Вид ку­пон, из­пол­з­ван ка­то рек­ви­зит на пе­чат­на­та обя­ва и на ня­кои пе­чат­ни рекл. из­да­ния. Пред­с­тав­ля­ва блан­ка, ог­ра­де­на с ли­ния за от­ряз­ва­не, но­си ад­ре­са на рек­ла­мо­да­те­ля. Чи­та­те­лят тряб­ва да по­пъл­ни нуж­ни­те дан­ни и да из­п­ра­ти от­ря­за­ния ку­пон, за да по­лу­чи обе­ща­ни­те в обя­ва­та све­де­ния от ма­га­зи­ни или бю­ра на фир­ма­та, чрез пе­чат­ни рекл. ма­те­ри­а­ли, без­п­лат­ни мос­т­ри или др. рекл. по­да­ръ­ци, по­се­ще­ния на пред­с­та­ви­те­ли и др. Чрез по­пъл­ва­не на О.к. се осъ­щес­т­вя­ват и по­куп­ко-про­даж­би­те при ко­лет­на­та тър­го­вия. Рек­ла­мо­да­те­лят из­пол­з­ва чес­то О.к. и за осъ­щес­т­вя­ва­не на об­рат­на връз­ка с чи­та­те­ля при на­би­ра­не на не­о­б­хо­ди­ма­та ин­фор­ма­ция - за ад­рес­ни­ка си, за со­ци­о­ло­ги­чес­ки ана­лиз на ауди­то­ри­я­та, на рек­ла­мо­но­си­те­ля, за обя­ви­те си, най-сет­не и за сто­ка­та (ус­лу­га­та) чрез ку­по­ни-ан­ке­ти, кос­ве­ни въп­ро­си и др. Из­с­лед­ва­не­то на ефек­тив­ност­та на рекл. пос­ла­ние в обя­ва­та или на рек­ла­мо­но­си­те­ля чрез броя на по­лу­че­ни­те О.к. на­ла­га спаз­ва­не на ус­ло­ви­я­та: а) при­дър­жа­не към прин­ци­па на ед­нак­вост на О.к.: са­мо ед­на и ед­нак­ва по офор­м­ле­ние обя­ва се по­мес­т­ва в раз­лич­ни­те рек­ла­мо­но­си­те­ли по ед­но и съ­що вре­ме; рек­ла­мо­но­си­те­ли­те са от ед­на ка­те­го­рия и с ед­нак­ва ауди­тор­на струк­ту­ра; мес­то­по­ло­же­ни­е­то на О.к. в обя­ва­та и на обя­ва­та в рек­ла­мо­но­си­те­ля, как­то и раз­ме­ри­те на обя­ва­та спря­мо на­бор­но­то по­ле са ед­нак­ви; раз­п­рос­т­ра­ня­ва се по въз­мож­ност в раз­лич­ни ре­ги­о­ни, за да се из­бег­не дуб­ли­ра­не; б) пре­цен­ка­та да ста­ва въз ос­но­ва на

чис­та­та це­на на по­мес­т­ва­не / брой на О.к. на по­мес­т­ва­не

По­мес­т­ва­не­то на О.к. пред­по­ла­га поз­на­ва­не на чи­та­тел­с­ка­та ре­а­к­ция, за­що­то по-мал­ко ку­по­ни се из­ряз­ват: от спи­са­ние, от­кол­ко­то от вес­т­ник; от ко­ри­ци на спи­са­ние, от­кол­ко­то от са­мо­то книж­но тя­ло. По­ня­ко­га скри­то­то пред­ло­же­ние е по-ефек­тив­но от О.к.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив
Ердоган: Всяка атака срещу турски сондажен кораб ще струва скъпо на нападателя Всяко нападение срещу турски кораб, който се занимава с проучвания за петрол и природен газ в континенталния шелф на Турция в Източното...