Наредба № 26 от 11 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Електромонтьор"

МОН

Държавен вестник брой: 11

Година: 2004

Орган на издаване: МОН

Дата на обнародване: 23.04.2004

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 522020 "Електромонтьор" от област на образование "Техника" и професионално направление 522 "Електротехника и енергетика" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл.6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 522020 "Електромонтьор" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване втора степен на професионална квалификация за специалностите:

• 52201 Електрически машини и апарати
• 52202 Електрически централи и подстанции
• 52203 Електрически мрежи
• 52204 Електрообзавеждане на производството
• 52205 Електрообзавеждане на кораби
• 52206 Електрообзавеждане на железопътна техника
• 52207 Електрообзавеждане на транспортна техника
• 52208 Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт
• 52209 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника
• 52210 Електрически инсталации
• 52211 Електродомакинска техника

Чл. 3.
(1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл.10, ал. 3 ЗПОО се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II
Съдържание на държавното образователно изискване

Чл. 4.
(1) С ДОИ по ал. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Лесовъд".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Електромонтьор" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.

Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база, професионалните компетенции на обучаващите.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Учебните планове и програми по чл. 3, ал. 1 за професионално образование се прилагат от учебната 2004/2005 г., а за професионално обучение - от влизането в сила на тази наредба.

§ 2. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г. вкл. по специалности и професии от професионалното направление "Монтьор по електрообзавеждане" от Списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.

§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.

§ 4. Тази наредба се издава на основание чл.17, т. 3 във връзка с чл.16, т. 7 от Закона за народната просвета.

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение
към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Електромонтьор"

Професионално направление:
522 Електротехника и енергетика
Наименование на професията:
522020 Електромонтьор

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище В табл. 1 са представени специалностите, включени в професия "Електромонтьор" съгласно Списък на професиите за професионално образование и обучение (2001) и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалности Степен на професионална квалификация Минимално входящо образователно равнище
5220201 Електрически машини и апарати втора Завършено основно образование
5220202 Електрически централи и подстанции втора Завършено основно образование
5220203 Електрически мрежи втора Завършено основно образование
5220204 Електрообзавеждане на производството втора Завършено основно образование
5220205 Електрообзавеждане на кораби втора Завършено основно образование
5220206 Електрообзавеждане на железопътна техника втора Завършено основно образование
5220207 Електрообзавеждане на транспортна техника втора Завършено основно образование
5220208 Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт втора Завършено основно образование
5220209 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техник втора Завършено основно образование а
5220210 Електрически инсталации втора Завършено основно образование
5220211 Електродомакинска техника втора Завършено основно образование

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение Кандидатът за обучение трябва да бъде физически здрав, психически устойчив, с нормален слух и обоняние, нормално или коригирано зрение и нормално цветоусещане, т. е. годен да упражнява професията "Електромонтьор", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна. По време на обучението, ако се установят признаци за отклонение от медицинските изисквания (далтонизъм, психични отклонения и др.), противопоказни за упражняваната професия (специалност), е необходимо обучаваният да се яви на нов медицински преглед. Ако при повторния преглед се установи противопоказно за професията (специалността) заболяване, обучението се прекратява. Обучаваният се насочва към центровете за информация и професионално ориентиране с оглед да избере и да изучава подходяща за неговото здравословно състояние професия (специалност).

2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети, средства на труда и професионални компетенции по специалности Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на трудовите дейности (задачи) Предмети и средства на труда Професионални компетенции
знания за умения за професионално-личностни качества
Специалност 5220201 "Електрически машини и апарати"
1. Разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми, ползване на стандартизационни и нормативни документи, както и каталози и проспекти. Предмети на труда:
Електрически машини и апарати; проводници и кабели и материали за тях; електроизолационни материали; лакове и компаунди; контактни и токоснемащи устройства и материали за тях; конструктивни детайли и възли, лагерни устройства и материали за тях.
Средства на труда:
Конструктивна и технологична документация; електрически схеми; стандартизационни, каталожни и проспектни документи; технологични машини, съоръжения и приспособления; шлосерски инструменти и приспособления, ръчни електроинструменти; импрегнационни и сушилни уреди; уредби за лакопокрития; портативни и стационарни апарати и стендове за електрически и механически измервания; повдигателни машини и съоръжения;
Средства и съоръжения за безопасна работа.
Лични предпазни средства:
Работно облекло, шапка, очила (при необходимост); гумени ръкавици, ботуши, изолационно килимче и др. в изпитвателни станции.
Предпазни, предупредителни и забранителни надписи и табели.
- конструктивна и технологична документация, стандартизационни документи, каталози и проспекти и др. носители на информация на български и на чужд език;
- устройството, принципа на работа и явленията в електрическите машини и апарати;
- конструкциите на разновидностите от електрически машини и апарати;
- техническите параметри и качествата на електрическите машини и апарати;
- различните предмети и средства на труда и приложението им;
- възможните дефекти и повреди, причини за тях и начините за отстраняването им;
- техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
- технологична последователност за извършване на конкретна работа, както и за последиците от неспазването й;
- отговорностите, които поема, а именно: материални и финансови за средствата и предметите на труда; за безопасност на труда; за опазване на здравето и работоспособността и на другите;
- нормативни документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, заплащането на труда, безопасна работа, социални права и осигуровки и други съгласно Кодекса на труда.
- разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
- използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
- извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи за изработване, обслужване и ремонт на електрически машини и апарати;
- работа със стандартните и специализираните машини, съоръжения и приспособления;
- електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
- откриване и отстраняване на повреди;
- спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
- използване на лични предпазни средства;
- спазване на предписания и графици;
- предпазване на живота и здравето на себе си и на останалите работници, както и даване на долекарска помощ;
- поддържане на ред и чистота на работното място
- сръчност, акуратност и съобразителност;
- чувство за отговорност;
- бърза и точна преценка и правилна реакция;
- самообладание;
- спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
- способност за анализ, оценка и вземане на решения;
- комуникативност, умения за работа в екип и йерархическа подчиненост;
- осъзнато спазване на изискванията за безопасна работа.
2. Определяне на изводите на намотките на електрическите машини и апарати, измерване на електрически и електроизолационни съпротивления и други електрически величини в мрежи за ниско и средно напрежение и неелектрически величини.
3. Монтаж и демонтаж на електрически машини и апарати.
4. Изработване на насипни и твърди секции и бобиниране на ротори и статори на различни по габарити и вид на напрежението електрически машини.
5. Изработване на намотки тип полюсни с различни конструкции за електрически машини и апарати.
6. Сушене и импрегниране на намотките на електрическите машини и апарати.
7. Изработване на контактни възли и изводни устройства на електрически машини и апарати.
8. Изработване на магнитопроводи за електрически машини и апарати.
9. Изработване на механични части на електрическите машини и апарати и събиране във възли.
10. Изработване (сглобяване) на електрически машини и апарати.
11. Извършване на текущ, основен и авариен ремонт на електрически машини и апарати (външен оглед, разглобяване, почистване, изработване и монтаж на повредените части, сглобяване и изпитване).
12. Участие в подготвителните операции за различните електромонтьорски дейности.
Всички дейности се извършват, като се спазват изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Специалност 5220202 "Електрически централи и подстанции"
1. Разчитане на конструктивна и технологична документация, електрически схеми и ползване на стандартизационни и нормативни документи, както и каталози и проспекти. Предмети на труда:
Елементи на електрическа уредба; електрически машини и апарати; разпределителни и измервателни табла; токоизправителни станции; електротехнически материали; заземителни и мълниезащитни устройства; телекомуникационни устройства; акумулаторни батерии; уредби за измерване на електрически величини за средно и високо напрежение; кабели и други, според конкретните условия;
Средства на труда:
Конструктивна и технологична документация; електрически и монтажни схеми; стандарти, каталози и проспекти; технологични машини, съоръжения и приспособления; шлосерски инструменти и приспособления; ръчни електроинструменти; инструменти за работа под напрежение; портативни и стационарни апарати и стендове за електрически измервания при ниско напрежение (НН), средно напрежение (СН) и високо напрежение (ВН) и за механични измервания; повдигателни и транспортни машини и съоръжения и др.
Лични предпазни средства:
Работни костюми с метална оплетка, щанги за изравняване на потенциалите, предпазни каски, изолационни стълби и въжета, гумени ръкавици, ботуши, изолационно килимче и други;
Предпазни, предупредителни и забранителни надписи и табели.
- Конструктивна и технологична документация, стандартизационни документи, каталози и проспекти и др. носители на информация на български и на чужд език;
- принципното устройство, начина на работа и техническите параметри на съответните електротехнически съоръжения в електрическите централи, подстанции и кабелни линии;
- възможните дефекти и повреди, причини за тях и начините за отстраняването им;
- електрически схеми за захранване на осветление - работно и аварийно, в електрически централи и подстанции;
- различните предмети и средства на труда и приложението им;
- технологии за монтаж, експлоатация, ремонт и изпитване на видовете съоръжения в електрическите централи и подстанции;
- наредби, правилници и други предписания за безопасна работа;
- нормативни документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, заплащане на труда, социални права и осигуровки и др. съгласно Кодекса на труда.
- Разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
- използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
- извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи; текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрообзавеждането в електрическите централи, подстанции, въздушни и кабелни линии;
- работа със стандартните и специализираните машини, съоръжения и приспособления;
- електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
- откриване и отстраняване на повреди;
- спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
- използване на лични предпазни средства;
- спазване на предписания и графици;
- предпазване на живота и здравето на себе си и на останалите работници, както и даване на долекарска помощ;
- поддържане на ред и чистота на работното място.
- сръчност, акуратност и съобразителност;
- чувство за отговорност;
- бърза и точна преценка и правилна реакция;
- самообладание;
- спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
- способност за анализ, оценка и вземане на решения в съответствие с правомощията му;
- комуникативност, умения за работа в екип и йерархическа подчиненост;
- осъзнато спазване на изискванията за безопасна работа.
2. Монтаж, техническо обслужване (наблюдение, контрол, оперативни превключвания и други), ремонт и изпитване на елементите на електрическите уредби за високо напрежение, разположени в електрическите централи.
3. Монтаж, техническо обслужване, ремонт и изпитване на електрически машини и апарати, използвани в електрическите уредби на електрически централи и подстанции.
4. Монтаж, техническо обслужване, ремонт и изпитване на електрически уредби за средно и високо напрежение в подстанции.
5. Монтаж, техническо обслужване, ремонт и изпитване на въздушни и кабелни електропреносни линии за средно и високо напрежение.
6 . Монтаж, техническо обслужване и изпитване на заземителни и мълниезащитни устройства.
7. Техническо обслужване и изпитване на акумулаторни батерии.
8. Ремонт на измервателни и разпределителни табла.
9. Измерване на електрически величини за средно и високо напрежение и специфични неелектрически величини. Всички дейности се извършват, като се спазват изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Специалност 5220203 "Електрически мрежи"
1. Разчитане на конструктивна и технологична документация, електрически схеми и ползване на стандартизационни и нормативни документи, както и каталози и проспекти. Предмети на труда:
Елементи на подстанции, кабелни мрежи и на въздушни електропроводи, трансформаторни постове, тролейни шинопроводи, електрообзавеждане на кранове, токоизправителни станции, повдигателни и транспортни средства, уредби за измерване на електрически величини при НН, СН и ВН, телекомуникационни устройства, заземителни и мълниезащитни устройства, електрически табла и други, според конкретните условия.
Средства на труда:
Конструктивна и технологична документация; електрически и монтажни схеми; стандарти, каталози, проспекти; технологични машини, съоръжения и приспособления; шлосерски инструменти и приспособления; ръчни електроинструменти; инструменти за работа под напрежение; портативни и стационарни апарати и стендове за електрически измервания при НН, СН и ВН напрежение и за механични измервания; повдигателни и транспортни машини и съоръжения; колчета, жалони, рулетки, шаблони, дюбели, съединители, кабелни глави и муфи и др.
Лични предпазни средства:
Работни костюми с метална оплетка, щанги за изравняване на потенциалите, предпазни каски, изолационни стълби и въжета, гумени ръкавици, ботуши, изолационно килимче и други;
Предпазни, предупредителни и забранителни надписи и табели и други
- конструктивна и технологична документация, стандартизационни документи, каталози и проспекти и други носители на информация на български и на чужд език;
- принципното устройство, електрическите схеми, конструктивното изпълнение, начина на работа и техническите параметри на електрическата мрежа, подстанциите, трансформаторните постове и токоизправителните станции;
- възможните повреди и аварии и начините за отстраняването им;
- реда и начина за осъществяване на техническото обслужване на съответните мрежи;
- различните предмети и средства на труда и правилата за тяхното приложение и съхранение;
- наредби, правилници, инструкции и други, свързани със специалността и задълженията на електромонтьора.
- нормативни документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, заплащане на труда, социални права и осигуровки и други, съгласно Кодекса на труда.
- разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
- използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
- извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи; текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрообзавеждането в електрическите централи, подстанции, въздушни и кабелни линии;
- работа със стандартните и специализираните машини, съоръжения и приспособления;
- електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
- откриване и отстраняване на повреди;
- спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
- използване на лични предпазни средства;
- спазване на предписания и графици;
- предпазване на живота и здравето на себе си и на останалите работници, както и даване на долекарска помощ;
- поддържане на ред и чистота на работното място.
- сръчност, акуратност и съобразителност;
- чувство за отговорност;
- бърза и точна преценка и правилна реакция;
- самообладание;
- спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
- способност за анализ, оценка и вземане на решения;
- комуникативност, умения за работа в екип и йерархическа подчиненост;
- осъзнато спазване на изискванията за безопасна работа.
2. Монтаж, техническо обслужване, ремонт и изпитване на кабелни електропроводни линии за средно и ниско напрежение.
3. Монтаж, техническо обслужване, ремонт и изпитване на въздушни електропроводни линии за средно и ниско напрежение.
4. Монтаж, техническо обслужване, ремонт и изпитване на уредбите в подстанции и трансформаторни постове за средно и ниско напрежение.
5. Монтаж, техническо обслужване, ремонт и изпитване на заземителни и мълниезащитни устройства.
6. Монтаж, техническо обслужване, ремонт и изпитване на магистрални, разпределителни и тролейни шинопроводи.
7. Монтаж, техническо обслужване, ремонт и изпитване на електрообзавеждането на кранове.
8. Монтаж, техническо обслужване, ремонт и изпитване на токоизправителни станции.
Всички дейности се извършват, като се спазват изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Специалност 5220204 "Електрообзавеждане на производството"
1. Подготвителни операции и монтаж на различни електрически инсталации. Предмети на труда:
Всички елементи на електрическите инсталации (проводници, кабели, комутационна апаратура, електроинсталационни материали), различни осветителни тела, електрически двигатели, трансформатори, апарати за управление, контрол и защита, различни електрически табла и други, според конкретните производствени условия
Средства на труда:
Електромонтьорски инструменти, шлосерски инструменти, комбинирани измервателни уреди, фазоуказатели, луксмери, поялници, преси и други.
Лични предпазни средства:
Предпазна каска, изолационно килимче, гумени ръкавици и др. при необходимост.
- конструктивна и технологична документация, стандартизационни документи, каталози и проспекти и други носители на информация на български и на чужд език;
- основните елементи, изграждащи електрическите инсталации - видове, конструктивни особености, начини на монтаж;
- светлинни източници и осветителни тела - основни характеристики, схеми на свързване, монтаж и поддържане;
- електрически табла - видове, схеми за захранване, електрически схеми на табла в жилищни, обществени, промишлени и селскостопански сгради;
- елементи на ЕО и ЕЗ на производствени механизми - електрически двигатели, трансформатори, апарати за управление, контрол и защита;
- монтаж и поддържане на електрически инсталации, кабелни мрежи, електрически табла, заземителни уредби, елементи на ЕО и ЕЗ на производствените механизми (двигатели, трансформатори и апарати за управление, контрол и защита);
- причини за възникване, начини за откриване и отстраняване на аварии и повреди;
- правилници, наредби, инструкции и други документи за осигуряване на безопасна работна среда;
- нормативни документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, заплащане на труда, социални права и осигуровки и др. съгласно Кодекса на труда.
- разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
- използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
- откриване и отстраняване на повреди;
- извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи; текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрически инсталации, електрически табла, кабели и кабелни съоръжения, елементи от ЕО и ЕЗ;
- работа със стандартните и специализираните машини, съоръжения и приспособления;
- електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
- спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
- използване на лични предпазни средства;
- спазване на предписания и графици;
- предпазване на живота и здравето на себе си и на останалите работници,както и даване на долекарска помощ;
- поддържане на ред и чистота на работното място.
- сръчност, акуратност и съобразителност;
- чувство за отговорност;
- бърза и точна преценка и правилна реакция;
- самообладание;
- спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
- способност за анализ, оценка и вземане на решения;
- комуникативност, умения за работа в екип и йерархическа подчиненост;
- осъзнато спазване на изискванията за безопасна работа.
2. Монтаж и свързване на различни видове електрически табла.
3. Монтаж на елементите на електрообзавеждането (ЕО) и електрозадвижването (ЕЗ) на производствени механизми.
4. Поддържане и ремонт на електрически инсталации, електрически табла, елементи на електрообзавеждането и електрозадвижването на производствени механизми - електрически двигатели, трансформатори, апарати за управление, контрол и защита.
5. Монтаж на кабели и кабелни съоръжения.
6. Функционални проверки и изпитвания.
Всички дейности се извършват, като се спазват изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Специалност 5220205 "Електрообзавеждане на кораби"
1. Извършване на монтаж и демонтаж, външни огледи за оценка на състоянието и дефектиране на елементите на електрообзавеждането. Предмети на труда:
Електрическата инсталация на кораба и елементите й, проводници и кабели от различен тип, тинол, шлаухи, изолационни ленти, графитни контактни елементи, електрически лампи, акумулаторни батерии, електролит, електронни елементи и системи и устройства за управление и регулиране.
Средства на труда:
Шлосерски и електромонтьорски инструменти (набор от отвертки, клещи, секачи, чук, пили, тинол, шлаухи, изолационни ленти, шублер, шаблони), поялници, флекс, амперметър, волтметър, мегаомметър и други, изпитвателни стендове, техническа и нормативна документация, подходяща изчислителна техника, уред за проверка на електролита, електрическо фенерче.
Лични предпазни средства:
Изолационни пътеки и килимчета, ръкавици, ботуши, спасителни жилетки и др.
- конструктивна и технологична документация, стандартизационни документи, каталози и проспекти и други носители на информация, вкл. и на чужд език;
- основни агрегати, възли и уредби на кораба, тяхното устройство и действие, предназначение и разположение;
- електроообзавеждане на кораба;
- слаботокови уредби в кораба, спомагателни механизми, системи и устройства;
- начини за откриване на електрическите повреди и отстраняването им;
- инструменти и машини за извършване на ремонт на електрообзавеждането на кораба;
- технически показатели за надеждна работа и норми за отклонение;
- технологична последователност при изпълнение на конкретна операция (в това число и ремонтна);
- правилници, наредби, предписания и др. нормативни документи, осигуряващи безопасна работна среда;
- нормативни документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, заплащане на труда, социални права и осигуровки и др. съгласно Кодекса на труда.
- разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
- използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
- извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи;
- текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрообзавеждането на кораба;
- работа със стандартни и специализирани машини, съоръжения и приспособления;
- електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
- откриване и отстраняване на повреди;
- спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
- използване на лични предпазни средства;
- спазване на предписания и графици;
- предпазване на живота и здравето на себе си и на останалите работници;
- даване на долекарска помощ;
- поддържане на ред и чистота на работното място.
- сръчност, акуратност и съобразителност;
- чувство за отговорност;
- бърза и точна преценка и правилна реакция;
- самообладание;
- спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
- способност за анализ, оценка и вземане на решения;
- комуникативност;
- умения за работа в екип и йерархическа подчиненост;
- осъзнато спазване на изискванията за безопасна работа.
2. Демонтаж, ремонт, монтаж и изпитване на всички основни електрически агрегати и апарати, възли и уредби на кораба.
3. Поддържне и ремонт на слаботокови уредби, спомагателни механизми, електронни системи и устройства за управление и регулиране.
4. Измерване на всички електротехнически параметри - работни и свързани с безопасността на електрообзавеждането.
5. Поддържане на акумулаторни батерии и работни помещения на акумулаторни отделения.
6. Извършване на подготвителни операции за различните електромонтажни дейности.
Всички дейности се извършват, като се спазват изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Специалност 5220206 "Електрообзавеждане на железопътна техника"
1. Извършване на монтаж и демонтаж, външни огледи за оценка на състоянието и дефектиране на елементите на електрообзавеждането. Предмети на труда:
Електрическата инсталация и елементите й в подвижния жп състав, проводници и кабели от различен тип, тинол, шлаухи, изолационни ленти, графитни контактни елементи и графитна грес, електрически лампи, акумулаторни батерии, електролит, електронни елементи и системи и устройства за управление и регулиране.
Средства на труда:
Шлосерски и електромонтьорски инструменти (набор от отвертки, клещи, секачи, чук, пили, тинол, шлаухи, изолационни ленти, шублер, шаблони), поялници, флекс, амперметър, волтметър, мегаомметър и други, изпитвателни стендове и/или диагностични пунктове, техническа и нормативна документация, изчислителна техника, уред за проверка на електролита, електрическо фенерче.
Лични предпазни средства:
изолационна щанга за ВН, заземителни щанги, изолационни пътеки и килимчета, ръкавици, ботуши.
- конструктивна и технологична документация, стандартизационни документи, каталози и проспекти и други носители на информация, вкл. и на чужд език;
- основните агрегати, възли и уредби на подвижния железопътен състав, тяхното устройство и действие, предназначение и разположение;
- електроообзавеждането на подвижния железопътен състав;
- начините за откриване на електрическите повреди и отстраняването им;
- инструментите и машините за извършване на ремонт на електрообзавеждането в жп транспортна техника;
- техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
- технологичната последователност при изпълнение на конкретна операция (в това число и ремонтна);
- нормативни документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация;
- заплащане на труда, социални права и осигуровки и др. съгласно Кодекса на труда.
- разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
- използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
- извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи, текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрообзавеждането в железопътната техника;
- работа със стандартните и специализираните машини, съоръжения и приспособления;
- електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
- откриване и отстраняване на повреди;
- спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
- използване на лични предпазни средства;
- спазване на предписания и графици;
- предпазване на живота и здравето на себе си и на останалите работници;
- даване на долекарска помощ;
- поддържане на ред и чистота на работното място.
- сръчност, акуратност и съобразителност;
- чувство за отговорност;
- бърза и точна преценка и правилна реакция;
- самообладание;
- спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
- способност за анализ, оценка и вземане на решения;
- комуникативност, умения за работа в екип и йерархическа подчиненост;
- осъзнато спазване на изискванията за безопасна работа.
2. Демонтаж, ремонт, монтаж и изпитване на всички основни електрически агрегати и апарати, възли и уредби на подвижния железопътен (жп) състав.
3. Поддържане и ремонт на слаботокови уредби, спомагателни механизми, електронни системи и устройства за управление и регулиране.
4. Измерване на всички електротехнически параметри - работни и свързани с безопасността на електрообзавеждането.
5. Поддържане на акумулаторни батерии и работни помещения на акумулаторни отделения.
6. Извършване на подготвителни операции за различните електромонтажни дейности.
Всички дейности се извършват, като се спазват изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Специалност 5220207 "Електрообзавеждане на транспортна техника"
1. Извършване на монтаж и демонтаж, външни огледи за оценка на състоянието и дефектиране на елементите на електрообзавеждането в транспортната техника. Предмети на труда:
Електрическата инсталация на транспортната техника, проводници и кабели от различен тип, тинол, шлаухи, изолационни ленти, графитни контактни елементи, електрически лампи, акумулаторни батерии, електролит, електронни елементи и системи и устройства за управление и регулиране и др.
Средства на труда:
Шлосерски и електромонтьорски инструменти (набор от отвертки, клещи, секачи, чук, пили, тинол, шлаухи, изолационни ленти, шублер, шаблон, поялници, флекс, амперметър, волтметър, мегаомметър и други, изпитвателни стендове, диагностични пунктове, техническа и нормативна документация, изчислителна техника, уред за проверка на електролита, електрическо фенерче.
Лични предпазни средства:
Изолационна щанга за ВН, заземителни щанги, изолационни пътеки и килимчета, ръкавици, ботуши.
- конструктивна и технологична документация, стандартизационни документи, каталози и проспекти и други носители на информация, вкл. и на чужд език;
- основните агрегати, възли и уредби на транспортните средства, тяхното устройство и действие, предназначение и разположение;
- електрообзавеждането на автомобилите и другите видове транспортни средства;
- начините за откриване на електрически повреди и отстраняването им;
- инструментите и машините за извършване на ремонт на електрообзавеждането на транспортните средства;
- техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
- технологичната последователност при изпълнение на конкретна операция, в това число и ремонтна;
- нормативни документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, заплащане на труда, социални права и осигуровки и др. съгласно Кодекса на труда.
- разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
- използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
- извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи, текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрообзавеждането на транспортна техника;
- работа със стандартните и специализираните машини, съоръжения и приспособления;
- електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
- откриване и отстраняване на повреди;
- спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
- използване на лични предпазни средства;
- спазване на предписания и графици;
- предпазване на живота и здравето на себе си и на останалите работници;
- даване на долекарска помощ;
- поддържане на ред и чистота на работното място.
- сръчност, акуратност и съобразителност;
- чувство за отговорност;
- бърза и точна преценка и правилна реакция;
- самообладание;
- спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
- способност за анализ, оценка и вземане на решения;
- комуникативност, умения за работа в екип и йерархическа подчиненост;
- осъзнато спазване на изискванията за безопасна работа.
2. Демонтаж, ремонт, монтаж и изпитване на всички основни електрически агрегати, възли и уредби.
3. Поддържане и ремонт на слаботокови уредби и електронни системи и устройства за управление и регулиране.
4. Измерване на всички електротехнически параметри - работни и свързани с безопасността на електрообзавеждането.
5. Поддържане на акумулаторни батерии и работни помещения на акумулаторни отделения.
6. Извършване на подготвителни операции за различните електромонтажни дейности.
Всички дейности се извършват, като се спазват изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Специалност 5220208 "Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт"
1. Извършване на монтаж и демонтаж, външни огледи за оценка на състоянието и дефектиране на елементите на електрообзавеждането. Предмети на труда:
Електрическата инсталация и елементите й, проводници и кабели от различен тип, тинол, шлаухи, изолационни ленти, графитни контактни елементи и графитна грес, електрически лампи, акумулаторни батерии, електролит, електронни елементи и системи и устройства за управление и регулиране.
Средства на труда:
Шлосерски и електромонтьорски инструменти (набор от отвертки, клещи, секачи, чук, пили, тинол, шлаухи, изолационни ленти, шублер, шаблони), поялници, флекс, амперметър, волтметър, мегаомметър и други, изпитвателни стендове, техническа и нормативна документация, подходяща изчислителна техника, уред за проверка на гъстотата на електролита, резервна лампа, електрическо фенерче.
Лични предпазни средства:
Изолационна щанга за ВН, заземителни щанги, изолационни пътеки и килимчета, ръкавици, ботуши.
- конструктивна и технологична документация, стандартизационни документи, каталози и проспекти и други носители на информация, вкл. и на чужд език;
- основните агрегати, възли и уредби на трамваите, тролейбусите и мотрисите за метро - устройство и действие, предназначение и разположение;
- електрообзавеждането на трамваи, тролейбуси и мотриси за метро;
- начините за откриване на електрическите повреди и отстраняването им;
- инструментите и машините за извършване на ремонт;
- техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
- технологичната последователност при изпълнение на конкретна операция (в това число и ремонтна);
- нормативни документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, заплащане на труда, социални права и осигуровки и други съгласно Кодекса на труда.
- разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
- използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
- извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи, текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрообзавеждането на електрически превозни средства в градския транспорт;
- работа със стандартните и специализираните машини, съоръжения и приспособления;
- електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
- откриване и отстраняване на повреди;
- спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
- използване на лични предпазни средства;
- спазване на предписания и графици;
- предпазване на живота и здравето на себе си и на останалите работници;
- даване на долекарска помощ;
- поддържане на ред и чистота на работното място.
- сръчност, акуратност и съобразителност;
- чувство за отговорност;
- бърза и точна преценка и правилна реакция;
- самообладание;
- спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
- способност за анализ, оценка и вземане на решения;
- комуникативност, умения за работа в екип и йерархическа подчиненост;
- осъзнато спазване на изискванията за безопасна работа.
2. Демонтаж, ремонт, монтаж и изпитване на всички основни електрически машини и апарати, възли и уредби в трамваи, тролейбуси и мотриси за метро.
3. Поддържане и ремонт на слаботокови уредби, спомагателни механизми, електронни системи и устройства за управление и регулиране.
4. Измерване на всички електротехнически параметри - работни и свързани с безопасността.
5. Поддържане на акумулаторни батерии и работни помещения на акмулаторни отделения.
6. Извършване на подготвителни операции за различните електромонтажни дейности.
Всички дейности се извършват, като се спазват изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Специалност 5220209 "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника"
1. Извършване на монтаж на асансьори. Предмети на труда:
Всички видове асансьори - пътнически, болнични, товарни и други, електротелфери, елеватори, ескалатори и др.
Средства на труда:
Шлосерски и монтьорски инструменти, измерителни инструменти и измервателни уреди, техническа и нормативна документация, подходяща изчислителна техника.
Лични предпазни средства:
Каска, изолационно килимче, ръкавици и други, в случай на необходимост.
- конструктивна и технологична документация, стандартизационни документи, каталози и проспекти и други носители на информация, вкл. и на чужд език;
- устройството и принципа на действие на асансьорните уредби и другите подемни съоръжения и техните елементи;
- технологията на монтажа на асансьорните уредби и другите подемни съоръжения;
- технологията на откриването и отстраняването на повреди;
- технологията на поддържането и ремонта;
- разчитане на чертежи, схеми и планове;
- познаване на функционирането и евентуалните повреди в електронните блокове и микропроцесорна техника, използвани в асансьорна и подемна техника;
- разчитане на повреди от информационното табло на микрокомпютъра;
- техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
- здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните монтьорски дейности.
- нормативни документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, заплащане на труда, социални права и осигуровки и други съгласно Кодекса на труда.
- разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми и реализиране;
- използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
- електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
- извършване на монтьорски и заваръчни дейности;
- извършване на монтаж и демонтаж на машинни елементи и възли;
- проследяване на електрически вериги, търсене и откриване на повреди и причините за тях;
- извършване на проверка и изпитване на монтирани и ремонтирани съоръжения;
- спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
- спазване на правилата за техническа безопасност и пожаробезопасност;
- предпазване на живота и здравето на себе си и на останалите работници;
- даване на долекарска помощ;
- поддържане на ред и чистота на работното място.
- сръчност, акуратност и съобразителност;
- чувство за отговорност;
- бърза и точна преценка и правилна реакция;
- самообладание;
- спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
- способност за анализ, оценка и вземане на решения;
- комуникативност, умения за работа в екип и йерархическа подчиненост;
- осъзнато спазване на изискванията за безопасна работа.
2. Откриване на повреди.
3. Установяване на причините за повредите.
4. Отстраняване на повредите.
5. Извършване на функционални проверки и изпитвания.
6. Извършване на проверки на изискванията за безопасна работа на монтираните съоръжения.
7. Работа с техническа и нормативна документация.
8. Общуване с клиенти.
9. Определяне на цените на услугите.
Всички дейности се извършват, като се спазват изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Специалност 5220210 "Електрически инсталации"
1. Монтаж на различни видове открити и закрити електрически инсталации. Предмети на труда:
Всички елементи на електрическите инсталации (проводници, кабели, комутационна апаратура, електроинсталационни материали), различни осветителни тела, електрически машини, апарати за управление, контрол и защита, токоизправители, акумулаторни и кондензаторни батерии, различни електрически табла и други според конкретните производствени условия.
Средства на труда:
Електромонтьорски инструменти, шлосерски инструменти, комбинирани измервателни уреди, измервателни инструменти, фазоуказатели, луксмери, поялници, преси, електромонтьорски колан, кънки, блоки и жабки, кабелотърсачи и др.
Лични предпазни средства:
Каска, изолационно килимче, ръкавици и др. в случай на необходимост.
- конструктивна и технологична документация, стандартизационни документи, каталози и проспекти и други носители на информация, вкл. и на чужд език;
- основните елементи, изграждащи електрическите инсталации - видове, конструктивни особености, начини за монтаж;
- светлинни източници и осветителни тела - основни характеристики, схеми на свързване, монтаж и поддържане;
- електрически табла - видове, схеми за захранване;
- електрически схеми на табла в жилищни, обществени, промишлени и селскостопански сгради - монтаж и поддържане;
- електрически машини, апарати, токоизправители, акумулаторни и кондензаторни батерии - монтаж и поддържане;
- производство, пренасяне и разпределение на електрическа енергия - работи за монтаж на въздушни и кабелни присъединявания НН;
- необходимост и начин на извършване на различни функционални проверки и изпитвания;
- причини за възникване, начини за откриване и отстраняване на аварии и повреди;
- избор, употреба и съхранение на предметите и средствата на труда;
- правилници, наредби, инструкции и други документи за осигуряване на безопасна работна среда;
- нормативни документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, заплащане на труда, социални права и осигуровки и други съгласно Кодекса на труда.
- разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
- използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
- работа със стандартните и специализираните машини, съоръжения и приспособления;
- електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
- извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи, текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на всички видове електрически инсталации;
- монтиране и свързване на различни видове електрически табла;
- монтиране и свързване на различни електрически машини, апарати, токоизправители, кондензаторни и акумулаторни батерии;
- извършване полагане на кабели и кабелни съоръжения и на кабелно и/или въздушно присъединяване на електрически инсталации;
- откриване и отстраняване на повреди;
- спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
- спазване на предписания и графици;
- предпазване на живота и здравето на себе си и на останалите работници;
- даване на долекарска помощ;
- поддържане на ред и чистота на работното място.
- сръчност, акуратност и съобразителност;
- чувство за отговорност;
- бърза и точна преценка и правилна реакция;
- самообладание;
- спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
- способност за анализ, оценка и вземане на решения;
- комуникативност, умения за работа в екип и йерархическа подчиненост;
- осъзнато спазване на изискванията за безопасна работа.
2. Монтаж и свързване на различни видове електрически табла.
3. Монтаж на различни осветителни тела.
4. Монтаж и свързване на електрически машини, токоизправители, кондензаторни и акумулаторни батерии.
5. Полагане на кабели и монтаж на кабелни съоръжения.
6. Кабелно и/или въздушно присъединяване на електрически инсталации към електроразпределителна мрежа НН.
7. Поддръжка и ремонт на електрически инсталации, електрически табла, електрически машини, токоизправители, кондензаторни и акумулаторни батерии.
8. Функционални проверки и изпитвания.
Всички дейности се извършват, като се спазват изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Специалност 5220211 "Електродомакинска техника"
1. Разчитане на конструктивна и технологична документация, електрически схеми и ползване на стандартизационни и нормативни документи, както и каталози и проспекти. Предмети на труда:
Всички електродомакински уреди и материалите, използвани в тях.
Средства на труда:
Конструктивни и технологични документации, електрически и монтажни схеми, стандартизационни, каталожни и проспектни документи, технологични съоръжения и приспособления, шлосерски инструменти, ръчни електроинструменти, портативни и стационарни апарати и стендове за електрически и електронни измервания, компютърна техника и др.
Лични предпазни средства:
Каска, изолационно килимче, ръкавици и др. в случай на необходимост.
- конструктивна и технологична документация, стандартизационни документи, каталози и проспекти и други носители на информация, вкл. и на чужд език;
- основните явления и закони, свързани с предметите на труда;
- устройството и принципа на действие на електродомакинските уреди и техните елементи;
- техническите параметри и качествата на електрическите машини и апарати;
- различните предмети и средства на труда и приложението им;
- технологията за откриване и отстраняване на повреди и изпитване;
- изискванията към захранващите инсталации;
- спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
- здравословните и безопасни условия на труд при извършване на различни видове монтьорски дейности;
- нормативни документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, заплащане на труда, социални права и осигуровки и други съгласно Кодекса на труда.
- разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
- използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
- извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи;
- работа със стандартните и специализираните машини, съоръжения и приспособления;
- електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
- откриване и отстраняване на повреди;
- спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
- използване на лични предпазни средства;
- спазване на предписания и графици;
- предпазване на живота и здравето на себе си и на останалите работници;
- даване на долекарска помощ;
- поддържане на ред и чистота на работното място.
- сръчност, акуратност и съобразителност;
- чувство за отговорност;
- бърза и точна преценка и правилна реакция;
- самообладание;
- спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
- способност за анализ, оценка и вземане на решения;
- комуникативност, умения за работа в екип и йерархическа подчиненост;
- осъзнато спазване на изискванията за безопасна работа.
2. Външен оглед и изпитване при необходимост, откриване на повредите и установяване на причините за тях.
3. Демонтаж, ремонт или замяна на възли и детайли.
4. Монтаж, функционална проверка, измерване и изпитване.
5. Проверка и изпитване за безопасна работа на монтираните съоръжения.
6. Ценообразуване и договаряне с клиенти.
Всички дейности се извършват, като се спазват изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.

Таблица 3

Съдържание на обучението
Професионални компетенции Тематични области
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
1 Да познава и използва личните предпазни средства, да знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, да не замърсява с работата си околната среда Здравословни и безопасни условия на труд;
Пожарна и аварийна безопасност;
Долекарска помощ;
Опазване на околната среда
2 Да осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип - да умее да формулира проблеми; да задава въпроси; да прави отчет за извършената работа; да познава организацията на предприятието (фирмата) и правомощията на длъжностните лица Водене на разговор чрез различни средства за комуникация;
Техническа терминология;
Техническо мислене;
Представяне в писмен вид: молба, отчет, заявка;
Икономическа и йерархическа обвързаност на дейностите в предприятието (фирмата)
3 Да участва при разпределяне на задачите, да съдейства и търси помощ от членовете на екипа, да се отнася с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена; Да разбира собствената си роля в производството и да съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си Организация на трудовия процес;
Групова динамика;
Мотивация и контрол.
Психологическа структура на трудовата дейност;
Потребности и способностни на личността за саморазвитие
4 Да познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях Социално осигуряване, данъчна система, качество;
Заплащане на труда, трудови норми;
Цени и ценообразуване;
Нормативна уредба за отрасъла
5 Да познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; да разбира договорните отношения между работодател и работник Tрудово и социалноосигурително законодателство;
Данъчна система;
Трудови норми;
Етика на работното място;
Длъжностна характеристика
6 Да познава основните правила за работа с компютър и да умее да ползва програмни продукти; да ползва съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област Конфигурация на компютъра;
Устройства за въвеждане и съхраняване на данни;
Намиране, и съхраняване на информация;
Работа с програмни продукти за създаване на елементарни документи;
Работа със специфични програмни продукти
7 Да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език. (Ниво А1-А2 според Общата европейска рамка за владеене на чужди езици) Най-често употребявана лексика - четене на текстове (стандарти, нормативи, каталози, инструкции, указателни надписи и др.), участие в разговор (елементарни изрази и прости изречения със или без съдействието на събеседника), попълване на несложни информационни справки;
Думи и изрази, свързани с професионалните задачи (инструкции, упътвания, параметри, схеми, описание на работното място и дейност) - говоримо и писмено;
Думи и изрази (говоримо и писмено), свързани с условията за безопасност и препоръки към използващите съответните електрически уреди и съоръжения
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Електротехника и енергетика"
8 Да разпознава, разчита и използва електротехническата документация - наредби, правилници, предписания, чертежи, планове, схеми, каталожни и проспектни материали Основни понятия, величини и зависимости от електротехниката, свързани с електрически вериги (и изчисляването им);
Основни принципи за изграждане на схеми и чертежи;
Означаване на елементите и разчитане на готови схеми, конструктивна и технологична документация;
Нормативни документи в отрасъла - български и на Европейския съюз
9 Да подбира, използва и съхранява правилно: електротехнически материали, електронни елементи, химически и пожароопасни материали, ръчни и електрически инструменти, аналогови и цифрови уреди Същност на електромагнитните явления и проявлението им в конкретни технически обекти;
Обща представа за явленията, определящи качествата на електронните елементи;
Типични представители на електронни eлементи и съвременни конкретни приложения;
Качества на материалите за електрически проводници и резистори, изолационните материали и материалите за конструктивни елементи, важни за работата на електромонтьора; химически и пожароопасни материали и работа с тях;
Принципите за измерване на електрически и някои неелектрически величини, свързани с поведението на електротехнически обекти, безопасността на работа с тях и извършване на измерванията;
Работа с инструменти - ръчни и електрически, върху конкретни технически обекти.
10 Да извършва подготвителни операции, основни електромонтажни работи и монтира различни електрически инсталации и електрически табла, като спазва изискванията по ОТ, ТБ и ППО Основни принципи за изграждане на схеми и чертежи;
Означаване на елементите и разчитане на готови схеми, конструктивна и технологична документация;
Най-често срещани видове електрически инсталации и техните елементи; средствата за автоматизация;
<абота с инструменти - ръчни и електрически, върху конкретни технически обекти при спазване на изискванията за ОТ, ТБ и ППО;
Нормативни документи - български и на Европейския съюз
11 Да разбира необходимостта от технологична последователност на операциите по време на изработването, техническото обслужване, ремонта и изпитването на електротехнически съоръжения. Видове практически дейности - общометални, електромонтажни и за измерване на електрически и неелектрически величини;
Нови технологии в реалната практика
12 Да анализира условията за работа, да извършва необходимите трудови дейности, като отчита влиянието на околната среда (влажност, замърсеност, климатични зони) върху работата на електротехническите съоръжения и да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания Нормативни документи, свързани с конкретната работа на електромонтьора;
Влияние на околната среда - влажност, замърсеност, климатични зони, върху работата на електротехническите съоръжения;
Работна среда и дейности
13 Да монтира и демонтира електрически машини, апарати, токоизправители, кондензатори и акумулаторни батерии, като сравнява и разграничава процесите и явленията, протичащи в различни работни условия и различни режими на работа Кондензатори и химически източници на електрическа енергия - същност, устройство, качества, начини на свързване, приложения;
Токоизправители - функция, основни елементи и схеми, приложения;
Предназначение и видове електрически машини и апарати;
Принципно устройство и принцип на действие;
Технически качества и приложения;
Конкретни приложения в автоматизирани и неавтоматизирани електрозадвижвания;
Механични напрежения и машинни елементи;
Работа с инструменти - ръчни и електрически, върху конкретни технически обекти;
Измерителни апарати и стендове и работа с тях;
Нормативни документи - български и на Европейския съюз
14 Да познава и сравнява начините за производство, пренасяне, разпределение и консумиране на електрическата енергия Същност на електроенергийната система - производство, пренасяне, разпределение, консумиране и управление на електрическата енергия.
Основни елементи на системата.
Електрозадвижване (автоматизирано и неавтоматизирано) - същност, функционални елементи, типични представители и предназначението им в областта на консумирането на електрическа енергия
Специфична за професия 522020 "Електромонтьор" задължителна професионална подготовка
Специалност 5220201 "Електромонтьор на електрически машини и апарати"
15 Да притежава знания, практически умения и професионално-личностни качества за изпълняване на типични електромонтьорски и електромонтажни операции, свързани с изработването, техническото обслужване, ремонта и изпитването на електрическите машини и апарати Основни конструкции електрически машини и апарати, в т. ч. техните възли и детайли;
Основни технологични операции за изработване на частите на електрическите машини и апарати, монтажа на цялото изделие и демонтажа му;
Най-често срещани повреди в електрическите машини и апрати, причините за тях, средствата за разкриването на повредите и начините за ремонт;
Разчитане на схеми и технологични карти, свързани с конкретна работа;
Изработване и ремонт на електрически машини и апарати, използвайки подходящи материали, инструменти и машини;
Избор на необходимите трудови дейности, съобразени с конкретни условия за работа;
Правилно организиране на работното място според условията на работа;
Оценка на качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.
Специалност 5220202 "Електрически централи и подстанции"
16 Да притежава теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества за монтаж, ремонт и техническо обслужване на елементите на електрическите уредби в електрически централи и подстанции, а също и на въздушни и кабелни електропреносни линии за високо и средно напрежение Конструкция и принцип на действие на основното и спомагателното обзавеждане на електрическите централи, подстанции и електропроводни линии;
Международни стандарти, нови технологии в областта на производството, пренасянето и разпределението на електрическа енергия;
Устройства за релейна защита, автоматика и телемеханика в електрическите централи и подстанции и електропроводни линии за средно и за високо напрежение;
Правила за монтаж, ремонт и обслужване на електропроизводствени и електропреносни съоръжения;
Текущи и капитални ремонти на електрообзавеждането в електрическите централи, подстанции и електропроводни линии;
Правила за техническа безопасност, охрана на труда и противопожарна охрана и оказване на долекарска помощ в електрическа централа и подстанция
Специалност 5220203 "Електрически мрежи"
17 Да притежава теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества за извършване на монтаж, служване на електроразпределителни мрежи за средно и ниско напрежение Конструкция, параметри ремонт и техническо оби принципи на действие на електроразпределителните мрежи за средно и ниско напрежение (включително и за постоянен ток);
Конструкция, параметри и принципи на работа на основното и спомагателното обзавеждане на електрически централи, подстанции и токоизправителни станции;
Устройства за релейна защита, автоматика и телемеханика в електрическите мрежи;
Основни правила и извършване на монтаж, демонтаж, техническо обслужване, текущи и капитални ремонти и изпитване на електроразпределителни мрежи за средно и ниско напрежение и за постоянен ток;
Правила за техническа безопасност, пожаробезопасност и хигиена на труда при монтаж, ремонт и обслужване на електроразпределителни мрежи и защитните устройства, противопожарни дейности и долекарска помощ;
Международни стандарти, нови технологии в областта на производството, пренасянето, разпределението и консумирането на електрическата енергия
Специалност 5220204 "Електрообзавеждане на производството"
18 Да притежава теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества за извършване на монтаж, ремонт и поддържане на различни електрически инсталации; различни видове електрически табла; елементите на електрообзавеждането на производствени механизми; кабели и кабелни съоръжения Електроснабдяване на производството: електрически централи и подстанции, апаратура в разпределителните уредби, компенсиране на реактивните товари, техника на високите напрежения, заземяване, релейна защита, автоматика в системата на електроснабдяването на промишлеността, селското стопанство, обществените сгради и такива в сферата на услугите;
Елементи на електрообзавеждането и електрозадвижването на производствени механизми: пускане, спиране и регулиране честотата на въртене на електрически двигатели;
Отворени и затворени системи за автоматично управление;
Монтаж, демонтаж, ремонт, поддържане и изпитване на различните видове електрически инсталации, електрически табла, елементи на електрообзавеждането и електрозадвижването на производствени механизми (електрически двигатели, трансформатори и пусково-регулираща апаратура);
Международни стандарти и нови технологии в съответната област
Специалност 5220205 "Електрообзавеждане на кораби"
19 Да притежава знания, практически умения и професионално-личностни качества за поддържане на технически изправно електрообзавеждането на кораби, за което да извършва задължителни ежедневни прегледи с основните проверочни операции; да умее да открива повредите в електрическите вериги и техните елементи и да ги отстранява Устройство на основните агрегати, възли и уредби на кораба, тяхното разположение и предназначение;
Електрическа система на кораба - генератор, двигатели, пусково-командна и защитна апаратура, табла и електронни блокове и всички електрически вериги (силнотокови и слаботокови);
Технически показатели за работата на елементите на съоръженията, норми за отклонение;
Оглед, технически измервания и вземане на подходящи решения, свързани с надеждната работа на електрозадвижването на кораба;
Ремонт на електрозахранването и електрообзавеждането на кораба;
Организиране на работното място в съответствие с конкретните условия и с усвоените знания и умения за правилна работа;
Международни стандарти и нови технологии в съответната област
Специалност 5220206 "Електрообзавеждане на железопътна техника"
20 Да притежава знания, практически умения и професионално-личностни качества за поддържане на електрообзавеждането на железопътната техника технически изправно, за което да извършва задължителни ежедневни прегледи с основните проверочни операции; да умее да открива повредите в електрическите вериги и техните елементи и да ги отстранява Устройство на основните агрегати, възли и уредби на електрообзавеждането на железопътната техника, както и разположението и предназначението й;
Електрическо захранване на железопътната техника, устройство на токоизправителния захранващ блок, тяговите и спомагателни електрически двигатели, пусково-командната и защитна апаратура, табла и електронни блокове и всички силнотокови и слаботокови електрически вериги;
Технически показатели за работата на елементите на съоръженията; норми за отклонение;
Ремонт на електрозахранването и електрообзавеждането на железопътна техника;
Организиране на работното място в съответствие с конкретните условия и с усвоените знания и умения за правилна работа;
Международни стандарти и нови технологии в съответната област
Специалност 5220207 "Електрообзавеждане на транспортна техника"
21 Да притежава знания, практически умения и професионално-личностни качества за поддържане на технически изправно електрообзавеждането на транспортните средства, за което да извършва задължителни ежедневни прегледи с основните проверочни операции; да умее да открива повредите в електрическите вериги и техните елементи и да ги отстранява Устройство на основните агрегати, възли и уредби на транспортната техника, тяхното разположение и предназначение;
Електрическо захранване на транспортната техника; устройство на електрическите машини, използвани в нея; пусково-командната и защитна апаратура, табла и електронни блокове и всички електрически вериги (силнотокови и слаботокови);
Технически показатели за работата на елементите на съоръженията; норми за отклонение;
Ремонт на електрозахранването и електрообзавеждането на транспортната техника;
Организиране на работното място в съответствие с конкретните условия и с усвоените знания и умения за правилна работа;
Международни стандарти и нови технологии в съответната област
Специалност 5220208 "Електрообзавеждане на електрически превозни средства"
22 Да притежава знания, практически умения и професионално-личностни качества за поддържане на технически изправно електрообзавеждането на електрическите превозни средства за градски електрически транспорт, за което да извършва задължителни ежедневни прегледи с основните проверочни операции; да умее да открива повредите в електрическите вериги и техните елементи и да ги отстранява Устройство на основните агрегати, възли и уредби на трамвая, тролейбуса и мотрисата за метро, тяхното разположение и предназначение;
Електрическо захранване на електрическия подвижен състав;
Устройство на тяговите и спомагателните електрически двигатели;
Пусково-командна и защитна апаратура, табла и електронни блокове;
Силнотокови и слаботокови електрически вериги;
Технически показатели за работата на елементите на съоръженията; норми за отклонение;
Ремонт на електрозахранването и електрообзавеждането на електрическия подвижен състав;
Организиране на работното място в съответствие с конкретните условия и с усвоените знания и умения за правилна работа;
Международни стандарти и нови технологии в съответната област
Специалност 5220209 "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника"
23 Да притежава теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества, за да поддържа технически изправна подемната и асансьорната техника, за което да извършва задължителни планови прегледи с основните проверочни операции; да умее да открива повредите в електрическите вериги и техните елементи и да ги отстранява Строителна част на асансьора;
Устройство на основните агрегати (хидравлични, механични и електрически), възли и уредби на подемната и асансьорна техника, тяхното разположение и предназначение;
Електрическо захранване на подемна и асансьорна техника; устройство на електрическите машини, изполвани в нея; пусково-командни и защитни апарати, табла и електронни блокове и всички видове електрически вериги;
Схеми за управление на асансьорна и друга подемна техника;
Изпитване и пускане в експлоатация на подемна и асансьорна техника;
Експлоатация, преглед и ремонт на подемна и асансьорна техника;
Наредби и стандарти за устройството и безопасната работа на асансьорни уредби;
Организиране на работното място в съответствие с конкретните условия и с усвоените знания и умения за правилна работа
Специалност 5220210 "Електрически инсталации"
24 Да притежава знания, практически умения и професионално-личностни качества за извършване на дейности за полагане, присъединяване към захранването, поддържане и ремонт на осветителни, силови, сигнални, защитни и различни видове специални електрически инсталации в сгради Електроразпределителни мрежи в населени места;
Присъединяване към захранваща мрежа - кабелно и въздушно;
Монтаж, демонтаж, ремонт, поддържане и изпитване на различни видове електрически инсталации и електрически табла;
Монтаж, демонтаж, ремонт, поддържане и изпитване на различните видове електрически инсталации, електрически табла, елементи на ЕО и ЕЗ на производствени механизми;
Международни стандарти и нови технологии в областта на монтажа, ремонта и поддържането на електрически инсталации в сгради
Специалност 5220211 "Електродомакинска техника"
25 Да притежава знания, практически умения и професионално-личностни качества за: инсталиране и привеждане в експлоатация на нова електродомакинска техника; откриване и отстраняване на повреди; извършване на функционална проверка и изпитване на действаща електродомакинска техника, осигурявайки нейната безаварийна и безопасна работа Шлосерски операции;
Работа с измервателни инструменти;
Монтаж и демонтаж на машинни елементи;
Електромеханични елементи;
Електромонтажни елементи;
Електронни и компютърни елементи;
Устройство, действие, възможни повреди, технология на диагностиката, отстраняване на повреди, изпитване след ремонта на: нагревателни елементи, водонагревателни уреди, отоплителни уреди, преносими битови уреди, готварски печки, машини за почистване, миялни и перални машини

5. Система за оценяване и удостоверяване Знанията, уменията и професионално-личностните качества се оценяват според степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението. Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно. Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система. Входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се удостоверява чрез свидетелство за завършено основно образование. Входящото равнище при повишаване на квалификацията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. По теория: среден 3 - обучаваният е осмислил основни понятия, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости; добър 4 - обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти, методи, схеми, зависимости и други; много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в познати ситуации; отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления, технологии по предварително зададени критерии.
5.1.2. По практика: среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд; добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд; много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд; отличен 6 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в нова ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд; подбира сам методи, суровини и материали; оценява качеството на работата си.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:

 • описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
  • определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му);
  • определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
  • въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
  • задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
   5.1.4. Оценяването на професионално-личностните качества се извършва в процеса на обучението по преки и косвени признаци и се отразява на оценката по теория и практика на обучавания.
   5.1.5. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и други се разработват в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните задачи, въпроси, задания и други трябва да е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в "Цели на обучението".
   5.2. Оценяване на изхода от обучението Изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация са два - по теория и по практика на професията, и се провеждат в съответствие с изискванията на чл.34 - 37 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО). Организацията и съдържанието на изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация са съгласно чл.34 ЗПОО. Изпитите по теория и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми (чл. 36, ал. 1 ЗПОО). Изискванията към комисиите за провеждане на изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация са определени в чл.35 ЗПОО. В състава на комисиите за провеждане на изпитите с равни квоти се включват представители на обучаващата институция, на работодателите, както и на работниците и служителите от отрасъла. Представителите на обучаващата институция са учители или други лица, извършващи професионална подготовка. Представителите на работодателите са с квалификация от съответната професионална област, а на работниците и служителите - с квалификация и трудов стаж не по-малък от четири години по съответната професия.
   5.2.1. Изпит по теория на професията Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

   Таблица 4

   Критерии Показатели Тежест,
   %
   1 Усвоени знания за общите и специфичните електромонтьорски дейности в съответствие с нормативните изисквания - разпознава, разчита и използва електротехническата документация - наредби, правилници, предписаия, чертежи, планове, схеми и други;
   - описва мотивите за под бор, безопасна употреба и съхранение на материали; ръчни и електрически инструменти; аналогови и цифрови уреди; технологични машини, съоръжения и приспособления, измерителни апарати и стендове, химически и пожароопасни материали и елементи;
   - описва подготвителните операции и основните електромонтажни работи за изработване на различните видове електрически инсталации и електрически табла;
   - описва технологичните операции за монтаж и демонтаж на електрически машини и апарати, като сравнява и разграничава процесите и явленията, протичащи при различни работни условия и режими на работа;
   - сравнява начините за производство, пренасяне, разпределение и консумиране на електрическа енергия;
   - описва специфични за изучаваната специалност дейности, свързани с монтажа, ремонта и поддържането на конкретни съоръжения
   70
   2 Икономически и трудово-правни знания и умения - познава общите принципи на трудовото законодателство;
   - познава основните принципи при формите и системите на заплащане на труда
   5
   3 Знания и умения за информационна техника и технологии - познава общи правила за работа с комютър;
   - използва готови програмни продукти
   10
   4 Здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия и опазване на околната среда - знания за предпазване на живота и здравето на себе си и на околните;
   - знания за безопасна ра бота на работното място;

   - разпознаване на опасни ситуации в процеса на работа и своевременно реагиране;
   - описание на начините за оказване на първа помощ на пострадал при авария;
   - знания за опазване на околната среда при изпълнение на конкретна работа;
   - знания за ефективно екологично използване на електротехнически, химически и пожароопасни материали и изделия

   10
   5 Справяне с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява комуникация на чужд език - степен на владеене на един чужд език;
   - използва елементарни изрази и прости изречения на чужд език
   5
   Общо 100

   5.2.2. Изпит по практика на професията Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа. Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.

   Таблица 5

   Критерии Показатели Тежест,
   %
   1 Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда - избира и използва правилно лични предпазни средства;
   - употребява правилно предметите и средствата на труда по безопасен начин;
   - разпознава опасни ситуации, които биха могли да възникнат в процеса на работа, дефинира и спазва предписания за своевременна реакция; - описва дейностите за опазване на околната среда, свързани с изпитната му работа, включително почистване на работното място
   5
   2 Ефективна организация на работното място - подрежда рационално инструменти и материали, за да осигури удобство и точно спазване на технологията;
   - употребява материалите целесъобразно; - работи с равномерен темп в определеното време
   10
   3 Спазване на изискванията на правилниците, наредбите и предписанията - обяснява работата си при спазване на йерархичната подчиненост от други лица;
   - спазва изискванията на правилниците, наредбите и предписанията, свързани с изпитното задание (материали, инструменти, лични предпазни средства)
   10
   4 Правилен подбор на материали, инструменти и електротехнически изделия съобразно конкретното задание - преценява типа и вида на необходимите материали, изделия и инструменти, необходими според изпитното задание;
   - подбира правилно материали, инструменти и изделия по количествени и качествени показатели
   10
   5 Спазване на технологичната последователност на операциите според изпитното задание - определя самостоятелно технологичната последователност на операциите;
   - спазва технологичната последователност в процеса на работата
   10
   6 Качество на изпълнението на изпитното задание - осигурява съответствие на всяка завършена операция с изискванията на съответната технология;
   - осигурява съответствие на крайното изделие със зададените му технически параметри; - изпълнява задачата в поставения срок
   50
   7 Самоконтрол и самопроверка на изпълнението на изпитното задание - осъществява контрол по операции - при избора на материали, изделия и инструменти и при изпълнение на конкретни дейности;
   - осъществява контрол на техническите показатели - текущ и на готовото изделие;
   - оценява резултатите, взема решение и отстранява грешки;
   - прави оптимален разчет на времето за изпълнение на изпитното задание
   5
   Общо 100

   5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение Документите, с които се удостоверява придобитата степен на професионална квалификация, са регламентирани в чл.38 ЗПОО. Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета и ДОИ за придобиване на квалификация по професии.

   6. Изисквания към материалната база Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия) при предварително сключени договори. Когато обучението по професията се осъществява в училище, максималният брой на учениците в паралелка (обучение по теория) е 26, а за практика учениците от паралелката се разделят на групи съгласно Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (обн., ДВ, бр. 4 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2002 г.).
   6.1. Учебен кабинет В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
   6.1.1. Основно оборудване - работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа техника.
   6.1.2. Учебни помагала: демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти.
   6.2. Учебна работилница В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията. Те се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответни помагала съобразно усвояваната професия и специалности. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучаеми и едно работно място за обучаващия. Обучаващите институциии, провеждащи обучение по професията "Електромонтьор", задължително имат: лаборатории по електрически измервания и по електрически машини и апарати; учебни работилници по общометална практика, електромонтажна практика и по специалността. Всички учебни работилници и учебни лаборатории се обзавеждат с машини и съоръжения, демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти, съобразени с формирането на практически умения у обучаваните. Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се намират: машини, съоръжения и инвентар, необходими за работа. При разполагането на работните места са спазени изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимите суровини и материали. Необходимото оборудване за всяка специалност (основните материали, инструменти и машини) е отразено в т. 2 "Профил на професията", графа "Предмети и средства на труда".
   6.3. Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти. Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, видовете електромонтьорски дейности, ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.

   7. Изисквания към обучаващите
   7.1. По теория: Право да преподават теория по отделните специалности имат лица, притежаващи съответно висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по специалности "Електротехника" или "Електроенергетика и електрообзавеждане" или по друга специалност от професионално направление "Общо инженерство" със специализираща подготовка по "Електроинженерство". 7.2. По практика: Право да преподават практика по отделните специалности имат лица, притежаващи съответно висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по специалности "Електротехника" или "Електроенергетика и електрообзавеждане" или по друга специалност от професионално направление "Общо инженерство" със специализираща подготовка по "Електроинженерство", както и учители по практика в областта на електротехниката. Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс по нови технологии и материали за актуализиране на професионалните им знания и умения.

   8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ - апробиране на ДОИ в обучаващи институции; - текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ; - ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.

 • Предложи
  корпоративна публикация
  Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
  ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
  Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
  Резултати | Архив