Наредба № 25 от 15 декември 2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник-технолог в дървообработването"

МОН

Държавен вестник брой: 10

Година: 2006

Орган на издаване: МОН

Дата на обнародване: 01.02.2006

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 543010 "Техник-технолог в дървообработването" от област на образование "Производство и преработка" и професионално направление 543 "Производство на изделия от дървесина" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл.6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 543010 "Техник-технолог в дървообработването" съгласно приложението определя изискванията за придобиване трета степен на професионална квалификация за специалностите:
1. 5430101 "Мебелно производство";
2. 5430102 "Проектиране и производство на вътрешно обзавеждане";
3. 5430103 "Производство на стилни мебели";
4. 5430104 "Реставрация на стилни мебели и дограма";
5. 5430105 "Производство на струнни музикални инструменти";
6. 5430106 "Тапицерство и декораторство";
7. 5430107 "Производство на врати и прозорци";
8. 5430108 "Моделчество и дървостругарство";
9. 5430109 "Дърворезни и амбалажни производства";
10. 5410110 "Производство на плочи и слоеста дървесина";
11. 5410111 "Производство на строителни изделия от дървесина".

Чл. 3.
(1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл.10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II
Съдържание на държавното образователно изискване

Чл. 4.
(1) С ДОИ по чл.1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Техник-технолог в дървообработването".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Техник-технолог в дървообработването" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.

Чл. 5. С ДОИ по чл.1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Горско стопанство и дървообработваща промишленост" от списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл.17, т. 3 и във връзка с чл.16, т. 7 от Закона за народната просвета.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Предложи
корпоративна публикация
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив