Дос­ти­га­не­то на рекл. сред­с­т­во до ли­ца­та от оп­ре­де­ле­на сре­да. Ко­ли­чес­т­во­то ус­та­но­ве­ни кон­так­ти с оп­ре­де­ле­ни ад­ре­са­ти. Из­мер­ва се с броя еди­ни­ци - от­дел­ни ли­ца, се­мейс­т­ва или до­ма­кин­с­т­ва, ко­и­то за оп­ре­де­лен пе­ри­од от вре­ме пред­с­тав­ля­ват ауди­то­ри­я­та на рекл. сред­с­т­во. О. би­ва: те­о­ре­ти­чен (въз­мо­жен), включ­ващ всич­ки ад­ре­са­ти, ко­и­то рекл. сред­с­т­во мо­же да под­ло­жи на въз­дейс­т­вие бла­го­да­ре­ние на тех­ни­чес­ки­те си ха­рак­те­рис­ти­ки; прак­ти­чес­ки - включ­ва са­мо оне­зи ли­ца, ко­и­то дейс­т­ви­тел­но са об­х­ва­на­ти в кон­к­рет­на­та ко­му­ни­ка­ци­он­на си­ту­а­ция; пряк - включ­ва не­пос­ред­с­т­ве­но кон­так­ту­ва­ни­те ли­ца; кос­вен - включ­ва оне­зи, ко­и­то са във­ле­че­ни чрез пос­лед­ва­щи ко­му­ни­ка­ции; ка­чес­т­вен - съ­о­б­раз­но струк­ту­ра­та на ад­ре­са­ти­те, ка­то спе­ци­фи­ка­та му е в тяс­на за­ви­си­мост от кон­к­рет­ни­те це­ле­ви гру­пи; ко­ли­чес­т­вен - от­ра­зя­ва  броя на ад­ре­са­ти­те; пов­ре­ме­нен - от­ра­зя­ва дан­ни­те ко­га или за ка­къв пе­ри­од от вре­ме ад­ре­са­тът ще бъ­де дос­тиг­нат от рек­ла­мо­да­те­ля чрез рекл. ка­нал или сред­с­т­во. За рек­ла­мо­да­те­ля пред­с­тав­ля­ват ин­те­рес днев­ни­ят и ме­сеч­ни­ят, а по­ня­ко­га и ча­со­ви­ят и сед­мич­ни­ят те­ри­то­ри­а­лен О.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив
Томислав Дончев: Няма да ставам премиер „Няма да ставам министър-председател. България ще влезе в комбинация от зловещи кризи. Обществото ни е разделено“. Това каза в интервю за БГНЕС...