Наредба № 32 от 24 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Технолог на производството и обслужването в заведенията за хранене"

МОН

Държавен вестник брой: 16

Година: 2004

Орган на издаване: МОН

Дата на обнародване: 31.08.2005

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 811060 "Технолог на производството и обслужването в заведенията за хранене" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 811 "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл.6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 811060 "Технолог на производството и обслужването в заведенията за хранене" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване на трета степен на професионална квалификация за специалностите:

1. 8110601 "Производство и обслужване в
заведенията за хранене";
2. 8110602 "Кетеринг".

Чл. 3.
(1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл.10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II
Съдържание на държавното образователно изискване

Чл. 4.
(1) С ДОИ по чл.1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професия 811060 "Технолог на производството и обслужването в заведенията за хранене".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 811060 "Технолог на производството и обслужването в заведенията за хранене" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.

Чл. 5. С ДОИ по чл.1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Учебните планове и програми по чл. 3, ал. 1 за професионално образование се прилагат от учебната 2004/2005 г., а за професионално обучение - от влизането в сила на тази наредба.

§ 2. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г. включително по специалности и професии от професионалното направление "Професии в сферата на обслужването" от списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.

§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.

§ 4. Тази наредба се издава на основание чл.17, т. 3 и във връзка с чл.16, т. 7 от Закона за народната просвета.

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение
към
чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Технолог на производството и обслужването в заведенията за хранене"

Професионално направление:
811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
Професия:
811060 Технолог на производството и обслужването в заведенията за хранене

1. Входни характеристики Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище В табл. 1 са представени специалностите, включени в професията "Технолог на производството и обслужването в заведенията за хранене" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище

Специалности Степен на професионална квалификация Минимално входящо образователно равнище
8110601 Производство и обслужване в заведенията за хранене Трета Завършено основно образование
8110602 Кетеринг Трета Завършено основно образование

Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение: да не са психично болни в активна фаза на заболяването; да нямат вродена или придобита липса на крайници (повече от два пръста на ръката, като първи, втори и трети са задължителни); да нямат дистрофични, дегенеративни промени по видимата част на кожата и лигавиците; да няма нарушения във вкусовите и зрителните възприятия; да не са болни от заразни, инфекциозни и паразитни болести; да не са заразоносители; да не са болни от епилепсия; да нямат смущения във вестибуларния апарат.

2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности. Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на трудовите дейности
(задачи)
Предмети и средства на труда Професионални компетенции
знания за умения за професионално
личностни качества
Специалност 8110601 "Производство и обслужване в заведенията за хранене"
1. Създава условия за здравословен и безопасен труд Нормативни документи за трудовоправни отношения; безопасност и хигиена на труда и противопожарна охрана Нормативни изисквания
Здравословни и безопасни условия на труд
Санитарно-хигиенни изисквания при производството на кулинарна продукция
Изискванията за лична и производствена хигиена и хигиена на работното място
Източниците на риск
Източниците на замърсявания
Инструкции за безопасна работа
Да извършва редовни проверки за безопасността
Да открива и прави анализ на източниците на риск
Да разработва и организира подходящ инструктаж по безопасност, охрана на труда и ППО
Трудова и технологична дисциплина
Взискателност
Отговорност
Прецизност
Работа в екип
2. Организира и контролира спазването на санитарно-хигиенните изисквания Нормативни документи за трудовоправни отношения; безопасност и хигиена на труда и противопожарна охрана
Работно облекло със съответните отличителни знаци
Миещи и дезинфекционни средства
Средства за лична защита
Санитарно-хигиенни изисквания към материално-техническа база, хранителни продукти, съдове прибори; инвентар; храни и напитки
Правила да почистване, измиване и дезинфекция
Вредни въздействия на околната среда и начини за предпазване
Микробиологични процеси при приготвяне на храни
Да разработва, организира и провежда подходящ инструктаж за хигиенни правила и процедури
Да предотвратява замърсяването на хранителните продукти и кулинарната продукция
Следи за подържането на необходимото санитарно- хигиенно състояние в кухнята, производствените помещения, машините, съоръженията, инвентара в съответствие с действащите нормативи
Следи за спазване на санитарно-хигиенните изисквания за обработка на хранителните продукти в съответствие с действащите нормативи
Избира методите за дезинфекция, дезинсекция и дератизация
Да изготвя доклади върху проблемите на хигиената
Трудова и технологична дисциплина
Взискателност
Отговорност
Прецизност
Работа в екип
Оперативност
Спазване на правилата за безопасна работа
3. Организира и контролира доставката и правилното съхранение на необходимите хранителни, нехранителни продукти и полуфабрикати Машини, апарати и съоръжения
Съдове, прибори, инвентар
Хранителни продукти от растителен и животински произход
Вкусовите продукти
Други изходни продукти, използвани при приготвянето на кулинарната продукция
Стоки, асортимент, номенклатура
Понятия за стокова марка, етикет, опаковка на стоките
Документите за заявка, приемане и издаване на необходимите хранителни продукти по време, асортимент, количество и качество. Да ги отчита
Хранителните продукти от растителен и животински произход (характеристика, състав и начин на приложение), както и правилното им съхранение
Вкусовите продукти (характеристика, състав и начин на приложение), както и правилното им съхранение
Други изходни продукти, използвани при приготвянето на кулинарната продукция
Прави заключения и изводи за складовата наличност
Определя нужния асортимент и обем от стоки и материали
Избира доставчици, осигурява оферти, следи пазара
Подбира различни начини за доставка
Изготвя графици за доставка на стоки и материали
Попълва документи за доставка на стоки и материали
Осъществява контрол по издаването на документи за доставка и приемане на стоки и материали
Взискателност
Отговорност
Прецизност
Морал
Етичност
Културни обноски
Комуникативност
Работа в екип
Мобилност
Оперативност
Спазване на правилата за безопасна работа
4. Организира и контролира ефективното използване на материално- техническата база Сграден фонд
Машини, апарати и съоръжения
Технически паспорти на машините и апаратите
Компютърни системи
Материално-техническа база на заведенията за хранене и развлечение
Технико-експлоатационната характеристика на всички машини, апарати и съоръжения
Прави рекламации на некачествено извършени ремонти на материално-техническата база
Преценява машини, апарати и съоръжения от гледна точка на тяхното ефективно използване
Разработва инструкции и провежда подходящ инструктаж за работа с машини, апарати и съоръжения
Сигнализира за неизправности в материално-техническата база
Взискателност
Отговорност
Комуникативност
Работа в екип
Мобилност
Оперативност
Спазване на правилата за безопасна работа
5. Организира производството и контролира работата на персонала при приготвяне на кулинарната продукция Кодекс на труда
Отчетни документи
Рецептурници
Технологични инструкции
Хранителни продукти
Машини, апарати, съоръжение, съдове, прибори и инвентар
Специализирана литература за ергономични изисквания
Отраслови нормали, стандарти и наредби
Познава изискванията към всички работни постове (задължения на персонала, работно време)
Организация и функциониране на студена кухня (методи и контрол на процесите при приготвяне на студени предястия)
Организация и функциониране на топла кухня (методи и контрол на процесите при приготвяне на топли предястия, супи, основни ястия и специалитети)
Организация и функциониране на сладкарска кухня (методи и контрол на процесите при приготвяне на десерти и тестени сладкарски изделия)
Дисциплинарна отговорност
Материална отговорност
Ценообразуване на ястията
Маркетинг
Принципи за изготвяне на меню
Видове менюта
Показатели, определящи качеството на ястията
Специализирани ергономични изисквания.
Информираност по отношение на новите технологии и материали
Организира и контролира работата на персонала според производствените нужди при приготвянето на кулинарна продукция
Съблюдава спазването на работните графици
Избира методи за ефективно използване на суровините и икономичното им изразходване, без да се нарушава технологията на кулинарната продукция
Контролира качеството на ястията
Прилага нови начини за производство и представяне на готовата продукция
Анализира калкулации и стокови разчети
Планира менюто и прави ценообразуване на ястията
Трудова и технологична дисциплина
Взискателност
Отговорност
Прецизност
Морал
Етичност
Културни обноски
Комуникативност
Работа в екип
Мобилност
Оперативност
Спазване на правилата за безопасна работа
6. Организира и контролира качеството на кулинарната продукция при оформянето и реализацията й Рецептурни сборници
Технологични инструкции
Отраслови нормали, стандарти и наредби
Отчетна документация
Компютърни системи
Организация и функциониране на звената за издаване
Технология, рецептурен състав, качествените и количествените показатели на влаганите продукти при оформянето и реализацията на кулинарната продукция
Температурни режими при реализацията и съхранението на кулинарната продукция
Контролира производствения колектив в кухнята за своевременното оформяне и реализация на кулинарната продукция в предвидения асортимент, количество и качество
Да осигури условия за ясна комуникация през периодите на сервиране
Да диференцира системата за поднасяне на храната в съответствие с температурните изисквания и времето за съхранение
Да взема съответното решение в случаите на върнато (отказано) ястие
Да следи качеството на сервираните ястия
Да следи процедурите на сервиране и отсервиране
Трудова и технологична дисциплина
Взискателност
Отговорност
Прецизност
Морал
Етичност
Културни обноски
Комуникативност
Работа в екип
Мобилност
Оперативност
Спазване на правилата за безопасна работа
7. Планира менютата и прави разценка на кулинарната продукция Рецептурни сборници
Технологични инструкции
Отраслови нормали, стандарти и наредби
Отчетна документация
Компютърни системи
Първични отчетни документи
Принципите за изготвяне на менюта според видовете и категориите заведения
Принципите за изготвяне на менюта според наличността на хранителни продукти и сезонността
Принципите за изготвяне на менюта според консуматорите (деца, възрастни и др.)
Принципите за изготвяне на менюта според търсенето и предлагането
Познаване и съблюдаване на разполагаемия бюджет и рентабилност на продукцията (търсене на най-доброто съотношение количество - качество - цена
Разработва съвместно с управителя на заведението менюта, съобразявайки се с наличните продукти и потребителското търсене и разполагаемия бюджет
Съставя балансирани менюта
Съставя специализирани менюта
Съставя менюта за извън ресторантско обслужване.
Води първична отчетна документация съгласно действащия ред и нормативните изисквания
Умее да ползва компютър и интернет мрежа
Отговорност
Прецизност
Комуникативност
Работа в екип
Мобилност
Оперативност
8. Разработва нови рецепти на кулинарната продукция Рецептурни сборници
Технологични инструкции
Отраслови нормали, стандарти и наредби
Отчетна документация
Компютърни системи
Специализирана литература за ергономични и екологични изисквания
Информираност по отношение на новите технологии и материали
Отговорностите на ръководителите и служителите в заведенията за хранене
Разработва нови рецепти на кулинарната продукция, като се съобразява с конкретните нормативни изисквания
Заменя целесъобразно хранителни продукти в ястията
Работи в екип при взаимно изслушване
Изпробва нови продукти, нови начини за подготовка и представяне на кулинарната продукция
Умее да ползва телефон, факс, електронна поща
Съставя и съхранява надлежно документацията
Взискателност
Отговорност
Прецизност
Морал
Етичност
Комуникативност
Работа в екип
Мобилност
Оперативност
Специалност 8110602 "Кетеринг"
1. Създава условия за здравословен и безопасен труд Нормативни документи за трудовоправни отношения; безопасност и хигиена на труда и противопожарна охрана Нормативни изисквания
Здравословни и безопасни условия на труд
Санитарно-хигиенни изисквания при производството на кулинарна продукция
Изискванията за лична и производствена хигиена и хигиена на работното място
Източниците на риск
Източниците на замърсявания
Инструкции за безопасна работа
Да извършва редовни проверки за безопасността
Да открива и прави анализ на източниците на риск
Да разработва и организира подходящ инструктаж по безопасност, охрана на труда и ППО
Трудова и технологична дисциплина
Взискателност
Отговорност
Прецизност
Работа в екип
2. Организира и контролира спазването на санитарно-хигиенните изисквания Нормативни документи за трудовоправни отношения; безопасност и хигиена на труда и противопожарна охрана
Работно облекло със съответните отличителни знаци
Миещи и дезинфекционни средства
Средства за лична защита
Санитарно-хигиенни изисквания към материално-техническата база, хранителни продукти, съдове, прибори и инвентар
Миещи и дезинфекционни средства - използване и съхранение
Вредни въздействия на околната среда и начини за предпазване
Да разработва, организира и провежда подходящ инструктаж за хигиенни правила и процедури
Да предотвратява замърсяването на хранителните продукти и кулинарната продукция
Следи за поддържането на необходимото санитарно-хигиенно състояние в кухнята, производствените помещения, машините, съоръженията, инвентара в съответствие с действащите нормативи
Следи за спазване на санитарно-хигиенните изисквания за обработка на хранителните продукти в съответствие с действащите нормативи
Да изготвя доклади върху проблемите на хигиената
Трудова и технологична дисциплина
Взискателност
Отговорност
Прецизност
Работа в екип
Оперативност
Спазване на правилата за безопасна работа
3. Организира и контролира доставката и правилното съхранение на необходимите хранителни, нехранителни продукти и полуфабрикати Документи за заявка, приемане и издаване на продукти и материали
Компютърни системи
Машини, апарати и съоръжения
Съдове, прибори, инвентар
Хранителни продукти от растителен и животински произход
Вкусовите продукти
Други изходни продукти, използвани при приготвянето на кулинарната продукция
Стоки, асортимент, номенклатура
Понятия за стокова марка, етикет, опаковка на стоките
Документите за заявка, приемане и издаване на необходимите хранителни продукти по време, асортимент, количество и качество. Да ги отчита
Хранителните продукти от растителен и животински произход (характеристика, състав и начин на приложение), както и правилното им съхранение
Вкусовите продукти (характеристика, състав и начин на приложение), както и правилното им съхранение
Други изходни продукти, използвани при приготвянето на кулинарната продукция
Прави заключения и изводи за складовата наличност
Определя нужния асортимент и обем от стоки и материали
Избира доставчици, осигурява оферти, следи пазара
Подбира различни начини за доставка
Изготвя графици за доставка на стоки и материали
Попълва документи за доставка на стоки и материали
Осъществява контрол по издаването на документи за доставка и приемане на стоки и материали
Взискателност
Отговорност
Прецизност
Морал
Етичност
Културни обноски
Комуникативност
Работа в екип
Мобилност
Оперативност
Спазване на правилата за безопасна работа
4. Организира и контролира ефективното използване на материалнотехническата база Сграден фонд
Машини, апарати и съоръжения
Технически паспорти на машините и апаратите
Компютърни системи
Материално техническа база на заведенията за хранене и развлечение
Технико-експлоатационната характеристика на всички машини, апарати и съоръжения
Прави рекламации на некачествено извършени ремонти на материално-техническата база
Преценява машини, апарати и съоръжения от гледна точка на тяхното ефективно използване
Разработва инструкции и провежда подходящ инструктаж за работа с машини, апарати и съоръжения
Сигнализира за неизправности в материално-техническата база
Взискателност
Отговорност
Комуникативност
Работа в екип
Мобилност
Оперативност
Спазване на правилата за безопасна работа
5. Организира производството и контролира работата на персонала при приготвяне на кулинарната продукция Кодекс на труда
Отчетни документи
Рецептурници
Технологични инструкции
Хранителни продукти
Машини, апарати, съоръжение, съдове, прибори и инвентар
Специализирана литература за ергономични изисквания
Отраслови нормали, стандарти и наредби
Познава изискванията към всички работни постове (задължения на персонала, работно време)
Организация и функциониране на студена кухня (методи и контрол на процесите при приготвяне на студени предястия)
Организация и функциониране на топла кухня (методи и контрол на процесите при приготвяне на топли предястия, супи, основни ястия и специалитети)
Организация и функциониране на сладкарска кухня (методи и контрол на процесите при приготвяне на десерти и тестени сладкарски изделия)
Дисциплинарна отговорност
Материална отговорност
Цени и ценообразуване
Маркетинг
Принципи за изготвяне на меню
Видове менюта
Показатели, определящи качеството на ястията
Специализирани ергономични изисквания
Информираност по отношение на новите технологии и материали
Организира и контролира работата на персонала според производствените нужди при приготвянето на кулинарна продукция
Съблюдава спазването на работните графици
Избира методи за ефективно използване на суровините и икономичното им изразходване, без да се нарушава технологията на кулинарната продукция
Контролира качеството на ястията
Прилага нови начини за производство и представяне на готовата продукция
Анализира калкулации и стокови разчети
Планира менюто и прави ценообразуване на ястията
Трудова и технологична дисциплина
Взискателност
Отговорност
Прецизност
Морал
Етичност
Културни обноски
Комуникативност
Работа в екип
Мобилност
Оперативност
Спазване на правилата за безопасна работа
6. Организира и контролира качеството на кулинарната продукция при оформянето и реализацията й
Рецептурни сборници
Технологични инструкции
Отраслови нормали, стандарти и наредби
Отчетна документация
Компютърни системи
Организация и функциониране на звената за издаване
Технология, рецептурен състав, качествените и количествените показатели на влаганите продукти при оформянето и реализацията на кулинарната продукция
Температурни режими при реализацията и съхранението на кулинарната продукция
Контролира производствения колектив в кухнята за своевременното оформяне и реализация на кулинарната продукция в предвидения асортимент, количество и качество
Да осигури условия за ясна комуникация през периодите на сервиране
Да диференцира системата за поднасяне на храната в съответствие с температурните изисквания и времето за съхранение
Да взема съответното решение в случаите на върнато (отказано) ястие
Да следи качеството на сервираните ястия
Да следи процедурите на сервиране и отсервиране
Трудова и технологична дисциплина
Взискателност
Отговорност
Прецизност
Морал
Етичност
Културни обноски
Комуникативност
Работа в екип
Мобилност
Оперативност
Спазване на правилата за безопасна работа
7. Планира менютата и прави разценка на кулинарната продукция Рецептурни сборници
Технологични инструкции
Отраслови нормали, стандарти и наредби
Отчетна документация
Компютърни системи
Първични отчетни документи
Принципите за изготвяне на менюта според видовете и категориите заведения
Принципите за изготвяне на менюта според наличността на хранителни продукти и сезонността
Принципите за изготвяне на менюта според консуматорите (деца, възрастни и др.)
Принципите за изготвяне на менюта според търсенето и предлагането
Познаване и съблюдаване на разполагаемия бюджет и рентабилност на продукцията (търсене на най-доброто съотношение количество - качество - цена
Разработва съвместно с управителя на заведението менюта, съобразявайки се с наличните продукти и потребителското търсене и разполагаемия бюджет
Съставя балансирани менюта
Съставя специализирани менюта
Съставя менюта за извън- ресторантско обслужване
Води първична отчетна документация съгласно действащия ред и нормативните изисквания
Умее да ползва компютър и интернет мрежа
Отговорност
Прецизност
Комуникативност
Работа в екип
Мобилност
Оперативност
8. Разработва нови рецепти на кулинарната продукция Рецептурни сборници
Технологични инструкции
Отраслови нормали, стандарти и наредби
Отчетна документация
Компютърни системи
Специализирана литература за ергономични и екологични изисквания
Информираност по отношение на новите технологии и материали
Отговорностите на ръководителите и служителите в заведенията за хранене
Разработва нови рецепти на кулинарната продукция, като се съобразява с конкретните нормативни изисквания
Заменя целесъобразно хранителни продукти в ястията
Работи в екип при взаимно изслушване
Изпробва нови продукти, нови начини за подготовка и представяне на кулинарната продукция
Умее да ползва телефон, факс, електронна поща
Съставя и съхранява надлежно документацията
Взискателност
Отговорност
Прецизност
Морал
Етичност
Комуникативност
Работа в екип
Мобилност
Оперативност
9. Проучва пазара Нормативна база
Стратегии
Концепции
Специализирана литература
Видове маркетинг
Функции на пазара
Концепции и принципи при структуриране на пазара
Търсене и предлагане
Маркетингови стратегии
Стандарти за качество на маркетингови стратегии
Различава видовете маркетинг
Разграничава функциите на пазара
Прогнозира търсенето на пазара
Прави заключения и изводи за предлагането на пазара
Изследва потребителското търсене на кетеринг
Планира предлагането на кетеринг
Планира и контролира маркетинговия подход в различни видове заведения за хранене
Разработва маркетингови стратегии
Прави заключения и изводи от провеждането на маркетинговите стратегии
Взискателност
Отговорност
Прецизност
Морал
Етичност
Културни обноски
Комуникативност
Работа в екип
Мобилност
Оперативност
10. Оферира и организира кетерингово събитие Документите за заявка, приемане и издаване на продукти и материали
Компютърни системи
Оферти
Банкетни договори
Качеството на кетеринговия продукт и неговите различни аспекти (ресторантьорски, външен и специален кетеринг - кетерингови събития)
Цени и ценообразуване
Различни групи клиенти и потребители
Поръчка за кетеринг
Обект, време и час на доставка
Оферти за кетеринг
Договор за кетеринг
Определя нужния асортимент и обем от стоки и материали
Идентифицира различни групи клиенти
Изготвя подробен план за организиране, приготвяне и обслужване
Планира необходимите средства и контролира изразходването им
Планира и осигурява необходимото оборудване и средства за работа
Приема поръчки и изготвя оферти и графици на доставка
Предлага оферти на различни клиенти
Взискателност
Отговорност
Прецизност
Морал
Етичност
Културни обноски
Комуникативност
Работа в екип
Мобилност
Оперативност
11. Провеждане и контролиране на кетерингово събитие Нормативни изисквания
Специализирана литература
Машини, апарати и съоръжения
Съдове, прибори и инвентар
Нормативни изисквания за хигиена и безопасност на труда
Познава изискванията към всички работни постове
Дисциплинарна отговорност, нарушения и наказания в рамките на Кодекса на труда
Материална отговорност
Маркетинг
Делово общуване
Технологични процеси
Организация и функциониране на ресторанта - ресторантьорски кетеринт
Специален кетеринг:
Диетично хранене
Детско и ученическо хранене
Разделно хранене, вегетарианство и суровоядство
Национални традиции и обичаи
Различни видове религия
Външен кетеринг:
Сватби, тържества
Служебен офис
Филмови екипи
Частен дом
Организира и контролира работата на персонала
Планира и провежда обучение на персонала по системите и процедурите за охрана
Следи за поддържане на хигиенична и безопасна работна среда
Търси лична отговорност за безопасна работа със специалното оборудване
Разпределя предварителните резервации според наличните места и контролира решаването на евентуални проблеми
Ръководи всички процедури, свързани с подготовката на кетерингово събитие
Контролира и ръководи цялостния процес на сервиране и отсервиране
Контролира и ръководи организацията и провеждането на кетерингови събития
Контролира и ръководи обслужването на специфични операции по приготвяне и сервиране на ястия пред гостите
Осигурява гъвкав подход на персонала при обслужване на гостите
Контролира процедурата на разплащане с гостите
Гостоприемство
Коректност
Трудова и технологична дисциплина
Взискателност
Отговорност
Прецизност
Морал
Етичност
Културни обноски
Комуникативност
Работа в екип
Мобилност
Оперативност
Спазване на правилата за безопасна работа
2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление Туризмът е отрасъл с приоритетно значение, който изисква въвеждане на единни критерии за извършване на туристическата дейност. Ресторантьорството и хотелиерството са основни туристически дейности. Държавата поощрява развитието на туризма чрез осигуряване средства за единна система за обучение и квалификация на кадри в туризма. Понятието кетеринг е ново за ресторантьорската индустрия и включва в себе си дейности по приготвяне, доставяне на храни и напитки и обслужване на гости по предварителна заявка. Повишеното търсене на потребителите за организиране и провеждане на тържества по различни поводи, изискванията за специален кетеринг, свързан с детското, диетичното и ученическото хранене, храненето и особеностите при различните религии и националности налага тяхното изучаване. Перспективите са за създаване, усъвършенстване и модернизиране на малки туристически предприятия в отговор на тенденциите за развитие на алтернативни форми на туризма, като внимание се обръща и на масовия туризъм. Това изисква подготовка на средни изпълнителски кадри с необходимата професионална квалификация. При разработване на ДОИ колективът се съобразяваше и с изискванията за професионална и езикова квалификация на персонала в заведенията за хранене и развлечения и средствата за настаняване.
2.3. Възможности за професионална реализация В настоящия момент има определен интерес и търсене на квалифицирана работна ръка в сферата на туризма. Съществуват реални възможности за реализиране на средните изпълнителски кадри в страната и в страните от ЕС - работни места в малки и средни предприятия от туристическата индустрия. Възможностите за професионална реализация в системата на ресторантьорството са за заемане на следните длъжности - готвач; сервитьор; сервитьор-барман; технолог в заведенията за хранене и технолог по кетеринг.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация Има възможности за повишаване на квалификацията в центрове към професионални училища, центрове за професионално обучение, продължаване на образованието в колежи и висши учебни заведения.

3. Цели на обучението Основната цел на обучението по професиите в направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг" е подготовка на обучаваните за реализацията им по придобитата специалност в ресторантьорството и кетеринга. Подцели за трета степен на професионална квалификация 3.1.Ключови компетенции, формирани при обучението по общата задължителна професионална подготовка
3.1.1. Здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия и опазване на околната среда:

 • да контролира познаването и използването на личните предпазни средства, да знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, да не допуска в работата си замърсяване на околната среда;
  • да разпознава основните източници на риск в работната среда и да предприема съответните действия за отстраняването им;
  • да разпознава основните източници на замърсявания в работната среда и да предприема съответните действия за отстраняването им;
  • да разпознава опасностите от пожар и да взема противопожарни мерки;
  • да оказва долекарска помощ;
  • да организира поддържането на лична, производствена хигиена и хигиена на работното място;
  • да контролира използването на материално-техническата база според правилата за безопасна работа;
  • да инструктира и обучава персонала в правилното прилагане на процедурите по безопасна работа;
  • да контролира прилагането на въведените процедури и предприема необходимите действия;
  • да организира превантивни мерки за опазване на здравето на хората и защита на околната среда. 3.1.2. Комуникативни знания и умения:
  • да познава външните и вътрешните фактори, влияещи върху бизнес поведението на организацията;
  • да познава принципите на делово общуване;
  • да оценява ролята на комуникациите при взимане на управленски решения;
  • да познава методите на вербални и невербални комуникации при общуването;
  • да притежава знания и умения за водене на преговори;
  • да познава елементите на пъблик рилейшънс.
   3.1.3. Икономически умения:
  • да познава системите на организация на труда, неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол;
  • да е запознат с установените форми и срокове за водене на оперативната, статистическата и счетоводната дейност;
  • да познава всички нормативни документи и методически материали по икономиката и организацията на труда в дейността.
   3.1.4. Трудово-правни знания и умения:
  • да познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
  • да разбира договорните отношения между работодател и работник;
  • да знае и прилага изискванията на нормативните документи от трудовото законодателство, отнасящи се до различните длъжности;
  • да знае организацията и разпределението на работа в звената и бригадите.
   3.1.5. Умения за работа в екип:
  • да прилага индивидуални методи на работа с персонала;
  • да съобразява взаимозаменяемост на персонала;
  • да притежава ръководни и лидерски качества;
  • да даде възможност на персонала "да израства на място" и да стимулира желанието им за повишаване на тяхната квалификация.
   3.1.6. Психологически знания и умения:
  • да познава социално-психологическите изисквания и норми за ръководство;
  • да познава социално-психологическите особености на обслужването и поведението на гостите;
  • да познава социално-психологическите особености на персонала.
   3.1.7. Знания и умения за информационна техника и технологии - да знае общите правила за работа с компютър и да умее да ползва програмни продукти. Да може да събира, обработва и ползва информация. 3.1.8. Чуждоезикови знания и умения - да се справя със задачи на работното място, като осъществява комуникация на чужд език (минимум един чужд език):
  • да разбира лексиката, свързана с всички задачи на работното място;
  • да умее да осъществява професионален контакт с гостите на чужд език;
  • да стимулира повишаване на езиковата квалификация на персонала по чужд език;
  • да се информира за новостите в туристическата индустрия и политика от специализирани издания и списания на чужд език;
  • да осъществява контакти с подобни заведения в чужбина с цел обмяна на опит. 3.2. Базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията", формирани при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка (единна за всички професии):
  • да прилага и контролира санитарно-хигиенните изисквания за работа в заведения за хранене и развлечения;
  • да прилага комуникативни умения по бизнес комуникации на чужд език;
  • да прилага технологията на ресторантьорство и кетеринг;
  • да оперира с машини и съоръжения в заведения за хранене и развлечения;
  • да познава икономиката и мениджмънта в ресторантьорството и кетеринга;
  • да познава нормативната уредба в ресторантьорството и кетеринга;
  • да има познания по културология и делово общуване;
  • да има познания по маркетинг и реклама.
   3.3. Специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията", формирани при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка. Подцели за трета степен на професионална квалификация
   3.3.1. Специалност " Производството и обслужването в заведенията за хранене":
  • създава условия за здравословен и безопасен труд;
  • организира и контролира спазването на санитарно-хигиенните изисквания;
  • организира и контролира доставката и правилното съхранение на необходимите хранителни, нехранителни продукти и полуфабрикати;
  • организира и контролира ефективното използване на материално-техническата база;
  • организира производството и контролира работата на персонала при приготвяне на кулинарната продукция;
  • организира и контролира качеството на кулинарната продукция при оформянето и реализацията й;
  • планира менютата и прави разценка на кулинарната продукция;
  • разработва нови рецепти на кулинарната про-дукция.
   3.3.2. Специалност " Кетеринг":
  • създава условия за здравословен и безопасен труд;
  • организира и контролира спазването на санитарно-хигиенните изисквания;
  • организира и контролира доставката и правилното съхранение на необходимите хранителни, нехранителни продукти и полуфабрикати;
  • организира и контролира ефективното използване на материално-техническата база;
  • организира производството и контролира работата на персонала при приготвяне на кулинарната продукция;
  • организира и контролира качеството на кулинарната продукция при оформянето и реализацията й;
  • планира менютата и прави разценка на кулинарната продукция;
  • разработва нови рецепти на кулинарната про- дукция;
  • проучва пазара;
  • оферира и организира кетерингово събитие;
  • провеждане и контролиране на кетерингово събитие.

   4. Съдържание на обучението Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Технолог на производството и обслужването в заведенията за хранене". Учебният план определя характера и насочеността на обучаващата институция (професионално училище, професионална гимназия, център за професионално обучение и др.). Той се изгражда върху основата на учебно-предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

   Съдържание на обучението за трета степен на професионална квалификация

   Професионални компетенции

   Тематични области
   Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
   1. Контролира познаването и използването на лични предпазни средства
   Прилага основните правила за безопасна работа на работното място
   Не допуска в работата си замърсяване на околната среда
   Здравословни и безопасни условия на труд
   Лична, производствена хигиена и хигиена на работното място
   Източници на риск
   Пожарна и аварийна безопасност
   Долекарска помощ
   Опазване на околната среда
   2. Познава принципите на делово общуване
   Прилага методите на вербални и невербални комуникации при общуването
   Владее изкуство за водене на преговори
   Прилага правилата на пъблик рилейшънс
   Бизнес комуникации
   Културология
   Бизнес правила и принципи
   3. Прилага системите на организация на труда, стимулирането, планирането и контрола му
   Работи по установените форми и срокове за водене на оперативна, статистическа и счетоводна дейност
   Отчетност на фирмата
   Мениджмънт
   Икономика
   4. Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда
   Разбира договорните отношения между работодател и работник
   Здравословни и безопасни условия на труд
   Икономически анализ в туризма
   Управленска структура
   Управленски решения
   Етика и право
   5. Умее да работи в екип Психология и логика
   Философия
   6. Прилага социално-психологически изисквания и норми за ръководство
   Познава социално-психологическите особености на обслужването и поведението на гостите
   Познава социално-психологическите особености на персонала
   Психология и логика
   Етика и право
   Философия
   Свят и личност
   7. Умее да работи с компютър и да ползва програмни продукти
   Събира, обработва, ползва и анализира информация
   Информатика
   Информационни технологии
   8. Осъществява професионален контакт с гостите на чужд език
   Организира периодични курсове за повишаване на езиковата квалификация на персонала по чужд език
   Граматически и лексикални единици по чужд език
   Професионален чужд език
   Специализирани издания и списания на чужд език
   Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии
   1. Прилага и контролира санитарно-хигиенните изисквания за работа в заведенията за хранене и развлечение Осигуряване хранителната безопасност на храни и напитки съгласно действащите инструкции
   2. Прилага комуникативни умения по бизнес комуникации на чужд език Нормативни документи в производството.
   Организация на работното място
   3. Оперира с машини и съоръжения в заведенията за хранене и развлечение Условни означения в технологичните схеми
   Видове техническа и технологична документация
   4. Познава икономиката и мениджмънта в ресторантьорството и кетеринга Основни процеси при производство на храни и напитки
   Устройство на машини, апарати, съоръжения в производството на храни и напитки
   5. Познава нормативната уредба в ресторантьорството и кетеринга Етика и право
   Закон за туризма
   Лицензиране, категоризация
   6. Прилага познания по маркетинг и реклама Видове маркетинг
   Функции на пазара
   Рекламна политика
   Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка
   Специалност 8110601 "Производство и обслужване в заведенията за хранене"
   1. Създава условия за здравословен и безопасен труд Нормативни изисквания
   Здравословни и безопасни условия на труд
   Санитарно-хигиенни изисквания при производството на кулинарна продукция
   Изискванията за лична и производствена хигиена и хигиена на работното място
   Източниците на риск
   Източниците на замърсявания
   Инструкции за безопасна работа
   2 .Организира и контролира спазването на санитарно-хигиенните изисквания Санитарно-хигиенни изисквания към материално-техническа база, хранителни продукти, съдове, прибори; инвентар; храни и напитки.
   Правила за почистване, измиване и дезинфекция
   Вредни въздействия на околната среда и начини за предпазване
   Микробиологични процеси при приготвяне на храни
   3. Организира и контролира доставката и правилното съхранение на необходимите хранителни, нехранителни продукти и полуфабрикатика Стоки, асортимент, номенклатура
   Понятия за стокова марка, етикет,опаков на стоките
   Документите за заявка, приемане и издаване на необходимите хранителни продукти по време, асортимент, количество и качество.Да ги отчита.
   Хранителните продукти от растителен и животински произход (характеристика, състав и начин на приложение), както и правилното им съхранение.
   Вкусовите продукти (характеристика, състав и начин на приложение), както и правилното им съхранение.
   Други изходни продукти, използвани при приготвянето на кулинарната продукция.
   4. Организира и контролира ефективното използване на материално-техническата база Материално-техническа база на заведенията за хранене и развлечение.
   Технико-експлоатационната характеристика на всички машини, апарати и съоръжения.
   Правила за експлоатация и безопасна работа на машини, апарати и съоръжения
   5. Организира производството и контролира работата на персонала при приготвяне на кулинарната продукция Познава изискванията към всички работ ни постове (задължения на персонала, работно време)
   Организация и функциониране на студена кухня (методи и контрол на процесите при приготвяне на студени предястия)
   Организация и функциониране на топла кухня (методи и контрол на процесите при приготвяне на топли предястия; супи; основни ястия и специалитети).
   Организация и функциониране на сладкарска кухня (методи и контрол на процесите при приготвяне на десерти и тестени сладкарски изделия).
   Дисциплинарна отговорност
   Материална отговорност
   Ценообразуване на ястията
   Маркетинг
   Принципи за изготвяне на меню
   Видове менюта
   Показатели, определящи качеството на ястията
   Специализирани ергономични изисквания
   Информираност по отношение на новите технологии и материали
   6. Организира и контролира качеството на кулинарната продукция при оформянето и реализацията й Организация и функциониране на звената за издаване
   Технология, рецептурен състав, качествени и количествени показатели на влаганите продукти при оформянето и реализацията на кулинарната продукция.
   Температурни режими при реализацията и съхранението на кулинарната продукция
   7. Планира менютата и правиразценка на кулинарната продукция Първични отчетни документи.
   Принципите за изготвяне на менюта според видовете и категориите заведения.
   Принципите за изготвяне на менюта според наличността на хранителни продукти и сезонността.
   Принципите за изготвяне на менюта според консуматорите (деца, възрастни и др.).
   Принципите за изготвяне на менюта според търсенето и предлагането.
   Познаване и съблюдаване на разполагаемия бюджет и рентабилност на продукцията (търсене на най-доброто съотношение: количество - качество - цена)
   8. Разработва нови рецепти на кулинарната продукция Специализирана литература за ергономични и екологични изисквания.
   Информираност по отношение на новите технологии и материали.
   Отговорностите на ръководителите и служителите в заведенията за хранене.
   Приходи, разходи, печалба и рентабилност
   Мениджмънт в ресторантьорството
   Съвременни тенденции в храненето
   Специалност 8110602 "Кетеринг"
   1. Създава условия за здравословен и безопасен труд Нормативни изисквания
   Здравословни и безопасни условия на труд.
   Санитарно-хигиенни изисквания при производството на кулинарна продукция
   Изискванията за лична и производствена хигиена и хигиена на работното място.
   Източниците на риск.
   Източниците на замърсявания.
   Инструкции за безопасна работа.
   2. Организира и контролира спазването на санитарно-хигиенните изисквания. Санитарно-хигиенни изисквания към материално-техническа база, хранителни продукти, съдове, прибори; инвентар; храни и напитки.
   Правила за почистване, измиване и дезинфекция
   Вредни въздействия на околната среда и начини за предпазване
   Микробиологични процеси при приготвяне на храни
   3. Организира и контролира доставката и правилното съхранение на необходимите хранителни, нехранителни продукти и полуфабрикати Стоки, асортимент, номенклатура
   Понятия за стокова марка, етикет, опаковка на стоките
   Документите за заявка, приемане и издаване на необходимите хранителни продукти по време, асортимент, количество и качество. Да ги отчита.
   Хранителните продукти от растителен и животински произход (характеристика, състав и начин на приложение), както и правилното им съхранение.
   Вкусовите продукти (характеристика,състав и начин на приложение), както и правилното им съхранение.
   Други изходни продукти, използвани при приготвянето на кулинарната продукция.
   4. Организира и контролира ефективното използване на материално-техническата база Материално-техническа база на заведенията за хранене и развлечение.
   Технико-експлоатационната характеристика на всички машини, апарати и съоръжения.
   Правила за експлоатация и безопасна работа на машини, апарати и съоръжения
   5. Организира производството и контролира работата на персонала при приготвяне на кулинарната продукция Познава изискванията към всички работни постове (задължения на персонала, работно време)
   Организация и функциониране на студена кухня (методи и контрол на процесите при приготвяне на студени предястия).
   Организация и функциониране на топла кухня (методи и контрол на процесите при приготвяне на топли предястия; супи; основни ястия и специалитети).
   Организация и функциониране на сладкарска кухня (методи и контрол на процесите при приготвяне на десерти и тестени сладкарски изделия).
   Дисциплинарна отговорност
   Материална отговорност
   Ценообразуване на ястията
   Маркетинг
   Принципи за изготвяне на меню
   Видове менюта
   Показатели, определящи качеството на ястията
   Специализирани ергономични изисквания.
   Информираност по отношение на новите технологии и материали
   6. Организира и контролира качеството на кулинарната продукция при оформянето и реализацията й Организация и функциониране на звената за издаване
   Технология, рецептурен състав, качествените и количествените показатели на влаганите продукти при оформянето и реализацията на кулинарната продукция.
   Температурни режими при реализацията и съхранението на кулинарната продукция
   7. Планира менютата и прави разценка на кулинарната продукция Първични отчетни документи.
   Принципите за изготвяне на менюта според видовете и категориите заведения.
   Принципите за изготвяне на менюта според наличността на хранителни продукти и сезонността.
   Принципите за изготвяне на менюта според консуматорите (деца, възрастни и др.).
   Принципите за изготвяне на менюта според търсенето и предлагането.
   Познаване и съблюдаване на разполагаемия бюджет и рентабилност на продукцията (търсене на най-доброто съотношение: количество - качество - цена)
   8. Разработва нови рецепти на кулинарната продукция Специализирана литература за ергономични и екологични изисквания.
   Информираност по отношение на новите технологии и материали.
   Отговорностите на ръководителите и служителите в заведенията за хранене.
   Приходи, разходи, печалба и рентабилност
   Мениджмънт в ресторантьорството
   Съвременни тенденции в храненето
   9. Проучва пазара Видове маркетинг
   Функции на пазара
   Концепции и принципи при структуриране на пазара
   Търсене и предлагане
   Маркетингови стратегии
   Стандарти за качество на маркетингови стратегии
   10. Оферира и организира кетерингово събитие Качеството на кетеринговия продукт и неговите различни аспекти (ресторантьорски, външен и специален кетеринг - кетерингови събития)
   Цени и ценообразуване
   Различни групи клиенти и потребители
   Поръчка за кетеринг
   Обект, време и час на доставка
   Оферти за кетеринг
   Договор за кетеринг
   11. Провеждане и контролиране на кетерингово събитие Нормативни изисквания за хигиена и безопасност на труда.
   Познава изискванията към всички работни постове
   Дисциплинарна отговорност, нарушения и наказания в рамките на кодекса на труда
   Материална отговорност
   Маркетинг
   Делово общуване
   Технологични процеси
   Организация и функциониране на ресторанта - ресторантьорски кетеринт
   Специален кетеринг:
   Диетично хранене
   Детско и ученическо хранене
   Разделно хранене, вегетарианство и суровоядство
   Национални традиции и обичаи
   Различни видове религия
   Външен кетеринг:
   Сватби, тържества
   Служебен офис
   Филмови екипи
   Частен дом

   5. Система за оценяване и сертифициране за трета степен на професионална квалификация Знанията се измерват според степента на постигане на поставените цели и подцели. Оценяването се извършва на три нива - начално, междинно и изходно. Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система. 5.1. Оценяване на входа Удостоверяването на входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се осъществява чрез свидетелство за завършено основно образование - за ученици, и завършено средно образование - за курсисти в ЦПО. Удостоверяването на входящото ниво за обучаван, който иска да повиши квалификацията си, се осъществява чрез свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за проведено професионално обучение.
   5.2. Оценяване на междинно ниво
   5.2.1.За оценяване по теория (обучаващите формулират качествените и количествените критерии за поставяне на оценки 2, 3, 4, 5, 6):
   слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
   среден 3 - обучаваният е овладял терминологията, умее да представи усвоените знания;
   добър 4 - обучаваният разбира и умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
   мн. добър 5 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации;
   отличен 6 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации, прави оценки и сравнява.
   5.2.2. За оценяване по практика:
   слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание, не спазва правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
   среден 3 - обучаваният умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача, в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
   добър 4 - обучаваният умее да осмисли и изпълни самостоятелно поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд, по предварително дадени указания;
   мн. добър 5 - обучаваният умее да съставя план за работа;подбира методи за изпълнение на поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд;
   отличен 6 - обучаваният умее да съставя план за работа; да разпредели работата между членовете на екипа, с който работи; да изпълни поставена практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд, както и да оцени качеството за работата на всеки член от екипа, включително самооценка.
   5.2.3. При оценяване на учебен предмет (модул) трябва предварително да се разработи система за оценяване, която включва:

  • описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
  • минималния брой точки, при които ученикът се счита за издържал и които гарантират, че обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му по-нататък и да може да изпълнява служебните си задължения, които професионалната му квалификация позволява;
  • формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система;
  • критерии за оценяване на всяка задача в теста (изпитването);
  • тежест на всяка задача при оформяне на окончателната оценка;
  • тежест на всеки тест (изпитване) при определяне на оценката по предмета (модула).
   5.2.4. Оценката е комплексна и се формира от оценките, получени от различни методи за проверка и контрол, взети със съответната тежест.
   5.2.5. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и др. Тези инструменти трябва да се апробират и да отговарят на ДОИ за система на оценяване и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Технолог на производството и обслужването в заведенията за хранене".
   5.3. Оценяване на изхода Изпитите за завършване на трета степен на професионална квалификация са два - по теория и по практика на професията, и се провеждат в съответствие с изискванията на чл. 33 - 37 ЗПОО.
   5.3.1. Изпит по теория Критериите за оценяване отговарят на подцелите от структурен елемент 3 "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Тежестта на всеки критерий се дава в %, като общо сумата трябва да бъде 100. Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

   Таблица 4

   Критерии Показатели Тежест
   %
   1 Организация и контрол на различните производствени дейности съгласно специалността в съответствиес нормативните изисквания Прилага усвоени знания за предназначението и правилното ползване на материално-техническата база в ресторантьорството
   Прилага усвоените теоретични знания в конкретни практически ситуации, свързани с технологичния процес
   Прави заключения и изводи за ефективността на производствената дейност.
   Оперира с нормативни документи
   Прави оценка на извършената работа
   70
   2 Професионално-личностни качества Комуникативност
   Чувство на отговорност;
   Трудова и технологична дисциплина;
   Прецизност при изпълнение на извършваните дейности;
   Културни, етични обноски;
   Мобилност
   5
   3 Икономически и трудовоправни знания и умения Трудово законодателство
   - организация на труда;
   Оперативна, статистическа и счетоводна дейност
   Нормативни документи и методически материали
   5
   4 Знания и умения за информационна техника и технологии Умение за работа с компютър.
   Умение за работа с програмни продукти
   Събира, обработва и ползва информация
   5
   5 Здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия и опазване на околната среда Прилага знания и умения за организиране на превантивни мерки за опазване на здравето на хората и на околната среда;
   Прилага знания и умения за безопасна работа на работното място;
   Прилага умение за разпознаване на основните източници на риск и предприема съответните действия за отстраняването им;
   Прилага умение за адекватно реагиране в критични ситуации в рамките на компетенциите си;
   Прилага умение за оказване на долекарска помощ;
   Прилага знания и умения за опазване на околната среда при изпълнение на конкретната му производствена дейност;
   Прилага умение за ефективно екологично използване на суровини, материали, храни и напитки.
   5
   6 Чуждоезикови знания и умения Владеене на един чужд език
   Осъществява комуникации на един чужд език
   Професионален чужд език
   10
   Общо 100

   5.3.2.Изпит по практика Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.

   Таблица 5

   Критерии Показатели Тежест,
   %
   1 Организация на работното място Подготовка на работното място;
   Поддържане и почистване на работното място;
   Поддържане на лична, технологична и проиводствена хигиена
   10
   2 Здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия и опазване на околната среда Прилага знания и умения за организиране на превантивни мерки за опазване на здравето на хората и на околната среда;
   Прилага знания и умения за безопасна работа на работното място;
   Прилага умение за разпознаване на основните източници на риск и предприема съответните действия за отстраняването им;
   Прилага умение за адекватно реагиране в критични ситуации в рамките на компетенциите си;
   Прилага умение за оказване на долекарска помощ;
   Прилага знания и умения за опазване на околната среда при изпълнение на конкретната му производствена дейност;
   Прилага умение за ефективно екологично използване на суровини, материали, храни и напитки
   5
   3 Изпълнение на производствени дейности по специалността в съответствие с нормативните изисквания Прилага усвоени знания за предназначението и правилното ползване на материално-техническата база в ресторантьорството
   Прилага усвоените теоретични знания в конкретни практически ситуации, свързани с технологичния процес;
   Прави заключения и изводи за ефективността на производствената дейност.
   Оперира с нормативни документи;
   Прави оценка на извършената работа.
   65
   4 Професионално-личностни качества Комуникативни умения;
   Умения за работа в екип;
   Чувство на отговорност към извършваната работа;
   Позитивно отношение към околната среда;
   Трудова и технологична дисциплина;
   Мобилност
   5
   5 Чуждоезикови знания и умения Владеене на един чужд език
   Осъществява комуникации на един чужд език
   Професионален чужд език
   10
   6 Знания и умения за информационна техника и технологии Умение за работа с компютър.
   Умение за работа с програмни продукти
   Събира, обработва и ползва информация
   5
   Общо 100

   Постижението на обучаваните се оценява по точкова система, като събраният брой точки по теория и по практика се трансформира в цифрова оценка
   5.4.Удостоверяване на професионалното обучение и образование
   5.4.1. Документите, с които се удостоверява придобитата степен на професионална квалификация, са регламентирани в чл. 38 ЗПОО. Изходящото образователно равнище за придобиване на III степен на професионална квалификация по професията "Технология на производството и обслужването в заведенията за хранене" е средно образование Свидетелството за професионална квалификация е по образец на Министерството на образованието и науката.
   5.4.2.Обучаван, който е завършил обучението си, но не е издържал изпитите за придобиване на степен (или не се е явил), получава удостоверение за проведено професионално обучение.
   5.4.3.Обучаван, който е прекъснал обучението си, има право да получи удостоверение за проведено професионално обучение.
   5.4.4.Обучаваните по т. 5.4.2 и 5.4.3 получават свидетелство за професионална квалификация, след като завършат обучението си и успешно положат държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.

   6. Изисквания към материалната база Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, осигуряващи обучение на оптимален брой обучавани, а по учебна практика - в учебни работилници, като обучаваните се разделят на групи. Учебен кабинет Компютърен кабинет Кабинет за изучаване на чужди езици Основното предназначение на учебния кабинет е провеждането на теоретично обучение. Обзавеждането на учебните кабинети допринася за ефективно провеждане на основните дейности и процеси, свързани с преподавателската и учебната дейност. Обзавеждането на учебния кабинет включва: работно място на преподавателя (работна маса и стол), работно място на всеки ученик (работна маса и стол),учебна дъска, мебели (предимно шкафове за различни цели), гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане и други средства за обучение и дидактическа техника. Учебните кабинети трябва да отговарят на необходимите педагогически, дидактико-методически, ергономични, хигиенни и естетически изисквания, като създават предпоставка за успешно усвояване на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните. Обзавеждането на учебните кабинети допринася за ефективно провеждане на основните дейности и процеси, свързани с преподавателската и учебната дейност. Учебна работилница В учебната работилница се провежда практическото обучение по учебна практика. Основното предназначение на учебната работилница е формирането на практически умения на обучаваните. Планирането, разположението и оборудването на учебната работилница е съобразено с продължителността на обучението, спецификата на учебно-производствения процес, санитарно-хигиенните изисквания, свързани с осигуряването на благоприятни микроклиматични условия в помещението, оптимален светлинен режим, начина на усвояване на практическите умения, структурата на учебните часове и дейностите, които се провеждат в тях, целите и задачите на професионалното училище, видовете технологични процеси, които ще се извършват в нея, съобразно изучаваната специалност. Всички учебни работилници се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответни помагала, съобразно усвояваните професии и специалности. Учебната работилница трябва да осигурява работни места за всички, които се обучават, и едно работно място за преподавателя. Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се намират: машини, съоръжения, инвентар, необходими за работа. При разполагането на работните места са спазени изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимите суровини и материали. Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, видовете технологични процеси, ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания. Основните нормативни изисквания към учебната работилница са: площ - 12 - 13 работни места; температура на въздуха - 18 - 20 °С; минимален обем за един обучаван - 15 куб. м; вентилация на помещението - минимум 20 куб. м на час за един обучаван; шумонатоварване - до 70 DВ; височина (препоръчителна) - 3,50 м; осветление: през деня естествено, а през нощта - изкуствено 30 - 50 лукса, но да не надвишава 125 лукса; стените - съгласно санитарно-хигиенните изисквания; украсата - да отговаря на естетическите и хигиенните изисквания и условията на труд. За правилното и безопасно протичане на учебно-производствения процес е необходимо да се обезпечи: шкаф със съдове, прибори и инвентар за всеки обучаван; ергономичност при работа (място за разполагане на прибори и инвентар по такъв начин, че хващането им с ръка да изисква възможно най-малко движения); комплект техническа и технологична документация (инструкционни карти и др); битови помещения (съблекалня за момчета и отделно за момичета; санитарен възел за момчета и за момичета), складови помещения; оборудване за всяка специалност (основните материали, инструменти и машини) е отразено в точка 2 "Профил на професията", графа "Предмети и средства на труда".

   7. Изисквания към обучаващите Обучението по задължителна професионална подготовка, специфична за професията "Технолог на производството и обслужването в заведенията за хранене", включваща теоретично обучение и практическо обучение - учебна и производствена практика, се извършва от квалифицирани обучаващи, които трябва да отговарят на следните изисквания:
   7.1.По теоретично обучение: Обучаващите трябва да притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и да отговарят на изискванията на Инструкция № 2 за изискванията за заемане на учителска длъжност, съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност.
   7.2.По практическо обучение (учебна и производствена практика): Обучаващите трябва да притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и да отговарят на изискванията на Инструкция № 2 за изискванията за заемане на учителска длъжност, съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност. Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс по нови технологии и материали за актуализиране на професионалните им знания и умения.

   8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ: - апробиране на ДОИ в обучаващи институции; - текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ; - ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.

 • Предложи
  корпоративна публикация
  РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
  Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
  Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
  Резултати | Архив