Со­ци­о­лог. ме­тод, из­ра­зя­ващ се ста­тис­ти­чес­ки обос­но­ва­но, пе­ри­о­дич­но пов­та­ря­що се за­пит­ва­не (ан­ке­ти­ра­не) на ед­на и съ­ща из­вад­ка еди­ни­ци, на­ре­че­на па­нел, за прос­ле­дя­ва­не на из­ме­не­ни­я­та  във въз­г­ле­ди­те, мне­ни­я­та, търг. на­ви­ци на ку­пу­ва­чи­те и за разк­ри­ва­не на мо­ти­ви­те, пре­диз­ви­ка­ли про­ме­ни­те. Те са ос­но­вен ин­с­т­ру­мент за из­с­лед­ва­не на рекл. въз­дейс­т­вие вър­ху ра­дио- или те­ле­ви­зи­он­на­та ауди­то­рия (на па­не­ли се ос­но­ва­ват напр. из­с­лед­ва­ни­я­та на Га­лъп и на Нил­сен), за кон­т­рол и изу­ча­ва­не на об­щес­т­ве­но­то мне­ние и за др. про­у­ч­ва­ния. П.п. се про­веж­да в пра­вил­ни ин­тер­ва­ли, оп­ре­де­ля­щи се от пред­ме­та на из­с­лед­ва­не­то. Ка­то ос­но­ва за на­би­ра­не на ин­фор­ма­ция П.п. се из­пол­з­ва, ко­га­то се на­ла­га мно­гок­рат­на про­вер­ка, про­дъл­жи­тел­но сле­де­не и срав­ня­ва­не на ре­зул­та­ти­те. Ед­нок­рат­ни­те П.п. са фи­нан­со­во не­о­п­рав­да­ни.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив
Горанов: Правителството не обмисля оставка Правителството не обмисля оставка, обяви в Пловдив финансовият министър Владислав Горанов. Той обясни, че ГЕРБ няма да подаде оставка, докато не...