Фир­ма­та или мар­ка­та, фир­ме­но­то про­и­з­вод­с­т­во, от­дел­на­та сто­ка или ус­лу­га - кое мо­же да бъ­де пред­мет на раз­г­ла­са или на от­дел­на рекл. ак­ция се оп­ре­де­ля нор­ма­тив­но в ре­ди­ца дър­жа­ви. Бе­зус­лов­на заб­ра­на има за рек­ла­ми­ра­не на нар­ко­ти­ци­те, пор­ног­ра­фи­я­та и др., а на­пъл­но или час­тич­но (за от­дел­ни ка­на­ли на рек­ла­ма­та, це­ле­ви гру­пи, вре­ме на рек­ла­ми­ра­не и т.н.) - за тю­тю­на или тю­тю­не­ви­те из­де­лия, спир­т­ни­те на­пит­ки, ня­кои ле­кар­с­т­ва и пр. Раз­лич­ни ог­ра­ни­че­ния по от­но­ше­ние на де­фи­цит­ни­те или още не­пус­на­ти в про­и­з­вод­с­т­во сто­ки съ­щес­т­ву­ват в по­ве­че­то стра­ни. Поз­на­ва­не­то на О.р. е ос­нов­на пред­пос­тав­ка за ефек­тив­но рекл. въз­дейс­т­вие вър­ху ауди­то­ри­я­та; то се пос­ти­га чрез рекл. про­у­ч­ва­ния, при ко­и­то О.р. се оп­ре­де­ля и ана­ли­зи­ра по сис­те­ма от ко­ли­чес­т­ве­ни и ка­чес­т­ве­ни по­ка­за­те­ли.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Резултати | Архив
Тръмп: Срещата на Г-7 вероятно ще се проведе след изборите в САЩ Американският президент Доналд Тръмп отложи за пореден път срещата на върха на Групата на седемте най-развити страни в света за след...