Наредба № 36 от 30 ноември 2005 г. за изискванията към козметичните продукти

МЗ

Държавен вестник брой: 80

Година: 2008

Орган на издаване: МЗ

Дата на обнародване: 23.09.2008

Раздел I
Общи положения

Чл. 1.
(1) С тази наредба се уреждат изискванията за производство, опаковане, етикетиране, рекламиране, пускане и предлагане на пазара на козметични продукти.
(2) Категориите козметични продукти са посочени в приложение № 1.

Чл. 2. Наредбата не се прилага за:
1. (изм., ДВ, бр. 106 от 2007 г.) лекарствата по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
2. продуктите, съдържащи химичните вещества, посочени в приложение № 2.

Раздел II
Изисквания към козметичните продукти

Чл. 3.
(1) (Изм.,- ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Козметичният продукт, който се предлага на пазара, не трябва да причинява увреждане на човешкото здраве, когато се прилага при нормални и разумно предвидими условия на употреба и са взети под внимание неговото представяние, етикетиране, инструкциите за употреба и унищожаване, както и всички други указания, предоставени от производителя, негов упълномощен представител или друго лице, което пуска козметичния продукт на пазара.
(2) Спазването на изискванията по ал. 1 не освобождава лицата от спазването на другите изисквания в наредбата.

Чл. 4. На пазара могат да се пускат само козметични продукти, които съдържат багрила, посочени в приложение № 3, багрила, предназначени само за боядисване на косата, консерванти, посочени в приложение № 4, и ултравиолетови филтри, посочени в приложение № 5.

Чл. 5.
(1)(Изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Забранява се пускането на пазара на козметични продукти, които съдържат:
1. вещества, посочени в приложение № 6;
2. вещества, посочени в приложение № 7, извън разрешените максимални концентрации, условия, изисквания и срокове;
3. багрила, които не са посочени в приложение № 3, с изключение на багрилата, предназначени само за боядисване на косата;
4. багрила, посочени в приложение № 3, използвани извън условията и изискванията, с изключение на багрила, предназначени само за боядисване на косата;
5. консерванти, които не са посочени в приложение № 4;
6. (изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) консерванти, посочени в приложение № 4, извън разрешените максимални концентрации,
условия и изисквания, освен ако не се използват други концентрации за специални цели, свързани с представянето на продукта;
7. ултравиолетови филтри, които не са посочени в приложение № 5;
8. ултравиолетови филтри, посочени в приложение № 5, извън разрешените максимални концентрации, условия и изисквания.
(2) Допускат се следи от веществата, посочени в приложение № 6, при условие че при спазване на добрата производствена практика в козметичната промишленост тяхното отстраняване е технически невъзможно и са спазени изискванията по чл.3.
(3) (В сила от 11.03.2009 г., изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Забранява се пускането на пазара на козметични продукти, които:
1. (изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) като краен продукт са изпитвани върху животни по метод, който не е алтернативен, след като такъв е бил валидиран и приет като алтернативен метод за изпитване в Европейската общност;
2. (изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) съдържат съставки или комбинация от съставки, изпитвани върху животни, по метод, който не е алтернативен, след като такъв е бил валидиран и приет като алтернативен метод за изпитване в Европейската общност.
(4) (Нова, ДВ, бр. 39 от 2007 г.) При възникване на сериозни съмнения относно безопасността на съществуващи козметични съставки и необходимост от отпадане на забраната по ал. 3 главният държавен здравен инспектор изготвя официална позиция на страната с мотивирано искане за предприемане на необходимите мерки, която се предоставя на Европейската комисия.

Чл. 6. (Доп., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Козметичните продукти могат да се предлагат на пазара само ако върху опаковката им е нанесена следната неизтриваема видима и лесна за четене информация:
1. (изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) наименование и адрес на производителя или негов упълномощен представител или на лице, установено в Европейския съюз, което пуска козметичния продукт на пазара; те могат да бъдат изписани със съкращения или чрез инициали само в случай, че е възможно да бъдат точно разпознати от потребителя; за козметични продукти, които са произведени извън Европейския съюз, се посочва страната на произход;
2. нетно количество при пакетирането, изразено в единици за маса или обем, с изключение на случаите на пакетиране на продукти, съдържащи количество по-малко от 5 g или 5 ml, безплатни мостри, опаковки за еднократна употреба; за продукти, продавани в обща опаковка, за които масата и обемът не са от значение, се указва само техният брой, с изключение на случаите, когато броят на продуктите се вижда лесно отвън или продуктът се продава индивидуално;
3. (доп., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) минимален срок на трайност, до който този продукт, съхраняван при подходящи условия, продължава да изпълнява както своята първоначална функция, така и изискванията, посочени в чл. 3; минималният срок на трайност се означава с думите "най-добър до края на" или "най-добър до", следвани от самата дата или знак, посочващ мястото на датата върху опаковката; датата се обозначава ясно, с последователно посочване на месеца и годината или на деня, месеца и годината; при необходимост тази информация се допълва с условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да се гарантира посоченият минимален срок на трайност; при минимален срок на трайност на козметичния продукт, по-дълъг от 30 месеца, маркировката за минимален срок на трайност не е задължителна; за тези продукти се указва периодът след отваряне, през който продуктът може да бъде използван без риск за потребителя; тази информация се означава със символа, посочен в приложение № 8, следван от периода (в месеци и/или години);
4. специални указания при употреба, като задължително се посочват дадените в колона "условия за употреба и предупреждения, които трябва да се поставят на етикета" на приложения № 4, 5 и 7;
5. (доп., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) допълнителна информация за предпазни мерки при козметичните продукти за професионална употреба, по-специално за фризьорството;
6. номер на партидата на производителя или указание за идентифициране на продукта;
7. (изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) функция на продукта, освен ако не е ясно от представянето му;
8. (доп., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) списък на съставките, посочени в низходящ ред според количеството вложена маса, към момента на влагането им; списъкът се предхожда от думата "състав"; парфюмните и ароматните композиции и техните изходни суровини се означават с думата "парфюм" или "аромат"; наличието на вещества, указването на които се изисква в колона "други ограничения и изисквания" на приложение № 7 се посочва в списъка независимо от функцията им в продукта; съставките в концентрации по-малки от 1% могат да бъдат поставени в произволен ред, след тези с концентрации по-големи от 1%; багрилата могат да бъдат описани в произволен ред след другите съставки в съответствие с номера на цветния индекс или означението по приложение № 3; за декоративните козметични продукти, предлагани в различни цветови гами, всички употребявани багрила се изброяват при условие, че се прибави изразът "може да съдържа" или символът "+/-"; всяка съставка се идентифицира и означава с общоприетото й наименование, изписано по Международната номенклатура на козметичните съставки (INCI) съгласно изискванията на Решение 96/335/ЕО на Европейската комисия, изменено с Решение 2006/257/ЕО или при липса на такова, с някое от следните наименования: химично наименование, наименование по Европейската фармакопея, наименование съгласно международните непатентовани имена, препоръчани от Световната здравна организация, наименование/номер по приложение № 4 на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (обн., ДВ, бр. 5 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2004 г.; изм., бр. 50 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2005 г.) (Инвентаризационен списък на Европейската общност на съществуващите търговски химични вещества (ЕINECS), по номенклатурата на Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC), по Международната химическа класификация (CAS), по приложение № 6 на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (Европейски списък на нотифицираните химични вещества (ЕLINCS) или на цветния индекс за багрилата.

Чл. 7.
(1) Информацията по чл. 6 се изписва както върху първичната, така и върху вторичната опаковка на продукта.
(2) Информацията по чл. 6, т. 8 може да бъде изписана и само върху вторичната опаковка. Това се отнася и за информацията по чл. 6, т. 6, ако размерите на първичната опаковка не позволяват изписването й.
(3) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Когато размерите на първичната и вторичната опаковка не позволяват върху нея да бъде изписана пълната информация за предпазните мерки при употреба, представянето, начина на употреба и списъка на съставките на продуктите, тази информация се прилага към козметичния продукт под формата на листовка, етикет, лента или картичка. В този случай върху първичната и вторичната опаковка се посочва информация в съкратен вид или се изписва символът, посочен в приложение № 9.
(4) При продажба на сапуни, ароматизиращи топчета за вана и други продукти с размери, непозволяващи изписването на информацията по чл. 6, т. 8, тази информация се посочва в указание, поставено в непосредствена близост до продуктите, изложени за продажба.
(5) (Доп., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Изискванията по чл. 6 се спазват и при продажба на козметични продукти, които не са предварително пакетирани или се пакетират в момента на продажбата им по искане на потребителя или са предварително пакетирани за непосредствена продажба.
(6) (Доп., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Информацията по чл. 6, т. 2, 3, 4, 5 и 7 се изписва задължително и на български език. При продажба на козметични продукти от внос се допуска тази информация да бъде изписана на отделна листовка, етикет, лента или картичка, придружаваща опаковката.
(7) При етикетирането, рекламата и предлагането за продажба на козметичните продукти не се допускат текстове, наименования, изображения, търговски марки, фигури и други знаци, сочещи характеристики, които продуктите не притежават.
(8) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Производителят или лицето, което пуска продукта на пазара могат да поставят на опаковката на козметичния продукт или във всеки документ, листовка, етикет, лента или картичка, съпровождащи продукта, информация, че не са провеждани опити върху животни само ако производителят и неговите доставчици не са провеждали и не са възлагали провеждането на каквито и да са опити върху животни на крайния продукт или на която и да е от неговите съставки и не са използвали каквито и да са съставки, които са били изпитвани върху животни от някой друг, с цел разработването на нови козметични продукти.

Чл. 7а. (Нов, ДВ, бр. 106 от 2007 г.) Продуктите, предназначени за защита от слънчевото лъчение трябва да отговарят на изискванията, посочени в приложение № 9а.

Чл. 8.
(1) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) С цел запазване на търговската тайна при етикетирането на козметичен продукт производителят или негов упълномощен представител или лицето, по чието искане е произведен продуктът, или лицето, което за първи път пуска на пазара козметичен продукт от внос могат да не посочват една или повече съставки от списъка по чл. 6, т. 8 след издаване на разрешение от главния държавен здравен инспектор съгласно чл. 50 от Закона за здравето.
(2) Разпоредбата по ал. 1 не се отнася за случаите, когато една или повече от съставките могат да доведат до увреждане здравето на потребителите.
(3) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Запазването на тайната не освобождава лицата по ал. 1 от спазването на всички други изисквания на наредбата.

Чл. 9.
(1) В случаите по чл. 8, ал. 1 заинтересованите лица подават заявление до главния държавен здравен инспектор на Република България, в което се посочват:
1. (изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) наименование и адрес на заявителя;
2. наличните данни за идентифициране на съставката, за която се иска запазване на тайната, като се посочват:
а) номерът по Международната химическа класификация (CAS), по приложение № 4 на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати и номер на цветния индекс за багрилата; химичното наименование; наименованието по номенклатурата на Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC); наименованието по Международната класификация на козметичните съставки (INCI); наименованието по Европейската фармакопея; наименованието съгласно международните непатентовани имена, препоръчани от Световната здравна организация;
б) наименованието и официалният номер съгласно приложение № 6 на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати и информация за удовлетворено или отхвърлено искане по чл.10а от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, за обявяване на данни от техническото досие на ново химично вещество за конфиденциални;
в) в случаите, когато за някои съставки от естествен произход няма номер или наименование по букви "а" или "б" - названието на основния материал на съставката, частта от организма, от която произлиза съставката от растителен или животински произход; наименованията на компонентите на съставката - например разтворители;
3. предвижданата употреба на съставката с посочване на категорията козметични продукти, в които се влага;
4. подробна обосновка на мотивите за необявяване на съставката, които могат да бъдат с цел запазване тайната на:
а) идентичността на съставката или нейната функция в козметичния продукт, когато не са общоизвестни;
б) информацията за съставката, когато още не е станала публично достояние, включително и в случаите, когато има подадено заявление за патентоване на съставката или нейното приложение;
в) информацията за известна съставка, която може да бъде лесно възпроизведена и да накърни интереса на лицето, което иска запазване на тайната;
5. (доп., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) търговското наименование (наименования) на козметичния продукт (продукти), в който се влага съставката, като в случаите, когато продуктът е известен под различни наименования на пазара в Европейския съюз, се дава подробна и точна информация за всяко едно от тях; когато наименованието на продукта още не е определено, то може да бъде посочено допълнително, но не по-късно от 15 дни преди пускането на продукта на пазара.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие от съдебното решение за регистрация съгласно Търговския закон и удостоверение за актуално състояние;
2. оценка на безопасността на съставката върху човешкото здраве при използваната концентрация в крайния продукт; оценката се основава на токсикологичната характеристика на съставката, химичната й структура и нивото на експозиция; оценката се изготвя при спазване изискванията по чл. 13, ал. 1, т. 4 и 5, ал. 4 и 5;
3. (изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) документ, удостоверяващ дали е подавана молба пред компетентните органи на друга страна - членка на Европейския съюз, по отношение на съставката, за която се иска запазване на тайната, и подробна информация за решението по съответната молба.
(3) Срокът на разрешение за необявяване на една или повече съставки при етикетиране на козметичен продукт се издава и удължава по реда на чл.51, ал. 2 и 3 от Закона за здравето.
(4) В разрешението за необявяване на съставката главният държавен здравен инспектор посочва регистрационния номер, под който съставката ще бъде обявена на опаковката.
(5) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г., изм., ДВ, бр. 106 от 2007 г.) Регистрационният номер се състои от седем цифри, като първите две от тях са годината на издаване на разрешението, вторите две - кодът на страната, издала разрешението, в съответствие с приложение № 9б и последните три цифри се определят от компетентния орган на съответната държава - членка на Европейския съюз.
(6) (Нова, ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Регистрационният номер по ал. 4 се състои от седем цифри, като първите две от тях са годината на издаване на разрешението, вторите две - кодът на България, и последните три цифри се определят от главния държавен здравен инспектор.
(7) (Предишна ал. 6, ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Полученият регистрационен номер се изписва на опаковката, на мястото на съставката, като се спазват изискванията по чл. 6, т. 8.
(8) (Предишна ал. 7, ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Лицето, на което е издадено разрешение за необявяване на съставка при етикетиране на козметичен продукт, е длъжно своевременно да информира главния държавен здравен инспектор за всички обстоятелства по чл. 52, ал. 1 и 2 от Закона за здравето.

Чл. 10.
(1) Козметичните продукти се поставят в опаковки, които не променят и запазват техния състав, свойства и безопасност за човешкото здраве, осигуряват защита на продукта от замърсяване при транспортирането, съхранението и предлагането на пазара и са устойчиви на влиянието на външните фактори или на самия продукт.
(2) Опаковките, които непосредствено съдържат козметичния продукт, могат да се изработват от материали, които са допустими за контакт с храни или лекарства, или от друг вид материали, при условие че удовлетворяват изискванията по ал. 1.

Чл. 11. За проверка състава на козметичните продукти се прилагат химични методи, посочени в приложение № 10.

Чл. 12.
(1) Забранява се използването на методи за изпитване върху животни на крайния козметичен продукт.
(2) Забранява се използването на методи за изпитване върху животни на съставки или комбинация от съставки на козметичния продукт, за които има един или повече валидирани алтернативни методи, посочени в приложение № 3 на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати.

Раздел III
Изисквания към производителите и лицата, които за първи път пускат на пазара козметичен продукт от внос
(Загл. изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г.)

Чл. 13.
(1) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) За целите на контрола производителя или негов упълномощен представител или лицето, по чието искане е произведен козметичният продукт, или лицето, което за първи път пуска на пазара козметичен продукт от внос съхранява постоянно и в леснодостъпен вид на адреса, посочен на етикета, следната информация:
1. качествен и количествен състав на козметичния продукт; за парфюмните композиции и парфюмите се посочват името и кодовият номер на композицията и името и адресът на доставчика им;
2. физикохимични и микробиологични спецификации на суровините и крайния продукт, както и критерии за чистота и за микробиологичен контрол на козметичния продукт;
3. технология на производството, съобразена с правилата за добра производствена практика в козметичната промишленост;
4. оценка на безопасността на крайния продукт върху човешкото здраве, която се основава на токсикологичната характеристика на всяка съставка, нейната химична структура и ниво на експозиция; в оценката се отчитат специфичните експозиционни характеристики, свързани с областите на приложение на продукта или групата потребители, за която е предназначен, като се извършва специфична оценка на безопасността на козметичните продукти, предназначени за деца до тригодишна възраст, и на козметичните продукти, предназначени изключително за външна интимна хигиена; изследванията и/или изпитванията на химичните вещества и препарати, необходими за изготвяне на оценката на безопасността, се извършват в съответствие с принципите на Добрата лабораторна практика, съгласно Наредбата за принципите, инспекцията и удостоверяването на Добрата лабораторна практика (ДВ, бр. 74 от 2004 г.);
5. име и адрес на квалифицираното лице, извършило оценката на безопасността по т. 4;
6. съществуващи данни за нежелани ефекти върху човешкото здраве, произтичащи от употребата на козметичния продукт;
7. доказателство за ефекта, приписван на козметичния продукт, когато се налага, поради естеството на ефекта или продукта;
8. данни за проведени изпитвания върху животни от производителя, негови представители или доставчици, свързани с разработването или оценяването на безопасността на козметичния продукт или съставките му, независимо дали са извършени в страната или извън нея.
(2) Информацията по ал. 1 трябва да бъде на български език.
(3)(Изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Лицето, отговорно за производството или пускането за първи път на пазара на козметичен продукт от внос, трябва да притежава необходимата професионална квалификация или опит в областта на козметиката.
(4) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Оценката на безопасността на козметичните продукти се извършва от лица, притежаващи диплома по медицина, фармация, токсикология или дерматология или друга подобна специалност.
(5) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Оценката на безопасността за козметични продукти, произвеждани в страната, се извършва от лица, притежаващи висше образование по медицина и призната специалност по токсикология или кожни и венерически болести или висше образование по фармация и призната специалност и имат придобит опит или допълнителна квалификация в областта на козметичните продукти. Лицето, изготвило оценката на безопасността, носи пълна отговорност за нейната достоверност и изчерпателност.
(6) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Информацията по ал. 1, т. 1 и 6 е обществено достъпна при запазване на търговската тайна и правото на интелектуална собственост. Лицата по ал. 1 са длъжни да осигурят лесен достъп до информацията по подходящ начин, включително и по електронен път.
(7) Общественият достъп до информацията по ал. 1, т. 1 за количествения състав на козметичния продукт се ограничава само до съдържанието на опасни вещества съгласно Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати.
(8) (Нова, ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Когато един и същ продукт се произвежда на няколко места на територията на Общността, производителят може да избере едно място на производство, където да съхранява информацията по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4. Производителят е длъжен да посочи избраното място на компетентния орган по чл. 14.

Чл. 14.
(1) (Доп., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Преди пускането на пазара на произведен в страната козметичен продукт, който е нов за производителя, той или негов упълномощен представител или лицето, по чието искане е произведен козметичният продукт представя в регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) по седалището на фирмата уведомление съгласно приложение № 11.
(2) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Лице, което за първи път пуска на пазара козметичен продукт от внос, представя в РИОКОЗ по седалището на фирмата уведомление съгласно приложение № 12 преди пускането на продукта на пазара.
(3) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Уведомлението по ал. 1 или по ал. 2 се представя в РИОКОЗ в два екземпляра, първият от които остава в инспекцията, а вторият с нанесен входящ номер се връща на уведомителя.

Раздел IV
Здравен контрол

Чл. 15. Контролът по спазване изискванията на наредбата се осъществява от органите на държавния здравен контрол по реда на Закона за здравето.

Чл. 16. (Изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) При данни за заболяване, причинено от използването на козметичен продукт, контролните органи могат да изискват необходимата информация за веществата, вложени в козметичния продукт, която да бъде използвана за целите на бързо и подходящо лечение на това заболяване. Информацията не може да бъде използвана за други цели.

Чл. 17. (Изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г.)
(1) Контролните органи по чл. 15 могат временно да забранят или ограничат с определени условия пускането или предлагането на пазара на всеки козметичен продукт, когато се установи въз основа на доказателства, че този продукт представлява риск за здравето на хората въпреки спазването на изискванията по тази наредба.
(2) В случаите по ал. 1 главният държавен здравен инспектор незабавно уведомява другите държави - членки на Европейския съюз, и Европейската комисия, като посочва причините, на които се основава забраната или ограничението.

Чл. 18.
(1) По искане на заинтересовано лице главният държавен здравен инспектор издава здравен сертификат за износ на козметичен продукт, с който се удостоверява спазването на нормативно установените изисквания за производство на продукта.
(2) За издаване на здравния сертификат по ал. 1 заинтересованото лице подава заявление до главния държавен здравен инспектор, в което се посочват:
1. наименованието, седалището и адресът на управление на заинтересованото лице;
2. наименованието на страната, за която се изнася стоката;
3. търговското наименование, категорията и видът на козметичния продукт;
4. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) обосновка на необходимостта за издаване на здравния сертификат.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:
1. копие от съдебното решение за регистрация съгласно Търговския закон и удостоверение за актуално състояние;
2. оценка на безопасността на козметичния продукт съгласно чл. 13, ал. 1, т. 4;
3. копие от уведомлението по чл. 14, ал. 1;
4. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) документ, издаден от компетентен орган за контрол на козметичните продукти или митническата администрация на страната, за която се изнася стоката, доказващ необходимостта от издаване на здравен сертификат за износ от страна на българските компетентни власти. Документът се представя в оригинал или заверено копие с гриф "вярно с оригинала" и официален превод на български език.
(4) В срок до 10 дни от подаване на заявлението по ал. 2 главният държавен здравен инспектор издава здравен сертификат за износ или прави мотивиран отказ.
(5) (Изм., ДВ, бр. 106 от 2007 г.) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 19. Министерството на здравеопазването събира и анализира информацията за козметичните продукти по чл. 17 и за извършените действия по чл.51, ал. 2 и 3 и чл.52, ал. 3 от Закона за здравето и предоставя събраната информация, когато това се налага за изпълнение на задължения на Република България, по международни договори в тази област.

Допълнителна разпоредба


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Козметичен продукт" е всяка субстанция или препарат, предназначен за контакт с различните външни части на човешкото тяло - кожа (епидермиса), коса, нокти, устни и външни полови органи, или със зъбите и лигавицата (мукозната мембрана) на устната кухина, изключително или преди всичко с цел тяхното почистване, парфюмиране, промяна на външния вид и/или корекция на миризмите и/или предпазване и поддържане в добро състояние.
2. "Съставка" е всяко химично вещество или препарат от синтетичен или естествен произход, използвани при производството на козметични продукти. Не са съставки замърсителите на изходните суровини, помощните технически материали, използвани при приготвянето им, но неприсъстващи в крайния продукт, както и материали, използвани в точно определени количества като разтворители или като носители на парфюмни и ароматни композиции.
3. "Ултравиолетови филтри (УВ филтри) " са вещества, които се влагат в козметичните продукти за защита от слънцето, които са специално разработени за филтриране на определени УВ лъчи, с цел запазване на кожата от определени вредни въздействия на тези лъчи, и които може да се добавят към козметични продукти в границите и при условията по приложение № 5. Не са УВ филтри по смисъла на наредбата тези, използвани в козметични продукти само за предпазване на самия продукт от УВ лъчи.
4. "Консерванти" са вещества, които се влагат в козметичните продукти с основна цел предотвратяване на развитието на микроорганизми в продуктите и които може да се добавят към козметичните продукти в границите и при условията на приложение № 4. Не са консерванти по смисъла на наредбата други вещества, използвани в рецептурата на козметичните продукти, които могат също да имат антимикробни свойства и така да спомагат за запазването на продуктите, например много етерични масла и някои алкохоли.
5. "Краен продукт" е козметичен продукт в окончателния си количествен и качествен състав, такъв, какъвто е пуснат на пазара и е достъпен за крайния потребител или негов прототип.
6. "Прототип" е първият модел или образец на козметичния продукт, който не е произвеждан в партиди и от който крайният козметичен продукт е копиран или окончателно разработен.
7. "Първична опаковка" е опаковката, която непосредствено съдържа козметичния продукт.
8. "Вторична опаковка" е допълнителната опаковка, в която се поставя първичната опаковка с козметичния продукт.
9. "Обща опаковка" е опаковка, съдържаща повече от един козметичен продукт.
10. "Алтернативен метод за изпитване" е метод за изпитване на крайния козметичен продукт или неговите съставки или комбинация от съставки, който може да осигури същото количество информация, както и досега използваните методи за изпитване върху животни, но използва по-малко опитни животни, причинява по-малко болка, страдание, дисстрес или трайно увреждане, или напълно избягва употребата на животни.
11. "Добра производствена практика" е системата от основни хигиенни и технологични правила за работа, която се прилага при производството на козметични продукти, за да се сведе до приемлив минимум рискът от замърсяване на продуктите чрез производствена или човешка дейност. Правилата се отнасят до проектирането, състоянието и поддържането на сградите, помещенията, машините, апаратите, основните и спомагателните технически съоръжения, приемането и съхранението на суровините, на основните, спомагателните и опаковъчните материали, хигиената и обучението на персонала, системите за проследяване и контрол на качеството и технологичния процес, воденето на документация.
12. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) "Потребител", "производител", "пускане на пазара" и "стока" са съгласно § 13, т. 1, 3, 6 и 13 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.
13. "Браншова организация" е професионална организация на производителите на козметични продукти, регистрирана при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

§ 1а. (Нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г., изм., ДВ, бр. 80 от 2008 г.) С тази наредба се въвеждат разпоредбите на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти (обн., ОВ, Специално издание 2007 г., глава 13, том 3), последно изменена с Директива 2007/67/ЕО (обн., ОВ, бр. 305 от 23 ноември 2007 г.), на Директива 95/17/ЕО на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 76/768/ЕИО относно условията за невписване на една или повече съставки в списъка, използван за етикетиране на козметичните продукти (обн., ОВ, Специално издание 2007 г., глава 13, том 16), последно изменена с Директива 2006/81/ЕО, на Първа директива на Комисията 80/1335/ЕО за сближаване на законодателството на държавите членки относно методите за анализ, необходими за контрола върху състава на козметичните продукти (обн., ОВ, Специално издание 2007 г., глава 13, том 5), последно изменена с Директива 87/143/ЕИО, на Втора директива на Комисията 82/434/ЕИО за сближаване на законодателството на държавите членки относно методите за анализ, необходими за контрола върху състава на козметичните продукти (обн., ОВ, Специално издание 2007 г., глава 13, том 6), последно изменена с Директива 90/207/ЕИО, на Трета директива на Комисията 83/514/ЕИО за сближаване на законодателството на държавите членки относно методите за анализ, необходими за контрола върху състава на козметичните продукти (обн., ОВ, Специално издание 2007 г., глава 13, том 6), на Четвърта директива на Комисията 85/490/ЕИО за сближаване на законодателството на държавите членки относно методите за анализ, необходими за контрола върху състава на козметичните продукти (обн., ОВ, Специално издание 2007 г., глава 13, том 7), на Пета директива на Комисията 93/73/ЕО относно методите за анализ, необходими за контрола върху състава на козметичните продукти (обн., ОВ, Специално издание 2007 г., глава 13, том 13), на Шеста директива на Комисията 95/32/ЕО относно методите за анализ, необходими за контрола върху състава на козметичните продукти (обн., ОВ, Специално издание 2007 г., глава 13, том 16) и на Седма директива на Комисията 96/335/ЕО относно методите за анализ, необходими за контрола върху състава на козметичните продукти (обн., ОВ, Специално издание 2007 г., глава 13, том 16).

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл.49, ал. 2 и чл.51, ал. 1 от Закона за здравето и е съгласувана с министъра на икономиката и енергетиката.

§ 3.
(1) Разпоредбите по чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 влизат в сила от 11 март 2009 г.
(2) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Разпоредбата по чл. 5, ал. 3 по отношение на методите за изпитване върху животни за определяне на токсичност при многократно постъпване, токсичност за репродукцията и токсикокинетика, за които няма разработени алтернативни методи, влиза в сила от 11 март 2013 г

§ 4. Предлагане на пазара или предоставяне по друг начин на крайния потребител на козметични продукти, които съдържат веществата, посочени в приложение № 6, т. 1133 до 1136 включително, или багрила с цветни индекси 12150, 20170 и 27290 се разрешава до 31 март 2006 г.

§ 5. Министърът на здравеопазването, съгласувано с министъра на икономиката, по предложение на браншова организация (организации) на производителите на козметични продукти утвърждава със заповед Ръководство за правила за добра производствена практика при производството на козметични продукти.

§ 6. Инструкции и указания по прилагане на наредбата дава министърът на здравеопазването.

§ 7. Наредба № 26 от 2001 г. за изискванията към козметичните продукти (обн., ДВ, бр. 60 от 2001 г.; доп., бр. 91 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2003 г.) се отменя.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ (ОБн., ДВ, бр. 39 от 2007 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 20. Навсякъде в текста думите "предназначение", "предназначението" и "готовия продукт" се заменят с "представяне", "представянето" и "крайния продукт".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ
(Обн., ДВ, бр. 39 от 2007 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 21. От 23 март 2008 г. се забранява пускането на пазара на козметични продукти, които не отговарят на изискванията по § 14 и 16.

§ 22. От 23 юни 2008 г. се забранява предлагането на пазара или предоставянето по друг начин на потребителя на козметични продукти, които не отговарят на изискванията по § 14 и 16.

§ 23. От 21 февруари 2008 г. се забранява пускането и предлагането на пазара или предоставянето по друг начин на потребителя на козметични продукти, които не отговарят на изискванията по § 15, т. 2 - 4.

§ 24. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2006/78/ЕО, изменяща Директива на Съвета 76/768/ЕИО относно козметичните продукти, за адаптиране на Анекс II към техническия прогрес, Директива 2006/81/ЕО, изменяща Директива на Комисията 95/17/ЕО относно условията за невписване на една или повече съставки в списъка, използван за етикетиране на козметичните продукти, във връзка с присъединяването на България и Румъния, Директива 2007/1/ЕО, изменяща Директива на Съвета 76/768/ЕИО относно козметичните продукти, за адаптиране на Анекс II към техническия прогрес и Директива 2007/17/ЕО, изменяща Директива на Съвета 76/768/ЕИО относно козметичните продукти, за адаптиране на Анекси III и VI към техническия прогрес.

Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2

Списък на категориите козметични продукти

1. Кремове, емулсии, лосиони, гелове и масла за кожата (ръце, лице, крака и т.н.).
2. Маски за лице (с изключение на продуктите за химичен пилинг).
3. Оцветени основи (течности, пасти, пудри).
4. Пудри за гримиране, пудри за след баня, хигиенни пудри и т.н.
5. Тоалетни сапуни, сапуни - дезодоранти и т.н.
6. Парфюми, тоалетни води и одеколони.
7. Продукти за баня и душ (соли, пяна, масла, гелове и др.).
8. Депилатоари.
9. Дезодоранти и противопотни продукти.
10. Продукти за поддържане на косата:
- за боядисване и изрусяване;
- за къдрене, изправяне и фиксиране;
- за поддържане на трайни прически;
- за почистване (лосиони, пудри, шампоани);
- кондициониращи продукти (лосиони, кремове, масла);
- за фризиране (лосиони, лакове, брилянтин).
11. Продукти за бръснене (кремове, пени, лосиони и т.н.).
12. Продукти за гримиране и почистване на грима от лицето и очите.
13. Продукти, предназначени за приложение върху устните.
14. Продукти за поддържане на зъбите и устната кухина.
15. Продукти за поддържане на ноктите и лакиране.
16. Продукти за външна интимна хигиена.
17. Продукти за слънчеви бани.
18. Продукти за придобиване на загар без слънчево въздействие.
19. Продукти за избелване на кожата.
20. Продукти против бръчки.

Приложение № 2
към
чл. 2, т. 2

Списък на химическите вещества, съдържащи се в продуктите, изключени от обсега на наредбата

Стронций и неговите съединения, с изключение на стронциев лактат, стронциев нитрат и стронциев поликарбоксилат от приложение №6, стронциев сулфид, стронциев хлорид, стронциев ацетат, стронциев хидроксид, стронциев прекис, посочени в приложение № 7, част 1, и стронциеви лакове, пигменти и соли на багрилата, посочени с означение (2) в приложение № 3.

Приложение № 3
към чл. 4
(Изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г.,
изм., ДВ, бр. 106 от 2007 г.)

Приложение № 4
към чл. 4
(Изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г., изм., ДВ, бр. 106 от 2007 г.)

Приложение № 5
към чл. 4
(Изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г.)

Списък на ултравиолетовите филтри, разрешени за употреба в козметични продукти

Рефе
рен-
тен
Вещество Максимално разрешена концентрация в готовия козметичен продукт Други ограничения и изисквания Условия за употреба и предупреждения, които трябва да се поставят на етикета
1 4-Аминобензоева киселина 5 %

2 N,N,N-Триметил-4-(2- оксоборн-3-илиден- метил) анилинов метилсулфат 6 %

3 Хомосалат (INN) 10 %

4 Оксибензон (INN) 10 %
"Съдържа оксибензон" (1)

6 2-Фенилбензимидазол-5-сулфонова киселина и нейната калиева, натриева и триетано- ламинова сол 8 % (изразено като киселина)

7 3,3’-(1,4-Фенилендиметилен)бис(7,7-диметил-2-оксо-бицикло-[2.2.1] хепт-1-илметансулфонова киселина) и солите й 10 % (изразено като киселина)

8 1-(4-Терт-бутилфенил)-3-(4-метоксифенил)пропан-1,3-дион 5 %

9 α-(2-Оксоборн-3-или-ден)толуен-4-сулфонова киселина и солите й 6 % (изразено като киселина)

10 2-Циано-3,3-дифенилакрилова киселина, 2- етилхексил естер (Октокрилен) 10 % (изразено като киселина)

11 Полимер на N-{(2 и 4)- [(2-оксоборн-3-илиден) метил] бензил} акриламид 6 %

12 Октилметоксицинамат 10 %

13 Етоксилиран етил-4-аминобензоат (PEG-25 PABA) 10 %

14 Изопентил-4-метоксицинамат (изоамил Р-метоксицинамат) 10 %

15 2,4,6-Трианилино-(р-карбо-2’-етилхексил-1’-окси)-1,3,5-триазин (октилтриазон) 5 %

16 Фенол,2-(2Н-бензотри-азол-2-ил)-4-метил-6- (2-метил-3-(1, 3, 3, 3-тетраметил-1-(триме-тилсилил) окси)-дисилоксанил) пропил) (дрометризол трисилоксан) 15 %

17 Бензоена киселина, 4, 4- ((6-((( 1,1- диметилетил) амино)карбонил) фенил)амино)-1, 3, 5-триазин-2, 4-диил) диимино)бис-, бис (2-етилхексил) естер) 10 %

18 3-(4’-Метилбензилиден)-d-1-камфор (4- метилбензилиден камфор) 4 %

19 3-Бензилиден камфор (3- бензилиден камфор) 2 %

20 2-Етилхексилсалицилат (октил-салицилат) 5 %

21 2-Етилхексил-4-диметиламинобензоат (октилдиметил РАВА) 8 %

22 2-Хидрокси-4-метоксибензофенон-5-сулфонова киселина (Бен-зофенон-5) и натриевата й сол 5 % (изразено като киселина)

23 2,2’-Метилен-бис-6- (2Н-бензотриазол-2-ил)-4-(тетраметил-бутил)-1,1,3,3-фенол 10 %

24 Мононатриева сол на 2-2’-бис-(1,4-фенилен) 1Н-бензимидазол-4,6 дисулфонова киселина 10 % (изразено като киселина)

25 (1,3,5)-Триазин-2,4-бис([4-(2-етил-хекси-локси)-2-хидрокси]-фенил)-6-(4-метокси-фенил) 10 %

26 Диметикодиетил-бензалмалонат (CAS № 207574-74-1) 10 %

27 Титанов диоксид 25 %

28 Бензоена киселина, 2-[-4-(диетиламино)-2-хидроксибензоил]-, хексилестер (наименование по INCI:
Диетиламино Хидроксибензоил Хексил Бензоат (Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate); CAS № 302776-68-7)
10 % в слънце предпазни продукти

(1) Не се изисква, ако концентрацията е 0,5% или по-малка и когато се използва само за целите на предпазване на продукта.

Приложение № 6
към чл. 5, ал. 1, т. 1
(Изм., ДВ, бр. 44 от 2006 г., доп., ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. и доп., ДВ, бр. 39 от 2007 г.)

Списък на веществата, които козметичните продукти не трябва да съдържат

1. N-5-хлорбензоксазол-2-ил ацетамид
2. b-ацетоксиетилтриметиламониев хидроксид (ацетилхолин и неговите соли)
3. Деанолацеглумат*
4. Спиронолактон*
5. [4-(4-Хидрокси-3-йодофенокси)-3,5-дийодофенил] оцетна киселина и нейните соли
6. Метотрексат*
7. Аминокапронова киселина* и нейните соли
8. Цинкофен*, неговите соли, производни и солите на тези производни съединения
9. Тиропропинова киселина* и нейните соли
10. Трихлороцетна киселина
11. Aconitum napellus L. (листа, корени и галенови препарати)
12. Аконитин (основен алкалоид на Aconitum napellus L.) и неговите соли
13. Adonis vernalis L. и неговите препарати
14. Епинефрин*
15. Алкалоидите на Rauwolfia serpentina и техните соли
16. Алкин алкохоли, техните естери, етери и соли
17. Изопреналин*
18. Алилизотиоцианат
19. Алокламид* и неговите соли
20. Налорфин*, неговите соли и етери
21. Симпатикомиметични амини, въздействащи на централната нервна система
22. Анилин, неговите соли и халогенираните и сулфонирани производни
23. Бетоксикаин* и неговите соли
24. Зоксазоламин*
25. Прокаинамид*, неговите соли и производни
26. Бензидин
27. Туаминохептан*, неговите изомери и соли
28. Октодрин* и неговите соли
29. 2-Амино-1,2-бис(4-метоксифенил)етанол и неговите соли
30. 1,3-Диметилпентиламин и неговите соли
31. 4-Аминосалицилова киселина и нейните соли
32. Толуидини, техните изомери, соли, халогенирани и сулфонирани производни
33. Ксилидини, техните изомери, соли и халогенирани и сулфонирани производни
34. Императорин [9-(3-метоксилбут-2-енилокси)фуро (3,2-г)хромен-7-он]
35. Ammi majus и неговите галенови препарати
36. 2,3-Дихлор-2-метилбутан
37. Вещества с андрогенен ефект
38. Антраценово масло
39. Антибиотици
40. Антимон и неговите съединения
41. Apocynum cannabinum L. и неговите препарати
42. Апоморфин (5,6,6а,7-тетрахидро-6-метил-4Н-дибензо(де,г)-хинолин-10,11-дихидро алкохол) и неговите соли
43. Арсен и неговите съединения
44. Atropa belladona L. и нейните препарати
45. Атропин, неговите соли и производни
46. Бариеви соли, с изключение на бариев сулфат и сулфид при условията, посочени в приложение № 7, цветни лакове, соли и пигменти на основата на багрилните вещества, указани с означение (2) в приложение № 3
47. Бензол
48. Бензимидазол-2(3Н)-он
49. Бензазепини и бенздиазепини
50. 1-Диметиламинометил-1-метилпропилбензоат (амилокаин) и неговите соли
51. 2,2,6-Триметил-4-пиперидилбензоат (бензамин) и неговите соли
52. Изокарбоксазид*
53. Бендрофлуметиазид* и неговите производни
54. Берилий и неговите съединения
55. Бром, елемент
56. Бретилиум тозилат*
57. Карбромал*
58. Бромизовал*
59. Бромфенирамин* и неговите соли
60. Бензилониум бромид
61. Тетриламониум бромид*
62. Бруцин
63. Тетракаин* и неговите соли
64. Мофебутазон*
65. Толбутамид*
66. Карбутамид*
67. Фенилбутазон*
68. Кадмий и неговите съединения
69. Кантариди, Cantharis vesicatoria
70. (1R,2S)-Хексахидро-1,2-диметил-3,6-епоксифталов анхидрид (кантаридин)
71. Фенпробамат*
72. Нитропроизводни на карбазола
73. Въглероден дисулфид
74. Каталаза
75. Кефалин и неговите соли
76. Chenopodium ambrosioides (етерично масло)
77. 2,2,2-Трихлоретан-1,1-диол
78. Хлор
79. Хлорпропамид*
80. Дифеноксилат* хидрохлорид
81. 4-Фенилазофенилен-1,3-диаминцитратхидрохлорид (хризоидинцитратхидрохлорид)
82. Хлорзоксазон*
83. 2-Хлор-6-метилпиримидин-4-ил диметиламин (кримидин - ISO)
84. Хлорпротиксен* и неговите соли
85. Клофенамид*
86. N,N-бис (2-хлоретил) метиламин N-оксид и неговите соли
87. Хлорметин* и неговите соли
88. Циклофосфамид* и неговите соли
89. Маномустин* и неговите соли
90. Бутаниликаин* и неговите соли
91. Хлормезанон*
92. Трипаранол*
93. 2-[2-(4-Хлорфенил)-2-фенилацетил] индан 1,3-дион (Хлорфацинон - ISO)
94. Хлорфеноксамин*
95. Фенагликодол*
96. Хлоретан
97. Хром; хромена киселина и нейните соли
98. Claviceps puprurea Tul., неговите алкалоиди и галенови препарати
99. Conium maculatum L. (плод, прах, галенови препарати)
100. Глицикламид*
101. Кобалт бензолсулфонат
102. Колхицин, неговите соли и производни
103. Колхикозид и неговите производни
104. Colchicum autumnale L. и неговите галенови препарати
105. Конвалатоксин
106. Anamirta cocculus L. (плод)
107. Croton tiglium (масло)
108. 1-Бутил-3-(N-кротоноилсулфанилил) урея
109. Кураре и курарин
110. Синтетични кураризанти
111. Водороден цианид и неговите соли
112. 2-a-Циклохексилбензил (N,N,N',N'-тетраетил) триметилендиамин (фенетамин)
113. Цикломенол* и неговите соли
114. Натриев хексациклонат*
115. Хексапропимат*
116. Декстропропоксифен*
117. о, о-Диацетил-N-алил-N-норморфин
118. Пипазетат* и неговите соли
119. 5-(a, b-Дибромфенетил)-5-метилхидантоин
120. N,N'-Пентаметиленбис(триметиламониеви) соли, напр. пентамeтониев бромид*
121. N,N'-[(Метилимино)диетилен] бис (етилдиметиламониеви) соли, напр. азаметониев бромид*
122. Цикларбамат*
123. Клофенотан*; ДДТ (ISO)
124. Хексаметиленбис (триметиламониеви) соли, напр. хексаметониев бромид*
125. Дихлоретани (етилен хлориди)
126. Дихлоретилени (ацетилен хлориди)
127. Лизергид* и неговите соли
128. 2-Диетиламиноетил 3-хидрокси-4-фенилбензоат и неговите соли
129. Хинокаин* и неговите соли
130. 3-Диетиламинопропилцинамат
131. о,о-Диетил-о-4-нитрофенилфосфоротиоат (паратион - ISO)
132. (Оксалилбисиминоетилен) бис [(о-хлорбензил) диетиламониеви] соли, напр. амбеномиев хлорид*
133. Метилприлон* и неговите соли
134. Дигиталин и всички хетерозиди на Digitalis purpurea L.
135. 7-[2-Хидрокси-3-[(2-хидроксиетил)-N-метиламино]пропил] теофилин (ксантинол)
136. Диоксетедрин* и неговите соли
137. Пипрокурариум*
138. Пропифеназон
139. Тетрабеназин* и неговите соли
140. Каптодиам*
141. Мефеклоразин* и неговите соли
142. Диметиламин
143. 1,1-Бис(диметиламинометил)пропилбензоат (амидрикаин, алипин) и неговите соли
144. Метапирилен* и неговите соли
145. Метамфепрамон* и неговите соли
146. Амитриптилин* и неговите соли
147. Метформин* и неговите соли
148. Изосорбид динитрат*
149. Малононитрил
150. Сукцинонитрил
151. Динитрофенолови изомери
152. Инпрокон*
153. Димевамид* и неговите соли
154. Дифенилпиралин* и неговите соли
155. Сулфинпиразон*
156. N-(3-Карбамоил-3,3-дифенилпропил)-N,N-диизопропилметиламониеви соли, напр. изопропамид йодид*
157. Бенактизин*
158. Бензатропин* и неговите соли
159. Циклизин* и неговите соли
160. 5,5-Дифенил-4-имидазолидон
161. Пробенецид*
162. Дисулфирам*; тирам (ISO)
163. Еметин, неговите соли и производни
164. Ефедрин и неговите соли
165. Оксанамид* и неговите производни
166. Езерин или физостигмин и неговите соли
167. Естери на 4-аминобензоената киселина със свободна аминогрупа, с изключение на посочените в приложение № 5
168. Холинови соли и техните естери, напр. холин хлорид
169. Карамифен* и неговите соли
170. Диетил 4-нитрофенилфосфат
171. Мететохептазин* и неговите соли
172. Оксфенеридин* и неговите соли
173. Етохептазин* и неговите соли
174. Метхептазин* и неговите соли
175. Метилфенидат* и неговите соли
176. Доксиламин* и неговите соли
177. Толбоксан*
178. 4-Бензилоксифенол и 4-етоксифенол
179. Паретоксикаин* и неговите соли
180. Фенозолон*
181. Глутетимид* и неговите соли
182. Етиленов оксид
183. Бемегрид* и неговите соли
184. Валноктамид*
185. Халоперидол*
186. Параметазон*
187. Флуанизон*
188. Трифлуперидол*
189. Флуорезон*
190. Флуороурацил*
191. Флуороводородна киселина, нейните нормални соли, нейните комплексни съединения и флуороводороди с изключение на посочените в приложение № 7
192. Фурфурилтриметиламониеви соли, напр. фуртретониев йодид*
193. Галантамин*
194. Прогестогени
195. 1,2,3,4,5,6-Хексахлорциклохексан (ВНС-ISO) (линдан)
196. (1R, 4S, 5R, 8S)-1,2,3,4,10,10-Хексахлоро-6,7-епокси-1,4,4а,5,6,7,8,8а-октахидро-1,4:5,8-диметанонафталин (ендрин - ISO)
197. Хексахлоретан
198. (1R, 4S, 5R, 8S)-1,2,3,4,10,10-Хексахлоро-1,4,4а,5,8,8а-хексахидро-1,4:5,8-диметанонафталин (изодрин - ISO)
199. Хидрастин, хидрастинин и техните соли
200. Хидразиди и техните соли
201. Хидразин, неговите производни и соли
202. Октамоксин* и неговите соли
203. Варфарин* и неговите соли
204. Етил бис (4-хидрокси-2-оксо-1-бензопиран-3-ил) ацетат и соли на киселината
205. Метокарбамол*
206. Пропатилнитрат*
207. 4,4'-дихидрокси-3,3'-(3-метилтиопропилиден) дикумарин
208. Фенадиазол*
209. Нитроксолин и неговите соли
210. Хиосциамин, неговите соли и производни
211. Hyoscyamus niger L. (листа, семена, прах и галенови препарати)
212. Пемолин* и неговите соли
213. Йод
214. Декаметиленбис (триметиламониеви) соли, напр. декаметониум бромид
215. Ипекакуана (Cephaelis ipecacuanha Brot. и сродните й видове) (корени, прах и галенови препарати)
216. (2-Изопропилпент-4-еноил)урея (апроналид)
217. a-Сантонин ((3S, 5aR, 9bS)-3,3а,4,5,5а,9b-хексахидро-3,5а,9-триметилнафто(1,2-b)фуран-2,8-дион
218. Lobelia inflata L. и нейните галенови препарати
219. Лобелин* и неговите соли
220. Барбитурати
221. Живак и неговите съединения, с изключение на специалните случаи, включени в приложение № 4
222. 3,4,5-Триметоксифенетиламин и неговите соли
223. Металдехид
224. 2-(4-Алил-2-метоксифенокси)-N-N-диетилацетамид и неговите соли
225. Куметарол*
226. Декстрометорфан* и неговите соли
227. 2-Метилхептиламин и неговите соли
228. Изометептен* и неговите соли
229. Мекамиламин*
230. Гуаифенезин*
231. Дикумарол*
232. Фенметразин*, неговите производни и соли
233. Тиамазол*
234. 3,4-Дихидро-2-метокси-2-метил-4-фенил-2Н,5Н, пирано(3,2-с)-(1)бензопиран-5-он(циклокумарол)
235. Каризопродол*
236. Мепробамат*
237. Тефазолин* и неговите соли
238. Ареколин
239. Полдин метилсулфат*
240. Хидроксизин*
241. 2-Нафтол
242. 1-и 2-Нафтиламини и техните соли
243. 3-(1-Нафтил)-4-хидроксикумарин
244. Нафазолин* и неговите соли
245. Неостигмин и неговите соли (напр. неостигмин бромид*)
246. Никотин* и неговите соли
247. Амил нитрити
248. Неорганични нитрити, с изключение на натриев нитрит
249. Нитробензол
250. Нитрокрезоли и техните алкални метални соли
251. Нитрофурантоин*
252. Фуразолидон*
253. Пропан-1,2,3-триилтринитрат
254. Аценокумарол*
255. Алкален пентацианонитрозилферат (2-)
256. Нитростилбени, техните хомолози и производни
257. Норадреналин и неговите соли
258. Носкапин* и неговите соли
259. Гуанетидин* и неговите соли
260. Естрогени, с изключение на изброените в приложение № 2
261. Олеандрин
262. Хлорталидон*
263. Пелетиерин и неговите соли
264. Пентахлоретан
265. Пентаеритрил тетранитрат*
266. Петрихлорал*
267. Октамиламин* и неговите соли
268. Пикринова киселина
269. Фенацемид*
270. Дифенклоксазин*
271. 2-Фенилиндан-1,3-дион (фениндион)
272. Етилфенацемид*
273. Фенпрокумон*
274. Фенирамидол*
275. Триамтерен* и неговите соли
276. Тетраетилпирофосфат; TEPP (ISO)
277. Тритолилфосфат
278. Псилоцибин*
279. Фосфор и метални фосфиди
280. Талидомид* и неговите соли
281. Physostigma venenosum Balf.
282. Пикротоксин
283. Пилокарпин и неговите соли
284. a-Пиперидин-2-илбензил ацетат лявовъртящ треоформ (левофацетоперан) и неговите соли
285. Пипрадрол* и неговите соли
286. Азациклонол*и неговите соли
287. Биетамиверин*
288. Бутопиприн* и неговите соли
289. Олово и неговите съединения
290. Кониин
291. Prunus laurocerasus L. (лавровишнева вода)
292. Метирапон*
293. Радиоактивни вещества съгласно изискванията на Наредбата за основните норми за радиационна защита (ДВ, бр. 73 от 2004 г.)
294. Juniperus sabina L. (листа, етерично масло и галенови препарати
295. Хиосцин, неговите соли и производни
296. Златни соли
297. Селен и неговите съединения, с изключение на селенов дисулфид при условията, определени в № 49 на приложение № 7
298. Solanum nigrum L. и неговите галенови препарати
299. Спартеин и неговите соли
300. Глюкокортикоиди
301. Datura stramonium L. и неговите галенови перпарати
302. Строфантини, техните аглюкони и съответните им производни
303. Strophantus видове и техните галенови препарати
304. Стрихнин и неговите соли
305. Strychnos видове и техните галенови препарати
306. Наркотици, естествени и синтетични: всички вещества, включени в таблици I и II на Конвенцията за наркотичните медикаменти, подписана в Ню Йорк на 30 март 1961 г.
307. Сулфонамиди (сулфаниламид и неговите производни, получени чрез заместване на един или повече Н-атоми в -NH2 групите) и техните соли
308. Султиам*
309. Неодим и неговите соли
310. Тиотепа*
311. Pilocarpus jaborandi Holmes и неговите галенови препарати
312. Телур и неговите съединения
313. Ксилометазолин* и неговите соли
314. Тетрахлоретилен
315. Тетрахлорметан
316. Хексаетил тетрафосфат
317. Талий и неговите съединения
318. Гликозиден екстракт от Thevetia nerifolia Juss.
319. Етионамид*
320. Фенотиазин* и неговите съединения
321. Тиокарбамид и неговите производни, с изключение на посочените в приложение № 7
322. Мефенезин* и неговите естери
323. Ваксини, токсини или серуми
324. Транилципромин* и неговите соли
325. Трихлорнитрометан (хлорпикрин)
326. 2,2,2-Триброметанол (триброметилов алкохол)
327. Трихлорметин* и неговите соли
328. Третамин*
329. Галамин триетиодид*
330. Urginea scilla Stern. и неговите галенови препарати
331. Вератрин, неговите соли и галенови препарати
332. Schoenocaulon officinale Lind. (семена и галенови препарати)
333. Veratrum Spp. и техните препарати
334. Мономер на винилхлорида
335. Ергокалциферол* и холекалциферол (витамини D2 и D3)
336. Соли на о-алкилдитиовъглеродните киселини
337. Йохимбин и неговите соли
338. Диметил сулфоксид*
339. Дифенхидрамин* и неговите соли
340. 4-терт-Бутилфенол
341. 4-терт-Бутилпирокатехол
342. Дихидротахистерол*
343. Диоксан
344. Морфолин и неговите соли
345. Pyrethrum album L. и неговите галенови препарати
346. 2-(4-Метоксибензил-N-(2-пиридил)амино)етилдиметиламин малеат
347. Трипеленамин*
348. Тетрахлорсалициланилиди
349. Дихлорсалициланилиди
350. Тетрабромсалициланилиди
351. Дибромсалициланилиди
352. Битионол*
353. Тиурам моносулфиди
354. Тиурам дисулфиди
355. Диметилформамид
356. 4-Фенилбут-3-ен-2-он
357. Бензоати на 4-хидрокси-3-метоксицинамил алкохол, с изключение на нормалното съдържание в използваните естествени етерични масла
358. Фурокумарини (напр. триоксизалан*, 8-метоксипсорален, 5-метоксипсорален), с изключение на нормалното съдържание в използваните естествени етерични масла. В слънцезащитните и бронзиращите продукти съдържанието на фурокумарини трябва да бъде под 1 мг/кг
359. Масло от семена на Laurus nobilis L.
360. Сафрол, с изключение на нормалното съдържание в използваните естествени етерични масла при концентрации, ненадвишаващи:
100 ppm в готовите продукти;
50 ppm в продуктите за хигиена на зъбите и устната кухина, като сафролът не трябва да се използва в пастите за зъби, предназначени специално за деца
361. 5,5'-Ди-изопропил-2,2'-диметилбифенил-4,4'-диилдихипойодит
362. 3'-Етил-5',6',7',8'-тетрахидро-5',5',8',8'-тетраметил-2'-ацетонафтон (7-ацетил-6-етил-1,1,4,4- тетраметил-1,2,3,4 тетрахидронафтален АЕТТ)
363. о-Фениленедиамин и неговите соли
364. 4-Метил-m-фениленедиамин и неговите соли
365. Аристолохинова киселина и нейните соли; Aristolochia spp. и техните препарати
366. Хлороформ
367. 2,3,7,8-Тетра хлордибензо-р-диоксин
368. 2,6-Диметил-1,3-диоксан-4-ил ацетат (диметоксан)
369. Пиритион натрий (INNM)
370. N-(Трихлорметилтио)-4-циклохексен-1,2-дикарбоксимид (каптан)
371. 2,2'-Дихидрокси-3,3',5,5',6,6'-хексахлордифенилметан (хексахлорофен)
372. 6-(Пиперидинил)-2,4-пиримидиндиамин 3-оксид (миноксидил) и неговите соли
373. 3,4',5-Трибромсалициланилид
374. Phytolacca spp. и техните препарати
375. Третиноин* (ретинова киселина и нейните соли)
376. 1-Метокси-2,4-диаминобензол (2,4-диаминоанизол-CI 76050) и техните соли
377. 1-Метокси-2,5-диаминобензол (2,5-диаминоанизол) и техните соли
378. Багрило CI 12140
379. Багрило CI 26105
380. Багрило CI 42555
Багрило CI 42555-1
Багрило CI 42555-2
381. Амил 4-диметиламинобензоат, смесени (разнородни) изомери (Падимат А (INN))
382.
383. 2-Амино-4-нитрофенол
384. 2-Амино-5-нитрофенол
385. 11-a-Хидроксипрен-4-ен-3,20-дион и неговите естери
386. Багрило CI 42640
387. Багрило CI 13065
388. Багрило CI 42535
389. Багрило CI 61554
390. Антиандрогени със стероидна структура
391. Цирконий и неговите съединения, с изключение на веществата, посочени под № 50 на приложение № 7, и циркониеви лакове, пигменти или соли на багрила, посочени с означение (2) на приложение № 3
392.
393. Ацетонитрил
394. Тетрахидрозолин и неговите соли
395. Хидрокси-8-хинолин и неговия сулфат, с изключение на случаите на употреба, предвидени в № 51 на приложение № 7
396. Дитио-2,2'-биспиридин-диоксид 1,1' (с добавка на трихидратен магнезиев сулфат) - (пиритион дисулфид + магнезиев сулфат)
397. Багрило CI 12075 и неговите цветни лакове, пигменти и соли
398. Багрило CI 45170 и 45170:1
399. Лидокаин
400. 1,2-Епоксибутан
401. Багрило CI 15585
402. Стронциев лактат
403. Стронциев нитрат
404. Стронциев поликарбоксилат
405. Прамокаин
406. 4-Етокси-m-фенилендиамин и неговите соли
407. 2,4-Диаминофенилетанол и неговите соли
408. Катехол
409. Пирогалол
410. Нитрозамини
411. Вторични алкил- и алканоламини и техните соли
412. 4-Амино-2-нитрофенол
413. 2-Метил-m-фенилендиамин
414. 4-терт-Бутил-3-метокси-2,6-динитротолуен (Musk Ambrette)
415.
416. Човешки клетки, тъкани или продукти
417. 3,3-Бис(4-хидроксифенил)фталид(Фенолфталейн*)
418. 3-Имидазол-4-ил акрилова киселина и нейния етилов естер (уроканова киселина)
419. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Материал от категория 1 и материал от категория 2 съгласно чл. 4 и 5 на Регламент (ЕО) 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека и съставките, произхождащи от тях
420. Необработен и пречистен каменовъглен катран
421. 1,1,3,3,5-Пентаметил-4, 6-динитроиндан (москен)
422. 5-терт-Бутил-1,2,3-триметил-4,6-динитробензен (тибетски мускус)
423. Масло от бял оман (Inula helenium) (CAS № 97676-35-2), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
424. Бензилцианид (CAS № 140-29-4), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
425. Цикламен алкохол (CAS № 4756-19-8), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
426. Диетилмалеат (CAS № 141-05-9), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
427. Дихидрокумарин (CAS № 119-84-6), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
428. 2,4-Дихидрокси-3-метилбензалдехид (CAS № 6248-20-0), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
429. 3,7-Диметил-2-октен-1-ол (6,7-дихидрогераниол) (CAS № 40607-48-5), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
430. 4,6-Диметил-8-терт-бутилкумарин (CAS № 17874-34-9), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
431. Диметил цитраконат (CAS № 617-54-9), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
432. 7,11-Диметил-4,6,10-додекатриен-3-он (CAS № 26651-96-7), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
433. 6,10-Диметил-3,5,9-ундекатриен-2-он (CAS № 141-10-6), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
434. Дифениламин (CAS № 122-39-4), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
435. Етилакрилат (CAS № 140-88-5), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
436. Абсолю от смокинови листа (Ficus carica) (CAS № 68916-52-9), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
437. транс-2-Хептенал (CAS № 18829-55-5), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
438. транс-2-Хексеналдиетил ацетал (CAS № 67746-30-9), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
439. транс-2-Хексеналдиметил ацетал (CAS № 18318-83-7), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
440. Хидроабиетилалкохол (CAS № 13393-93-6), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
441. 6-Изопропил-2-декахидронафталенол (CAS № 34131-99-2), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
442. 7-Метоксикумарин (CAS № 531-59-9), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
443. 4-(4-Метоксифенил)-3-бутен-2-он) (CAS № 943-88-4), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
444. 1-(4-Метоксифенил)-1-пентен-3-он (CAS № 104-27-8), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
445. Метил транс-2-бутеноат (CAS № 623-43-8), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
446. 7-Метилкумарин (CAS № 2445-83-2), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
447. 5-Метил-2,3-хександион (CAS № 13706-86-0), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
448. 2-Пентилиденциклохексанон (CAS № 25677-40-1), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
449. 3,6,10-Триметил-3,5,9-ундекатриен-2-он (CAS № 1117-41-5), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
450. Масло от вербена (Lippia citriodora Kunth.) (CAS № 8024-12-2), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
451. Метилевгенол (CAS № 95-15-2), освен естественото съдържание в използващите се натурални етерични съставки, при условие че концентрацията не надвишава:
(а) 0,01% в чисти парфюмни композиции
(б) 0,004% в тоалетни води
(в) 0,002% в парфюмиращи кремове
(г) 0,001% в продукти, които се отмиват
(д) 0,0002% в други продукти, които не се отмиват, и в продукти за хигиена на устната кухина
452. 6-(2-Хлороетил)-6-(2-метоксиетокси)-2,5,7,10-тетраокса-6-силаундекан (CAS № 37894-46-5)
453. Кобалтов дихлорид (CAS № 7646-79-9)
454. Кобалтов сулфат (CAS № 10124-43-3)
455. Никелов моноoксид (CAS № 1313-99-1)
456. Диникелов триоксид (CAS № 1314-06-3)
457. Никелов диоксид (CAS № 12035-36-8)
458. Триникелов дисулфид (CAS № 12035-72-2)
459. Тeтракарбонилникел (CAS № 13463-39-3)
460. Никелов сулфид (CAS № 16812-54-7)
461. Калиев бромат (CAS № 7758-01-2)
462. Въглероден монооксид (CAS № 630-08-0)
463. Бута-1,3-диен (CAS № 106-99-0)
464. Изобутан (CAS № 75-28-5), ако съдържа ? 0,1% масови части в % бутадиен
465. Бутан (CAS № 106-97-8), ако съдържа ? 0,1% масови части в % бутадиен
466. Газове (нефт), С3-4 (CAS № 68131-75-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
467. Остатъчен газ (нефт), каталитично крекиран дестилат и каталитично крекирана нафта след фракциониращ абсорбер (CAS № 68307-98-2), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
468. Остатъчен газ (нефт), каталитично полимеризирана нафта след фракционен стабилизатор (CAS № 68307-99-3), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
469. Остатъчен газ (нефт), нафта от каталитичен риформинг след фракционен стабилизатор, несъдържащ сероводород (CAS № 68308-00-9), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
470. Остатъчен газ (нефт), крекиран дестилат от стрипинг колона след хидрогениране (CAS № 68308-01-0), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
471. Остатъчен газ (нефт), абсорбер за газьол от каталитичен крекинг (CAS № 68308-03-2), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
472. Остатъчен газ (нефт), инсталация за възвръщане на газ (CAS № 68308-04-3), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
473. Остатъчен газ (нефт), деетанизатор от инсталация за възвръщане на газ (CAS № 68308-05-4), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
474. Остатъчен газ (нефт), фракционатор за хидродесулфуриран дестилат и хидродесулфурирана нафта, несъдържащ киселини (CAS № 68308-06-5), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
475. Остатъчен газ (нефт), стрипинг колона за хидродесулфуриран вакуумен газьол, несъдържащ сероводород (CAS № 68308-07-6), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
476. Остатъчен газ (нефт), фракционен стабилизатор за изомеризирана нафта (CAS № 68308-08-7), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
477. Остатъчен газ (нефт), стабилизатор на лека нафта от пряка дестилация, несъдържащ сероводород (CAS № 68308-09-8), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
478. Остатъчен газ (нефт), хидродесулфуриран дестилат от пряка дестилация, несъдържащ сероводород (CAS № 68308-10-1), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
479. Остатъчен газ (нефт), деетанизатор за подготовка преди подаване за алкилиране с пропан-пропилен (CAS № 68308-11-2), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
480. Остатъчен газ (нефт), вакуумен газьол, хидродесулфуриран, несъдържащ сероводород (CAS № 68308-12-3), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
481. Газове (нефт), каталитично крекирани горни фракции (CAS № 68409-99-4), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
482. Алкани, C1-2 (CAS № 68475-57-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
483. Алкани, C2-3 (CAS № 68475-58-1), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
484. Алкани, C3-4 (CAS № 68475-59-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
485. Алкани, C4-5 (CAS № 68475-60-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
486. Горивни газове (CAS № 68476-26-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
487. Горивни газове, дестилати от суров нефт (CAS № 68476-29-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
488. Въглеводороди, C3-4 (CAS № 68476-40-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
489. Въглеводороди, C4-5 (CAS № 68476-42-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
490. Въглеводороди, C2-4, богати на C3 (CAS № 68476-49-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
491. Газове (нефт), втечнени (CAS № 68476-85-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
492. Газове (нефт), втечнени, дезодорирани чрез сероочистване (CAS № 68476-86-8), ако съдържат > 0,1% масови части в %
бутадиен
493. Газове (нефт), C3-4, богати на изобутан (CAS № 68477-33-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
494. Дестилати (нефт), C3-6, богати на пиперилен (CAS № 68477-35-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
495. Газове (нефт), захранване на аминната система (CAS № 68477-65-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
496. Газове (нефт), хидродесулфуриран отпадъчен газ от инсталация за бензен (CAS № 68477-66-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
497. Газове (нефт), рецикъл от инсталация за бензен, обогатени на водород (CAS № 68477-67-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
498. Газове (нефт), смесено масло, отпадъчни, обогатени на водород и азот (CAS № 68477-68-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
499. Газове (нефт), горна фракция от разделител на бутан (CAS № 68477-69-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
500. Газове (нефт), C2-3 (CAS № 68477-70-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
501. Газове (нефт), каталитично крекиран газьол от дъното на депропанизатора, богати на C4, несъдържащи киселини (CAS № 68477-71-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
502. Газове (нефт), каталитично крекирана нафта от дъното на дебутанизатора, богати на C3-5 (CAS № 68477-72-5), ако
съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
503. Газове (нефт), каталитично крекирана нафта от върха на депропанизатора, богати на C3, несъдържащи киселини (CAS № 68477-73-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
504. Газове (нефт), инсталация каталитичен крекинг (CAS № 68477-74-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
505. Газове (нефт), инсталация каталитичен крекинг, обогатени на C1-5 (CAS № 68477-75-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
506. Газове (нефт), каталитично полимеризирана горна фракция от стабилизатор за нафта, богати на C2-4 (CAS № 68477-76-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
507. Газове (нефт), горна фракция от стрипинг колона за нафта след каталитичен риформинг (CAS № 68477-77-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
508. Газове (нефт), инсталация каталитичен риформинг, обогатени на C1-4 (CAS № 68477-79-2), ако съдържат > 0,1% масови
части в % бутадиен
509. Газове (нефт), рецикъл от инсталация каталитичен риформинг на C6-8 (CAS № 68477-80-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
510. Газове (нефт), инсталация каталитичен риформинг на C6-8 (CAS № 68477-81-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
511. Газове (нефт), рецикъл от каталитичен риформинг на C6-8, обогатени на водород (CAS № 68477-82-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
512. Газове (нефт), захранване на алкилирането с олефини-парафини C3-5 (CAS № 68477-83-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
513. Газове (нефт), обратен поток на C2 (CAS № 68477-84-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
514. Газове (нефт), обогатени на C4 (CAS № 68477-85-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
515. Газове (нефт), от върха на деетанизатора (CAS № 68477-86-1), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
516. Газове (нефт), от върха на деизобутанизаторна колона (CAS № 68477-87-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
517. Газове (нефт), от депропанизатор, сухи, обогатени на пропен (CAS № 68477-90-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
518. Газове (нефт), от върха на депропанизатора (CAS № 68477-91-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
519. Газове (нефт), сухи, серосъдържащи, отпадъчни от инсталация за концентриране на газа (CAS № 68477-92-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
520. Газове (нефт), от дестилацията на концентрирани газове от реабсорбер (CAS № 68477-93-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
521. Газове (нефт), газове от върха на депропанизатора в инсталация за извличане на газа, (CAS № 68477-94-1), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
522. Газове (нефт), захранване на инсталация Girbatol (CAS № 68477-95-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
523. Газове (нефт), отпадъчни от водороден абсорбер (CAS № 68477-96-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
524. Газове (нефт), богати на водород (CAS № 68477-97-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
525. Газове (нефт), смесено масло от рецикъл след хидроочистка, богати на водород и азот (CAS № 68477-98-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
526. Газове (нефт), след фракционатор на изомеризирана нафта, богати на С4, несъдържащи сероводород (CAS № 68477-99-6, ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
527. Газове (нефт), рециклирани, богати на водород (CAS № 68478-00-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
528. Газове (нефт), захранване на инсталация за риформинг, богати на водород (CAS № 68478-01-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
529. Газове (нефт), риформинг хидроочистка (CAS № 68478-02-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
530. Газове (нефт), риформинг хидроочистка, богати на водород и метан (CAS № 68478-03-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
531. Газове (нефт), захранване на риформинг хидроочистка, богати на водород (CAS № 68478-04-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
532. Газове (нефт), от дестилация след термичен крекинг (CAS № 68478-05-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
533. Остатъчен газ (нефт), каталитично крекирано осветлено масло и термично крекиран вакуумен остатък от барабан за рецикъл от фракциониране (CAS № 68478-21-7), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
534. Остатъчен газ (нефт), стабилизиращ абсорбер за каталитично крекирана нафта (CAS № 68478-22-8), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
535. Остатъчен газ (нефт), комбиниран фракционатор след каталитичен крекинг, каталитичен риформинг и хидродесулфуратор (CAS № 68478-24-0), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
536. Остатъчен газ (нефт), абсорбер за рефракциониране след каталитичен крекинг (CAS № 68478-25-1), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
537. Остатъчен газ (нефт), от фракциониращ стабилизатор на нафта след каталитичен риформинг (CAS № 68478-26-2), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
538. Остатъчен газ (нефт), сепаратор на нафта след каталитичен риформинг (CAS № 68478-27-3), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
539. Остатъчен газ (нефт) стабилизатор на нафта след каталитичен риформинг (CAS № 68478-28-4), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
540. Остатъчен газ (нефт), сепаратор след хидроочистка на крекирания дестилат (CAS № 68478-29-5), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
541. Остатъчен газ (нефт), сепаратор за хидродесулфурирана нафта от пряка дестилация (CAS № 68478-30-8), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
542. Остатъчен газ (нефт), смесен поток от инсталация за наситен газ, обогатен на C4 (CAS № 68478-32-0), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
543. Остатъчен газ (нефт), инсталация за регенерация на наситен газ, обогатен на C1-2 (CAS № 68478-33-1), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
544. Остатъчен газ (нефт), вакуумни остатъци от термичен крекинг (CAS № 68478-34-2), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
545. Въглеводороди, обогатени на C3-4, нефтен дестилат (CAS № 68512-91-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
546. Газове (нефт), от върха на стабилизатор за нафта от пряка дестилация след каталитичен риформинг (CAS № 68513-14-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
547. Газове (нефт), отпадъчни газове от дехексанизтор на пълнообхватна нафта от пряка дестилация (CAS № 68513-15-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
548. Газове (нефт), отпадъчни газове от депропанизатор след хидрокрекинг, обогатени на въглеводороди (CAS № 68513-16-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
549. Газове (нефт), отпадъчни газове от стабилизатор на лека нафта от пряка дестилация (CAS № 68513-17-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
550. Газове (нефт), изходящи отпадъчни газове от изпарителен барабан под високо налягане след риформинг (CAS № 68513-18-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
551. Газове (нефт), изходящи отпадъчни газове от изпарителен барабан под ниско налягане след риформинг (CAS № 68513-19-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
552. Остатъци (нефт), разделител след алкилиране, обогатени на C4 (CAS № 68513-66-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
553. Въглеводороди, C1-4 (CAS № 68514-31-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
554. Въглеводороди, C1-4, с отделени сернокисели примеси (CAS № 68514-36-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
555. Газове (нефт), отпадъчни след дестилация на газовете от рафиниране на масла (CAS № 68527-15-1), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
556. Въглеводороди, C1-3 (CAS № 68527-16-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
557. Въглеводороди, C1-4, фракция след дебутанизатор (CAS № 68527-19-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
558. Газове (нефт), от върха на депентанизатор след хидроочистка в инсталация за бензен (CAS № 68602-82-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
559. Газове (нефт), C1-5, мокри (CAS № 68602-83-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
560. Газове (нефт), отпадъчни от вторичен абсорбер, газове от върха на фракционатор в инсталация за каталитичен крекинг в кипящ слой (CAS № 68602-84-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
561. Въглеводороди, C2-4 (CAS № 68606-25-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
562. Въглеводороди, C3 (CAS № 68606-26-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
563. Газове (нефт), захранване на алкилирането (CAS № 68606-27-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
564. Газове (нефт), отпадъчни газове от фракцията от дъното на депропанизатора (CAS № 68606-34-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
565. Нефтени продукти, рафинерийни газове (CAS № 68607-11-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
566. Газове (нефт), сепаратор под ниско налягане след хидрокрекинг (CAS № 68783-06-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
567. Газове (нефт), смес от рафинерията (CAS № 68783-07-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
568. Газове (нефт), каталитичен крекинг (CAS № 68783-64-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
569. Газове (нефт), C2-4, с отстранени кисели примеси (CAS № 68783-65-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
570. Газове (нефт), нефтопреработка (CAS № 68814-67-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
571. Газове (нефт), отпадъчни след сепаратор на продукти от платформинга (CAS № 68814-90-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
572. Газове (нефт), отпадъчни газове от стабилизатор след депентанизатор на хидрогениран несероочистен керосин (CAS № 68911-58-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
573. Газове (нефт), от изпарителен барабан на хидрогениран несероочистен керосин (CAS № 68911-59-1), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
574. Газове (нефт), отпадъчни газове от фракционирането на суров нефт (CAS № 68918-99-0), ако съдържат > 0,1% масови
части в % бутадиен
575. Газове (нефт), отпадъчни газове от дехексанизатор (CAS № 68919-00-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
576. Газове (нефт), отпадъчни газове от десулфуризиращата стрипинг колона на унификатора на дестилата (CAS № 68919-01-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
577. Газове (нефт), отпадъчни газове от фракциониране след каталитичен крекинг в кипящ слой (CAS № 68919-02-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
578. Газове (нефт), отпадъчни газове от скрубера за вторична абсорбция след каталитичен крекинг в кипящ слой (CAS № 68919-03-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
579. Газове (нефт),отпадъчни газове от стрипинг колоната след хидросероочистка на тежък дестилат (CAS № 68919-04-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
580. Газове (нефт), отпадъчни газове от стабилизатора след фракциониране на лек бензин от пряка дестилация (CAS № 68919-05-1), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
581. Газове (нефт), отпадъчни газове от десулфуризационната стрипинг колона на унификатора на нафта (CAS № 68919-06-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
582. Газове (нефт), отпадъчни газове от стабилизатор след фракциониране на леки фракции от платформинга (CAS № 68919-07-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
583. Газове (нефт), отпадъчни газове от кули за бърза дестилация на суров нефт (CAS № 68919-08-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
584. Газове (нефт), отпадъчни газове от каталитичен риформинг на нафта от пряка дестилация (CAS № 68919-09-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
585. Газове (нефт), отпадъчни газове от стабилизатор след пряка дестилация (CAS № 68919-10-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
586. Газове (нефт), отпадъчни газове от стрипер за катран (CAS № 68919-11-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
587. Газове (нефт), отпадъчни газове от стрипинг колона след унфикатора (CAS № 68919-12-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
588. Газове (нефт), от върха на разделителя след каталитичен крекинг в кипящ слой (CAS № 68919-20-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
589. Газове (нефт), дебутанизатор на нафта след каталитичен крекинг (CAS № 68952-76-1), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
590. Остатъчен газ (нефт), стабилизатор за каталитично крекиран дестилат и нафта (CAS № 68952-77-2), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
591. Остатъчен газ (нефт), сепаратор за каталитично десулфурирана нафта (CAS № 68952-79-4), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
592. Остатъчен газ (нефт), хидродесулфурирана нафта от пряка дестилация (CAS № 68952-80-7), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
593. Остатъчен газ (нефт), термично крекиран дестилат, абсорбер за газьол и нафта (CAS № 68952-81-8), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
594. Остатъчен газ (нефт), стабилизатор след фракциониране на термично крекирани въглеводороди, коксуване на нефт (CAS № 68952-82-9), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
595. Газове (нефт), концентрат бутадиен след лек крекинг с водна пара (CAS № 68955-28-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
596. Газове (нефт), отпадъчни газове от порест абсорбер, от върха на каталитичен крекинг в кипящ слой и от десулфуризатор на газьол (CAS № 68955-33-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
597. Газове (нефт), от върха на стабилизатора в инсталацията за каталитичен риформинг на нафта от пряка дестилация (CAS № 68955-34-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
598. Газове (нефт), дестилация на суров нефт и от каталитичен крекинг (CAS № 68989-88-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
599. Въглеводороди, C4 (CAS № 87741-01-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
600. Алкани, C1-4, обогатени на C3 (CAS № 90622-55-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
601. Газове (нефт), отпадъчни газове от скрубер за промивка на газьол с диетаноламин (CAS № 92045-15-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
602. Газове (нефт), изтичаща течност от хидродесулфурирането на газьол (CAS № 92045-16-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
603. Газове (нефт), продувка от хидродесулфурирането на газьол (CAS № 92045-17-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
604. Газове (нефт), отпадъчни газове от барабанния изпарител на изтичащата течност от хидрогенатора (CAS № 92045-18-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
605. Газове (нефт), остатък под високо налягане от крекинг с водна пара на нафта (CAS № 92045-19-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
606. Газове (нефт), отпадъчни газове от остатъка след "висбрекинг" (CAS № 92045-20-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
607. Газове (нефт), инсталация за крекинг с водна пара, обогатени на С3 (CAS № 92045-22-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
608. Въглеводороди, С4, дестилат от инсталация за крекинг с водна пара (CAS № 92045-23-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
609. Нефтени газове, втечнени, пречистени от сяра, фракция С4 (CAS № 92045-80-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
610. Въглеводороди, C4, несъдържащи 1,3-бутадиен и изобутен (CAS № 95465-89-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
611. Рафинати (нефт), парокрекирани С4 фракции от екстракцията с медноамониев ацетат, С3-5 и С3-5 ненаситени, несъдържащи бутадиен (CAS № 97722-19-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
612. Бензо[def]хризен (=бензо[а]пирен) (CAS № 50-32-8)
613. Битум, каменовъглен катран - нефт (CAS № 68187-57-5), ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
614. Дестилати (въглища-нефт), ароматика с кондензирани пръстени (CAS № 68188-48-7), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
615. (отм., ДВ, бр. 44 от 2006 г.)
616. (отм., ДВ, бр. 44 от 2006 г.)
617. Креозотово масло, аценафтенова фракция, несъдържаща аценафтен (CAS № 90640-85-0), ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
618. Битум, каменовъглен катран, нискотемпературен (CAS № 90669-57-1), ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
619. Битум, каменовъглен катран, нискотемпературен, термообработен (CAS № 90669-58-2), ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
620. Битум, каменовъглен катран, нискотемпературен, оксидиран (CAS № 90669-59-3), ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
621. Екстракционни остатъци (въглища), кафяви (CAS № 91697-23-3), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
622. Парафинови восъци (въглища), високотемпературен катран от кафяви въглища (CAS № 92045-71-1), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
623. Парафинови восъци (въглища), високотемпературен катран от кафяви въглища, хидрогенирани (CAS № 92045-72-2), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
624. Отпадъци твърди, коксуване на битум от каменовъглен катран (CAS № 92062-34-5), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
625. Битум, каменовъглен катран, високотемпературен, вторичен (CAS № 94114-13-3), ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
626. Остатъци (въглища), течни от екстракция с разтворители (CAS № 94114-46-2), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
627. Въглищни течности, разтвори от течна екстракция с разтворители (CAS № 94114-47-3), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
628. Въглищни течности, екстракция с течни разтворители (CAS № 94114-48-4), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
629. Парафинови восъци (въглища), високотемпературни катрани от кафяви въглища, обработени с въглен (CAS № 97926-76-6), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
630. Парафинови восъци (въглища), високотемпературни катрани от кафяви въглища, обработени с глина (CAS № 97926-77-7), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
631. Парафинови восъци (въглища), високотемпературни катрани от кафяви въглища, обработени със силициева киселина (CAS № 97926-78-8), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
632. Абсорбционни масла, бициклоароматна и хетероциклена въглеводородна фракция (CAS № 101316-45-4), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
633. Ароматни въглеводороди, С20-28, полициклени, получени чрез пиролиза на смес от въглищни катранени смоли и полиетилен - полипропилен (CAS № 101794-74-5), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
634. Ароматни въглеводороди, С20-28, полициклени, получени чрез пиролиза на смес от въглищни катранени смоли и полиетилен (CAS № 101794-75-6), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
635. Ароматни въглеводороди, С20-28, полициклени, получени чрез пиролиза на смес от въглищни катранени смоли и полистирен (CAS № 101794-76-7), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
636. Битум, каменовъглена смола, високотемпературен, термообработен (CAS № 121575-60-8), ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
637. Дибенз[a,h]aнтрацен (CAS № 53-70-3)
638. Бенз[a]aнтрацен (CAS № 56-55-3)
639. Бензо[e]пирен (CAS № 192-97-2)
640. Бензо[j]флуорантен (CAS № 205-82-3)
641. Бенз[e]ацефенантрилен (CAS № 205-99-2)
642. Бензо[k]флуорантен (CAS № 207-08-9)
643. Хризен (CAS № 218-01-9)
644. 2-Бромопропан (CAS № 75-26-3)
645. Трихлороетилен (CAS № 79-01-6)
646. 1,2-Дибромо-3-хлоропропан (CAS № 96-12-8)
647. 2,3-Дибромопропан-1-oл(CAS № 96-13-9)
648. 1,3-Дихлоропропан-2-ол (CAS № 96-23-1)
649. a,a,a-Tрихлоротолуен (CAS № 98-07-7)
650. a-Хлоротолуен (CAS № 100-44-7)
651. 1,2-Дибромоетан (CAS № 106-93-4)
652. Хексахлоробензен (CAS №118-74-1)
653. Бромоетилен (CAS № 593-60-2)
654. 1,4-Дихлоробут-2-eн (CAS № 764-41-0)
655. Мeтилоксиран (CAS № 75-56-9)
656. (Епоксиетил)бензен (CAS № 96-09-3)
657. 1-Хлоро-2,3-eпоксипропан (CAS № 106-89-8)
658. (R)-1-Хлоро-2,3-eпоксипропан (CAS № 51594-55-9)
659. 1,2-Епокси-3-феноксипропан (CAS № 122-60-1)
660. 2,3-Епоксипропан-1-oл (CAS № 556-52-5)
661. (R)-2,3-Епокси-1-пропанол (CAS № 57044-25-4)
662. 2,2'-Биоксиран (CAS № 1464-53-5)
663. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) (2RS, 3RS)-3-(2-Хлорофенил)-2-(4-флуорофенил)-[(1H-1,2,4-триазол-1-ил)метил]oксиран; епоксиконазол (CAS № 133855-98-8)
664. Хлорометилметилов етер (CAS № 107-30-2)
665. 2-Мeтоксиетанол (CAS № 109-86-4)
666. 2-Етоксиетанол (CAS № 110-80-5)
667. Оксибис[хлорометан], бис (хлорометилов) етер (CAS № 542-88-1)
668. 2-Мeтоксипропанол (CAS № 1589-47-5)
669. Пропиолактон (CAS № 57-57-8)
670. Диметилкарбамоил хлорид (CAS № 79-44-7)
671. Уретан (CAS № 51-79-6)
672. 2-Мeтоксиетилацетат (CAS № 110-49-6)
673. 2-Етоксиетилацетат (CAS № 111-15-9)
674. Мeтоксиоцетна киселина (CAS № 625-45-6)
675. Дибутилфталат (CAS № 84-74-2)
676. бис (2-Метоксиетилов) eтер (CAS № 111-96-6)
677. бис (2-Eтилхексил) фталат (CAS № 117-81-7)
678. бис (2-Метоксиетил) фталат (CAS № 117-82-8)
679. 2-Мeтоксипропилацетат (CAS № 70657-70-4)
680. 2-Етилхексил-[[[3,5-бис(1,1-диметилетил)-4-хидроксифенил]метил]тио]aцетат (CAS № 80387-97-9)
681. Акриламид, доколкото в наредбата не е предвидено друго (CAS № 79-06-1)
682. Акрилонитрил (CAS № 107-13-1)
683. 2-Нитропропан (CAS № 79-46-9)
684. Динозеб (CAS № 88-85-7), неговите соли и естери с изключение на тези, посочени на друго място в този списък
685. 2-Нитроанизол (CAS № 91-23-6)
686. 4-Нитробифенил (CAS № 92-93-3)
687. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Динитротолуен, за технически цели (CAS № 121-14-2)
688. Бинапакрил (CAS № 485-31-4)
689. 2-Нитронафтален (CAS № 581-89-5)
690. 2,3-Динитротолуен (CAS № 602-01-7)
691. 5-Нитроаценафтен (CAS № 602-87-9)
692. 2,6-Динитротолуен (CAS № 606-20-2)
693. 3,4-Динитротолуен (CAS № 610-39-9)
694. 3,5-Динитротолуен (CAS № 618-85-9)
695. 2,5-Динитротолуен (CAS № 619-15-8)
696. Динотерб (CAS № 1420-07-1), неговите соли и естери
697. Нитрофен (CAS № 1836-75-5)
698. Динитротолуен (CAS № 25321-14-6)
699. Диазометан (CAS № 334-88-3)
700. 1,4,5,8-Тeтрааминоантрахинон (Дисперсно синьо 1) (CAS № 2475-45-8)
701. Диметилнитрозоамин (CAS № 62-75-9)
702. 1-Метил-3-нитро-1-нитрозогуанидин (CAS № 70-25-7)
703. Нитрозодипропиламин (CAS № 621-64-7)
704. 2,2'-(Нитрозоимино) бисетанол (CAS № 1116-54-7)
705. 4,4'-Метилендианилин (CAS № 101-77-9)
706. 4,4'-(4-Иминоциклохекса-2,5-диенилиденметилен)дианилинхидрохлорид (CAS № 569-61-9)
707. 4,4'-Мeтиленди-o-толуидин (CAS № 838-88-0)
708. o-Анизидин (CAS № 90-04-0)
709. 3,3'-Диметоксибензидин (CAS № 119-90-4)
710. Соли на о-дианизидин
711. Азобагрила на основата на о-дианизидин
712. 3,3'-Дихлоробензидин (CAS № 91-94-1)
713. Бензидиндихидрохлорид (CAS № 531-85-1)
714. [[1,1'-Бифенил]-4,4'-диил] диамониев сулфат (CAS № 531-86-2)
715. 3,3'-Дихлоробензидиндихидрохлорид (CAS № 612-83-9)
716. Бензидинсулфат (CAS № 21136-70-9)
717. Бензидинацетат (CAS № 36341-27-2)
718. 3,3'-Дихлоробензидинов дихидрогенбис(сулфат) (CAS № 64969-34-2)
719. 3,3'-Дихлоробензидинов сулфат (CAS № 74332-73-3)
720. Азо-багрила на основата на бензидин
721. 4,4'-Би-о-толуидин (CAS № 119-93-7)
722. 4,4'-Би-o-толуидинов дихидрохлорид (CAS № 612-82-8)
723. [3,3'-Диметил[1,1'-бифенил]-4,4'-диил]диамониев бис(хидрогенсулфат) (CAS № 64969-36-4)
724. 4,4'-Би-o-толуидинов сулфат (CAS № 74753-18-7)
725. Багрила на основата на o-толидин
726. Бифенил-4-иламин (CAS № 92-67-1) и неговите соли
727. Азобензен (CAS № 103-33-3)
728. (Мeтил-ONN-aзокси)метилов ацетат (CAS № 592-62-1)
729. Циклохексимид (CAS № 66-81-9)
730. 2-Мeтилазиридин (CAS № 75-55-8)
731. Имидазолидин-2-тион (CAS № 96-45-7)
732. Фуран (CAS № 110-00-9)
733. Азиридин (CAS № 151-56-4)
734. Каптафол (CAS № 2425-06-1)
735. Карбадокс (CAS № 6804-07-5)
736. Флумиоксазин (CAS № 103361-09-7)
737. Тридеморф (CAS № 24602-86-6)
738. Винклозолин (CAS № 50471-44-8)
739. Флуазифоп-бутил (CAS № 69806-50-4)
740. Флузилазол (CAS № 85509-19-9)
741. 1,3,5-Tрис(оксиранилметил)-1,3,5-триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-трион (CAS № 2451-62-9)
742. Тиоацетамид (CAS № 62-55-5)
743. N,N-Диметилформамид (CAS № 68-12-2)
744. Формамид (CAS № 75-12-7)
745. N-Мeтилацетамид (CAS № 79-16-3)
746. N-Метилформамид (CAS № 123-39-7)
747. N,N-Диметилацетамид (CAS № 127-19-5)
748. Триамид на хексаметилфосфорна киселина (CAS № 680-31-9)
749. Диетилсулфат (CAS № 64-67-5)
750. Диметилсулфат (CAS № 77-78-1)
751. 1,3-Пропансултон (CAS № 1120-71-4)
752. Диметилсулфамоилхлорид (CAS № 13360-57-1)
753. Сулфалат (CAS № 95-06-7)
754. Смес от:
4-[[бис-(4-Флуорофенил)метилсилил]метил]-4H-1,2,4-триазол и
1-[[бис-(4-Флуорофенил) метилсилилl]метил]-1H-1,2,4-триазол (EC № 403-250-2)
755. (+/-)-Тeтрахидрофурфурил-(R)-2-[4-(6-хлорохиноксалин-2-илокси)-фенилокси]пропионат (CAS № 119738-06-6)
756. 6-Хидрокси-1-(3-изопропоксипропил)-4-метил-2-oксо-5-[4-(фенилазо)фенилазо]-1,2-дихидро-3-пиридинкарбонитрил (CAS № 85136-74-9)
757. (6-(4-хидрокси-3-(2-метоксифенилазо)-2-сулфонато-7-нафтиламино)-1,3,5-триазин-2,4-диил) бис[(амино-1-метилетил)амониев] формиат (CAS № 108225-03-2)
758. Тринатриев [4'-(8-aцетиламино-3,6-дисулфонато-2-нафтилазо)-4"-(6-бензоиламино-3-сулфонато-2-нафтилазо)-бифенил-1,3',3'',1'''-тетраолато-О,О',О'',О''']мед(II) (EC № 413-590-3)
759. Смес от:
N-[3-Хидрокси-2-(2-метилaкрилоиламинометокси)пропоксиметил]-2-метилaкриламид;
N-[2,3-бис-(2-Метилaкрилоиламинометокси)пропоксиметил]-2-метилакриламид;
Мeтакриламид;
2-Мeтил-N-(2-метилакрилоиламинометоксиметил)-aкриламид;
N-(2,3-Дихидроксипропоксиметил)-2-метилакриламид (EC № 412-790-8)
760. 1,3,5-трис-[(2S и 2R)-2,3-Епоксипропил]-1,3,5-триaзин-2,4,6-(1H,3H,5H)-триoн (CAS № 59653-74-6)
761. Eрионит (CAS № 12510-42-8)
762. Азбест (CAS № 12001-28-4)
763. Нефт (CAS № 8002-05-9)
764. Дестилати (нефт), тежки, хидрокрекирани (CAS № 64741-76-0), ако съдържат > 3% масови части в % екстракт с диметилсулфоксид (ДМСО)
765. Дестилати (нефт), обработени с разтворител, тежки, парафинсъдържащи (CAS № 64741-88-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
766. Дестилати (нефт), обработени с разтворител, леки, парафинсъдържащи (CAS № 64741-89-5), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
767. Остатъчни масла (нефт), деасфалтирани с разтворители (CAS № 64741-95-3), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
768. Дестилати (нефт), рафинирани с разтворител, тежки, нафтенсъдържащи (CAS № 64741-96-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
769. Дестилати (нефт), рафинирани с разтворител, леки, нафтенсъдържащи (CAS № 64741-97-5), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
770. Остатъчни масла (нефт), рафинирани с разтворител (CAS № 64742-01-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
771. Дестилати (нефт), обработени с глина, тежки, парафинсъдържащи (CAS № 64742-36-5), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
772. Дестилати (нефт), обработени с глина, леки, парафинсъдържащи (CAS № 64742-37-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
773. Остатъчни масла (нефт), обработени с глина (CAS № 64742-41-2), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
774. Дестилати (нефт), обработени с глина, тежки, нафтенсъдържащи (CAS № 64742-44-5), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
775. Дестилати (нефт), обработени с глина, леки, нафтенсъдържащи (CAS № 64742-45-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
776. Дестилати (нефт), хидрогенирани, тежки, нафтенсъдържащи (CAS № 64742-52-5), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
777. Дестилати (нефт), обработени с водород, леки, нафтенсъдържащи (CAS № 64742-53-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
778. Дестилати (нефт), хидрогенирани, тежки, парафинсъдържащи (CAS № 64742-54-7), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
779. Дестилати (нефт), обработени с водород, леки, парафинсъдържащи (CAS № 64742-55-8), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
780. Дестилати (нефт), пречистени от восъци с разтворител, леки, парафинсъдържащи (CAS № 64742-56-9), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
781. Остатъчни масла (нефт), хидрогенирани (CAS № 64742-57-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
782. Остатъчни масла (нефт), пречистени от восъци с разтворител (CAS № 64742-62-7), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
783. Дестилати (нефт), пречистени от восъци с разтворител, тежки, нафтенсъдържащи (CAS № 64742-63-8), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
784. Дестилати (нефт), пречистени от восъци с разтворител, леки, нафтенсъдържащи (CAS № 64742-64-9), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
785. Дестилати (нефт), пречистени от восъци с разтворител, тежки, парафинсъдържащи (CAS № 64742-65-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
786. Масло от изпотяване на парафина (нефт) (CAS № 64742-67-2), ако съдържа > 3% масови части в % ДМСО екстракт
787. Нафтенсъдържащи масла (нефт), каталитично пречистени от восъци, тежки (CAS № 64742-68-3), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
788. Нафтенсъдържащи масла (нефт), каталитично пречистени от восъци, леки (CAS № 64742-69-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
789. Парафинови масла (нефт), каталитично пречистени от восъци, тежки (CAS № 64742-70-7), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
790. Парафинови масла (нефт), каталитично пречистени от восъци, леки (CAS № 64742-71-8), ако съдържат > 3% масови части в
% ДМСО екстракт
791. Нафтенсъдържащи масла (нефт), комплексно пречистени от восъци, тежки (CAS № 64742-75-2), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
792. Нафтенсъдържащи масла (нефт), комплексно пречистени от восъци, леки (CAS № 64742-76-3), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
793. Екстракти (нефт), разтворител от тежък нафтенсъдържащ дестилат, ароматен концентриран (CAS № 68783-00-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
794. Екстракти (нефт), разтворител от рафиниран с разтворители тежък парафинов дестилат (CAS № 68783-04-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
795. Екстракти (нефт), тежки парафинсъдържащи дестилати, деасфалтирани с разтворител (CAS № 68814-89-1), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
796. Смазочни масла (нефт), C20-50, хидрогенирани, неутрални, на маслена база, с висок вискозитет (CAS № 72623-85-9), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
797. Смазочни масла (нефт), C15-30, хидрогенирани, неутрални, на маслена база (CAS № 72623- 86-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
798. Смазочни масла (нефт), C20-50, хидрогенирани, неутрални, на маслена база (CAS № 72623- 87-1), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
799. Смазочни масла (CAS № 74869-22-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
800. Дестилати (нефт), комплексно пречистени от восъци, тежки, парафинсъдържащи (CAS № 90640-91-8), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
801. Дестилати (нефт), комплексно пречистени от восъци, леки, парафинсъдържащи (CAS № 90640-92-9), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
802. Дестилати (нефт), пречистени от восъци с разтворители, тежки, парафинсъдържащи, обработени с глина (CAS № 90640-94-1), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
803. Въглеводороди, C20-50, пречистени от восъци с разтворители, тежки, парафинсъдържащи, хидрогенирани (CAS № 90640-95-2), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
804. Дестилати (нефт), пречистени от восъци с разтворители, леки, парафинсъдържащи, обработени с глина (CAS № 90640-96-3), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
805. Дестилати (нефт), пречистени от восъци с разтворители, леки, парафинсъдържащи, хидрогенирани (CAS № 90640-97-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
806. Екстракти (нефт), разтворител на базата на тежки нафтенсъдържащи дестилати, хидрогенирани (CAS № 90641-07-9), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
807. Екстракти (нефт), разтворител на базата на тежки парафинсъдържащи дестилати, хидрогенирани (CAS № 90641-08-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
808. Екстракти (нефт), разтворител на базата на леки парафинсъдържащи дестилати, хидрогенирани (CAS № 90641-09-1), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
809. Остатъчни масла (нефт), хидрогенирани, пречистени от восъци с разтворител (CAS № 90669-74-2), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
810. Остатъчни масла (нефт), каталитично пречистени от восъци (CAS № 91770-57-9), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
811. Дестилати (нефт), пречистени от восъци, тежки, парафинсъдържащи, хидрогенирани (CAS № 91995-39-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
812. Дестилати (нефт), пречистени от восъци, леки, парафинсъдържащи, хидрогенирани (CAS № 91995-40-3), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
813. Дестилати (нефт), рафинирани с разтворител след хидрокрекинг, пречистени от восъци (CAS № 91995-45-8), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
814. Дестилати (нефт), рафинирани с разтворител, леки, нафтенсъдържащи, хидрогенирани (CAS № 91995-54-9), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
815. Екстракти (нефт), разтворител на базата на хидрогенирани леки парафинсъдържащи дестилати (CAS № 91995-73-2), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
816. Екстракти (нефт), разтворител на базата на леки нафтенсъдържащи дестилати, хидродесулфурирани (CAS № 91995-75-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
817. Екстракти (нефт), разтворител на базата на леки парафинсъдържащи дестилати, обработени с киселина (CAS № 91995-76-5), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
818. Екстракти (нефт), разтворител на базата на леки парафинсъдържащи дестилати, хидродесулфурирани (CAS № 91995-77-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
819. Екстракти (нефт), разтворител на базата на лек вакуумен газьол, хидрогенирани (CAS № 91995-79-8), ако съдържа > 3% масови части в % ДМСО екстракт
820. Парафиново "дънно" масло (нефт), хидрогенирано (CAS № 92045-12-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
821. Смазочни масла (нефт), C17-35, екстрахирани с разтворител, пречистени от восъци, хидрогенирани (CAS № 92045-42-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
822. Смазочни масла (нефт), хидрокрекирани, депарафинирани с неароматни разтворители (CAS № 92045-43-7), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
823. Остатъчни масла (нефт), хидрокрекирани, обработени с киселина, пречистени от восъци с разтворител (CAS № 92061-86-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
824. Парафинови масла (нефт), рафинирани с разтворител, пречистени от восъци, тежки (CAS № 92129-09-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
825. Екстракти (нефт), разтворител от тежък парафинов дестилат, обработен с глина (CAS № 92704-08-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
826. Смазочни масла (нефт), базови масла, парафинсъдържащи (CAS № 93572-43-1), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
827. Екстракти (нефт) разтворител от тежък нафтенов дестилат, хидродесулфуриран (CAS № 93763-10-1), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
828. Екстракти (нефт), разтворител от тежък парафинов дестилат, пречистен от восъци с разтворител, хидродесулфуриран (CAS № 93763-11-2), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
829. Въглеводороди, парафинсъдържащи дестилационни остатъци от хидрокрекинг, пречистени от восъци с разтворител (CAS № 93763-38-3), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
830. Масло от изпотяване на парафина (нефт), обработено с киселина (CAS № 93924-31-3), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
831. Масло от изпотяване на парафина (нефт), обработено с глина (CAS № 93924-32-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
832. Въглеводороди, C20-50, вакуум дестилат от хидрогениране на остатъчно масло (CAS № 93924-61-9), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
833. Дестилати (нефт), рафинирани с разтворител, хидрообработени, тежки, хидрогенирани (CAS № 94733-08-1), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
834. Дестилати (нефт), рафинирани с разтворител, хидрокрекирани, леки (CAS № 94733-09-2), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
835. Смазочни масла (нефт), C18-40, на основата на пречистен от восъци с разтворител, хидрокрекиран дестилат (CAS № 94733-15-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
836. Смазочни масла (нефт), C18-40, на основата на пречистен от восъци с разтворител, хидрогениран рафинат (CAS № 94733-16-1), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
837. Въглеводороди, C13-30, богати на аромати, екстрахирани с разтворител, нафтенсъдържащи дестилати (CAS № 95371-04-3), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
838. Въглеводороди, C16-32, богати на аромати, екстрахирани с разтворител, нафтенсъдържащи дестилати (CAS № 95371-05-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
839. Въглеводороди, C37-68, пречистени от восъци, деасфалтирани, хидрообработени вакуумни дестилатни остатъци (CAS № 95371-07-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
840. Въглеводороди, C37-65, хидрообработени, деасфалтирани остатъци от вакуум дестилация (CAS № 95371-08-7), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
841. Дестилати (нефт), хидрокрекирани, рафинирани с разтворител, леки (CAS № 97488-73-8), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
842. Дестилати (нефт), рафинирани с разтворител, хидрогенирани, тежки (CAS № 97488-74-9), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
843. Смазочни масла (нефт), C18-27, хидрокрекирани, пречистени от восъци с разтворител (CAS № 97488-95-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
844. Въглеводороди, C17-30, хидрообработен, деасфалтиран с разтворител остатък от атмосферна дестилация, лека фракция (CAS № 97675-87-1), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
845. Въглеводороди, C17-40, хидрообработен, деасфалтиран с разтворител остатък от вакуумна дестилация, лека фракция (CAS № 97722-06-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
846. Въглеводороди, C13-27, екстрахирани с разтворител, леки, нафтенсъдържащи (CAS № 97722-09-3), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
847. Въглеводороди, C14-29, екстрахирани с разтворител, леки, нафтенсъдържащи (CAS № 97722-10-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
848. Масло от изпотяване на парафина (нефт), обработено с въглен (CAS № 97862-76-5), ако съдържа > 3% масови части в % ДМСО екстракт
849. Масло от изпотяване на парафина (нефт), обработено със силициева киселина (CAS № 97862-77-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
850. Въглеводороди, C27-42, деароматизирани (CAS № 97862-81-2), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
851. Въглеводороди, C17-30, хидрообработени дестилати, леки дестилати (CAS № 97862-82-3), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
852. Въглеводороди, С27-45, нафтенсъдържащи, вакуумни дестилати (CAS № 97862-83-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
853. Въглеводороди, C27-45, деароматизирани (CAS № 97926-68-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
854. Въглеводороди, C20-58, хидрообработени (CAS № 97926-70-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
855. Въглеводороди, C27-42, нафтенсъдържащи (CAS № 97926-71-1), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
856. Екстракти (нефт), разтворител от лек парафинсъдържащ дестилат, обработен с въглен (CAS № 100684-02-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
857. Екстракти (нефт), разтворител от лек парафинсъдържащ дестилат, обработен с глина (CAS № 100684-03-5), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
858. Екстракти (нефт), разтворител от лек дестилат от вакуумен газьол, обработен с въглен (CAS № 100684-04-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
859. Екстракти (нефт), разтворител от лек дестилат от вакуумен газьол, обработен с глина (CAS № 100684-05-7), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
860. Остатъчни масла (нефт), обработени с въглен, пречистени от восъци с разтворител (CAS № 100684-37-5), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
861. Остатъчни масла (нефт), обработени с глина, пречистени от восъци с разтворител (CAS № 100684-38-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
862. Смазочни масла (нефт), C>25, екстрахирани с разтворител, деасфалтирани, очистени от восъци, хидрогенирани (CAS № 101316-69-2), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
863. Смазочни масла (нефт), C17-32, екстрахирани с разтворител, очистени от восъци, хидрогенирани (CAS № 101316-70-5), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
864. Смазочни масла (нефт), С20-35, екстрахирани с разтворител, очистени от восъци, хидрогенирани (CAS № 101316-71-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
865. Смазочни масла (нефт), С24-50, екстрахирани с разтворител, очистени от восъци, хидрогенирани (CAS № 101316-72-7), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
866. Дестилати (нефт), пречистени, средни (CAS № 64741-86-2), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
867. Газьоли (нефт), рафинирани с разтворители (CAS № 64741-90-8), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
868. Дестилати (нефт), обогатени с разтворители, средни (CAS № 64741-91-9), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
869. Газьоли (нефт), киселинно обработени (CAS № 64742-12-7), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
870. Дестилати (нефт), киселинно обработени, средни (CAS № 64742-13-8), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
871. Дестилати (нефт), киселинно обработени, леки (CAS № 64742-14-9), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
872. Газьоли (нефт), химически неутрализирани (CAS № 64742-29-6), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
873. Дестилати (нефт), химически неутрализирани, средни (CAS № 64742-30-9), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
874. Дестилати (нефт), обработени с глина, средни (CAS № 64742-38-7), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
875. Дестилати (нефт), обработени с водород, средни (CAS № 64742-46-7), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
876. Дестилати (нефт), хидродесулфурирани (CAS № 64742-79-6), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
877. Дестилати (нефт), хидродесулфурирани, средни (CAS № 64742-80-9), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
878. Дестилати (нефт), остатък от фракционатора след каталитичен риформинг, висококипящи (CAS № 68477-29-2), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
879. Дестилати (нефт), остатък от фракционатора след каталитичен риформинг, среднокипящи (CAS № 68477-30-5), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
880. Дестилати (нефт), остатък от фракционатора след каталитичен риформинг, нискокипящи (CAS № 68477-31-6), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
881. Алкани, C12-26, с права и разклонена верига (CAS № 90622-53-0), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
882. Дестилати (нефт), високорафинирани, средни (CAS № 90640-93-0), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
883. Дестилати (нефт), от каталитичен риформинг, тежък ароматен концентрат (CAS № 91995-34-5), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
884. Газьоли, парафинсъдържащи (CAS № 93924-33-5), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
885. Нафта (нефт), рафинирана с разтворители, хидродесулфурирана тежка (CAS № 97488-96-5), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
886. Въглеводороди, C16-20, хидрообработени среден дестилат, леки фракции (CAS № 97675- 85-9), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
887. Въглеводороди, C12-20, хидрообработени парафинсъдържащи, леки дестилати (CAS № 97675-86-0), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
888. Въглеводороди, C11-17, екстрахирани с разтворител, леки нафтенсъдържащи (CAS № 97722-08-2), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
889. Газьоли, хидрообработени (CAS № 97862-78-7), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
890. Дестилати (нефт), леки парафинсъдържащи, обработени с въглен (CAS № 100683-97-4), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
891. Дестилати (нефт), средни парафинсъдържащи, обработени с въглен (CAS № 100683-98-5), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
892. Дестилати (нефт), средни парафинсъдържащи, обработени с глина (CAS № 100683-99-6), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
893. Смазочни гресове (CAS № 74869-21-9), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
894. Суров парафин (пресован, но непречистен от масла чрез изпотяване) (нефт) (CAS № 64742-61-6), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
895. Суров парафин (пресован, но непречистен от масла чрез изпотяване) (нефт), киселинно обработен (CAS № 90669-77-5), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
896. Суров парафин (пресован, но непречистен от масла чрез изпотяване) (нефт), обработен с глина (CAS № 90669-78-6), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
897. Суров парафин (пресован, но непречистен от масла чрез изпотяване) (нефт), хидрообработен (CAS № 92062-09-4), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
898. Суров парафин (пресован, но непречистен от масла чрез изпотяване) (нефт), нискотопим (CAS № 92062-10-7), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
899. Суров парафин (пресован, но непречистен от масла чрез изпотяване) (нефт), нискотопим, хидрообработен (CAS № 92062-11-8), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
900. Суров парафин (пресован, но непречистен от масла чрез изпотяване) (нефт), нискотопим, обработен с въглен (CAS № 97863-04-2), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
901. Суров парафин (пресован, но непречистен от масла чрез изпотяване) (нефт), нискотопим, обработен с глина (CAS № 97863-05-3), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
902. Суров парафин (пресован, но непречистен от масла чрез изпотяване) (нефт), нискотопим, обработен със силициева киселина (CAS № 97863-06-4), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
903. Суров парафин (пресован, но непречистен от масла чрез изпотяване) (нефт), обработен с въглен (CAS № 100684-49-9), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
904. Вазелин (CAS № 8009-03-8), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
905. Вазелин (нефт), оксидиран (CAS № 64743-01-7), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
906. Вазелин (нефт), обработен с алуминиев оксид (CAS № 85029-74-9), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
907. Вазелин (нефт), обработен с водород (CAS № 92045-77-7), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
908. Вазелин (нефт), обработен с въглен (CAS № 97862-97-0), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
909. Вазелин (нефт), обработен със силициева киселина (CAS № 97862-98-1), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
910. Вазелин (нефт), обработен с глина (CAS № 100684-33-1), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
911. Дестилати (нефт), леки, каталитично крекирани (CAS № 64741-59-9)
912. Дестилати (нефт), средни, каталитично крекирани (CAS № 64741-60-2)
913. Дестилати (нефт), леки, термично крекирани (CAS № 64741-82-8)
914. Дестилати (нефт), хидродесулфурирани, леки, каталитично крекирани (CAS № 68333-25-5)
915. Дестилати (нефт), лека парокрекирана нафта (CAS № 68475-80-9)
916. Дестилати (нефт), крекирани и парокрекирани нефтени дестилати (CAS № 68477-38-3)
917. Газьоли (нефт), парокрекирани (CAS № 68527-18-4)
918. Дестилати (нефт), хидродесулфурирани, термично крекирани, средни (CAS № 85116-53-6)
919. Газьоли (нефт), термично крекирани, хидродесулфурирани (CAS № 92045-29-9)
920. Остатъци (нефт), хидрогенирана нафта от паров крекинг (CAS № 92062-00-5)
921. Остатъци (нефт) от дестилация на нафта след паров крекинг (CAS № 92062-04-9)
922. Дестилати (нефт) от лек каталитичен крекинг, термично разложени (CAS № 92201-60-0)
923. Остатъци (нефт), нафта от паров термичен крекинг (сокинг) (CAS № 93763-85-0)
924. Газьоли (нефт), леки вакуумни, термично крекирани, хидродесулфурирани (CAS № 97926-59-5)
925. Дестилати (нефт), хидродесулфурирани, средни, от коксуване (CAS № 101316-59-0)
926. Дестилати (нефт), тежки, от паров крекинг (CAS № 101631-14-5)
927. Остатъци (нефт), атмосферна дестилация (CAS № 64741-45-3)
928. Газьол (нефт), тежък вакуумен (CAS № 64741-57-7)
929. Дестилати (нефт), тежки, от каталитичен крекинг (CAS № 64741-61-3)
930. Пречистени масла (нефт), каталитично крекирани (CAS № 64741-62-4)
931. Остатъци (нефт) от фракциониране след каталитичен риформинг (CAS № 64741-67-9)
932. Остатъци (нефт), хидрокрекирани (CAS № 64741-75-9)
933. Остатъци (нефт), термично крекирани (CAS № 64741-80-6)
934. Дестилати (нефт), тежки, термично крекирани (CAS № 64741-81-7)
935. Газьоли (нефт), хидрообработени вакуумни (CAS № 64742-59-2)
936. Остатъци (нефт), хидродесулфурирани, от атмосферна дестилация (CAS № 64742-78-5)
937. Газьоли (нефт), хидродесулфурирани, тежки вакуумни (CAS № 64742-86-5)
938. Остатъци (нефт), крекирани с пара (CAS № 64742-90-1)
939. Остатъци (нефт), атмосферна дестилация (CAS № 68333-22-2)
940. Пречистени масла (нефт), хидродесулфурирани, каталитично крекирани (CAS № 68333-26-6)
941. Дестилати (нефт), хидродесулфурирани, каталитично крекирани междинни фракции (CAS № 68333-27-7)
942. Дестилати (нефт), хидродесулфурирани, каталитично крекирани тежки фракции (CAS № 68333-28-8)
943. Мазут, тежък газьол - остатък от пряка дестилация, високосернист (CAS № 68476-32-4)
944. Мазут, остатъчен (CAS № 68476-33-5)
945. Остатъци (нефт) от фракционирането на остатъка от дестилацията след каталитичен риформинг (CAS № 68478-13-7)
946. Остатъци (нефт), тежък коксов газьол и вакуумен газьол (CAS № 68478-17-1)
947. Остатъци (нефт), тежки коксови и леки вакуумни (CAS № 68512-61-8)
948. Остатъци (нефт), леки вакуумни (CAS № 68512-62-9)
949. Остатъци (нефт), леки от паров крекинг (CAS № 68513-69-9)
950. Мазут № 6 (CAS № 68553-00-4)
951. Остатъци (нефт) от инсталация за обезбензиняване на нефт, нискосернисти (CAS № 68607-30-7)
952. Газьоли (нефт), тежки, от атмосферна дестилация (CAS № 68783-08-4)
953. Остатъци (нефт), от скрубер след коксуване, съдържащи кондензирани ароматни пръстени (CAS № 68783-13-1)
954. Дестилати (нефт), остатъци от вакуумна дестилация на нефт (CAS № 68955-27-1)
955. Остатъци (нефт), крекирани с пара, смолисти (CAS № 68955-36-2)
956. Дестилати (нефт), междинни вакуумни (CAS № 70592-76-6)
957. Дестилати (нефт), леки вакуумни (CAS № 70592-77-7)
958. Дестилати (нефт), вакуумни (CAS № 70592-78-8)
959. Газьоли (нефт), тежки вакуумни, от коксуване, хидродесулфурирани (CAS № 85117-03-9)
960. Остатъци (нефт), дестилати след крекинг с пара (CAS № 90669-75-3)
961. Остатъци (нефт), леки вакуумни (CAS № 90669-76-4)
962. Мазут, тежък, високосернист (CAS № 92045-14-2)
963. Остатъци (нефт) от каталитичен крекинг (CAS № 92061-97-7)
964. Дестилати (нефт), междинни каталитично крекирани, термично разградени (CAS № 92201-59-7)
965. Остатъчни масла (нефт) (CAS № 93821-66-0)
966. Остатъци, крекирани с пара, термообработени (CAS № 98219-64-8)
967. Дестилати (нефт), хидродесулфурирани пълнообхватни средни (CAS № 101316-57-8)
968. Дестилати (нефт), леки парафинсъдържащи (CAS № 64741-50-0)
969. Дестилати (нефт), тежки парафинсъдържащи (CAS № 64741-51-1)
970. Дестилати (нефт), леки нафтенсъдържащи (CAS № 64741-52-2)
971. Дестилати (нефт), тежки нафтенсъдържащи (CAS № 64741-53-3)
972. Дестилати (нефт), тежки нафтенсъдържащи, киселинно обработени (CAS № 64742-18-3)
973. Дестилати (нефт), леки нафтенсъдържащи, киселинно обработени (CAS № 64742-19-4)
974. Дестилати (нефт), тежки парафинови, киселинно обработени (CAS № 64742-20-7)
975. Дестилати (нефт), леки парафинови, киселинно обработени (CAS № 64742-21-8)
976. Дестилати (нефт), химически неутрализирани тежки парафинови (CAS № 64742-27-4)
977. Дестилати (нефт), химически неутрализирани леки парафинови (CAS № 64742-28-5)
978. Дестилати (нефт), химически неутрализирани тежки нафтенсъдържащи (CAS № 64742-34-3)
979. Дестилати (нефт), химически неутрализирани леки нафтенсъдържащи (CAS № 64742-35-4)
980. Екстракти (нефт), разтворител от лек нафтенсъдържащ дестилат (CAS № 64742-03-6)
981. Екстракти (нефт), разтворител от тежък парафинсъдържащ дестилат (CAS № 64742-04-7)
982. Екстракти (нефт), разтворител от лек парафинсъдържащ дестилат (CAS № 64742-05-8)
983. Екстракти (нефт), разтворител от тежък нафтенсъдържащ дестилат (CAS № 64742-11-6)
984. Екстракти (нефт), разтворител от лек вакуумен газьол (CAS № 91995-78-7)
985. Въглеводороди, C26-55, високоароматни (CAS № 97722-04-8)
986. Динатриев-3,3'-[[1,1'-бифенил]-4,4'-диилбис(aзо)]бис[4-аминонафталeн-1-сулфонат] (CAS № 573-58-0)
987. Динатриев-4-aмино-3-[[4'-[(2,4-диаминофенил)aзо] [1,1'-бифенил]-4-ил]aзо]-5-хидрокси-6-(фенилазо) нафтален-2,7-дисулфонат (CAS № 1937-37-7)
988. Тeтранатриев-3,3'-[[1,1'-бифенил]-4,4'-диилбис(aзо)]бис[5-амино-4-хидроксинафталeн-2,7-дисулфонат] (CAS № 2602-46-2)989. 4-o-Толилазо-o-толуидин (CAS № 97-56-3)
990. 4-Аминоазобензен (CAS № 60-09-3)
991. Динатриев(5-((4'-((2,6-дихидрокси-3-((2-хидрокси-5-сулфофенил)aзо)фенил)aзо)-(1,1'-бифенил)-4-ил)азо)салицилато-(4-))купрат(2-) (CAS № 16071-86-6)
992. Резорцинолдиглицидилов етер (CAS № 101-90-6)
993. 1,3-Дифенилгуанидин (CAS № 102-06-7)
994. Хептахлорепоксид (CAS № 1024-57-3)
995. 4-Нитрозофенол (CAS № 104-91-6)
996. Карбендазим (CAS № 10605-21-7
997. Алилглицидилов етер (CAS № 106-92-3)
998. Хлороацеталдехид (CAS № 107-20-0)
999. Хексан (CAS № 110-54-3)
1000. 2-(2-Мeтоксиетокси)eтанол (CAS № 111-77-3)
1001. (+/-)-2-(2,4-Дихлорофенил)-3-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пропил-1,1,2,2-тетрафлуороетилов етер (CAS № 112281-77-3)
1002. 4-[4-(1,3-дихидроксипроп-2-ил)фениламино]-1,8-дихидрокси-5-нитроантрахинон (CAS № 114565-66-1)
1003. 5,6,12,13-Тeтрахлороантра(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')диизохинолин-1,3,8,10(2H,9H)-тетрон (CAS № 115662-06-1)
1004. Трис(2-хлороетил)фосфат (CAS № 115-96-8)
1005. 4'-Етокси-2-бензимидазолaнилид (CAS № 120187-29-3)
1006. Никелов дихидрооксид (CAS № 12054-48-7)
1007. N,N-Диметиланилин (CAS № 121-69-7)
1008. Симазин (CAS № 122-34-9)
1009. Бис(циклопентадиенил)-бис(2,6-дифлуоро-3-(пирол-1-ил)фенилтитан(IV) (CAS № 125051-32-3)
1010. N,N,N',N'-Тeтраглицидил-4,4'-диамино-3,3'-диетилдифенилметан (CAS № 130728-76-6)
1011. Диванадиев пентаоксид (CAS № 1314-62-1)
1012. Алкални соли на пентахлорофенол (CAS № 131-52-2 и 7778-73-6)
1013. Фосфамидон (CAS № 13171-21-6)
1014. N-(Трихлорометилтио)фталимид (CAS № 133-07-3)
1015. N-2-Нафтиланилин (CAS № 135-88-6)
1016. Цирам (CAS № 137-30-4)
1017. 1-Бромо-3,4,5-трифлуоробензен (CAS № 138526-69-9)
1018. Пропазин (CAS № 139-40-2)
1019. 3-(4-Хлорфенил)-1,1-диметилурониев трихлороацетат; мoнурон-TCA (CAS № 140-41-0)
1020. Изоксафлутол (CAS № 141112-29-0)
1021. Крезоксим-метил (CAS № 143390-89-0)
1022. Хлордекон (CAS № 143-50-0)
1023. 9-Винилкарбазол (CAS № 1484-13-5)
1024. 2-Етилхексанова киселина (CAS № 149-57-5)
1025. Мoнурон (CAS № 150-68-5)
1026. Морфолин-4-карбонилов хлорид (CAS № 15159-40-7)
1027. Даминозид (CAS № 1596-84-5)
1028. Алахлор (CAS № 15972-60-8)
1029. UVCB кондензационен продукт на: тeтракис(хидроксиметил)фосфониев хлорид, урея (карбамид) и алкиламин на дестилирана хидрогенирана (говежда или овча) лой със C16-18 (CAS № 166242-53-1)
1030. Иоксинил (CAS № 1689-83-4)
1031. 3,5-Дибромо-4-хидроксибензонитрил (CAS № 1689-84-5)
1032. 2,6-Дибромо-4-цианофенилов октаноат (CAS № 1689-99-2)
1033. [4-[[4-(Диметиламино)фенил] [4-[eтил(3-сулфонатобензил)aмино]фенил]метилен] цикло-хексa-2,5-диен-1-илиден](eтил
(3-сулфонатобензил) амоний, натриева сол (CAS № 1694-09-3)
1034. 5-Хлоро-1,3-дихидро-2H-индол-2-oн (CAS № 17630-75-0)
1035. Беномил (CAS № 17804-35-2)
1036. Хлороталонил (CAS № 1897-45-6)
1037. N'-(4-Хлоро-o-толил)-N,N-диметилформамидин монохидрохлорид (CAS № 19750-95-9)
1038. 4,4'-Мeтиленбис(2-eтиланилин)(CAS № 19900-65-3)
1039. Валинамид (CAS № 20108-78-5)
1040. [(p-Тoлилокси)метил]oксиран (CAS № 2186-24-5)
1041. [(m-Тoлилокси)метил]oксиран (CAS № 2186-25-6)
1042. 2,3-Епоксипропилов-o-толилов етер (CAS № 2210-79-9)
1043. [(Толилокси)метил]оксиран, крезилглицидилов етер (CAS № 26447-14-3)
1044. Диалат (CAS № 2303-16-4)
1045. Бензилов 2,4-дибромобутаноат (CAS № 23085-60-1)
1046. Трифлуоройодометан (CAS № 2314-97-8)
1047. Тиофанат-мeтил (CAS № 23564-05-8)
1048. Додекахлоропентацикло [5.2.1.02,6.03,9.05,8] декан (CAS № 2385-85-5)
1049. Пропизамид (CAS № 23950-58-5)
1050. Бутилглицидилов етер (CAS № 2426-08-6)
1051. 2,3,4-Трихлоробут-1-eн (CAS № 2431-50-7)
1052. Хинометионат (CAS № 2439-01-2)
1053. (R)-a-Фенилетиламониев (-)-(1R,2S)-(1,2-eпоксипропил)фосфонат монохидрат (CAS № 25383-07-7)
1054. 5-Етокси-3-трихлорометил-1,2,4-тиадиазол (CAS № 2593-15-9)
1055. Дисперсно жълто 3 (CAS № 2832-40-8) (N-[4-[(2-Хидрокси-5-метилфенил)aзо]фенил]aцетамид)
1056. 1,2,4-Триазол (CAS № 288-88-0)
1057. Aлдрин (CAS № 309-00-2)
1058. Диурон (CAS № 330-54-1)
1059. Линурон (CAS № 330-55-2)
1060. Никелов карбонат (CAS № 3333-67-3)
1061. 3-(4-Изопропилфенилl)-1,1-диметилкарбамид (CAS № 34123-59-6)
1062. Ипродион (CAS № 36734-19-7)
1063. 4-Циано-2,6-дийодофенилов октаноат (CAS № 3861-47-0)
1064. 5-(2,4-Диоксо-1,2,3,4-тетрахидропиримидин)-3-флуоро-2-хидроксиметилтетрахидрофуран (CAS № 41107-56-6)
1065. Кротонов алдехид (CAS № 4170-30-3)
1066. Хексхидроциклопента[c]пирол-1-(1H)-aмониев N-eтоксикарбонил-N-(p-олилсулфонил)aзанид (EC № 418-350-1)
1067. 4,4'-Карбонимидоилбис-[N,N-диметиланилин] (CAS № 492-80-8)
1068. DNOC (CAS № 534-52-1) (4,6-динитро-o-крезол)
1069. Тoлуидиниев хлорид (CAS № 540-23-8)
1070. Тoлуидинов сулфат (1:1) (CAS № 540-25-0)
1071. 2-(4-терт-Бутилфенил)eтанол (CAS № 5406-86-0)
1072. Фентион (CAS № 55-38-9)
1073. Хлордан, чист (CAS № 57-74-9)
1074. Хексан-2-oн (CAS № 591-78-6)
1075. Фенаримол (CAS № 60168-88-9)
1076. Ацетамид (CAS № 60-35-5)
1077. N-Циклохексил-N-метокси-2,5-диметил-3-фурамид (CAS № 60568-05-0)
1078. Диелдрин (CAS № 60-57-1)
1079. 4,4'-Изобутилетилидендифенол (CAS № 6807-17-6)
1080. Хлордимеформ (CAS № 6164-98-3)
1081. Амитрол (CAS № 61-82-5)
1082. Карбарил (CAS № 63-25-2)
1083. Дестилати (нефт), леки, хидрокрекирани (CAS № 64741-77-1)
1084. 1-Етил-1-метилморфолиниев бромид (CAS № 65756-41-4)
1085. (3-Хлорофенил)-(4-метокси-3-нитрофенил)метанон (CAS № 66938-41-8)
1086. Горива, дизелови леки (CAS № 68334-30-5), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и
може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
1087. Мазут, № 2 (CAS № 68476-30-2)
1088. Мазут, № 4 (CAS № 68476-31-3)
1089. Горива, дизелови, № 2 (CAS № 68476-34-6)
1090. 2,2-Дибромо-2-нитроетанол (CAS № 69094-18-4)
1091. 1-Етил-1-метилпиролидиниев бромид (CAS № 69227-51-6)
1092. Мoнокротофос (CAS № 6923-22-4)
1093. Никел (CAS № 7440-02-0)
1094. Бромометан (CAS № 74-83-9)
1095. Хлорометан (CAS № 74-87-3)
1096. Йодометан (CAS № 74-88-4)
1097. Бромоетан (CAS № 74-96-4)
1098. Хептахлор (CAS № 76-44-8)
1099. Фенкалаен хидрооксид (CAS № 76-87-9) (трифенилкалаен хидрооксид)
1100. Никелов сулфат (CAS № 7786-81-4)
1101. 3,5,5-Триметилциклохекс-2-eнон (CAS № 78-59-1)
1102. 2,3-Дихлоропропен (CAS № 78-88-6)
1103. Флуазифоп-Р-бутил (CAS № 79241-46-6)
1104. (S)-2,3-Дихидро-1H-индол-2-карбоксилна киселина (CAS № 79815-20-6)
1105. Тoксафен (CAS № 8001-35-2)
1106. (4-Хидразинофенил)-N-метилметансулфонамид хидрохлорид (CAS № 81880-96-8)
1107. Разтворимо жълто 14 (CAS № 842-07-9)
1108. Хлозолинат (CAS № 84332-86-5)
1109. Алкани, C10-13, хлоропроизводни (CAS № 85535-84-8)
1110. Пентахлорофенол (CAS № 87-86-5)
1111. 2,4,6-Трихлорофенол (CAS № 88-06-2)
1112. Диетилкарбамоилхлорид (CAS № 88-10-8)
1113. 1-Винил-2-пиролидон (CAS № 88-12-0)
1114. Миклобутанил; (2-(4-хлорофенил)-2-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил) хексаннитрил (CAS № 88671-89-0)
1115. Фенкалаен ацетат (CAS № 900-95-8) (трифенилкалаен ацетат)
1116. Бифенил-2-иламин (CAS № 90-41-5)
1117. Транс-4-циклохексил-L-пролин монохидрохлорид (CAS № 90657-55-9)
1118. 2-Мeтил-m-фенилендиизоцианат (CAS № 91-08-7)
1119. 4-Мeтил-m-фенилендиизоцианат (CAS № 584-84-9)
1120. m-Тoлилидендиизоцианат (CAS № 26471-62-5)
1121. Горива, за реактивни двигатели, течна екстракция на въглища, хидрокрекирани, хидрогенирани (CAS № 94114-58-6)
1122. Горива, дизелови леки, течна екстракция на въглища, хидрокрекирани, хидрогенирани (CAS № 94114-59-7)
1123. Катран (CAS № 61789-60-4), ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
1124. 2-Бутаноноксим (CAS № 96-29-7)
1125. Въглеводороди, C16-20, очистени от восъци с разтворител, хидрокрекирани, парафин-съдържащи, дестилационен остатък
(CAS № 97675-88-2)
1126. a,a-Дихлоротолуен (CAS № 98-87-3)
1127. Минерална вата, с изключение на специфицираната на друго място в това приложение; (изкуствени стъклени (силикатни) влакна с произволна ориентация и със съдържание на алкален и алкалоземен оксид (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO), по-голямо от 18% масови части в %) (EC № 406-230-1)
1128. Реакционeн продукт на: ацетофенон, формалдехид, циклохексиламин, мeтанол и оцетна киселина
1129. Соли на 4,4'-карбонимидоилбис[N,N-диметиланилин]
1130. 1,2,3,4,5,6-Хексахлороциклохексани с изключение на тези, специфицирани на друго място в това приложение
1131. Тринатриев бис(7-ацетамидо-2-(4-нитро-2-oксидофенилазо)-3-сулфонато-1-нафтолато) хромат(1-)
1132. Смес от:
4-Алил-2,6-бис(2,3-епоксипропил)фенол,
4-Алил-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-алил-2,6-бис(2,3-eпоксипропил)-фенокси)2-хидроксипропил)-4-алил-2-(2,3-епоксипропил)фенокси)-2-хидроксипропил)-4-aлил-2-(2,3-епоксипропил)-фенокси-2-хидроксипропил-2-(2,3-епоксипропил)фенол,
4-Алил-6-(3-(4-алил-2,6-бис-(2,3-епоксипропил)фенокси)-2-хидроксипропил)-2-(2,3-епоксипропил)фенокси)фенол и
4-Алил-6-(3-(6-(3-(4-алил-2,6-бис(2,3-епоксипропил)-фенокси)-2-хидроксипропил)-4-алил-2-(2,3-епоксипропил)фенокси)2
хидроксипропил)-2-(2,3-епоксипропил)фенол
1133. Масло от корени на Costus (Saussurea lappa Clarke) (CAS № 8023-88-9), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
1134. 7-Етокси-4-метилкумарин (CAS № 87-05-8), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
1135. Хексахидрокумарин (CAS № 700-82-3), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
1136. Перуански балсам (наименование по INCI: Мироксилон перейре (Myroxylon pereirae) (CAS № 8007-00-9), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
1137. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Изобутил нитрит (CAS № 542-56-3)
1138. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Изопрен (стабилизиран); (2-метил-1,3-бутадиен) (CAS № 78-79-5)
1139. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1-бромопропан; n-пропил бромид (CAS № 106-94-5)
1140. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Хлоропрен (стабилизиран) (2-хлоробута-1,3-диен) (CAS № 126-99-8)
1141. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1,2,3-трихлоропропан (CAS № 96-18-4)
1142. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Етилен гликол диметил етер (EGDME) (CAS № 110-71-4)
1143. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Динокап (ISO) (CAS № 39300-45-3)
1144. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Диаминотолуен, технически продукт - смес от [4-метил-m-фенилен диамин]1 и [2-метил-m-фенилен диамин]2; метил-фенилендиамин (CAS № 25376-45-8)
1145. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) р-хлоробензотрихлорид (CAS № 5216-25-1)
1146. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Октабромодифенил етер (CAS № 32536-52-0)
1147. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1,2-бис(2-метоксиетокси)етан триетилен гликол диметил етер (TEGDME) (CAS № 112-49-2)
1148. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Тетрахидротиопиран-3-карбоксалдехид (CAS № 61571-06-0)
1149. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 4,4'-бис(диметиламино)бензофенон (кетон на Michler) (CAS № 90-94-8)
1150. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Оксиранметанол, 4-метилбензен-сулфонат, (S)- (CAS № 70987-78-9)
1151. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1,2-бензендикарбоксилна киселина, дипентилестер, разклонен и линеен [1]; n-пентил
изопентилфталат [2]; ди-n-пентил фталат [3]; диизопентилфталат [4] (CAS № 84777-06-0)[1]; (CAS № 131-18-0)[3]; (CAS № 605-50-5)[4]
1152. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Бензил бутил фталат (BBP) (CAS № 85-68-7)
1 За отделната съставка виж т. 364 от приложението.
2 За отделната съставка виж т. 413 от приложението.
1153. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1,2-бензендикарбоксилна киселина ди-С 7-11, разклонени и линейни алкилестери (CAS № 68515-42-4)
1154. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Смес от: динатриев 4-(3-етоксикарбонил-4-(5-(3-етоксикарбонил-5-хидрокси-1-(4-сулфонатофенил) пиразол-4-ил)пента-2,4-диенилиден)-4,5-дихидро-5-оксопиразол-1-ил)бензенсулфонат и тринатриев 4-(3-етоксикарбонил-4-(5-(3-етоксикарбонил-5-оксидо-1-(4-сулфонатофенил)пиразол-4-ил)пента-2,4-диенилиден)-4,5-дихидро-5-оксопиразол-1-ил) бензенсулфонат (ЕС № 402-660-9)
1155. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) (Метиленбис(4,1-фениленазо(1-(3-(диметиламино)пропил)-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксопиридин-5,3-диил)))-1,1'-дипиридин дихлорид дихидрохлорид (ЕС № 401-500-5)
1156. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 2-[2-хидрокси-3-(2-хлорофенил)карбамоил-1-нафтилазо]-7-[2-хидрокси-3-(3-метилфенил)-2
[2-хидрокси-3-(3-метилфенил)-карбамоил-1-нафтилазо]-7-[2-хидрокси-3-(3-метилфенил)-карбамоил-1-нафтилазо]флуорен-9-он (ЕC № 420-580-2)
1157. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Азафенидин (CAS № 68049-83-2)
1158. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 2,4,5-триметиланилин [1]; 2,4,5-триметиланилин хидрохлорид [2] (CAS № 137-17-7)[1]; (CAS № 21436-97-5)[2]
1159. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 4,4'-тиодианилин и солите му (CAS № 139-65-1)
1160. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 4,4'-оксидианилин (р-аминофенил етер) и солите му (CAS № 101-80-4)
1161. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) N,N,N',N'-тетраметил-4,4'-метилендианилин (CAS № 101-61-1)
1162. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 6-метокси-m-толуидин (р-крезидин) (CAS № 120-71-8)
1163. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 3-етил-2-метил-2-(3-метилбутил)-1,3-оксазолидин (CAS № 143860-04-2)
1164. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Смес от: 1,3,5-трис(3-аминометилфенил)-1,3,5-(1Н, 3Н, 5Н)-триазин-2,4,6-трион и смес от
олигомери на 3,5-бис(3-аминометилфенил)-1-поли[3,5-бис(3-аминометилфенил)-2,4,6-триоксо-1,3,5-(1Н, 3Н, 5Н)-триазин-1-ил]-1,3,5-(1Н, 3Н, 5Н)-триазин-2,4,6-трион (ЕC № 421-550-1)
1165. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 2-нитротолуен (CAS № 88-72-2)
1166. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Трибутил фосфат (CAS № 126-73-8)
1167. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Нафтален (CAS № 91-20-3)
1168. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Нонилфенол [1]; 4-нонилфенол, разклонен [2] (CAS № 25154-52-3)[1]; (CAS № 84852-15-3)[2]
1169. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1,1,2-трихлороетан (CAS № 79-00-5)
1170. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Пентахлороетан (CAS № 76-01-7)
1171. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Винилиден хлорид (1,1-дихлороетилен) (CAS № 75-35-4)
1172. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Алил хлорид (3-хлоропропен) (CAS № 107-05-1)
1173. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1,4-дихлоробензен (р-дихлоробензен) (CAS № 106-46-7)
1174. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Бис(2-хлороетил) етер (CAS № 111-44-4)
1175. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Фенол (CAS № 108-95-2)
1176. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Бисфенол А (4,4'-изопропилидендифенол) (CAS № 80-05-7)
1177. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Триоксиметилен (1,3,5-триоксан) (CAS № 110-88-3)
1178. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Пропаргит (ISO) (CAS № 2312-35-8)
1179. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1-хлоро-4-нитробензен (CAS № 100-00-5)
1180. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Молинат (ISO) (CAS № 2212-67-1)
1181. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Фенпропиморф (CAS № 67564-91-4)
1182. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.)
1183. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Метил изоцианат (СAS № 624-83-9)
1184. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) N,N-диметиланилин тетракис(пентафлуорофенил)борат (СAS № 118612-00-3)
1185. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) О,О'-(етенилметилсилилен) ди[(4-метилпентан-2-он) оксим] (ЕC № 421-870-1)
1186. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Смес 2:1 от: 4-(7-хидрокси-2,4,4-триметил-2-хроманил)резорцинол-4-ил-трис(6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафтален-1-сулфонат) и 4-(7-хидрокси-2,4,4-триметил-2-хроманил)резорцинолбис(6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафтален-1-сулфонат) (CAS № 140698-96-0)
1187. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Смес от: продукт от реакция на 4,4'-метиленбис[2-(4-хидроксибензил)-3,6-диметилфенол] и 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-нафталенсулфонат (1:2) и продукт от реакция на 4,4'-метиленбис [2-(4-хидроксибензил)-3,6-диметилфенол] и 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафталенсулфонат (1:3) (ЕC № 417-980-4)
1188. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Малахитово зелен хидрохлорид [1]; малахитово зелен оксалат [2] (CAS № 569-64-2)[1]; (CAS
№ 18015-76-4)[2]
1189. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1-(4-хлорофенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол (CAS № 107534-96-3) 1190. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 5-(3-бутирил-2,4,6-триметилфенил)-2-[1-(етоксиимино)пропил]-3-хидрокси-циклохекс-2-ен-1-он (CAS № 138164-12-2)
1191. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Транс-4-фенил-L-пролин (CAS № 96314-26-0)
1192. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Бромоксинил хептаноат (ISO) (CAS № 56634-95-8)
1193. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Смес от: 5-[(4-[(7-амино-1-хидрокси-3-сулфо-2-нафтил) азо]-2,5-диетоксифенил)азо]-2-[(3-фосфонофенил)азо]бензоена киселина и 5-[(4-[(7-амино-1-хидрокси-3-сулфо-2-нафтил)азо]-2,5-диетоксифенил)азо]-3-[(3-фосфонофенил)азо] бензоена киселина (CAS № 163879-69-4)
1194. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 2-{4-(2-амониопропиламино)-6-[4-хидрокси-3-(5-метил-2-метокси-4-сулфамоилфенилазо)-2-сулфонатонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-2-аминопропил формат (ЕC № 424-260-3)
1195. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 5-нитро-о-толуидин [1]; 5-нитро-о-толуидин хидрохлорид [2] (CAS № 99-55-8)[1]; (CAS № 51085-52-0)[2]
1196. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1-(1-нафтилметил)хинолин (CAS № 65322-65-8)
1197. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) (R)-5-бромо-3-(1-метил-2-пиролидинил метил)-1Н-индол (CAS № 143322-57-0)
1198. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Пиметрозин (ISO) (CAS № 123312-89-0)
1199. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Оксадиаргил (ISO) (CAS № 39807-15-3)
1200. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Хлоротолурон; (3-(3-хлоро-р-толил)-1,1-диметилуреа) (CAS № 15545-48-9)
1201. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) N-[2-(3-ацетил-5-нитротиофен-2-илазо)-5-диетиламинофенил] ацетамид (ЕC № 416-860-9)
1202. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1,3-бис(винилсулфонилацетамидо)-пропан (СAS № 93629-90-4)
1203. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) р-фенетидин (4-етоксианилин) (СAS № 156-43-4)
1204. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) m-фенилендиамин и солите му (CAS № 108-45-2)
1205. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Остатъци (въглищен катран), креозотово масло от дестилация, ако съдържа > 0,005 % масови части в % бензо[а]пирен (CAS № 92061-93-3)
1206. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Креозотово масло, аценафтенова фракция, смивно масло, ако съдържа > 0,005 % масови части в % бензо[а]пирен (CAS № 90640-84-9)
1207. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Креозотово масло, ако съдържа > 0,005 % масови части в % бензо[а]пирен (CAS № 61789-28-4)
1208. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Креозот, ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[а]пирен (CAS № 8001-58-9)
1209. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Креозотово масло, дестилат с висока точка на кипене, смивно масло, ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[а]пирен (CAS № 70321-79-8)
1210. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Екстракционни остатъци (въглища), креозотова мастна киселина, остатък от екстракционно смивно масло, ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[а]пирен (CAS № 122384-77-4)
1211. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Креозотово масло, дестилат с ниска точка на кипене, смивно масло, ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[а]пирен (CAS № 70321-80-1)
1212. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 6-метокси-2,3-пиридиндиамин и неговата HCl сол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 94166-62-8)
1213. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 2,3-нафталендиол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 92-44-4)
1214. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 2,4-диаминодифениламин, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на
косата (CAS № 136-17-4)
1215. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 2,6-бис(2-хидроксиетокси)-3,5-пиридиндиамин и неговата HCl сол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 117907-42-3)
1216. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 2-метоксиметил-p-аминофенол и неговата HCl сол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 29785-47-5)
1217. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 4,5-диамино-1-метилпиразол и неговата HCl сол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 20055-01-0)
1218. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 4,5-диамино-1-((4-хлорофенил)метил)-1H-пиразол сулфат, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 163183-00-4).
1219. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 4-хлоро-2-аминофенол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 95-85-2)
1220. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 4-хидроксииндол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 2380-94-1).
1221. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 4-метокситолуен-2,5-диамин и неговата HCl сол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 56496-88-9).
1222. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 5-амино-4-флуоро-2-метилфенол сулфат, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 163183-01-5).
1223. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) N,N-диетил-m-аминофенол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 91-68-9).
1224. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) N,N-диметил-2,6-пиридиндиамин и неговата HCl сол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата.
1225. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) N-циклопентил-m-аминофенол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 104903-49-3)
1226. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) N-(2-метоксиетил)-p-фенилендиамин и неговата HCl сол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 72584-59-9).
1227. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 2,4-диамино-5-метилфенетол и неговата HCl сол, когато се използва като съставка на
продукти за боядисване на косата (CAS № 113715-25-6)
1228. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 1,7-нафталендиол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 575-38-2)
1229. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 3,4-диаминобензоена киселина, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 619-05-6)
1230. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 2-аминометил-p-аминофенол и неговата HCl сол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 79352-72-0)
1231. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) Разтворимо червено 1 (CI 12150), когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 1229-55-6)
1232. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) Кисело оранжево 24 (CI 20170), когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 1320-07-6)
1233. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) Кисело червено 73 (CI 27290), когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 5413-75-2)
1234. (нова, ДВ, бр. 39 от 2007 г.) PEG-3,2',2'-ди-p-фенилендиамин (CAS № 144644-13-3)
1235. (нова, ДВ, бр. 39 от 2007 г.) 6-нитро-o-толуидин (CAS № 570-24-1)
1236. (нова, ДВ, бр. 39 от 2007 г.) HC Yellow № 11 (наименование по INCI) (CAS № 73388-54-2)
1237. (нова, ДВ, бр. 39 от 2007 г.) HC Orange № 3 (наименование по INCI) (CAS № 81612-54-6)
1238. (нова, ДВ, бр. 39 от 2007 г.) HC Green № 1 (наименование по INCI) (CAS № 52136-25-1)
1239. (нова, ДВ, бр. 39 от 2007 г.) HC Red № 8 (наименование по INCI) и неговите соли (CAS № 97404-14-3, 13556-29-1)
1240. (нова, ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Тетрахидро-6-нитрохиноксалин и неговите соли (CAS № 158006-54-3, 41959-35-7)
1241. (нова, ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Disperse Red 15 (наименование по INCI), с изключение като примес в Disperse Violet 1 (наименование по INCI) (CAS № 116-85-8)
1242. (нова, ДВ, бр. 39 от 2007 г.) 4-амино-3-флуорофенол (CAS № 399-95-1)
1243. (нова, ДВ, бр. 39 от 2007 г.) N,N'-дихексадецил-N,N'-бис(2-хидроксиетил)пропандиамид; Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide (наименование по INCI) (CAS № 149591-38-8).
1244. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 1-метил-2,4,5-трихидроксибензен (CAS № 1124-09-0) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1245. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2,6-дихидрокси-4-метилпиридин (CAS № 4664-16-8) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1246. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 5-хидрокси-1,4-бензодиоксан (CAS № 10288-36-5) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1247. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 3,4-Methylenedioxyphenol (наименование по INCI) (CAS № 533-31-3) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1248. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 3,4-Methylenedioxyaniline (наименование по INCI) (CAS № 14268-66-7) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1249. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Hydroxypyridinone (наименование по INCI) (CAS № 822-89-9) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1250. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 3-Nitro-4-aminophenoxyethanol (наименование по INCI) (CAS № 50982-74-6) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1251. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2-метокси-4-нитрофенол (CAS № 3251-56-7) (4-Nitroguaiacol) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1252. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) C.I. Кисело черно 131 (CAS № 12219-01-1) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1253. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 1,3,5-трихидроксибензен (CAS № 108-73-6) (Phloroglucinol) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1254. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 1,2,4-Benzenetriacetate (наименование по INCI) (CAS № 613-03-6) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1255. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Етанол, 2,2'-иминобис-, продукти на реакцията с епихлорхидрин и 2-нитро-1,4-бензендиамин (CAS № 68478-64-8) (CAS 158571-58-5) (HC Blue № 5) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1256. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) N-метил-1,4-диаминоантрахинон, продукти на реакцията с епихлорхидрин и моноетаноламин (CAS № 158571-57-4) (HC Blue № 4) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1257. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 4-аминобензенсулфонова киселина (CAS № 121-57-3) и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1258. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 3,3'-(сулфонилбис(2-нитро-4,1-фенилен)имино)бис(6-(фениламино)) бензенсулфонова киселина и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1259. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 3(или5)-((4-(бензилметиламино)фенил)азо)-1,2-(или1,4)-диметил-1H-1,2,4-триазолий и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1260. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2,2'-((3-хлоро-4-((2,6-дихлоро-4-нитрофенил)азо)фенил)имино)бисетанол (CAS № 23355-64-8) (Disperse Brown 1) (наименование по INCI) солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1261. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Бензотиазол, 2-[[4-[етил(2-хидроксиетил)амино]фенил]азо]-6-метокси-3-метил- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1262. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2-[(4-хлоро-2-нитрофенил)азо]-N-(2-метоксифенил)-3-оксобутанамид (CAS № 13515-40-7) (Pigment Yellow 73) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1263. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2,2'-[(3,3'-дихлоро[1,1'-бифенил]-4,4'-диил)бис(азо)]бис[3-оксо-N-фенилбутанамид](CAS № 6358-85-6) (Pigment Yellow 12) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1264. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2,2'-(1,2-етендиил)бис[5-((4-етоксифенил)азо]бензенсулфонова киселина) и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1265. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2,3-дихидро-2,2-диметил-6-[(4-(фенилазо)-1-нафталенил)азо]-1H-пиримидин (CAS № 4197-25-5) (Solvent Black 3) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1266. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 3(или5)-[[4-[(7-амино-1-хидрокси-3-сулфонато-2-нафтил)азо]-1-нафтил]азо] салицилова киселина и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1267. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2-нафталенсулфонова киселина, 7-(бензоиламино)-4-хидрокси-3-[[4-[(4-сулфофенил)азо]фенил]азо]- и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1268. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) (m-((7,7'-иминобис(4-хидрокси-3-((2-хидрокси-5-(N-метилсулфамоил)фенил)азо)нафтален-2-сулфонато))(6-)))дикупрат(2-) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1269. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 3-[(4-(ацетиламино)фенил)азо]-4-хидрокси-7-[[[[5-хидрокси-6-(фенилазо)-7-сулфо-2-нафталенил]амино]карбонил]амино]-2-нафталенсулфонова киселина и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1270. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2-нафталенсулфонова киселина, 7,7'-(карбонилдиимино)бис(4-хидрокси-3-[[2-сулфо-4-[(4-сулфофенил)азо]фенил]азо]-, (CAS № 25188-41-4) и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1271. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Етанамин, N-(4-[бис[4-(диетиламинo)фенил]метилен]-2,5-циклохексадиен-1-илиден)-N-етил- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1272. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 3H-индол, 2-[[(4-метоксифенил)метилхидразоно]метил]-1,3,3-триметил- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1273. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 3H-индол, 2-(2-((2,4 диметоксифенил)амино)етенил)-1,3,3-триметил- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1274. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Нигрозин алкохол разтворим (CAS № 11099-03-9) (Solvent Black 5) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1275. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Феноксазин-5-иев, 3,7-бис (диетиламинo)-, (CAS № 47367-75-9) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1276. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Бензо(а)феназон-7-иев, 9-(диметилaминo)- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1277. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 6-амино-2-(2,4-диметилфенил)-1H-бенз[де]изокинолин-1,3(2H)-дион (CAS № 2478-20-8) (Solvent Yellow 44) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1278. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 1-амино-4-[[4-[(диметилaминo)метил]фенил]амино]антрахинон (CAS № 12217-43-5) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1279. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Laccaic Acid (наименование по INCI) (C.I. Натурално червено 25) (CAS № 60687-93-6) и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1280. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Бензенсулфонова киселина, 5-[(2,4-динитрофенил)амино]-2-(фениламино)-, (CAS № 15347-52-1) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1281. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 4-[(4-нитрофенил)азо]анилин (CAS № 730-40-5) (Disperse Orange 3) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1282. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 4-Nitro-m-phenylenediamine (наименование по INCI) (CAS № 5131-58-8) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1283. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 1-амино-4-(метиламино)-9,10-антрацендион (CAS № 1220-94-6) (Disperse Violet 4) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1284. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) N-Methyl-3-nitro-p-phenylenediamine (наименование по INCI) (CAS № 2973-21-9) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1285. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) N1-(2-хидроксиетил)-4-нитро-o-фениленедиамин (CAS № 56932-44-6) (HC Yellow № 5) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1286. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) N1-(трис(хидроксиметил)метил-4-нитро-1,2-фенилендиамин (CAS № 56932-45-7) (HC Yellow № 3) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1287. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2-нитро-N-хидроксиетил-p-анизидин (CAS № 57524-53-5) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1288. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) N,N'-Dimethyl-N-Hydroxyethyl-3-nitro-p-phenylenediamine (наименование по INCI) (CAS № 10228-03-2) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1289. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 3-(N-метил-N-(4-метиламино-3-нитрофенил)амино)пропан-1,2-диол (CAS № 93633-79-5) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1290. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 4-етилaминo-3-нитробензоена киселина (CAS № 2788-74-1) (N-Ethyl-3-Nitro PABA) (наименование по INCI) и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1291. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) (8-[(4-амино-2-нитрофенил)азо]-7-хидрокси-2-нафтил)триметиламин и солите му, с изключение на Basic Red 118 (наименование по INCI) (CAS 71134-97-9) като примес в Basic Brown 17 (наименование по INCI) при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1292. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 5-((4-(диметилaминo)фенил)азо)-1,4-диметил-1H-1,2,4-триазол и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1293. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) m-фенилендиамин, 4-(фенилазо)-, (CAS № 495-54-5) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1294. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 1,3-бензендиамин, 4-метил-6-(фенилазо)- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1295. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2,7-нафталендисулфонова киселина, 5-(ацетиламино)-4-хидрокси-3-((2-метилфенил)азо)-и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1296. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 4,4'-[(4-метил-1,3-фенилен)бис(азо)]бис[6-метил-1,3-бензендиамин] (CAS № 4482-25-1) (Basic Brown 4) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1297. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Бензенамин, 3-[[4-[[диамино(фенилазо)фенил]азо]-2-метилфенил]азо]-N,N,N-триметил- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1298. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Бензенамин, 3-[[4-[[диамино(фенилазо)фенил]азо]-1-метилфенил]азо]-N,N,N-триметил- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1299. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Етанамин, N-[4-[(4-(диетиламинo)фенил)фенилметилен)-2,5-циклохексадиен-1-илиден]-N-етил- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1300. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 9,10-антрацендион, 1-[(2-хидроксиетил)амино]-4-(метиламино)- (CAS № 86722-66-9) и производните и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1301. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 1,4-диамино-2-метокси-9,10-антрацендион (CAS № 2872-48-2) (Disperse Red 11) (наименование по INCI) солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1302. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 1,4-дихидрокси-5,8-бис[(2-хидроксиетил)амино]антрахинон (CAS № 3179-90-6) (Disperse Blue 7) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1303. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 1-[(3-аминопропил)амино]-4-(метиламино)антрахинон и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1304. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) N-[6-[(2-хлоро-4-хидроксифенил)имино]-4-метокси-3-оксо-1,4-циклохексадиен-1-ил]ацетамид (CAS № 66612-11-1) (HC Yellow № 8) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1305. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) [6-[[3-хлоро-4-(метиламино)фенил]имино]-4-метил-3-оксоциклохекса-1,4-диен-1-ил]уреа (CAS № 56330-88-2) (HC Red № 9) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1306. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Фенотиазин-5-иев, 3,7-бис(диметилaминo)- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1307. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 4,6-бис(2-хидроксиетокси)-m-фениленедиамин и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1308. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 5-Amino-2,6-Dimethoxy-3-Hydroxypyridine (наименование по INCI) (CAS № 104333-03-1) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1309. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 4,4'-Diaminodiphenylamine (наименование по INCI) (CAS № 537-65-5) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1310. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 4-диетиламино-o-толуидин (CAS № 148-71-0) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1311. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) N,N-диетил-p-фенилендиамин (CAS № 93-05-0) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1312. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine (наименование по INCI) (CAS № 99-98-9) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1313. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Toluene-3,4-Diamine (наименование по INCI) (CAS № 496-72-0) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1314. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2,4-диамино-5- метилфеноксиетанол (CAS № 141614-05-3) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1315. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 6-Amino-o-cresol (CAS № 17672-22-9) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1316. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Хидроксиетиламинометил-р-аминофенол (CAS № 110952-46-0) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1317. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г.- в сила от 18.06.2007 г.) 2-Amino-3-nitrophenol (наименование по INCI) (CAS № 603-85-0) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1318. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine (наименование по INCI) (CAS № 50610-28-1) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1319. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2-Nitro-p-phenylenediamine (наименование по INCI) (CAS № 5307-14-2) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1320. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine (наименование по INCI) (CAS № 122252-11-3) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1321. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 6-Nitro-2,5-pyridinediamine (наименование по INCI) (CAS № 69825-83-8) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1322. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Феназин, 3,7-диамино-2,8-диметил-5-фенил- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1323. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 3-хидрокси-4-[(2-хидроксинафтил)aзо]-7-нитронафтален-1-сулфонова киселина (CAS № 16279-54-2) и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1324. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 3-[(2-нитро-4-(трифлуорометил)фенил)амино]пропан-1,2-диол (CAS № 104333-00-8) (HC Yellow № 6) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1325. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2-[(4-хлоро-2-нитрофенил)амино]етанол (CAS № 59320-13-7) (HC Yellow № 12) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1326. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 3-[[4-[(2-хидроксиетил)метиламино]-2-нитрофенил]амино]-1,2-пропандиол (CAS № 173994-75-7) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1327. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 3-[[4-[етил(2-хидроксиетил)амино]-2-нитрофенил]амино]-1,2-пропандиол (CAS № 114087-41-1) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1328. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Етанамин, N-[4-[[4-(диетиламинo)фенил][4-(етилaминo)-1-нафталенил]метилен]-2,5-циклохексадиен-1-илиден]-N-етил- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса.

(*) Наименованията, означени със звездичка, са публикувани в "Компютърна разпечатка 1975 на Международните непатентовани наименования (INN) на фармацевтичните продукти, списъци 1-33 на предложените INN", СЗО Женева, август 1995.
1 За отделната съставка виж т. 364 от приложението.
2 За отделната съставка виж т. 413 от приложението.

Приложение № 7 - Част 1
към
чл. 5, ал. 1 т. 2
(Изм., ДВ, бр. 44 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г.)

Списък на веществата, които козметичните продукти не трябва да съдържат, извън посочените концентрации при дадените ограничения и условия (1) Тези вещества могат да се използват поотделно или в комбинация, при условие, че сборът от осреднените нива на всяко от тях в козметичния продукт, изразено като сравнителна величина спрямо максималнодопустимото ниво , за всяко от тях, ненадвишава 1 (2) Тези вещества могат да се използват поотделно или в комбинация, при условие, че сборът от осреднените нива на всяко от тях в козметичния продукт, изразено като сравнителна величина спрямо максималнодопустимото ниво , за всяко от тях, ненадвишава 2 (3) Само ако концентрацията надвишава 0.05%. (4) Количеството на натриев, калиев или литиев хидроксид се изразява като тегло на натриев хидроксид. При смеси, сумата не трябва да надвишава границите от колона 4

Приложение № 7 - Част 2
към чл.6, ал.1, т.1
(Изм. и доп., ДВ, бр. 75 от 2006 г.)

Списък на условно разрешени вещества

Вещество Ограничения Условия за употреба и предупреждения, които трябва да се поставят на етикета Разрешен до
област на приложение и/или употреба максимално разрешена концентрация в готовия козметичен продукт други ограничения и изисквания
1 Основно синьо 7 (CAS № 2390-60-5) Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 0.2%
Може да предизвика алергична реакция 31.08.2006

2 2-Амино-3-нитрофенол (CAS № 603-85-0) и солите му (а) Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (а) 3.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.5% (а) (б) Може да предизвика алергична реакция 31.08.2006


(б) Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (б) 3.0%

3 4-Амино-3-нитрофенол (CAS № 610-81-1) и солите му (а) Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (а) 3.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.5% (а) (б) Може да предизвика алергична реакция 31.12.2006


(б) Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (б) 3.0%

4 2,7-Нафталендиол (CAS № 582-17-2) и солите му Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 1.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 0.5%
31.12.2006

5 m-Аминофенол (CAS № 591-27-5) и солите му Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 2.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.0% Може да предизвика алергична реакция 31.12.2006

6 2,6-Дихидрокси-3,4-диметилпиридин (CAS № 84540-47-6) и солите му Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 2.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.0% Може да предизвика алергична реакция 31.12.2006

7 4-Хидроксипропиламино-3-нитрофенол (CAS № 92952-81-3) и солите му (а) Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (а) 5.2% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 2.6% (а) (б) Може да предизвика алергична реакция 31.12.2006
(б) Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (б) 2.6%

8 6-Нитро-2,5-пиридиндиамин (CAS № 69825-83-8) и солите му Неокислителен оцветяващ агент за боядисване на косата 3.0%
Може да предизвика алергична реакция 31.08.2006

9 НС Синьо № 11 (CAS № 23920-15-2) и солите му (а) Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (а) 3.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1,5 % (а) (б) Може да предизвика алергична реакция 31.12.2006
(б) Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (б) 2.0%

10 Хидроксиетил-2-нитро-р-толуидин (CAS № 100418-33-5) и солите му (а) Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (а) 2.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.0% (а) (б) Може да предизвика алергична реакция 31.12.2006
(б) Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (б) 1.0%

11 2-Хидроксиетилпикраминова киселина (CAS № 99610-72-7) и солите й (а) Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (а) 3.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.5% (а) (б) Може да предизвика алергична реакция 31.12.2006
(б) Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (б) 2.0%

12 р-Метиламинофенол (CAS № 150-75-4) и солите му Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 3.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.5% Може да предизвика алергична реакция 31.12.2006

13 2,4-Диамино-5- метилфеноксиетанол (CAS № 141614-05-3) и солите му Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 3.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.5% Може да предизвика алергична реакция 31.08.2006

14 НС виолетово № 2 (CAS № 104226-19-9) и солите му Неокислителен оцветяващ агент за боядисване на косата 2.0%

31.12.2006

15 Хидроксиетил-2,6-динитро-р-анизидин (CAS № 122252-11-3) и солите му Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 3.0%
Може да предизвика алергична реакция 31.08.2006

16 НС синьо № 12 (CAS № 104516-93-0) и солите му (а) Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (а) 1.5% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 0.75% (а) (б) Може да предизвика алергична реакция 31.12.2006
(б) Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (б) 1.5%

17 (Отм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.)

18 1,3-Бис-(2,4-диаминофенокси)пропан (CAS № 81892-72-0) и солите му Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 2.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.0% Може да предизвика алергична реакция 31.12.2006

19 3-Амино-2,4-дихлорфенол (CAS № 61693-43-4) и солите му Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 2.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.0% Може да предизвика алергична реакция 31.12.2006

20 Фенилметилпиразолон (CAS № 89-25-8) и солите му Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 0.5% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 0.25%
31.12.2006

21 2-Метил-5-хидроксиетиламинофенол (CAS № 55302-96-0) и солите му Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 2.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.0% Може да предизвика алергична реакция 31.12.2006

22 Хидроксибензоморфолин (CAS № 26021-57-8) и солите му Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 2.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.0% Може да предизвика алергична реакция 31.12.2006

23 (Отм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.)

24 НС Жълто № 10 (CAS № 109023-83-8) и солите му Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 0.2%

31.12.2006

25 2,6-Диметокси-3,5-пиридиндиамин (CAS № 85679-78-3) и солите му Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 0.5% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 0.25% Може да предизвика алергична реакция 31.12.2006

26 НС Оранжево № 2 (CAS № 85765-48-6) и солите му Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 1.0%

31.12.2006

27 НС Виолетово № 1 (CAS № 82576-75-8) и солите му (а) Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (а) 0.5% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 0.25%
31.12.2006
(б) Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (б) 0.5%

28 3-Метиламино-4-нитрофеноксиетанол (CAS № 59820-63-2) и солите му Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 1.0%

31.12.2006

29 2-Хидроксиетил-амино-5-нитроанизол (CAS № 66095-81-6) и солите му Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 1.0%

31.12.2006

30 2-Хлоро-5-нитро-N-хидроксиетил-р-фенилендиамин (CAS № 50610-28-1) и солите му (а) Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (а) 2.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.0%
31.08.2006
(б) Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (б) 1.0%

31 НС Червено No 13 (CAS № 94158-13-1) и солите му (а) Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (а) 2.5% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.25%
31.12.2006
(б) Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (б) 2.5%

32 1,5-Нафталендиол (CAS № 83-56-7) и солите му Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 1.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 0.5%
31.12.2006

33 Хидроксипропил бис (N-хидроксиетил-р-фенилендиамин (CAS № 128729-30-6) и солите му Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 3.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.5% Може да предизвика алергична реакция 31.12.2006

34 о-Аминофенол (CAS № 95-55-6) и солите му Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 2.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.0%
31.08.2006

35 4-Амино-2-хидрокситолуен (CAS № 2835-95-2) и солите му Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 3.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.5%
31.12.2006

36 2,4-Диаминофеноксиетанол (CAS № 66422-95-5) и солите му Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 4.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 2.0%
31.12.2006

37 2-Метилрезорцинол (CAS № 608-25-3) и солите му Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 2.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.0%
31.12.2006

38 4-Амино-m-крезол (CAS № 2835-99-6) и солите му Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 3.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.5%
31.12.2006

39 2-Амино-4-хидроксиетиламиноанизол (CAS № 83763-47-7) и солите му Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 3.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.5%
31.12.2006

40 (Отм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.)

41 6-Амино-о-крезол (CAS № 17672-22-9) и солите му Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 3.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.5%
31.08.2006

42 (Отм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.)

43 Хидроксиетиламинометил-р-аминофенол (CAS № 110952-46-0) и солите му Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 3.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.5%
31.08.2006

44 Хидроксиетил-3,4-метилендиоксианилин (CAS № 81329-90-0) и солите му Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 3.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.5%
31.12.2006

45 Кисело черно 52 (CAS № 3618-58-4) и солите му Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 2.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.0%
31.08.2006

46 2-Нитро-р-фенилендиамин (CAS № 5307-14-2) и солите му (а) Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (а) 0.3% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 0.15%
31.08.2006
(б) Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (б) 0.3%

47 НС Синьо № 2 (CAS № 33229-34-4) и солите му Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 2.8%

31.12.2006

48 3-Нитро-р-хидрокси-етиламинофенол (CAS № 65235-31-6) и солите му (а) Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (а) 6.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 3.0%
31.12.2006
(б) Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (б) 6.0%

49 4-Нитрофениламиноетилурея (CAS № 27080-42-8) и солите й (а) Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (а) 0.5% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 0.25%
31.12.2006
(б) Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (б) 0.5%

50 НС Червено № 10 + НС червено № 11 (CAS № 95576-89-9 + 95576-92-4) и солите му (а) Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (а) 2.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.0%
31.12.2006
(б) Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (б) 1.0%

51 Жълто № 6 (CAS № 104333-00-8) и солите му (а) Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (а) 2.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.0%
31.08.2006
(б) Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (б) 1.0%

52 НС Жълто № 12 (CAS № 59320-13-7) и солите му (а) Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (а) 1.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 0.5%
31.08.2006
(б) Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (б) 0.5%

53 НС Синьо № 10 (CAS № 102767-27-1) и солите му Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 2.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.0%
31.08.2006

54 НС Синьо № 9 (CAS № 114087-47-1) и солите му (а) Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (а) 2.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.0%
31.08.2006
(б) Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (б) 1.0%

55 2-Хлор-6-етиламино-4-нитрофенол (CAS № 131657-78-8) и солите му (а) Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (а) 3.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.5%
31.12.2006
(б) Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (б) 3.0%

56 2-Амино-6-хлор-4-нитрофенол (CAS № 6358-09-4) и солите му (а) Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (а) 2.0% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 1.0%
31.12.2006
(б) Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (б) 2.0%

57 Основно синьо 26 (CAS № 2580-56-5) (CI 44045) и солите му (а) Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (а) 0.5% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 0.25%
31.08.2006
(б) Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (б) 0.5%

58 Кисело червено 33 (CAS № 3567-66-6) (CI 17200) и солите му Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 2.0%

31.12.2006

59 Понсо SX (CAS № 4548-53-2) (CI 14700) и солите му Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата 2.0%

31.08.2006

60 Основно виолетово 14 (CAS № 632-99-5) (CI 42510) и солите му (а) Окислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (а) 0.3% В комбинация с водороден пероксид максималната използвана концентрация при приложение е 0.15%
31.08.2006
(б) Неокислителни оцветяващи агенти за боядисване на косата (б) 0.3%


Приложение № 8
към чл. 6, т. 3

Символ за ........

Приложение № 9а
към чл. 9, ал. 5
(Ново - ДВ, бр. 39 от 2007 г.)

Кодове на държавите - членки на Европейския съюз

01 Франция
02 Белгия
03 Нидерландия
04 Германия
05 Италия
06 Великобритания
07 Ирландия
08 Дания
09 Люксембург
10 Гърция
11 Испания
12 Португалия
13 Финландия
14 Австрия
15 Швеция
16 Чешка република
17 Естония
18 Кипър
19 Латвия
20 Литва
21 Унгария
22 Малта
23 Полша
24 Словения
25 Словакия
26 България
27 Румъния.

Приложение № 9
към чл. 7, ал. 3

Символ за ........

Приложение № 10 (PDF)
към чл. 11

 

Приложение № 11
към чл. 14, ал. 1
(Изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г.)


Изх. №____/____ ДО ДИРЕКТОРА

НА РЕГИОНАЛНАТА
Вх. №____/____ ИНСПЕКЦИЯ

ПО ОПАЗВАНЕ И

КОНТРОЛ НА

ОБЩЕСТВЕНОТО

ЗДРАВЕ

гр. _____________________


 


УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА КОЗМЕТИЧЕН

ПРОДУКТ (ПРОДУКТИ) ОТ МЕСТНО

ПРОИЗВОДСТВО, НОВ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 


от______________________________________,

(име, презиме, фамилия, ЕГН (ЕНЧ)

производител (упълномощен представител; лице, по чието искане е произведен козметичният продукт)

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, седалище, адрес на управление,

телефон, факс, e-mail)

Уведомявам Ви, че считано от________________________________________________________________________
(ден, месец, година)
предстои пускане на пазара на нов козметичен
продукт (продукти):
Търговско наименование на продукта (продук-
тите)
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
Вид и категория на козметичния продукт (про-
дукти) съгласно приложение № 1 на Наредба № 36 за
изискванията към козметичните продукти
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
Информацията (документацията) за продукта
(продуктите), съгласно чл. 13, ал. 1 на наредбата е
на Ваше разположение на ______________________________________________________

(точен адрес)

Запознат съм с Наредба № 36 за изискванията
към козметичните продукти.
Прилагам копие от съдебното решение за ре-
гистрация съгласно Търговския закон (удостовере-
ние за актуално състояние) на фирмата произ-
водител (упълномощен представител; лице, по чието искане е произведен козметичният продукт).

_______________________ ____________________

(ден, месец, година)

(подпис, печат)


Забележка. Когато производителят пуска на па-
зара няколко козметични продукта едновременно,
той подава едно уведомление, в което вписва всички
козметични продукти.

Приложение № 12
към
чл. 14, ал. 2
(Изм., ДВ, бр. 39 от 2007 г.)

Изх. №____/____

ДО ДИРЕКТОРА

 


НА РЕГИОНАЛНАТА

Вх. №____/____

ИНСПЕКЦИЯ

 


ПО ОПАЗВАНЕ И

 


КОНТРОЛ НА

 


ОБЩЕСТВЕНОТО

 


ЗДРАВЕ

 


гр. _____________________

 


 


 


УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА КОЗМЕТИЧЕН

ПРОДУКТ (ПРОДУКТИ), КОЙТО СЕ

ВНАСЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ

 


от __________________________________________________________,

(име, презиме, фамилия, ЕГН (ЕНЧ)

лице, което за първи път пуска на пазара козметичен продукт от внос __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(наименование, седалище, адрес на управление,

телефон, факс, e-mail)

производител ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________,

(наименование, адрес, държава)

Уведомявам Ви, че считано от__________________________________________________
(ден, месец, година)
предстои пускане на пазара на нов козметичен
продукт (продукти):
Търговско наименование на продукта (продук-
тите)
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
Категория и вид на козметичния продукт (продукти) съгласно приложение № 1 на Наредба № 36 за изискванията към козметичните продукти
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
Място на първия внос в страната
__________________________________________________________________________

(митница, гр. (с.)

Информацията (документацията) за продукта
(продуктите), съгласно чл. 13, ал. 1 от наредбата е
на Ваше разположение на ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(точен адрес)

Запознат съм с Наредба № 36 за изискванията към козметичните продукти.
Прилагам копие от съдебното решение за регистрация съгласно Търговския закон (удостоверение за актуално състояние) на лицето, което за първи път пуска на пазара козметичен продукт от внос.

_______________________ ____________________
(ден, месец, година) (подпис, печат)


Забележка. Когато лицето, което за първи път пуска на пазара козметичен продукт от внос пуска на пазара няколко козметични продукта едновременно, той подава едно уведомление, в което вписва всички козметични продукти.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2005 г. за изискванията към козметичните продукти
(Обн., ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г.)

Преходни и заключителни разпоредби

§ 4. От 22 август 2006 г. се забранява пускането на пазара на козметични продукти, които не отговарят на изискванията по § 2 и 3.

§ 5. От 22 ноември 2006 г. се забранява предлагането на пазара или предоставянето по друг начин на потребителя на козметични продукти, които не отговарят на изискванията по § 2 и 3.

Предложи
корпоративна публикация
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив