Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет

МС

Държавен вестник брой: 54

Година: 2006

Орган на издаване: МС

Дата на обнародване: 01.09.2006

Чл. 1. С тарифата се определят размерът на таксите за социалните услуги в дейностите "държавна отговорност", финансирани от републиканския бюджет чрез бюджетите на общините, лицата, които заплащат такси, и редът за събирането им.

Чл. 2.
(1) Размерът на таксите се определя в процент от дохода на лицата, които ползват социалните услуги, както следва:

1. за ползване на услугите в домовете за възрастни с умствена изостаналост - 80 на сто;
2. за ползване на услугите в домовете за стари хора - 70 на сто;
3. (изм., ДВ, бр. 97 от 2004 г.) за ползване на услугите в домовете за възрастни с психични разстройства - 80 на сто;
4. за ползване на услугите в домовете за възрастни с физически увреждания - 70 на сто;
5. за ползване на услугите в домовете за лица със сетивни увреждания - 70 на сто;
6. за ползване на услугите в социалните учебно-професионални заведения - 50 на сто;
7. (изм., ДВ, бр. 97 от 2004 г.) за ползване на услугите в домовете за деца и младежи с увреждания до навършване на 18-годишна възраст на лицата - 50 на сто;
8. (изм., ДВ, бр. 97 от 2004 г.) за ползване на услугите в дневните центрове - 30 на сто;
9. (нова, ДВ, бр. 54 от 2006 г.) за ползване на седмична услуга в дневните центрове - 50 на сто;
10. (предишна т. 9, ДВ, бр. 54 от 2006 г.) за ползване на услугите в домовете за възрастни с деменция - 80 на сто;
11. (изм., ДВ, бр. 97 от 2004 г.; предишна т. 10, бр. 54 от 2006 г.) за ползване на услугите в защитените жилища - 50 на сто;
12. (предишна т. 11, ДВ, бр. 54 от 2006 г.) за ползване на услугите в домовете за временно настаняване - 30 на сто.

(2) (Нова, ДВ, бр. 97 от 2004 г.) Лицата, които след навършване на 18-годишна възраст продължават да ползват социални услуги в домовете за деца и младежи с увреждания, заплащат такси съобразно вида на увреждането си в съответните размери по ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5.
(3) (Нова, ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Ветераните от войните, които ползват социални услуги в специализираните институции, заплащат такса в размер, определен съгласно чл. 4, т. 5 от Закона за ветераните от войните, и чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните, приет с Постановление № 168 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 29 от 2000 г., бр. 61 от 2001 г.; Решение № 6288 на Върховния административен съд от 2001 г. - бр. 73 от 2001 г.; изм., бр. 38 от 2002 г.).
(4) (Предишна ал. 2, изм., ДВ, бр. 97 от 2004 г.; предишна ал. 3, изм., бр. 54 от 2006 г.) Определените по реда на ал. 1 - 3 такси не могат да надвишават действителните месечни разходи за издръжка на едно лице.
(5) (Нова, ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция, заплащат лицата, които:
1. имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля 500 лв.;
2. имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;
3. са прехвърлили жилищен или вилен имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години;
4. са прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху жилищен или вилен имот и/или идеални части от тях през последните 5 години.

Чл. 3.
(1) Таксите за социалните услуги се заплащат от лицата, които ги ползват, с изключение на:
1. децата под 16 години;
2. (изм., ДВ, бр. 54 от 2006 г.) лицата, които нямат доходи;
3. лицата, настанени в приюти;
4. (нова, ДВ, бр. 55 от 2003 г.) лицата от 18- до 21-годишна възраст, настанени в домове за временно настаняване след напускането на специализирана институция за предоставяне на социални услуги;
5. (нова, ДВ, бр. 54 от 2006 г.) лицата, дарили недвижима собственост в полза на държавата или общините с цел развитие на социални услуги.
(2) (Изм., ДВ, бр. 55 от 2003 г., бр. 54 от 2006 г.) Издръжката на лицата по ал. 1, т. 1 - 5 е изцяло за сметка на републиканския бюджет.

Чл. 4.
(1) Таксите се събират от определените длъжностни лица в съответните институции за социални услуги и се внасят по бюджетната сметка на Министерството на труда и социалната политика до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
(2) (Отм., ДВ, бр. 13 от 2004 г.).

Допълнителни разпоредби
(Загл. изм., ДВ, бр. 54 от 2006 г.)

§ 1."Доход" по смисъла на тарифата са всички доходи на лицето, с изключение на:
1. добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;
2. еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет;
3. еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;
4. добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации;
5. допълнителната месечна компенсация към пенсиите на навършилите 75- или 80-годишна възраст;
6. (нова, ДВ, бр. 97 от 2004 г.) добавката към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
7. (предишна т. 6, ДВ, бр. 97 от 2004 г.) сумите, които лицата, настанени в домове за социални услуги, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес.
8. (нова, ДВ, бр. 54 от 2006 г.) месечните добавки и целеви помощи, получавани по Закона за интеграция на хората с увреждания;
9. (нова, ДВ, бр. 54 от 2006 г.) стипендии.

§ 1а. (Нов, ДВ, бр. 54 от 2006 г.) "Действителни месечни разходи" по смисъла на тарифата са: месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, намалени с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.

Заключителна разпоредба

§ 2. Тарифата се утвърждава на основание чл.17, ал. 2 от Закона за социално подпомагане.
Предложи
корпоративна публикация
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net