1. Съз­да­ва­не и внед­ря­ва­не на все­о­б­х­ват­на па­зар­на стра­те­гия за про­и­з­вод­с­т­во и ре­а­ли­за­ция
    на ед­но­род­ни сто­ки, но пред­наз­на­че­ни за раз­лич­ни пот­ре­би­тел­с­ки гру­пи. С.п., т.е. раз­ч­ле­ня­ва­не­то и анализира­не­то на кон­су­ма­то­ри­те в хо­мо­ген­ни гру­пи, ко­и­то мо­гат да се раз­г­леж­дат ка­то це­ле­ви па­зар­ни подсис­те­ми, се из­вър­ш­ва въз ос­но­ва на раз­лич­ни те­ри­то­ри­а­л­ни (ге­о­г­раф­с­ки), де­мог­раф­с­ки, со­ци­а­л­но-икономи­чес­ки, фи­зи­чес­ки, псих., па­зар­ни, вкл. кон­су­ма­тор­с­ки кри­те­рии. В прак­ти­ка­та се из­пол­з­ват две системи на сег­мен­ти­ра­не - ед­нос­те­пен­на и двус­те­пен­на, ка­то се при­ла­гат ди­хо­том­на, три­хо­том­на и сме­се­на ор­га­ни­за­ция на сег­мен­ти­ра­не
  2. Под сег­мен­та­ция в ма­те­ма­ти­чес­ка­та ста­тис­ти­ка се раз­би­ра гру­пи­ра­не­то на ан­кет­ни­те еди­ни­ци в от­дел­ни сегмен­ти.

 

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; УИ Стопанство; 1995

ECON.BG

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.6506
GBP2.4796 2.4887 2.1354
от 16:10 11 Септември 2020 повече »
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив
До края на септември става ясно дали минималната пенсия ще е 300 лева Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева обяви, че до края на септември управляващата коалиция ще реши дали минималната пенсия ще...