Наредба № 1 от 22 май 2006 г. за реда за водене и поддържане на регистрите по Закона за меценатството

МК

Държавен вестник брой: 46

Година: 2006

Орган на издаване: МК

Дата на обнародване: 16.06.2006

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С наредбата се определя редът за воденето и поддържането на регистрите по чл.6, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за меценатството.

Чл. 2.
(1) В Министерството на културата се водят и поддържат:
1. регистър на меценатите;
2. регистър на организациите, подпомагащи културата.
(2) Регистрите по ал. 1 се водят от определени от министъра на културата длъжностни лица.

Чл. 3.
(1) Регистрите по чл. 2 се поддържат върху хартиен носител и в електронна база данни.
(2) Регистрите върху хартиен носител се водят в томове, страниците на които се номерират. На корицата на всеки том се отбелязват наименованието на регистъра и номерът на тома.
(3) При несъответствие между двата записа действие поражда този, който е воден на хартия.

Глава втора
РЕГИСТРИРАНЕ

Раздел I
Меценати

Чл. 4.
(1) Меценатите - физически или юридически лица, или еднолични търговци, подават до министъра на културата заявление за вписване в регистъра на меценатите по образец съгласно приложение № 1 от Закона за меценатството.
(2) Меценатите - еднолични търговци или юридически лица, подават до министъра на културата заявление за вписване в регистъра на меценатите по образец съгласно приложение № 1 от Закона за меценатството. Към заявлението се прилагат заверени копия от следните документи:
1. решението за първоначална съдебна регистрация;
2. удостоверението за актуално състояние, издадено от компетентния съд;
3. картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
4. удостоверението за данъчна регистрация.
(3) Меценатите прилагат към заявлението и заверено копие на договора, сключен между тях и получателя на безвъзмездната помощ.
(4) В регистъра се вписват обстоятелствата по чл.11, ал. 5 от Закона за меценатството, стойността на предоставената безвъзмездна помощ и данни за получателя й.

Чл. 5. При наличие на обстоятелствата по чл.15, ал. 1 от Закона за меценатството меценатът не се вписва в регистъра или регистрацията му се заличава.

Чл. 6. Регистърът на меценатите е за служебно ползване. Информацията за вписаните в него обстоятелства се предоставя само на съответните компетентни органи при поискване.

Раздел II
Организации, подпомагащи културата

Чл. 7.
(1) Организациите, подпомагащи културата по смисъла на чл.9, ал. 2 от Закона за меценатството, подават до министъра на културата заявление за вписване в регистъра по образец съгласно приложение № 1 от закона. Към заявлението се прилагат заверени копия от следните документи:
1. решението за първоначална съдебна регистрация;
2. удостоверението за актуално състояние, издадено от компетентния съд;
3. решението за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието;
4. картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
5. удостоверението за данъчна регистрация;
6. вътрешни правила за осъществяване на дейността по чл.12 от Закона за меценатството.
(2) Организациите, подпомагащи културата, представят копия от договорите по чл.19, ал. 1 от закона.
(3) В регистъра на организациите, подпомагащи културата, се вписват обстоятелствата по чл.11, ал. 5 от Закона за меценатството, стойността на предоставената безвъзмездна помощ и данни за получателя й.

Чл. 8. При наличие на обстоятелствата по чл.15, ал. 2 от Закона за меценатството регистрацията на организацията, подпомагаща културата, се заличава.

Чл. 9. Регистърът на организациите, подпомагащи културата, е публичен. Всяко лице може да поиска справка или извлечение от съдържанието на регистъра.

Глава трета
ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ ЗА ВПИСВАНЕ

Чл. 10. В регистъра на меценатите се вписват:
1. входящият номер на заявлението;
2. данните за заявителя:
а) за меценат - физическо лице - име, презиме, фамилия, ЕГН, адрес;
б) за меценат - едноличен търговец или юридическо лице - наименование на фирмата, номер и партида на съдебна регистрация, номер на фирменото дело, ЕИК (код по БУЛСТАТ), номер на данъчната регистрация, седалище и адрес на управление, трите имена на представляващия, ЕГН, номер на регистрацията в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в Министерството на правосъдието, ако има такова;
3. данните за договора:
а) име/наименование на получателя на безвъзмездната помощ;
б) адрес/седалище на получателя на безвъзмездната помощ;
в) вид и стойност на предоставената безвъзмездна помощ;
г) начин на предоставянето на безвъзмездната помощ;
д) срок на действие на договора;
4. данните за извършени нарушения при упражняване на дейността и за наложени санкции;
5. датата на заличаване на регистрацията и основанието за заличаване;
6. промените в обстоятелствата по т. 2, буква "б" и т. 4;
7. отказът за регистрация.

Чл. 11. В регистъра на организациите, подпомагащи културата, се вписват:
1. входящият номер на заявлението;
2. данните за заявителя - номер и партида на съдебна регистрация, номер на фирменото дело, наименование на фирмата, седалище и адрес на управление, ЕИК (код по БУЛСТАТ), номер на данъчната регистрация, номер на регистрацията в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в Министерството на правосъдието;
3. данните за лицето, което представлява организацията по съдебна регистрация - трите имена, ЕГН;
4. данните за извършени нарушения при упражняване на дейността и за наложени санкции;
5. датата на заличаване на регистрацията и основанието за заличаване;
6. промените в обстоятелствата по т. 2 - 4;
7. вътрешните правила в съответствие с чл.12, ал.2 от Закона за меценатството;
8. отказът за регистрация.

Чл. 12.
(1) В деловодната система на Министерството на културата по реда на тяхното постъпване се вписват всички молби (искания, съобщения, заявления и др.) за вписване в регистрите, като се записват входящият номер на молбата, името на молителя/заявителя или на представляващото го лице.
(2) Номерата в деловодната система са последователни във възходящ ред за календарната година.

Чл. 13. Определено от министъра на културата длъжностно лице проверява наличието на заявлението и приложените към него заверени копия от документи и образува преписка. Върху така образуваната преписка се поставя входящ номер на заявлението и се прави бележка в кой от двата регистъра ще се прави вписване.

Чл. 14.
(1) Министърът на културата се произнася по искането за вписване в 7-дневен срок от подаване на заявлението, като издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложения № 2 и 3 от Закона за меценатството или прави мотивиран отказ за регистрация, като писмено уведомява лицето.
(2) Отказът да се извърши вписването се отбелязва в съответния регистър.

Чл. 15.
(1) Регистрираните лица - меценати и организации, подпомагащи културата, са длъжни писмено да уведомят министъра на културата за всички промени в обстоятелствата, вписани в регистъра, в 7-дневен срок от настъпването им.
(2) Промените се вписват в съответния регистър в 14-дневен срок от уведомяването по ал. 1.

Чл. 16. Вписването се извършва ръкописно със синьо или черно мастило или химикал и в електронната база данни.

Чл. 17. В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. При поправка на техническите грешки, допуснати при вписването, длъжностното лице прави забележка и се подписва.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. В края на календарната година наличните данни за обстоятелствата, подлежащи на вписване на хартия и в електронната база данни, се архивират.

§ 2. Наредбата се издава на основание чл.6 ал. 3 от Закона за меценатството.

Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив