ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ В ОБЛАСТТА НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ И ЗА ИНТЕРФЕЙСИ С ОСТАНАЛИТЕ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ В ОБЛАСТТА НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ И ЗА ИНТЕРФЕЙСИ С ОСТАНАЛИТЕ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. (ДВ, БР. 8 ОТ 2013 Г.)

В сила от 01.01.2016 г.
Обн. ДВ. бр. от 16 Октомври 2015г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Създава се :
"Глава четвърта
ПРАВИЛА ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА еСALL ПОВИКВАНИЯ ПРЕЗ ОБЩЕСТВЕНИ НАЗЕМНИ МОБИЛНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ
Чл. 13
Чл. 14
(2) Повикванията eCall са безплатни за крайните потребители.
Чл. 15
Чл. 16
(2) При необходимост предприятията съгласуват предварително с дирекция "НС 112" на МВР специфични изисквания към механизма за използване на eCall флага."
§ 2. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В се създават т. 21 - 23:
"21. "eCall" е спешно повикване от превозно средство към номер 112, направено автоматично чрез активиране на бордовите сензори на превозното средство или чрез ръчно набиране, което чрез мобилните мрежи пренася стандартизиран минимален набор от данни и осъществява звукова връзка между пътниците в превозното средство и най-подходящия обществен център за приемане на спешни повиквания.
22. "eCall флаг" (eCall дискриминатор) е стойност за обозначаване на категорията на службата за спешно реагиране, която се приписва на повикване eCall на номер 112 съгласно ETSI TS 124.008 (т.е. "6 - Ръчно набрано повикване eCall" и "7 - Автоматично набрано повикване eCall") и позволява да се разграничат повикванията на номер 112, както по източник - мобилно крайно устройство или инсталирано в превозното средство бордово крайно устройство, така и по начин на набиране - ръчно или автоматично.
23. "Бордово оборудване" е оборудване, вградено в превозното средство, което предоставя или има достъп до записаните в автомобила данни, необходими за извършване на операция в системата "eCall" чрез обществена мобилна съобщителна мрежа."
2. В се правят следните изменения и допълнения:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
"(2) С наредбата се въвеждат изискванията на чл. 3 от Препоръка 2011/750/ЕС на Комисията от 8 септември 2011 г. относно подкрепата за обхващаща целия ЕС услуга еCall в електронните съобщителни мрежи за предаване от превозни средства на спешни повиквания на телефонен номер 112 (еCall) (ОВ, L 303 от 21.11.2011 г.) и на Решение № 585/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за въвеждането на оперативно съвместимата в целия Съюз услуга eCall (ОВ, L 164 от 3.06.2014 г.)."
Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив