Уведомяване за извършване на търговска дейност в стационарен търговски обект на територията на СО

 

Уведомителният режим за извършване на търговска дейност от стационарни търговски обекти, се въвежда с Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община, приета от Столичен общински съвет с Решение от 13.01.2005г.

Съгласно Наредбата, стационарни търговски обекти са:

 1. обекти за търговия с хранителни стоки;
 2. обекти за търговия с нехранителни стоки;
 3. заведения за хранене и развлечения;
 4. обекти за комунални и други услуги;
 5. хотели и други места за настаняване.

Не е предмет на Наредбата търговската дейност, регламентирана в Наредбата за пазарите на територията на СО.

 

Подаване на уведомление до общинската администрация.

При упражняване на търговска дейност в стационарен обект физическите и юридически лица уведомяват за това районната администрация по местонахождението му.

Уведомлението по образец в 2 екземпляра се подава до кмета на района в 7 (седем) дневен срок от заверката в Териториалната данъчна дирекция на свидетелството за регистрация на фискално устройство за обекта.

В уведомлението се посочва:

 • предмета на дейност на търговския обект;
 • извършва (не извършва) продажба на вино и спиртни напитки;
 • извършва (не извършва) продажба на тютюн и тютюневи изделия;
 • адрес на търговския обект;
 • вида на търговския обект;
 • фирма, седалище и телефон на търговеца;
 • име на лицето, представляващо търговеца;
 • името и телефона на лицето, отговорно за търговския обект.

Уведомителят предлага работно време, часове за зареждане, а при необходимост и съгласувана от гл. архитект на района схема за разполагане на маси, столове и други подвижни съоръжения около обекта.

За извършване на търговска дейност в обекти за търговия с хранителни стоки и в обекти за хранене и развлечения, към уведомлението задължително се прилагат копия от следните документи:

 1. удостоверение за актуално състояние;
 2. БУЛСТАТ;
 3. удостоверение за данъчна регистрация;
 4. удостоверение за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 7 от Закона за храните;
 5. свидетелство за регистрация на фискално устройство;

За упражняване на търговска дейност в останалите стационарни търговски обекти към уведомлението се прилагат копия от следните документи:

 1. удостоверение за актуално състояние;
 2. БУЛСТАТ;
 3. удостоверение за данъчна регистрация;
 4. свидетелство за регистрация на фискално устройство.

Вписване на уведомленията от общинската администрация.

 • В 14 (четиринадесет) дневен срок от постъпване на уведомленията, те се вписват в информационен масив "Търговски обекти" от упълномощено от кмета на района длъжностно лице, като един екземпляр се предоставя на търговеца по служебен ред.
 • При необходимост кметът на района дава задължителни писмени указания на търговеца за промяна на предложеното работно време, както и други такива, свързани с прилагането на императивни законови норми за осигуряване спокойствието на гражданите и обществения ред.
 • Информация за постъпилите уведомления се предоставя на техническата служба на района за установяване законността на обекта, в съответствие с изискванията на ЗУТ.
 • При промяна на обстоятелствата, съдържащи се в уведомлението,  търговецът е длъжен в 14 (четиринадесет) дневен срок от настъпването им да информира кмета на района по реда за подаване на уведомлението.  Вписването на уведомлението се извършва по реда, описан по-горе.

Съхраняване на уведомлението. Уведомлението за извършване на търговска дейност се съхранява в обекта.

           

Общи изисквания при извършване на търговска дейност в стационарен обект

На видно място в близост до входа на обекта задължително се поставя постоянен надпис на български език с фирмата на търговеца.

Надписът съдържа фирмата и седалището на търговеца, работното време на търговския обект, името и фамилията на лицето отговорно за обекта.

На витрината на обекта могат да се поставят надписи на български език, указващи вида и наименованието му, както и наименованието на предлаганите стоки и услуги.

Допуска се на витрините да се поставят надписи на чужд език само, ако те дублират надписите на български език или представляват търговска марка, фирмен знак (лого).

Търговецът е длъжен да предлага на потребителя стоки с етикети на български език.

Етикетът съдържа данни за производителя, вносителя (ако стоката е от внос), вида на стоката, нейните съществени характеристики, срок на годност, цената и ако е необходимо, указания за употреба.

Информацията, съдържаща се в етикета, трябва да бъде разбираема, достъпна и да не бъде подвеждаща.

Търговецът няма право да отстранява или променя етикетите, маркировките или друга информация, дадени от производителя или вносителя.

Когато видът на стоката не позволява поставянето на етикет, търговецът е длъжен да предостави на потребителя данните, които трябва да съдържа етикетът, по друг подходящ начин.

В хотелите и другите места за настаняване, както и в търговските обекти за комунални и други услуги на видно място се поставя ценоразпис на български език за отделните видове услуги.

В заведенията за хранене и развлечения се осигуряват листове - меню с предлаганите храни, напитки, цени и грамаж.

За извършената продажба търговецът е длъжен да издава документ, който да съдържа данни за датата на продажбата, вида на стоката и цената.

Търговецът е длъжен да държи на разположение на контролните органи следните документи в зависимост от предмета му на дейност:

 1. уведомление за извършване на търговска дейност на територията на СО;
 2. разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия;
 3. документи за платена годишна такса при продажба на алкохол и спиртни напитки и тютюн и тютюневи изделия;
 4. регистрация за извършване на туристическа и туроператорска агентска дейност;
 5. удостоверение за категория на обектите по чл. 3, ал. 1, т. 3 и т. 5, съгласно Закона за туризма;
 6. копие от документа за произхода на стоките;
 7. документ за съответствие на контролно-измервателните уреди с изискванията на Държавната агенция по стандартизация и метрология;
 8. документи  изискуеми от специални нормативни актове, лицензи, разрешителни и други, в зависимост от предмета на дейност.

Търговецът е длъжен да издава на купувача гаранционна карта, съгласно изискванията на ЗЗППТ при продажбата на стоки, подлежащи на гаранционно поддържане.

Търговецът осигурява необходимите сертификационни и стандартизационни документи за всички стоки преди пускането им в продажба.

При установено отклонение от стандартизационните документи или изтичане срока на годност, търговецът е длъжен да спре стоките от продажба и да ги извади от търговския оборот. Повторното им предлагане за продажба може да стане само с писмено разрешение на компетентните контролни органи.

На територията на СО се забранява:

 1. търговия с пиротехнически изделия с увеселителна цел извън обектите по Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и Правилника за неговото приложение;
 2. продажба на стоки с неустановен произход и на стоки, без необходимите стандартизационни и сертификационни документи, както и на стоки с изтекъл срок на годност;
 3. продажба и сервиране на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия на лица под 18 години;
 4. достъп на лица до 16 години, без придружители - пълнолетни лица, в обектите, в които се сервира алкохол, след 23 часа през летния сезон и след 22 часа през зимния сезон;
 5. продажба на алкохолни напитки в учебни, възпитателни и здравни заведения;
 6. продажба на тютюн и тютюневи изделия на територията на детски, учебни и здравни заведения;
 7. ползване на зелените площи, тротоарите и другите места, предназначени за общо ползване, около търговския обект - за съхраняване на стоки и амбалаж;
 8. изстудяване на напитки и други стоки с течаща питейна вода;
 9. разполагане на търговски обекти на територията на зелената система на СО, с изключение на предвидените в подробния устройствен план.

При провеждане на масови, обществени и спортни прояви, при необходимост, кмета на СО определя зони и часови граници, в които не се разрешава продажбата на алкохолни напитки.

Лицата, упражняващи търговска дейност в обекти на територията на СО, са длъжни:

 1. да поддържат чистотата в обекта и прилежащата му територия;
 2. да следят за спазването на обществения ред в обекта, като при необходимост информират компетентните органи;
 3. в обекти с нощен режим на работа да осигуряват шумозаглушителна изолация;
 4. да спазват останалите нормативни актове имащи отношение към извършваната дейност.

 

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив