Наредба № 7 от 14 февруари 2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации"

МОН

Държавен вестник брой: 29

Година: 2005

Орган на издаване: МОН

Дата на обнародване: 08.04.2005

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 522040 "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" от област на образование "Техника" и професионално направление 522 "Електротехника и енергетика" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл.6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 522040 "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване втора степен на професионална квалификация за специалностите:
1. 5220401 "Топлоенергетика";
2. 5220402 "Ядрена енергетика";
3. 5220403 "Хидроенергетика";
4. 5220404 "Топлинна техника";
5. 5220405 "Хладилна техника";
6. 5220406 "Газова техника";
7. 5220407 "Климатична и вентилационна техника".

Чл. 3.
(1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл.10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II
Съдържание на държавното образователно изискване

Чл. 4.
(1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.

Чл. 5. С ДОИ по чл.1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Монтьори" от списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.

§ 2. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл.17, т. 3 във връзка с чл.16, т. 7 от Закона за народната просвета.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение
към
чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации"

Професионално направление:
522 Електротехника и енергетика
Наименование на професията:
522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище В табл. 1 са представени специалностите, включени в професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение (2004 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалности Степен на професионална квалификация Входящо минимално образователно равнище
5220401 Топлоенергетика Втора Завършено основно образование
5220402 Ядрена енергетика Втора Завършено основно образование
5220403 Хидроенергетика Втора Завършено основно образование
5220404 Топлинна техника Втора Завършено основно образование
5220405 Хладилна техника Втора Завършено основно образование
5220406 Газова техника Втора Завършено основно образование
5220407 Климатична и вентилационна техника Втора Завършено основно образование

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически здрав, психически устойчив, с нормален слух и обоняние, нормално или коригирано зрение и нормално цветоусещане, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна. По време на обучението при установени отклонения от медицинските изисквания за упражняване на професията обучаваният се явява на нов медицински преглед. Ако се установи заболяване, противопоказно на професията (специалността), обучаваният се насочва към центровете за професионално ориентиране за избор на подходяща професия.

2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети, средства на труда и професионални компетенции по специалности Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на трудовите
дейности (задачи)
Предмети и средства на труда Професионални компетенции
знания за умения за професионално-личностни качества
Специалност 5220401 "Топлоенергетика"
1. Разчита и използва техническа, конструктивна и технологична документация. Техническа, конструктивна и технологична документация (инструкции, каталози и др.);
Компютър.
Мащаби, проекции, размери, условни означения, разрези, сечения, скици, чертежи и др.;
Точност на размерите, точност на форма и разположение, грапавост и сглобки;
Съдържание на техническа, конструктивна и технологична документация.
Приложен софтуер.
Изработване на скици, разчитане и използване на скици и чертежи на несложни детайли;
Ползване на каталози, инструкции и друга специфична техническа документация;
Работа с компютър - текстообработка, създаване на таблици, работа с периферни устройства;
Ползване на Интернет - търсене на информация, електронна поща.
Сръчност, прецизност и съобразителност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Чувство за отговорност;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Комуникативност;
Умения за работа в екип;
Спазване на йерархията.
2. Измерва основни величини и параметри. Термометри, манометри, нивомери, разходомери, скоростомерни устройства, уреди за измерване на влажност, електромер, комбиниран електрически измервателен уред (мултицет). Основни величини и параметри (температура, налягане, ниво, разход, влажност, скорост, електрически ток, напрежение, съпротивление, мощност, енергия) - физическа същност, измервателни единици, уреди за измерването им, правила за монтиране, измерване и безопасна работа с уредите;
Електрическа енергия;
електрически вериги;
монофазна, трифазна мрежа;
защитно зануляване;
заземяване и предпазване от поражение с електрически ток.
Правилно монтиране, свързване и безопасна работа с измервателните уреди и системи;
Вярно отчитане на резултатите от измерването.
3. Монтира и демонтира детайли и възли от съоръжения в топлоелектрически централи (ТЕЦ). Детайли и възли на топлоенергийни съоръжения: парна турбина, парогенератор, помпи, компресори, вентилатори, спирателна, регулираща и предпазна арматура, топлообменни апарати и др.
Материали: конструкционни, топло- и хидроизолационни, антикорозионни, уплътняващи, смазващи и миещи вещества.
Инструменти: монтьорски, основни шлосерски, измервателни - шублер, микрометър, индикатор, вътромер, комплекти за заваряване, нарязване на резби, рязане и огъване на тръби, специализирани.
Подемно-транспортни средства: крикове, телфери, мостови кранове, асансьори и специализирани съоръжения.
Свойства, приложение, маркиране, обработване и съхранение на конструкционни, изолационни, филтриращи, уплътняващи, смазочни, свързващи, антикорозионни материали;
Предназначение на различните инструменти и подемно-транспортни средства и правила за безопасна работа с тях;
Основни шлосерски операции - изправяне, рязане, изпиляване, пробиване, нарязване на резби и др.;
Електродъгово и газокислородно заваряване на тръби и фланци;
Правила за работа с бутилки за технически газове и стационарни съдове под налягане;
Видове и област на приложение на основни машинни елементи;
Основни понятия и закономерности в техническата механика, свързани с основните машинни елементи;
Технология и технологична последователност при извършване на монтажно-демонтажни операции на детайли и възли, както и последиците от неспазването им;
Предназначение и правила за безопасна работа с инструменти и подемно-транспортни средства.
Избор и работа с различни видове материали;
Избор на изправни и безопасни за работа инструменти, съобразно конкретната операция;
Безопасна работа с инструменти;
Извършване на шлосерски операции;
Избор и настройване на оборудването, предварителна подготовка и изпълнение на електродъгово и газокислородно заваряване;
Приемане, транспортиране съхранение и обслужване на бутилки за технически газове и стационарни съдове под налягане;
Спазване на технологията и технологичната последователност при извършване на монтажно-демонтажни операции на детайли и възли;
Избор на подходящи средства за окачване, повдигане и преместване на товари и безопасна работа с подемно-транспортни средства.
4. Монтира, демонтира и ремонтира хидравлични машини. Помпи, компресори и вентилатори.
Шлосерски, измервателни и монтьорски инструменти, специализирани шлосерски инструменти, уплътнителни и смазочни материали; подемно-транспортни съоръжения.
Основни понятия и закони в хидро- и газодинамиката;
Предназначение, видове, устройство и действие на хидравличните машини;
Технология и технологична последователност за извършване на монтаж, демонтаж и ремонт на хидравлични машини;
Правилна и безопасна работа с инструменти, материали, подемно-транспортни средства.
Спазване на технологията и технологичната последователност при монтаж, демонтаж и ремонт на хидравлични машини;
Сигурна и безопасна работа при изпълнение на трудовите дейности.
5. Ремонтира съоръжения и инсталации в ТЕЦ. Парогенератор, парна турбина, подгреватели, охладители, кондензатори, ежектори, инжектори, филтри, тръбопроводи, газоходи, въздуховоди, редукционни охлаждащи устройства (РОУ), бързодействащи редукционни охлаждащи устройства (БРОУ), арматура (запорна, регулираща и предпазна) и др.;
Материали: конструкционни, топло- и хидроизолационни, антикорозионни, уплътняващи за вода, пара и газове, смазващи и миещи вещества;
Инструменти: монтъорски, основни шлосерски, комплекти за заваряване, нарязване на резби, рязане и огъване на тръби.
Бутилки за технически газове, стационарни съдове под налягане.
Инструкционна и конструкторска документация.
Подемно-транспортни средства: крикове, телфери, мостови кранове, асансьори и др.
Лични предпазни средства: работно облекло, предпазни очила, каска, ръкавици, подходящи обувки, антифони.
Предназначение, устройство и принцип на действие на: парогенератор, парна турбина, подгреватели, охладители, кондензатори, ежектори, инжектори, филтри, тръбопроводи, газоходи, въздуховоди, РОУ (БРОУ), арматура (запорна, регулираща и предпазна) и др.;
Функции на предпазната и регулиращата арматура, начини на проверка;
Основни понятия от термодинамика и топлопренасяне, свързани с предметите на труда;
Технология, технологична последователност и организация при извършване на ремонт на парогенератор, парна турбина, топлообменни апарати, тръбопроводи, арматура и др.;
Свойства и качества на материалите и резервните части, използвани при ремонта;
Специализирани шлосерски операции, свързани с ремонта на съоръжения и инсталации в ТЕЦ;
Устройство, приложение и начини за работа с механизми и приспособления, използвани при ремонта;
Правни норми и общи изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна и аварийна безопасност.
Изпълнение на специфични шлосерски операции;
Отстраняване на дефекти и повреди в тръбопроводи и арматура за ниско и високо налягане;
Проверка на предпазна и регулираща арматура;
Правилна и безопасна работа с механизирани и ръчни инструменти;
Правилно и безопасно извършване на ремонтни операции;
Предпазване от поражение с електрически ток;
Правила за безопасна работа със стари топлинни изолации, в т.ч. на база азбест и стъклена вата;
Оказване на долекарска помощ, правилна употреба на лични предпазни средства, ползване на пожарогасителни средства.
Специалност 5220402 "Ядрена енергетика"
1. Разчита и използва техническа, конструктивна и технологична документация. Техническа, конструктивна и технологична документация (инструкции, каталози и др.);
Компютър.
Мащаби, проекции, размери, условни означения, разрези, сечения, скици, чертежи и др.;
Точност на размерите, точност на форма и разположение, грапавост и сглобки;
Съдържанието на техническа, конструктивна и технологична документация;
Приложен софтуер.
Изработване на скици, разчитане и използване на скици и чертежи на несложни детайли;
Намиране на специализирана информация в каталози, инструкции и друга специфична техническа документация;
Работа с компютър - текстообработка, създаване на таблици, работа с периферни устройства;
Ползване на Интернет - търсене на информация, електронна поща.
Сръчност, прецизност и съобразителност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Чувство за отговорност;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Комуникативност;
Умения за работа в екип;
Спазване на йерархията.
2. Измерва основни величини и параметри. Термометри, манометри, нивомери, разходомери, скоростомерни устройства, уреди за измерване на влажност, дозиметри, йонизационни камери, сцинтилатори, електромер, комбиниран електрически измервателен уред (мултицет). Основни величини и параметри (температура, налягане, ниво, разход, влажност, скорост, йонизиращи излъчвания, активност на радиоактивни изотопи, мощност на погълната доза, електрически ток, напрежение, съпротивление, мощност, енергия) - същност, измервателни единици, уреди за измерването им, правила за монтиране, измерване и безопасна работа, радиационна безопасност;
Електрическа енергия;
електрически вериги;
монофазна, трифазна мрежа;
защитно зануляване;
заземяване и предпазване от поражение с електрически ток.
Правилно монтиране, свързване и безопасна работа с измервателните уреди и системи;
Вярно отчитане на резултатите от измерването;
Използване на уреди за личен дозиметричен контрол.
3. Монтира и демонтира детайли и възли от съоръжения в атомни електрически централи (АЕЦ). Детайли и възли от парна турбина, парогенератор, помпи, компресори, вентилатори, спирателна, регулираща и предпазна арматура, топлообменни апарати и др.
Конструкционни, топло- и хидроизолационни, антикорозионни, уплътняващи, смазващи и миещи вещества;
Инструменти: монтьорски, основни шлосерски, измервателни - шублер, микрометър, индикатор, вътромер, комплекти за заваряване, нарязване на резби, рязане и огъване на тръби.
Подемно-транспортни средства: крикове, телфери, мостови кранове, асансьори и др.
Свойства, приложение, маркиране, обработване и съхранение на конструкционни, изолационни, филтриращи, уплътняващи, смазочни, свързващи, антикорозионни материали и материали за биологична защита;
Предназначение на различните инструменти и подемно-транспортни средства и правила за безопасна работа с тях;
Основни шлосерски операции - изправяне, рязане, изпиляване, пробиване, нарязване на резби и др.;
Електродъгово и газокислородно заваряване на тръби и фланци;
Правила за работа с бутилки за технически газове и стационарни съдове под налягане;
Видове и област на приложение на основни машинни елементи;
Основни понятия и закономерности в техническата механика, свързани с основните машинни елементи;
Технология и технологична последователност при извършване на монтажно-демонтажни операции на детайли и възли, както и последиците от неспазването им.
Избор и работа с различни видове материали;
Избор на изправни и безопасни за работа инструменти, съобразно конкретната операция;
Безопасна работа с инструменти и повдигателни съоръжения;
Извършване на шлосерски операции;
Избор и настройване на оборудването, предварителна подготовка и изпълнение на електродъгово и газокислородно заваряване;
Приемане, транспортиране съхранение и обслужване на бутилки за технически газове и стационарни съдове под налягане;
Спазване на технологията и технологичната последователност при извършване на монтажно-демонтажни операции на детайли и възли;
Избор на подходящи средства за окачване, повдигане и преместване на товари и безопасна работа с подемно-транспортни средства.
4. Монтира, демонтира и ремонтира хидравлични машини. Помпи, компресори и вентилатори.
Шлосерски, измервателни и монтьорски инструменти, специализирани шлосерски инструменти, уплътнителни и смазочни материали, подемно-транспортни съоръжения.
Основни понятия и закони в хидро- и газодинамиката;
Предназначение, видове, устройство и действие на хидравличните машини;
Технология и технологична последователност при извършване на монтаж, демонтаж и ремонт на хидравлични машини;
Правилна и безопасна работа с инструменти, материали, подемно-транспортни средства.
Спазване на технологията и технологичната последователност при монтаж, демонтаж и ремонт на хидравлични машини;
Сигурна и безопасна работа при изпълнение на трудовите дейности, вкл. и в радиационна среда.
5. Ремонтира съоръжения и инсталации в АЕЦ. Ядрен реактор, парогенератор, парна турбина, спомагателни съоръжения, компенсатор на обем, топлообменни апарати, тръбопроводи, арматура и др.
Материали: конструкционни, топло- и хидроизолационни, антикорозионни, уплътняващи за вода, пара и газове, смазващи и миещи вещества.
Инструменти: монтьорски, основни шлосерски, комплект за заваряване, рязане и огъване на тръби.
Бутилки за технически газове, стационарни съдове под налягане.
Инструкционна и отчетна документация.
Подемно-транспортни средства: крикове, телфери, мостови кранове, асансьори и др.
Лични предпазни средства: работно облекло, средства за дозиметричен контрол, предпазни очила, каска, ръкавици, подходящи обувки, антифони.
Предназначение, устройство и принцип на действие на ядрен реактор, парогенератор, парна турбина, спомагателни съоръжения, компенсатор на обем, топлообменни апарати, тръбопроводи, арматура и др.;
Функции и начини за проверка на предпазна и регулираща арматура;
Основни понятия от термодинамика и топлопренасяне, свързани с предметите на труда;
Основни понятия в ядрената техника;
Технология, технологична последователност и организация за извършване на ремонт;
Свойства и качества на материалите и резервните части, използвани при ремонта;
Специализирани шлосерски операции;
Устройство, приложение и начини за работа с механизми и приспособления, използвани при ремонта;
Правни норми и общи изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, на противопожарна, аварийна и ядрена безопасност.
Изпълнение на специфични шлосерски операции;
Установяване на дефекти и отстраняване на повреди в тръбопроводи, спирателна, предпазна и регулираща арматура за ниско и високо налягане;
Правилна и безопасна работа с механизирани и ръчни инструменти;
Правилно и безопасно извършване на ремонтни операции, вкл. и в радиационна среда;
Предпазване от поражение с електрически ток;
Правила за безопасна работа със стари топлинни изолации, в т.ч. на база азбест и стъклена вата;
Оказване на долекарска помощ, правилна употреба на лични предпазни средства, ползване на пожарогасителни средства.
Специалност 5220403 "Хидроенергетика"
1. Разчита и използва техническа, конструктивна и технологична документация. Техническа, конструктивна и технологична документация, инструкции, каталози и др.
Компютър.
Мащаби, проекции, размери, условни означения, разрези, сечения, скици, чертежи и др.;
Точност на размерите, точност на форма и разположение, грапавост и сглобки;
Съдържанието на техническа, конструктивна и технологична документация;
Приложен софтуер.
Изработване на скици, разчитане и използване на скици и чертежи на несложни детайли;
Ползване на каталози, инструкции и друга специфична техническа документация;
Работа с компютър: текстообработка, създаване на таблици, работа с периферни устройства;
Ползване на Интернет - търсене на информация, електронна поща.
Сръчност, прецизност и съобразителност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Чувство за отговорност;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Комуникативност;
Умения за работа в екип;
Спазване на йерархията.
2. Измерва основни величини и параметри. Термометри, манометри, нивомери, разходомери, скоростомерни устройства, уреди за измерване на влажност, електромер, комбиниран електрически измервателен уред (мултицет). Основни величини и параметри (температура, налягане, ниво, разход, влажност, скорост, електрически ток, напрежение, съпротивление, мощност, енергия) - същност, измервателни единици, уреди за измерването им, правила за монтиране, измерване и безопасна работа с уредите;
Електрическа енергия;
електрически вериги;
монофазна, трифазна мрежа;
защитно зануляване; заземяване и предпазване от поражение с електрически ток.
Правилно монтиране, свързване и безопасна работа с измервателните уреди и системи;
Вярно отчитане на резултатите от измерването.
3. Монтира и демонтира детайли и възли от съоръжения и инсталации във водноелектрически централи (ВЕЦ) и помпени станции. Детайли и възли на хидроенергийни съоръжения и инсталации: канали, деривационни съоръжения, съоръжения в апаратна камера, напорни тръбопроводи, водни турбини и спомагателни съоръжения към тях, хидравлични затвори, хидро- и пневмозадвижване, спирателна, регулираща и предпазна арматура и др.
Материали: конструкционни, хидроизолационни, антикорозионни, уплътняващи за вода и газове, смазващи и миещи вещества.
Инструменти: монтьорски, основни шлосерски, измервателни - шублер, микрометър, индикатор, вътромер, комплекти за заваряване, нарязване на резби, рязане и огъване на тръби.
Подемно-транспортни средства: крикове, телфери, мостови кранове, транспортни колички, монтажно скеле, товарни асансьори.
Свойства, приложение, маркиране, обработване и съхранение на конструкционни, изолационни, филтриращи, уплътняващи, смазочни, свързващи, антикорозионни материали;
Основни шлосерски операции - изправяне, рязане, изпиляване, пробиване, нарязване на резби и др.;
Електродъгово и газокислородно заваряване на тръби и фланци;
Правила за работа с бутилки за технически газове и стационарни съдове под налягане;
Видове и област на приложение на основни машинни елементи;
Основни понятия и закономерности в техническата механика, свързани с основните машинни елементи;
Технология и технологична последователност при извършване на монтажно-демонтажни операции на детайли и възли, както и последиците от неспазването им;
Предназначение и правила за безопасна работа с инструменти и подемно-транспортни средства.
Избор и работа с различни видове материали;
Избор на изправни и безопасни за работа инструменти съобразно конкретната операция;
Безопасна работа с инструменти;
Извършване на шлосерски операции;
Избор и настройване на оборудването, предварителна подготовка и изпълнение на електродъгово и газокислородно заваряване;
Приемане, транспортиране съхранение и обслужване на бутилки за технически газове и стационарни съдове под налягане;
Спазване на технологията и технологичната последователност при извършване на монтажно-демонтажни операции на детайли и възли;
Избор на подходящи средства за окачване, повдигане и преместване на товари и безопасна работа с подемно-транспортни средства.
4. Монтира, демонтира и ремонтира хидравлични машини. Помпи, компресори и вентилатори.
Шлосерски, монтьорски и измервателни инструменти, специализирани шлосерски инструменти, уплътнителни и смазочни материали, подемно-транспортни средства.
Основни понятия и закони в хидро- и газодинамиката;
Предназначение, видове, устройство и действие на хидравличните машини;
Технология и технологична последователност при извършване на монтаж, демонтаж и ремонт на хидравлични машини;
Правилна и безопасна работа с инструменти, материали, подемно-транспортни средства.
Спазване на технологията и технологичната последователност при монтаж, демонтаж и ремонт на хидравлични машини;
Сигурна и безопасна работа при изпълнение на трудовите дейности.
5. Монтира, демонтира и ремонтира хидротехнически съоръжения и инсталации. Детайли и възли на хидроенергийни съоръжения и инсталации: канали, деривационни съоръжения, съоръжения в апаратна камера, напорни тръбопроводи, водни турбини и спомагателни съоръжения към тях, хидравлични затвори, хидро- и пневмозадвижване, арматура и др.
Материали: конструкционни, хидроизолационни, антикорозионни, уплътняващи за вода и газове, смазващи и миещи вещества.
Инструменти: монтьорски, основни шлосерски, специализирани, комплект за заваряване, нарязване на резби, рязане и огъване на тръби. Бутилки за технически газове, стационарни съдове под налягане.
Инструкционна и отчетна документация.
Подемно-транспортни средства: крикове, телфери, мостови кранове, транспортни колички, монтажно скеле.
Лични предпазни средства: работно облекло, предпазни очила (маска), каска, ръкавици, подходящи обувки, антифони.
Предназначение, устройство и принцип на действие на детайли и възли на хидроенергийни съоръжения и инсталации;
Функции и начини на проверка на предпазна и регулираща арматура и на детайли и елементи от хидротехническите съоръжения и инсталации; Свойства и характеристики на вода, въздух, масла и др.;
Технология и технологична последователност при извършване на монтажно-демонтажни работи на хидротехнически съоръжения и инсталации;
Обем и съдържание на ремонтните работи, възможни дефекти и повреди на детайли и възли на хидроенергийни съоръжения и инсталации;
Технологична последователност, технология и организация при извършване на ремонта на предметите на труда;
Устройство, приложение и начини за безопасна работа с механизми и приспособления, използвани при ремонта;
Правила за работа със стационарни съдове под налягане;
Предупредителни и забранителни надписи и табели, използвани при ремонтните дейности;
Правни норми и общи изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна и аварийна безопасност, опазване на околната среда.
Изпълнение на специфични шлосерски операции, свързани с монтажно-демонтажните дейности;
Проверка на предпазна и регулираща арматура;
Спазване на технологията, технологичната последователност при извършване на монтажно-демонтажни и ремонтни дейности и изискванията за качество и надеждност;
Правилна и безопасна работа с работни вещества, ръчни и механизирани инструменти, стендове, бутилки за технически газове, стационарни съдове под налягане;
Установяване на дефекти и отстраняване на повреди по хидротехнически съоръжения и инсталации;
Предпазване от поражение с електрически ток;
Правилна употреба на лични предпазни средства, ползване на пожарогасителни средства и оказване на долекарска помощ.
Специалност 5220404 "Топлинна техника"
1. Разчита и използва техническа, конструктивна и технологична документация. Техническа, конструктивна и технологична документация (инструкции, каталози и др.).
Компютър.
Мащаби, проекции, размери, условни означения, разрези, сечения, скици, чертежи и др.;
Точност на размерите,точност на форма и разположение, грапавост и сглобки;
Съдържанието на техническа, конструктивна и технологична документация;
Приложен софтуер.
Изработване на скици, разчитане и използване на скици и чертежи на несложни детайли;
Намиране на специализирана информация в каталози, инструкции и друга специфична техническа документация;
Работа с компютър - текстообработка, създаване на таблици, работа с периферни устройства;
Ползване на Интернет - търсене на информация, електронна поща.
Сръчност, прецизност и съобразителност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Чувство за отговорност;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Комуникативност;
Умения за работа в екип;
Спазване на йерархията.
2. Измерва основни величини и параметри. Термометри, манометри, нивомери, разходомери, скоростомерни устройства, уреди за измерване на влажност, електромер, комбиниран електрически измервателен уред (мултицет). Основни величини и параметри (температура, налягане, ниво, разход, влажност, скорост, електрически ток, напрежение, съпротивление, мощност, енергия) - същност, измервателни единици, уреди за измерването им, правила за монтиране, измерване и безопасна работа с уредите;
Електрическа енергия;
електрически вериги;
монофазна, трифазна мрежа;
защитно зануляване;
заземяване и предпазване от поражение с електрически ток.
Правилно монтиране, свързване и безопасна работа с измервателните уреди и системи;
Вярно отчитане на резултатите от измерването.
3. Монтира и демонтира детайли и възли от топлотехнически съоръжения. Детайли и възли от топлотехнически съоръжения:отоплителни уреди, отоплителни тела, абонатни станции, котлоагрегати, топлообменни апарати, термопомпи, спирателна, регулираща и предпазна арматура и др.
Материали: конструкционни, топло- и хидроизолационни, антикорозионни, уплътняващи за пара, вода и газове, смазващи и миещи вещества.
Инструменти: монтьорски, основни шлосерски, измервателни - шублер, микрометър, индикатор, вътромер, комплекти за заваряване и запояване с твърди и меки припои, нарязване на резби, рязане и огъване на тръби, конусна дъска.
Подемно-транспортни средства: крикове, телфери, мостови кранове, транспортни колички, монтажно скеле, товарни асансьори.
Свойства, приложение, маркиране, обработване и съхранение на конструкционни, изолационни, филтриращи, уплътняващи, смазочни, свързващи, антикорозионни материали;
Основни шлосерски операции - изправяне, рязане, изпиляване, пробиване, нарязване на резби и др.;
Електродъгово и газокислородно заваряване на тръби и фланци;
Правила за работа с бутилки за технически газове и стационарни съдове под налягане;
Видове и област на приложение на основни машинни елементи;
Основни понятия и закономерности в техническата механика, свързани с основните машинни елементи;
Технология и технологична последователност при извършване на монтажно-демонтажни операции на детайли и възли, както и последиците от неспазването им;
Предназначение на различните инструменти и подемно-транспортни средства, както и правила за безопасна работа с тях.
Избор и работа с различни видове материали;
Безопасна работа с инструменти;
Извършване на шлосерски операции;
Избор и настройване на оборудването, предварителна подготовка и изпълнение на електродъгово и газокислородно заваряване;
Приемане, транспортиране съхранение и обслужване на бутилки за технически газове и стационарни съдове под налягане;
Спазване на технологията и технологична последователност при извършване на монтажно-демонтажни операции на детайли и възли;
Избор на изправни и безопасни за работа инструменти съобразно конкретната операция;
Избор на подходящи средства за окачване, повдигане и преместване на товари и безопасна работа с подемно-транспортни средства.
4. Монтира, демонтира и ремонтира хидравлични машини. Помпи, компресори и вентилатори.
Шлосерски, монтьорски и измервателни инструменти, специализирани шлосерски инструменти, уплътнителни и смазочни материали, подемно-транспортни средства.
Основни понятия и закони в хидро- и газодинамиката;
Предназначение, видове, устройство и действие на хидравличните машини;
Технология и технологична последователност при извършване на монтаж, демонтаж и ремонт на хидравлични машини;
Предназначение и правила за безопасна работа с инструменти и подемно-транспортни средства.
Спазване на технологията, технологичната последователност при монтаж, демонтаж и ремонт на хидравлични машини;
Сигурна и безопасна работа при изпълнение на трудовите дейности.
5. Монтира, демонтира, ремонтира и подготвя за пускане на топлотехнически съоръжения и инсталации. Котлоагрегати и горивни устройства за тях, топлообменни апарати, термопомпи, абонатни станции, отоплителни тела, отоплителни инсталации, въздуховоди, арматура, топломери и др.
Материали: стоманени тръби, тръби от цветни метали, полиетилен, полипропилен, фитинги и арматура за тях, ламарина; топло- и хидроизолационни, антикорозионни, уплътняващи за пара, вода и газове, смазващи и миещи вещества.
Инструменти: монтьорски, основни шлосерски, специализирани, комплект за заваряване и запояване с твърди и меки припои, нарязване на резби, рязане и огъване на тръби.
Бутилки за технически газове, стационарни съдове под налягане.
Инструкционна и отчетна документация.
Подемно-транспортни средства: крикове, телфери, мостови кранове, транспортни колички, монтажно скеле, товарни асансьори.
Лични предпазни средства: работно облекло, предпазни очила (маска), каска, ръкавици, подходящи обувки, антифони и др.
Предназначение, устройство и принцип на действие на котлоагрегати и горивни устройства за тях, топлообменни апарати, термопомпи, абонатни станции, отоплителни тела, отоплителни инсталации, въздуховоди, арматура, топломери и др.;
Функции и проверка на предпазна и регулираща арматура и на детайли и елементи от топлотехническите съоръжения и инсталации;
Основни понятия от термодинамика и топлопренасяне;
Свойства и характеристики на вода, пара, въздух;
Електродъгово и газокислородно заваряване на тръби и фланци;
Правила за работа с бутилки за технически газове и стационарни съдове под налягане;
Технология и технологична последователност при извършване на монтажно-демонтажни работи;
Обем и съдържание на ремонтните работи, възможни дефекти и повреди по топлотехнически съоръжения и инсталации;
Технология, технологична последователност и организация при извършване на ремонта на предметите на труда;
Технологичния ред при подготовката за пускане на топлотехнически съоръжения и инсталации;
Устройство, приложение и начини за безопасна работа с механизми и приспособления, използвани при ремонта;
Предупредителни и забранителни надписи и табели, използвани при ремонтните дейности;
Правни норми и общи изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, на противопожарна и аварийна безопасност и за опазване на околната среда.
Изпълнение на специфични шлосерски операции, свързани с монтажно-демонтажните дейности;
Избор и настройване на оборудването, предварителна подготовка и изпълнение на електродъгово и газокислородно заваряване;
Приемане, транспортиране съхранение и обслужване на бутилки за технически газове и стационарни съдове под налягане;
Проверка на предпазна и регулираща арматура;
Спазване на технологията и технологичната последователност при монтаж, демонтаж и ремонт на хидравлични машини, а също и на изискванията за качество и надеждност;
Правилна и безопасна работа с работни вещества, ръчни и механизирани инструменти, стендове;
Установяване на дефекти и отстраняване на повреди по топлотехнически съоръжения и инсталации;
Правила за безопасна работа със стари топлинни изолации, в т.ч. на база азбест и стъклена вата;
Правилна употреба на лични предпазни средства, ползване на пожарогасителни средства и оказване на долекарска помощ.
6. Извършва техническо обслужване на топлотехнически съоръжения и инсталации. Топлотехнически съоръжения и инсталации.
Специализирани инструменти, материали, консумативи и измервателни уреди, свързани с техническото обслужване на предметите на труда.
Експлоатационни характеристики и режими на работа на топлотехнически съоръжения и инсталации;
Технически показатели за нормална работа и норми за отклоненията от нея;
Причини за отклонения от експлоатационния режим и начини за отстраняването им;
Правни норми и общи изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, на противопожарна и аварийна безопасност, опазване на околната среда.
Определяне техническото състояние на съоръженията и инсталациите чрез наблюдение и измерване на параметрите им;
Отстраняване на причините за отклонения от експлоатационните режими;
Работа с инструкции за монтаж, експлоатация и ремонт на топлотехнически съоръжения и инсталации;
Попълване на отчетна документация за извършената работа;
Правилна и безопасна работа със специализирани инструменти;
Предпазване от поражение с електрически ток;
Правилна употреба на лични предпазни средства, ползване на пожарогасителни средства и оказване на долекарска помощ.
Специалност 5220405 "Хладилна техника"
1. Разчита и използва техническа, конструктивна и технологична документация. Техническа, конструктивна и технологична документация (инструкции, каталози и др.).
Компютър.
Мащаби, проекции, размери, условни означения, разрези, сечения, скици, чертежи и др.;
Точност на размерите, точност на форма и разположение, грапавост и сглобки;
Съдържанието на техническа, конструктивна и технологична документация;
Приложен софтуер.
Изработване на скици, разчитане и използване на скици и чертежи на несложни детайли;
Намиране на специализирана информация в каталози, инструкции и друга специфична техническа документация;
Работа с компютър - текстообработка, създаване на таблици, работа с периферни устройства;
Ползване на Интернет - търсене на информация, електронна поща.
Сръчност, прецизност и съобразителност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Чувство за отговорност;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Комуникативност;
Умения за работа в екип;
Спазване на йерархията.
2. Измерва основни величини и параметри. Термометри, манометри, нивомери, разходомери, скоростомерни устройства, уреди за измерване на влажност, електромер, комбиниран електрически измервателен уред (мултицет). Основни величини и параметри (температура, налягане, ниво, разход, влажност, скорост, електрически ток, напрежение, съпротивление, мощност, енергия) - същност, измервателни единици, уреди за измерването им, правила за монтиране, измерване и безопасна работа с уредите;
Електрическа енергия;
електрически вериги;
монофазна, трифазна мрежа;
защитно зануляване;
заземяване и предпазване от поражение с електрически ток.
Правилно монтиране, свързване и безопасна работа с измервателните уреди и системи; Вярно отчитане на резултатите от измерването.
3. Монтира и демонтира детайли и възли от хладилни съоръжения. Детайли и възли на: домашни и търговски хладилници, климатизатори, термопомпи, съоръжения в промишлени хладилни инсталации.
Материали: конструкционни, топло- и хидроизолационни, антикорозионни, уплътняващи за вода, солов разтвор, етилен- и пропиленгликол, амоняк и фреон, смазващи и миещи вещества.
Инструменти: монтьорски, основни шлосерски, комплект за заваряване с твърди и меки припои, нарязване на резби, рязане и огъване на тръби, конусна дъска, специализирани.
Подемно-транспортни средства: крикове, телфери, мостови кранове, асансьори и др.
Свойства, приложение, маркиране, обработване и съхранение на конструкционни, изолационни, филтриращи, уплътняващи, смазочни, свързващи, антикорозионни материали;
Предназначение на различните инструменти и подемно-транспортни средства и правила за безопасна работа с тях;
Основни шлосерски операции - изправяне, рязане, изпиляване, пробиване, нарязване на резби и др.;
Електродъгово и газокислородно заваряване на тръби и фланци, запояване с твърди припои;
Правила за работа с бутилки за технически газове и стационарни съдове под налягане;
Видове и област на приложение на основни машинни елементи;
Основни понятия и закономерности в техническата механика, свързани с основните машинни елементи;
Технология и технологична последователност при извършване на монтажно-демонтажни операции на детайли и възли, както и последиците от неспазването им.
Предназначение на различните инструменти и подемно-транспортни средства и правила за безопасна работа с тях;
Безопасна работа с хладилни агенти.
Избор и работа с различни видове материали;
Избор на изправни и безопасни за работа инструменти съобразно конкретната операция;
Безопасна работа с инструменти;
Извършване на шлосерски операции;
Избор и настройване на оборудването, предварителна подготовка и изпълнение на електродъгово и газокислородно заваряване и при запояване с твърди припои;
Приемане, транспортиране съхранение и обслужване на бутилки за технически газове и стационарни съдове под налягане;
Извършване на монтажно-демонтажни операции на детайли и възли при спазване на технологична последователност;
Избор на подходящи средства за окачване, повдигане и преместване на товари и безопасна работа с подемно-транспортни средства.
Безопасна работа с хладилни агенти при зареждане на съоръженията и при замяна на озоноразрушаващи хладилни агенти с екологично чисти агенти.
4. Монтира, демонтира и ремонтира хидравлични машини. Помпи, компресори и вентилатори.
Шлосерски, измервателни и монтьорски инструменти;
специализирани шлосерски инструменти;
уплътнителни и смазочни материали;
подемно-транспортни съоръжения.
Основни понятия и закони в хидро- и газодинамиката;
Предназначение, видове, устройство и действие на хидравличните машини;
Технология и технологична последователност при извършване на монтаж, демонтаж и ремонт на хидравлични машини;
Предназначение и правила за безопасна работа с инструменти и подемно-транспортни средства.
Спазване на технологията и технологичната последователност при монтаж, демонтаж и ремонт на хидравлични машини;
Сигурна и безопасна работа при изпълнение на трудовите дейности.
5. Монтира, демонтира и ремонтира хладилни съоръжения и инсталации и пуска в действие климатизатори, домашни и търговски хладилници. Домашни и търговски хладилници, климатизатори, термопомпи, промишлени хладилни съоръжения и инсталации.
Материали: стоманени тръби, тръби от цветни метали, фитинги и арматура, топло- и хидроизолационни, антикорозионни, уплътняващи за: вода, солов разтвор, етилен- и пропиленгликол, хладилни агенти, смазващи и миещи вещества.
Инструменти: монтьорски, основни шлосерски, измервателни - шублер, микрометър, индикатор, специализирани, комплекти за заваряване и запояване с твърди и меки припои, нарязване на резби, рязане и огъване на тръби; конусна дъска; комбиниран електрически измервателен уред; стендове за: изтегляне и рециклиране на фреон, вакуумиране и зареждане с хладилен агент.
Бутилки за технически газове, стационарни съдове под налягане, манометрична станция.
Инструкционна и отчетна документация.
Подемно-транспортни средства: крикове, телфери, мостови кранове, транспортни колички, монтажно скеле, товарни асансьори.
Лични предпазни средства: работно облекло, предпазни очила (маска), каска, противогаз, кислороден апарат, ръкавици, подходящи обувки, антифони и др.
Предназначение, устройство и принцип на действие на домашни и търговски хладилници, климатизатори, термопомпи, промишлени хладилни съоръжения и инсталации;
Функции и проверка на предпазна и регулираща арматура;
Основни понятия от термодинамика и топлопренасяне;
Свойства и характеристики на вода, солов разтвор, етилен- и пропиленгликол, хладилни агенти и масла;
Електрообзавеждане на домашни и търговски хладилници и климатизатори;
Технологична последователност и технология за извършване на монтажно-демонтажни работи;
Правила за безопасна работа със съоръжения за събиране на неекологични фреони;
Правила за пускане в действие на домашни и търговски хладилници и климатизатори;
Обем и съдържание на ремонтните работи, възможни дефекти и повреди на предметите на труда;
Технологична последователност, технология и организация при извършване на ремонта на предметите на труда;
Определяне годността на детайлите и елементите от хладилните съоръжения, климатизатори и инсталации, подлежащи на подмяна;
Консервиране и съхранение на съоръжения и инсталации;
Електродъгово и газокислородно заваряване на тръби и фланци, запояване на медни тръби, мед-стомана, мед-месинг;
Правила за работа с бутилки за технически газове и стационарни съдове под налягане;
Устройство, приложение и начини за безопасна работа с механизми и приспособления, използвани при ремонта;
Предупредителни и забранителни надписи и табели, използвани при ремонтните дейности;
Правни норми и общи изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, на противопожарна и аварийна безопасност, опазване на околната среда.
Изпълнение на специфични шлосерски операции;
Проверка на предпазна и регулираща арматура;
Разчитане на електрически схеми и извършване на електромонтажни операции;
Спазване на технологична последователност и технология за извършване на монтажно-демонтажни и ремонтни дейности и изискванията за качество и надеждност;
Правилна и безопасна работа с ръчни и механизирани инструменти, стендове;
Избор и настройване на оборудването, предварителна подготовка и изпълнение на електродъгово и газокислородно заваряване и при запояване на медни тръби, мед-стомана, мед-месинг;
Приемане, транспортиране, съхранение и обслужване на бутилки за технически газове и стационарни съдове под налягане;
Подготовка и пускане в действие на домашни и търговски хладилници и климатизатори;
Събиране на неекологични фреони;
Установяване на дефекти и отстраняване на повреди по хладилни съоръжения, инсталации и климатизатори;
Правилна употреба на лични предпазни средства, ползване на противогаз, кислороден апарат, пожарогасителни средства и оказване на долекарска помощ.
6. Извършва техническо обслужване на хладилни съоръжения и инсталации и климатизатори. Хладилни съоръжения и инсталации и климатизатори.
Специализирани инструменти, материали, консумативи и измервателни уреди, свързани с техническото обслужване на предметите на труда.
Експлоатационни характеристики и режими на работа на хладилни съоръжения и инсталации и климатизатори;
Технически показатели за нормална работа и норми за отклоненията от нея;
Причини за отклонения от експлоатационния режим и начини за отстраняването им;
Устройство и действие на пропускотърсач и стенд за допълване и зареждане с хладилен агент;
Правни норми и общи изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, на противопожарна и аварийна безопасност, опазване на околната среда.
Определяне техническото състояние на съоръженията и инсталациите чрез наблюдение и измерване на параметрите им;
Отстраняване на причините за отклонения от експлоатационните режими;
Работа с пропускотърсач и стенд за допълване и зареждане с хладилен агент;
Работа с инструкции за монтаж, експлоатация и ремонт на хладилни съоръжения и инсталации и климатизатори;
Попълване на отчетна документация за извършената работа;
Правилна и безопасна работа със специализирани инструменти;
Предпазване от поражение с електрически ток;
Правилна употреба на лични предпазни средства, ползване на пожарогасителни средства и оказване на долекарска помощ.
Специалност 5220406 "Газова техника"
1. Разчита и използва техническа, конструктивна и технологична документация. Техническа, конструктивна и технологична документация (инструкции, каталози и др.).
Компютър.
Мащаби, проекции, размери, условни означения, разрези, сечения, скици, чертежи и др.;
Точност на размерите, точност на форма и разположение, грапавост и сглобки;
Съдържанието на техническа, конструктивна и технологична документация;
Приложен софтуер.
Изработване на скици, разчитане и използване на скици и чертежи на несложни детайли;
Ползване на каталози, инструкции и друга специфична техническа документация;
Работа с компютър - текстообработка, създаване на таблици, работа с периферни устройства;
Ползване на Интернет - търсене на информация, електронна поща.
Сръчност, прецизност и съобразителност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Чувство за отговорност;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Комуникативност;
Умения за работа в екип;
Спазване на йерархията.
2. Измерва основни величини и параметри. Термометри, манометри, нивомери, разходомери, скоростомерни устройства, уреди за измерване на влажност, електромер, комбиниран електрически измервателен уред (мултицет). Основни величини и параметри (температура, налягане, ниво, разход, влажност, скорост, електрически ток, напрежение, съпротивление, мощност, енергия) - същност, измервателни единици, уреди за измерването им, правила за монтиране, измерване и безопасна работа с уредите;
Електрическа енергия;
електрически вериги;
монофазна, трифазна мрежа;
защитно зануляване;
заземяване и предпазване от поражение с електрически ток.
Правилно монтиране, свързване и безопасна работа с измервателните уреди и системи;
Вярно отчитане на резултатите от измерването.
3. Монтира и демонтира машиностроителни детайли и възли. Детайли и възли: ос, вал, лагер, ремъчна и зъбна предавка, съединител, разглобяеми и неразглобяеми съединения.
Материали: стомана, чугун, цветни метали и сплавите им, антикорозионни, уплътняващи, смазващи и миещи вещества.
Инструменти: монтьорски, основни шлосерски, за нарязване на резби, рязане и огъване на тръби.
Свойства, приложение, маркиране, обработване и съхранение на конструкционни, уплътняващи, смазочни, свързващи, антикорозионни материали;
Предназначение и правила за безопасна работа с инструменти;
Основни шлосерски операции - изправяне, рязане, изпиляване, пробиване, нарязване на резби и др.;
Видове и област на приложение на основни машинни елементи.
Основни понятия и закономерности в техническата механика, свързани с основните машинни елементи;
Технологична последователност и технология за извършване на монтажно-демонтажни операции на детайли и възли, както и последиците от неспазването им;
Предназначение и правила за безопасна работа с инструменти.
Избор и работа с различни видове материали;
Избор на изправни и безопасни за работа инструменти съобразно конкретната операция;
Извършване на шлосерски операции;
Спазване на технологична последователност и технологията за извършване на монтажно-демонтажни операции на детайли и възли.
4. Монтира, демонтира и ремонтира хидравлични машини. Помпи, компресори и вентилатори.
Шлосерски, измервателни и монтьорски инструменти; специализирани шлосерски инструменти; уплътнителни и смазочни материали; подемно-транспортни съоръжения.
Основни понятия и закони в хидро- и газодинамиката;
Предназначение, видове, устройство и действие на хидравличните машини;
Технологична последователност и технология за извършване на монтаж, демонтаж и ремонт на хидравлични машини;
Предназначение и правила за безопасна работа с инструменти и подемно-транспортни средства.
Спазване на технологичната последователност и технология за монтаж, демонтаж и ремонт на хидравлични машини;
Сигурна и безопасна работа при изпълнение на трудовите дейности.
5. Монтира, демонтира и ремонтира разпределителни газопроводи, газови съоръжения и инсталации и пуска в действие битови газови уреди. Разпределителни газопроводи, газови инсталации, отоплителни инсталации, газови уреди за приготвяне на храна, за отопление и за горещо битово водоснабдяване;
системи за димоотвеждане и вентилация; устройства за измерване разхода на газ и регулиране на налягането му.
Материали: стоманени тръби; тръби от цветни метали, полиетилен и полипропилен, фитинги и спирателна, регулираща и предпазна арматура; топло- и хидроизолационни, антикорозионни, уплътняващи, смазващи и миещи вещества.
Инструменти: монтьорски, основни шлосерски, специализирани и неискрообразуващи, комплект за заваряване и за запояване с твърди и меки припои, нарязване на резби, рязане и огъване на тръби, електрически измервателен уред; агрегат за заваряване на тръби от полиетилен, уреди за откриване пропуски на газ, уреди за измерване потенциалите на активна защита от корозия на стоманени тръбопроводи.
Бутилки за технически газове, стационарни съдове под налягане.
Инструкционна и отчетна документация.
Подемно-транспортни средства: крикове, телфери, транспортни колички, монтажно скеле, товарни асансьори.
Лични предпазни средства: работно облекло, предпазни очила (маска), каска, ръкавици, подходящи обувки и др.
Предназначение, устройство и принцип на действие на разпределителни газопроводи, газови съоръжения и инсталации;
Основни понятия от термодинамика и топлопренасяне;
Свойства и характеристики на природен газ и втечнени въглеводородни газове;
Условни означения в електрическите схеми от електрообзавеждането на газовите уреди;
Технологична последователност и технология за извършване на монтажно-демонтажни, строителни и дърводелски работи;
Електродъгово и газокислородно заваряване на тръби и фланци, запояване на медни тръби, мед-стомана, мед-месинг;
Правила за работа с бутилки за технически газове и стационарни съдове под налягане;
Функции и проверка на предпазна и регулираща арматура;
Пускане в действие на битови газови уреди;
Обем и съдържание на ремонтните работи, възможни дефекти и повреди;
Технологична последователност, технология и организация при извършване на ремонт;
Транспортиране, приемане, съхранение и обслужване на бутилки за технически газове и стационарни съдове под налягане;
Устройство, приложение и начини за безопасна работа с механизми и приспособления, използвани при ремонта;
Предупредителни и забранителни надписи и табели, използвани при ремонтните дейности;
Правни норми и общи изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна и аварийна безопасност, опазване на околната среда.
Изпълнение на монтажно-демонтажни, строителни и дърводелски работи;
Спазване на технологична последователност и технология за извършване на монтажно-демонтажни, строителни, дърводелски и ремонтни дейности и изискванията за качество и надеждност;
Избор и настройване на оборудването, предварителна подготовка и изпълнение на електродъгово и газокислородно заваряване и при запояване на медни тръби, мед-стомана, мед-месинг;
Приемане, транспортиране съхранение и обслужване на бутилки за технически газове и стационарни съдове под налягане;
Правилна и безопасна работа с ръчни и механизирани инструменти и стендове;
Проверка на предпазна и регулираща арматура;
Установяване на дефекти и отстраняване на повреди по газови съоръжения и инсталации;
Пускане в действие на битови газови уреди;
Правилна употреба на лични предпазни средства, ползване на пожарогасителни средства и оказване на долекарска помощ.
6. Извършва техническо обслужване на сградни газови и отоплителни инсталации, битови газови уреди и системи за димоотвеждане и вентилация. Газови и отоплителни инсталации, газови уреди за приготвяне на храна, за отопление и за горещо битово водоснабдяване; системи за димоотвеждане и вентилация; устройства за измерване разхода на газ и регулиране на налягането му.
Специализирани инструменти и измервателни уреди, свързани с техническото обслужване на предметите на труда.
Инструкционна и отчетна документация.
Лични предпазни средства: работно облекло, предпазни очила (маска), каска, ръкавици и др.
Експлоатационни характеристики и режими на работа на предметите на труда;
Технически показатели за нормална работа и норми за отклоненията от нея;
Откриване на причините за отклонения от експлоатационния режим и начини за отстраняването им;
Правни норми и общи изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна и аварийна безопасност, опазване на околната среда.
Определяне техническото състояние на съоръженията и инсталациите чрез наблюдение и измерване на параметрите им;
Отстраняване причините, породили отклонения от експлоатационните режими;
Работа с инструкции за монтаж, експлоатация и ремонт на сградни газови и отоплителни инсталации;
Попълване на отчетна документация за извършената работа;
Предпазване от поражение с електрически ток;
Правилна употреба на лични предпазни средства, ползване на пожарогасителни средства и даване на долекарска помощ.
Специалност 5220407 "Климатична и вентилационна техника"
1. Разчита и използва техническа, конструктивна и технологична документация. Техническа, конструктивна и технологична документация (инструкции, каталози и др.).
Компютър.
Мащаби, проекции, размери, условни означения, разрези, сечения, скици, чертежи и др.;
Точност на размерите, точност на форма и разположение, грапавост и сглобки;
Съдържанието на техническа, конструктивна и технологична документация;
Приложен софтуер.
Изработване на скици, разчитане и използване на скици и чертежи на несложни детайли;
Ползване на каталози, инструкции и друга специфична техническа документация;
Работа с компютър - текстообработка, създаване на таблици, работа с периферни устройства;
Ползване Интернет - търсене на информация, електронна поща.
Сръчност, прецизност и съобразителност;
Бърза и точна преценка и правилна реакция;
Самообладание;
Чувство за отговорност;
Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
Комуникативност;
Умения за работа в екип;
Спазване на йерархията.
2. Измерва основни величини и параметри. Термометри, манометри, нивомери, разходомери, скоростомерни устройства, уреди за измерване на влажност, електромер, комбиниран електрически измервателен уред (мултицет). Основни величини и параметри (температура, налягане, ниво, разход, влажност, скорост, електрически ток, напрежение, съпротивление, мощност, енергия) - същност, измервателни единици, уреди за измерването им, правила за монтиране, измерване и безопасна работа с уредите;
Електрическа енергия;
електрически вериги;
монофазна, трифазна мрежа;
защитно зануляване;
заземяване и предпазване от поражение с електрически ток.
Правилно монтиране, свързване и безопасна работа с измервателните уреди и системи;
Вярно отчитане на резултатите от измерването.
3. Монтира и демонтира детайли и възли от климатични и вентилационни съоръжения. Детайли и възли от промишлени и битови климатични и вентилационни съоръжения и инсталации, термопомпи: ос, вал, лагер, ремъчна и зъбна предавка, съединител, разглобяеми и неразглобяеми съединения.
Материали: конструкционни, топло- и хидроизолационни, антикорозионни, уплътняващи, шумопоглъщащи, филтриращи, смазващи и миещи вещества.
Инструменти: монтьорски, основни шлосерски, измервателни - шублер, микрометър, индикатор, вътромер, комплекти за заваряване с твърди и меки припои, нарязване на резби, рязане и огъване на тръби, конусна дъска.
Подемно-транспортни средства: крикове, телфери, мостови кранове, асансьори и др.
Свойства, приложение, маркиране, обработване и съхранение на конструкционни, изолационни, филтриращи, уплътняващи, смазочни, шумопоглъщащи, свързващи, антикорозионни материали;
Основни шлосерски операции - изправяне, рязане, изпиляване, пробиване, нарязване на резби и др.;
Електродъгово и газокислородно заваряване на листов материал, тръби, профили и фланци и запояване с твърди припои;
Правила за работа с бутилки за технически газове и стационарни съдове под налягане;
Видове и област на приложение на основни машинни елементи;
Основни понятия и закономерности в техническата механика, свързани с основните машинни елементи;
Технология и технологична последователност при извършване на монтажно-демонтажни операции на детайли и възли, както и последиците от неспазването им.
Предназначение и правила за безопасна работа с инструменти и подемно-транспортни средства.
Избор и работа с различни видове материали;
Избор на изправни и безопасни за работа инструменти, съобразно конкретната операция;
Извършване на шлосерски операции;
Избор и настройване на оборудването, предварителна подготовка и изпълнение на електродъгово и газокислородно заваряване;
Приемане, транспортиране, съхранение и обслужване на бутилки за технически газове и стационарни съдове под налягане;
Спазване на технологична последователност и технологията за извършване на монтажно-демонтажни операции на детайли и възли;
Избор на подходящи средства за окачване, повдигане и преместване на товари и безопасна работа с подемно-транспортни средства.
4. Монтира, демонтира и ремонтира хидравлични машини. Помпи, компресори и вентилатори.
Шлосерски, измервателни и монтьорски инструменти, специализирани шлосерски инструменти, уплътнителни и смазочни материали, подемно-транспортни съоръжения.
Основни понятия и закони в хидро- и газодинамиката;
Предназначение, видове, устройство и действие на хидравличните машини;
Технологична последователност и технология за извършване на монтаж, демонтаж и ремонт на хидравлични машини;
Предназначение и правила за безопасна работа с инструменти и подемно-транспортни средства.
Спазване на технологичната последователност и технология за монтаж, демонтаж и ремонт на хидравлични машини;
Сигурна и безопасна работа при изпълнение на трудовите дейности.
5. Монтира, демонтира и ремонтира климатизатори, промишлени и битови климатични и вентилационни съоръжения и инсталации и пуска в действие климатизатори Климатизатори, промишлени и битови климатични и вентилационни съоръжения, термопомпи, елементите и електрообзавеждането им, спирателна, регулираща и предпазна арматура, автоматично действащи уреди.
Материали: стоманени тръби; тръби от цветни метали, фитинги и арматура за тях; топло- и хидроизолационни, антикорозионни, уплътняващи, шумо- и вибропоглъщащи елементи, хладилни агенти, смазващи и миещи вещества.
Инструменти: монтьорски, основни шлосерски, специализирани, комплект за заваряване и запояване с твърди и меки припои, нарязване на резби, рязане и огъване на тръби, конусна дъска; комбиниран електрически измервателен уред.
Бутилки за технически газове, стационарни съдове под налягане.
Инструкционна и отчетна документация.
Подемно-транспортни средства: крикове, транспортни колички, монтажно скеле и др.
Лични предпазни средства: работно облекло, предпазни очила (маска), каска, ръкавици, подходящи обувки, антифони и др.
Предназначение, устройство и принцип на действие на климатизатори, промишлени и битови климатични и вентилационни съоръжения и инсталации;
Основни понятия от термодинамика и топлопренасяне;
Свойства и характеристики на работните вещества, хладилни агенти и масла;
Системи за регенерация, рекуперация и обработване на постъпващия въздух в помещенията (филтриране, овлажняване, загряване и охлаждане);
Електрообзавеждане на климатизатори, климатични и вентилационни съоръжения;
Функции и проверка на предпазна и регулираща арматура и на детайли и елементи от климатизатори, климатични и вентилационни съоръжения и инсталации;
Технологична последователност и технология за извършване на монтажно-демонтажни работи на предметите на труда;
Правила за пускане в действие на климатизатори;
Обем и съдържание на ремонтните работи, възможни дефекти и повреди;
Технологична последователност, технология и организация при извършване на ремонта;
Устройство, приложение и начини за безопасна работа с механизми и приспособления, използвани при ремонта;
Предупредителни и забранителни надписи и табели, използвани при ремонтните дейности;
Правни норми и общи изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна и аварийна безопасност, опазване на околната среда.
Изпълнение на специфични шлосерски операции, свързани с монтажно-демонтажните дейности;
Разчитане на електрически схеми и извършване на електромонтажни операции;
Проверка на предпазна и регулираща арматура;
Спазване на технологична последователност и технология за извършване на монтажно-демонтажни и ремонтни дейности и изискванията за качество и надеждност;
Правилна и безопасна работа с ръчни и механизирани инструменти, стендове, бутилки за технически газове, стационарни съдове под налягане и работни вещества;
Подготовка и пускане в действие на климатизатори;
Установяване на дефекти и отстраняване на повреди по климатични и вентилационни съоръжения и инсталации и климатизатори;
Правилна употреба на лични предпазни средства, ползване на пожарогасителни средства и оказване на долекарска помощ.
6. Извършва техническо обслужване на климатични и вентилационни съоръжения и инсталации и климатизатори. Климатични и вентилационни съоръжения и инсталации и климатизатори.
Специализирани инструменти, материали, консумативи и измервателни уреди, свързани с техническото обслужване на предметите на труда.
Инструкционна и отчетна документация.
Експлоатационни характеристики и режими на работа на климатични и вентилационни съоръжения и инсталации и климатизатори;
Технически показатели за нормална работа и норми за отклоненията от нея;
Откриване на причините за отклонения от експлоатационния режим и начини за отстраняването им;
Правни норми и общи изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна и аварийна безопасност, опазване на околната среда.
Определяне техническото състояние на съоръженията и инсталациите чрез наблюдение и измерване на параметрите им;
Отстраняване причините, породили отклонения от експлоатационните режими;
Работа с инструкции за монтаж, експлоатация и ремонт на климатични и вентилационни съоръжения и инсталации и климатизатори;
Попълване на отчетна документация за извършената работа;
Предпазване от поражение с електрически ток;
Правилна употреба на лични предпазни средства, ползване на пожарогасителни средства и оказване на долекарска помощ.

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление "Електротехника и енергетика" Държавната политика на страната предвижда развитие на енергетиката чрез изграждане на нови мощности, рехабилитация и модернизация на съществуващите, както и чрез използване на енергоспестяващи технологии в индустрията и бита. Съвременното развитие на техниката създава условия за повишаване стандарта на живот чрез: климатизиране и вентилиране на помещенията в индустрията, обществения сектор и бита; използване на газовото гориво като екологично чисто и икономически обосновано; ефективни системи за отопление; хладилни съоръжения, използващи екологично чисти хладилни агенти, с модерен дизайн и висока степен на автоматизация; енергоспестяващи технологии и ефективно използване на електрическа енергия, произведена в АЕЦ, ТЕЦ и ВЕЦ. Развитието на професионалното направление изисква квалифицирана работна ръка както за малките и средните, така и за големите организации и фирми. Повечето от специалностите в професията позволяват на много хора да работят и самостоятелно.
2.3. Възможности за професионална реализация
Завършилите обучението могат да работят във фирми с предмет на дейност eлектро- и топлопроизводство, битово газифициране, отопление, климатизация и вентилация, хладилна техника. Лицата, извършващи заваръчни дейности при практикуване на професията, трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 7 за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване и Единните изисквания за условията, организацията и съдържанието на професионалното обучение за придобиване на правоспособност по заваряване. Лицата, изпълняващи неразглобяеми съединения (заваряване, спояване, залепване), свързани с газоразпределителни мрежи и газови инсталации, трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (приета с ПМС № 171 от 16.VII.2004 г.). Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" могат да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на професиите от Националната класификация на професиите (1996 г.): 7235 "Монтьори на енергийни съоръжения", 7239 "Монтьори на машини, некласифицирани другаде", 8162 "Оператори по производството на топлоенергия", 8164 "Оператори по вентилация, отопление и охлаждане", в това число допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.
2.4. Възможност за разширяване и повишаване на професионалната квалификация
Придобилият втора степен на професионална квалификация по дадена специалност може да се обучава по друга специалност от професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Електротехника и енергетика", се зачита. Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" може да се обучава по друга професия от професионално направление "Електротехника и енергетика", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления и част от отрасловата задължителна професионална подготовка, се зачита. Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" може да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник на енергийни съоръжения и инсталации".

3. Цели на обучението
Основната цел на обучението по професията "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" е усвояване на теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества, необходими за реализация в областта на електротехниката и енергетиката.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава и използва личните предпазни средства; знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място; не замърсява при работа околната среда;
- осъществява ефективна комуникация при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип; умее да формулира проблеми, задава въпроси и дава удовлетворяващи отговори, прави отчет за извършената работа;
- познава организацията на предприятието (фирмата) и правомощията на длъжностните лица;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник и прилага усвоените икономически и трудовоправни знания при упражняване на професията;
- участва при разпределение на задачите между членовете на екипа, поема отговорност за изпълнение на трудовите задачи, съответстващи на неговите компетенции; съдейства и търси помощ от членовете на екипа; отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на работата, която му е възложена; разбира собствената си роля в производството и осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- умее да работи с компютър, ползва приложен софтуер и Интернет;
- осъществява комуникация на чужд език при изпълнение на трудовата си дейност.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за професиите от направление "Електротехника и енергетика" След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- разпознава, разчита и използва в практиката техническа, конструктивна и технологична документация - наредби, правилници, инструкции, каталози, схеми, скици и др.;
- познава основните материали и инструменти, според предназначението им, като умее да ги избира и работи безопасно с тях при изпълнение на основните шлосерски, ремонтни и монтажни операции;
- знае основните машинни елементи, детайли и възли; умее да оценява годността им и може да извършва монтажно-демонтажни и ремонтни операции с тях;
- познава физическата същност на основните топлотехнически и електрически величини и правилно използва технически средства за измерването им;
- знае основните понятия, закони и процеси в хидро- и газодинамиката, термодинамиката и топлопренасянето и тяхното приложение в енергийните съоръжения;
- познава принципното устройство, действието и видовете конструкции на хидравлични съоръжения;
- познава и спазва технологичната последователност за извършване на монтажно-демонтажни и ремонтни операции на основни машинни елементи, детайли и възли при правилна организация на работното място и рационално използване на работното време.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка
3.3.1. Специалност 5220401 "Топлоенергетика"
След завършване на обучението по професията обучаемият трябва да умее да извършва монтаж, демонтаж и ремонт на възли и елементи от енергийни съоръжения и тръбопроводи в ТЕЦ, като:
- познава предназначението, принципа на действие, устройството и основните конструкции на топлотехническите съоръжения в ТЕЦ, в т.ч. и техните детайли и възли; - спазва технологичната последователност при различните видове операции;
- работи безопасно с работни вещества, горива, специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове, отнасящи се до специалността, като спазва правилата за работа с тях и използва лични предпазни средства;
- отстранява повреди и дефекти в арматура и тръбопроводи за ниско и високо налягане;
- вярно и бързо оценява конкретните ситуации на работното място и съобразно с тях извършва трудовите дейности; изпълнява трудовите си задължения, като спазва нормативните изисквания;
- попълва работна документация - формуляри, дневници и др., за извършените от него дейности.
3.3.2. Специалност 5220402 "Ядрена енергетика"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да умее да извършва монтаж, демонтаж и ремонт на възли и елементи от енергийни съоръжения и тръбопроводи в АЕЦ, като:
- познава предназначението, принципа на действие, устройството и основните конструкции на топлотехническите съоръжения в ЯЕЦ, в т.ч. и техните детайли и възли;
- извършва в технологична последователност различните видове операции, свързани с монтаж, демонтаж и ремонт на топлотехнически съоръжения и инсталации;
- работи безопасно с работни вещества, горива, специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове, отнасящи се до специалността, като спазва правилата за работа с тях и използва лични предпазни средства;
- отстранява повреди и дефекти в арматура и тръбопроводи за ниско и високо налягане;
- вярно и бързо оценява конкретните ситуации на работното място и съобразно с тях извършва трудовите дейности; изпълнява трудовите си задължения, като спазва нормативните изисквания;
- правилно и безопасно извършва ремонтни операции, вкл. и в радиационна среда;
- попълва работна документация - формуляри, дневници и др., за извършените от него дейности.
3.3.3. Специалност 5220403 "Хидроенергетика"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да умее да извършва монтаж, демонтаж и ремонт на възли и елементи от енергийни съоръжения и тръбопроводи във ВЕЦ, като:
- познава предназначението, принципа на действие, устройството и основните конструкции на хидротехническите съоръжения във ВЕЦ и помпени станции, в т.ч. и техните детайли и възли;
- извършва в технологична последователност различните видове операции, свързани с монтаж, демонтаж и ремонт на хидротехнически съоръжения;
- работи безопасно с работни вещества, специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове, отнасящи се до специалността, като спазва правилата за работа с тях и използва лични предпазни средства; - отстранява повреди и дефекти в арматура и тръбопроводи за ниско и високо налягане;
- вярно и бързо оценява конкретните ситуации на работното си място и съобразно с тях извършва трудовите дейности; изпълнява трудовите си задължения, като спазва нормативните изисквания;
- попълва работна документация - формуляри, дневници и др., за извършените от него дейности.
3.3.4. Специалност 5220404 "Топлинна техника"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да умее да извършва монтаж, ремонт и техническо обслужване на топлотехнически съоръжения и инсталации, като:
- познава предназначението, принципа на действие и основните конструкции топлотехнически уреди, съоръжения и инсталации, в т.ч. техните детайли и възли;
- извършва в технологична последователност различните видове операции, свързани с монтаж, демонтаж и ремонт на топлотехнически съоръжения и инсталации;
- работи безопасно с работните вещества, горива, специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове, отнасящи се до специалността, като спазва правилата за работа с тях и използва лични предпазни средства;
- дефинира и сравнява основните експлоатационни параметри на топлотехническите уреди и съоръжения, начините за измерването или определянето им;
- отстранява причините за отклонения от нормалната работа на съоръженията и инсталациите;
- изпълнява трудовите си задължения в съответствие с нормативните си изисквания;
- изпълнява самостоятелно и в срок трудовите дейности и поема отговорност по отношение на качеството на извършената работа;
- попълва работна документация - формуляри, дневници и др., за извършените от него дейности;
- познава основните графични означения на топлотехническите уреди, елементи и съоръжения, използваните стандартни основни буквени означения, индекси и използвани съкращения.
3.3.5. Специалност 5220405 "Хладилна техника"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да умее да извършва монтаж, демонтаж, ремонт и техническо обслужване на хладилни съоръжения и инсталации и на климатизатори, като:
- познава предназначението, принципа на действие, устройството и основните конструкции на хладилните съоръжения и инсталации, климатизатори и термопомпи, в това число техните детайли и възли;
- дефинира и сравнява основните експлоатационни параметри на хладилните съоръжения, климатизатори и термопомпи и начините за измерването им;
- извършва монтаж, демонтаж и ремонт, в т.ч. и електрообзавеждане на домашни и търговски хладилници и климатизатори;
- извършва монтаж, демонтаж и ремонт на промишлени хладилни инсталации;
- подготвя и пуска в действие домашни и търговски хладилници и климатизатори;
- работи безопасно с работни вещества, специализирани инструменти, бутилки с технологични газове, измервателни уреди и стендове, отнасящи се до специалността, като спазва правилата за работа с тях;
- отстранява дефекти и повреди по съоръженията и тръбопроводите;
- оценява критичните ситуации на работното място и съобразно с тях извършва необходимите действия;
- изпълнява трудовите си задължения в съответствие с нормативните изисквания;
- попълва работна документация - формуляри, дневници и др., за извършените от него дейности.
3.3.6. Специалност 5220406 "Газова техника"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да умее да извършва монтаж, демонтаж, ремонт и техническо обслужване на газови уреди, съоръжения и газови инсталации, като:
- познава предназначението, принципа на действие и основните конструкции газови уреди и съоръжения, в т.ч. техните детайли и възли;
- дефинира и сравнява основните експлоатационни параметри на газовите уреди и съоръжения и начините за измерването им;
- извършва в технологична последователност различните видове операции, свързани с изграждане на газови инсталации, инсталирането на газови уреди и системи за димоотвеждане и вентилация;
- подготвя, пуска в действие и въвежда в експлоатация газови инсталации, газови уреди и системи за димоотвеждане и вентилация;
- работи безопасно с горива, специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове, отнасящи се до специалността, като спазва правилата за работа с тях и използва при необходимост лични предпазни средства;
- оценява критичните ситуации на работното си място и съобразно с тях извършва необходимите действия;
- изпълнява трудовите си задължения в съответствие с нормативните изисквания;
- изпълнява самостоятелно и в срок трудовите дейности и поема отговорност по отношение на качеството на извършената работа;
- попълва работна документация - формуляри, дневници и др., за извършените от него дейности.
3.3.7. Специалност 5220407 "Климатична и вентилационна техника"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да умее да извършва монтаж, демонтаж, ремонт и техническо обслужване на климатични и вентилационни съоръжения и инсталации, като:
- познава предназначението, принципа на действие, устройството и основните конструкции на климатичните и вентилационните съоръжения и инсталации, термопомпи, климатизатори и електрообзавеждане на климатизаторите;
- дефинира и сравнява основните експлоатационни параметри на климатичните съоръжения, климатизатори и термопомпи и начините за измерването им;
- извършва монтаж, демонтаж и ремонт на климатични и вентилационни съоръжения, инсталации, термопомпи и климатизатори;
- подготвя и пуска в действие климатизатори;
- работи безопасно с работни вещества, специализирани инструменти, бутилки с технологични газове, измервателни уреди и стендове, отнасящи се до специалността, като спазва правилата за работа с тях;
- отстранява дефекти и повреди по съоръженията и тръбопроводите;
- оценява критичните ситуации на работното място и съобразно с тях извършва необходимите действия;
- изпълнява трудовите си задължения в съответствие с нормативните изисквания;
- попълва работна документация - формуляри, дневници и др., за извършените от него дейности.

4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации". Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението. Съдържанието на обучението по професията "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" - втора степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението
Професионални
компетенции
Тематични
области
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
1. Познава и използва личните предпазни средства; знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място; не замърсява при работа околната среда. Здравословни и безопасни условия на труд;
Пожарна и аварийна безопасност;
Долекарска помощ;
Опазване на околната среда.
2. Осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип; формулира проблеми, задава въпроси и дава удовлетворяващи отговори; прави отчет за извършената работа. Видове общуване;
Принципи на делово общуване;
Правила за водене на делова кореспонденция.
3. Познава организацията на предприятието (фирмата) и правомощията на длъжностните лица.
Познава пазарните отношения; мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях.
Обекти и субекти на пазара;
Икономически процеси, явления и отношения;
Стопанско устройство на обществото;
Документи и документооборот.
4. Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник; прилага усвоените икономически и трудовоправни знания при упражняване на професията. Трудов договор и трудови правоотношения;
Работно време, почивки, отпуски;
Права и задължения;
Трудови спорове и разрешаването им;
Социално осигуряване и лично застраховане.
5. Участва при разпределение на задачите между членовете на екипа; съдейства и търси помощ от членовете на екипа; при необходимост изказ ва мнения и прави предложения за по-правилно изпълнение на задачите; отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на работата, която му е възложена; разбира собствената си роля в производството и осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си. Индивидуално трудово поведение;
Групово трудово поведение;
Мотивация и мотивационни процеси.
6. Умее да работи с компютър, ползва приложен софтуер и Интернет. Конфигурация на компютъра;
Устройства за въвеждане и съхраняване на данни;
Намиране и съхраняване на информация;
Работа с програмни продукти за създаване на елементарни документи;
Работа със специфични програмни продукти.
7. Справя се със задачи на работното място, като осъществява комуникация на чужд език - А2 Най-често употребявана лексика - четене и разбиране на текстове (инструкции, указателни
надписи и др.), участие в разговор (елементарни изрази и прости изречения);
Думи и изрази, свързани с професионалните задачи (описание на работното място и дейност) - говоримо и писмено;
Думи и изрази (говоримо и писмено), свързани с условията за безопасност.
Отраслова задължителна професионална подготовка, единна за всички професии oт професионалното направление "Електротехника и енергетика"
8. Разпознава, разчита и използва в практиката техническа, конструктивна и технологична документация - наредби, правилници, инструкции, каталози, схеми, скици и др. Нормативни изисквания на национални и евро пейски стандарти при работа с графична и технологична документация;
Правила за графично изобразяване на детайли и възли;
Графични означения на елементи и съоръжения в електротехниката и енергетиката и правила за съставяне и разчитане на схеми и чертежи.
9. Познава основните материали и инструменти според предназначението им, като умее да ги избира и работи безопасно с тях при изпълнение на основните шлосерски, ремонтни и монтажни операции. Конструкционни и експлоатационни материали, горива и работни вещества - свойства, предназначение, приложение, маркиране, обработване и съхранение;
Правила и безопасна работа с материали и инструменти.
10. Познава същността на основните топлотехнически и електрически величини и правилно използва технически средства за измерването им. Основни понятия, закони и закономерности;
Измервателни единици и средства за измерване в електротехниката и енергетиката.
11. Познава основните машинни елементи, детайли и възли; оценява годността им и извършва монтажно-демонтажни и ремонтни операции с тях. Видове и области на приложение на основните машинни елементи;
Основни понятия и закономерности в техническата механика, свързани с машинните елементи;
Правила за монтажно-демонтажни и ремонтни операции;
Технически измервания.
12. Знае основните понятия, закони и процеси в хидро- и газодинамиката, термодинамиката и топлопренасянето и тяхното приложение в енергийните съоръжения и инсталации. Основни понятия, закони и закономерности в хидро- и газодинамиката, термодинамиката и топлопренасянето и приложението им в енергийните съоръжения.
13. Познава принципното устройство, действието и видовете конструкции на хидравличните машини и съоръжения. Предназначение, видове, устройство и действие на помпи, компресори и вентилатори.
14. Познава и спазва технологичната последователност за извършване на монтажно-демонтажни и ремонтни операции при правилна организация на работното място и рационално използване на работното време. Технология на сглобяване и ремонт на машини и съоръжения;
Организация на работното място.
15. Извършва трудовите дейности, като отчита влиянието им върху околната среда и оценява качеството на извършената работа, в съответствие с нормативните изисквания. Работна среда и дейности;
Нормативни документи, свързани с конкретната дейност на монтьора на енергийни съоръжения;
Влияние на трудовата дейност върху околната среда;
Стандарти за определяне качеството на извършената работа (GMP, ISO, CE, CО).
Задължителна професионална подготовка, специфична за професията "Монтьор на енергийни съоръжения"
Специалност 5220401 "Топлоенергетика"
16. Извършва монтаж, демонтаж и ремонт на възли и елементи на енергийни съоръжения и тръбопроводи в ТЕЦ. Предназначение, принцип на действие, устройство, работни процеси и основни конструкции на енергийни съоръжения и инсталации, в това число техните детайли и възли;
Технология и технологична последователност на демонтаж, монтаж и ремонт на възли и елементи от енергийни съоръжения и инсталации в ТЕЦ;
Организация на ремонтните дейности;
Работни вещества, специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове с приложение в ТЕЦ - предназначение и правила за безопасна работа с тях;
Нормативни изисквания за надеждна и безопасна работа при монтаж, демонтаж и ремонт на детайли и възли от основни и спомагателни съоръжения в ТЕЦ;
Специфична документация за извършваните дейности при съоръжения с повишена опасност (нарядна система).
Специалност 5220402 "Ядрена енергетика"
17. Извършва монтаж, демонтаж и ремонт на възли и елементи от енергийни съоръжения и тръбопроводи в АЕЦ. Предназначение, принцип на действие, устройство, работни процеси и основни конструкции на енергийни съоръжения, в това число техните детайли и възли;
Технология и технологична последователност при демонтаж, монтаж и ремонт на възли и елементи от енергийни съоръжения и тръбопроводи в АЕЦ;
Организация на ремонтните дейности;
Работни вещества, специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове с приложение в АЕЦ - предназначение и правила за безопасна работа с тях;
Ядрена и радиационна безопасност;
Нормативни изисквания за надеждна и безопасна работа при монтаж, демонтаж и ремонт на детайли и възли от основни и спомагателни съоръжения в АЕЦ;
Специфична документация за извършваните дейности при съоръжения с повишена опасност (нарядна система), дозиметричен наряд.
Специалност 5220403 "Хидроенергетика"
18. Извършва монтаж, демонтаж и ремонт на възли и елементи на хидротехнически съоръжения и тръбопроводи във ВЕЦ. Предназначение, принцип на действие, устройство, работни процеси и основни конструкции на хидротехнически съоръжения, в това число техните детайли и възли;
Технология и технологична последователност при демонтаж, монтаж и ремонт на възли и елементи от хидротехнически съоръжения и инсталации във ВЕЦ;
Организация на ремонтните дейности;
Работни вещества, специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове с приложение във ВЕЦ - предназначение и правила за безопасна работа с тях;
Нормативни изисквания за надеждна и безопасна работа при монтаж, демонтаж и ремонт на детайли и възли от основни и спомагателни съоръжения във ВЕЦ;
Специфична документация за извършваните дейности при съоръжения с повишена опасност (нарядна система).
Специалност 5220404 "Топлинна техника"
19. Извършва монтаж, демонтаж, ремонт и техническо обслужване на топлотехнически съоръжения и инсталации. Предназначение, принцип на действие и устройство на основни и спомагателни съоръжения в топлинната техника, в това число техните детайли и възли;
Основни експлоатационни параметри на съоръжения в топлинната техника и начините на измерването им;
Технология и технологична последователност на монтаж, демонтаж, ремонт и техническо обслужване на съоръжения и инсталации от топлинната техника;
Горива, работни вещества, специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове в топлинната техника - предназначение и правила за безопасна работа;
Правила и нормативни изисквания за сигурна и безопасна работа при подготовка и извършване на монтаж, демонтаж, ремонт и техническо обслужване на топлотехнически съоръжения и инсталации;
Организация на ремонтните дейности.
Специалност 5220405 "Хладилна техника"
20. Извършва монтаж, демонтаж, ремонт и техническо обслужване на хладилни съоръжения, хладилни инсталации, климатизатори и термопомпи. Предназначение, принцип на действие, устройство, работни процеси и основни конструкции на хладилни съоръжения (домашни, търговски и промишлени), климатизатори и термопомпи;
Основни експлоатационни параметри на хладилни съоръжения и инсталации, климатизатори, термопомпи и начините за измерването им;
Технология и технологична последователност при демонтаж, монтаж, ремонт и техническо обслужване на хладилни съоръжения, климатизатори, термопомпи и промишлени хладилни инсталации;
Технологична последователност при подготовка за пускане и пускане в действие на домашни и търговски хладилници и климатизатори;
Работни вещества, специализирани инструменти, измервателни уреди, бутилки с технически газове и стендове в хладилната техника - предназначение и правила за безопасна работа с тях;
Нормативни изисквания и правила за ОТ, ТБ и ПАБ при монтаж, демонтаж, ремонт и техническо обслужване на хладилни съоръжения, климатизатори и инсталации;
Отчетна документация за извършваните дейности.
Специалност 5220406 "Газова техника"
21. Извършва монтаж, демонтаж, ремонт и техническо обслужване на газова техника. Предназначение, принцип на действие и устройство на битови газови уреди за: приготвяне на храна, отопление и битово горещо водоснабдяване (в това число техните детайли и възли), на системите за димоотвеждане и вентилация, на газови съоръжения и на газови инсталации;
Основни експлоатационни параметри на газови уреди, системи и съоръжения и начините за измерването им;
Технология и технологична последователност при демонтаж, монтаж, ремонт и техническо обслужване на газови уреди, газови съоръжения и газови инсталации;
Технологична последователност при подготовка за пускане в действие и пускане в действие на газови уреди, съоръжения и инсталации;
Газови горива, специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове в газоснабдителната техника - предназначение и правила за безопасна работа с тях;
Нормативни изисквания и правила за ОТ, ТБ и ПАБ при монтаж, демонтаж, ремонт и техническо обслужване на газоснабдителна техника;
Специфична документация за извършваните дейности.
Специалност 5220407 "Климатична и вентилационна техника"
22. Извършва монтаж, демонтаж и ремонт на възли и елементи от климатични и вентилационни съоръжения и инсталации, климатизатори и термопомпи. Предназначение, принцип на действие, устройство, работни процеси и основни конструкции на климатични и вентилационни съоръжения и инсталации, климатизатори и термопомпи;
Технология и технологична последователност при демонтаж, монтаж и ремонт на възли и елементи от климатични и вентилационни съоръжения и инсталации и климатизатори;
Организация на ремонтните дейности;
Работни вещества, специализирани инструменти, измервателни уреди, бутилки за технически газове и стендове с приложение в климатичната и вентилационната техника - предназначение и правила за безопасна работа с тях;
Нормативни изисквания за надеждна и безопасна работа при монтаж, демонтаж и ремонт на детайли и възли от климатични и вентилационни съоръжения, инсталации и климатизатори;
Специфична документация за извършваните дейности.

5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение e в съответствие с изискванията на Наредба № 3 за системата за оценяване. При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението. Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно. Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система. Входящото образователно равнище за начално професионално обучение се удостоверява чрез свидетелство за завършено основно образование. Входящото квалификационно равнище при повишаване на квалификацията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. По теория
Слаб 2 - обучаваният не е осмислил основни понятия, не умее да дефинира и не познава основни факти, процеси, закони и зависимости.
Среден 3 - обучаваният е усвоил отделни важни елементи от учебното съдържание, но е неуверен и допуска съществени грешки.
Добър 4 - обучаваният е усвоил основното от учебното съдържание, разбира и обяснява факти, процеси, закони и зависимости без необходимата системност и задълбоченост.
Много добър 5 - обучаваният притежава задълбочени и системни знания от учебното съдържание, прилага ги в познати ситуации, но допуска незначителни грешки.
Отличен 6 - обучаваният притежава задълбочени и системни знания от учебното съдържание, прилага ги и в непознати ситуации; прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления и технологии.
5.1.2. По практика
Слаб 2 - обучаваният не може да изпълнява основни шлосерски, ремонтни и монтажни операции и/или не спазва (нарушава) правилата за безопасен труд.
Среден 3 - обучаваният умее да изпълни отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд.
Добър 4 - обучаваният изпълнява практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания с помощта на обучаващия, спазвайки правилата за безопасен труд.
Много добър 5 - обучаваният изпълнява самостоятелно практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд.
Отличен 6 - обучаваният изпълнява самостоятелно практическа задача в непозната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитното задание;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване
За целите на оценяването могат да се използват тест, практическо задание, устно изпитване и др., като се разработват в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните задачи, въпроси, задания и др. трябва да е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в "Цели на обучението".
5.2. Оценяване на изхода от обучението
Изпитите за придобиване на втора степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията. Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации".
5.2.1. Изпит по теория на професията и специалността
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
(%)
1. Знания за здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия и за опазване на околната среда при изпълнение на конкретна дейност. Описва вярно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
Описва правилно дейностите за опазване на околната среда.
5
2. Икономически и трудовоправни знания. Описва точно общите принципи на трудовото законодателство;
Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и договорните отношения между работодател и работник;
Познава мястото и ролята на институциите и фирмите в пазарните отношения.
5
3. Базисни знания от професионалната област и професията. Разчита и обяснява структурни, конструктивни, функционални, технологически и електрически монтажни схеми, диаграми, таблици; 5
Познава основните материали, инструменти и уреди за измерване на основни величини, според предназначението им и правилата за работа с тях; 10
Познава физическата същност на основните топлотехнически и електрически величини, знае основни закони, понятия и процеси в хидро- и газодинамиката, термодинамиката и топлопренасянето; 13
Познава основните машинни елементи, детайли и възли, предназначението и приложението им; 7
Познава и описва технологичната последователност за сглобяване, разглобяване и ремонт на основни машинни елементи, детайли и възли; 12
Познава принципното устройство, действието и видовете конструкции помпи, компресори и вентилатори, тяхното предназначение и приложение. 13
4. Знания, специфични за съответната специалност. Описва и обяснява вярно предназначението, принципа на действие, устройството и основните конструкции на съоръженията, в т.ч. и техните детайли и възли; 10
Познава основните експлоатационни параметри на съоръженията; 5
Познава предназначението и начините за безопасна работа с експлоатационни материали, горива, специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове; 5
Описва правилно технологията за монтаж, демонтаж, ремонт и техническо обслужване на съоръженията и инсталациите, като се съобразява с изискванията за опазване на околната среда. 10
Общо 100

5.2.2. Изпит по практика на професията и специалността
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.

Таблица 5
Критерии Показатели Тежест (%)
1. Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд и за опазване на околната среда. Избира и използва правилно лични предпазни средства;
Употребява предметите и средствата на труда по безопасен начин;
Разпознава опасни ситуации, които могат да възникнат в процеса на изпълнение на задачата и спазва предписанията за своевременна реакция;
Опазва околната среда при изпълнение на изпитната задача.
Да/Не*
2. Спазване изискванията на наредби, правилници и предписания. Спазва изискванията на правилниците, наредбите и предписанията, свързани с изпитното задание;
Използва правилно инструкции, каталози, проспекти и др., включително и на чужд език.
8
3. Ефективна организация на работното място и работното време. Избира по предназначение материалите, инструментите и уредите, необходими за изпълнение на изпитното задание;
Изпълнява изпитното задание за определеното време;
Организира рационално работното място
15
4. Спазване на технологичната последователност на операциите при изпълнение на изпитното задание. Определя самостоятелно технологичната последователност на операциите;
Спазва технологичната последователност в процеса на работа.
27
5. Качество на изпълнение на изпитното задание. Ефективно използва материали, горива, работни вещества и правилно подбира инструментите, необходими за изпълнение на изпитното задание;
Измерва точно величини и параметри, свързани с изпълнение на изпитното задание;
Изпълнява правилно и в пълен обем изпитното задание;
Прави верни изводи съобразно условията на изпитното задание;
Съставя вярно протокол за извършената дейност.
50
Общо 100

*Забележка. При неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда изпитът се счита за неиздържан.

5.3. Удостоверяване на професионалното обучение и образование
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация. Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение. Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4) и ДОИ за придобиване на квалификация по професия.

6. Изисквания към материалната база
Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти. Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по учебна практика - в учебни работилници. Обучението по практика може да се осъществява както в собствена, така и в наета база, която отговаря на посочените условия.
6.1. Учебен кабинет
Обзавеждането му включва: работно място на учителя (работна маса и стол), работно място за всеки ученик (работна маса и стол), учебна дъска, мебели (предимно шкафове за различни цели), екран и стойки за окачване на табла и учебно-технически средства (диапроектори, видеотехника, шрайбпроектор и др.), компютър. Към учебния кабинет задължително трябва да има и хранилище за съхраняване на учебно-техническите средства и техниката. За постигане на целите на обучението образователните институции, които провеждат обучение за професията "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", трябва да имат задължително обзаведени учебни кабинети по учебните предмети от общата и специфичната задължителна професионална подготовка. Работните места, съответстващи на нормативите за брой обучавани за една паралелка, са разположени така, че да осигуряват необходимата видимост на учебната дъска и свободно преминаване на обучаваните от едно до друго работно място. За онагледяване на обучението са необходими: табла, схеми, диапозитиви, слайдове; макети, модели и реални образци; учебни видеофилми; програмни продукти; каталози, инструкции, справочници, фирмени материали и др.
6.2. Учебна работилница
За обучение по професията "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" са необходими учебни работилници по: шлосерство; общомонтажни операции и технически измервания; заваряване; монтаж, обслужване и ремонт на съоръженията от различните специалности. Всички учебни работилници се обзавеждат с машини и съоръжения, демонстрационни макети и модели, действащи образци на съвременни конструкции енергийна техника, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти, съобразени с формирането на практически умения у обучаваните. Учебната работилница трябва да осигурява работни места за всички обучавани и едно работно място за учителя, които да са в съответствие с изискванията за извършване на съответната монтьорска дейност и методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се намират машини, съоръжения и др., необходими за конкретната работа. Учебната работилница да бъде в съответствие с нормативните изисквания, отнасящи се до основния вид дейности, извършвани в нея.
6.2.1. Обзавеждане на учебна работилница по шлосерство: работно място с менгеме за всеки обучаем; настолна пробивна машина; механична ножовка; шмиргел; ръчна електрическа пробивна машина; ъглошлайф; попнитачка; електрически поялници; набор инструменти за: изпиляване, пробиване, изсичане, рязане със и без снемане на стружка, нарязване на резби, шабароване, райбероване, очертаване и измерване; консумативи: листов, лентов и прътов материал и тръби от стомана и цветни метали, припои, флюси, попнитове; лични предпазни средства.
6.2.2. Обзавеждане на учебна работилница по общомонтажни операции и технически измервания: работно място с менгеме за всеки обучаем; комплект шлосерски инструменти с общо предназначение за всеки обучаем; комплект специализирани инструменти за всеки обучаем - клещи за зегерки, скоба за изваждане на лагери, преса за набиване на лагери, динамометричен ключ и др.; стенд за статично балансиране; струг; ръчна електрическа пробивна машина; ъглошлайф; комплект за изваждане на шпилки; хидравличен крик; консумативи: масла, греси, миещи, уплътняващи и антикорозионни материали; възли и детайли, образци, машинни елементи и др., необходими за извършване на общомонтажни операции и технически измервания; лични предпазни средства.
6.2.3. Обзавеждане на учебна работилница по заваряване:
- за електродъгово заваряване: работно място (пост) със заваръчен апарат, трансформатор, токоизправител, захранващо електрическо табло, заваръчна маса с бордови смукател и вентилатор за местна вентилация, гъвкави кабели с щипки за маса, кабели с електродържачи;
- за газо-кислородно заваряване, спояване и рязане: работно място (газозаваръчен пост) със заваръчна маса с бордови смукател и вентилатор, стойка за закрепване на горелката, горелки, резачи, маркучи за кислород и горивен газ, бутилки за кислород и горивен газ (комплект с редукционни вентили), предпазители за обратен удар;
- инструменти и консумативи: клещи, чукчета за шлака, телена четка, секачи, шлосерски чукове, ъглошлайф с дискове за рязане и шлифоване, електроди, флюси, твърди припои. Учебната работилница трябва да отговаря на нормативните изисквания за вентилация, осветление, противопожарна безопасност и безопасност на труда.
6.2.4. Учебна работилница по монтаж, обслужване и ремонт на съоръженията от топло-, ядрена и хидроенергетика. Работилницата се обзавежда като механична работилница на термичните електроцентрали (ТЕЦ, АЕЦ и ВЕЦ). Препоръчва се тя да бъде на територията (площадката) на базова електроцентрала. В помещението се обособяват: работни места (шлосерска маса с тръбно и шлосерско менгеме) за всеки обучаем; действащо подемно-транспортно съоръжение; място за измерване на експозиции с йонизационни камери за индивидуален дозиметричен контрол и за установяване на радиоактивни замърсявания (за специалност "Ядрена енергетика").
Обзавеждане на учебната работилница:
- съоръжения: помпи, компресори, вентилатори, горелки, ежектори, филтри, масло- и газоохладители, топлообменни апарати;
- тръбопроводна арматура за ниско и високо налягане и др.; - детайли и части от: парна турбина, водна турбина, парогенератор, кондензатор, топлообменни апарати и др.;
- инструменти (комплект за едно работно място): шлосерски, електротехнически и специализирани монтьорски; апарати за електро- и газово заваряване; електрически (въздушен или газов) нагревател за шпилки; шаблони; уреди и инструменти за технически измервания; дозиметри за индивидуален контрол и универсален радиометър (за специалност "Ядрена енергетика");
- консумативи: за хидро- и топлоизолации; за уплътнения, уплътнителни материали и вещества; за заваряване; смазочни, миещи и абразивни вещества; тръби и фитинги с различни размери от различен материал.
6.2.5. Обзавеждане на учебна работилница по монтаж, обслужване и ремонт на съоръжения от топлинна техника:
- съоръжения, детайли, части, макети, проспекти и др. от: битови отоплителни котли; помпи (едностъпални и многостъпални), компресори и вентилатори; горивни устройства за течни и газови горива; отоплителни тела; абонатна станция; топловъздушен апарат; слънчеви колектори; кондензни гърнета; деаератор; калорифери и др.;
- средства за автоматично управление и контрол на топлинни процеси: манометри; термометри; шумомери; термостати; пресостати; позиционни регулатори и сигнализатори за ниво (ПРН, ПСН); нивопоказателни стъкла; водомери; топломери; радиаторни разпределители; термостатичен вентил; спирателна, регулираща и предпазна арматура;
- инструменти и консумативи: шлосерски и тръбни менгемета; шлосерски инструменти с общо предназначение; динамометричен ключ; тръбоогъвачки (ръчни и хидравлични); ролков тръборез; конусна дъска; скоба за лагери; комплект за нарязване на тръбна резба; инструменти за разчертаване, рязане и огъване на ламарина и профилна стомана; електрическа пробивна машина; ударно-пробивна машина; ъглошлайф и дискове за рязане и шлайфане на метал и неметали; шмиргел; крепежни елементи; тръби от черни и цветни метали, полиетилен и полипропилен и фитинги за тях; поялник за полипропилен; миещи, смазващи и уплътнителни материали за пара, вода и агресивни течности; топло- и хидроизолационни материали; меки връзки за въздуховоди; комплект електротехнически инструменти, комплект инструменти и консумативи за запояване с твърди припои; електрожен; монтажно скеле и стълби; лични предпазни средства.
6.2.6. Обзавеждане на учебна работилница по монтаж, обслужване и ремонт на съоръжения от хладилна техника:
- домашни абсорбционни и компресорни хладилници: действащи хладилници; хладилници за монтаж, демонтаж и ремонт; агрегати от хладилници; табла на електрическата инсталация на хладилниците; различни видове компресори (цели и в разрез); стенд за вакуумиране и зареждане с хладилен агент; средства за онагледяване - табла, проспекти, фирмени материали и др.;
- търговски хладилни инсталации: хладилна мебел; хладилни агрегати от хладилна мебел; преносима зарядна станция; елементи от хладилна инсталация - терморегулиращ вентил (ТРВ), филтър, филтър-дехидратор, изпарител, кондензатор, ресивер и др.; табла на електрическата инсталация на хладилна мебел; средства за онагледяване - табла, проспекти, фирмени материали и др.;
- стайни и автоклиматизатори: подпрозоречни климатизатори; климатизатори "Сплит система" - термопомпени; инверторен компресор и компресор от автоклиматик за монтажно-демонтажни операции; действащ стенд на автоклиматик за лек автомобил, товарната част и кабината на бус; стенд за вакуумиране, пълнене и дозиране с манометрична станция; бутилки с фреон; автоматични уреди към инсталациите (ТРВ, пресостат, термостат и др.);
- инструменти и консумативи: общомонтажни и шлосерски инструменти - гаечни ключове, отвертки, клещи, чук, ножовка и др.; агрегат за запояване с твърди припои; конусна дъска; тръборез (ролков); електрически - фазомер, пробна лампа, електрически поялник, електротехнически клещи, мултицет, електротехнически отвертки и др.; консумативи - ел. проводници, кабелни обувки, твърди припои, флюси, медни тръби, хладилни агенти, миещи, смазващи, антикорозионни и др.; пропускотърсач; стоманени, медни, алуминиеви и полипропиленови тръби, маркучи за хладилен агент, арматура за изброените тръби; уплътнителни ленти, филтърна материя, изолация за тръби, пенополиуретан (строителна пяна) и др.
6.2.7. Обзавеждане на учебна работилница по монтаж, обслужване и ремонт на съоръженията от газова техника:
- газови уреди: кухненски газови печки (само за газ и комбинирани - ток и газ); газови котлони; газови котлони за вграждане; газов едноконтурен и двуконтурен котел; газови проточни водонагреватели; газови конвектори; газов бойлер; газова отоплителна печка; газова камина; воден подгревател за битово горещо водоснабдяване;
- съоръжения, детайли, части и макети от: битови и промишлени разходомери за газ; газозамерно табло за битови консуматори на газ; табло - "фитинги за стоманени и медни тръби"; газови горелки; мембранен разширителен съд; циркулационна помпа от отоплителна инсталация; детайли от системите за защита и регулиране на газови уреди;
- инструменти и консумативи: шлосерски и тръбни менгемета; шлосерски инструменти с общо предназначение; тръбоогъвачки (ръчни и хидравлични); ролков тръборез; конусна дъска; комплект за нарязване на тръбна резба; инструменти за разчертаване, рязане и огъване на ламарина и профилна стомана; електрическа пробивна машина; ударно-пробивна машина; ъглошлайф и дискове за рязане и шлайфане на метал и неметали; шмиргел; инструменти и консумативи за строителни и зидаро-мазачески дейности; крепежни елементи; тръби от черни и цветни метали, полиетилен и полипропилен и фитинги за тях, сертифицирани за влагане в газови инсталации; миещи, смазващи и уплътнителни материали за газ, вода и агресивни течности; топло- и хидроизолационни материали; меки връзки за димоходи; гъвкави връзки, сертифицирани за газови инсталации; комплект електротехнически инструменти, измервателни и контролни уреди; газоанализатор; пропускотърсач за газ; метално огледало; димен кибрит (димки); манометри с различен обхват; фитинги и крепежни елементи от системи за димоотвеждане и вентилация; комплект инструменти и консумативи за запояване с твърди припои; битова газова бутилка за втечнени въглеводородни газове с редуцирвентил и маркучи за пропан-бутан; монтажно скеле и стълби; лични предпазни средства.
В учебната работилница по монтаж, обслужване и ремонт на съоръженията от газова техника трябва да е изградена вентилационна система за аварийна вентилация, система за сигнализация при загазяване, да са предвидени достатъчен брой пожарогасителни средства.
6.2.8. Обзавеждане на учебна работилница по монтаж, обслужване и ремонт на съоръженията от климатична и вентилационна техника:
- стайни и автоклиматизатори: подпрозоречни климатизатори; климатизатори "Сплит система" - термопомпени; действащ стенд на автоклиматик за лек автомобил, товарната част и кабината на бус; автоматични уреди към инсталациите (ТРВ, пресостат, термостат и др.);
- климатични и вентилационни инсталации: климатична инсталация - макет, схеми, проспекти и др.; елементи (секции) от климатични инсталации - канали, фасонни части, фитинги и др.; осов вентилатор, центробежен вентилатор с ремъчна предавка, центробежен вентилатор без ремъчна предавка; автоматични уреди - ТРВ, филтър-дехидратор, пресостат, термостат и др.;
- инструменти, уреди и консумативи: общомонтажни и шлосерски инструменти; инструменти за обработка на ламарина - различни видове ръчни ножици, виброножица, за разчертаване, дървени трупчета, чукове, бормашина, ъглошлайф; инструменти за обработка на тръби - ролков тръборез, тръбоогъвачка, конусна дъска, ножовка, комплект за запояване с твърд припой; инструменти и уреди за монтаж и демонтаж на климатизатори - електротехнически инструменти с общо предназначение, мултицет, термометър, анемометър, пропускотърсач, нивелир, отвес, уред за клинкване на фитинг към маркуч, лампа за проверка за пропуски и контрастна течност, скоба за лагери, стълба; стоманени, медни, алуминиеви и полипропиленови тръби; арматура и фитинги за видовете тръби; поцинкована ламарина, винкел; уплътнителни ленти; филтърна материя и шумопоглъщащи материали; изолация за тръби; строителна пяна; средства за онагледяване - табла, проспекти, фирмени материали, справочници и др.
Агрегати, съоръжения и инсталации, включени в т. 2 "Профил на професията", графа "Предмети и средства на труда", които не могат да бъдат инсталирани в учебните работилници, следва да се изучават в производствени условия (индустриални предприятия, сервизи, малки фирми и др.).

7. Изисквания към обучаващите
Обучението по задължителната професионална подготовка, специфична за професията "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", включващо теоретично и практическо обучение - учебна и производствена практика, се извършва от квалифицирани обучаващи. Те трябва да отговарят на изискванията на МОН за заемане на съответната длъжност. Преподавателите по теория трябва да притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" или"магистър" по съответната специалност. Преподавателите по практика трябва да притежават образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" по съответната специалност.

8. Процедури за преглед и актуализиране на държавно образователно изискване
- апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост и при промяна на нормативната база.

Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив