Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за подпомагане на Тараклийския държавен университет, Република Молдова

МОН

Държавен вестник брой: 20

Година: 2005

Орган на издаване: МОН

Дата на обнародване: 08.03.2005

Правителството на Република България и правителството на Република Молдова, наричани по-нататък "страни",
опирайки се на традиционните добри връзки между страните и интензивното развитие на двустранните отношения в областта на образованието,
ръководейки се от взаимния интерес за съхраняване на културната самобитност на българската общност в Република Молдова,
ръководейки се от взаимния интерес от развитието на сътрудничеството в областта на образованието и науката, стимулиращо взаимното опознаване и допринасящо за интеграцията на страните в общоевропейското образователно пространство,
основавайки се на Спогодбата за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Република Молдова от 17 май 1993 г. и Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за взаимното признаване на документи за образование, научни степени и научни звания от 22 юни 2000 г.,
в съответствие с Конвенция на Съвета на Европа/ЮНЕСКО за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в Европейския регион (№ 165),
се споразумяха за следното:

Член 1

Молдовската страна осигурява образователния процес в Тараклийския държавен университет, а българската страна съдейства за организацията на качествен учебно-образователен процес.

Член 2

Страните съдействат за прякото междууниверситетско сътрудничество между Тараклийския държавен университет и висши училища в Република България чрез реализирането на програми за обмен на преподавателски и научни кадри и учебно-методическа и научна литература, а също така и чрез реализирането на съвместно обучение на студенти и докторанти по договорени специалности, осъществяването на педагогически и лингвистични практики на студенти в български университетски центрове и други форми на образователно и научно сътрудничество, като по този начин съдействат за удовлетворяването на образователните потребности на гражданите от българска народност.

Член 3

Молдовската страна осигурява провеждането на учебния процес в съответствие с националното законодателството в Република Молдова.

Член 4

Българската страна съгласувано с молдовската страна осигурява осъществяването на съвместното обучение по договорените специалности, като предоставя стипендии за учащите се и издръжка на база на диференцираните нормативи в Република България за издръжка на обучението за един студент по професионални направления, за ежегоден прием на 100 студенти и докторанти. Студентите и докторантите в договорените специалности не заплащат такси за обучение. Средствата се предоставят на Тараклийския държавен университет от Министерството на образованието и науката на Република България съгласувано с Министерството на просветата на Република Молдова.

Член 5

Учебният процес в университета се осъществява на български и на молдовски език.

Член 6

Подборът на студентите и докторантите в договорените специалности се осъществява без оглед на тяхното гражданство или народност. Устройването на работа на научно-преподавателския състав се осъществява в съответствие със законодателството на Република Молдова.

Член 7

Страните ще съдействат за облекчаване на процедурите по оформянето на документите за влизане (визи) и временно пребиваване за научно-преподавателския състав, служителите, студентите и докторантите в Тараклийския държавен университет.

Член 8

При взаимно съгласие на двете страни могат да бъдат внасяни промени и допълнения в споразумението, които се оформят с отделни протоколи и са неразделна част от споразумението.

Член 9

Това споразумение се сключва за неопределен срок и влиза в сила от датата на получаване на втората от нотите, с която по дипломатически път двете страни се уведомяват взаимно, че са изпълнили изискванията на националното си законодателство за влизане на споразумението в сила.

Член 10

Всяка една от страните може да денонсира споразумението, като уведоми писмено по дипломатически път другата страна за това намерение. В този случай споразумението се прекратява след завършване на обучението на студентите и докторантите, които са започнали своето обучение преди изтичането на срока на това споразумение.

Споразумението е подписано в Кишинев на 30 септември 2004 г. в два еднообразни оригинални екземпляра, всеки от които на български, молдовски и руски език, като всеки от текстовете има еднаква сила. В случай на различия в тълкуването или прилагането на това споразумение предимство има текстът на руски език.

За правителството
на Република България:
Игор Дамянов,
министър на
образованието и науката

За правителството
на Република Молдова:
Валентин Бенюк,
министър на
образованието и науката

Предложи
корпоративна публикация
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив