ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 31 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 31 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

В сила от 04.09.2015 г.
Обн. ДВ. бр. от 4 Септември 2015г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В , приет с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2013 г., бр. 103 от 2014 г. и бр. 29 от 2015 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 10, 11 и 12 се отменят.
2. В :
а) създава се нова т. 15:
"15. анализира аграрната търговия на Република България по основни партньори и групи стоки;"
б) създават се т. 16 - 25:
"16. предоставя информация относно условията за внос на селскостопански и хранителни продукти по страни - потенциални търговски партньори на Република България, мита, фитосанитарни и ветеринарни изисквания, правила за произход и други, включително договарянето на образци на сертификати със съответните компетентни органи;
17. осъществява взаимодействие и координация с второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на земеделието и храните, извършващи дейности и услуги, пряко свързани с вноса, износа и вътреобщностната търговия със земеделски и хранителни продукти;
18. обобщава информация и изготвя анализ относно развитието на пазарите на основни селскостопански и хранителни стоки в световен мащаб, включително данни по конкретни страни - производство, търговия, потребление, цени, вкусови предпочитания и др.;
19. идентифицира възможности за увеличаване на българския износ на селскостопански и хранителни стоки въз основа на анализ на търсенето на световните пазари и експортните предимства на продуктите, произвеждани в страната;
20. поддържа контакти със заинтересованите браншови организации, като им предоставя информация за предстоящи търговски изложения, панаири и международни външнотърговски събития;
21. установява и поддържа връзки със службите по търговско-икономическите въпроси на Република България зад граница към Министерството на икономиката;
22. поддържа база данни за търговията на Република България със селскостопански продукти в рамките на Европейския съюз и с трети страни;
23. участва в подготовката и провеждането на преговорите за либерализация на търговията със селскостопански стоки между Европейския съюз и трети страни във връзка със съществуващи или сключване на нови споразумения;
24. участва в изпълнението на функциите и задълженията на Република България във връзка с членството на Европейския съюз в Световната търговска организация;
25. организира и координира изпълнението на дейностите по прилагането на търговските механизми на ОСП и на режима на стоките извън Анекс 1 на Договора за функционирането на Европейския съюз;"
в) досегашната т. 15 става т. 26.
3. В :
а) в т. 9 думите "Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС" се заменят със "Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС";
б) точки 10 и 11 се изменят така:
"10. подпомага министъра при определяне и осъществяване на политиката за предотвратяване и управление на рисковете и кризите в земеделието;
11. осъществява взаимодействие и наблюдение при прилагането на Политиката за предотвратяване и управление на рисковете и кризите в земеделието, която се извършва от другите отговорни институции в системата на МЗХ и от браншовите организации в областта на земеделието;".
4. В :
а) в наименованието числото "602" се заменя с "614";
б) на ред "Обща администрация" числото "148" се заменя със "151";
в) на ред "дирекция "Финансово управление" числото "25" се заменя с "26";
г) на ред "дирекция "Инвестиции и управление на собствеността" числото "32" се заменя с "33";
д) на ред "дирекция "Обществени поръчки" числото "13" се заменя с "14";
е) на ред "Специализирана администрация" числото "385" се заменя с "394";
ж) на ред "Главна дирекция "Земеделие и регионална политика" числото "73" се заменя със "76";
з) на ред "Централно управление" числото "45" се заменя с "48";
и) на ред "дирекция "Анализ и стратегическо планиране" числото "16" се заменя с "19";
к) на ред "дирекция "Държавни помощи и регулации" числото "17" се заменя с "20".
§ 2. В (обн., ДВ, бр. 48 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 15, 62 и 77 от 2007 г., бр. 71, 76 и 83 от 2008 г., бр. 3, 42, 84 и 90 от 2009 г., бр. 4, 22, 41, 84 и 101 от 2010 г., бр. 9, 15, 49, 50, 52, 59 и 72 от 2011 г., бр. 14, 48, 84 и 103 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г. и бр. 29 и 50 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В т. 4 се отменя.
2. В :
а) в т. 2 числото "2283" се заменя с "2296";
б) точка 4 се отменя;
в) в т. 24 числото "1717" се заменя с "1746".
§ 3. В , приет с Постановление № 35 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2011 г., бр. 1 и 48 от 2012 г., бр. 91 от 2013 г. и бр. 29 от 2015 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В се създава т. 12:
"12. качеството на зърното."
2. В :
а) в ал. 2 думите "33 поделения" се заменят с "34 поделения" и думите "4 специализирани структури" се заменят с "5 специализирани структури";
б) в ал. 3 числото "2283" се заменя с "2296".
3. В се създава буква "д":
"д) Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи (ЦЛОЗФ) - София;".
4. В , в основния текст думите "Координация и контрол" се заменят с "Верификация на официалния контрол".
5. Създава се :
"Чл. 43а. Централната лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи е специализирана структура към агенцията, която:
1. извършва лабораторни изследвания и анализи, свързани с окачествяване на зърното, зърнените продукти и фуражите;
2. извършва анализи на качеството на зърно, на зърнени продукти и фуражи за целите на официалния контрол и по искане на страни по договор;
3. извършва анализи за представително окачествяване на добитата реколта от пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица, оризова арпа, рапица и соя;
4. извършва анализи за качеството на продукти и вещества, предназначени за храна на животните, на всички етапи от производството и търговията им в страната;
5. извършва арбитражни лабораторни анализи и издава необходимите документи;
6. проучва, разработва и внедрява нови методи за лабораторни изпитвания в съответствие с международните стандарти;
7. участва в национални и международни междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност."
6. В :
а) в наименованието числото "2283" се заменя с "2296";
б) на ред "Специализирани структури" числото "220" се заменя с "233";
в) накрая се създава ред:
"Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи 13".
Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Резултати | Архив