ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. (ДВ, БР. 87 ОТ 2011 Г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. (ДВ, БР. 87 ОТ 2011 Г.)

Array,
Array
Обн. ДВ. бр. от 11 Септември 2015г.

Допълнителни разпоредби

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В се правят следните изменения и допълнения:
1. На ред
"

-

N-(1-адамантил)-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамид

(APINACA)

(AKB48)

1-пентил-N-(три-цикло[3.3.1.1 3,7]дек-1-ил)-1H-индол-3-карбоксамид

"
в колона 3 думата "индол" се заменя с "индазол".
2. След ред
"

-

Бета-хидроксифентанил

N-(1-(2-хидрокси-2-фенил-етил)-4-пиперидил)-N-фенилпропанамид

"
се създава ред:

-

BB-22

(QUCHIC)

хинолин-8-ил-1-(циклохексилметил)-1H-индол-3-карбоксилат

"
3. След ред
"

-

1,3-диметиламиламин

(DMAA)

4-метилхексан-2-амин

"
се създава ред:
"

-

N-{[1-(диметиламино)циклохексил]метил}-3,4-дихлоробензамид

(AH-7921)

3,4-дихлоро-N-{[1-(диметиламино)циклохексил]метил}-бензамид

"
4. След ред
"

Етрипт-амин

Алфа-етилтриптамин

1-(1H-индол-3-ил)бутан-2-амин

"
се създава ред:
"

-

4-йодо-2,5-диметокси-N-(2-метоксибензил)фенилетиламин

(25I-NBOMe)

(2-C-I-NBOMe)

2-(4-йодо-2,5-диметоксифенил)-N-(2-мет-оксибензил)етанамин

"
5. След ред
"

Кетобемидон

-

1-[4-(3-хидрокси-фенил)-1-метил-4-пиперидил]пропан-1-он

"
се създава ред:
"

-

Кокаин

Метил (1R,2R,3S,5S)-3-(бензоилокси)8-метил-8-азабицикло[3.2.1]октан-2-карбоксилат

"
6. След ред
"

-

Метоксиметилендиокси-амфетамин

(MMDA)

5-метокси-алфаметил-3,4-(метилен-диокси)фенилeтиламин

"
се създава ред:
"

-

5-метокси-N-метил-N-изопропилтриптамин

(5-МеО-MIPT)

N-[2-(5-метокси-1H-индол-3-ил) етил]-N-метилпропан-2-амин

"
7. След ред
"

-

1-(5-флуорпентил)-3-(нафтален-1-оил)индол

(AM-2201)

[(5-флуорпентил)-1Н-индол-3-ил]-(нафтален-1-ил)метанон

"
се създават редове:
"

-

1-(5-флуорпентил)-8-хинолинил естер-1H-индол-3-карбоксилова киселина

(5-F-PB-22)

Хинолин-8-ил-1-(5-флуорпентил)-1H-индол-3-карбоксилат

-

5-F-NNEI

(5-флуоро MN-24)

1-(5-флуорпентил)-N-(нафтален-1-ил)- 1H-индол-3-карбоксамид

"
§ 2. В ред
"

-

Кокаин

Метил[3β-(бензол-окси)тропан-2β-карбоксилат]

"
се заличава.
§ 3. В се правят следните допълнения:
1. След ред
"

Золпидем

-

N,N-Диметил-2-[6-метил-2-(p-толил)имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]ацетамид

"
се създава ред:
"

Зопиклон

-

(RS)-7-оксо-6-(5-хлоропиридин-2-ил)- 6,7-дихидро-5H-пи-роло[3,4-b]пиразин-5-илов-4-метилпи-перазин-1-карбоксилат

"
2. След ред
"

Цик-

ло-барби-тал

-

5-(Циклохекс-1-ен-1-ил)-5-етилпиримидин-2,4,6(1H,3H, 5H)-трион

"
се създава ред:
"

Цинол-азепам

-

(RS)-3-[3-оксо-6-(2-флуорофенил)-4-хидрокси-9-хлоро-2,5-диазабицикло [5.4.0]ундека-5,8, 10,12-тетраен-2-ил]пропаннитрил

"

Заключителни разпоредби

Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив