ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 ОТ 21 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ЗА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. (ДВ, БР. 2 ОТ 2013 Г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 ОТ 21 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ЗА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. (ДВ, БР. 2 ОТ 2013 Г.)

В сила от 28.08.2015 г.
Обн. ДВ. бр. от 28 Август 2015г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) Батериите и акумулаторите, които не отговарят на изискванията на наредбата, но са били законно пуснати на пазара преди началната дата на прилагане на съответните забрани по чл. 6, могат да се предлагат на пазара до изчерпване на количествата."
§ 2. В се изменя така:
"3. електрически инструменти без захранващ шнур."
§ 3. В се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
"Когато батериите и акумулаторите не могат да се отстранят от крайния потребител, производителите проектират уредите по такъв начин, че отпадъците от батерии и акумулатори да могат лесно да се отстраняват от квалифицирани специалисти, които са независими от производителя."
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Уредите, в които се вграждат батерии и акумулатори, трябва да се придружават от инструкции на български език относно начина, по който тези батерии и акумулатори могат безопасно да се отстранят или от крайния потребител, или от независими квалифицирани специалисти. Когато е целесъобразно, инструкциите съдържат и информация за крайния потребител относно вида на батерията или акумулатора, вградени в уреда."
3. В ал. 4 след думите "или причини, свързани" съюзът "с" се заменя със "със запазване на".
§ 4. В се създават т. 7 и 8:
"7. декларация, удостоверяваща верността на предоставената информация;
8. дата на заявлението за регистрация."
§ 5. от допълнителните разпоредби се изменя така:
"§ 2. Наредбата въвежда изискванията на:
1. Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО (ОВ, Специално издание на български език 2007 г., 13. Индустриална политика и вътрешен пазар - том 53).
2. Директива 2008/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/66/ЕО за батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение пускането на пазара на батерии и акумулатори (ОВ, L 327/7 от 5 декември 2008 г.).
3. Директива 2013/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. за изменение на Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение на пускането на пазара на преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий и предназначени за използване в електрически инструменти без захранващ шнур, както и на клетъчни батерии с ниско живачно съдържание, и за отмяна на Решение 2009/603/ЕО на Комисията (ОВ, L 329, 10 декември 2013 г.)."
§ 6. В преходните и заключителните разпоредби се създава :
"§ 2а. Изключенията по чл. 6 се прилагат, както следва:
1. по ал. 2 - до 1 октомври 2015 г.;
2. по ал. 4, т. 3 - до 31 декември 2016 г."
Предложи
корпоративна публикация
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив