Вся­ка ви­ди­ма ха­рак­те­рис­ти­ка на обек­та на рек­ла­ма­та, ко­я­то мо­же да се за­щи­та­ва прав­но. О.м. би­ват две го­ле­ми гру­пи: изоб­ра­зи­тел­ни (кар­тин­ни) и прос­т­ран­с­т­ве­ни (плас­тич­ни). Изоб­ра­зи­тел­ни­те мар­ки в за­ви­си­мост от рекл. сред­с­т­во съ­що мо­гат да имат плас­тич­но ре­ше­ние, ко­га­то се офор­мят ре­леф­но, ко­га­то са вдлъб­на­ти или из­пък­на­ли, ко­га­то имат са­мос­то­я­тел­ни прос­т­ран­с­т­ве­ни ре­ше­ния и др. Изоб­ра­зи­тел­ни­те мар­ки са: а) кар­тин­ни - пре­о­б­ла­да­ват ко­ли­чес­т­ве­но и ка­чес­т­ве­но над др. изоб­ра­зи­тел­ни мар­ки, чий­то об­раз е свър­зан с пред­п­ри­я­ти­е­то или из­де­ли­е­то му; за­па­ме­тя­ват се лес­но и съз­да­ват сил­ни и трай­ни асо­ци­а­ции; мар­ки с прос­ти, лес­но­раз­би­ра­е­ми сим­во­ли и съз­да­де­ни по пра­ви­ла­та на хе­рал­ди­ка­та; мар­ки, изоб­ра­зя­ва­щи ин­с­т­ру­мен­ти на ра­бот­ния про­цес  - труд­но се съз­да­ват по­ра­ди не­о­б­хо­ди­мост­та да се оли­цет­во­ри ин­с­т­ру­мен­тът, да се при­да­де ха­рак­те­рен об­лик на про­и­з­вод­с­т­ве­ния про­цес и да се вну­ши да­де­на идея на ад­ре­са­та; мар­ки, из­ра­бо­те­ни по прин­ци­па "pars pro toto" (част от ця­ло); б) мо­ног­ра­ми; в) за­па­зе­ни над­пи­си; г) се­рий­ни мар­ки - раз­лич­ни или ед­нак­ви гра­фич­ни зна­ци, слу­же­щи за от­ли­ча­ва­не на от­дел­ни сто­ки, ка­то ед­нов­ре­мен­но под­чер­та­ват и връз­ка­та с про­и­з­во­ди­те­ля - на­ми­рат ши­ро­ко при­ло­же­ние в сфе­ра­та на ус­лу­ги­те, в сто­пан­с­ка­та ин­фор­ма­ция и др. (нап­ри­мер сис­те­ма­та от пик­тог­ра­ми и над­пи­си за вът­реш­но­ма­га­зин­на ин­фор­ма­ция); д) цвет­ни мар­ки.

Важ­но изис­к­ва­не към О.м. - да е на­со­че­на към ад­ре­са­та. Чрез про­у­ч­ва­не тряб­ва да се ус­та­но­ви кое е за пред­по­чи­та­не - съз­да­ва­не на мар­ка за це­ле­ва гру­па спе­ци­а­лис­ти или из­пол­з­ва­не на по-еле­мен­та­рен, но по­ня­тен на всич­ки об­раз. Мар­ка­та тряб­ва да бъ­де с ви­со­ко­худ. ка­чес­т­ва, с трай­на стой­ност, но и съв­ре­мен­на и да от­го­ва­ря на худ. вкус на об­щес­т­во­то. О.м. пос­те­пен­но ста­ре­ят, ко­е­то на­ла­га пе­ри­о­дич­но­то им "под­м­ла­дя­ва­не".

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив
Тръмп: Срещата на Г-7 вероятно ще се проведе след изборите в САЩ Американският президент Доналд Тръмп отложи за пореден път срещата на върха на Групата на седемте най-развити страни в света за след...