Спогодба между Република България и Кралство Испания за международни автомобилни превози на пътници и товари

МТС

Държавен вестник брой: 22

Година: 2005

Орган на издаване: МТС

Дата на обнародване: 15.03.2005

Правителството на Република България и правителството на Кралство Испания,
като желаят да допринесат за развитието на търговските и икономическите отношения между техните страни, както и за развитието на автомобилните превози на товари и пътници до и от техните страни, както и транзит през техните територии в рамките на пазарна икономика,
наричани по-долу "договарящи страни",
се споразумяха за:

Р а з д е л I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1
Обхват

1. Тази спогодба се прилага за автомобилни превози, извършвани от превозвачи, регистрирани на територията на една от договарящите страни, с превозни средства, регистрирани на горепосочените територии, които извършват транспортна дейност между и транзит през територията на двете договарящи страни.
2. Тази спогодба не засяга правата и задълженията, произтичащи от други международни споразумения на която и да е от двете договарящи страни, нито влияе върху законодателството на двете страни или спогодбите на всяка една от договарящите страни с трета страна.

Член 2
Определения

В тази спогодба:
1. "Превозвач" означава всяко физическо или юридическо лице, регистрирано на територията на една от договарящите страни, което извършва превози на пътници или товари срещу заплащане или за собствена сметка според националното законодателство, което регламентира достъпа до професията и до пазара.
2. "Превозно средство" означава моторно превозно средство: - единично или комбинация от превозни средства, при което поне моторното превозно средство е регистрирано на територията на една от договарящите страни, конструирано е и се използва изключително и само за превоз на пътници или товари; - собственост на транспортния превозвач или на негово разположение посредством договор за наемане или лизинг; - временно внесено на територията на другата договаряща страна, като се използва за международен автомобилен превоз между или транзит през териториите на двете договарящи страни.
3. "Регистрация" означава предоставяне на регистрационен номер на превозното средство от компетентните органи. В случай на комбинация от превозни средства моторното превозно средство е определящ фактор за издаване или освобождаване от разрешителни.
4. "Превоз" означава пробезите на натоварено или ненатоварено превозно средство дори ако превозното средство, ремаркeто или полуремаркето се превозват с влак или кораб за част от пътуването.
5. "Каботаж" означава превоз на територията на договарящата страна, страната домакин, на която се намират пунктът за товарене и пунктът за разтоварване, извършван от превозвач, регистриран на територията на другата договаряща страна. Началният или крайният етап от международния придружаван комбиниран транспорт не се счита за каботаж.
6. "Превоз за собствена сметка" е превоз на пътници и товари, организиран от предприятие или юридическо лице с нестопанска цел, предназначен единствено за или произтичащ от собствена дейност или в услуга на собствените им служители, предвид това, че превозва членовете си в съответствие със социалната дейност и този транспорт се извършва без заплащане, при условие че: - транспортната дейност представлява единствено спомагателна дейност за предприятието или дружеството; - използваните превозни средства са собственост на предприятието или дружеството, наети са или са на разположение по силата на дългосрочен договор или на лизинг; те също се управляват от водач, който е член на персонала на предприятието или дружеството.
7. "Комбиниран превоз" означава превоз на товари, при който товарният автомобил, ремаркето, полуремаркето, сменяемата каросерия или контейнерът със или без влекач пътуват по шосе в началния или крайния етап на превоза и по железница, водни пътища или море - за останалата част от маршрута.
8. "Придружаван комбиниран транспорт" означава превоз на пълни превозни средства, придружавани от водача, като се използва друг вид транспорт (например ферибот или влак).
9. "Територия на договаряща страна" означава съответно територията на Република България и територията на Кралство Испания.
10. "Страна на регистрация" означава територията на договарящата страна, в която са регистрирани превозвачът и превозното средство.
11. "Страна домакин" означава територията на договарящата страна, в която превозното средство се експлоатира, без то и превозвачът да са регистрирани там.
12. "Автобус" означава превозно средство, чиято конструкция и оборудване е предназначено и е подходящо да превозва повече от девет пътници, включително и водача.
13. "Автомобил под наем" означава превозно средство, конструирано и оборудвано да превозва до девет пътници и багажа им, включително водача, и се използва за превоз срещу заплащане за сметка на трето лице.
14. "Пътнически превоз по редовна линия'' означава услуга, при която се превозват пътници по определен маршрут в съответствие с предварително определено разписание и цени. Пътниците се качват или слизат на предварително определени спирки и услугата е достъпна за всеки, независимо че в някои случаи е необходима предварителна резервация.
"Специализирани пътнически превози по редовни линии"
са услуги, организирани независимо от кого, с които се осигурява превозът на специфични категории пътници, представляващи изключение от останалите пътници, при условие че тези услуги отговарят на посочените по-горе критерии.
15. "Совалков превоз" означава превозна услуга, при която посредством редуване на пътувания отиване и връщане се превозват предварително сформирани групи от пътници, които тръгват от един и същ отправен пункт и са за едно и също направление. Всяка група, състояща се от пътниците, които са били превозени на отиване, се превозва обратно до отправния пункт при следващ обратен курс. Под "отправен пункт" и "пункт на местоназначението" се разбира съответно мястото, откъдето започва, и мястото, където завършва пътуването, както и близките населени места в радиус 50 километра. Първото обратно пътуване и последното право пътуване от серията совалки се извършват без пътници. Определянето на една услуга като совалкова не се влияе от факта, че някои пътници извършват обратно пътуване с друга група, нито от факта, че първото пътуване до пункта на местоназначение и последното пътуване до отправния пункт са извършени без пътници. Този вид совалков превоз се нарича "обратна совалка". Совалковата превозна услуга, която осигурява настаняване за поне 80 процента от пътниците в пункта на местоназначение, както и в случай на нужда по време на превоза със или без осигуряване на храна се нарича "совалка с настаняване".
16. "Случаен превоз" означава такава превозна услуга, която не отговаря нито на определението за превоз на пътници по редовна линия, нито на определението за совалков превоз.
17. "Пътническа ведомост" означава контролния документ за автобуси, чийто образец се съгласува и утвърждава от Смесената комисия съгласно член 15.

Р а з д е л II
ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Член 3
Редовни линии

1. Превозите на пътници по редовни линии, извършвани с автобуси между териториите на двете договарящи страни или транзит през тях, се одобряват едновременно от компетентните органи на договарящите страни на реципрочна основа.
2. Молбата за разрешение трябва да бъде направена пред компетентния орган в страната на регистрация на превозвача. Ако компетентният орган одобри молбата, разрешението се предоставя на компетентния орган на другата договаряща страна. Смесената комисия, създадена в съответствие с член 15 на тази спогодба, решава формата на молбата за разрешение, реда за съгласуване, както и придружаващи документи, които се изискват.
3. Разрешенията се издават по общо съгласие от компетентните органи на договарящите страни. Всеки компетентен орган издава разрешение за отсечката от маршрута на неговата територия. Решението за даване или отказ на разрешение се взема в срок до четири месеца, освен при наличие на специални обстоятелства.
4. Промените в условията за работа и анулирането на услугата се решават по процедурата, определена в алинеи 2 и 3. Ако търсенето на услугата се преустанови, превозвачът може да я отмени един месец след подаването на предизвестие до компетентните органи, които издават разрешението, както и до клиентите.
5. Ако превозът се осъществява въз основа на договор за подизпълнение, разрешение се издава на водещата фирма, в което се отбелязват имената на подизпълнителя, при условие че превозът се извършва от името на водещата фирма.

Член 4
Совалкови превози

1. Совалковите превози на пътници със или без настаняване, извършвани с автобус, подлежат на система от разрешения, издавани от компетентния орган в страната на отпътуване, местоназначение и транзит.
2. Молбата за разрешение се адресира до компетентния орган в страната на регистрация на превозвача. Смесената комисия, определена в член 15, решава формата и съдържанието на молбата за разрешение, процедурата и условията за съгласуване, както и придружаващите документи, които се изискват.
3. Смесената комисия може да въвежда по-либерален режим за совалковите превози.

Член 5
Случайни превози

1. Случайните превози, извършвани с автобус, подлежат на система от разрешителни, издадени от компетентния орган в страната на отпътуване, местоназначение или транзит.
2. Като изключение от алинея 1 изброените по-долу услуги са освободени от разрешителни на територията на страната домакин:
2.1. обиколки при затворени врати, при които едно и също превозно средство се използва за превоз на една и съща група пътници през цялото пътуване, като ги връща обратно до пункта на отпътуване;
2.2. превози, които в права посока са натоварени, а в обратна посока са ненатоварени;
2.3. превози, които в права посока са ненатоварени, а в обратна са натоварени и при условие че пътниците:
а) образуват група, съставена чрез договор за превоз, съставен преди тяхното пристигане на територията на страната домакин, където се качват и след това се превозват;
б) са били предварително превозени от същия превозвач на територията на другата договаряща страна, където се качват отново и се превозват до територията на договарящата страната, където е регистриран превозвачът;
в) са били поканени да пътуват на територията на страната на регистрация, като разноските за превоза са поети от лицето, отправило поканата;
2.4. превози за собствена сметка.
3. Качването на пътници за пътуване при либерализирана услуга не е разрешено, освен ако е издадено специално разрешение. Смесената комисия, определена в член 15 на тази спогодба, може да разшири обсега на освобождаване от разрешение и за други категории случайни превози.
4. Смесената комисия, определена в член 15 на тази спогодба, определя начина за издаване на разрешенията.

Член 6
Общи положения за пътническите превози

1. Разрешенията за превоз се издават на името на превозвача и не се преотстъпват на друг превозвач.
2. Извършването на каботажни превози е забранено. Местни пътувания, организирани само за група от пътници, превозени до това място от същия превозвач, не се считат за каботажни, при условие че са записани в пътническа ведомост от предишното пътуване.
3. Превозвачи, които извършват пътнически превози, с изключение на тези, описани в член 3, трябва да имат в превозните си средства правилно попълнена пътническа ведомост със списъка на пътниците, подписана от превозвача и подпечатана от компетентните органи. Пътническата ведомост трябва да се съхранява в превозното средство по време на цялото пътуване, за което е издадена, и трябва да се представя при поискване на контролните органи. Условията за използване и съдържанието на тази пътническа ведомост се определят от Смесената комисия съгласно член 15 на тази спогодба.

Р а з д е л III
ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

Член 7
Система за разрешителни

1. Превозвачи, регистрирани на територията на едната от договарящите страни, при условие че разполагат с разрешително, могат да извършват без никакво ограничение:
а) превоз между териториите на договарящите страни и транзит през тях;
б) превоз до и от трети страни.
2. Превозвачи, регистрирани на територията на една от договарящите страни, не могат да извършват каботаж между два пункта на територията на страната домакин, освен ако Смесената комисия не реши друго.

Член 8
Превози, освободени от разрешителни

1. Като изключение от член 7 следните категории превози са освободени от разрешителни:
1.1. превоз с превозни средства, чиято максимално допустима обща маса, включително ремаркетата, не превишава 6 тона или чийто допустим полезен товар, включително ремаркетата, не превишава 3,5 тона;
1.2. превоз до или от летища, само когато полетите са отклонени;
1.3. превоз на повредени или аварирали превозни средства, както и превоз на превозни средства, които ще ги ремонтират или превозват;
1.4. празни пробези на превозно средство, изпратено да замени превозно средство, което е аварирало в друга страна, а също и обратният пробег на авариралото превозно средство, след като е било ремонтирано;
1.5. превоз на живи животни в специално построени или трайно преобразувани превозни средства за такъв вид превози;
1.6. превоз на резервни части и провизии за кораби и самолети;
1.7. превоз на товари, предназначени за оказване на спешна помощ и по-специално при природни бедствия и за хуманитарна помощ;
1.8. превоз на произведения и предмети на изкуството за панаири и изложби или за нетърговски цели;
1.9. превоз за нетърговски цели на реквизит, принадлежности и животни до или от театрални, музикални, филмови, спортни или циркови представления, както и тези, предназначени за радиозаписи или за филмова или телевизионна продукция;
1.10. първият пробег на новозакупени ненатоварени моторни превозни средства;
1.11. превоз на тленни останки;
1.12. началният и крайният етап от международния придружаван комбиниран транспорт, извършван по шосе, при условие съответно, че е използван най-близкият до пункта на товарене или разтоварване подходящ железопътен терминал или речното или морското пристанище за товарене и разтоварване е разположено на не повече от 150 км от пункта на товарене и разтоварване на стоките;
1.13. превоз на покъщнина при преселване;
1.14. пощенски превози;
1.15 превоз за собствена сметка.
2. Превозът на лесноразвалими продукти е подчинен на система от разрешителни - без квота.
3. Създадената съгласно член 15 на тази спогодба Смесена комисия може да освободи от задължение за разрешително и други превози, като взима предвид естеството им или местоназначението им.
4. Превозите, извършвани от предприятия със специален персонал и оборудване за определена цел, са предмет на специална система от разрешителни - без квота, формата и условията за използването на които се определят от Смесената комисия съгласно член 15.

Член 9
Условия за разрешителните

1. Компетентните органи на договарящите страни си разменят всяка година договорения брой празни формуляри на разрешителни. Разрешителните се издават на местните превозвачи от компетентните органи или от институцията, оторизирана от съответния компетентен орган.
2. Разрешителните се издават на името на превозвача и не се преотстъпват на трета страна.
3. Два вида разрешителни могат да бъдат издавани:
а) разрешителни, валидни само за едно пътуване отиване и връщане; или
б) разрешителни, валидни за период от време; смесената комисия решава броя разрешени пътувания, които могат да се извършат с всяко едно от тези разрешителни.
4. Разрешителните могат да бъдат използвани само от едно превозно средство за определения случай. Разрешителните са с валидност до 31 януари на следващата календарна година. В случай на комбинация от превозни средства моторното превозно средство е определящият фактор при издаване на разрешителни или освобождаване от разрешително.
5. Смесената комисия съгласно член 15 на тази спогодба определя броя и вида разрешителни съгласно член 7, които всяка година се разменят между договарящите страни, както и всички други условия, регулиращи издаването на разрешителни.

Р а з д е л IV
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 10
Облагане с такси

1. Следните случаи се освобождават от мита и данъци и от всички такси и налози:
- горивото, което се съдържа в резервоара на превозните средства по време на влизането им на територията на другата договаряща страна, при условие че това е резервоарът, монтиран от производителя на въпросното превозно средство;
- горивото, което се съдържа в депозитарите на ремаркетата и полуремаркетата, което е необходимо за функционирането на охладителните системи;
- смазочни материали в количества, необходими за пътуването;
- резервни части и инструменти, необходими за поправка на превозното средство, което се е повредило, докато е извършвало международен автомобилен превоз; резервните части, които се заменят, трябва да бъдат реекспортирани или унищожени под контрола на компетентните митнически власти на другата договаряща страна.
2. Превозите, разгледани в тази спогодба, са обект на заплащане на магистрални и пътни такси за използването на пътната мрежа или мостовете в страната домакин на базата на принципа за недискриминация. Смесената комисия, определена в член 15, би могла да освобождава определени превози от заплащане на пътни такси.

Член 11
Маси и размери

1. Максимално допустимата маса, натоварването на ос и размерите на превозните средства не трябва да надвишават записаните в регистрационните документи, нито горните допустими граници, които са в сила в страната домакин.
2. Превозът с превозни средства, чиято маса, размери или товар надвишават допустимите горни граници в страната домакин, се извършва само със специално разрешително, което се издава от компетентните органи на страната домакин.

Член 12
Оборудване и други характеристики

1. Превозните средства, превозващи опасни товари или лесноразвалими стоки, трябва да бъдат снабдени и оборудвани в съответствие с изискванията на Европейската спогодба относно международния превоз на опасни товари по шосе (АDR) от 30 септември 1957 г. и Спогодбата за международен превоз на лесноразвалими хранителни продукти и специалните транспортни средства, предназначени за тези превози (АТP) от 1 септември 1970 г.
2. Екипажът на превозните средства и оборудването на превозните средства за отчитане периода на шофиране и почивка на екипажа трябва да бъдат в съответствие с разпоредбите на Европейската спогодба за работата на екипажите на моторните превозни средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR) от 1 юли 1970 г., при влизането в сила на тази спогодба, или трябва да прилагат идентични правила съобразно разпоредбите на Общността (ЕИО) № 3820/85 и 3821/85, впоследствие изменена и допълнена.
3. Договарящите страни се задължават да поощряват в рамките на тази спогодба използването на превозни средства, отговарящи на стандартите за безопасност и опазване на околната среда. Смесената комисия, определена в член 15, може при определянето на квотите и бъдещата либерализация да даде предпочитания на превозни средства, отговарящи на най-съвременните стандарти за безопасност и опазване на околната среда.

Член 13
Контрол

1. Разрешителните, пътната ведомост и други допълнително изисквани документи съгласно тази спогодба трябва да се намират в превозното средство и да се представят при поискване на контролните органи.
2. Смесената комисия уточнява документите, издавани от страната на регистрация на превозвача, които доказват статута на превозвача, който извършва превоз за собствена сметка.

Член 14
Задължения на превозвачите и санкции

1. Превозвачите от всяка една от договарящите страна са длъжни на територията на другата договаряща страна да изпълняват задълженията, произтичащи от многостранни спогодби, в които двете договарящи страни участват, от тази спогодба и от вътрешното законодателство, особено правилата за движение, митническите разпоредби и други условия и ограничения.
2. Компетентните органи в страната на регистрация могат в случай на сериозни или повтарящи се нарушения, извършени на територията на страната домакин, и по молба на последната да предприемат следните административни действия:
- да отправят предупреждение;
- да забранят достъпа до територията на договарящата страна, където е (са) било(и) извършено(и) нарушението(ята).
В особено сериозни случаи компетентният орган в страната домакин може временно да забрани достъп на нарушителя до своята територия в очакване на решение от компетентните органи в страната на регистрация. Договарящите страни взаимно се информират за взетите решения.

Член 15
Сътрудничество и Смесена комисия

1. Компетентните органи на договарящите страни предприемат необходимите стъпки за изпълнение и приложение на тази спогодба и за взаимна размяна на всяка полезна информация. Компетентните органи своевременно взаимно се информират за всяка промяна в националното законодателство, която засяга приложението й. Компетентните органи взаимно си оказват съдействие с цел изпълнение на тази спогодба.
2. С тази цел се създава Смесена комисия, която включва представители от всяка от договарящите страни. Смесената комисия е отговорна за изпълнението на тази спогодба и за разглеждане на всички въпроси, засягащи отношенията между договарящите страни в областта на автомобилния транспорт.

Член 16
Компетентни органи

В съответствие с тази спогодба компетентни органи са, както следва:
- за Република България:
Министерството на транспорта и съобщенията;
- за Кралство Испания:
Министерството на развитието (транспорт и благоустройство).

Р а з д е л V
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17
Влизане в сила и срок на действие на спогодбата

1. Всяка договаряща страна уведомява другата договаряща страна за извършването на необходимите процедури по влизането в сила на тази спогодба. Спогодбата влиза в сила 30 дни от датата на получаването на второто от тези уведомления.
2. Спогодбата остава в сила за период от 1 година след влизането й в сила. След това продължава да действа за неопределен срок, докато не бъде денонсирана с писмено уведомление по дипломатически път от една от договарящите страни. Това я прекратява 6 месеца след датата на получаването на писменото уведомление от другата договаряща страна.

Съставена в София на 1 септември 2003 г. в два екземпляра на български, испански и английски език, като всички текстове имат еднаква юридическа сила. В случай на разногласия при тълкуване на текстовете определящ е английският текст.

За Република България:
Николай Василев,
заместник министър-
председател и министър
на транспорта и
съобщенията

За Кралство Испания:
Ана Паласио,
министър на
външните
работи

Предложи
корпоративна публикация
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net
Betindex.net