Наредба № 35 от 24 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Оператор в дървообработването"

МОН

Държавен вестник брой: 21

Година: 2004

Орган на издаване: МОН

Дата на обнародване: 31.08.2005

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 543020 "Оператор в дървообработването" от област на образование "Производство и преработка" и професионално направление 543 "Производство на изделия от дървесина" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл.6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 543020 "Оператор в дървообработването", съгласно приложението към тази наредба, определя изискванията за придобиване втора степен на професионална квалификация за специалностите:
1. 5430201 "Производство на мебели".
2. 5430202 "Производство на врати и прозорци".
3. 5430203 "Производство на тапицирани изделия".
4. 5430204 "Производство и монтаж на вътрешно обзавеждане на кораби".
5. 5430205 "Моделчество и дървостругарство".
6. 5430206 "Дърворезно, амбалажно и паркетно производство".
7. 5430207 "Производство на дървесни плочи".
8. 5430208 "Производство на фурнир и слоеста дървесина".
9. 5430209 "Производство на дървени детски играчки".

Чл. 3.
(1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл.10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II
Съдържание на държавното образователно изискване

Чл. 4.
(1) С ДОИ се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Оператор в дървообработването ".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Оператор в дървообработването" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.

Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Учебните планове и програми по чл. 3, ал. 1 за професионално образование се прилагат от учебната 2004/2005 г., а за професионално обучение - от влизането в сила на тази наредба.

§ 2. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионалното направление "Механизатори в селското и горското стопанство" от списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерство на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.

§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.

§ 4. Тази наредба се издава на основание чл.17, т. 3 във връзка с чл.16, т. 7 от Закона за народната просвета.

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение
към
чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Оператор в дървообработването"

Професионално направление:
543 Производство на изделия от дървесина
Наименование на професията:
543020 Оператор в дървообработването

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище В табл. 1 са представени специалностите, включени в професията "Оператор в дървообработването", съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалности Степен на професионална квалификация Минимално входящо образователно равнище
5430201 Производство на мебели Втора Завършено основно образование
5430202 Производство на врати и прозорци Втора Завършено основно образование
5430203 Производство на тапицирани изделия Втора Завършено основно образование
5430204 Производство и монтаж на вътрешно обзавеждане на кораби Втора Завършено основно образование
5430205 Моделчество и дървостругарство Втора Завършено основно образование
5430206 Дърворезно, амбалажно и паркетно производство Втора Завършено основно образование
5430207 Производство на дървесни плочи Втора Завършено основно образование
5430208 Производство на фурнир и слоеста дървесина Втора Завършено основно образование
5430209 Производство на дървени детски играчки Втора Завършено основно образование
1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Оператор в дървообработването", което се удостоверява с медицинско свидетелство.

2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на трудовите дейности (задачи) Предмети и средства на труда Професионални компетенции
знания за умения за професионално-личностни качества
Специалност 5430201"Производство на мебели"
1. 1. Да познава, подбира и използва дървесина, дървесни и спомагателни материали
2. Да обработва дървесината с ръчни инструменти и универсални дървообработващи машини, като спазва изискванията за точност и качество
3. Да спазва нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при работа с дървообработващи машини
4. Да произвежда мебели при спазване на последователността на технологичните операции
5. Да разчита конструктивна документация на мебелни изделия
6. Да съставя спецификации и разходни норми на материали
7. Да извършва ремонт на мебели
Основни и спомагателни материали:
Масивна дървесина
Дървесни материали - ПДЧ, ПДВ, фурнир, шперплат, фолио, MDF
Спомагателни материали - шкурки, лакове, лепила, байцове, обков, опаковъчни материали
Машини и инструменти:
Ръчни инструменти и приспособления
Дървообработващи машини - циркуляр, банциг, абрихт, щрайхмус, фреза, струг, бусола, пробивни и шлифоващи машини
Режещи инструменти
Инструменти за заточване
Лични предпазни средства
Допълнителни средства:
Контролни и измервателни уреди
Пробни тела и образци
Чертожни материали и инструменти
Каталози, чертежи, стандарти за мебели
Дървесните видове (анатомичен строеж, свойства и приложение)
Дървесни и спомагателни материали (видове, особености, приложение, вкл. MDF, ламиниран)
Предназначение, устройство и принцип на действие на дървообработващи машини
Правила за здравословни и безопасни условия на труд
Видове ръчни инструменти
Технологичните процеси при изработване на различни видове мебели
Съдържание на конструктивна документация на изделия
Правила за чертане и конструиране на видове мебели
Надмерки на детайли и съдържание на спецификация и разходна норма
Атмосферно и камерно сушене на масивна дървесина
Разпознаване и подбор на дървесина, дървесни и спомагателни материали в зависимост от тяхното качество и размери
Работа с ръчни инструменти
Работа с дървообработващи машини при спазване правилата за безопасен труд
Монтаж и демонтаж на режещи инструменти
Изпълняване на технологични операции за механична, подготвителна и повърхностна обработка
Монтаж и опаковане на мебели
Начертаване и оразмеряване на конструктивни чертежи на мебели
Разработване на спецификация
Изчисляване на разхода на основни и спомагателни материали и съставяне на разходни норми
Определяне влажността на дървесината
Чувство за отговорност, старателност и акуратност
Съобразителност
Бърза и точна преценка и реакция
Комуникативност и умения за работа в екип и йерархическа подчиненост
Осъзнато спазване на трудовата и технологичната дисциплина
Сръчност и естетичност
Умения за работа в екип
Способност за правене на анализ и оценка и вземане на решение
Възпитание в лоялност и уважение към работодателя
Създаване на трудови навици
Специалност 5430202 "Производство на врати и прозорци"
2. 1. Да подбира и сортира по размери и качество дървени фасонирани материали
2. Да използва спомагателни материали и обков за производство на врати и прозорци
3. Да обработва с ръчни инструменти и универсални дървообработващи машини дървесината до получаване на детайли, като спазва изискванията за точност и качество
4. Да изработва конструктивни съединения и профили, слепва, сглобява, обработва повърхностно и монтира дограма
5. Да прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
6. Да спазва технологичната последователност на операциите при производство на различни видове врати и прозорци
7. Да разчита конструктивни чертежи на врати и прозорци и ги оразмерява
8. Да съставя спецификации и разходни норми на материали
9. Да извършва монтаж, демонтаж и ремонт на дограма
Основни и спомагателни материали:
Дървени фасонирани материали, специфицирани по БДС
Фурнир, шперплат, ПДВ
Лепила, шкурки, винтове, гвоздеи, лакове, бои, обков, китове, безири, хартиен пълнеж
Машини и инструменти:
Ръчни инструменти и приспособления, в т.ч.: електрически - рендета, длета,триони, дрелки, стяги, скоби, винкели, чукове, отвес, отвертки, шприцпистолет и др.
Машини - банциг, циркуляр, абрихт, фреза, шипорезна машина, преса, шлайф машини
Режещи инструменти - банцигови ленти, триони, ножове, фрезери, шкурки
Инструменти и машини за заточване
Лични предпазни средства
Допълнителни средства:
Контролни и измервателни уреди - калибри, шублери, ролетки
Образци на конструктивни съединения
Чертожни инструменти и материали
Нагледни средства - чертежи, каталози, табла, документация
Стандарти за врати и прозорци
Дървесните видове (строеж, свойства, приложение)
Дървесни материали (фурнир, шперплат, ПДВ)
Спомагателни материали и обков - видове и приложение
Свойства и приложение на стъклопакет
Видове ръчни инструменти и приспособления
Предназначение, устройство и принцип на действие на дървообработващи машини
Правила за здравословни и безопасни условия на труд
Конструктивни съединения при врати и прозорци
Технологични операции при изработване, сглобяване и монтаж на различни по конструкция врати и прозорци
Конструкция на различни видове врати и прозорци
Изработване на спецификация и съставяне на разходни норми за основни материали
Атмосферно и камерно сушене на масивна дървесина
Разпознаване, сортиране и подбор на дървени фасонирани материали
Подбор на спомагателни материали и обков
Работа с ръчни инструменти
Работа с универсални и специализирани дървообработващи машини при спазване правилата за безопасна работа
Монтаж и демонтаж на режещи инструменти
Изработване на конструктивни съединения
Изпълнение на технологични операции за механична обработка, сглобяване и монтаж на дограма
Начертаване и оразмеряване на конструктивни чертежи на врати и прозорци
Съставяне на спецификации
Изчисляване разхода на материали
Съставяне на разходни норми
Определяне влажността на дървесината
Чувство за отговорност, старателност и акуратност
Съобразителност
Бърза и точна преценка и реакция
Комуникативност и умения за работа в екип и йерархическа подчиненост
Осъзнато спазване на трудовата и технологичната дисциплина
Сръчност и естетичност
Способност за правене на анализ и оценка и вземане на решение
Възпитание в лоялност и уважение към работодателя
Създаване на трудови навици
Специалност 5430203 "Производство на тапицирани изделия"
3. 1. Да подбира видовете тапицерски материали
2. Да използва ръчни инструменти, машини и съоръжения за тапициране
3. Да извършва в последователен ред технологичните операции за тапициране с пружинен пакет и с поропласти
4. Да прилага правилата за здравословен и безопасен труд в тапицерското производство
5. Да разчита конструктивна документация
6. Да съставя спецификации на материали за тапициране и изготвя разходни норми
7. Да разкроява материалите и изработва тапицирани мебели с пружини и с поропласти
Основни и спомагателни материали:
Масивна дървесина
Шперплат, ПДВ
Тапицерска вложка, зебло, вата, док, американ, платове, кожи, поропласти
Неопренови лепила
Декоративни материали - шнурове, копчета, кабъри
Тапицерски кламери, скоби, гвоздеи, винтове
Машини, инструменти и съоръжения
Универсален банциг
Лентова кроячна машина
Машина за рязане на порьозни материали
Шевни машини
Инструменти - ножове, клещи, шила, игли
Съоръжения - пневматични пистолети
Съоръжения за опъване на колани
Лични предпазни средства
Допълнителни средства:
Конструктивни чертежи на тапицирани изделия
Нагледни средства - табла, макети
Видовете тапицерски материали
Предназначение, устройство и принцип на действие на машини за рязане на материали и шевни машини
Инструменти и съоръжения, използвани в тапицерското производство
Технологичните операции при тапициране със:
Пружинен пакет
Поропласти
Правилата за здравословен и безопасен труд в тапицерското производство
Конструкцията на видовете тапицерия
Съставяне на спецификация и норми за разход на материали за производство на тапицирани изделия
Атмосферно и камерно сушене на масивна дървесина
Подбор на тапицерски материали
Работа на машини за рязане на материали и на шевни машини
Работа с инструменти и съоръжения
Спазване на изискванията по техника на безопасност
Изпълнение в последователен ред на технологичните операции при тапициране с пружинен пакет и с поропласти
Разкрояване на материалите и изработване на тапицирани елементи със:
Пружинен пакет
Поропласти
Определяне влажността на дървесината
Чувство за отговорност, старателност и акуратност
Съобразителност Бърза и точна преценка и реакция
Комуникативност и умения за работа в екип и йерархическа подчиненост
Осъзнато спазване на трудовата и технологичната дисциплина
Сръчност и естетичност
Способност за правене на анализ и оценка и вземане на решение
Възпитание в лоялност и уважение към работодателя
Създаване на трудови навици
Специалност 5430204 "Производство и монтаж на вътрешно обзавеждане на кораби"
4. 1. Да подбира и използва дървесина, дървесни и спомагателни материали
2. Да обработва дървесината с ръчни инструменти и универсални дървообработващи машини, като спазва изисквания за точност и качество
3. Да спазва нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при работа с дървообработващи машини
4. Да прилага в последователен ред технологичните операции при производство на мебели за обзавеждане на кораби
5. Да разчита конструктивна документация на мебелни изделия за обзавеждане на кораби
6. Да съставя спецификации и разходни норми на материали
7. Да монтира вътрешното обзавеждане на кораби
Основни и спомагателни материали:
Масивна дървесина
Дървесни материали - ПДЧ, ПДВ, фурнир, шперплат, фолио
Спомагателни материали - шкурки, лакове, лепила, байцове, обков, опаковъчни материали
Машини и инструменти:
Ръчни инструменти и приспособления
Дървообработващи машини - циркуляр, банциг, абрихт, щрайхмус, фреза, пробивни и шлифоващи машини
Режещи инструменти
Инструменти за заточване
Лични предпазни средства
Допълнителни средства:
Контролни и измервателни уреди
Пробни тела и образци
Чертожни материали и инструменти
Каталози, чертежи, стандарти за мебели за обзавеждане на кораби
Дървесните видове (анатомичен строеж, свойства и приложение)
Дървесни и спомагателни материали (видове, особености, приложение)
Предназначение, устройство и принцип на действие на дървообработващи машини
Правила за здравословни и безопасни условия на труд
Видове ръчни инструменти
Технологичните процеси при изработване на мебели за обзавеждане на кораби
Съдържание на конструктивна документация на изделия за обзавеждане на кораби
Правила за чертане и конструиране на мебели за обзавеждане на кораби
Надмерки на детайли и съдържание на спецификация и разходна норма
Химични средства, автоклави и други съоръжения за защита на дървесината
Атмосферно и камерно сушене на масивна дървесина
Разпознаване и подбор на дървесина, дървесни и спомагателни материали в зависимост от качеството и размерите им
Работа с ръчни инструменти
Работа с дървообработващи машини при спазване правилата за безопасен труд
Монтаж и демонтаж на режещи инструменти
Изпълняване на технологични операции за механична, подготвителна и повърхностна обработка
Монтаж и опаковане на мебели за обзавеждане на кораби
Начертаване и оразмеряване на конструктивни чертежи на мебели за обзавеждане на кораби
Разработване на спецификация
Изчисляване на разхода на основни и спомагателни материали и съставяне на разходни норми
Импрегниране на дървесината в корабите за защита от пожари и други атмосферни въздействия
Определяне влажността на дървесината
Чувство за отговорност, старателност и акуратност
Съобразителност
Бърза и точна преценка и реакция
Комуникативност и умения за работа в екип и йерархическа подчиненост
Осъзнато спазване на трудовата и технологичната дисциплина
Сръчност и естетичност
Способност за правене на анализ и оценка и вземане на решение
Възпитание в лоялност и уважение към работодателя
Създаване на трудови навици
Специалност 5430205 "Моделчество и дървостругарство"
5. 1. Да разчита чертежи с нанесена леярска технология и изработва шаблони
2. Да изработва моделни комплекти - кутии за сърца, мъртви глави, отливъци, леякова система
3. Да подбира подходящи материали за производство на полуфабрикати и дървени модели
4. Да обработва дървесина с ръчни инструменти и универсални дървообработващи машини при спазване на изискванията за точност и качество
5. Да спазва нормативни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при работа с дървообработващи машини
6. Да прилага в последователен ред технологичните операции при производство на модели
7. Да съставя спецификации и разходни норми на материали
8. Да изработва детайли и изделия на струг
Основни и спомагателни материали:
Масивна дървесина
Шперплат
Спомагателни материали - шкурки, лакове, лепила, обков за модели
Машини и инструменти:
Ръчни инструменти и приспособления
Дървообработващи машини - струг, бусола, циркуляр, банциг, абрихт, щрайхмус, фреза, пробивни и шлифоващи машини
Режещи инструменти
Инструменти за заточване
Лични предпазни средства
Допълнителни средства:
Контролни и измервателни уреди
Пробни тела и образци
Чертожни материали и инструменти
Каталози, чертежи
Дървесните видове (анатомичен строеж, свойства и приложение)
Спомагателни материали
Предназначение, устройство и принцип на действие на дървообработващи машини
Правила за здравословни и безопасни условия на труд
Видове ръчни инструменти
Видове полуфабрикати
Технологичните процеси при изработване на различните елементи от моделната екипировка
Съдържание на конструктивна документация на моделите
Правила за чертане и конструиране на моделната екипировка
Видовете леярски наклони и прибавки за механична обработка надмерки на детайли
Съдържание на спецификация и разходна норма
Атмосферно и камерно сушене на масивна дървесина
Разпознаване и подбор на дървесина, дървесни и спомагателни материали в зависимост от качеството и размерите им
Работа с ръчни инструменти
Работа с дървообработващи машини при спазване правилата за безопасен труд
Монтаж и демонтаж на режещи инструменти
Изпълняване на технологични операции за механична, подготвителна и повърхностна обработка
Изработване на полуфабрикати за модели и кутии
Начертаване и оразмеряване на шаблони
Изчисляване на разхода на основни и спомагателни материали и съставяне на разходни норми
Определяне влажността на дървесината
Чувство за отговорност, старателност и акуратност
Съобразителност
Бърза и точна преценка и реакция
Комуникативност и умения за работа в екип и йерархическа подчиненост
Осъзнато спазване на трудовата и технологичната дисциплина
Сръчност и естетичност
Способност за правене на анализ и оценка и вземане на решение
Възпитание в лоялност и уважение към работодателя
Създаване на трудови навици
Специалност 5430206 "Дърворезно, амбалажно и паркетно производство"
6. 1. Да разпознава и подбира суровините за производство на дървени фасонирани материали
2. Да измерва, кубира и маркира трупи
3. Да измерва, кубира и маркира дървените фасонирани материали
4. Да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд в дърворезното производство
5. Да съставя рационални диспозиции
6. Да извършва преработване на трупи на основните дърворезни машини
7. Да извършва сортиране и антисептиране на бичени материали
8. Да работи с механизацията в складовете за трупи
9. Да произвежда дървени амбалажи
10. Да произвежда детайли за дървени подови настилки облицовки
Основни и спомагателни материали:
Трупи
Фасонирани материали
Машини, инструменти и съоръжения
Гатери
Гатер - банциг
Банцизи
Коробелачни машини
Фрезово-призмиращи машини
Съоръжения за механизиране на подаването и обработването на трупите
Транспортьори
Комбинирани и агрегатни машини за амбалаж
Измервателни инструменти
Допълнителни средства:
Чертежи на изделия
Нагледни средства - табла, макети
Видовете суровини за производство на дървени фасонирани материали
Предназначение, устройство и принцип на действие на машините за бичене на трупи, производство на амбалаж и подови настилки
Инструменти и съоръжения, използвани в дърворезно, амбалажно и паркетно производство
Технологичните операции при разкрояване на трупи и производство на амбалаж и паркет
Правилата за здравословен и безопасен труд
Правилата за измерване, кубиране и маркиране на трупи и фасонирани материали
Съставяне на рационални диспозиции
Правилата за сортиране и антисептиране на бичени материали
Съоръжения и процеси при пропарване на дървесина
Атмосферно и камерно сушене на масивна дървесина
Подбор на суровини
Работа на машини за бичене на трупи, производство на амбалаж, подови настилки и облицовки
Работа с инструменти и съоръжения
Спазване на изискванията по техника на безопасност
Точно изпълнение на технологичните операции
Измерване, кубиране и маркиране на трупи и фасонирани материали
Определяне влажността на дървесината
Чувство за отговорност, старателност и акуратност
Съобразителност
Бърза и точна преценка и реакция
Комуникативност и умения за работа в екип и йерархическа подчиненост
Осъзнато спазване на трудовата и технологичната дисциплина
Сръчност и естетичност
Способност за правене на анализ и оценка и вземане на решение
Възпитание в лоялност и уважение към работодателя
Създаване на трудови навици
Специалност 5430207 "Производство на дървесни плочи"
7. 1. Да разпознава и подбира суровините за производство на плочи от дървесни частици и от дървесни влакна
2. Да подготвя дървесината за добиване на ПДЧ и ПДВ
3. Да извършва хидротермична обработка на дървесината
4. Да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд при производството на ПДЧ и ПДВ
5. Да работи с машини за получаване на технологични трески и раздробяване на дървесината
6. Да работи на машини и съоръжения за сушене на дървесните частици и формиращо-пресови линии
7. Да спазва технологичната последователност при производство на ПДЧ и ПДВ-транспортиране и съхраняване, олепиляване на дървесните частици и влакна, формиране на дървесния килим
8. Да работи на машини за механично обработване на плочи
9. Да извършва повърхностно облагородяване на плочите
10. Да произвежда пресовоформовани изделия от дървесни частици и влакна
Основни и спомагателни материали:
Тънкомерна обла дървесина и отпадъци
Лепила
Машини, инструменти и съоръжения
Парилни камери/ями
Поточни линии за производство на плочи
Машини за първично и вторично раздробяване на дървесината
Сушилни съоръжения
Съоръжения за олепиляване и формиране на дървесния килим
Преси
Машини за производство на пресово-формовани изделия
Измервателни инструменти
Съоръжения за повърхностно облагородяване
Лични предпазни средства
Допълнителни средства:
Режими за слепване
Режими за сушене
Стандарти
Режими за пресоване
Материалите за производство на ПДЧ и ПДВ
Предназначение, устройство и принцип на действие на машините и съоръженията за производство на ПДЧ и ПДВ
Повърхностно облагородяване на плочите
Технологичните операции при производството на ПДЧ и ПДВ
Правилата за здравословен и безопасен труд
Производство на ПДВ със средна плътност и плочи от ориентирани частици
Технологията за производство на пресовоформовани изделия от дървесни частици и влакна
Подбор на суровини
Работа на машини за бичене на трупи, производство на амбалаж, подови настилки и облицовки
Работа с инструменти и съоръжения
Спазване на изискванията по техника на безопасност
Точно изпълнение на технологичните операции
Измерване, кубиране и маркиране на трупи и фасонирани материали
Чувство за отговорност, старателност и акуратност
Съобразителност
Бърза и точна преценка и реакция
Комуникативност и умения за работа в екип и йерархическа подчиненост
Осъзнато спазване на трудовата и технологичната дисциплина
Сръчност и естетичност
Способност за правене на анализ и оценка и вземане на решение
Възпитание в лоялност и уважение към работодателя
Създаване на трудови навици
Специалност 5430208 "Производство на фурнир и слоеста дървесина"
8. 1. Да разпознава и подбира суровините за производство на фурнир и слоеста дървесина
2. Да подготвя трупите за добиване на фурнир
3. Да разкроява фурнира
4. Да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд във фурнирното и шперплатното производство
5. Да сортира, кърпи и снажда фурнир
6. Да работи на машини и съоръжения за сушене на фурнир
7. Да спазва технологичната последователност при производство на шперплат
8. Да работи с механизацията в производствените помещения
9. Да подготвя суровината, да добива и обработва рязан фурнир
10. Да произвежда специални видове фурнир, шперплат и огънатослепени детайли
Основни и спомагателни материали:
Трупи
Лепила
Прегрята пара
Машини, инструменти и съоръжения
Парилни камери/ями
Поточни линии за получаване на развиван фурнир
Поточни линии за получаване на рязан фурнир
Поточни линии за производство на шперплат
Машини за сушене на фурнир
Преси, пресформи за огънато-слепени детайли
Машини за съшиване на фурнир
Машини за кърпене на фурнир
Измервателни инструменти
Лични предпазни средства
Допълнителни средства:
Режими за слепване
Режими за сушене
Стандарти
Материалите за производство на фурнир и шперплат
Предназначение, устройство и принцип на действие на машините за производство на фурнир и шперплат
Инструменти и съоръжения, използвани в производството на фурнир и шперплат
Технологичните операции при производството на шперплат
Правилата за здравословен и безопасен труд
Процесите на сушене и формиране на пакетите от рязан фурнир
Подбор на суровини
Работа на машини за белене и бичене на трупи, производство на фурнир и слоеста дървесина
Работа с инструменти и съоръжения
Спазване на изискванията по техника на безопасност, точно изпълнение на технологичните операции
Измерване, кубиране и маркиране на трупи и фасонирани материали
Чувство за отговорност, старателност и акуратност
Съобразителност
Бърза и точна преценка и реакция
Комуникативност и умения за работа в екип и йерархическа подчиненост
Осъзнато спазване на трудовата и технологичната дисциплина
Сръчност и естетичност
Способност за правене на анализ и оценка и вземане на решение
Възпитание в лоялност и уважение към работодателя
Създаване на трудови навици
Специалност 5430209 "Производство на дървени детски играчки"
9. 1. Да разчита чертежи на детски играчки от дървесина
2. Да изработва детайли на детски играчки
3. Да подбира подходящи материали за производство на детски играчки
4. Да обработва дървесината с ръчни инструменти и универсални дървообработващи машини при спазване на изискванията за точност и качество
5. Да спазва нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при работа с дървообработващи машини
6. Да прилага в последователен ред технологичните операции при производство на детски играчки
7. Съставяне на спецификации и разходни норми за материали
8. Да подбира материали за повърхностна обработка на детски играчки
9. Да опакова детски играчки
Основни и спомагателни материали:
Масивна дървесина
Шперплат
Спомагателни материали - шкурки, лакове, лепила
Машини и инструменти:
Ръчни инструменти и приспособления
Дървообработващи машини - циркуляр, банциг, абрихт, щрайхмус, фреза, струг, пробивни и шлифоващи машини
Режещи инструменти
Инструменти за заточване
Лични предпазни средства
Допълнителни средства:
Контролни и измервателни уреди
Пробни тела и образци
Каталози, чертежи
Дървесните видове (анатомичен строеж, свойства и приложение)
Спомагателни материали
Предназначение, устройство и принцип на действие на дървообработващи машини
Правила за здравословни и безопасни условия на труд
Видове ръчни инструменти
Видове полуфабрикати
Технологичните процеси при изработване на различните детайли на детските играчки
Съдържание на конструктивна документация за производство на детските играчки
Атмосферно и камерно сушене на масивна дървесина
Разпознаване и подбор на дървесина, дървесни и спомагателни материали в зависимост от качеството и размерите им
Работа с ръчни инструменти
Работа с дървообработващи машини при спазване правилата за безопасен труд
Монтаж и демонтаж на режещи инструменти
Изпълняване на технологични операции за механична, подготвителна и повърхностна обработка
Изработване на детайли
Сглобяване и опаковане на готовите изделия
Изчисляване на разхода на основни и спомагателни материали и съставяне на разходни норми
Определяне влажността на дървесината
Чувство за отговорност, старателност и акуратност
Съобразителност
Бърза и точна преценка и реакция
Комуникативност и умения за работа в екип и йерархическа подчиненост
Осъзнато спазване на трудовата и технологичната дисциплина
Сръчност и естетичност
Способност за правене на анализ и оценка и вземане на решение
Възпитание в лоялност и уважение към работодателя
Създаване на трудови навици
2.2. Тенденции в развитието на професионално направление "Производство на изделия от дървесина" Производството на мебели, врати и прозорци, тапицирани изделия, вътрешно обзавеждане на кораби, моделчеството и дървостругарството, дърворезното, амбалажно и паркетното производство, производството на дървесни плочи, фурнир и слоеста дървесина, както и на дървени детски играчки ще продължи да се развива преобладаващо в малки и средни предприятия (МСП), в които ще бъдат внедрявани иновационни технологии и оборудване. За осигуряване на устойчиво развитие на МСП се очаква опростяване на законовите, административните и данъчните условия; укрепване на инфраструктурата, поддържаща МСП, както и подобряване на достъпа на МСП до финансиране.
2.3. Възможности за професионална реализация В изпълнение на регионалните и националните програми за икономическо развитие главно малките и средните предприятия са основните потребители на квалифицирана работна сила в областта на дървообработването. Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Оператор в дървообработването" имат право да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (1996 г.):
7421 - Моделиери на изделия от дърво
7422 - Мебелисти и дограмаджии
7423 - Квалифицирани работници по разкрояване и рендосване на дърво
7424 - Квалифицирани работници по повърхностна обработка на дърво
7425 - Дърворезбари и пирографисти
7426 - Производители на изделия от дърво
7123 - Строителни дърводелци
7429 - Настройчици на дървообработващи машини и други
2.4. Възможности за повишаване на професионалната квалификация След придобиване на втора степен на професионална квалификация по дадена специалност обучаваният може да се обучава по друга специалност от професия "Оператор в дървообработването", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления и отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Производство на изделия от дървесина", се зачита. След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Оператор в дървообработването" обучаваният може да се обучава по друга професия от професионално направление "Производство на изделия от дървесина", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления и част от отрасловата задължителна професионална подготовка, се зачита. След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия "Оператор в дървообработването" обучаваният може да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация от професионално направление "Производство на изделия от дървесина".

3. Цели на обучението Основна цел на обучението за професия "Оператор в дървообработването" - втора степен на професионална квалификация, е придобиването на теоретични знания, практически умения и личностни качества за реализация по придобитата специалност в различни фирми.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, не замърсява с работата си околната среда;
- осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип - умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник;
- участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
- разбира собствената си роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си; - знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти; ползва съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;
- се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език без наличието на усложнения.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка (единна за всички професии от направление "Производство на изделия от дървесина") След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага санитарно-хигиенните изисквания за работа в производството на мебели, врати и прозорци, тапицирани изделия, вътрешно обзавеждане на кораби, моделчеството и дървостругарството, дърворезното, амбалажното и паркетното производство, производството на дървесни плочи, фурнир и слоеста дървесина, както и на дървени детски играчки;
- познава основните суровини и материали в производството на мебели, врати и прозорци, тапицирани изделия, вътрешно обзавеждане на кораби, моделчеството и дървостругарството, дърворезното, амбалажното и паркетното производство, производството на дървесни плочи, фурнир и слоеста дървесина, както и на дървени детски играчки, технологичното им предназначение; знае и прилага правилата за транспорт и съхранение на суровини и готови продукти;
- познава основните процеси в производството на мебели, врати и прозорци, тапицирани изделия, вътрешно обзавеждане на кораби, моделчеството и дървостругарството, дърворезното, амбалажното и паркетното производство, производството на дървесни плочи, фурнир и слоеста дървесина, на дървени детски играчки, както и машините и съоръженията, чрез които се осъществяват;
- познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица;
- умее да разчита технологична документация.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията", формирани при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка
3.3.1. Cпециалност 5430201 "Производство на мебели" След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството на различни видове мебели, като:
- познава, подбира и използва дървесина, дървесни и спомагателни материали;
- обработва дървесината с ръчни инструменти и универсални дървообработващи машини, като спазва изискванията за точност и качество при производство на мебели;
- произвежда мебели при спазване на последователността на технологичните операции;
- разчита конструктивна документация на мебелни изделия;
- съставя спецификации и разходни норми на материали;
- извършва ремонт на мебели;
- анализира условията за работа и съобразно с тях да извършва необходимите трудови дейности;
- прави оценка на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- формира чувство за отговорност, комуникативност и умение за работа в екип; - познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.
3.3.2. Специалност 5430202 "Производство на врати и прозорци" След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството, монтажа и ремонта на врати и прозорци, като:
- подбира и сортира по размери и качество дървени фасонирани материали;
- използва спомагателни материали и обков за производство на врати и прозорци;
- обработва дървесината с ръчни инструменти и универсални дървообработващи машини до получаване на детайли, като спазва изискванията за точност и качество;
- изработва конструктивни съединения, слепва, сглобява, обработва повърхностно и монтира дограма;
- произвежда различни видове врати и прозорци, като спазва технологичната последователност на операциите;
- разчита конструктивни чертежи на врати и прозорци и съставя спецификации и разходни норми;
- извършва монтаж, демонтаж и ремонт на дограма;
- анализира условията на работа и съобразно с тях да извършва необходимите трудови дейности;
- организира работата си на работното място или строителен обект и работи в екип;
- познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.
3.3.3. Специалност 5430203 "Производство на тапицирани изделия" След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството на тапицирани изделия, като:
- подбира видове тапицерски материали;
- използва ръчни инструменти, машини и съоръжения за тапициране;
- извършва в последователен ред технологичните операции за тапициране с пружинен пакет и с поропласти;
- прилага правилата за здравословен и безопасен труд в тапицерското производство;
- разчита конструктивна документация;
- съставя спецификации на материали за тапициране и изготвя разходни норми;
- разкроява материалите и изработва тапицирани мебели с пружини и с поропласти;
- анализира извършената работа и съобразно с условията взема необходимите решения;
- притежава чувство за отговорност, комуникативност и умение за работа в екип; - познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.
3.3.4. Специалност 5430204 "Производство и монтаж на вътрешно обзавеждане на кораби" След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството, монтажа, ремонта и поддръжката на вътрешно обзавеждане на кораби, като:
- подбира и използва дървесина, дървесни и спомагателни материали;
- обработва дървесината с ръчни инструменти и универсални дървообработващи машини, като спазва изискванията за точност и качество;
- прилага в последователен ред технологичните операции при производство на мебели за обзавеждане на кораби;
- разчита конструктивна документация на мебелни изделия за обзавеждане на кораби;
- съставя спецификации и разходни норми на материали;
- монтира вътрешно обзавеждане на кораби;
- прави анализ и оценка на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- притежава чувство за отговорност, комуникативност и умее да работи в екип;
- познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.
3.3.5. Специалност 5430205 "Моделчество и дървостругарство" След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството на модели за леярското производство и струговани изделия, като:
- разчита чертежи с нанесена леярска технология и изработва шаблони;
- изработва моделни комплекти - кутии за сърца, мъртви глави, отливъци, леякови системи;
- подбира подходящи материали за производство на полуфабрикати и дървени модели;
- обработва дървесината с ръчни инструменти и универсални дървообработващи машини при спазване изискванията за точност и качество;
- прилага в последователен ред технологичните операции при производство на модели;
- съставя спецификации и разходни норми на материали;
- изработва детайли на струг;
- анализира условията на работа и съобразно с тях да извършва необходимите трудови дейности;
- оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- притежава добра комуникативност и умее да работи в екип;
- познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.
3.3.6. Специалност 5430206 "Дърворезно, амбалажно и паркетно производство" След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството на дървени фасонирани материали, амбалаж, подови настилки и облицовки, като:
- разпознава и подбира суровините за производство на дървени фасонирани материали;
- измерва, кубира и маркира трупите;
- измерва, кубира и маркира дървените фасонирани материали;
- спазва правилата за здравословен и безопасен труд в дърворезното производство;
- съставя рационални диспозиции и извършва преработване на трупите на основните дърворезни машини; - извършва сортиране и антисептиране на бичени материали;
- работи с механизацията в складовете за трупи;
- произвежда дървени амбалажи, детайли за подови настилки и облицовки;
- анализира условията за работа и съобразно с тях да извършва необходимите трудови дейности и взема решения;
- оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- притежава чувство за отговорност, комуникативност и умения за работа в екип;
- познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.
3.3.7. Специалност 5430207 "Производство на дървесни плочи" След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството на плочи от дървесни частици и влакна, като:
- разпознава и подбира суровините за производство на плочи от дървесни частици и плочи от дървесни влакна; - подготвя дървесината за производство на ПДЧ и ПДВ;
- извършва хидротермична обработка на дървесината; - спазва правилата за здравословен и безопасен труд при производството на ПДЧ и ПДВ; - работи с машини за получаване на технологични трески и раздробяване на дървесината;
- работи на машини и съоръжения за сушене на дървесните частици и формиращо-пресови линии;
- спазва технологичната последователност при производство на ПДЧ и ПДВ - транспортиране и съхраняване на суровината, олепиляване на дървесните частици и влакна, формиране на дървесния килим; - работи на машини за механично обработване на плочи;
- извършва повърхностно облагородяване на плочите;
- произвежда пресоформовани изделия от дървесни частици и влакна;
- анализира условията за работа съобразно с тях да взема решения и да извършва необходимите трудови дейности;
- оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- притежава чувство за отговорност, комуникативност и умения за работа в екип; - познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.
3.3.8. Специалност 5430208 "Производство на фурнир и слоеста дървесина" След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производство на фурнир и слоеста дървесина, като:
- разпознава и подбира суровините за производство на фурнир и слоеста дървесина;
- познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд във фурнирното и шперплатното производство;
- подготвя трупите за добиване на фурнир;
- разкроява, сортира, кърпи и снажда фурнир;
- работи на машини и съоръжения за сушене на фурнир;
- спазва технологичната последователност при производство на шперплат;
- работи с механизацията в производствените помещения;
- подготвя суровината, добива и обработва рязан фурнир;
- произвежда специални видове фурнир, шперплат и огънатослепени детайли;
- анализира условията на работа, взема решения и извършва необходимите трудови дейности;
- оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- притежава добра комуникативност и умения за работа в екип;
- познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.
3.3.9. Специалност 5430209 "Производство на дървени детски играчки" След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството на дървени детски играчки, като:
- подбира подходящи материали за производство на детски играчки;
- разчита чертежи на детски играчки;
- обработва дървесина с ръчни инструменти и универсални дървообработващи машини при спазване изискванията за точност и качество;
- спазва нормативните изисквания за здравословен и безопасен труд при работа с дървообработващи машини;
- изработва детски играчки, като прилага в последователен ред технологичните операции;
- съставя спецификации и разходни норми на материали;
- извършва повърхностна обработка и опакова детски играчки;
- анализира условията на работа, извършва необходимите трудови дейности и оценява качеството на своята работа;
- притежава чувство за отговорност, естетичност, комуникативност, умение за работа в екип;
- познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.

4. Съдържание на обучението Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ по професията "Оператор в дървообработването". Учебният план определя характера и насочеността на обучаващата институция (професионално училище, професионална гимназия, център за професионално обучение и др.). Той се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението. Съдържанието на обучението по професия "Оператор в дървообработването" - втора степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението
Професионални компетенции Тематични области
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
1. Да знае и да прилага основните правила за безопасна работа на работното място, да не замърсява с работата си околната среда Правила и инструкции за безопасна работа
Противопожарна охрана
Екологична култура
Долекарска помощ
Вредности и професионални заболявания
2. Да осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип - да умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа Видове общуване
Принципи на деловото общуване
Правила за водене на делова кореспонденция
3. Да участва при разпределяне на задачите, да съдейства и търси помощ от членовете на екипа, да се отнася с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена
Да разбира собствената си роля в производството и да съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си
Организация на трудовия процес
Групова динамика
Мотивация и контрол
Психологическа структура на трудовата дейност
Потребности и способности на личността за саморазвитие
4. Да познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях Обекти и субекти на пазара
Икономически процеси, явления и отношения
Стопанско устройство на обществото
Документи и документооборот
5. Да познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; да разбира договорните отношения между работодател и работник Трудовоправно законодателство
Трудовоправни отношения в производственото звено (предприятието)
Нормиране на труда
Заплащане на труда
Работна заплата
Длъжностна характеристика
Структура на фирмата
6. Да знае общите правила за работа с компютър и да умее да ползва програмни продукти Конфигурация на компютъра
Устройства за въвеждане и съхраняване на данни
Съхраняване и намиране на информация
Работа с програмни продукти за създаване на елементарни документи
Съвременни технологии
7. Да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език без наличието на усложнения (Ниво А1-А2 според общата европейска рамка за владеене на чужди езици) Комуникативна компетентност при използването на ограничен набор от предвидими и елементарни езикови средства - елементарни думи и изрази, свързани с професионалните задачи, и тяхното просто комбиниране
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Производство на изделия от дървесина"
1. Да познава организацията на предприятието и правомощията на длъжностните лица Нормативни документи в производството
Организация на работното място
2. Да познава и спазва технологичната дисциплина при изпълнение на технологичните операции Видове технологични процеси
Видове машини, апарати и съоръжения
Видове техническа и технологична документация
3. Да умее да разчита технологична документация Условни означения в технологичните документи
Видове техническа и технологична документация
4. Да познава основните процеси, машини, апарати, съоръжения и инсталации в производството на изделия от дървесина Основни процеси при производство на изделия
Устройство на машини, апарати, съоръжения в от дървесина производството на изделия от дървесина
Специфична за професия 543020 "Оператор в дървообработването" задължителна професионална подготовка
Специалност 5430201 "Производство на мебели"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството на различни видове мебели, като:
- Познава, подбира и използва дървесина, дървесни и спомагателни материали
- Обработва дървесината с ръчни инструменти и универсални дървообработващи машини, като спазва изискванията за точност и качество при производство на мебели
- Произвежда мебели при спазване на последователността на технологичните операции
- Разчита конструктивна документация на мебелни изделия
- Съставя спецификации и разходни норми на материали
- Извършва ремонт на мебели
- Анализира условията за работа и съобразно с тях да извършва необходимите трудови дейности
- Прави оценка на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания
- Формира чувство за отговорност, комуникативност и умение за работа в екип
- Познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица
Основни и спомагателни материали за производство на мебели
Конструктивни съединения, използвани в мебелното производство
Машини и инструменти за производство на мебели.
Правила и изисквания за безопасна работа
Конструктивни особености на различните видове мебели
Технологични процеси за производство на мебели
Конструкторска документация и разходно-нормативни документи
Монтаж и ремонт на мебели
Система за контрол на качеството
Специалност 5430202 "Производство на врати и прозорци"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството, монтажа и ремонта на врати и прозорци, като:
- Подбира и сортира по размери и качество дървени фасонирани материали
- Използва спомагателни материали и обков за производство на врати и прозорци
- Обработва дървесината с ръчни инструменти и универсални дървообработващи машини до получаване на детайли, като спазва изискванията за точност и качество
- Изработва конструктивни съединения, слепва, сглобява, обработва повърхностно и монтира дограма
- Произвежда различни видове врати и прозорци, като спазва технологичната последователност на операциите
- Разчита конструктивни чертежи на врати и прозорци и съставя спецификации и разходни норми
- Извършва монтаж, демонтаж и ремонт на дограма
- Анализира условията на работа и съобразно с тях да извършва необходимите трудови дейности
- Организира работата си на работното място или строителен обект и работи в екип
- Познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица
Основни и спомагателни материали за производство на врати и прозорци
Конструктивни съединения, използвани в производството на врати и прозорци
Машини и инструменти за производство на врати и прозорци. Правила и изисквания за безопасна работа
Конструктивни особености на различните видове врати и прозорци
Технологични процеси за производство на врати и прозорци
Конструкторска документация и разходно-нормативни документи в производството на врати и прозорци
Монтаж и ремонт на врати и прозорци
Система за контрол на качеството при производството на врати и прозорци
Специалност 5430203 "Производство на тапицирани изделия"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството на тапицирани изделия, като:
- Подбира видове тапицерски материали
- Използва ръчни инструменти, машини и съоръжения за тапициране
- Извършва в последователен ред технологичните операции за тапициране с пружинен пакет и с поропласти
- Прилага правилата за здравословен и безопасен труд в тапицерското производство
- Разчита конструктивна документация изделия
- Съставя спецификации на материали за тапициране и изготвя разходни норми
- Разкроява материалите и изработва тапицирани мебели с пружини и с поропласти
- Анализира извършената работа и съобразно с условията взема необходимите решения
- Притежава чувство за отговорност, комуникативност и умение за работа в екип
- Познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица
Основни и спомагателни материали за производство на тапицирани изделия
Конструктивни съединения, използвани в производството на тапицирани изделия
Машини и инструменти за производство на тапицирани изделия
Правила и изисквания за безопасна работа
Конструктивни особености на различните тапицирани изделия
Технологични процеси за производство на тапицирани изделия
Конструкторска документация и разходно-нормативни документи в производството на тапицирани
Монтаж и ремонт на тапицирани изделия
Система за контрол на качеството при производството на тапицирани изделия
Специалност 5430204 "Производство и монтаж на вътрешно обзавеждане на кораби"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството, монтажа, ремонта и поддръжката на вътрешно обзавеждане на кораби, като:
- Подбира и използва дървесина, дървесни и спомагателни материали
- Обработва дървесината с ръчни инструменти и универсални дървообработващи машини, като спазва изискванията за точност и качество
- Прилага в последователен ред технологичните операции при производство на мебели за обзавеждане на кораби
- Разчита конструктивна документация на мебелни изделия за обзавеждане на кораби
- Съставя спецификации и разходни норми на материали
- Монтира вътрешно обзавеждане на кораби
- Прави анализ и оценка на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания
- Притежава чувство за отговорност, комуникативност и умее да работи в екип
- Познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица
Основни и спомагателни материали за производство на обзавеждане на кораби
Конструктивни съединения, използвани в производството на вътрешно обзавеждане на кораби
Машини и инструменти за производство на вътрешно обзавеждане на кораби
Правила и изисквания за безопасна работа
Конструктивни особености при вътрешното обзавеждане на кораби
Технологични процеси при производство на вътрешно обзавеждане на кораби
Конструкторска документация и разходно-нормативни документи в производството на вътрешно обзавеждане на кораби
Монтаж и ремонт на вътрешно обзавеждане на кораби
Система за контрол на качеството при производство на вътрешно обзавеждане на кораби
Специалност 5430205 "Моделчество и дървостругарство"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството на модели за леярското производство и струговани изделия, като:
- Разчита чертежи с нанесена леярска технология и изработва шаблони
- Изработва моделни комплекти - кутии за сърца, мъртви глави, отливъци, леякови системи
- Подбира подходящи материали за производство на полуфабрикати и дървени модели
- Обработва дървесината с ръчни инструменти и универсални дървообработващи машини при спазване изискванията за точност и качество
- Прилага в последователен ред технологичните операции при производство на модели
- Съставя спецификации и разходни норми на материали
- Изработва детайли на струг
- Анализира условията на работа и съобразно с тях да извършва необходимите трудови дейности
- Оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания
- Притежава добра комуникативност и умее да работи в екип
- Познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица
Основни и спомагателни материали за производство на модели и струговани изделия
Конструктивни съединения, използвани в производството на модели и струговани изделия
Машини и инструменти за производство на модели и струговани изделия
Правила и изисквания за безопасна работа
Конструктивни особености при производството на модели и струговани изделия
Технологични процеси при производство на модели и струговани изделия
Конструкторска документация и разходно-нормативни документи в производството на модели и струговани изделия
Ремонт на модели и струговани изделия
Система за контрол на качеството при производство на модели и струговани изделия
Специалност 5430206 "Дърворезно, амбалажно и пар- кетно производство"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството на дървени фасонирани материали, амбалаж, подови настилки и облицовки, като:
- Разпознава и подбира суровините за производство на дървени фасонирани материали
- Измерва, кубира и маркира трупите
- Измерва, кубира и маркира дървените фасонирани материали
- Спазва правилата за здравословен и безопасен труд в дърворезното производство
- Съставя рационални диспозиции и извършва преработване на трупите на основните дърворезни машини
- Извършва сортиране и антисептиране на бичени материали
- Работи с механизацията в складовете за трупи
- Произвежда дървени амбалажи, детайли за подови настилки и облицовки
- Анализира условията за работа и съобразно с тях да извършва необходимите трудови дейности и взема решения
- Оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания
- Притежава чувство за отговорност, комуникативност и умения за работа в екип
- Познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица
Суровини и материали за производство на фасонирани материали, подови настилки и ламперия
Суровини и материали за производство на амбалаж
Машини за производство на фасонирани материали, амбалаж и подови настилки
Правила и изисквания за безопасна работа
Технологични процеси при производството на фасонирани материали, амбалаж и подови настилки
Конструкторска документация и разходно-нормативни документи в производството на фасонирани материали, амбалаж и подови настилки
Система за контрол на качеството при производство на фасонирани материали, амбалаж и подови настилки
Специалност 5430207 "Производство на дървесни плочи"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството на плочи от дървесни частици и влакна, като:
- Разпознава и подбира суровините за производство на плочи от дървесни частици и плочи от дървесни влакна
- Подготвя дървесината за производство на ПДЧ и ПДВ
- Извършва хидротермична обработка на дървесината
- Спазва правилата за здравословен и безопасен труд при производството на ПДЧ и ПДВ
- Работи с машини за получаване на технологични трески и раздробяване на дървесината
- Работи на машини и съоръжения за сушене на дървесните частици и формиращо-пресови линии
- Спазва технологичната последователност при производство на ПДЧ и ПДВ - транспортиране и съхраняване на суровината, олепиляване на дървесните частици и влакна, формиране на дървесния килим
- Работи на машини за механично обработване на плочи
- Извършва повърхностно облагородяване на плочите
- Произвежда пресоформовани изделия от дървесни частици и влакна
- Анализира условията за работа съобразно с тях да взема решения и да извършва необходимите трудови дейности
- Оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания
- Притежава чувство за отговорност, комуникативност и умения за работа в екип
- Познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица
Суровини и материали за производство на дървесни плочи
Машини и поточни линии за производство на дървесни плочи
Правила и изисквания за безопасна работа
Технологични процеси при производството на ПДЧ и ПДВ
Конструкторска документация и разходно-нормативни документи в производството на дървесни плочи
Система за контрол на качеството при производство на дървесни плочи
Специалност 5430208 "Производство на фурнир и слоеста дървесина"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производство на фурнир и слоеста дървесина, като:
- Разпознава и подбира суровините за производство на фурнир и слоеста дървесина
- Познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд във фурнирното и шперплатното производство
- Подготвя трупите за добиване на фурнир
- Разкроява, сортира, кърпи и снажда фурнир
- Работи на машини и съоръжения за сушене на фурнир
- Спазва технологичната последователност при производство на шперплат
- Работи с механизацията в производствените помещения
- Подготвя суровината, добива и обработва рязан фурнир
- Произвежда специални видове фурнир, шперплат и огънатослепени детайли
- Анализира условията на работа, взема решения и извършва необходимите трудови дейности
- Оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания
- Притежава добра комуникативност и умения за работа в екип
- Познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица
Суровини и материали за производство на развиван фурнир
Суровини и материали за производство на рязан фурнир
Машини и съоръжения за производство на фурнир
Правила и изисквания за безопасна работа
Машини и поточни линии за производство на шперплат.
Правила и изисквания за безопасна работа
Технологични процеси при производство на фурнир и шперплат
Разходно-нормативни документи при производство на фурнир и шперплат
Система за контрол на качеството при производство на фурнир и шперплат
Специалност 5430209 "Производство на дървени детски играчки"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството на дървени детски играчки, като:
- Подбира подходящи материали за производство на детски играчки
- Разчита чертежи на детски играчки
- Обработва дървесина с ръчни инструменти и универсални дървообработващи машини при спазване изискванията за точност и качество
- Спазва нормативните изисквания за здравословен и безопасен труд при работа с дървообработващи машини
- Изработва детски играчки, като прилага в последователен ред технологичните операции
- Съставя спецификации и разходни норми на материали
- Извършва повърхностна обработка и опакова детски играчки
- Анализира условията на работа, извършва необходимите трудови дейности и оценява качеството на своята работа
- Притежава чувство за отговорност, естетичност, комуникативност, умение за работа в екип
- Познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица
Основни и спомагателни материали за производство на детски играчки
Конструктивни особености при производството на детски играчки
Конструктивни съединения, използвани в производството на детски играчки
Машини и инструменти за производство на детски играчки
Правила и изисквания за безопасна работа
Технологични процеси при производство на детски играчки
Конструкторска документация и разходно-нормативни документи в производството на детски играчки
Система за контрол на качеството при производство на детски играчки

5. Система за оценяване и сертифициране Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение се определя с ДОИ за системата на оценяване (Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване на МОН). Оценяването е процес за установяване на постигнатите резултати в съответствие с поставените цели и подцели на обучението. Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходящо. Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на входа Удостоверяването на входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се осъществява чрез свидетелство за завършено основно образование или чрез диплома за средно образование при прием след средно образование. Удостоверяването на входящото квалификационно равнище за обучаван, който иска да повиши квалификацията си, се осъществява чрез свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.2. Оценяване на междинно ниво
5.2.1. За оценяване по теория (обучаващите формулират качествените и количествените критерии за поставяне на оценки 2, 3, 4, 5, 6):
слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
среден 3 - обучаваният е овладял терминологията, умее да представи усвоените знания;
добър 4 - обучаваният разбира и умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
мн. добър 5 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации;
отличен 6 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации, прави оценки и сравнява.
5.2.2. За оценяване по практика:
слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание, не спазва правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
среден 3 - обучаваният умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача, в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
добър 4 - обучаваният умее да осмисли и изпълни самостоятелно поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд, по предварително дадени указания;
мн. добър 5 - обучаваният умее да съставя план за работа; подбира методи за изпълнение на поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд;
отличен 6 - обучаваният умее да съставя план за работа; да разпредели работата между членовете на екипа, с който работи; да изпълни поставена практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд, както и да оцени качеството за работата на всеки член от екипа, включително самооценка;
5.2.3. При оценяване на учебен предмет (модул) трябва предварително да се разработи система за оценяване, която включва:
• описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
• минималния брой точки, при които ученикът се счита за издържал и които гарантират, че обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му по-нататък и да може да изпълнява служебните си задължения, които професионалната му квалификация позволява;
• формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система;
• критерии за оценяване на всяка задача в теста (изпитването);
• тежест на всяка задача при оформяне на окончателната оценка;
• тежест на всеки тест (изпитване) при определяне на оценката по предмета (модула).
5.2.4. Оценката е комплексна и се формира от оценките, получени от различни методи за проверка и контрол, взети със съответната тежест.
5.2.5. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и др. Тези инструменти трябва да се апробират и да отговарят на ДОИ за система на оценяване и ДОИ за придобиване на квалификация по професия "Оператор в дървообработването".
5.3. Оценяване на изхода Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията.
5.3.1. Изпит по теория Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест (%)
1. Усвоени знания за производство на изделия от дървесина, съответствие с нормативните изисквания. - разпознава, разчита и използва техническа документация - чертежи, схеми, наредби, правилници, предписания, планове и др.;
- описва мотивите за подбор, употреба и съхранение на материалите и инструментите;
- описва подготвителните операции и основните етапи за изработване на различните видове изделия;
- описва технологичните операции при различните производства, като сравнява и разграничава процесите и явленията, протичащи при различни работни условия и режими на работа;
- описва специфични за изучаваната специалност дейности, свързани с производството, монтажа и ремонта на конкретни изделия.
70
2. Утвърдено отношение за здравословно и и безопасно упражняване на изучаваната професия и опазване на околната среда. - знания за предпазване на живота и здравето на себе си на околните;
- знания за безопасна работа на работното място; - разпознаване на опасни ситуации в процеса на работа и своевременно реагиране;
- описание на начините за оказване на долекарска помощ на пострадал при трудова злополука;
- знания за опазване на околната среда при изпълнение на конкретна задача; - знания за ефективно екологично използване на дървените материали и изделия.
10
3. Икономически и трудово-правни знания и умения. - знания за спазване на изискванията на трудовото законодателство;
- знания за основните принципи при формите и системите на заплащане на труда.
5
4. Умения за използване на компютър и програмни продукти. - общи правила за работа с компютър;
- използва готови програмни продукти.
10
5. Умения за осъществяване на комуникация на чужд език при изпълнение на рутинни задачи на работното място. - степен на владеене на един чужд език;
- използавне на елементарни изрази и прости изречения на чужд език.
5
Общо 100

5.3.2. Изпит по практика на професията Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерии Показатели Тежест (%)
1. Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда. - избира и използва правилно лични предпазни средства;
- употребява предметите и средствата на труда по безопасен начин;
- разпознава опасни ситуации, които биха могли да възникнат в процеса на работа, дефинира и спазва предписания за своевременна реакция;
- описва дейностите за опазване на околната среда, свързани с изпитната му работа, включително почистване на работното място.
10
2. Ефективна организация на работното място. - подреждане на инструменти и материали, осигураващо удобство и точно спазване на технологията;
- целесъобразна употреба на материалите;
- работи с равномерен темп за определеното време.
5
3. Спазване на изискванията на правилниците, наредбите и предписанията. - обяснява работата си при спазване на йерархична подчиненост от други лица;
- спазва изискванията на правилниците, наредбите и предписанията, свързани с изпитното задание (материали, инструменти, лични предпазни средства).
10
4. Правилен подбор на материали, инструменти и машини за изпълнение на конкретното задание. - преценява типа и вида на необходимите материали, изделия и инструменти, необходими според изпитното задание;
- подбира материали и инструменти по количествени и качествени показатели.
10
5. Спазване на технологичната последователност на операциите според изпитното задание. - определя самостоятелно технологичната последователност на операциите;
- спазва технологичната последователност в процеса на работата.
10
6. Качество на изпълнението на изпитното задание. - съответствие на всяка завършена операция с изискванията на съответната технология;
- съответствие на крайното изделие със зададените му технически параметри.
50
7. Самоконтрол и самопроверка на изпълнението на изпитното задание. - пооперационен контрол - при избора на материали, изделия и инструменти и изпълнение на конкретни дейности;
- контрол на техническите показатели - текущ и на готовото изделие;
- оценка на резултатите, вземане на решение и отстраняване на грешки;
- оптимален разчет на времето за изпълнение на изпитното задание.
5
Общо 100

5.4. Удостоверяване на професионалното образование и обучение Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация. Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение. Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета и ДОИ за придобиване на квалификация по професии.

6. Изисквания към материалната база Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия) при предварително сключени договори. Когато обучението по професията се осъществява в училище, максималният брой на учениците в паралелка (обучение по теория) е 26, а по практика учениците от паралелката се разделят на групи съгласно Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, МОН (обн., ДВ, бр. 4 от 2001; изм. и доп., бр. 49 от 2002 г.) За постигане целите на обучението материалната база трябва да обхваща:
6.1. Учебен кабинет В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване - учебни маси, столове, учебна дъска, технически средства и аудио-визуална техника (диапроектор, шрайбпроектор и др.). Препоръчва се създаване на учебни кабинети по "Дървообработващи машини", "Конструиране и чертане", "Производство на плочи", "Производство на мебели" (комбинирани или самостоятелни).
6.1.2. Помощно оборудване - тебешир, моливи за чертане, чертожни инструменти, мостри дървесина.
6.1.3. Учебни помагала - табла с мостри на основни, помощни и спомагателни материали за съответната специалност, схеми за устройството на различните видове машини, диапозитиви за организация на работните места в професията (специалността), филми за технологичната последователност на изработване на различни видове изделия от дървесина, комплект учебници по всички изучавани предмети.
6.2. Учебна работилница В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията. Те се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответни помагала, съобразно усвояваната професия и специалности. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучавани и едно работно място за обучаващия. Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се намират: машини, съоръжения и инвентар, необходими за работа. При разполагането на работните места са спазени изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимите суровини и материали. Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, видовете технологични процеси, ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания. Организирането и провеждането на практическото обучение може да се извършва и в учебно-производствени бази в конкретни предприятия в съответствие с предвидените в чл. 30 и 31 ЗПОО възможности.
6.2.1. Основно оборудване: Учебните работилници се обзавеждат с тезгяхи, машини и инструменти, демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти, съобразени с формирането на практически умения у обучаваните.
6.2.2. Основното оборудване за всяка специалност (основните материали, инструменти и машини) да бъде съобразено с отразеното в т. 2 "Профил на професията", графа "Предмети и средства на труда". Обучаваните по специалности "Производство на плочи" и "Производство на фурнир и слоеста дървесина" се обучават в реални производствени условия.
6.3. Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти. Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, видовете технологични процеси, ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.

7. Изисквания към обучаващите
7.1. По теория: Право да преподават теория имат лица, притежаващи висше образование на образователно-квалификационни степени "бакалавър" или "магистър" по специалности от област "Дървообработване и производство на мебели", съответстващи на учебните предмети или модули от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
7.2. По практика: Право да преподават практика по отделните специалности имат лица, притежаващи образователно-квалификационна степен "бакалавър", "магистър" и "специалист" по съответната специалност от област "Дървообработване и мебелно производство". Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните и педагогическите знания и умения.

8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ:

 • апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
  • текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
  • ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.
 • Предложи
  корпоративна публикация
  Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
  Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
  РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
  Резултати | Архив