Наредба № 31 от 26 юли 1999 г. за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

МТС и МОН

Държавен вестник брой: 57

Година: 2007

Орган на издаване: МТС и МОН

Дата на обнародване: 17.07.2007

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Тази наредба определя изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства (МПС) от категориите по чл.149 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

Чл.2.
(1) Правоспособността за управление на МПС се придобива след задължително обучение в присъствена форма, в съответствие с изискванията, при условията и по реда, предвидени в тази наредба.
(2) Придобитите при задължителното обучение знания, умения и поведение се проверяват чрез изпит при условията и по реда, предвидени в тази наредба.
(3) На лицата, положили успешно изпита, се издава свидетелство за управление по реда на чл.159 от Закона за движението по пътищата, с което се удостоверява правоспособността за управление на МПС от съответната категория.

Чл.3.
(1) Всеки кандидат за обучение трябва да отговаря на изискванията за физическа и психологическа годност, предявявани към водачите на МПС от категорията, за която ще се обучава.
(2) По време на обучението кандидатът трябва да придобие знания и умения за безопасно управление и да усвои поведението, изисквано от водачите на МПС от категорията, за която се обучава.

Чл.4.
(1) Обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС се извършва от физически лица - търговци по смисъла на Търговския закон, или юридически лица, или от техните клонове, вписани в търговския регистър като такива, притежаващи разрешение, издадено при условията и по реда, предвидени в тази наредба.
(2) Разрешение за обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС се издава за всеки клон на физическото или юридическото лице поотделно.

Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МПС

Раздел I
Изисквания за физическа годност

Чл.5.
(1) Физическата годност на водачите и на кандидатите за водачи на МПС се установява с медицински преглед, при който се проверява дали лицето, подложено на преглед, отговаря на медицинските изисквания към водачите за съответната категория МПС.
(2) Към водачите на МПС от категориите "М", "А", "В", "В+Е", "Ткт" (група 1) и от категориите "С", "С+Е", "D", "D+E", "Ттб", "Ттм" (група 2) се предявяват различни медицински изисквания съгласно приложение No 1.
(3) Резултатите от прегледа и заключението за годността на кандидата за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответната категория се нанасят в "Карта за медицински преглед на водач на МПС" (приложение No 2) със срок на валидност една година.

Чл.6.
(1) Медицинският преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 1 обхваща само установяване състоянието на зрението.
(2) Проверка за съответствие с останалите медицински изисквания към водачите на МПС от група 1 се извършва:
1. на водачи на МПС, към които е приложена принудителната административна мярка по реда на чл.171, т.1, буква "а" ЗДвП;
2. на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, за които по време на обучението или при изпита се установят признаци на заболяване, което е в противоречие с медицинските изисквания.
(3) Медицинският преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 2 обхваща всички изисквания от приложение No 1.
(4) Медицинският преглед на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се извършва преди започване на обучението.

Чл.7. Организацията на медицинските прегледи на водачите и на кандидатите за обучение и редът за даване на заключение за тяхната годност се определят с инструкция, утвърдена от министъра на здравеопазването.

Чл.8.
(1) Спорните и особени случаи при установяване физическата годност на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се решават от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) и транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК).
(2) Заключенията на ТОЛЕК подлежат на обжалване пред ТЦЛЕК.
(3) (Отменена като незаконосъобразна с Решение № 6880/2007 г. на ВАС, ДВ, бр. 57 от 2007 г.)
(4) Лице, получило заключение за физическата си годност за водач на МПС от ТОЛЕК или ТЦЛЕК, при необходимост се освидетелства отново от същата комисия.
(5) Резултатите от медицинските прегледи и заключението на ТОЛЕК и ТЦЛЕК се записват в протокол (приложения No 3 и 4).

Раздел II
Изисквания за психологическа годност
(Отм., ДВ, бр. 46 от 2006 г.)

Чл.9. (Отм., ДВ, бр. 46 от 2006 г.).

Чл.10. (Отм., ДВ, бр. 46 от 2006 г.).

Чл.11. (Отм., ДВ, бр. 46 от 2006 г.).

Чл.12. (Отм., ДВ, бр. 46 от 2006 г.).

Раздел III
Изисквания за знания, умения и поведение
(Отм., ДВ, бр. 17 от 2003 г.)

Чл. 13. (Отм., ДВ, бр. 17 от 2003 г.).

Глава трета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС
(Отм., ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Глава четвърта
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
(Отм., ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Глава пета
ИЗПИТИ
(Отм., ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Глава шеста
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл.56. Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от инспекторатите по образованието в съответните областни административни центрове и регионалните отдели на ДАИ към Министерството на транспорта.

Чл.57. Контролните органи проверяват лицата по чл.4, получили разрешение за обучение на водачи, за законосъобразността на тяхната дейност, за състоянието на материалната база, за изпълнението на учебните програми и съставят актове за установяване на административни нарушения.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази Наредба се издава на основание чл.152 и 153 от Закона за движение по пътищата (ДВ, бр. 20 от 1999 г.).

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1.IX.1999 г. и отменя Наредба No 19 от 1996 г. за подготовката, изпитите, отчета и изискванията към водачите на МПС (ДВ, бр. 101 от 1996 г.).

§ 3. (изм.,ДВ,бр.2, 53 от 2000 г., бр.9 от 2001 г., бр.16 от 2002 г.) Срокът на разрешенията, издадени от министъра на образованието и науката по реда на тази наредба, се удължава съответно с шест месеца.

§ 4. Лица, които при влизането в сила на тази наредба имат права като преподаватели и/или учители по реда на Наредба No 19 от 1996 г. за подготовката, изпитите, отчета и изискванията към водачите на МПС, запазват правата си за срок една година.

§ 5. Изискването по чл.43, ал.2, т.2 не се прилага спрямо кандидатите за получаване на удостоверение за професионално обучение по реда на чл.43, ал.2, които са преподаватели по практика в учебните заведения, подготвящи лица с професионална квалификация "Инструктор за обучение на водачи на МПС".

§ 6. Спрямо кандидатите за получаване на удостоверение за професионално обучение по реда на чл.43, ал.2, които като служители на Министерството на вътрешните работи са провеждали изпит на водачи на МПС и имат стаж като такива най-малко 3 години, разпоредбата на чл.43, ал.2, т.2 се прилага от 1.IХ.2000 г.

§ 7. Трудовият стаж като преподаватели по теория и практика за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС на бивши служители на Министерството на отбраната се доказва със служебна бележка, издадена от Министерството на отбраната.

§ 8. До 1.I.2003 г. по изискването на чл.37, т.4 относно допустимата максимална маса на МПС от категория "С", използвани с учебна цел, може да се прилага максимално допустима маса от 7000 кг.

§ 9. До 1.I.2003 г. по изискването на чл.37, т.5, букви "а" и "б" относно допустимата максимална маса на МПС от категория "С+Е", използвани с учебна цел, може да се прилага максимално допустима маса 15 000 кг.

Министър на транспорта: В. Краус
Министър на образованието и науката: В. Методиев

Приложение No 1 към чл.5, ал.2

Медицински изисквания към водачите на моторни превозни средства

I. Заболявания и състояния, при наличието на които свидетелство за управление на МПС се издава само след освидетелстване от ТОЛЕК или ТЦЛЕК

Неврологични заболявания

1. Заболявания и състояния след прекарани заболявания на:
а) централната нервна система - съдови, възпалителни, травми, наследственодегенеративни, тумори (първични и метастатични), интоксисации и състояния след интоксикации от екзогенен и ендогенен характер;
б) периферната нервна система и нервно-мускулния апарат - с трайни увреждания, водещи до ограничения на функционалната годност, включително:
- парализи и парези;
- координационни нарушения;
- тонусни промени и хиперкинези;
- смущения във висшите корови функции;
- други огнищни увреждания на нервната система;
- интоксикации и състояния след интоксикации от екзогенен и ендогенен характер.
2. Епилепсия - във всичките й форми, по клинични и етиологични признаци, при наличие на пристъпни състояния през последните три години, предшестващи датата на медицинското освидетелстване.

Психиатрични заболявания

3. Ендогенни психози - клинично изявени, непрекъсното протичащи, без възможности за социална и трудова адаптация.
4. Хроничен алкохолизъм и неалкохолни наркомании с трайна промяна на личността. *
5. Олигофрения * (умерена, тежка и дълбока).
6. Тежки разстройства на личността и неврози с изразени психични нарушения, които повлияват трайно на поведението и адаптационните възможности.

Хирургически заболявания

7. Увреждане на дихателната система:
а) фистула след пиоторакс с деформация на гръдния кош, с ограничение на дихателните функции повече от 40 %;
б) деформация на гръдния кош след ревматичен плеврит; хемоторакс с резекция на ребра, смущаващи дишането и кръвообращението.
8. Аневризми на големите кръвоносни съдове.
9. Нефректотомия с недостатъчни функции на другия бъбрек.

Вътрешни заболявания

10. Открита, декомпенсирана и субкомпенсирана туберкулоза на белите дробове и други органи и системи.
11. Артериална хипертония III степен. Малигенна хипертония.
12. Заболявания на сърдечния мускул и перикарда с разстройство в коронарното или общото кръвообращение.
13. Ритъмни и проводни нарушения с разстройство в коронарното и общото кръвообращение.
14. Аневризма на аортата, клинично изразена с притискане и смущения в кръвообращението.
15. Злокачествени новообразувания и системни заболявания в стадий на лечение или с данни за метастази.

Кожни заболявания

16. Болест на Реклингхаузен (неврофиброматоза).
17. Тежко протичащи генодерматози, като: епидермолизис булоза хередитария, морбус Меледа, ихтиозис вулгарис и др.
18. Акродерматис континца супоратива (Халоно).
19. Микозис фунгоидес.
20. Лупус еритиматозис дисимината - система тизатус.
21. Всички форми на невросифилис.

Други заболявания

22. Заболяване от СПИН, вкл. и заразоносители - доказано.
* Заболяването се смята за доказано след амбулаторно или стационарно изследване, лечение и диспансерно наблюдение, като степента на болестното отклонение се определя от лекар експерт, а вземането на решение е индивидуално.

II. Заболявания и състояния, при наличието на които се налагат ограничения за получаването на свидетелство за управление на МПС, в зависимост от категорията на МПС

Наименование на заболяванията и състоянията МПС от група 1 категории "М", "А", "В", "В+Е", "Ткт" МПС от група 2 категории "С", "С+Е" "D", "D+Е", "Ттб", "Ттм"
Очни заболявания
1. Тежки конгенитални, възпалителни и дегенеративни заболявания на очната ябълка и придатаците й, довели до трайни и невъзвратими разстройства на очните функции - при изискванията на т.6 разрешено забранено
2. Едноочие, функционално или анатомично, при нормални функции на окото, което се използва и при условията най-малко 3 г. след получаване на едноочието разрешено само за кат. "В" и "В+Е" забранено
3. Глаукома - компенсирана - при условията на т.6 разрешено разрешено само за кат. "С"
4. Вродени разстройства на цветоусещането:
а) аномална трихромазия (цветна аномалия); разрешено само за кат. "С"
б) дихромазия и монохромазия забранено забранено
5. Придобити разстройства на цветоусещането в зависимост от степента индивидуално забранено
6. Зрителна острота(1) при нормални други очни функции(2):
а) сумата от зрителните остроти на двете очи да е равна на 2,0, като на по-слабото око е не по-малко от 1,0 с помощта на корекция до ± 2 диоптъра включително; разрешено разрешено
б) сумата от зрителните остроти на двете очи да е равна на 1,8, като на по-слабото око е не по-малко от 0,8 с помощта на корекция до ± 3 диоптъра включително; разрешено индивидуално
в) сумата от зрителните остроти на двете очи да е равна на 1,6, като на по-слабото око е равна на 0,6 с помощта на корекция ± 6 диоптъра включително разрешено забранено
Ушни, носни и гърлени заболявания
7. Злокачествени образувания на ОРЛ органите индивидуално индивидуално
8. Възприемане сумарно с двете уши (без слухов апарат), средна аудиометрична загуба на честотите от 500 до 4000 херца:
а) шепотна реч от 6 м и над 6 м, говорна реч над 6 м, аудиометрична загуба не повече от 0 до 30 децибела за честотите от 200 до 500 херца; разрешено разрешено
б) шепотна реч от 4 м и над 4 м, говорна реч от 6 м и над 6 м, аудиометрична загуба не повече от 30 децибела за честотите от 500 до 2000 херца; разрешено индивидуално
в) шепотна реч - без значение, говорна реч - не по-малко от 4 м, аудиометрична загуба - не повече от 40 децибела и повече от честотите 500 - 1000 и 2000 херца; разрешено индивидуално
г) шепотна реч - без значение, говорна реч - по-малко от 2 м, аудиометрична загуба - не повече от 60 децибела за честотите 500 - 1000 и 2000 херца индивидуално забранено
9. Периферен, централен и комбиниран отоневрологичен синдром индивидуално индивидуално
10. Спонтанен нистагъм, установен без помощни средства, а при хоризонталния - при отклонение на очните ябълки над 50°, установен с очилата на Френцел или чрез нистагмограф индивидуално индивидуално
Неврологични заболявания
11. Заболявания на периферната нервна система, нервно-мускулния апарат и състояние след заболявания на периферната нервна система индивидуално индивидуално
12. Съдови заболявания на нервната система и състояние след прекарани съдови заболявания на нервната система индивидуално индивидуално
13. Възпалителни заболявания на нервната система и състояние след прекарани възпалителни заболявания на нервната система индивидуално индивидуално
14. Наследствено-дегенеративни заболявания на нервната система и заболявания на нарушено развитие на нервната система, черепната система и гръбначния стълб индивидуално индивидуално
15. Тумори на нервната система индивидуално индивидуално
16. Травми на нервната система и състояние след травма на нервната система индивидуално индивидуално
17. Епилепсия индивидуално индивидуално
18. Заболявания на нервната система при остри и хронични заболявания на кръвта и кръвотворните органи, отделителната система, гастроинтестиналната система, бронхо-белодробната система, както и при системни заболявания индивидуално индивидуално
19. Интоксикации - остри и хронични, ендогенни и екзогенни. Състояния след интоксикации на нервната система индивидуално индивидуално
Психични заболявания(3)
20. Ендогенни психози - в състояние на ремисия, без клинично изразена промяна на личността(4) индивидуално за "С" индивидуално; останалите - забранено
21. Афективни психози - депресивен тип с наличие на продължителен светъл период без необходимост от поддържаща терапия(4) индивидуално индивидуално
22. Лека олигофрения(4) индивидуално забранено
23. Алкохолна злоупотреба - без промяна на личността, абстинентни явления и психични разстройства индивидуално за "С" индивидуално; останалите - забранено
24. Невротични разстройства и личностна дисхармония - без поддържаща терапия при добра трудова и социална адаптация(4) индивидуално за "С" индивидуално; останалите - забранено
Хирургически заболявания
25. Увреждане на храносмилателната система - дивертикул и стеноза на хранопровода, стеноза на пилора, язва на стомаха разрешено индивидуално
26. Увреждане на коремната стена - големи евентрации, ограничаващи подвижността на тялото индивидуално забранено
27. Увреждане на кръвоносната система:
а) разширение на вените с хронически тромбофлебит и язви; тежки форми на хемороиди със или без фистули разрешено индивидуално
б) състояния след оперативно лечение на: разширени вени на долните крайници без трофични промени; хемороиди и фистулозни парапроктити разрешено индивидуално
28. Увреждане на пикочно-половата система:
а) хидронефроза на двата бъбрека; индивидуално индивидуално
б) едностранна хидронефроза; разрешено индивидуално
в) непоправима стеноза на уретрата; туберколоза на тестикула; варикоцеле и хедроцеле; херния - бедрена и слабинна разрешено индивидуално
29. Увреждане на кожата - цикатрикси, ограничаващи подвижността на шията, горните и долните крайници индивидуално индивидуално
30. Костни увреждания на гръбначния стълб:
а) малум поти; фрактура на гръб, стълб; индивидуално индивидуално
б) фрактура на гръбначния стълб с леко изразена деформация; компенсирана сколиоза или кифоза, несмущаващи движението; спондилолистезис (сакрализация и лумбализация), спина бифида; разрешено индивидуално
в) деформация на гръбначния стълб, сколиоза, кифоза, лордоза, смущаващи движението; спондилоартроза без радикулитни смущения разрешено индивидуално
31. Увреждане на таза:
а) сериозно ограничаващо движението; разрешено забранено
б) при леко смущение на движението разрешено индивидуално
32. Увреждане на горните крайници:
а) фрактура на лопатката и ключицата с ограничени движения в раменната става или смущения в нервно-артеро-венозната система; индивидуално за "С" индивидуално; останалите - забранено
б) фрактура на хемеруса с костна деформация, мускулна атрофия и нервно-съдови смущения; индивидуално за "С" индивидуално; останалите - забранено
в) псевдоартроза; индивидуално забранено
г) анкилоза на раменната или лакътната става; разрешено за "С" индивидуално; останалите - забранено
д) хронически артрити на раменни стави с ограничение на движенията; халтава; лакътна става; фрактура на антебрахиума с деформация и смущения в пронация и супинация; индивидуално за "С" индивидуално; останалите - забранено
е) фрактура на улната или радиуса или на двете кости едновременно в дисталния им край с ограничения на движенията в китката; фрактура олекранона с ограничена подвижност на ставата за "М" и "А" индивидуално; останалите - разрешено индивидуално
33. Увреждания на китката и пръстите на горните крайници:
а) анкилоза на пръстите с контрактура; загуба на два или три пръста или при пълна контрактура; при пълна екстензионна и рефлекторна фрактура на кой да е от първите 4 пръста и костна анкилоза; ограничена подвижност на първите 4 пръста; фрактури на метакарпуса, предизвикващи ограничения на движението най-малко на 3 пръста; индивидуално за "С" индивидуално; останалите - забранено
б) фрактура на Бенет, при полегнало положение на палеца; за "М" и "А" индивидуално; останалите - разрешено индивидуално
в) загуба на двете фаланги на палеца; контрактура на китката вследствие сухожилна травма за "М" и "А" индивидуално; останалите - разрешено за "С" индивидуално; останалите - забранено
34. Увреждане на долните крайници:
а) лошо заздравяла фрактура на колифеморис със значителна деформация на бедрото, предизвикваща скъсяване на крайника над 4 см и ограничаваща движенията; индивидуално забранено
б) псевдоартроза на фемора или круса; индивидуално забранено
в) анкилоза на коляното; индивидуално забранено
г) луксация на коляното и увреждане на външния лигамент и круциата; индивидуално забранено
д) анкилоза на тазобедрената става; фрактура на круса с изразена деформация и ограничени движения в глезенната става; псевдоартроза; анкилоза на глезенната става; еквинизъм; варус или валгус; индивидуално за "С" индивидуално; останалите - забранено
е) ампутация на пръстите; разрешено индивидуално
ж) фрактура на пателата с артрозни изменения; хроническа артроза на коляното; хронически артрити на ставата; разрешено индивидуално
з) сухожилни увреждания на коляното; хроническа артроза на коляното индивидуално индивидуално
35. Ампутация на ръка или крак индивидуално забранено
36. Специфични заболявания на костите:
а) хронически остеомиелит със или без фистула; разрешено индивидуално
б) туберкулоза на коя да е става индивидуално за "С" индивидуално; останалите - забранено
37. Елефантиазис на долните крайници и доброкачествени и злокачествени тумори на костно-ставния апарат с нарушения на движението индивидуално за "С" индивидуално; останалите - забранено
38. Хронични тромбози на артерии на горни и долни крайници за "М" и "А" индивидуално; останалите - забранено забранено
39. Хронични венозни тромбози на горни и долни крайници за "М" и "А" разрешено; останалите - индивидуално забранено
40. Хронична лимфостаза на горни и долни крайници индивидуално забранено
41. Пулмоектомия или лобектомия по повод на карцином индивидуално индивидуално
42. Операции по повод рак на коремните органи индивидуално индивидуално
Вътрешни заболявания
43. Захарен диабет:
а) при лечение с инсулин; индивидуално индивидуално
б) при лечение с други антидиабетични средства индивидуално индивидуално
44. Други заболявания на обмяната на веществата и еднокринната ситема:
а) рязко изразени форми; индивидуално забранено
б) леко изразени форми разрешено индивидуално
45. Заболявания с остро протичане до оздравяването индивидуално
46. Компенсирана туберкулоза на белите дробове и други органи разрешено индивидуално
47. Хронически заболявания на белите дробове, плеврата и дихателните пътища с нетуберкулозна етиология:
а) при резки функционални нарушения или чести обостряния; забранено забранено
б) при умерени функционални нарушения без чести обостряния разрешено индивидуално
48. Нервноциркулаторна дистония с вазомоторни реакции от хипертоничен тип; нарушения в сърдечния ритъм от неврогенен характер индивидуално индивидуално
49. Артериална хипертония разрешено индивидуално
50. Заболяване на клапанния апарат на сърцето, включително и съдово-клапно протезиране в устойчива компенсация разрешено индивидуално
51. Заболяване на сърдечния мускул след инфекция или интоксикация без разстройства в общото кръвообращение разрешено индивидуално
52. Исхемична болест на сърцето:
а) състояние след остри форми или след хирургични интервенции на коронарните съдове; индивидуално индивидуално
б) хронични форми с установена компенсация индивидуално забранено
53. Сърдечни заболявания, протичащи с нарушения в сърдечния ритъм и проводимостта, без отклонения в хемодинамиката. Състояние след имплантация на кардиостимулатор индивидуално забранено
54. Състояние след възпалителни заболявания на перикарда в устойчива хемодинамична компенсация индивидуално индивидуално
55. Язва на стомаха и дванадесетопръстника, хроничен холецистит, хепатит, колит, панкреатит:
а) при значително нарушени функции; разрешено индивидуално
б) при незначително нарушени функции без склонност към чести обостряния разрешено индивидуално
56. Хронични заболявания на бъбреците от различна етиология с бъбречна недостатъчност индивидуално забранено
57. Камъни в бъбреците, жлъчния мехур, пикочните пътища с повтарящи се пристъпи индивидуално индивидуално
58. Заболявания на ставите:
а) със значително нарушени функции на крайниците; индивидуално забранено
б) с незначително нарушени функции на крайниците разрешено индивидуално
59. Злокачествени новообразувания и системни заболявания в трайна или продължителна ремисия разрешено индивидуално
Акушеро-гинекологични заболявания.
60. Изпадане на стените на влагалището и матката за "М" и "А" индивидуално; останалите - разрешено индивидуално
61. Пикочно-полови и ректо-вагинални фистули. Тумори на половите органи. Значително разширяване на вените на влагалището индивидуално индивидуално
Кожни заболявания
62. Тежко протичащи кожни заболявания - пемфигус вулгарис, прогресивна склеродермия, дерматомиозит, луповисцерит (системен), генерализиран псориазис вулгарис, еритродермия, елефатиазис, акродерматитис, континуа супоратива индивидуално индивидуално
63. Лупус еритиматозис дисконтис индивидуално индивидуално
64. Сифилис - заразна форма, подлежаща на стационарно лечение индивидуално индивидуално
65. Туберкулоза на кожата - всички форми индивидуално индивидуално
66. Алергични дерматози:
а) хронична уртикария, хроническа екзема и невродермит с доказана алергия към бензин, нафта, грес, инхалаторна алергия към газ пропан-бутан, еритема ексудатива мултиформе, генерализирана афтоза (Тюрен), дерматитис херпесиформе (Тюринг); индивидуално индивидуално
б) остри екземи, неподдаващи се на лечение индивидуално индивидуално

1 Зрителната острота се коригира с очила или контактни лещи. Водачите са длъжни да ги използват при управлението на МПС, както и да носят резервни.
2 Под нормални очни функции да се разбира зрителна острота минимум 1,0 за всяко око; зрително поле: назално - 55°; темпорално - 90°; горе - 45°; долу - 60°; зрителна адаптация, установена с адаптометър; цветоусещане, изследвано с цветните таблици у нас и контролирано с аномалоскоп; стереоскопично зрение; нормална очна подвижност във всички главни посоки 45°.
3 Индивидуалната оценка се прави на основание данните за здравословното състояние на лицето в миналото, настоящето и вероятната прогноза за бъдещето. Мотивираното мнение за годността за управление на МПС се дава от лекарска комисия при районната психиатрична диспансерна служба по местоживеене на лицето. Преосвидетелстването се извършва през 5 години.
4 Заболяването се смята за доказано след амбулаторно или стационарно изследване, лечение и диспансерно наблюдение, като степента на болестното отклонение се определя от лекар експерт, а вземането на решение е индивидуално.
Забележки:
- При вродено или придобито намаление на слуха и липса на реакция на единия или двата лабиринта се дава право за управление на МПС от категория "В" (вкл. на глухи лица) при компенсация на лабиринтната лезия от централната нервна система. За водачите на МПС от категория "С" компенсацията на вестибуларната лезия е необходимо да се докаже със стабилографско изследване.
- За водачите на МПС от категориите "А", "В" и "М", които ще управляват МПС, приспособени според физическия им недостатък, индивидуалната преценка се дава от компетентните транспортни медицински експертни комисии (ТОЛЕК и ТЦЛЕК). В заключението за годност конкретно се отбелязва органът (органите), чиято функция следва да се компенсира от приспособлението: например лява (дясна) ръка, китка, палец на ръката, ляв (десен) крак, два долни крайника и т.н.
- Индивидуалната оценка се прави на основание данните за здравословното състояние на лицето в миналото, настоящето и вероятната прогноза за бъдещето.
- При даване на индивидуална преценка за кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и на водачите на МПС - прекарали или боледуващи от нарушения във функциите на вестибуларния анализатор, независимо от категорията на МПС се изискват нормални резултати от стабилографското изследване.
- При наличие на повече от едно заболяване, всяко от които изисква индивидуална преценка, заключението за годност се дава от компетентните транспортни медицински експертни комисии (ТОЛЕК и ТЦЛЕК), лекарска консултативна комисия, а спорните случаи се решават по реда на чл.8.

Приложение No 2 към чл.6, ал.4

...................................
(здравно заведение)
гр. ......................

КАРТА
ЗА МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД НА ВОДАЧ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
No ......./..... 200... г.

Г-н (г-жа) .................................. (трите имена по паспорт)
ЕГН  л.п. серия ... No ..........., издаден на ........... от ....................... РПУ; адрес ..................................
Анамнезтични данни: ...........................................
Данни от преглед на:
а) очи
ДО .............
острота на зрението
ЛО .............
цветоусещане ..............
б) уши, нос, гърло
ДУ ............... ДУ .............
Слух: разговорна реч
ЛУ .............
шепотна реч .............
ЛУ .............
в) неврологичен статус ..........................
г) хирургичен статус ..........................
д) вътрешен статус ..........................
е) други ..........................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

 ГОДЕН за водач на моторно превозно средство от категория ...........
 Негоден / за решение от ТОЛЕК
Мотиви: ....................................................
....................................................
Освидетелстващ лекар: ......................................... (трите имена и служба на лекаря)
Подпис на освидетелстващия лекар: ....................

Приложение No 3 към чл.8, ал.5

ТРАНСПОРТНА ОБЛАСТНА ЛЕКАРСКА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ (ТОЛЕК)
гр. ..........

ПРОТОКОЛ
No ......../..... 200... г.
за освидетелстване

Г-н (г-жа) .............................. (трите имена по паспорт)
ЕГН  л.п. серия .... No ..............., издаден на ........ от ........... РПУ; адрес ...................
Данни за освидетелстване:
а) острота на зрението ..........
цветоусещане .........
б) острота на слуха ..........................
в) заключение на хирурга .........................................
г) заключение на терапевта .......................................
д) заключение на невролога .......................................
е) заключение на психиатъра ......................

ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 ГОДЕН за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория ...............
Изисквания за допълнително оборудване на МПС: .......................
Подлежи на нов преглед след .......... години.
 Негоден / за решение от ТЦЛЕК.
Мотиви: ..............................................................
КОМИСИЯ:
1. ............
2. ............
3. ............
4. ............
5. ............
6. ............
7. ............
8. ............
Председател на ТОЛЕК: ..........

Приложение No 4 към чл.8, ал.5

ТРАНСПОРТНА ОБЛАСТНА ЛЕКАРСКА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ (ТОЛЕК)
гр. ..........

ПРОТОКОЛ
No ......../..... 200... г.
за освидетелстване

Г-н (г-жа) .............................. (трите имена по паспорт)
ЕГН  л.п. серия .... No ..............., издаден на ........ от ........... РПУ; адрес ...................
Притежава свидетелство за управление на МПС от категория ........, издадено на .............
Причини за освидетелстване: ........................................
Диагноза на основното и придружаващите страдания (поставена след преглед от членовете на ТЦЛЕК - карта за медицински преглед и по здравна документация): .........................................................
Приложени документи: ..........................

ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 ГОДЕН за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория .............
Изисквания за допълнително оборудване на МПС: ........................
Подлежи на нов преглед след .......... години.
 НЕГОДЕН за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория ............
Мотиви: ..............................................................
КОМИСИЯ:
1. ............
2. ............
3. ............
4. ............
5. ............
6. ............
7. ............
8. ............
Председател на ТЦЛЕК: ..........

Приложение No 5 към чл.9, ал.1

Изисквания за психологическа годност

1. Изисквания към познавателната сфера:
- точност на възприятието за време - правилна преценка на различни времеви интервали;
- точност на възприятието за пространство - умение "на око" да определя пространствени съотношения, разстояния, ъгли, размери;
- точност на възприятието за движение - правилно определяне скоростта, направлението и разположението на движещи се обекти;
- голям обем на вниманието - способност да се възприемат едновременно повече от три обекта;
- устойчивост на вниманието - способност за продължително съсредоточаване върху даден обект или дейност;
- концентрация на вниманието - способност за съсредоточаване върху един обект;
- разпределение на вниманието - способност за едновременно възприемане на повече обекти или едновременно изпълнение на няколко дейности;
- превключване на вниманието - способност да се пренасочва вниманието от един обект към друг или от една дейност към друга;
- бдителност - способност своевременно да се откриват сигналите и своевременно да се изпълняват необходимите действия при продължителна еднообразна дейност;
- обем на паметта - способност за съхранение на повече от три едновременно възприети обекта;
- оперативна памет - способност за съхранение на значима за изпълнение на дадена дейност информация;
- подвижност на мисловните процеси - умение за бързо преминаване от една към друга мисловна задача;
- гъвкавост на мисловните процеси - умение да се намира правилно решение при нестереотипни задачи;
- оперативност на мисленето - актуализация на съдържанието на знанието, отнасящо се до даден сигнал, и интерпретация на това знание за решаване на задачи, свързани с управлението на обекта;
- невербален интелект - способност за откриване на взаимовръзки и закономерности между обекти с невербален характер.
2. Изисквания към психомоторната сфера:
- сръчност на движенията - точност и бързина на изпълнение на движенията;
- бързина на проста сензомоторна реакция - времето за реагиране на един сигнал (звуков, светлинен и т.н.);
- бързина на сложна диференцировъчна реакция - времето за реагиране на значими сигнали при наличие на множество други сигнали;
- бързина на сложна изборна реакция - времето за реагиране по определен начин на различни сигнали;
- бързина на реакция на движещ се обект - времето за реагиране на сигнал (обект), променящ местоположението си;
- точност (правилност) на реакциите - съответствие на извършената реакция на необходимата (отсъствие на грешки);
- стабилност на реакциите - еднаквост във времената на отделните реакции.
3. Изисквания към личностната сфера:
- емоционална устойчивост - стабилност, спокойствие, уравновесеност на личността;
- самоконтрол - саморегулиране на собственото поведение;
- съвестност - съобразяване на поведението с обществените норми;
- отговорност - осъзнаване на дълга пред обществото и самия себе си;
- сдържаност - овладяване на собственото поведение;
- липса на агресивност - отсъствие на необузданост в поведението;
- дисциплинираност - спазване на определени изисквания;
- склонност към поемане на разумен риск - извършване на рисковано действие само когато е необходимо;
- адекватна самооценка - съответствие на собствената оценка на реалните постижения.

Приложение No 6 към чл.10, ал.1

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
УПРАВЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНА АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ"
гр. ........

Серия .... No .......
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ

.......................................................
ЕГН  се допуска за водач на МПС от категория ...............
Настоящото удостоверение се издава въз основа на Протокол No ..../....
гр. ........
Издадено на ......... Валидно до ......
Началник отдел ........... (подпис и печат)

Приложение No 7 към чл.15, ал.3

Списък на професиите и специалностите, при притежаването на които се допуска назначаване за преподавател (учител) по теоретично и/или практическо обучение на водачи на МПС

Група I. Преподавател или учител по теоретично и практическо обучение може да бъде лице, което отговаря на следните изисквания:
- придобило е висше образование или висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър" или "магистър" по една от специалностите, както следва:

No по
ред
Название на
професионалното
направление
Специалност (профил)
1. Техника и технологии 1.1. Двигатели с вътрешно горене
1.2. Автомобили, трактори и кари
1.3. Експлоатация на автомобилния транспорт
1.4. Автомобилен транспорт, трактори и кари
1.5. Автомобилен транспорт
1.6. Технология и организация на автомобилния транспорт
1.7. Технология и управление на транспорта
1.8. Транспортна техника и технологии
1.8.1. Двигатели с вътрешно горене
1.8.2. Технология и организация на автомобилния транспорт
1.8.3. Каростроене и автотранспортна техника
1.9. Транспорт и енергетика
1.10. Подемно-транспортни, строителни и минни машини и системи
1.11. Подемно-транспортни, пътни и строителни машини
1.12. Подвижен железопътен състав
1.13. Железопътна техника
1.14. Механизация на селското стопанство
1.15. Комплексна механизация в селското стопанство и селскостопанска техника
1.16. Земеделска техника
1.17. Земеделска техника и технологии
2. Електротехника 2.1. Електроснабдяване и електрообзавеждане
2.2. Електрически машини и апарати
2.3. Електрообзавеждане на подвижен железопътен транспорт
2.4. Електрически транспорт
2.5. Електрически централи, мрежи и системи
2.6. Електроснабдяване на промишлени предприятия
2.7. Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия
3. Спорт 3.1. Автомобилен и мотоциклетен спорт

Група II. Преподавател или учител по теоретично и практическо обучение може да бъде лице, което отговаря на следните изисквания:
- придобило полувисше образование или висше образование, професионално направление техника и технологии, на образователно-квалификационна степен "специалист" по една от специалностите, както следва:
1. Двигатели с вътрешно горене
2. Автомобили
3. Експлоатация на автотранспортна техника
4. Ремонт на автотранспортна техника
5. Технология и организация на автотранспортна техника
6. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
7. Транспортна техника и технологии
Група III. Преподавател или учител по теоретично и практическо обучение може да бъде лице, което отговаря на следните изисквания:
- придобило средно образование;
- притежаващо свидетелство за преподавателска правоспособност или специализация за обучение на водачи на МПС от съответната категория, издадено от учебно заведение към МОН (МНП).
Група IV. Преподавател или учител по теоретично и практическо обучение може да бъде лице, което отговаря на следните изисквания:
- придобило средно образование;
- притежаващо свидетелство за преподавателска правоспособност за обучение на водачи на МПС от съответната категория, издадено от МВР или МТ преди 21.I.1975 г.
Група V. Преподавател или учител по практическо обучение на водачи на МПС от категории "Ттб" и "Ттм" може да бъде лице, което отговаря на следните изисквания:
- придобило средно образование;
- притежаващо свидетелство за правоспособност за управление на МПС от категории "Ттб" и "Ттм";
- притежаващо най-малко 5-годишен стаж;
- преминало курс за квалификация или специализация в учебни заведения към МОН (МНП).

Обяснителни бележки:

1. Лицата, които са придобили специалност от група I от пореден No 1.1 до пореден No 1.11 и от пореден No 1.14 до пореден No 1.17, притежаващи свидетелство за правоспособност за управление на МПС, могат да провеждат:
1.1. теоретично обучение по модулите:
Безопасност на движението по пътищата;
Поведение при пътнотранспортно произшествие;
1.2. практическо обучение по модул:
Общо устройство на МПС.
2. Лицата, които са придобили специалност от група I с пореден No 3.1 и:
2.1. притежаващи свидетелство за правоспособност за управление на МПС от категория "С", могат да провеждат обучение на водачи на МПС от категория "В" или "С":
2.1.1. теоретично обучение по модулите:
Безопасност на движението по пътищата;
Поведение при пътнотранспортно произшествие;
2.1.2. практическо обучение по модули:
Общо устройство на МПС;
Управление на МПС.
2.2. притежаващи свидетелство за правоспособност за управление на МПС от категория "А", могат да провеждат обучение на водачи на МПС от категории "М" и "А":
2.2.1. теоретично обучение по модулите:
Безопасност на движението по пътищата;
Поведение при пътнотранспортно произшествие;
2.2.1. практическо обучение по модули:
Общо устройство на МПС;
Управление на МПС.
3. Лицата, които са придобили специалност от група I от пореден No 1.1 до пореден No 1.17, могат да провеждат обучение на водачи на МПС от категории "Ттб" и "Ттм":
3.1. практическо обучение по модул:
Общо устройство на МПС - механична част.
4. Лицата, които са придобили специалност от група I от пореден No 2.1 до пореден No 2.7, могат да провеждат обучение на водачи на МПС от категории "Ттб" и "Ттм":
4.1. практическо обучение по модул:
Общо устройство на МПС - електрическа част.
5. Лицата, които са придобили специалност от група II от пореден No 1.1 до пореден No 1.7 и притежаващи свидетелство за правоспособност за управление на МПС, могат да провеждат:
5.1. теоретично обучение по модулите:
Безопасност на движението по пътищата;
Поведение при пътнотранспортно произшествие;
5.2. практическо обучение по модул:
Общо устройство на МПС.
6. Лицата, които са придобили специалност от група II с пореден No 1.3 и от пореден No 1.5 до пореден No 1.7 и притежаващи свидетелство за правоспособност за управление на МПС от категорията, за която ще преподават, с изключение за:
категория "М", за която се изисква притежаване на правоспособност за управление на МПС от категория "А";
категория "В", за която се изисква притежаване на правоспособност за управление на МПС от категория "С", могат да провеждат:
6.1. теоретично обучение по модулите:
Безопасност на движението по пътищата;
Поведение при пътнотранспортно произшествие;
6.2. практическо обучение по модулите:
Общо устройство на МПС;
Управление на МПС.
7. Лицата, които са придобили преподавателска правоспособност или специализация от група III или притежават свидетелство за преподавателска правоспособност от група IV, могат да провеждат обучение на водачи на МПС от категорията, която е посочена в свидетелството.
От учебната 1999 - 2000 година тези лица не могат да бъдат назначавани за учители в средните професионални училища.
8. Списъкът може да се допълва със специалности, имащи отношение към подготовката на водачи на МПС.

Приложение No 8 към чл.17, ал.4 и чл.18, ал.2

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПРОТОКОЛ
No ........
за годност на учебен кабинет и учебна площадка, използвани при обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Днес .......... г., комисия в състав:
1. ..................- председател, служител на МОН, и
2. ..................- служител на .........,
направи оглед на учебния кабинет и учебната площадка на .............................. (юридическо лице, едноличен търговец)
БУЛСТАТ ............., адрес ............................

При огледа комисията установи:

ЗА УЧЕБНИЯ КАБИНЕТ (има ....... работни места за обучаваните лица)

1. Светла височина на кабинета не по-малко от 2,50 м ДА НЕ
2. Естествено осветление ДА НЕ
3. Условия за отопление на кабинета ДА НЕ
4. Осигурена площ за всеки обучаван - не по-малко от 1,5 кв. м ДА НЕ
5. Оборудвани работни места за преподавателя и обучаваните ДА НЕ
6. Учебна дъска ДА НЕ
7. Аудио-визуална техника ДА НЕ
8. Дидактическите материали, предвидени в учебната документация ДА НЕ
9. Санитарен възел ДА НЕ
За учебната площадка - форма и размери, които позволяват извършване на упражненията, определени в съответната учебна документация ДА НЕ

(ненужното се зачертава)

Забележки на комисията: ..........................................
Заключение на комисията:
1. Учебният кабинет съответства/не съответства на изискванията.
2. Учебната площадка съответства/не съответства на изискванията.
Възражения на заявителя .........................................
КОМИСИЯ:
1. ............

2. ............

Приложение No 9 към чл.19, ал.1, т.3

Опознавателен знак за МПС, използвано с учебна цел

Учебен автомобил

Н1 = 200 мм L1 = 160 мм b = 30 мм
Н = 300 мм L = 240 мм

Само за леки автомобили

Н1 = 150 мм L1 = 120 мм b = 20 мм
Н = 225 мм L = 180 мм

Приложение No 10 към чл.21, ал.2, т.1

ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАЯВЛЕНИЕ

От ................................. БУЛСТАТ .............
Адрес ...............................
Моля да ми бъде издадено разрешение за обучение на водачи на МПС от категория:

М А В В+Е С С+Е D D+E Ткт Ттб Ттм

________________________________________
(ненужното се зачертава)

Прилагам следните документи:
1а. Копие от съдебното решение за регистрация.
1б. Копие от решението на органа на изпълнителната власт за създаването (за лицата на бюджетна издръжка).
2. Копие на удостоверението за данъчна регистрация.
3. Удостоверение за регистрация в БУЛСТАТ.
4. Документ за собственост или договор за наем за срок не по-малко от 12 месеца за помещението, в което се намира учебният кабинет.
5. Протокол за годност на учебния кабинет.
6. Документ за собственост или договор за наем за срок не по-малко от 12 месеца за учебна площадка.
7. Документ за собственост или договор за наем за срок не по-малко от 12 месеца за МПС, използвани за обучение, и сертификат за тяхната годност.
8. Документ за внесена държавна такса.
Декларирам, че притежавам необходимата учебна документация и ангажирани преподаватели за провеждане на обучението.
Дата .......... Подпис: ..........

Приложение No 11 към чл.22, ал.1

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД
No .../..... г.

На основание чл.153, т.1 от Закона за движение по пътищата и чл.21, ал.1 от Наредбата за условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

РАЗРЕШАВАМ:

На ..................................................
Адрес ..............................................., съдебна регистрация по ...................... фирмено дело No ....../....... г. на ......... окръжен съд, БУЛСТАТ ........., серия .... и данъчен No ........

ДА ОРГАНИЗИРА КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ:

М А В В+Е С С+Е D D+E Ткт Ттб Ттм
(ненужното се зачертава)

Издадено на: .................. г. Валидно до: .................. .г.
Министър: ...........

Приложение No 12 към чл.30

.......................................................
адрес ........................ тел: .......

СВИДЕТЕЛСТВО
ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ВОДАЧ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
No ......./...... 200.. г.

Г-н (г-жа) .............................. (трите имена по паспорт),
ЕГН  живущ(а) в гр.(с) .................., област ........, е завършил(а) обучение на водачи на МПС от  категория през периода от  до  с преподавател
по теория ........................
и по управление на МПС .........................
Настоящото свидетелство не дава право за управление на МПС.

Ръководител: ............... (подпис, печат)

Приложение No 13 към чл.31

РЕГИСТЪР
НА ИЗДАДЕНИТЕ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ВОДАЧ НА МПС

No Дата на издаване Име, презиме, фамилия ЕГН Срок на обучение от .../ до .. Обучен за катег. Преподавател/учител
теория практика

Приложение No 14 към чл.39, ал.1, т.1

До Началника на РОДАИ
гр. ............

ЗАЯВЛЕНИЕ

от г-н/г-жа. ...................., ЕГН ......, л.п. с. ... No ......., издаден на ........... от ..................., тел. ............
живущ(а) в гр.(с) .........., община ............., ул. .............., No ....

Господин Началник,

Моля да бъда допуснат (а) до теоретичен и практически* изпит за:
- придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория ...*
- проверочен изпит ..*
Прилагам следните документи:
1. Свидетелство за завършено обучение за водач на МПС категория .....
No ..........., изд. на ............ от ..................., гр. .............
2. Свидетелство за управление на МПС от кат. ........... No ........, изд. на ............ гр. .......................
3. Карта от медицински преглед No ........, изд. на ........ от ..................., гр. ..............

4. Удостоверение за психологическа годност No .........., изд. на ............., гр. ................
5. Документ за наложена принудителната административна мярка "проверочен изпит" No ............., изд. на ........., гр. ...........
Декларирам, че не изтърпявам наказание "Лишаване от право да управлява МПС".
За придобиване на правоспособност за категория ............. се явявам за ........ пореден път, като последния път съм се явил с протокол No ............. от ........... г. в гр. ................
Дата: ................ гр. .................
Подпис: ............
----------------------------
* Ненужното се зачертава.

Приложение No 15 към чл.40, ал.1

Утвърдил: ...... дата: .... фамилия: ..... подпис: ...

ПРОТОКОЛ
за провеждане на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория .......

Начало: ..... часа. Кабинет за изпит по теория: ...........
МПС за изпита по практика ........................
Район за изпита по практика (Учебна площадка) ..............
Днес, ........... г. в град .................. област ..............., комисия в състав:
1. Председател - ............, и
2. .........................
проведе изпит със следните кандидати:

No Име, презиме, фамилия ЕГН Теоретичен изпит Практически изпит оценка ДА/НЕ Окончателен резултат издържал/неиздържал Забележка
изпитен лист No
оценка ДА/НЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ОБОБЩЕНИ ДАННИ:
1. по списък 
2. явили се 
3. Издържали 
4. неиздържали 
КОМИСИЯ:
1. ....... (подпис)
2. ....... (подпис)

Приложение No 16 към чл.43, ал.1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
...................................
(пълно наименование на учебното заведение)
град/село ......., община ........., област ........

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионално обучение
No ....../..... 199... година

.................................... (собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН , роден на ........ 19... година в град/село ..........., община ........ област ..................
в периода от .... 199... година до .... 199... година завърши курс за професионално обучение по ...................
проведен в: ............................. (пълно наименование на учебното заведение или фирмата, провела курса)

УСПЕХ ОТ КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ИЗПИТИ

1. Теория .................
2. Практика ...................
ПРЕДСЕДАТЕЛ на изпитната комисия: .......................
име и презиме ............... подпис ...............
РЪКОВОДИТЕЛ: ............... име и презиме ............. подпис и печат
Настоящото удостоверение се издава на основание чл.25, ал.2, т.4, ал.3 и § 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за народната просвета и не дава право за продължаване на образованието.

Справка за изучаваните учебни предмети Хорариум учебни часове

Ръководител: ............ (подпис, печат)

Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Резултати | Архив