Наредба № 15 от 13 декември 2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България

МОН и МЗ

Държавен вестник брой: 104

Година: 2005

Орган на издаване: МОН и МЗ

Дата на обнародване: 05.01.2006

Чл. 1.
(1) С тази наредба се определя редът за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България.
(2) Наредбата не се прилага за гражданите на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, които придобиват необходимите езикови познания и професионална терминология на български език при условията на чл.186, ал. 2 от Закона за здравето.

Чл. 2. Всеки чужденец, който желае да упражнява професията "лекар", "стоматолог" и "фармацевт" в Република България, трябва да владее български език и професионалната терминология на български език устно и писмено в степен, която позволява:
1. разбирането на писмен текст, включително използването на специализирана литература по медицина, както и на нормативните актове, свързани с упражняването на медицинска професия в Република България;
2. общуването с пациенти и лица, упражняващи медицинска професия, както и правилното провеждане на съответното медицинско изследване, диагностициране и лечение;
3. предлагане на достъпни и разбираеми за пациента съвети и информация;
4. писане съгласно установените правописни правила, включително правилното водене на медицинска или фармацевтична документация, изписването и разчитането на рецепти и направления за диагностични и специализирани изследвания.

Чл. 3. Всеки чужденец, който желае да упражнява професията "медицинска сестра" или "акушерка" или да работи като асоцииран медицински специалист в Република България, трябва да владее български език и професионалната терминология на български език в степен, която позволява да извършва тази работа и включва следните умения:
1. да общува с пациента и хората, които се грижат за него, както и с членовете на здравния екип и останалия персонал на лечебното заведение;
2. да събира необходимата за полагането на медицински грижи информация, както и да провежда разговор между медицинската сестра, акушерката или асоциирания медицински специалист и пациента;
3. да предава на пациента и хората, които се грижат за него, ясна и разбираема информация и/или съвети относно всички грижи, лечение, профилактични, диагностични, терапевтични и рехабилитационни дейности, които влизат в професионалните задължения на медицинската сестра, акушерката или асоциирания медицински специалист;
4. да разбира писмени текстове, включително медицинска документация, специализирана литература по съответната медицинска професия, както и нормативните актове, които се отнасят до работата на медицинската сестра, акушерката или асоциирания медицински специалист;
5. да има нужната писмена и устна грамотност, необходима за доброто водене на медицинската документация относно пациента.

Чл. 4. Лицата по чл. 2 и 3 подават молба по образец (приложение № 1) до министъра на образованието и науката за издаване на удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, към която прилагат копие от документ за самоличност и копие от дипломата за съответното медицинско образование.

Чл. 5.
(1) Документите могат да се подават и чрез дипломатическите или консулските представителства на Република България, когато лицето живее в чужбина.
(2) Документите, издадени на чужд език, трябва да бъдат легализирани, а копието от дипломата за съответното медицинско образование - и нотариално заверено.
(3) При подаване на документите в Министерството на образованието и науката (МОН) или в дипломатическото или консулското представителство лицата представят на длъжностното лице и оригинал на документите за сверяване.

Чл. 6.
(1) Министърът на образованието и науката назначава комисия от специалисти за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от лицата по чл. 2 и 3. В комисията задължително се включва медицински специалист, упражняващ съответната професия и по възможност владеещ съответния чужд език.
(2) Въз основа на предложение на комисията министърът на образованието и науката или упълномощено от него лице издава удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език (приложение № 2).
(3) Удостоверението служи за установяване на владеенето на български език и професионална терминология на български език само с оглед разпоредбата на чл.186, ал. 3 от Закона за здравето.

Чл. 7.
(1) Владеенето на български език и професионална терминология на български език се установява от комисията чрез изпит (включващ писмена и устна част), провеждан от МОН по предварително оповестен график.
(2) Въз основа на резултатите от проведения изпит комисията предлага на министъра на образованието и науката да издаде или да откаже да издаде на съответното лице удостоверение по чл. 6, ал. 2.
(3) Лицата, на които е отказано издаване на удостоверение, могат да се явят повторно на изпит не по-рано от четири месеца от провеждането на предходния изпит.

Чл. 8.
(1) За лица, живеещи в чужбина, писмената част на изпита може да се проведе и в съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България, в което са постъпили молбите на тези лица. За провеждането на устната част тези лица задължително трябва да се явят в МОН.
(2) Материалите за провеждането на писмената част на изпита се изпращат от МОН по искане на дипломатическото или консулското представителство на Република България.
(3) Материалите от проведения писмен изпит се изпращат от дипломатическото или консулското представителство на Република България чрез Министерството на външните работи с дипломатическа поща или по електронен път в МОН за оценка от комисията.
(4) В случаите, когато материалите от проведения писмен изпит са изпратени по електронен път, оригиналите им се изпращат допълнително чрез Министерството на външните работи в МОН с дипломатическа поща.
(5) Лицата по ал. 1 получават информация за решенията по молбите, както и за резултатите от проведената писмена част на изпита в МОН или в съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България. По искане на лицето удостоверението за владеене на български език и професионалната терминология на български език се получава в МОН или в съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл.186, ал. 3 от Закона за здравето.

Приложение № 1
към чл. 4

ДО МИНИСТЪРА
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТАМОЛБА
отИме: собствено...................................................................... бащино.................................................................
фамилно............................................................................................................................................................
Гражданин(ка) на...........................................................Народност......................................................................
Роден(а) на ..........................................................................в гр. (с.)................................................................
Семейно положение............................................................................................................................................
Адресна регистрация..........................................................................................................................................
Тел. (Е-mail)......................................................................................................................................................
Завършено образование......................................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На основание чл.4 от Наредба № 15 от 2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България моля да ми бъде издадено удостоверение за владеене на български език и професионална терминология на български език. Прилагам следните документи:
1. копие от документ за самоличност;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено медицинско образование.
Дата: Подпис:

Приложение № 2
към чл. 6, ал. 2

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Министерството на образованието и науката издава настоящото удостоверение на
от гр. (с.) ............................................................................, гражданин на..........................................................,
в уверение на това, че владее български език и професионална терминология на български език за упражняване на медицинска професия в Република България.
Удостоверението се издава, за да послужи пред Министерството на здравеопазването и е валидно само за упражняване на медицинска професия в Република България съгласно изискването на чл.186, ал. 3 от Закона за здравето.

Министър:

Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив