Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на глава пета от закона за българското гражданство

МП

Държавен вестник брой: 43

Година: 2005

Орган на издаване: МП

Дата на обнародване: 01.08.2005

Чл. 1.
(1) (Изм., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; доп., бр. 43 от 2005 г.) За придобиване на българско гражданство по натурализация, за възстановяване или освобождаване от българско гражданство заинтересуваното лице подава писмена молба до министъра на правосъдието и всички необходими по тази наредба документи.
(2) Когато лицето не е навършило 14-годишна възраст или е поставено под пълно запрещение, молбата се подава от двамата родители или от настойника му. Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.
(3) Лице от 14- до 18-годишна възраст или поставено под ограничено запрещение подава молбата лично. Молбата се приподписва от двамата родители или попечителя. Тя се приподписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.
(4) При разногласие между родителите, както и при разногласие между непълнолетните и родителите или попечителите им към молбата по ал. 1 се прилага решението, с което районният съд се е произнесъл по спора.

Чл. 2.
(1) (Изм., ДВ, бр. 43 от 2005 г.) Молбите за придобиване на българско гражданство по натурализация, за възстановяване на българско гражданство и за освобождаване от българско гражданство се подават по образец съгласно приложения № 1, 2 и 3. (2) Заинтересуваното лице подава молбата лично, по пощата или чрез изрично упълномощено по нотариален ред лице. Молбите, подадени по пощата или чрез пълномощника, трябва да бъдат с нотариално заверен подпис.

Чл. 3.
(1) (Изм., ДВ, бр. 51 от 2001 г., бр. 43 от 2005 г.) Живеещите в чужбина могат да подадат молбата и всички необходими документи според тази наредба в дипломатическото или консулското представителство на Република България.
(2) (Изм., ДВ, бр. 43 от 2005 г.) Дипломатическите и консулските представителства препращат получената молба и всички необходими документи чрез Министерството на външните работи в Министерството на правосъдието, като дават необходимите сведения за молителя със задължително становище.

Чл. 4. (Изм., ДВ, бр. 51 от 2001 г.) Лицата по чл. 12 и чл. 13, т. 3 и 4 от закона представят:
1. (изм., ДВ, бр. 43 от 2005 г.) препис от акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган;
2. удостоверение от Министерството на вътрешните работи за разрешено постоянно пребиваване; в него се посочва срокът на разрешеното постоянно пребиваване, изтекъл до издаването му;
3. свидетелство за съдимост от Република България и от страната, чийто гражданин е молителят; ако той постоянно преб
ивава в трета държава, представя свидетелство за съдимост и от местните чуждестранни органи;
4. документ от прокуратурата, че срещу молителя няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, ако лицето живее постоянно в Република България;
5. (доп., ДВ, бр. 51 от 2001 г.) удостоверение от работодателя, че лицето работи по трудов договор, или от съответната данъчна служба за декларирани доходи за предходната година, както и документ от Националния осигурителен институт, удостоверяващ внасянето на задължителните осигурителни вноски;
6. документ за владеене на български език;
7. (изм., ДВ, бр. 43 от 2005 г.) медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия (ЛКК) на лечебното заведение, обслужващо лицето по местоживеене, удостоверяващ, че лицето не страда от заболяванията по чл. 61, ал. 1, чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за здравето, както и от предаваните по полов път болести; при липса на ЛКК документът се издава от общоболничната ЛКК на съответната районна или областна болница; 8. (изм., ДВ, бр. 51 от 2001 г., бр. 43 от 2005 г.) декларация по образец съгласно приложение № 4;
9. (изм., ДВ, бр. 43 от 2005 г.) актуална снимка паспортен формат;
10. (изм., ДВ, бр. 43 от 2005 г.) фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя;
11. документ за внесена държавна такса;
12. (нова, ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 43 от 2005 г.) документ от съответните чуждестранни органи за това, че молителят се е освободил от досегашното му гражданство; ако няма такъв документ, той следва да се представи в тригодишен срок след получаване на съобщението, че Съветът по гражданство към Министерството на правосъдието е одобрил молителя за даване на българско гражданство.

Чл. 5. (Изм., ДВ, бр. 51 от 2001 г.) Лицата по чл. 13, т. 1 от закона представят освен посочените в чл. 4 документи и удостоверение от съответната община за семейно положение и наличие на сключен граждански брак преди не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата.

Чл. 5а. (Нов, ДВ, бр. 51 от 2001 г.) Лицата по чл. 12 и 13 от закона заедно с документа за освобождаване от досегашното им гражданство в случаите по чл. 4, т. 12, изречение второ, представят и актуализиран документ по чл. 4, т. 5.

Чл. 5б. (Нов, ДВ, бр. 51 от 2001 г.)
(1) Лизата по чл. 13а от закона представят:
1. (изм., ДВ, бр. 43 от 2005 г.) удостоверение от Държавната агенция за бежанците за предоставен статут на бежанец, в което е посочена датата на предоставяне;
2. свидетелство за съдимост от Република България; 3. документите, посочени в чл. 4, т. 1 и т. 4 - 11.
(2) (Изм., ДВ, бр. 43 от 2005 г.) При обективна невъзможност на лицето по ал. 1 да представи документ за раждане то се идентифицира съобразно издадения му от българските власти документ за самоличност.

Чл. 5в. (Нов, ДВ, бр. 51 от 2001 г.) Лицата по чл. 14 от закона представят документите по чл. 4 с изключение на посочения в т. 12.

Чл. 6.
(1) Лицата по чл. 15 от закона представят:
1. (изм., ДВ, бр. 43 от 2005 г.) по т. 1 на чл. 15 от закона - официален документ, издаден от български или чуждестранен компетентен орган въз основа на акт за раждане, регистър на населението и др., в който се съдържат данни относно българския произход на лицето или на неговите възходящи, а при невъзможност да се представи такъв документ - удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина;
2. (изм., ДВ, бр. 51 от 2001 г.) по т. 2 на чл. 15 от закона - влязло в сила решение за допускане на пълно осиновяване и удостоверение, че осиновителят е български гражданин;
3. (нова, ДВ, бр. 51 от 2001 г.) по т. 3 на чл. 15 от закона - удостоверение, че единият родител е български гражданин или е починал като такъв.
(2) (Изм. и доп., ДВ, бр. 51 от 2001 г.,бр. 43 от 2005 г.) Молителите по ал. 1 представят и всички посочени в чл. 4 документи, с изключение на тези по т. 2, 5 и 6, като документът по т. 7 се издава от съответните чуждестранни медицински органи, ако молителят живее в чужбина.

Чл. 7. За придобиване на българско гражданство по чл. 16 от закона се представят:
1. предложение по чл. 30 от закона;
2. (доп., ДВ, бр. 43 от 2005 г.) писмено съгласие на лицето, което ще придобива българско гражданство с нотариално заверен подпис;
3. (изм. и доп., ДВ, бр. 43 от 2005 г.) документите, посочени в чл. 4, т. 1, 3 и т. 7 - 11, като документът по т. 7 се издава от съответните чуждестранни органи, ако молителят живее в чужбина.

Чл. 8. Лицата от 14- до 18-годишна възраст представят молба в съответствие с чл. 2 и документите, посочени в чл. 4, т. 1 и т. 8 - 11, както и удостоверение за българското гражданство на родителите или на преживелия от тях.

Чл. 9. (Изм., ДВ, бр. 51 от 2001 г.) Лицата по чл. 18 от закона представят документ, удостоверяващ българското гражданство на родителя или осиновителя, както и документите, посочени в чл. 4, т. 1 и т. 8 - 11.

Чл. 10. За освобождаване от българско гражданство молителят представя: 1. документ, удостоверяващ придобиването на чуждо гражданство или наличието на открита процедура за придобиването на чуждо гражданство; 2. документ за постоянно пребиваване в чужбина; 3. (доп., ДВ, бр. 43 от 2005 г.) документите по чл. 4, т. 1 и т. 8 - 11.

Чл. 11.
(1) (Доп., ДВ, бр. 51 от 2001 г.) Към молбата за възстановяване на българско гражданство се представят документите, посочени в чл. 4, т. 1, 2, 3, 4 и т. 7 - 11.
(2) (Изм., ДВ, бр. 51 от 2001 г.) Лицата от български произход по смисъла на § 2 от допълнителните разпоредби на закона представят посочените в ал. 1 документи с изключение на разрешението за постоянно пребиваване в Република България.

Чл. 12.
(1) (Изм., ДВ, бр. 51 от 2001 г.) Предложение за отмяна на натурализация или лишаване от българско гражданство се прави от главния прокурор до министъра на правосъдието.
(2) (Изм., ДВ, бр. 51 от 2001 г.) Министърът на правосъдието може и сам да направи предложение до Президента на Република България за отмяна на натурализацията или лишаване от българско гражданство.
(3) Към предложенията по предходните алинеи се представят доказателства за обстоятелствата, на които се основава искането.

Чл. 13. (Изм., ДВ, бр. 43 от 2005 г.) Всяка молба и предложение по тази наредба се регистрира в отдел "Канцелария" на Министерството на правосъдието и се предава на дирекция "Българско гражданство". По редовните молби и предложения дирекция "Българско гражданство" образува преписка с номер, в която се прилагат всички документи.

Чл. 14. (Изм., ДВ, бр. 43 от 2005 г.) Ако молбата и приложенията към нея не отговарят на изискванията на закона и наредбата, те се връщат на молителя със заповед на министъра на правосъдието или на упълномощено от него лице. Това правило се прилага и по отношение на предложенията по чл. 16 от закона.

Чл. 14а. (Нов, ДВ, бр. 43 от 2005 г.) Дирекция "Българско гражданство" обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ или с отказ за издаване на укази на таблото за съобщения на дирекция "Българско гражданство" и в уеб-сайта на министерството в Интернет.

Чл. 15.
(1) (Изм., ДВ, бр. 51 от 2001 г., бр. 43 от 2005 г.) За установяване на българско гражданство по чл. 39 от закона заинтересуваното лице подава молба по образец съгласно приложение № 5. В случая намират приложение правилата на чл. 1, ал. 2 и 3 и чл. 2, ал. 2.
(2) Към молбата се прилагат:
1. (изм., ДВ, бр. 43 от 2005 г.) препис от акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган;
2. документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната;
3. справка по регистрите за гражданското състояние от съответната община или кметство относно гражданството на лицето.
4. (нова, ДВ, бр. 111 от 2002 г.; изм., бр. 43 от 2005 г.) актуална снимка паспортен формат - 2 бр.
(3) (Нова, ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 111 от 2002 г.; доп., бр. 43 от 2005 г.) Заинтересуваното лице подава молбата и документите по ал. 1 и 2 чрез общината по постоянния му адрес или чрез общината по местожителство или постоянен адрес преди напускане на страната, която ги изпраща служебно на Министерството на правосъдието.

Чл. 16.
(1) (Изм., ДВ, бр. 51 от 2001 г.) При направено формално искане при условията и от лицата, посочени в § 4 на закона, Министерството на правосъдието издава удостоверение за българско гражданство.
(2) Към искането молителят прилага документите по чл. 15, ал. 2.
(3) (Изм., ДВ, бр. 51 от 2001 г.) За възстановеното гражданство по § 3 и 4 от закона Министерството на правосъдието уведомява органите по чл. 37, ал. 2 от закона.

Чл. 17. (Изм., ДВ, бр. 51 от 2001 г.) Министерството на правосъдието може да събира данни или становища от ведомствата, общините и кметствата във връзка с производството по българското гражданство.

Допълнителни разпоредби

§ 1. Лицата, ненавършили 14-годишна възраст, не представят свидетелство за съдимост в случаите, когато то се изисква съгласно тази наредба.

§ 2. (Изм., ДВ, бр. 43 от 2005 г.) Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от.1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.), както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред.

Заключителни разпоредби

§ 3. Отменя се Правилникът за прилагане на дял III от Закона за българското гражданство, издаден от министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 57 от 1989 г.; изм. и доп., бр. 42 от 1994 г.).

§ 4. Тази наредба се издава на основание § 7 от Закона за българското гражданство.

Приложение № 1
към
чл. 2, ал. 1
(Ново, ДВ, бр. 43 от 2005 г.)

ДО
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

М О Л Б А
за придобиване на българско гражданство

от .................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................
имена по акт за раждане (при промяна на някое от имената се представя документ, удостоверяващ промяната)

Постоянен адрес (държава, област, община, град, село, улица №):...................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, Моля да бъда приет(а) за български гражданин...................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
(посочва се на какво основание - български произход, родител български гражданин, обща натурализация)
...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
(посочват се подробно обстоятелствата, поради които се иска придобиване на българско гражданство)
Искане за промяна на името: На основание чл. 20 от Закона за гражданската регистрация лице от български произход, ако желае, може да приеме бащино или фамилно име с наставка -ов или -ев и окончание според пола му, както и да побългари собственото си име.

Прилагам:
1. .....................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................
4. ....................................................................................................................................................
5. ....................................................................................................................................................
6. ....................................................................................................................................................
7. ....................................................................................................................................................
8. ....................................................................................................................................................
9. ....................................................................................................................................................
10. ....................................................................................................................................................
11. ....................................................................................................................................................
12. ....................................................................................................................................................
13. ....................................................................................................................................................
(изброяват се всички документи съгласно изискванията на Наредба № 1/1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство)

дата.................... Подпис на молителя: 1. .....................................
гр. ..................... Дали съгласие: 2. ....................................
3. ....................................

Забележка. Молбата трябва да бъде написана на български език. За лице до 14-годишна възраст молбата се подава от двамата родители. Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права. Лице от 14- до 18-годишна възраст подава молбата лично със съгласието на родителите. Тя се подписва от лицето и се приподписва от двамата родители. Молбата се приподписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права. Молбите и предложенията, подадени по пощата или чрез пълномощник, трябва да бъдат с нотариално заверен подпис. Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5.Х.1961 г., по които Р България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред.

Приложение № 2
към
чл. 2, ал. 1
(Ново, ДВ, бр. 43 от 2005 г.)

ДО
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

М О Л Б А
за възстановяване на българско гражданство

от .................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................
имена по акт за раждане (при промяна на някое от имената се представя документ, удостоверяващ промяната)

Постоянен адрес (държава, област, община, град, село, улица №):...................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, Моля да бъда ми бъде възстановено българското гражданство............................................. ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
(посочва се на какво основание)
...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
(посочват се подробно обстоятелствата, поради които се иска възстановяване на българско гражданство)
Прилагам:
1. .....................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................
4. ....................................................................................................................................................
5. ....................................................................................................................................................
6. ....................................................................................................................................................
7. ....................................................................................................................................................
8. ....................................................................................................................................................
9. ....................................................................................................................................................
10. ....................................................................................................................................................
11. ....................................................................................................................................................
12. ....................................................................................................................................................
13. ....................................................................................................................................................
(изброяват се всички документи съгласно изискванията на Наредба № 1/1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство)

дата.................... Подпис на молителя: 1. .....................................
гр. ..................... Дали съгласие: 2. ....................................
3. ....................................

Забележка. Молбата трябва да бъде написана на български език. За лице до 14-годишна възраст молбата се подава от двамата родители. Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права. Лице от 14- до 18-годишна възраст подава молбата лично, със съгласието на родителите. Тя се подписва от лицето и се приподписва от двамата родители. Молбата се приподписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права. Молбите, подадени по пощата или чрез пълномощник, трябва да бъдат с нотариално заверен подпис. Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5.Х.1961 г., по които Р България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред.

Приложение № 3
към
чл. 2, ал. 1
(Ново, ДВ, бр. 43 от 2005 г.)

ДО
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

М О Л Б А
за освобождаване от българско гражданство

от .................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... имена по акт за раждане (при промяна на някое от имената се представя документ, удостоверяващ промяната)

Постоянен адрес (държава, област, община, град, село, улица №):...................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, Моля да бъда освободен(а) от българското гражданство........................................................ ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
(посочва се на какво основание) ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
(посочват се подробно обстоятелствата, поради които се иска освобождаване от българско гражданство)
Прилагам:
1. .....................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................
4. ....................................................................................................................................................
5. ....................................................................................................................................................
6. ....................................................................................................................................................
7. ....................................................................................................................................................
8. ....................................................................................................................................................
9. ....................................................................................................................................................
10. ....................................................................................................................................................
11. ....................................................................................................................................................
12. ....................................................................................................................................................
13. ....................................................................................................................................................
(изброяват се всички документи съгласно изискванията на Наредба № 1/1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство)

дата.................... Подпис на молителя: 1. .....................................
гр. ..................... Дали съгласие: 2. ....................................
3. ....................................

Забележка. Молбата трябва да бъде написана на български език. За лице до 14-годишна възраст молбата се подава от двамата родители. Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права. Лице от 14- до 18-годишна възраст подава молбата лично, със съгласието на родителите. Тя се подписва от лицето и се приподписва от двамата родители. Молбата се приподписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права. Молбите, подадени по пощата или чрез пълномощник, трябва да бъдат с нотариално заверен подпис. Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5.Х.1961 г., по които Р България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред.

Приложение № 4
към
чл. 4, т. 8
(Ново, ДВ, бр. 43 от 2005 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ
Попълва се при всяко искане за придобиване и промяна на гражданството:

 натурализация на основание чл. 15 ЗБГ (български произход или родител български гражданин)
 натурализация на основание чл. 12, 13, 13а, 14 или 16 ЗБГ
 възстановяване на българско гражданство на основание чл. 26 или 27 ЗБГ
 освобождаване на българско гражданство на основание чл. 20 или 21 ЗБГ.

Име на лицето
Имена на латиница
(по нац. паспорт)
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА

1. Декларацията се попълва на пишеща машина или четливо на ръка. В полетата, означени с , се посочва избраният отговор със знак "Х".
2. Имената се изписват без съкращения - по начина, по който са изписани в представените официални документи при подаване на молба за промяна на гражданството. Съставните фамилни имена се изписват с тире помежду им.
3. Всички дати се посочват с арабски цифри в реда "ден, месец, година" (ДД.ММ.ГГГГ).
4. В графата "ЕГН" се посочва единният граждански номер на съпруга/съпругата на лицето и на неговите деца, родители, братя и/или сестри, ако са български граждани или са постоянно пребиваващи чужденци в Република България, или са чужденци без гражданство, или са със статут на бежанец.
5. Ако съпругът/съпругата на лицето и/или на неговите деца, родители, братя и/или сестри са чужденци и имат разрешение за пребиваване в Република България повече от 3 месеца (но нямат разрешение за постоянно пребиваване), в графата "ЛНЧ" се посочва личният номер на съответния чужденец.
6. В графата "Други гражданства" се посочва държавата/държавите, на които лицето е гражданин.
7. В графата "Променено гражданство" се посочва указът (№ и дата) на Президента на Република България за съответната промяна (придобиване, възстановяване,освобождаване, лишаване).
8. Постоянен адрес е избраният от лицето адрес в населеното място, в чийто регистър на населението той е вписан. За постоянен адрес на малолетно и непълнолетно лице се посочва постоянният адрес на родителите му или на единия от тях, когато техните постоянни адреси са различни. Постоянен адрес в чужбина посочват кандидати за промяна на гражданството, живеещи предимно извън границите на Република България.
9. В графа "Адрес за кореспонденция в Репубика България" се посочва адресът, на който лицето лично или чрез свой представител може да получава кореспонденция. Попълва се, когато лицето не живее на територията на Р България.
10. Ако мястото за отговор е недостатъчно, отговорете на отделен лист, прикрепен към декларацията, като посочите към коя графа са отговорите.
11. Ако лицето, данни за което се декларират, е починало, отбележете това обстоятелство и посочете данните, които са Ви известни.

Приложение № 5
към
чл. 15, ал. 1
(Ново, ДВ, бр. 43 от 2005 г.)

ЧРЕЗ ОБЩИНА
ДО МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ДИРЕКЦИЯ
"БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО"

М О Л Б А
за установяване наличието на българско гражданство
От ......................................................................................................................................................
(имена по чуждестранния документ за самоличност)

...........................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, с което е напуснало България)
ЕГН ....................................................................................................................................................
(при наличие)

Дата на раждане ............................................................................................................................
(ден, месец, година)

Месторождение ..............................................................................................................................
(държава, област, община)
...........................................................................................................................................................
(населено място)

№ и дата на акта за раждане .......................................................................................................

Последно местожителство на лицето в Р България .......................................................................
...........................................................................................................................................................

Последно местоживеене (адрес) на лицето в Р България .............................................................
...........................................................................................................................................................

Постоянен адрес на местоживеене в чужбина ..............................................................................
...........................................................................................................................................................
(държава, населено място, адрес)
Господин Министър, Моля да ми бъде издадено удостоверение, от което да е видно дали съм запазил(а) българското си гражданство. За целта декларирам следните данни:

Кандидатствал(а) съм за освобождаване от българско гражданство
...........................................................................................................................................................
(да, не, година)

Гражданин съм на ...........................................................................................................................
(държава)

Напуснах България като ..................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(начин на напускане - изселник, турист, др.)

Цел на напускане .............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(кратко описание)

Дата на напускане .............................................................................................................................
(дата, месец, година)

Статут на пребиваване зад граница ..............................................................................................
...........................................................................................................................................................
(временно, постоянно)

Семейно положение .......................................................................................................................

Данни за съпруга(та) ......................................................................................................................
(трите имена, дата на раждане, гражданство, произход, адрес)

Данни за родителите:
майка ................................................................................................................................................
баща .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(трите имена, дата на раждане, месторождение, гражданство, произход, адрес)

майка ................................................................................................................................................
баща .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(последно местожителство в България)

Данни за децата:
1. .......................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(трите имена, дата на раждане, месторождение, гражданство)

Данни за братя и сестри:
1. .......................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(трите имена, дата на раждане, месторождение, гражданство)
Дата .....................................
Град ..................................... Подпис: ..........................

Забележка. Молбата се подава чрез общината по постоянния адрес на лицето или чрез общината по местожителство или постоянния адрес преди напускане на страната. Молбите, подадени по пощата или чрез пълномощник, трябва да бъдат с нотариално заверен подпис. Когато лицето е починало, молбата се попълва и подписва от наследник, като се вписват данните на починалия и се прилага удостоверение за наследници. Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5.Х.1961 г., по които Р България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред. Ако мястото за отговор не е достатъчно, отговаря се на отделен лист, прикрепен към молбата.

Предложи
корпоративна публикация
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Резултати | Архив