. Специалност 5220103 "Електрообзавеждане на производството"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да извършва монтаж, поддържане, ремонт, контрол и диагностика на различни електрически инсталации, електрически табла, кабели и кабелни съоръжения, на електрообзавеждането на производствени механизми, както и да участва в проектирането на електроразпределителни мрежи и уредби, като:
- разпознава и сравнява видовете електрически инсталации в сгради и видовете електрически табла;
- извършва подготвителните операции и изпълнява видовете електрически инсталации, монтира и обслужва електрически табла, полага кабели и монтира кабелни съоръжения;
- извършва монтаж, ремонт, контрол и диагностика на елементите на електроснабдяването и електрообзавеждането на промишлени и селскостопански предприятия и електрозадвижването на производствени механизми (електрически двигатели, трансформатори и апарати за управление, контрол и защита) при различни режими на работа и различни условия на работната среда;
- обяснява, избира и участва в проектирането на варианти за електроснабдяване на конкретен обект и за електрообзавеждане на производствени механизми.
3.3.4. Специалност 5220104 "Електротехник на електрообзавеждане на кораби"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да поддържа технически изправно електрообзавеждането на кораби, да извършва задължителни ежедневни прегледи с основните проверочни операции, да открива повредите в електрическите вериги и техните елементи и ги отстранява, както и да участва в проектирането на електрически мрежи за НН, като:
- познава устройството на основните агрегати, възли и уредби на кораба, тяхното разположение и предназначение;
- проследява и обяснява електрическата система на кораба - генератори, двигатели, пусково-командна и защитна апаратура, табла и електронни блокове и всички електрически вериги;
- познава различните видове електронни и микропроцесорни системи за диагностика и ремонт на корабно обзавеждане;
- познава технологичната последователност на различните видове електромонтажни операции;
- прави планови и извънпланови прегледи, ремонти и технически измервания и взема подходящи решения;
- ползва конструктивна и технологична документация съгласно БДС и общоприетите международни стандарти, каталози и проспекти за мрежи НН;
- поддържа и ремонтира електрозахранването и електрообзавеждането на кораба в експлоатация или на брега;
- взема самостоятелни решения при организацията и управлението на работната група, реагира адекватно при възникване на аварии, наводнения, пожари и други бедствия и осигурява безопасност;
- обяснява избора и участва в проектирането на варианти за електрообзавеждане на конкретен обект.
3.3.5. Специалност 5220105 "Електротехник на електрообзавеждане на железопътна техника"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да поддържа технически изправно електрообзавеждането на железопътната техника, да извършва задължителни ежедневни прегледи с основните проверочни операции, да умее да открива повредите в електрическите вериги и техните елементи и да ги отстранява, както и да участва в проектирането на електрически мрежи за НН, като:
- познава устройството на основните агрегати, възли и уредби на електрообзавеждането на железопътната техника, както и разположението и предназначението й;
- проследява електрическото захранване на железопътната техника, обяснява устройството на токоизправителния захранващ блок, тяговите и спомагателните електрически двигатели, пусково-командната и защитната апаратура, табла и електронни блокове и всички силнотокови и слаботокови електрически вериги;
- познава структурата и елементите (тягови подстанции, контактни мрежи, релсов път и др.) в енергийната схема на захранване на железопътния транспорт;
- спазва технологичната последователност на различните видове електромонтажни операции;
- ползва конструктивна и технологична документация съгласно БДС и общоприетите международни стандарти и проспекти за мрежи с ниско и средно напрежение в електрозахранването и електрообзавеждането на железопътната техника;
- познава и използва различни измервателни и контролни уреди при работа с различни стендове за диагностика на железопътни локомотиви и вагони;
- обяснява избора и участва в проектирането на варианти за електрообзавеждане на конкретен обект.
3.3.6. Специалност 5220106 "Електротехник на електрообзавеждане на транспортна техника"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да поддържа технически изправно електрообзавеждането на транспортните средства
- извършва задължителни ежедневни прегледи с основните проверочни операции, открива повредите в електрическите вериги и техните елементи и ги отстранява, участва в проектирането на електрически мрежи за НН, като:
- познава устройството на основните агрегати, възли и уредби на транспортната техника, тяхното разположение и предназначение;
- проследява електрическото захранване на транспортната техника; обяснява устройството на електрическите машини, използвани в нея; пусково-командната и защитната апаратура, табла и електронни блокове и всички електрически вериги;
- ползва конструктивна и технологична документация съгласно БДС и общоприетите международни стандарти и проспекти за мрежи с ниско напрежение в електрообзавеждането на автомобила;
- управлява самостоятелно моторно превозно средство категория "В"; - прилага всички закони и правилници за безопасност на движението при управление на моторни превозни средства;
- познава и използва различни измервателни и контролни уреди при работа с различни стендове за диагностика на моторно превозно средство;
- взема самостоятелни решения при организацията на автомобилния транспорт и реагира адекватно при възникване на аварии, пожари и други бедствия, осигурява безопасността на моторното превозно средство на пътя;
- обяснява избора и участва в проектирането на варианти за електрообзавеждане на конкретен обект.
3.3.7. Специалност 5220107 "Електротехник на електрообзавеждане на превозни средства за градски транспорт"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да поддържа технически изправно електрообзавеждането на електрическите превозни средства за градски електрически транспорт
- извършва задължителни ежедневни прегледи с основните проверочни операции, открива повредите в електрическите вериги и техните елементи и ги отстранява, както и да участва в проектирането на електрически мрежи за НН, като:
- познава устройството на основните агрегати, възли и уредби на трамвая, тролейбуса и мотрисата за метро, тяхното разположение и предназначение;
- проследява електрическото захранване, обяснява устройството на тяговите и спомагателните електрически двигатели, пусково-командната и защитната апаратура, табла и електронни блокове;
- разпознава елементите и разчита силовите схеми и схемите за управление, отнасящи се до различните двигатели и спирачни режими на транспортни средства;
- познава структурата и елементите (тягови подстанции, контактни мрежи, релсов път и др.) в енергийната система на захранване на градския транспорт;
- познава режимите на работа на транспортните средства;
- спазва технологичната последователност на различните видове електромонтажни операции;
- прави планови и извънпланови ремонти, технически измервания и взема подходящи решения;
- ремонтира и поддържа електрозахранването и електрообзавеждането на трамваите, тролейбусите и мотрисите за метро;
- ползва конструктивна и технологична документация съгласно БДС и общоприетите международните стандарти и проспекти за мрежи НН и СН във връзка с електроснабдяването и електрообзавеждането на електрическия подвижен състав;
- познава и използва различни измервателни и контролни уреди при работа с различни стендове за диагностика на електрическия подвижен състав;
- взема самостоятелни решения при организацията и управлението на градския транспорт и реагира адекватно при възникване на аварии, пожари и други бедствия, осигурява безопасност;
- обяснява избора и участва в проектирането на вариант за електрообзавеждане на конкретен обект;
- управлява самостоятелно моторно превозно средство категория "В";
- прилага всички закони и правилници за безопасност на движението при управление на моторни превозни средства.
3.3.8. Специалност 5220108 "Електротехник на електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да поддържа подемна и асансьорна техника технически изправна
- извършва задължителни планови прегледи с основните проверочни операции, открива повредите в електрическите вериги и техните елементи и ги отстранява, участва в проектирането на електрообзавеждането на асансьорна и подемна техника, като:
- обяснява предназначението, функциите и начините на безопасна работа с инструменти, материали, машини и помощен инвентар в подемната и асансьорната техника;
- познава устройството на асансьора и друга подемна техника, силовите и оперативните вериги, както и принципите за задвижване и спиране;
- познава и прилага технологичната последователност на дейностите за монтаж и демонтаж на асансьорни уредби;
- познава и прилага технологичната последователност за откриване и отстраняване на повреди;
- прави планови и извънпланови ремонти, технически измервания и взема подходящи решения;
- прилага правилата за извършване на проверки и изпитване на монтирани и ремонтирани асансьорни и други подемни уредби;
- обяснява избора и участва в проектирането на вариант за електрообзавеждане на асансьорна и подемна техника.
3.3.9. Cпециалност 5220109 "Електрически инсталации"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да извършва дейности за полагане, присъединяване към захранване, поддръжка, ремонт, контрол и диагностика на осветителни, силови, сигнални, защитни и различни видове специални електрически инсталации в сгради и електрически табла, електрически машини, токоизправители, кондензатори, акумулаторни батерии, както и да участва в проектирането на електроразпределителни мрежи и уредби НН, като:
- описва, сравнява и избира елементите на електрическите инсталации за осветление, както и битовите и силовите консуматори в жилищни и обществени сгради; промишлени силови инсталации за различни условия на работната среда; електрически инсталации в селскостопански обекти; защитни, сигнални и различни видове специални електрически инсталации; видове електрически табла;
- описва принципа на действие и обяснява приложението на електрическите машини, апарати, токоизправители, акумулаторни и кондензаторни батерии, използвани в различните електрически инсталации и електрическите табла;
- обяснява предназначението и начина на изпълнение на електроразпределителните мрежи в населени места;
- оразмерява, очертава и изпълнява различни електрически инсталации и електрическите им табла НН и въздушни и/или кабелни присъединявания на видовете електрически инсталации към захранващата ги мрежа;
- монтира и извършва ремонт и поддръжка на електрически инсталации и електрически табла НН и на различни видове осветителни тела;
- извършва монтаж, ремонт, контрол и диагностика на електрически машини, апарати, токоизправители, кондензаторни и акумулаторни батерии;
- обяснява начините за извършване на контрол и диагностика на елементите на мрежи НН;
- обяснява избора и участва в проектирането на вариант за електрообзавеждане на електроснабдяване на конкретен обект.
3.3.10. Специалност 52201010 "Електротехник на електродомакинска техника"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да инсталира и привежда в експлоатация нова електродомакинска техника, да открива и отстранява повреди, да извършва функционална проверка и изпитване на действаща електродомакинска техника, осигурявайки нейната безаварийна и безопасна работа, както и да участва в проектирането на електрообзавеждането на битова техника и електрически мрежи за НН, като:
- описва устройството и сравнява качествата на електродомакинска техника;
- описва принципа на действие и обяснява приложението на електрическите машини, апарати, електронните елементи и др., използвани в електродомакинската техника;
- обяснява предназначението, функциите и начините за безопасна работа с инструменти, материали и помощен инвентар, специфични за електродомакинската техника;
- познава и прилага технологичната последователност на дейностите за инсталиране и привеждане в експлоатация на електродомакинска техника;
- познава и прилага технологичната последователност за откриване и отстраняване на повреди в електродомакинската техника;
- прилага правилата за извършване на проверки и изпитване на ремонтирани и монтирани електродомакински уреди;
- обяснява избора и участва в проектирането на вариант за електрообзавеждане на битови уреди.

4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Електротехник". Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които са систематизирани научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението. Съдържанието на обучението по професия "Електротехник" - трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението
Професионални компетенции Тематични области
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
1. Познава и използва личните предпазни средства, знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, не замърсява при работа околната среда, организира безопасната работа на група изпълнители.
2. Осъществява ефективна комуникация с ръководители, колеги и клиенти при изпълнение на трудовата си дейност; формулира проблеми и прави отчети за завършена работа. Здравословни и безопасни условия на труд;
Пожарна и аварийна безопасност;
Долекарска помощ;
Опазване на околната среда.
Водене на разговор чрез различни средства за комуникация;
Техническа терминология;
Техническо мислене;
Представяне в писмен вид на молба, отчет, заявка;
Икономическа и йерархическа обвързаност на дейностите в предприятието (фирмата).
3. Разпределя задачите между членовете на работната група, изисква съдействие и помощ от тях; изказва мнения и прави предложения за по-правилно изпълнение на задачите; изпълнява отговорно работата, която му е възложена;
Разбира своята роля и тази на екипа в трудовата дейност и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията.
Индивидуално трудово поведение;
Групово трудово поведение;
Мотивация и мотивационни процеси;
Управление на персонала:
- Определяне на потребностите от персонал;
- Подбор, назначаване, освобождаване;
- Организиране на трудовия процес;
- Оценяване и заплащане на труда.
4. Познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата, както и проучва търсенето и предлагането на пазара на труда. Обекти и субекти на пазара;
Икономически процеси, явления и отношения;
Стопанско устройство на обществото;
Документи и документооборот.
5. Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и вътрешната нормативна база, разбира договорните отношения между работодател и работник. Трудов договор и трудови правоотношения;
Работно време, почивки, отпуски;
Права и задължения;
Трудови спорове и разрешаването им;
Социално осигуряване и лично застраховане.
6. Познава основните правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти; ползва съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област. Конфигурация на компютъра;
Устройства за въвеждане и съхраняване на данни;
Намиране и съхраняване на информация;
Работа с програмни продукти за създаване на документи;
Работа със специфични програмни продукти.
7. Справя се с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява комуникация на чужд език
(Ниво А2-В1 според Общата европейска рамка за владеене на чужди езици).
Най-често употребявана лексика - четене на текстове (стандарти, нормативи, каталози, инструкции, указателни надписи и др.), участие в разговор (елементарни изрази и прости изречения със или без съдействието на събеседника), попълване на несложни информационни справки;
Думи и изрази, свързани с професионалните задачи (инструкции, упътвания, параметри, схеми, описание на работното място и дейност) - говоримо и писмено;
Думи и изрази (говоримо и писмено), свързани с условията за безопасност и препоръки за използването на съответните електрически уреди и съоръжения.
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Електротехника и енергетика"
8. Разпознава, разчита и използва електротехническа документация - наредби, правилници, предписания, чертежи, планове, схеми, каталожни и проспектни материали. Основни понятия, величини и зависимости от електротехниката, свързани с електрически вериги (и изчисляването им);
Основни принципи за изграждане на схеми и чертежи;
Означаване на елементите и разчитане на готови схеми, на конструктивна и технологична документация;
Нормативни документи в отрасъла - български и на Европейския съюз
9. Подбира, използва и съхранява правилно: електротехнически материали, електронни елементи, химически и пожароопасни материали, ръчни и електрически инструменти, аналогови и цифрови уреди. Същност на електромагнитните явления и проявлението им в конкретни технически обекти;
Обща представа за явленията, определящи качествата на електронните елементи;
Типични представители на електронни елементи и съвременни конкретни приложения;
Качества на материалите за електрически проводници и резистори, на изолационните материали и материалите за конструктивни елементи, важни за работата на електромонтьора; химически и пожароопасни материали и работа с тях;
Принципи за измерване на електрически и някои неелектрически величини, безопасността на работа с тях и извършване на измерванията;
Работа с инструменти - ръчни и електрически, върху конкретни технически обекти.
10. Извършва подготвителни операции, основни електромонтажни работи и монтира различни електрически инсталации и електрически табла, като спазва изискванията по ОТ, ТБ и ППО. Основни принципи за изграждане на схеми и чертежи;
Означаване на елементите и разчитане на готови схеми, на конструктивна и технологична документация;
Най-често срещани видове електрически инсталации и техните елементи; средствата за автоматизация;
Работа с инструменти - ръчни и електрически, върху конкретни технически обекти при спазване на изискванията за ОТ, ТБ и ППО;
Нормативни документи - български и на Европейския съюз.
11. Разбира необходимостта от технологична последователност на операциите по време на изработването, техническото обслужване, диагностиката, ремонта и изпитването на електротехнически съоръжения. Видове практически дейности - общометални, електромонтажни и за измерване на електрически и неелектрически величини;
Нови технологии в реалната практика.
12. Анализира условията за работа, извършва необходимите трудови дейности, като отчита влиянието на околната среда (влажност, замърсеност, климатични зони) върху работата на електротехническите съоръжения; оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания. Нормативни документи, свързани с конкретната работа на електромонтьора;
Влияние на околната среда - влажност, замърсеност, климатични зони, върху работата на електротехническите съоръжения;
Работна среда и дейности.
13. Монтира и демонтира електрически машини, апарати, токоизправители, кондензатори и акумулаторни батерии, като сравнява и разграничава процесите и явленията, протичащи в различни работни условия и различни режими на работа. Кондензатори и химически източници на електрическа енергия - същност, устройство, качества, начини на свързване, приложения;
Токоизправители - функция, основни елементи и схеми, приложения;
Предназначение и видове електрически машини и апарати;
Принципно устройство и принцип на действие. Технически качества и приложения;
Конкретни приложения в автоматизирани и неавтоматизирани електрозадвижвания;
Механични напрежения и машинни елементи;
Работа с инструменти - ръчни и електрически, върху конкретни технически обекти;
Измерителни апарати и стендове и работа с тях;
Нормативни документи - български и на Европейския съюз.
14. Познава и сравнява начините за производство, пренасяне, разпределение и консумиране на електрическата енергия. Същност на електроенергийната система - производство, пренасяне, разпределение, консумиране и управление на електрическата енергия. Основни елементи на системата.
Електрозадвижване (автоматизирано и неавтоматизирано) - същност, функционални елементи, типични представители и предназначението им в областта на консумирането на електрическа енергия.
15. Да осъществява превантивен контрол и диагностика при изработването, монтажа, експлоатацията и ремонта на електротехническите съоръжения. Конструктивна и технологична документация, стандартизационни документи, каталози, проспекти и др.;
Измерителни уреди и лабораторни стендове и съоръжения;
Анализ на резултатите от измервания и наблюдения и разкриване на причините за поведението на електротехническите съоръжения;
Организиране на превантивен контрол и система за диагностика;
Компютърна техника и програмно осигуряване.
16. Участва в проектирането и разработването на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми.
Правила и норми за проектиране на конкретен електротехнически обект;
Техническа документация и стандарти.
Специфична за професия 522010 "Електротехник" задължителна професионална подготовка
Специалност 5220201 "Електрически машини и апарати"
17. Изпълнява типични електромонтьорски и електротехнически операции, свързани с изработването, техническото обслужване, диагностиката и ремонта и изпитването на електрически машини и апарати, участва в проектирането и разработването на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми. Основни конструкции електрически машини и апарати, в т.ч. техните възли и детайли; Електрически машини с електронно управление;
Основни технологични операции за изработване на частите на електрическите машини и апарати, монтажа на цялото изделие и демонтажа му;
Най-често срещани повреди в електрическите машини и апарати, причините за тях, средствата за разкриването на повредите и начините за ремонт;
Използване на безразрушителни методи за изпитване и контрол;
Разчитане на схеми и технологични карти;
Изработване и ремонт на електрически машини и апарати с помощта на подходящи материали, инструменти и машини, както и използване на нови материали и технологии;
Технологични методи (дейности), съобразени с конкретните условия за работа;
Правилно организиране на работното място;
Оценка на качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
Проектиране и разработване на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
Работа със специфични програмни продукти, конкретни за определен технически обект.
Специалност 5220102 "Електроенергетика"
18. Монтаж, ремонт, техническо обслужване, контрол и диагностика на електрическите уредби в електрически централи и електропреносни и електроразпределителни мрежи, участва в проектирането на eлектроразпределителни мрежи и уредби. Конструкция и принцип на действие на основното и спомагателното обзавеждане на електрическите централи, подстанции, трафопостове, токоизправителни станции; електропреносни и електроразпределителни линии ВН, СН и НН (включително и за постоянен ток);
Международни стандарти, нови технологии за производство, пренасяне, разпределение и консумиране на електрическа енергия;
Устройства за релейна защита, автоматика и телемеханика в електрическите централи и подстанции, електропреносни и електроразпределителни линии ВН, СН и НН (включително и за постоянен ток);
Последователност на дейности при монтаж, демонтаж, ремонт, обслужване, контрол и диагностика на електропреносни и електроразпределителни съоръжения;
Текущи и капитални ремонти на електрообзавеждането в електрическите централи, подстанции, трафопостове, електропреносни и електроразпределителни линии;
Правила за техническа безопасност, охрана на труда, противопожарна охрана и оказване на
долекарска помощ при монтаж, ремонт и обслужване на съоръженията в електрическа централа, подстанция, трафопост и електропреносни и електроразпределителни мрежи;
Проектиране и избор на елементите на електроразпределителни мрежи и уредби;
Работа със специфични програмни продукти, конкретни за определен технически обект.
Специалност 5220103 "Електрообзавеждане на производството"
19. Извършва монтаж, поддържане, ремонт, контрол и диагностика на различни електрически инсталации; различни видове електрически табла; елементи на електрообзавеждането на производствени механизми; кабели и кабелни съоръжения; участва в проектирането на електрически мрежи за ниско напрежение. Електроснабдяване на производството: електрически централи и подстанции, апаратура в разпределителните уредби, компенсиране на реактивните товари, техника на високите напрежения, заземяване, релейна защита, автоматика в системата на електроснабдяването на промишлеността, селското стопанство, обществените сгради и такива в сферата на услугите;
Елементи на електрообзавеждането и електрозадвижването на производствени механизми: пускане, спиране и регулиране честотата на въртене на електрическите двигатели;
Отворени и затворени системи за автоматично управление;
Електрозадвижване на производствени агрегати;
Монтаж, демонтаж, поддържане, ремонт, контрол и диагностика на различните видове електрически инсталации, електрически табла, производствени агрегати и елементите им (електрически двигатели, трансформатори и пусково-регулираща апаратура);
Международни стандарти и нови технологии в областта;
Проектиране и избор на елементите на електроснабдяването и електрообзавеждането;
Работа със специфични програмни продукти, конкретни за определен технически обект.
Специалност 5220104 "Електрообзавеждане на кораби"
20. Поддържане на електрообзавеждането на кораби технически изправно - извършва задължителни ежедневни прегледи с основните проверочни операции; открива повредите в електрическите вериги и техните елементи и ги отстранява; участва в проектирането на електрически мрежи за ниско напрежение. Устройство на основните агрегати, възли и уредби на кораба, тяхното разположение и предназначение;
Електрическа система на кораба - генератор, двигатели, пусково-командна и защитна апаратура, табла и електронни блокове и всички електрически вериги (силнотокови и слаботокови);
Технически показатели за работата на елементите на съоръженията, норми за отклонение;
Оглед, технически измервания и вземане на подходящи решения, свързани с надеждната работа на електрозадвижването.
Ремонт и поддържане на електрозахранването и електрообзавеждането на кораба в експлоатация или на брега;
Организиране на работното място;
Международни стандарти и нови технологии в областта;
Проектиране и избор на елементите на електрообзавеждането;
Работа със специфични програмни продукти, конкретни за определен технически обект.
Специалност 5220105 "Електрообзавеждане на железопътна техника"
21. Поддържане на електрообзавеждането на железопътната техника в технически изправно състояние - извършва задължителни ежедневни прегледи с основните проверочни операции; открива повредите в електрическите вериги и техните елементи и ги отстранява; участва в проектирането на електрически мрежи за ниско напрежение. Устройство на основните агрегати, възли и уредби на електрообзавеждането на железопътната техника, както и разположението и предназначението й;
Електрическо захранване на железопътната техника, устройство на токоизправителния захранващ блок, тяговите и спомагателни електрически двигатели, пусково-командната и защитна апаратура, табла и електронни блокове и всички силнотокови и слаботокови електрически вериги;
Технически показатели за работата на елементите на съоръженията; норми за отклонение;
Ремонт и поддържане на електрозахранването и електрообзавеждането на железопътна техника;
Управление на моторно превозно средство категория "В" - теория и практика;
Закони и правилници по безопасност на движението и управление на моторни превозни средства;
Организиране на работното място;
Международни стандарти и нови технологии в областта;
Проектиране и избор на елементите на електроснабдяването и електрообзавеждането;
Работа със специфични програмни продукти, конкретни за определен технически обект.
Специалност 5220106 "Електрообзавеждане на транспортна техника"
22. Поддържане на електрообзавеждането на транспортните средства технически изправно - извършва задължителни ежедневни прегледи с основните проверочни операции; открива повредите в електрически- те вериги и техните елементи и ги отстранява; участва в проектирането на електрически мрежи за ниско напрежение. Устройство на основните агрегати, възли и уредби на транспортната техника, тяхното разположение и предназначение;
Електрическо захранване на транспортната техника; устройство на електрическите машини, използвани в нея; пусково-командната и защитна апаратура, табла и електронни блокове и всички електрически вериги (силнотокови и слаботокови);
Технически показатели за работата на елементите на съоръженията; норми за отклонение;
Ремонт и поддържане на електрозахранването и електрообзавеждането на транспортната техника;
Управление на моторно превозно средство категория "В" - теория и практика;
Закони и правилници за безопасност на движението и управление на моторни превозни средства;
Организиране на работното място;
Международни стандарти и нови технологии в съответната област;
Проектиране и избор на елементите на електрообзавеждането;
Работа със специфични програмни продукти, конкретни за определен технически обект.
Специалност 5220107 "Електрообзавеждане на превозни средства за градски транспорт"
23. Поддържане на технически изправно електрообзавеждането на електрическите превозни средства за градски електрически транспорт - извършва задължителни ежедневни прегледи с основните проверочни операции; открива повредите в електрическите вериги и техните елементи и ги отстранява; участва в проектирането на електрически мрежи за ниско напрежение. Устройство на основните агрегати, възли и уредби на трамвая, тролейбуса и мотрисата за метро, тяхното разположение и предназначение;
Електрическо захранване на електрическия подвижен състав;
Устройство на тяговите и спомагателните електрически двигатели;
Пусково-командна и защитна апаратура, табла и електронни блокове;
Силнотокови и слаботокови електрически вериги;
Технически показатели за работа на елементите на съоръженията; норми за отклонение;
Ремонт на електрозахранването и електрообзавеждането на електрическия подвижен състав;
Управление на моторно превозно средство категория "В" - теория и практика;
Закони и правилници за безопасност на движението и управление на моторни превозни средства;
Организиране на работното място;
Международни стандарти и нови технологии в областта;
Проектиране и избор на елементите на електроснабдяването и електрообзавеждането;
Работа със специфични програмни продукти, конкретни за определен технически обект.
Специалност 5220108 "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника"
24. Поддържа технически изправна подемна и асансьорна техника - извършва задължителни планови прегледи с основните проверочни операции; Открива повредите в електрическите вериги и техните елементи и ги отстранява; участва в проектирането на електрообзавеждането на асансьорна и подемна техника. Строителна част на асансьора; Устройство на основните агрегати (хидравлични, механични и електрически), възли и уредби на подемна и асансьорна техника, тяхното разположение и предназначение;
Електрическо захранване на подемна и асансьорна техника; устройство на електрическите машини, използвани в нея; пусково-командни и защитни апарати, табла и електронни блокове и всички видове електрически вериги;
Схеми за управление на асансьорна и друга подемна техника;
Изпитване и пускане в експлоатация на подемна и асансьорна техника;
Експлоатация, преглед и ремонт;
Наредби и стандарти за устройството и безопасната работа на асансьорни уредби;
Организиране на работното място;
Проектиране и избор на елементите на електрообзавеждането;
Работа със специфични програмни продукти, конкретни за определен технически обект.
Специалност 5220109 "Електрически инсталации"
25. Извършва дейности за полагане, присъединяване към захранването, поддържане, ремонт, контрол и диагностика на осветителни, силови, сигнални, защитни и различни видове специални електрически инсталации в сгради, електрически табла, електрически машини, токоизправители, кондензаторни и акумулаторни батерии, участва в проектирането на електроразпределителни мрежи и уредби НН. Електроразпределителни мрежи в населени места (подстанции; трансформаторни постове; кабелни и въздушни линии СН и НН; силови, осветителни, сигнални, защитни и различни видове специални електрически инсталации в сгради);
Присъединяване към захранваща мрежа - кабелно и въздушно;
Монтаж, демонтаж, ремонт, поддържане, контрол и диагностика на различни видове електрически инсталации, осветителни тела и електрически табла;
Монтаж, демонтаж, ремонт, поддържане, контрол и диагностика на елементи на ЕО и ЕЗ на производствени механизми;
Монтаж, демонтаж, ремонт, поддържане, контрол и диагностика на елементи на електроразпределителни мрежи в населени места;
Международни стандарти и нови технологии в областта на монтажа, ремонта и поддържането на електрически инсталации в сгради;
Проектиране и избор на елементите на електрически инсталации и електроразпределителни мрежи за НН;
Работа със специфични програмни продукти, конкретни за определен технически обект.
Специалност 52201010 "Електродомакинска техника"
26. Инсталира и привежда в експлоатация нова електродомакинска техника; открива и отстранява повреди; извършва функционална проверка и изпитване на действаща електродомакинска техника, осигурявайки нейната безаварийна и безопасна работа, участва в проектиране на електрообзавеждането на битова техника. Шлосерски операции;
Работа с измервателни инструменти;
Монтаж и демонтаж на машинни елементи;
Електромеханични елементи;
Електромонтажни елементи;
Електронни и компютърни елементи;
Устройство, действие, възможни повреди, технология на диагностиката, отстраняване на повреди, изпитване след ремонта на: нагревателни елементи, водонагревателни уреди, отоплителни уреди, преносими битови уреди, готварски печки, машини за почистване, миялни и перални машини;
Проектиране и избор на елементите на електрообзавеждането;
Работа със специфични програмни продукти, конкретни за определен технически обект.

5. Система за оценяване и удостоверяване
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение e в съответствие с изискванията на Наредба № 3 за системата за оценяване. При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението. Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно. Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система. Входящото образователно равнище за начално професионално обучение се удостоверява чрез:
- свидетелство за завършено основно образование при прием на ученици и лица, навършили 16 години - за професионално образование в професионалните гимназии;
- диплома за средно образование при прием на лица, навършили 16 години - за професионално обучение в центрове за професионално обучение или в професионални гимназии.
Входящото квалификационно равнище при повишаване на квалификацията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. По теория:
Слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представя усвояваните знания;
Среден 3 - обучаваният е осмислил основни понятия, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости;
Добър 4 - обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти, методи, схеми, зависимости и др.;
Много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
Отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления, технологии по предварително зададени критерии.
5.1.2. По практика:
Слаб 2 - обучаваният не умее да изпълнява основни операции, не спазва правилата за безопасен труд при предварително дадени указания;
Среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд;
Отличен 6 - обучаваният осмисля и изпълнява самостоятелно практическа задача в нова ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд; подбира сам методи, суровини и материали, както и съставя план, разпределя работата между членовете на екипа, оценява качеството на работата си.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването (теста);
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и други се разработват в съответствие с методическите изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните задачи, въпроси, задания и други трябва да е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в "Цели на обучението". Инструментариумът трябва да се апробира и да отговаря на ДОИ за система за оценяване и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Електротехник".
5.2. Оценяване на изхода от обучението Изпитите за придобиване на трета степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията. Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професия "Електротехник".
5.2.1. Изпит по теория на професията Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест (%)
1. Знания за общите и специфичните електротехнически дейности и изпълнението им в съответствие с нормативните изисквания. Разпознава, разчита и използва електротехническа документация - наредби, правилници, предписания, чертежи, планове, схеми и други;
Описва мотивите за подбор, безопасна употреба и съхранение на материали, ръчни и електрически инструменти, аналогови и цифрови уреди, технологични машини, съоръжения и приспособления, измерителни апарати и стендове, химически и пожароопасни материали и елементи;
Описва подготвителните операции и основните електромонтажни дейности за изработване на различни видове електрически инсталации и електрически табла;
Описва технологичните операции за монтаж и демонтаж на електрически машини и апарати, като сравнява и разграничава процесите и явленията, протичащи при различни работни условия и режими на работа;
Сравнява начините за производство, пренасяне, разпределение и консумиране на електрическа енергия;
Описва специфични за изучаваната специалност дейности, свързани с монтажа, поддържането, ремонта, контрола и диагностиката на конкретни съоръжения;
Описва последователността при проектиране на конкретен обект.
2. Трудови правоотношения Знания за трудовите правоотношения;
Права и задължения на участника в трудовия процес;
Оценяване и заплащане на труда;
Трудово поведение и мотивация.
15
3. Знания за работа с компютър. Познава общите правила за работа с компютър;
Използва готови програмни продукти.
10
4. Знания за здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия и опазване на околната среда. Познава правилата за безопасна работа на работното място;
Описва опасни ситуации в процеса на работа;
Описва начините за оказване на първа помощ на пострадал при авария;
Знания за опазване на околната среда при изпълнение на конкретна работа;
Знания за ефективно екологично използване на електротехнически, химически и пожароопасни материали и изделия.
10
5. Чуждоезикови знания и умения. Четене, разбиране и писане на кратки и ясни текстове от професионална област. 5
Общо 100

5.2.2. Изпит по практика на професията Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерии Показатели Тежест (%)
1. Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазване околната среда. Избира и използва правилно лични предпазни средства;
Употребява правилно напредметите и средства та на труда по безопасен начин;
Разпознава опасни ситуации, които биха могли да възникнат в процеса на работа, дефинира и спазва предписанията за своевременна реакция;
Описва дейностите за опазване на околната среда, свързани с изпитната му работа, включително почистване на работното място.
ДА / НЕ *
2. Ефективна организация на работното място и спазване на срока за изпълнение на задачата. Подрежда рационално инструменти и материали, за да осигури удобство и точно спазване на технологията;
Употребява материалите целесъобразно;
Равномерно разпределя определеното време за работа.
10
3. Спазване на изискванията на правилниците, наредбите и предписанията. Спазва изискванията на правилниците, наредбите и предписанията, свързани с изпитното задание (материали, инструменти, лични предпазни средства). 10
4. Правилен подбор на материали, инструменти и електротехнически изделия съобразно конкретното задание. Преценява типа и вида на необходимите материали, изделия и инструменти, необходими според изпитното задание;
Подбира правилно материали, инструменти и изделия по количествени и качествени показатели.
15
5. Спазване на технологичната последователност на операциите при изпитното задание. Определя самостоятелно технологичната последователност на операциите;
Спазва технологичната последователност в процеса на работата;
Осигурява съответствие на всяка завършена операция с изискванията на съответната технология.
15
6. Качество на изпълнение на завършено изпитно задание. Осигурява съответствие на крайното изделие със зададените му технически параметри. 40
7. Самостоятелен контрол и проверка на изпълнение на изпитното задание. Осъществява контрол по операции - при избора на материали, изделия и инструменти и при изпълнение на конкретни дейности;
Осъществява контрол на техническите показатели - текущ и на готовото изделие;
Оценява резултатите, взема решение и отстранява грешки;
Прави оптимален разчет на времето за изпълнение на изпитното задание.
5
Общо 100

*Оценка НЕ се дава в случай, когато по време на изпитната процедура обучаваният застраши своя живот или/и живота на околните.
5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение Завършено професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация. Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение. Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4) и Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия. Изходящото образователно равнище за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Електротехник" е средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование.

6. Изисквания към материалната база
Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти. Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия), при предварително сключени договори. Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, с видовете електромонтьорски дейности, с ергономичните и естетичните изисквания и с методическите указания.
6.1. Учебен кабинет
6.1.1. Основно оборудване: работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, други средства за обучение и дидактическа техника.
6.1.2. Учебни помагала: демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти.
6.2. Учебна работилница Те се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответни помагала, съобразно усвояваната професия и специалности. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучаеми и едно работно място за обучаващия. За обучение по професията "Електротехник" са необходими лаборатории по електрически измервания и по електрически машини и апарати, учебни работилници по общометална практика, по електромонтажна практика и по специалността. Всички учебни работилници и учебни лаборатории се обзавеждат с машини и съоръжения, демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти, осигуряващи формирането на практически умения. Необходимото оборудване за всяка специалност (основните материали, инструменти и машини) е отразено в т. 2 "Профил на професията", графа "Предмети и средства на труда". Организирането и провеждането на практическото обучение може да се извършва и в учебно-производствени бази в конкретни стопански субекти.

7. Изисквания към обучаващите
7.1. По теория: Право да преподават теория по отделните специалности имат лица с висше образование, образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по специалности "Електротехника" или "Електроенергетика и електрообзавеждане" или по друга специалност от професионалното направление.
7.2. По практика: Право да преподават практика по отделните специалности имат лица с висше образование, образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" по специалности "Електротехника" или "Електроенергетика и електрообзавеждане" или по друга специалност от професионалното направление. Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните и педагогическите знания и умения.

8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ
- апробиране в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.

Предложи
корпоративна публикация
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив