1) (total audience, gross audience) При из­с­лед­ва­ни­я­та на ра­дио-те­ле­ви­зи­он­на­та ауди­то­рия: бро­ят на ли­ца­та, съ­отв. се­мейс­т­ва­та, при­те­жа­ва­щи ра­дио- или те­ле­ви­зи­он­ни при­е­м­ни­ци, ко­и­то ло­вят част или ця­ла­та прог­ра­ма. Из­с­лед­ва­не­то ста­ва за пре­да­ва­ния, има­щи най-мал­ко 5 min про­дъл­жи­тел­ност (или по-крат­ки от 10 min), при ко­и­то включ­ва­не­то е по­не за 1 min. По вре­ме на из­лъч­ва­не­то на ед­но пре­да­ва­не мно­го слу­ша­те­ли или зри­те­ли се включ­ват или из­к­люч­ват от ко­му­ни­ка­ци­он­ния про­цес, ня­кои при­е­мат пре­да­ва­не­то са­мо ня­кол­ко min, дру­ги чу­ват или гле­дат по-дъл­го вре­ме или ця­ло­то пре­да­ва­не - всич­ки те се от­чи­тат по раз­лич­ни сис­те­ми. О.а. е по­ка­за­тел за броя и струк­ту­ра­та на по­тен­ци­а­л­ни­те ад­ре­са­ти на ед­но пре­да­ва­не.

2) (съ­що и total readership) Об­щи­ят брой ос­нов­ни и стра­нич­ни чи­та­те­ли (т.е. ос­нов­на­та и до­пъл­ни­тел­на­та ауди­то­рия) на да­ден вес­т­ник или спи­са­ние.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив
Томислав Дончев: Няма да ставам премиер „Няма да ставам министър-председател. България ще влезе в комбинация от зловещи кризи. Обществото ни е разделено“. Това каза в интервю за БГНЕС...