Уведомяване за извършване на търговска дейност в стационарен търговски обект на територията на СО

 

Уведомителният режим за извършване на търговска дейност от стационарни търговски обекти, се въвежда с Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община, приета от Столичен общински съвет с Решение от 13.01.2005г.

Съгласно Наредбата, стационарни търговски обекти са:

 1. обекти за търговия с хранителни стоки;
 2. обекти за търговия с нехранителни стоки;
 3. заведения за хранене и развлечения;
 4. обекти за комунални и други услуги;
 5. хотели и други места за настаняване.

Не е предмет на Наредбата търговската дейност, регламентирана в Наредбата за пазарите на територията на СО.

 

Подаване на уведомление до общинската администрация.

При упражняване на търговска дейност в стационарен обект физическите и юридически лица уведомяват за това районната администрация по местонахождението му.

Уведомлението по образец в 2 екземпляра се подава до кмета на района в 7 (седем) дневен срок от заверката в Териториалната данъчна дирекция на свидетелството за регистрация на фискално устройство за обекта.

В уведомлението се посочва:

 • предмета на дейност на търговския обект;
 • извършва (не извършва) продажба на вино и спиртни напитки;
 • извършва (не извършва) продажба на тютюн и тютюневи изделия;
 • адрес на търговския обект;
 • вида на търговския обект;
 • фирма, седалище и телефон на търговеца;
 • име на лицето, представляващо търговеца;
 • името и телефона на лицето, отговорно за търговския обект.

Уведомителят предлага работно време, часове за зареждане, а при необходимост и съгласувана от гл. архитект на района схема за разполагане на маси, столове и други подвижни съоръжения около обекта.

За извършване на търговска дейност в обекти за търговия с хранителни стоки и в обекти за хранене и развлечения, към уведомлението задължително се прилагат копия от следните документи:

 1. удостоверение за актуално състояние;
 2. БУЛСТАТ;
 3. удостоверение за данъчна регистрация;
 4. удостоверение за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 7 от Закона за храните;
 5. свидетелство за регистрация на фискално устройство;

За упражняване на търговска дейност в останалите стационарни търговски обекти към уведомлението се прилагат копия от следните документи:

 1. удостоверение за актуално състояние;
 2. БУЛСТАТ;
 3. удостоверение за данъчна регистрация;
 4. свидетелство за регистрация на фискално устройство.

Вписване на уведомленията от общинската администрация.

 • В 14 (четиринадесет) дневен срок от постъпване на уведомленията, те се вписват в информационен масив "Търговски обекти" от упълномощено от кмета на района длъжностно лице, като един екземпляр се предоставя на търговеца по служебен ред.
 • При необходимост кметът на района дава задължителни писмени указания на търговеца за промяна на предложеното работно време, както и други такива, свързани с прилагането на императивни законови норми за осигуряване спокойствието на гражданите и обществения ред.
 • Информация за постъпилите уведомления се предоставя на техническата служба на района за установяване законността на обекта, в съответствие с изискванията на ЗУТ.
 • При промяна на обстоятелствата, съдържащи се в уведомлението,  търговецът е длъжен в 14 (четиринадесет) дневен срок от настъпването им да информира кмета на района по реда за подаване на уведомлението.  Вписването на уведомлението се извършва по реда, описан по-горе.

Съхраняване на уведомлението. Уведомлението за извършване на търговска дейност се съхранява в обекта.

           

Общи изисквания при извършване на търговска дейност в стационарен обект

На видно място в близост до входа на обекта задължително се поставя постоянен надпис на български език с фирмата на търговеца.

Надписът съдържа фирмата и седалището на търговеца, работното време на търговския обект, името и фамилията на лицето отговорно за обекта.

На витрината на обекта могат да се поставят надписи на български език, указващи вида и наименованието му, както и наименованието на предлаганите стоки и услуги.

Допуска се на витрините да се поставят надписи на чужд език само, ако те дублират надписите на български език или представляват търговска марка, фирмен знак (лого).

Търговецът е длъжен да предлага на потребителя стоки с етикети на български език.

Етикетът съдържа данни за производителя, вносителя (ако стоката е от внос), вида на стоката, нейните съществени характеристики, срок на годност, цената и ако е необходимо, указания за употреба.

Информацията, съдържаща се в етикета, трябва да бъде разбираема, достъпна и да не бъде подвеждаща.

Търговецът няма право да отстранява или променя етикетите, маркировките или друга информация, дадени от производителя или вносителя.

Когато видът на стоката не позволява поставянето на етикет, търговецът е длъжен да предостави на потребителя данните, които трябва да съдържа етикетът, по друг подходящ начин.

В хотелите и другите места за настаняване, както и в търговските обекти за комунални и други услуги на видно място се поставя ценоразпис на български език за отделните видове услуги.

В заведенията за хранене и развлечения се осигуряват листове - меню с предлаганите храни, напитки, цени и грамаж.

За извършената продажба търговецът е длъжен да издава документ, който да съдържа данни за датата на продажбата, вида на стоката и цената.

Търговецът е длъжен да държи на разположение на контролните органи следните документи в зависимост от предмета му на дейност:

 1. уведомление за извършване на търговска дейност на територията на СО;
 2. разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия;
 3. документи за платена годишна такса при продажба на алкохол и спиртни напитки и тютюн и тютюневи изделия;
 4. регистрация за извършване на туристическа и туроператорска агентска дейност;
 5. удостоверение за категория на обектите по чл. 3, ал. 1, т. 3 и т. 5, съгласно Закона за туризма;
 6. копие от документа за произхода на стоките;
 7. документ за съответствие на контролно-измервателните уреди с изискванията на Държавната агенция по стандартизация и метрология;
 8. документи  изискуеми от специални нормативни актове, лицензи, разрешителни и други, в зависимост от предмета на дейност.

Търговецът е длъжен да издава на купувача гаранционна карта, съгласно изискванията на ЗЗППТ при продажбата на стоки, подлежащи на гаранционно поддържане.

Търговецът осигурява необходимите сертификационни и стандартизационни документи за всички стоки преди пускането им в продажба.

При установено отклонение от стандартизационните документи или изтичане срока на годност, търговецът е длъжен да спре стоките от продажба и да ги извади от търговския оборот. Повторното им предлагане за продажба може да стане само с писмено разрешение на компетентните контролни органи.

На територията на СО се забранява:

 1. търговия с пиротехнически изделия с увеселителна цел извън обектите по Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и Правилника за неговото приложение;
 2. продажба на стоки с неустановен произход и на стоки, без необходимите стандартизационни и сертификационни документи, както и на стоки с изтекъл срок на годност;
 3. продажба и сервиране на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия на лица под 18 години;
 4. достъп на лица до 16 години, без придружители - пълнолетни лица, в обектите, в които се сервира алкохол, след 23 часа през летния сезон и след 22 часа през зимния сезон;
 5. продажба на алкохолни напитки в учебни, възпитателни и здравни заведения;
 6. продажба на тютюн и тютюневи изделия на територията на детски, учебни и здравни заведения;
 7. ползване на зелените площи, тротоарите и другите места, предназначени за общо ползване, около търговския обект - за съхраняване на стоки и амбалаж;
 8. изстудяване на напитки и други стоки с течаща питейна вода;
 9. разполагане на търговски обекти на територията на зелената система на СО, с изключение на предвидените в подробния устройствен план.

При провеждане на масови, обществени и спортни прояви, при необходимост, кмета на СО определя зони и часови граници, в които не се разрешава продажбата на алкохолни напитки.

Лицата, упражняващи търговска дейност в обекти на територията на СО, са длъжни:

 1. да поддържат чистотата в обекта и прилежащата му територия;
 2. да следят за спазването на обществения ред в обекта, като при необходимост информират компетентните органи;
 3. в обекти с нощен режим на работа да осигуряват шумозаглушителна изолация;
 4. да спазват останалите нормативни актове имащи отношение към извършваната дейност.

 

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net
Betindex.net