1) Гру­па ли­ца, да­ли съг­ла­си­е­то си да учас­т­ват в ед­нов­ре­мен­но ан­ке­ти­ра­не.

2) Спе­ци­а­л­но под­б­ра­на гру­па ста­тис­ти­чес­ки еди­ни­ци (ли­ца, до­ма­кин­с­т­ва, ма­га­зи­ни, про­и­з­во­ди­те­ли), учас­т­ва­щи в дъл­гос­роч­но раз­пит­ва­не
с пе­ри­о­дич­но пов­та­ря­щи се въп­ро­си. При из­г­раж­да­не на П. се це­ли ста­бил­ност­та му, тъй ка­то пред­с­та­ви­тел­на­та мощ на вся­ко из­каз­ва­не по вре­ме на из­с­лед­ва­не е об­рат­но про­пор­ци­о­нал­на на нас­тъ­пи­ли­те в П. из­ме­не­ния.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив
КЗП: България е една от най-активните държави в системата за бърз обмен на информация за опасни стоки На общоевропейско ниво най-опасните стоки са детските играчки, автомобилите и стоките за отглеждането на децата. За България детските дрехи са...