Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба “Радиоразпръскване” и съоръженията, свързани с тях

Комисия за регулиране на съобщенията

Държавен вестник брой: 98

Година: 2007

Орган на издаване: Комисия за регулиране на съобщенията

Дата на обнародване: 27.11.2007

Раздел I
Общи положения

Чл. 1.
(1) Техническите изисквания определят техническите характеристики и параметри за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба "Радиоразпръскване" и съоръженията, свързани с тях, чрез които се осъществява наземно радиоразпръскване на радио- и телевизионни сигнали.
(2) Електронните съобщителни мрежи от радиослужба "Радиоразпръскване" работят чрез индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър.
(3) В зависимост от териториалния обхват електронните съобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване се разделят на мрежи с местно, регионално и национално покритие.
(4) В зависимост от използваната технология електронните съобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване се разделят на аналогови и цифрови.

Чл. 2. Правилата за предоставяне за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър на електронните съобщителни мрежи от радиослужба "Радиоразпръскване", са посочени в приложение № 1.

Раздел II
Общи изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужба "Радиоразпръскване" и съоръженията, свързани с тях

Чл. 3. Електронните съобщителни мрежи трябва да отговарят на изискванията на стандартите, препоръките и техническите изисквания, посочени в приложение № 2, както и на други стандарти, приети за приложими от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).

Чл. 4.
(1) Предприятията представят на КРС технически характеристики на електронната съобщителна мрежа и съоръжения за наземно аналогово радиоразпръскване, изчислени и комплектувани въз основа на изискванията, посочени в приложение № 3.
(2) При определянето на техническите характеристики на електронните съобщителни мрежи се отчитат техническите характеристики на предавателна или приемна апаратура, която използва съседни ленти от спектъра, с цел намаляване нивото на нежеланите излъчвания.

Чл. 5.
(1) Излъчващите съоръжения от радиослужба "Радиоразпръскване" трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (Наредба № 9).
(2) В изпълнение на изискването по ал. 1 за радиостанциите, чиито точки на излъчване се намират в населени територии съгласно чл. 2 на Наредба № 9, предприятията предоставят в КРС оценка от Министерството на здравеопазването за хигиенно-защитната зона (ХЗЗ).

Чл. 6.
(1) Всички радиосъоръжения, които изграждат електронни съобщителни мрежи от радиослужба "Радиоразпръскване", трябва да имат маркировка за съответствие със съществените изисквания, определени с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 2002 г.
(2) Радиосъоръженията по ал. 1 трябва да са технически изправни и да се използват само по начина и предназначението, определени от производителя.
(3) Номиналната изходна мощност на радио-/телевизионния предавател трябва да бъде не по-голяма от втората най-близка по-голяма стойност от изчислената максимална мощност на изхода на предавателя от номенклатурата на производителя.

Чл. 7.
(1) Във връзка с ефективното разпределение и използване на радиочестотния спектър и за осигуряване безопасността на въздухоплаването се въвеждат за задължително спазване следните ограничения за електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване с местно покритие в обхват УКВ - ЧМ:
1. точката на излъчване да се намира в населеното място, което е предвидено да се обслужва, или на разстояние от границите му не повече от половината от разстоянието между най-отдалечените точки на обслужваната зона;
2. максималната ефективна височина на антенната система не трябва да бъде по-голяма от 500 m;
3. за София максималната ефективна височина на антенната система може да бъде не по-голяма от 800 m, при условие че:
а) не създава смущения на друга българска радиостанция;
б) максималната мощност на изхода на предавателя не превишава 500 W;
в) антенната система е с наклон на вертикалната диаграма към София.
(2) За всички електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване, работещи в УКВ - ЧМ обхват, е необходимо:
1. антенната система да бъде многоетажна с вертикална поляризация на сигнала;
2. радиопредавателят да е оборудван с ограничител на девиация;
3. между изхода на предавателя и входа на антената да се използват задължително филтри или филтър-мултиплексери;
4. да се монтират насочени отклонители (НО) за контролни измервания, които се включват:
а) при работа на един предавател на самостоятелна антена - един НО на изхода на филтъра;
б) при работа на повече предаватели чрез филтър-мултиплексер на обща антена:
ба) на изхода на всеки предавател - индивидуален НО преди филтър-мултиплексера, и
бб) на изхода на филтър-мултиплексера - един общ НО;
в) при фабрично вградени НО, които удовлетворяват изискванията по приложение № 5, не е необходимо да се монтират външни такива;
5. инсталираните филтри/филтър-мултиплексери и НО трябва да отговарят на изискванията, посочени съответно в приложения № 4 и 5;
6. при колокиране на предаватели на даден обект инсталираните съоръжения трябва да изпълняват изискването - интермодулационните продукти (ИМП) от 3-ти ред да бъдат с ниво, по-ниско от -85 dBc.

Чл. 8. С цел намаляване влиянието на трансграничните смущения в УКВ и ТВ диапазоните се определят:
1. за местни радиостанции в 20 км погранична зона и по Черноморското крайбрежие - максимално допустима ефективно излъчена мощност 3000 W, в случай че не се нарушава ХЗЗ;
2. за национални радио- и телевизионни станции - излъчване с максимално възможни мощности съгласно международно съгласуваните стойности.

Чл. 9.
(1) При проектирането на цифрови електронни съобщителни мрежи от радиослужба "Радиоразпръскване" броят на предавателите в една едночестотна мрежа се определя от предприятието.
(2) Системната конфигурация за наземна цифрова телевизия се избира в зависимост от конкретното приложение, като техническите параметри могат да варират спрямо тези, заложени в еталонната конфигурация. В таблицата са посочени две примерни конфигурации:          
             
Параметри Опция 1 Опция 2
Широчина на канала 8 MHz 8 MHz
Режим 8 k 8 k
Защитен интервал 1/8 1/8
Кодово отношение(кодова скорост) 2/3 3/4
Модулация 64 QAM 16 QAM
Вероятност на покритие по място 95 % 95 %
Скорост на транспортния поток 22.12 Mbit/s 16.59 Mbit/s


Чл. 10. Изискванията за експлоатация и поддържане на електронни съобщителни мрежи от радиослужба "Радиоразпръскване" са посочени в приложение № 6.

Раздел III
Технически параметри за електронни съобщителни мрежи от радиослужба "Радиоразпръскване" и съоръженията, свързани с тях

Чл. 11. Радиослужба "Радиоразпръскване" съгласно Националния план за разпределение на радиочестотния спектър използва радиочестотни ленти, посочени в приложение № 7.

Чл. 12. Основните технически параметри за работа на електронните съобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване са:
1. широчина на честотната лента;
2. допустими отклонения на честотата на предавателя;
3. допустими нива на страничните излъчвания;
4. интензитет на електромагнитното поле (ЕМП).

Чл. 13. Широчината на честотната лента трябва да бъде съгласно стойностите, посочени в приложение № 8.

Чл. 14. Допустимите отклонения на честотата на предавателя трябва да бъдат съгласно стойностите, посочени в приложение № 9.

Чл. 15. Максимално допустимите нива на страничните излъчвания трябва да бъдат съгласно стойностите, посочени в приложение № 10.

Чл. 16.
(1) За електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване необходимата медианна стойност на интензитета на ЕМП на границата на зоната на обслужване се осигурява за 50 на сто от времето и за 50 на сто от територията.
(2) За електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване на телевизионни сигнали необходимата медианна стойност на интензитета на ЕМП на границата на зоната на обслужване се осигурява в зависимост от вида на приемането.
(3) Медианната стойност на интензитета на ЕМП на границата на зоната на обслужване, необходима за качествено приемане по ал. 1 и 2, трябва да е не по-малка от стойностите, посочени в приложение № 11.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на техническите изисквания:
1. "граници на населеното място" са строителните граници на населеното място, определени с общ и/или подробен устройствен план (по смисъла на Закона за устройство на територията), без да се включва прилежащото землище;
2. "зона на обслужване" е зоната, прилежаща около даден предавател, в която интензитетът на полето е по-голям или равен на една предварително зададена медианна стойност, необходима да осигури желаното качество на приемане при наличие на смущения и при отчитане на интерференцията;
3. "изходна мощност" на УКВ - ЧМ предавател е ефективната стойност на мощността на високочестотния синусоидален сигнал в работната честотна лента на изхода на предавателя;
4. "изходна мощност" на телевизионен предавател:
а) "изходна мощност на изображението" е ефективната стойност на мощността на синусо-идалния сигнал с носещата честота на изображението и ниво, равно на нивото на синхроимпулса;
б) "изходна мощност на звука" е ефективната стойност на мощността на синусоидалния сигнал в работната честотна лента на носещата честота на звука;
5. "максимална ефективно излъчена мощност" е произведение от мощността на входа на антената и усилването на антената спрямо полувълнов дипол в максимума на диаграмата за насочено действие;
6. "медианна стойност" на интензитет на ЕМП е стойност, която разделя отчетени стойности на интензитета на две множества с еднакъв брой отчети; едната половина е с по-големи, а другата половина - с по-малки стойности; необходимо е измерванията да са направени с антена, намираща се на 10 m над кота терен, и броят на отчетите да бъде нечетен и за различно време и място;
7. "нежелани излъчвания" - странични и извънлентови излъчвания:
а) "странично излъчване" е излъчване на сигнали с честоти, разположени извън необходимата широчина на честотната лента, нивото на които може да се намали без загуба на информация в предаваното съобщение; към страничните излъчвания се отнасят излъчването на хармонични честоти, паразитни излъчвания, продукти от интермодулация и от честотно преобразуване;
б) "извънлентово излъчване" е излъчване на сигнали с честоти в непосредствена близост до необходимата широчина на честотната лента, което е резултат от процеса на модулация;
в) "интермодулационен продукт" е нова честотна съставна, получена от взаимодействието в нелинеен елемент на две или повече основни честотни съставни, представляваща линейна комбинация от основните честоти и хармоничните им;
8. "качествено приемане" се определя чрез зададено отношение полезен сигнал към шум плюс смущение съгласно международно установени норми;
9. "номинална мощност" на предавател е изходната мощност, за която е проектиран, оразмерен и предназначен предавателят;
10. "отношение сигнал/шум по звукова честота" е отношението (обикновено в dB) между стойностите на напреженията на полезния сигнал и смущението, измерени съгласно определени условия, на изхода по звукова честота на приемника;
11. "отношение полезен сигнал/смущаващ сигнал" по висока честота (радиочестота) е отношението (обикновено в dB) между стойностите на високочестотното напрежение на полезния сигнал и високочестотното напрежение на смущаващия сигнал, измерени на входа на приемника при определени условия;
12. "предавателна станция" е предавател, антенно-фидерна система и спомагателно оборудване, необходими за осъществяване на радио-/телевизионно разпръскване в определено от лицензията населено място;
13. "съседна смущаваща станция" е станция, която излъчва на такава честота и с такава мощност, че с работата си може да наруши качеството на звука или картината на планираната станция;
14. "точка на излъчване" е място над земната повърхност, където е разположена предавателната антена; точката на излъчване се определя от географските координати, кота терен и височина над кота терен, на която е разположен фазовият център на предавателната антена;
15. "честотна девиация" е отклонението на честотата на един честотно модулиран сигнал от немодулираната носеща честота:
а) "максимална честотна девиация" - абсолютният максимум на разликата между немодулираната носеща честота и моментната честота за всяко зададено време;
б) "максимално допустимата честотна девиация" е максималната стойност на честотната девиация.

Заключителни разпоредби

§ 2. Техническите изисквания се приемат на основание чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения.

§ 3. Техническите изисквания влизат в сила от деня на обнародването им в "Държавен вестник".

Приложение № 1
към чл. 2


Правила за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър на електронните съобщителни мрежи от радиослужба "Радиоразпръскване"

Право да изграждат електронни съобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване имат само предприятия, получили разрешение по реда на ЗЕС за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър.
Предоставянето за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър на електронните съобщителни мрежи от радиослужба "Радиоразпръскване", се извършва след предварително проектиране, което включва:
1. Честотно планиране
При процедурата честотно планиране се определят техническите параметри на всички радио-/телевизионни предавателни станции, обслужващи даден район, така че да се получи оптимално покритие на района, при спазване на изискванията по отношение на нормите за зоните на обслужване и защитни отношения спрямо сигналите на съседните смущаващи станции.
2. Изследване за електромагнитна съвместимост (ЕМС)
2.1. С цел избягване на вредни смущения в обхватите на служби "Въздушна радионавигация" и "Въздушна подвижна" (R) - 108.0 - 137.0 MHz за всяка предоставена за ползване честота на предавателна станция, работеща в обхвата за УКВ - ЧМ радиоразпръскване 87.5 - 108.0 MHz, се извършва процедурата изследване за ЕМС.
2.2. Процедурата изследване за ЕМС се извършва от КРС по методика въз основа на препоръка Rec. ITU-R SM.1009-1 на Международния съюз по далекосъобщения (МСД).
2.3. Изследване за ЕМС се прави за всяка новопланирана честота за УКВ - ЧМ радиоразпръскване и за всяка новопланирана честота на въздухоплавателните навигационни (ILS и VOR) и комуникационни (СОМ) служби.
2.4. Базата данни за УКВ - ЧМ станциите се поддържа от КРС. Базата данни за въздухоплавателните системи ILS, VOR и COM се поддържа от Министерството на транспорта - за гражданското въздухоплаване, и от Министерството на отбраната - за военното въздухоплаване.
2.5. В случаите, когато при изследване за ЕМС с въздухоплавателните радиослужби се получат отрицателни резултати - т.е. са установят вероятни смущения, се извършват измервания за наличието на недопустимо ниво на ИМП по Методика за измерване на ИМП от тип А1, получавани при работа на близко разположени УКВ - ЧМ радио-предавателни станции.
3. Национална координация
С цел осигуряване безопасността на въздухо-плаването и защита на националната сигурност се извършва процедурата национална координация. Техническите характеристики на всяка планирана предавателна станция се съгласуват в консултативен съвет за национално координиране и съгласуване от представители на заинтересуваните ведомства.
4. Международна координация и регистрация
4.1. В случай че използването на дадена радиочестота/радиочестотна лента от определена предавателна станция може да причини вредни смущения на радиослужба от друга администрация или в случай, че се желае да се получи международно признание за използване на дадена радиочестота/радиочестотна лента и вписване в Международния регистър на честотите, се извършва процедура международна координация и международна регистрация.
4.2. Международната координация е процес, при който се получава съгласие за пускане на предавателна станция в действие от всички съседни страни, част от предавателните станции на които евентуално биха могли да бъдат смутени от новопланираната станция. Процедурата международна координация се извършва от КРС.
4.3. Международната регистрация е процес, при който се вписва международно координираната станция в съответните списъци на МСД, удостоверяващи, че тя може да бъде въведена в редовна експлоатация.
4.4. При координацията и регистрацията на честотните разпределения на радиопредавателните станции в обхвата на дълги и средни вълни за част от параметрите се посочват два отделни случая - при излъчване през деня и при излъчване през нощта.
4.5. Честотните разпределения на радиопредавателните станции в обхвата на късите вълни се специфицират по сезони (зимен план, летен план) и се утвърждават на международни конференции, провеждащи се два пъти годишно.

Приложение № 2
към чл. 3


Приложение № 3
към чл. 4, ал. 1


Изисквания към подготовката на Технически характеристики на електронната съобщителна мрежа и съоръжения за наземно аналогово радиоразпръскване

Предприятията подготвят Технически характеристики на електронната съобщителна мрежа и съоръжения, когато се налагат промени в местоположението или основните технически параметри на предавателната станция.
Изходните данни за подготовката на техническите характеристики се определят от КРС в разрешението за ползване на ограничен ресурс - радиочестотен спектър - приложение 1 "Основни параметри на мрежата", както следва:
- териториален обхват;
- местоположение на предавателната станция - название на местността или адрес на точката на излъчване;
- географски координати (в градуси, минути, секунди) и надморска височина на кота терен (в метри) на точката на излъчване;
- работна честота на радиопредавател/канал на телевизионен предавател;
- медианна стойност на интензитета на ЕМП на границата на зоната на обслужване;
- допустими стойности за мощност на изхода на предавателя и за максималната ефективно излъчена мощност.
При определяне на техническите характеристики на предавателна станция се извършват изчисления за:
- определяне на ефективната височина на антената - h eff/h1 (съгласно Annex 5 от последната редакция на препоръка Rec. ITU-R P.1546);
- определяне на необходимата максимална ефективно излъчена мощност;
- определяне на необходимите диаграми на излъчване, типа на елементите и конфигурацията на антенната система;
- определяне на сумарните загуби в антенно-фидерната система и необходимата изходна мощност на предавателя.
Определените технически характеристики се попълват в таблица по образец - Приложение Р101-Р/Приложение Р101-Т, в зависимост от вида наземно аналогово радиоразпръскване - радио- или телевизионно. Таблицата е неразделна част от заявлението за изменение и/или допълнение заедно със следните приложения:
1. Мотивирана обосновка и изчисления за определяне на необходимата максимална ефективно излъчена мощност и профил на терена в основното направление на излъчване на антената. За предприятията с издадени разрешения за национално или регионално покритие се попълва списък на населените места, попадащи в зоната на обслужване.
2. Таблица с изчисления на параметрите на предавателната станция за всички направления през 10° в азимутни сектори 0° ё 350° - по образец от техническите изисквания за работа на радиослужба "Радиоразпръскване".
3. Диаграма на насочено действие на антенната система в хоризонталната равнина в полярна координатна система.
4. Диаграма на насочено действие на антенната система във вертикалната равнина в декартова координатна система (от +30° до -90°). При наличие на физически или електрически наклон на антенните елементи същият се отразява.
5. Общ чертеж със схематично нанесени всички намиращи се на обекта антенни системи с оразмерени коти на фазовите им центрове. Чертеж на антенния носач с разположение на елементите на антенната система с нанесени: антени, етажи и посоки на излъчване; височина на фазов център спрямо кота терен; разстояния между отделните антенни елементи; антенни разклонители; трасе на главния фидер; дължини на свързващите и съгласуващите кабели.
6. Ситуационен план на антенната мачта с разположение на антенната система.
7. Карта на зоната на радиовидимост и зоната на обслужване с ясно означени населените места и точно местоположение на станцията - в подходящ мащаб с означена медианната стойност на интензитета на ЕМП на границата на зоната на обслужване.
8. Справка за ЕМС на радиосъоръженията, разположени на обекта - по образец от техническите изисквания за работа на радиослужба "Радиораз-пръскване".
9. Оценка от Министерството на здравеопазването за ХЗЗ за радиостанциите, чиито точки на излъчване се намират в населени територии съгласно Наредба № 9.
 
Таблица с изчисления на параметрите на предавателната станция за всички направления през 10° в азимутни сектори от 0° до 350°

Приложение № 4
към чл. 7, ал. 2, т. 5


Основни параметри на филтри/
филтър-мултиплексери

В зависимост от конкретната обстановка на даден обект се инсталират:
• при конфигурация един предавател на една антена - двукръгов лентов филтър;
• при конфигурация два или повече предавателя на една антена - филтър-мултиплексерите от звезден или насочено филтров тип с двукръгови лентови филтри; широколентовият вход на филтър-мултиплексерите от насочено филтров тип може да се използва само ако предавателят е включен през двукръгов лентов филтър.
Изисквания към параметрите на филтрите и филтър-мултиплексерите (параметрите се измерват при температура 20 ± 5° С):
1. честотен диапазон на пренастройка: 87.5 - 108 MHz;
2. входен и изходен импеданс в работната лента: 50 W;
3. коефициент на стоящи вълни по напрежение - КСВ (VSWR): І 1.15 или (Return loss): -23.1 dB;
4. затихване (Attenuation) между различните входове и между кой да е вход и изхода: > 26 dB за честотно отстояние +/-2 MHz спрямо работната честота; маска за честотно отстояние > +/-2 MHz: монотонно нарастващо затихване, като за +/- 4 MHz и повече затихването е > 40 dB;
5. брой на резонаторите във всеки филтър - минимум 2 (Dual Resonator Filter);
6. лента на пропускане (Bandwidth) на ниво -3 dB: от 350 до 650 kHz; характеристика в лента на пропускане: максимално плоска (Maximal flat; Butterworth);
7. внесени загуби в лентата на пропускане І 0.6 dB;
8. максимална входна мощност (Input Power-continuity) - не по-малка от максималната паспортна мощност на предавателя, включен към съответния вход;
9. работен температурен диапазон от -10° до + 40° С; експлоатация в закрити помещения;
10. температурна зависимост:
- максимално изменение на централната честота (fo) в работния температурен диапазон ± 25 kHz;
- максимално изменение на широчината на честотната лента в работния температурен диапазон ± 10 %.
Параметрите по т. 1 ё 4 и 6 ё 7 следва да останат в зададените гранични стойности в целия работен температурен диапазон.
11. механична конструкция - устойчива на механични удари и вибрации - 3g/15 min, 10 - 50 Hz (по отношение на разстройка и параметри);
12. охлаждане - въздушно, естествено.

Приложение № 5
към чл. 7, ал. 2, т. 5

Основни параметри на насочени отклонители

Параметрите на измервателни НО (Directinal coupler - DC), които се изискват за УКВ - ЧМ радиоразпръсквателни обекти, са:
1. честотен диапазон на НО - минимум 87.5 - 128.5 MHz;
2. входен и изходен импеданс на основния тракт (mainline) на НО (DC) - 50 W;
3. коефициент на стоящи вълни по напрежение - КСВ (VSWR) в основния тракт: І 1.2 (87.5 - 128.5 MHz) или (Return loss): 21 dB;
4. внесени загуби ( Insertion loss) в основния тракт І 0.25 dB;
5. допустима мощност в непрекъснат режим (Max. Input) Power - Continuity) - по-голяма или равна на мощността на предавателите, включени към НО;
6. допустима пикова мощност (за единични аварийни случаи до 3 min) (Peakpower) - не по-малко от 3 пъти по-голяма от мощността в непрекъснат режим;
7. коаксиални съединители: съвместими с тракта, в който ще се използват - N; 7/16; EIA;
8. изходно съпротивление на измервателните изходи (Measurement output impedance) - 50 W;
9. коефициент на стоящи вълни по напрежение - КСВ (VSWR): І1.25 (87.5 - 128.5 MHz);
10. коаксиални съединители към измервателните изходи - BNC(f) или N(f);
11. коефициент на предаване: от -20 до -40 dB (87.5 - 128.5 MHz); с оглед измерването на ИМП (IP3) от тип А1 се изисква коефициентът на предаване на НО да бъде:
- от -20 до -30 dB - за мощности на изхода на предавателя до 100 W;
- от -26 до -33 dB - за мощности на изхода на предавателя от 100 W до 1.0 kW;
- от -30 до -40 dB - за мощности на изхода на предавателя над 1.0 kW;
12. насоченост (изолация) (directivity) на НО і 26 dB;
13. неравномерност на АЧХ в диапазона 87.5 - 128.5 MHz: І3 dB;
14. независими изходи за права и обратна вълна на отклонителната линия (линии) на НО;
15. НО трябва да са снабдени с калибровъчна крива на коефициента на предаване за определения честотен диапазон (т. 13) с неточност, по-малка от 0.25 dB.

Приложение № 6
към чл. 10

Експлоатация и поддържане на електронни съобщителни мрежи от радиослужба "Радиоразпръскване"

1. Профилактика на електронните съобщителни мрежи се извършва поне веднъж в годината, като предварително се уведомява КРС и аудиторията. Протоколът за извършената профилактика се представя в КРС.
2. Промени в местоположението на предавателната станция и/или на основни технически характеристики на електронните съобщителни мрежи, включени в приложение 1 към разрешението, се извършват след мотивирано искане на предприятията чрез подаване в КРС на заявление по образец за изменение и/или допълнение.
3. При необходимост от промяна на технически характеристики на електронните съобщителни мрежи, които не са включени в основните параметри на мрежите (приложение 1 към разрешението), предприятията незабавно уведомяват КРС за типа и параметрите на новото съоръжение. Промяната се извършва само след разрешение на КРС.
4. Всякакви промени, които изменят взаимодействието между отделните радиосъоръжения, разположени на един обект, се извършват след разрешение от КРС.
5. При възникване на смущения в честотните ленти на служби "Въздушна радионавигация", "Въздушна подвижна" или на службите за свръзка на МВР КРС има право да изменя параметрите на електронните съобщителни мрежи с цел отстраняване на тези смущения.
6. Контролът върху осъществяването на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи от радиослужба "Радиоразпръскване" и съоръженията, свързани с тях, се извършва от оправомощени служители на комисията по реда на глава двадесета от ЗЕС.

Приложение № 7
към чл. 11

Честотни ленти, определени за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужба
 "Радиоразпръскване"

В Националния план за разпределение на радиочестотния спектър са определени следните честотни ленти, предназначени за радиослужба "Радиоразпръскване":
1. Честотна лента 148.5 - 283.5 kHz:
а) дълги вълни, предназначени за монофонично радиоразпръскване с амплитудна модулация (ДВ - АМ);
б) звуково радиоразпръскване - цифрово (DRM).
2. Честотна лента 526.5 - 1606.5 kHz:
a) средни вълни, предназначени за монофонично радиоразпръскване с амплитудна модулация (СВ - АМ);
б) звуково радиоразпръскване - цифрово (DRM).
3. В определени честотни ленти от обхват 3950.0 - 26100.0 kH 
         
3950 - 4000 15100 - 15800
5900 - 6200 17480 - 17900
7200 - 7450 18900 - 19020
9400 - 9900 21450 - 21850
11600 - 12100 25670 - 26100
13570 - 13870  

а) къси вълни, предназначени за монофонично радиоразпръскване с амплитудна модулация (КВ - АМ);
б) звуково радиоразпръскване - цифрово (DRM).
4. Честотна лента 87.5 - 108.0 МHz - ултракъси вълни, предназначени за стереофонично радиоразпръскване с честотна модулация (УКВ - ЧМ).
5. Честотна лента 174.0 - 230.0 МHz (метров обхват):
а) телевизионно радиоразпръскване (III честотен обхват) - аналогово и цифрово (DVB - T);
б) звуково радиоразпръскване (216.0 - 230.0 МHz) - цифрово (T - DAB).
6. Честотни ленти 470.0 - 582.0 МHz и 582.0 - 862.0 MHz (дециметров обхват) - телевизионно радиоразпръскване (IV и V честотен обхват) - аналогово и цифрово (DVB - T).
7. Честотна лента 1452.0 - 1479.5 МHz (дециметров обхват) - звуково радиоразпръскване - цифрово (T - DAB).
8. Честотна лента 40.5 - 42.5 GHz - мултимедийни цифрови телевизионни системи (MVDS).

Приложение № 8
към чл. 13

Приложение № 9
към чл. 14

Приложение № 10
към чл. 15

Приложение № 11
към чл. 16, ал. 3

Предложи
корпоративна публикация
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Резултати | Архив