ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ, ОТКАЗ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. (ДВ,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ, ОТКАЗ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. (ДВ, БР. 39 ОТ 2002 Г.)

В сила от 16.10.2015 г.
Обн. ДВ. бр. от 16 Октомври 2015г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 4 се отменя.
2. В ал. 2 т. 4 се отменя.
§ 2. Създава се :
"Чл. 19а. (1) Изискванията на чл. 6, ал. 1 не се прилагат при даване на решение по чл. 18, ал. 1 за упражняване на висококвалифицирана заетост от чужденец на длъжност от единична група професии от Националната класификация на професиите и длъжностите, включена в Списък на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти.
(2) Списъкът по ал. 1 се утвърждава от министъра на труда и социалната политика въз основа на мотивирано предложение на национално представителните организации на работодателите и след обсъждане в Националния съвет по трудова миграция и в Националния съвет за насърчаване на заетостта. Списъкът може да се актуализира ежегодно до 31 януари.
(3) Решението за упражняване на висококвалифицирана заетост по ал. 1 се дава при спазване на чл. 74в, ал. 1 ЗНЗ и на чл. 19, т. 1, когато:
1. брутната работна заплата, посочена в трудовия договор на чужденеца, е най-малко три пъти по-висока от средната работна заплата в Република България съгласно наличните данни за последните 12 месеца преди сключване на трудовия договор;
2. трудовият договор на чужденеца е сключен за срок, не по-малък от 12 месеца."
§ 3. В се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 6 се отменя;
б) в т. 7 след думите "чл. 19, т. 2" се добавя "или на чл. 19а, ал. 3".
2. В ал. 4 думите "за следващата година" се заменят със "за следващ период".
§ 4. В след думите "чл. 19" се поставя запетая и се добавя "чл. 19а".
§ 5. В след думите "чл. 19" се поставя запетая и се добавя "чл. 19а".
§ 6. Първият списък по се утвърждава от министъра на труда и социалната политика до 31 януари 2016 г.
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Предложи
корпоративна публикация
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив